Sunteți pe pagina 1din 2

m p]

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Dupa articolul 71 din Legea nr. 223/2015 privind


pensiile militare de stat, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 556 din data de 27 iulie 2015, cu modificarile §i completarile
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71', cu urmatorul cuprins:
„Art. 71P - (1) Nu beneficiaza de pensie de serviciu ori de pensie
de invaliditate, in condiliile prevazute de prezenta lege, pensionarii care
au fost condamnati defmitiv pentru savar§irea unei infracliuni contra
umanita|ii. Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul public, in
condi^iile legii.
(2) In cazul condamnarii definitive a unui pensionar militar
pentru savar§irea unei infrac^iuni contra umanitatii, in termen de 10 zile
de la data ramanerii definitive a hotararii judecatore§ti, instanfele
judecatore§ti au obligafia sa comunice, in scris, casei de pensii sectoriale
in evidentele careia se afla pensionarul condamnat, informafii de natura
sa conduca la incetarea pensiei.
(3) Vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor,
in cazul persoanelor prevazute la alin. (1), constituie stagiu de cotizare in
sistemul public de pensii.”
2

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei,


cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitupa
Romdniei, repuhlicatd.

p. PRE§EDINTELE p. PRE§EDINTELE
CAMEREI DEPyfATILOR SENATULUI

FLORIN lORBACHE ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucure§ti, 5 2.02.0
Nr. 11) h