Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. SOMA S.R.L.

J04/1782/1991
Sediu: str. Alexei Tolstoi, nr.6, loc. Bacău, jud. Bacău
CUI: RO946778, Tel/fax: 0234.514.800
Punct de lucru Sibiu: str. Șelimbărului, nr. 90,
loc. Cisnădie, jud. Sibiu, Tel/fax: 0269.562.056
Email: sibiu@soma.ro
Web: www.somasibiu.ro

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SALUBRITATE

Subsemnatul/Subsemnata, _________________________________________________________,
cu domiciliul în județul ______________, loc._____________, strada ______________________, nr_____,
bl____, sc____, et_____, ap____, CNP/CUI_________________________, solicit emiterea avizului de
salubritate necesar autorizării lucrărilor de:
1. Construcții, și anume: _______________________________________________________________
2. Desființării construcției existente, și anume: _____________________________________________
3. Amenajării spațiului ________________________________________________________________
4. Alte lucrări, și anume: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

pentru imobilul teren și/sau constructii situate in județul ___________, localitatea________________,


strada ___________________, nr. ___, bl. ____, sc. ____, et. _____, ap. ___.

Anexez prezentei cereri:


- copie CI (pt. persoană fizică) / certificat de înregistrare fiscală (pt. persoană juridică) solicitant;
- o copie după certificatul de urbanism nr ___________, din data de __________________;
- copie extras cf.;
- plan de încadrare în zonă;
- plan de situație (in cazul constructiilor trebuie specificat locul unde urmeaza sa fie amplasate
recipientele de colectare)

Mă oblig să anunț S.C. SOMA S.R.L. - punct de lucru in Cisnădie, str. Șelimbărului, nr 90, pentru
încheierea unui contract de prestări servicii pentru depozitarea materialelor de construcții sau rezultate din
demolări.

Data ____________________

Semnătura _______________

Persoană de contact: __________________________________, telefon: ___________________________.

Doresc ca avizul să fie livrat la adresa: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

Rev. 1 / 20.11.2017

S-ar putea să vă placă și