Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Litere
Bulevardul „Carol I”, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telefon +40 232 201052; Fax +40 232 201152
www.letters.uaic.ro

Model orientativ
Anexa III

PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ LA CONVENŢIA CADRU PRIVIND EFECTUAREA


STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ ŞI MASTERAT

anexă la Convenţia cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul studiilor universitare de
licenţă şi masterat Nr ………… din ………………

Portofoliul de practică trebuie să cuprindă:


1. Fişa de prezenţă, semnată de tutore;
2. Fişa de evaluare, completată şi semnată de tutore;
3. Proiectarea activităţii de practică de specialitate;
4. Fişa de autoevaluare a studentului.
5. Fişa de prezenţă şi observaţii/evaluare (completată de tutore pentru fiecare student)
6. Fişa de autoevaluare a practicantului (completată de practicant)
7. Graficul stagiului de practică (completat de tutore)
8. Calendarul stagiului de practică (completat de tutore)
9. Numele şi prenumele coordonatorului sau responsabilului de practică din partea organizatorului de practică,
Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine / Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi
Literatură Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi care asigură supravegherea
pedagogică a practicantului pe perioada desfăşurării stagiului de practică
10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practică care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire
şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică
11. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică
12. Evaluarea finală a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică
Nume şi Funcţie Notă Calificativ Semnătură
prenume coordonator tutore

Coordonator
sau
responsabil
de practică
Tutore