Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII UNIVERSITATEA DE STA IN MOLDOVA

$r cERcETAnrr .c.L REpuBLIcrr MOLDOVA MOLDOVA STATE


,,
MINISTRY OF EDACA CULTURE AND
APROBAT:
OF MOLDOVA
APPROVED BY:

SENATULUSM
MSU SENATEfTom
Proces verbal nr.

Minutes no.

Facultatea de Drept
Faculty of Law

PLAN un iNvAlAnnANr
STADY PL/IN

Nivelul calificirii conform ISCED - 7


Level of Qualification, ISCED - 7

Domeniul general de studiu - 042Drept


General Field of Study - 042 Law

Domeniul de formare profesion ald, - 0421 Drept


Professional Training Field - 0421 Law

Program de master - Drepturile Omului (Mp)


Master Programme - Human Rights (Mp)

Numirul total de credite de studiu - 120


Total Number of Credits - I20

Titlul obfinut - Master in Drept


Title Awarded - Master of Law

Baza admiterii - diploml de studii superioare de licenll sau un act echivalent de studii
Access Requirements - Dimploma of Bachelor's Degree or an equivalent document of study
Limba de instruire - rominl
Language of Instruction- Romanian

Forma de organizare a invifimAntului - cu frecvenfd


Mode of Study -full-time

CHI$INAIJ,2020
,Responsabil de program
Programme Coordinator
Olga Dorul, dr., conf. univ.,
Departamentul Drept Intern

$ef Departament
Head of Department
Proces verbal nr. 6 din
Minutes no.
Olga Dorul, dr., conf. univ
CALENDARUL UNIVERSITAWGRAFICUL PROCESULUI DE INSTRUIRE
ANIVERSITY CALENDAR / TRAINING PROCESSING GRAPHIC
Anul de Activittrfi didactice Sesiuni de examene Stagii de Vacanfe
studii Educ at i ona I ac t ivi t i e s Exam sessions practictr Vacation
Year of Internships
study Iarntr Primtrvartr Vartr
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Winter Spring Summer
Anul I 14.09- 24 0 I .2020- tt.0t.2021- 24.05.202r- 2J.TZ.ZUZU- Papti 25.06.202r-
2020-20211 25.12.2020 1L04.2020 25.01.202r 12.06.2021 tt.0r.2021 03.05.202r- 31.08.2021
Yerr I (15 saptdmdni/ (10 sAptdmdni/ (2 saptlmini/ 2 (3 sdptlmdni/ 3 (2 sdpEmdni/ 10.05.2021 (10 sdptamdnT
2020-202r l5 weeks) 10 weeks) weeks) weeks) 2 weeks) (l sApilrrndni/ l0 weeks)
I week)
Anul II 13.09.2021- 3t.01.2022- 10.01.2022- 22.tt.2021 - 25.12.202t-
2021-2022t zt.tt .202r 15,0s.2022 28.01.2022 06.06.2022- 24.12.2021 10.0t.2022 PaSte/ Easter
Year II (10 sdptlmdni/ (15 sdptdmini/ (3 saptdmdni/ 3 24.06.2022 (5 sapfifndni/ (2 sdpt?lrnini/ (l sdptitrnind/
2021-2022 l0 weeks) l5 weeks) weeks) (3 sdptdmdni/ 5 weeks) 2 weeks) I week)
3 weeks)

coNTrNUruL pLArrULUr DE iXVATAUANT


INFORMATION ON THE STUDY PLAN
Cod Denumirea unittrfii de curs/modulului Numlr de ore Numtrr de ore pe tipuri de Forma de Cre
Code Course / Module Number of Hours activittrfi evaluare dite
No. of hours per activities Assessment EC
Total Contac Studiu Curs Semin Practice/ TS
Total t direct ndividua Cours ar de Cre
Contact l e Semin laborator dits
Hours [ndepend ars Laboratori
ent Work es

ANUL V IST YEAROF STUDY

Semestruf A Ist semester


F.0t.o.0t Teoria generald a dreptului
General Theorv ofLaw
180 60 t20 30 30 0 Exam 6
F.01.o.02 Drept constitulional
Constitutional Law
180 45 135 30 l5 0 Exam 6
F.01.o.03 Drept civil. Partea general6
Subslantive Civil law
180 45 135 30 l5 0 Exam 6
F.01.O.04 Drept penal. Partea generalE
Subs tantive Criminal law
180 45 135 30 l5 0 Exam 6
F.01.O.05 Drept intemational public
International Public Law
180 45 135 30 l5 0 Exam 6

Total I total number for the I st semester 900 240 660 150 90 0 5 Exam 30
Semestrul lA 2d semester
F.01.o.06 Dreptul material gi procedural al CEDO. Exam t0
300 75 225 30 45 0
Material and procedural law of ECHR
F.01.O.07 Sistemul european de protec(ie a Exam l0
drepturilor omului. European system of
human rights pr otec t i on// Dreptul 300 IJ 225 30 45 0
international 9i UE al mediului.
International and EU environment law
s.01.o.08 Dreptul internaJional umanitar. Exam )
r50 45 105 t5 30 0
I nt e rnati o na I humani t ar ian law
s.01.A.09 Migranfii gi beneficiarii de protecJie Exam 5
internafional6. Migrants and beneficiaries
of internati onal pr ot e ction. // 150
Protec{ia persoanelor de etnie roml la
45 105 l5 30 0
s.01,A,10
nivel nafional gi intema{ional Protection
of Rome people in international and
national level
Total I total number for the 2nd semester 900 240 660 105 135 0 4 30
TOTAL ANUL V total numberfor the lst year of 1800 480 t320 255 225 0 9 Exam 60
studv
ANUL I] SECOND YEAR
Semestrr lIlJ 3'd se nester
s.02.o.1I ImigraJia gi advocacy pentru refugiali- 150 40 ll0 20 20 0 Exam )
Immigration and refugee advocacy
s.02.o.12 Protecfia legald a drepturilor copilului. 150 40 It0 20 20 0 Exam 5
Legal protection of children rights

s.02.o.13 Metode altemative de soluJionare a 150 40 ll0 2U 20 0 Exam J


litigiilor.
Alternatiye methods for solvins disputes
lr.uz.A.l4 Egalitate gi nediscriminare. Equality and 150 40 ll0 20 20 0 Exam )
non:dis criminati on. I /
s.02.A.15
Jurisprudenfa CEDO cu privire la protecfia
persoanelor gi grupurilor vulnerabile.
ECHR case law on the protection of
vulnerable persons and groups.

Practica de specialitate / Internshio 300 300 0 Exam l0


Total semestrilllV Totully per the 3d semester 900 160 740 80 80 0 5 Exam 30
Semestrul lYl 4th semester

9oo 900
Teza de master I Master thesis | 30
Totaf semestr ul Iy I Totatly for tne ffi 900
30
TOTAL ANUL IV total numberfor the 2ndyear of
studv 1800 160 1640 80 80 0 5 Exam 60
TOTAL program/ TOTALLY per program 3600 640 2960 335 30s 0 14 Exam t20

STAGIILE DE PRACTICA
INTERNSHIPS
Nr. d/o Tipul stagiului de practictr An de Sem. Durattr (nr. Perioada Numlr ECTS
Internships studii Semester strpt./nr.ore) desfilqurtrrii Credits ECTS
No. of Period
Year llteeks/ No. of
of hours
Study

Practica de specialitate / Internship u J Noiembrie- l0


decembrie
Noyember-
december

Totall Totallv
l0

UNITATTDE CURS / MODULE LA LIBERA ALEGERE


ELECTIVES
Cod Denumirea unittrfii de Numtrr de ore Numtrr de ore pe tipuri de Forma Credi
Code curs/modulului No. of Hours activittrfi de te
Course / Module
No. of hours evalua ECTS
Total Contact Studiu Curs Semi Practice re Credit
Total direct individ Course nar lde Assess s
Contact ual Semin laborat menl
Hours 'ndepen ar or
dent Laborat
Work ories
I Metodologia 9i etica cercetdrii.
Exam 5
Methodologt and ethics of research 150 45 105 45 0 0
Protecjia intereselor economice a
consumatorilor. Protection of the
consumer economic interests
Inif ierea in pedagogia universitar6
Initialization into

FORMA DE EVALUARE FINALA N, PNOCN^IMULUI DE STTJDIU


FINAL EVALUATION
Nr. d/o Forma de evaluare finaltr a studiilor Termene de Numtrr ECTS
Masler exam organizare Number of oedils
Term
Susjinerea tezei de master Iunie 30
Presentation ofthe master thesis June

MINIMT]M CURRICULAR INITIAL DE ORIENTARE CATRE ALT DOMENIU


CURNCULARP TSITE
Num6r de ore Num5r de ore pe tipuri de
No. ofhours activittrti
Denumire a unittrfii de No. o{hours X'orma de
Cod
curs/modulului Contact Studiu Nr. ECTS
Code Semi- Practice/ evaluare
The course/module title Curs Credits
direct individual nar de Assessment
Total Cours
Direct Individual Semin laborator
Total e
contact work ar Lab.work
F.0r.o. Teoria generald a dreptului. 180 60 120 30 30 0 Exam. 6
0l General theorv of law
F.0l.o. Drept constitulional. 180 45 r35 30 l5 0 Exam. 6
02 Constitutional Law
F.0l.o. Drept Civil. Partea 180 45 135 30 l5 0 Exam. 6
03 Genearald. Substantive Civil
Low.
F.0r.o. Drept Penal. Partea Generald. 180 45 135 30 l5 0 Exam. 6
04 Substantive Criminql Lqw
F.0t.o. Drept Internalional Public. 180 45 t35 30 t5 0 Exam. 6
05 International oublic low
Total 900 240 660 ls0 90 0 5 Exam 30
Totally
!

NOTA EXPLICATIVA
Programul de master este elaborat in corespundere cu tendinfele contemporane de instruire a
studentilor ciclului II in domeniul general de studiu Drept, specializarea Drepturile Omului fiind.
structurat cu respectarea trinomului: Mecanisme de proteclie a drepturilor omului, Drepturi
protejate qi Persoane protejate. Programul este elaborat in corespundere cu Nomenclaiorul
domeniilor de formare profesionald gi al specialitSlilor in invitimdntul superior, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr.482 din 28 iunie 2017 gi Plan Cadru pentru studii superioare de licenla
(ciclul l), de master (ciclul II), gi integrate, aprobat prin ordinul MECCM nr. l20din 10.02.2020.
.Credite de studiu - 720
.
Forma de organizare -invd\dmdnt cu frecventd
.
Limba de instruire - rom6nd, rusd
CunoStinfele, abilitdlile Si competenlele asigurate de programul de master Drepturile Omului
Programul include trei componente principale: cursurile, stagiul practic
Ai teza de master.
Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, incluzdnd aspecte teoretice cu privire la evoluJia
drepturilor omului ca gi concept gi rolul acestora intr-o societate democratic6, aspecte practice r.
1in
de implementarea unui gir de drepturi specifice, precum gi subiecte actuale ce
1in de promovarea gi
protectia drepturilor omului. Sunt incluse urmdtoarele cursuri: dreptul material gi procedural al
CEDO; Uniunea Europeanb gi drepturile omului; dreptul comerfului internalional gi diepiurile omului;
dreptul international umanitar; metode altemative de solutionare a litigiilor; protecJia intereselor
economice a consumatorilor. Programul va oferi gi cursuri opJionale pentru a da posibilitate
masteranzilor sd aleagd subiectele de interes.
Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obline experienti in promovarea gi
proteclia drepturilor omului, in cadrul institulionale naJionale, cdt gi celor internationale interesate in
oferirea locurilor pentru stagii.
Prin urmare, cunogtinfele acumulate de cdtre absolvenlii programului de master vor
permite formarea competenfelor specifice indispensabile unui jurist specializat in domeniul
drepturilor omului:
1. Cunoagterea fenomenului socio-juridic internalional, explicarea gi interpretarea conceptelor,
rafionamentelor, tendintelor actuale ale Dreptului Internafional al Drepturilor Omului.
2. Culegerea de date gi informafii privind o problemd in materia protecfiei internafionale a
drepturilor omului; analiza qi interpretarea acestora. Proiectarea de activiti{i practice
autonome in domeniul protectiei internalionale a drepturilor omului.
3. Utilizarea in practicd a reglementdrilor internafionale in materia drepturilor omului.
4. Elaborarea de solufii pentru problemele de drept intemafional al drepturilor omului prin
utilizarea noilor cunoqtinle.
5. Identificarea elementelor care permit stabilirea corectd a situa{iilor de fapt gi incadrarea lor
in drept, in vederea elabordrii unei solufii privind o problemd in materia drepturilor omului.
6. Utilizarea coerentd a termenilor de specialitate in vederea explicdrii gi interpretdrii situafiilor
din domeniul protecfiei internafionale a drepturilor omului.
7. Respectarea regulilor de etici gi deontologie juridic6 in realizarca eficientd, in termeni a
sarcinilor profesionale.
8. Utilizarca eficientd a sistemelor informatice, resurselor gtiinJifice in proiectarea gi rcalizarea
programelor de cercetare gtiinfificd in domeniul drepturilor omului.
Obiectivele programului de master Drepturile Omului, inclusiv corespunderea acestora
mi s iunii univ er s it dlii
Scopul programului de master Drepturile Omului este de a forma competente in domeniul
protecJiei drepturilor omului, fiind destinat atdt absolven{ilor recen}i ai facult6tilor de Drept, c6t
gi persoanelor cu experienfd de lucru in domeniu. Pentru atingerea scopului indicat programul
urmdre gte ob i e c tiv eIe :

- promovarea unui dialog viabil a actorilor procesului de instruire - actul dialogic implicd un
proces continuu de explorare criticd gi creativl a lumii;
- stimularea unui studiu amplu nu doar a prevederilor doctrinare, ci accentul in mare mdsurd
se va pune pe analiza practicii statelor, a organismelor internalionale gi a instanJelor
j udiciare internaJionale ;
- promovarea relation[rii cunogtinfelor; dezvoltarea gdndirii critice;
- contributie personald la abordarea temei supuse discuJiei, astfel incAt toJi participanlii la
activitdJi sd evalueze nevoile/cauzele generatoare ale unor fenomene, sd dezvolte
propuneri, s[ creeze planuri de ac]iune gi sd impdrtEgeascd rezt:Jtatele ac]iunilor 1or.
Strategia institufionald de dezvoltare presupune, in primul rdnd, competitivitatea pe piafa
muncii a absolvenJilor USM.
Racordarea programului de master Drepturile Omului Si a conlinuturilor din Planul de
tnvdldmdnt la tendinlele internalionale tn domeniu
Masterul urmdregte eliminarea vidului informational gi didactic in domeniul drepturilor omului
printre masteranzi gi tineri specialigti. In elaborarea programului de master Drepturile Omului, a
continutului planului de invSldm6nt este utilizatE, experienta nafionald gi internaJionalS in domeniu
acestea fiind orientate spre formarea profesionald a specialigtilor de inaltd calificare care cunosc
generafiile drepturilor omului, identificd beneficiarii protecfiei internalionale a drepturilor omului gi
disting mecanismele universale, gi cele regionale europene de protecfie a drepturilor omului.
Evaluarea asteptdrilor sectorului economic Si social este realizatb periodic de citre
Departamentul Drept Internafional gi European prin adunarea qi analizarca urmdtoarelor
informatii: studierea cerinJelor Cadrului Nafional al Calificdrilor, precum gi a celui european;
studierea figelor de posturi din instituJii, potenliali angajatori, evaluarea pieJei prin metoda
chestionarelor, invitarea angajatorilor sd formuleze aqteptlrile fa15 de specialigtii din domeniu,
opinia absolvenJilor despre programul de studiu gi experientele acumulate pe piata de munc6.
-de-
Consultarea partenerilor tn procesul de elaborare a programului studii (angajatori,
profesori, absolvenli, studenli etc.)
Rezultatele consultdrii partenerilor sunt utilizate in scopul ameliordrii procesului de instruire;
perfecfiondrii curriculei academice; selectSrii cadrelor didactice; perfectiondrii metodelor de
predare; perfectiondrii suportului curricular.
Relevartla programului de studii pentru pialaforlei de muncd
,,Drepturile omului" este o ramurd relativ recentl a dreptului intemafional public, care s-a
dezvoltat in special in procesul de conturare gi afirmare a principiului fundamental al respectdrii
drepturilor omului gi a.libertdfilor fundamentale. Cunoagterea instrumentelor gi mecanismelor
universale qi regionale de proteclie a drepturilor omului este o condilie sine qua non pentru
pregdtirea de specialigtin in domeniul dreptului in institufiite de invdfdmdnt superior.
Absolvenlii programului de master Drepturile Omului urmeazd sd devinE specialigti de inalta
calificare in domeniu, fapt ce le va permite, at6t prin intermediul activitnlii gtiinfifice, cdt gi prin
cea practicd s6-gi aducd contribufia la edificarea in Republica Moldova a unui stat bazat pe
principiile democratice recunoscute de comunitatea internalionald, in general, gi cea european[,
in special.
Posibilitdlile de angajare a absolvenlilor
Absolventii programului de master Drepturile Omului pot activa potrivit Clasificatorului
ocupaliilor in vigoare in Republica Moldova in calitate de: jurist; Avocat parlamentar; judec[tor;
avocat; cadru didactic in invdfdmdntul juridic superior; manager in institutii de stat gi
neguvemamentale; coordonator de proiecte; specialist in autoritdlile publice centrale (Ministere,
Departamente, Agenlii de stat, Agenfii nafionale, Camera de Comerf gi Industrie) gi locale; in
calitate de specialigti in cadrul persoanelor juridice de drept privat (societ6Ji comerciale,
or ganizalii necomercial e) .

Accesul Ia studii a titularilor de diplome oblinute dupd finalizarea respectivului program de


studii
Programul de master Drepturile Omului oferd oportunitate masterunzilor s6-gi continue
studiile la ciclul III - doctorat in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
organizarea gi desfbgurarea doctoratului gi postdoctoratului din 18 februarie 2008, abrogat prin
HotdrArea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 prin care s-a aprobat Regulamentul privind
orgarizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III.

EXPI,IINATORY NOTE
Description of the Master's program in Human Rights
The Master's program in Human Rights is elaborated in accordance with the contemporary
tendencies of training of the studentsrcf cycle II to the general field of study Law, the specialization
Human Rights being structured with the respect of the trinoma: Mechanisms for the protection of
human rights, protected by rights and protected by individuals The program is developed in
accordance with the Nomenclature of professional training, areas and specialties in higher
education, approved by Government Decision no.482 of June 28,2017 and Framework Plan for
higher studies of Bachelor's degree (cycle I), master's degree (cycle II), and integrated, approved by
the MECCM order no. 120 of 10.02.2020.
Duration of studies - L5 years
Total Number of Credils - 90
Mode of study -full+ime
Language of Instruction - Romanian.
The lcnowledge, skills and competences provided by the Human Rights master's program
The program includes three main components: the courses, the practical intemship and the
master's thesis. The courses will cover a wide range of subjects, including theoretical aspects of the
evolution of human rights as a concept and their role in a democratic society, practical aspects related
to the implementation of a number of specific rights, as well as current issues related to the promotion
and irotection of human rights. The following courses are included: the ECHR substantive and
procedural law; The European Union and human rights; International trade law and human rights;
international humanitarian law; Alternative methods of settling disputes; Protection of consumers'
economic interests. The program will also offer optional courses to enable students to choose topics of
interest.
The pra0tical training will give to students the opportunity to gain experience in promoting and
protecting human rights within national and international institutions interested in offering placements
for internships. The master's thesis will be elaborated according to the relevant requirements under the
guidance of the scientific manager.
Therefore, the knowledge accumulated by the graduates of the master's program in
International Law will allow the training of the professional competences indispensable to a
specialized lawyer in the field of human rights:
-interpretation
1. Knowledge of the international socio-legal phenomenon, explanation and of
the concepts, reasonings, current trends of International Human Rights Law.
2. Collection of data and information on international protection of human rights issue; their
analysis and interpretation. Design of autonomous practical activities in the field of international
protection of human rights.
3. Use in practice of sources of Human Rights.
4. Developing solutions for the problems of human rights by using the new knowledge.
5. Identification of the elements that allowthe correct establishment of the factual situations
and their classification in law, in order to develop a solution on a human rights problem.
6. The consistent use of specialized terms for explaining and interpreting situations in the field
of international protection of human rights.
7. The observance of the rules of ethics and legal deontology in the effrcient accomplishment,
in terms of the professional tasks.
8. Effrcient use of information technology, systems, scientific resources in planning and
implementation of scientific research programs in the field of human rights.
The objectives of the International Lqw master's program, including their correspondence to
the university's mission
The pourpose of the Human Rights Master's program is to build skills in the field of human rights
protection. The program should be interesting for both the recent graduates of faculties and for people
with work experience. To achieve the stated purpose, the program pursues the objectives:
- using the dialogue - this involves a continuous process of critical and creative exploration
of the world;
- the stimulation of a comprehensive study not only of the doctrinal provisions, but the
emphasis will largely be plabed on the analysis of the practice of states, international
institutes and international legal institutes ;
- promoting sharing knowledges;
- developing critical thinking;
- arguing a personal position on the topic dwing discussion, so that all participants in
activities assess the generating needs / causes of a phenomena, develop new proposals,
create action plans, and share the results of their actions.
The strategy of institutional development aims, first of all, the competitiveness of the
SUM graduates on the labour market.
, Connecting the Master's program in International Law and the contents of the Education
PIan to the international trends in the fietd
The Master Program aims to eliminate the in
master students and young specialists. In the elab
content of the education plan is used the national
oriented towards the professional training of the h
of hirman rights, identify the beneficiaries of
distinguish the universal mechanisms, and the European regional ones for the protection
of human
rights.
The evaluation of economic and social sector is carried out periodically by the
Department of
International and European Law by gathering an
the requirements of the National eualificat
Qualifications Framework; studying job
evaluating the market through the ques
expectations towards the specialists in_the field, the opinion of the graduates about
the study
program and the experiences gained in the labor market.
Consultation of partners in the elaboration of the study program (employers, teachers,
graduates, students, etc.)
Consultation with partners is used to improve training process; improving the curriculum;
teachers selection; improving teaching methods; improving the learning support.
Relevance of the study programfor the labor market
Intemational human rights law is a relatively recent branch of public intemational law,
which has developed especially in the process of shaping and affirming the fundamental
principle of respect for human rights and fundamental freedoms. Knowledg-e of universal
and
regional human rights protectioh instruments and mechanisms is a sine quu n6n condition
for the
training of lawyers in higher education institutions.
The gra are to ed
specialists ientific to
make their Moldo he
democratic al community in general and the European
community in particular.
The possibilities of hiring graduate
The graduates of the Master's Degree'Program in Human Rights can activate according
to the
Classifier of Occupations in the Republic of Moldova as: lawyer; parliamentary Advocate;
judge; lawyer; teacher in a high educational institution manager in public
; authoritiy institution
and non-governmental institutions; project coordinator; specialist in central public authorities
(Ministries, Departments, State Agencies, National Agencies, Chamber of Com-erce
and
Industry) and local authorities; as specialists in private legal entities (commercial companies,
non-commercial organizations).

Access to studies of diploma holders obtained after the completion of the respective
study
program
The Master's Degree Program offers the opportunity for graduates to continue their phD
studies in accordance with the provisions of the Ph.D and Postdoctorate Regulation
of February
18, 2008, abrogated by the Government Decision no.l007 of l1.l2.20lithrough which
the
Regulation on the organization of phD studies was adopted.
MATRICEA CORELARII FINALITAIILOR DE STUDII (coMPETENTE) ALE
nRocRAMULUI cu uNrrAlrr.n DE cuRsilvIoDULE
COMPLIANCE OF PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (COMPETENCES) WITH COURSES/MODULES

Denumirea unittrli de curs / Codul unitlfir Nr. Finalitlti de studiu qi competenfe


modulului de ECTS Study /inalities and competences
Course/module title curs/modulul Number cl C2 c3 C4 C5 C6 C7 C8
ui o/ECTS
lCourse/modu'
e Code
Teoria generale a
dreptului/ F 6 + +
General Theorv o{ Law
Drept constitulionaU
Constitutional Law
F 6 T +
Drept civil. Partea
generuld/ F 6 1- +
Civil Law. General Part
Drept penal. Partea
genenldl F 6 + + + + + + + +
Criminal Law. General Part
Drept internaJional public/
International Public Law
F 6 T T + +
Dreptul material gi procedural al F IO T + + + + T
CEDO.
Material andprocedural law of
ECHR
Sistemul european de protecfie a F 10 f + + + +
drepturilor omului. European syste
of human rights protection. llDrept
international qi UE al mediului.
International and EU environment
law
Dreptul intemaJional umanitar. 'r
,s J T + + + +
I nt e rnati ona I humani t arian I aw
Migranfii gi beneficiarii de protecfi .t J + + + + T
intemafionalb. Migrants and
b e ne/i c i ar ie s of int e rnat ional
protection.//
Protectia persoanelor de etnie romi s J + + + + + +
nivel nalional gi interna{ional
Protection of Rome people in
international and national level
lmigrafia gi advocacy pentru s J + + + + T +
retugiati.
Immisration and refusee advocac,u
Protec{ia legall a drepturilor +
^s
J + + + + T 'r
copilului. Legal protection of
children riehts
Metode alternative de soluJionare r J f + + 'r
^S
-l- +
litigiilor.
Alternative methods for solving
disoutes
Egalitate gi nediscriminare. Equalt ,s J + T T + + + T
and n on-dis cri m i nati on //
Jurisprudenfa CEDO cu privire la
protecfia persoanelor gi grupurilor
wlnerabile. ECHR case law on thr
protection of vulnerable persons a,
groups n.
IniJierea in pedagogia S 10
universitar6.
-l- +
In il ializat ion into university
Pedagogt.

Practica de specialitate. Internship 10 +


,s ? + + + +
Teza de master. Master's thesis + +
,s 30 + + + T