Sunteți pe pagina 1din 1

VEOLIA ENERGIE IASI S.A.

Sos.Nationala nr.54 – Iasi – Tel.0232 232360

Cerere pentru aviz de amplasament

constructii sau racord la utilitati

Subsemnatul/Societatea_______________________________________,

domiciliat (cu sediul) in localitatea____________________________________,

strada____________________________nr.___judetul___________________,

telefon____________________,solicit eliberarea unui aviz – fazaPAC/PUD/PUZ,

pentru executia lucrarii:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

in localitatea_____________strada____________________nr.___judetul_____.

Anexez in copie xerox:

- planul de incadrare in zona ( 1 ex.)


- planul de situatie (2ex.) intocmit de un topograf autorizat si vizat de
Oficiul judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (scara 1:500 sau
1:1000);
- memoriu tehnic;
- certificatul de urbanism nr…………………/…………………….. (1 ex.)
- actul de proprietate/concesiune/inchiriere;
- carte de identitate/certificate de inmatriculare.

Data……………… Solicitant………………………

S-ar putea să vă placă și