Sunteți pe pagina 1din 2

Jurnal reflexiv

Clasa: a V-a
Unitatea de învățare: Lume de poveste

Prima lecție din UI: Textul literar narativ: A doua lecție din UI: Textul literar narativ:
Stan Bolovan de Ioan Slavici. Receptarea Stan Bolovan de Ioan Slavici. Acțiune,
textului personaj, timp, spațiu
Ce am intenționat? Ce am intenționat?
 să formez competența de lectură  să îi familiarizez pe elevi cu noțiunile
 să mă asigur că elevii identifică de text narativ literar, cadru spațio-
trăsăturile textului narativ despre care temporal, indici spațiali și temporali,
am discutat într-o oră anterioară în personaj literar
textul suport  să îi antrenez în realizarea unor sarcini
 să îi determin pe elevi să exprime de lucru diverse, astfel încât să fie
anumite opinii referitoare la text implicați în propria învățare: indicarea
 să abordez aspecte care se referă la timpului și spațiului acțiunii, extragerea
noțiunile de vocabular studiate și la informațiilor esențiale din text,
rolul semnelor de punctuație și de alcătuirea planului de idei, identificarea
ortografie și descrierea personajelor
 să îi ajut pe elevi să identifice valori  să le ofer repere pentru realizarea unei
specifice culturii naționale în text teme de portofoliu: fișa de identitate a
personajului principal
Ce am obținut?  să îi determin să participe activ la oră și
Elevii au participat activ la oră, să colaboreze pentru a înțelege și
identificând trăsăturile textului narativ și fiind interpreta textul, folosind metoda
capabili să împartă textul în fragmente logice, Pălăriilor gânditoare
extrăgând apoi ideea principală. Și-au exprimat
atitudinea și emoțiile pe parcursul lecturii Ce am obținut?
textului, anumite pasaje stârnindu-le Am reușit să-i ajut pe unii elevi să-și
amuzamentul. Intenționasem să rezolv dezvolte abilitățile de înțelegere a unui text.
împreună cu aceștia mai multe exerciții de Aceștia au demonstrat că sunt capabili să
vocabular, însă nu mi-a permis timpul. utilizeze noțiunile teoretice pentru a rezolva
sarcini de lucru concrete. Am remarcat însă că
Ce reacții au avut elevii? o parte dintre copii încă mai au neclarități și
Elevilor le-a plăcut foarte mult textul trebuie să aprofundeze anumite aspecte.
suport selectat. Pe parcursul întregii ore, și-au
manifestat dorința de a citi fragmente din text Ce reacții au avut elevii?
și de a răspunde apoi la întrebări referitoare la Reacțiile elevilor au fost împărțite: unii
acesta, fiind chiar dezamăgiți când numeam un dintre ei au fost atenți, interesați, dorind să
alt coleg pentru rezolvarea unei sarcini de contribuie la desfășurarea orei în condiții
lucru. optime, în timp ce alții au fost confuzi, uneori
chiar plictisiți. În schimb, cu toții au fost
Ce feedback am oferit elevilor? încântați în momentul desfășurării activității în
La sfârșitul orei, am apreciat activitatea perechi, aplicând metoda Pălăriilor gânditoare.
lor, constatând în ce măsură s-au îndeplinit Ce feedback am oferit elevilor?
obiectivele operaționale și i-am îndemnat pe Am făcut aprecieri pozitive la adresa
cei care au întâmpinat dificultăți în a citi celor care au fost activi și i-am încurajat pe
fragmente din text să mai exerseze lectura ceilalți ca, la începutul orei următoare, să îmi
acasă. pună întrebări, astfel încât să se lămurească în
privința aspectelor neclare.
Ce aș fi putut face mai bine?
Nu ar fi trebuit să îmi propun să realizez Ce aș fi putut face mai bine?
atât de multe activități de învățare, având în Să le acord mai mult timp elevilor să
vedere resursele temporale de care dispuneam. identifice singuri în text anumite aspecte. De
multe ori, am intervenit și le-am indicat
Ce îmi propun pentru data următoare? exemple pentru ilustrarea noțiunilor teoretice
Să abordez anumite noțiuni noi pe baza predate, din dorința de a avea timp pentru
textului suport. aplicarea metodei Pălăriilor gânditoare. De
aceea, elevii cu un ritm lent de învățare au
întâmpinat dificultăți în înțelegerea
conținutului științific al lecției.

Ce îmi propun pentru data următoare?


Să mă concentrez pe realizarea unor
activități de învățare cu ajutorul cărora să
formez atât competențe cognitive, cât și
atitudinale, determinându-i pe toți elevii să
participe în mod activ la desfășurarea orei.