Sunteți pe pagina 1din 1

Sucursala Buziaş tel: 0256321051. str Bisericii nr 6B loc. Buziaş .

jud Timiş
Nr.__________/__________2021

CERERE

Către,

S.C. AQUATIM S.A.


Sucursala Buziaş

Subsemnatul (a)Subscrisa_____________________________________________

cu domiciliul/sediul în ___________________str.______________________________

nr.____ bl. ____sc. ____ et. ____ ap. ____,solicit prin prezenta elibererea unui aviz
tehnic de amplasament pentru :

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Imobilul pentru care solicit cele de mai sus este situat în


str.____________________

nr. ____ bl.____ sc.____ et. ____ ap. ____ .

Alăturat anexez documentaţia tehnica;

Data Semnatura

Tel:........................................