Sunteți pe pagina 1din 13

GRAFICĂ

PE CALCULATOR

1
UTILIZAREA IT
ÎN DOMENIUL
BIOLOGIEI

CUPRINS

1. Introducere

2
2. Funcțiile instrumentelor TIC

3. Integrarea instrumentelor TIC în lecțiile de biologie

4. Avantajele/dezavantajele utilizării TIC în formarea competențelor la biologie

5. Concluzii

6. Bibliografie

Introducere

Grafica pe calculator cuprinde toate aspectele legate de prelucrarea imaginilor


utilizând un calculator. Aceasta este o activitate în care calculatorul este utilizat pentru

3
sintetizarea, modificarea, stocarea și managementul imaginilor, precum și pentru prelucrarea
informației vizuale obținute din realitatea înconjurătoare.

În grafica digitală se operează cu diverse elemente grafice, pentru elaborarea și


controlul imaginilor: pixel, punct, linie, curbă, poligon. La baza graficii digitale (și în special
grafica bidimensionala) stau doua tipuri de calculații, Raster (sau rastru) și Vector
(vectorială). Grafica rastru și vector stau la baza graficii digitale, ele fiind utilizate de
programele tridimensionale, programe pentru montare video sau animație.

Prezentarea la calculator a imaginii de tip Raster se face în baza segmentării unei


suprafețe cu ajutorul unor pătrățele mici care se numesc pixeli. O imagine rastru este un
tablou format din mai mulți pixeli. Cu cât într-o imagine există mai mulți pixeli cu atât
calitatea detaliilor este mai înaltă. Acest tip de grafică permite să creăm și să reproducem
orice imagine cu o multitudine de efecte și subtilități, indiferent de complexitate.

Grafica vectorială este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul
descrierilor matematice prin care se determină poziția, lungimea și direcția liniilor folosite în
desen. Liniile pot fi drepte sau curbe. În cazul imaginilor vectoriale, fișierul stochează liniile,
formele și culorile care alcătuiesc imaginea, ca formule matematice. Imaginile Vector pot fi
mărite și micșorate fără a pierde calitatea. O imagine poate fi modificată prin manipularea
obiectelor din care este alcătuită, acestea fiind salvate apoi ca variații ale formulelor
matematice specifice. Este des utilizată în imagini cu funcții decorative, caractere-text,
logotipuri, infograme, decor, cat și în proiecte sofisticate 3D, montare video, sau animație.

Pentru controlul cromatic al imaginilor există mai multe modele cromatice care pot fi
folosite pentru definirea cromatică a imaginii, pentru selectarea culorilor în procesul desenării
și creării imaginii, pentru arhivare, etc. În general există două tipuri majore de modele
cromatice:
 amestecul aditiv RGB (din engleză de la Red-Green-Blue, roșu-verde-albastru) – amestec
de culori lumină – se utilizează pentru ecran, monitor, televiziune, scanare, aparate foto,
design web, animație și altele;
 amestec substractiv CMYK (de la Cyan-Magenta-Yellow-Black) – amestec de culori
pigment – se utilizează pentru proiecte poligrafice destinate tiparului color.

Tehnologiile informaționale trebuie integrate în procesul de predare – învăţare –


evaluare la disciplina biologie, atât prin folosirea corespunzătoare a instrumentelor și

4
resurselor tehnologice, cât şi prin cunoaşterea şi utilizarea unor practici educative adecvate,
scopul fiind acela de a crea toate condiţiile pentru o colaborare profesor - elev eficientă.

Profesorii de biologie ar trebui să ştie când și cum să utilizeze noile tehnologii


informatice pentru activităţile şcolare şi extraşcolare specifice disciplinei. Îmbinând
cunoştinţele de specialitate cu cele tehnologice, profesorul de biologie are posibilitatea să
faciliteze experienţe care să sporească capacitatea de învăţare, creativitatea şi capacitatea de
inovare a elevilor în mediul virtual, asigurând o educație de calitate.

Funcțiile instrumentelor TIC

 Stimulativă
 trezesc interesul elevilor pentru ceea ce urmează să descopere;
 stimulează spiritul de observație, inițiativa, creativitatea elevilor;
 Ilustrativ - demonstrativă
 asigură perceperea  unor sisteme   sau procese biologice greu accesibile sau inaccesibile
percepției directe a elevilor;
 asigură o bază  perceptivă  corectă, determinând formarea unor reprezentări clare;
 Formativ – educativă
 facilitează formarea și exersarea competențelor specifice domeniului biologiei, prin
îmbinarea cu competențele tehnologice;
 asigură creșterea gradului de organizare a informațiilor;
 Ergonomică
 raționalizează eforturile profesorilor şi ale elevilor în activitățile de predare, învățare și
evaluare;
 Estetică
 dezvoltă capacitatea de recunoaștere, apreciere și înțelegere a frumosului;
 De evaluare
 evidențiază rezultatele obținute în cursul etapelor de evaluare;
 evidențiază progresele realizate de elevi;
 Substitutivă
 mijloacele TIC facilitează învățarea, nu o induc automat;
 mijloacele TIC nu reprezintă un înlocuitor complet al profesorului.

5
Utilizarea mijloacelor TIC în lecția de biologie are valențe atât informative cât și
formative, sporește semnificativ atractivitatea procesului instructiv-educativ și îmbunătățește
comunicarea profesor-elev prin folosirea unui limbaj comun, dobândit prin competențele TIC.

Integrarea instrumentelor TIC în lecțiile de biologie

Activitate la biologie - „Fotosinteza – principalul proces de nutriție autotrofă”

 Obiective specifice la biologie


Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei;
Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice;
Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi.
 Conținuturi:
Fotosinteza: ecuație chimică, etape (fără mecanismul intim al fotosintezei), evidențierea și
importanța fotosintezei; rolul pigmenților asimilatori; Influența factorilor de mediu asupra
intensității fotosintezei (lumina, temperatura, apa și sărurile minerale, CO2), aplicații practice;
 Competenţe specifice TIC necesare elevului/profesorului:
Prelucrarea informaţiei în format digital (aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru
prezentări grafice);
 Instrumente specifice TIC necesare realizării sarcinii de lucru:
Aplicaţia PowerPoint din programul Microsoft Office, internet;
 Sarcini de lucru/Activităţi de învăţare:
Folosiţi instrumentele aplicaţiei PowerPoint pentru a îndeplini următoarea sarcină:
Realizaţi o prezentare în imagini cu tema „Fotosinteza – principalul proces de nutriție
autotrofă” care să evidenţieze:
- definiția și ecuație generală a fotosintezei;
- sediul fotosintezei la nivelul plantei și la nivel celular;
- condițiile prioritare pentru desfășurarea fotosintezei: rolul pigmenților asimilatori;
- etapele/fazele procesului de fotosinteză – de lumină și de întuneric;
- procedee de evidențiere a fotosintezei (după CO 2 absorbit, după substanțele organice
produse, după O2 produs);
- importanța fotosintezei;

6
- ilustrarea influenței factorilor de mediu asupra intensității fotosintezei: lumina,
temperatura, concentrația CO2, concentrația O2, apa, elementele minerale din sol, poluanții
atmosferici;
- aplicații practice ale fotosintezei: legătura dintre fotosinteză și recoltă; măsuri de sporire
a recoltei;
 Cerinţe de realizare:
- prezentarea va conţine maxim 10 slide-uri şi efecte de tranziţie între slide-uri;

- slide-urile vor fi particularizate (prin editare, etichetare, efecte de mişcare) în funcţie de


opţiunea fiecăruia, astfel încât prezentarea să fie cât mai atractivă şi să dureze maxim 5
minute;

 Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint este un program de birotică, produs de Microsoft și face parte


din suita de programe Microsoft Office, utilizat pentru efectuarea unor prezentări grafice.
Programul are următoarele avantaje:
- are același tip de interfață ca și celelalte aplicații din set și aceeași organizare a
sistemului de meniuri și a barelor cu instrumente, ușurând procesul de învățare a operării cu
interfața aplicației;
- permite integrarea într-o prezentare, a informațiilor create cu aplicațiile Word și Excel;
Prezentările PowerPoint constau dintr-un număr de pagini individuale, "cadre" sau
"slide"-uri ce pot conține text, grafică, sunet, filme și alte obiecte, care pot fi aranjate în mod
liber.

Activitate la biologie – ”Impactul antropic asupra peisajului natural din localitatea voastră”

 Obiective specifice

Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate;


Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a
unor situaţii problemă;
Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor.
 Conţinuturi:
Echilibre și dezechilibre în ecosisteme
 Competenţe specifice TIC necesare elevului/profesorului:

7
Utilizarea serviciilor reţelei internet, aplicarea operaţiilor pentru procesarea textului;
 Instrumente specifice TIC necesare realizării sarcinii de lucru:
Aplicaţia Prezi pentru prezentare, aplicația Word pentru redactarea proiectului, internet;
 Sarcini de lucru/Activităţi de învăţare:
Realizaţi un proiect cu tema „Impactul antropic asupra peisajului natural din localitatea
voastră. Propuneri de atenuare/înlăturare a cauzelor ce determină deteriorarea peisajului
natural”, realizând investigaţii asupra unui ecosistem acvatic din vecinătatea localităţii
voastre;
 Cerinţe de realizare:
- în realizarea proiectului veţi respecta următoarele etape: formularea unui scop,
formularea unei ipoteze, întocmirea unui plan, experimentul propriu-zis, prelucrarea datelor şi
formularea concluziilor;
- redactarea proiectului va respecta următoarea structură: titlu, autori, referinţe,
rezumat/abstract (însoţit sau nu de cuvinte cheie), cuprins - prefaţă/introducere, părţi, capitole,
concluzii, bibliografie, anexe;
 Reguli de tehnoredactare:
- formatul întregii lucrări: A4;
- marginile paginii: stânga - 3,5 cm; dreapta - 1,5 cm, sus - 2 cm, jos - 2 cm;
- spaţiere între rânduri - 1,5 linii;
- alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi
aliniat între marginile din stânga şi dreapta; primul rând al fiecărui paragraf va avea o
indentare de 1,5 cm; titlurile capitolelor vor fi aliniate centrat, ca şi etichetele tabelelor şi
figurilor;
- fontul: Times New Roman, dimensiunea 12 puncte, utilizând diacritice;
- numerotarea paginilor – de la pagina de titlu până la ultima pagină a lucrării, prin
inserarea numărului în subsolul paginii, centrat;

- proiectul va fi o realizat în echipă, iar rezumatul proiectului va fi prezentat cu ajutorul


aplicației prezi.

 Prezi
Prezi este o aplicație web prin intermediul căreia se pot concepe prezentări mai atractive
și mai convingătoare decât cele realizate în Microsoft Office PowerPoint. Ceea ce face
diferența este atât grafica prietenoasă, cât și posibilitatea de a evidenția relațiile dintre

8
componentele prezentării, fără a le împărți în slide-uri, așa cum se întâmpla în prezentările
clasice. Într-o prezentare pot fi inserate elemente precum:
- fișiere de tip imagine, video, pdf din propriul calculator;
- imagini din propriul calculator sau direct de pe Internet;
- fișiere video de pe You Tube - inserând direct linkul către acestea;
- slide-uri PowerPoint.

 Microsoft Word
Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de
programe Microsoft Office. Programul este util în crearea documentelor, pagini de internet,
rapoarte, desene sau modelarea unor texte ( folosind subprogramul WordArt).

Activitate la biologie – ”Avifauna din perimetrul școlii”

 Competenţe specifice la biologie:


Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare
 Conţinuturi: Avifauna din perimetrul școlii. Observații și interpretarea rezultatelor.
 Competenţe specifice TIC necesare elevului/profesorului:
Prelucrarea informaţiei în format digital (aplicarea operaţiilor de bază necesare calculului
tabelar, operaţii cu foi de calcul, operaţii cu rânduri şi coloane, sortarea datelor, completarea
automată a unei serii de date, lucrul cu diagrame)
 Instrumente specifice TIC necesare realizării sarcinii de lucru:
Aplicaţia Excel din programul Microsoft Office
 Sarcini de lucru/Activităţi de învăţare:
”Identificați speciile de păsări din perimetrul școlii și menționați regimul lor alimentar”
 Cerințe de realizare:
În realizarea temei, veți prezenta speciile de păsări comune ce frecventează
împrejurimile școlii și regimul lor alimentar. Pe baza observațiilor realizate în natură și a
documentării de pe Internet, veți întocmi un tabel cu speciile identificate și un grafic în care să
reprezentați regimul alimentar al acestora (Fig. 1)

9
Fig.1 Exemplu de grafic utilizat în biologie

 Microsoft Excel

Microsoft Excel este cel mai folosit program de calcul tabelar. Această aplicaţie a fost
dedicată iniţial memorării şi stocării datelor care pot fi organizate sub formă tabelară ulterior
dezvoltându-se și permițând extinderea posibilităţilor de prelucrare.

Excel este un produs software de calcul tabelar ce poate fi utilizat pentru calcule ce
implică manipularea unor volume relativ mari de date. Aplicaţiile de calcul tabelar sunt
programe specializate pentru a prelucra date organizate sub formă de tabele. Un astfel de
document se numeşte „foaie de calcul”, şi este de fapt un tabel ce conţine linii şi coloane. Prin
intersectare, acestea formează celule.

Un registru de calcul Microsoft Office Excel este un fişier care conţine una sau mai
multe foi de calcul care pot fi utilizate pentru a organiza diverse tipuri de informaţii. Excel
permite portabilitatea informaţiilor conţinute în diferite foi de calcul, ceea ce reprezintă
schimbul de informaţii între aplicaţii de acelaşi tip sau de tipuri diferite. De asemenea, oferă
posibilitatea reprezentării grafice a datelor numerice, deoarece diagramele sunt mai relevante
şi mai uşor de interpretat.

Alte aplicații ce pot fi utilizate în biologie sunt:


 Paint - este un software care se utilizează pentru crearea și editarea desenelor/
imaginilor.
 Inkscape este o aplicație de editare grafică vectorială.

10
Avantajele/dezavantajele utilizării TIC în formarea competențelor la
biologie

 Avantaje:
- Stimularea capacității de învățare inovatoare;
- Conștientizarea faptului că noțiunile învățate își vor găsi ulterior utilitatea;
- Întărirea motivației elevilor în procesul de învățare;
- Stimularea gândirii logice și a imaginației;
- Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă;
- Dezvoltarea culturii vizuale;
- Formarea deprinderilor practice utile;
- Facilități de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afișare a rezultatelor, de
realizare de grafice, de tabele;
- Determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplina de învățământ.

 Dezavantaje:
- Lipsa unui personal specializat și a dotărilor corespunzătoare;
- Lipsa unor softuri de calitate;
- Costuri ridicate;
- Utilizarea la întâmplare fără un scop și în exces;

11
CONCLUZII

În domeniul biologiei, în activitatea instructiv - educativă calculatorul este utilizat


pentru asimilarea, sistematizarea și evaluarea cunoștințelor.

De asemenea, pot fi folosite soft-uri pentru studiu individual, pentru dispozitive


experimentale, interpretarea datelor experimentale, formarea deprinderilor de a rezolva
probleme.

Computerul poate fi un instrument de lucru pentru elev şi profesorul de biologie prin:


- prezentarea informaţiei sub formă grafică (tabele, scheme) sau prin realizarea unor desene;
- întocmirea şi utilizarea unor „bănci de date”, stocarea de informaţii din domeniile biologiei
(genetică, ecologie, anatomie comparată ş.a.) într-o modalitate care să permită ulterior
regăsirea informaţiilor care îndeplinesc anumite condiţii de date;
- învăţarea unui limbaj de programare;
- laborator de biologie asistat de calculator.

Ţinând cont de faptul că elevii sunt foarte receptivi la imaginile vizuale, acest tip de
activităţi, uşurează foarte mult munca, ajutându-ne în activitatea de predare-învăţare, sunt
foarte atractive pentru elevi şi asigură o participare activă a acestora pe tot parcursul
activităţii.

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de


programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice,
ceea ce reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate. Activitățile pe
calculator pot deveni un suport important pentru o predare eficientă.

12
BIBLIOGRAFIE

1. Cucoș C., (2000), Educație. Dimensiuni culturale și interculturale. Editura Polirom Iași

2. Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare si învăţare, Ed. Presa Universitară


Clujeană, Cluj, 2000

3. Magdas I., Didactica informaticii, de la teorie la practică, Editura Clusium, 2007

4. ***M.E.C., Curriculum Național. Programa școlară biologie.

5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint

6. https://prezi.com/f0p-0ayk-jqp/utilizarea-tic-la-lectiile-de-geografie-si-biologie/

7. https://www.competentedigitale.ro/excel/generalitati.php

8. https://biblioteca.regielive.ro/referate/birotica/prezentare-microsoft-word-21588.html

9. https://prezi.com/aiq7mtmxm17t/aplicatia-prezi/

10. https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint

11. https://ro.wikipedia.org/wiki/Inkscape

12.https://concursurilecomper.ro/rip/2014/octombrie2014/09

13. https://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83

13