Sunteți pe pagina 1din 13

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Galaţi


Nr. 1312171 din 24.10.2019
Ex. 3
Ex nr. _
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
SECŢIA REGIONALĂ DE POLIŢIE TRANSPORTURI
GALAŢI
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

APROB
POSTAREA PE INTERNET, INTRAPOL
ŞI AFIŞAREA LA SEDIUL S.R.P.T. GALAŢI
ŞI I.P.J. GALAŢI

ŞEF SECŢIE REGIONALĂ POLIŢIE


TRANSPORTURI GALAŢI
Comisar-şef de poliţie
BĂRBULESCU MARCEL

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 2733, art. 2735 lit. a, art.2736 si art. 2740 din Legea nr. 360/2002
privind Statutul Poliţistului, anexa nr. 3, cap. II la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu
modificările şi completările ulterioare a adresei IGPR – DMRU nr. 332988 din 10.09.2019 privind
scoaterea la concurs a posturilor de conducere vacante şi a adresei SRPT Galaţi nr. 1774300 din
01.10.2019 , Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str.
Gării, corp E, parter, jud. Galaţi, organizează:

CONCURS/EXAMEN
pentru ocuparea funcţiei vacante de şef patrulă la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi
Brăila din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, poziţia 1277 din statul de organizare
al unităţii iar recrutarea se realizează cu personal din sursă internă;
In vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
Să aibă:
- pregătire de baza : studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
- pregătire de specialitate : nu este cazul
Să fie:
 să fie agenţi de poliţie;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului:
a. să deţină gradul profesional de minim agent de poliţie;
b. să deţină/să obtina autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „secret de
serviciu”;

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
c. să deţină/să obtina avizul pentru numirea în structurile poliţiei judiciare;
d. vechime in munca/din care in M.A.I.: 2 ani
e. vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs: -
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de
acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală
 să fie apreciaţi la ultimele 2 evaluări de serviciu/aprecieri profesionale individuale anuale
cu calificativul de cel puţin „Bine”;
 să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

Concursul / examenul va avea loc la sediul Clubul Poliţiştilor din mun. Galaţi, strada
Siderurgiştilor nr. 2A, la data de 03.12.2019, începând cu ora 1100, iar unica probă de selecţie este
interviul structurat pe subiecte profesionale (conform tematicii şi bibliografiei menţionate în anexa nr.
1), care va fi înregistrat audio-video.
Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de concurs/examen, fără a
depăşi limita maximă de 3 ore.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10.
Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. Nota finală se
calculează ca medie aritmetică între notele acordate de către membrii comisiei, cu două zecimale, fără
rotunjire.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul
care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la
concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime in studiile necesare postului
scos la concurs.
Eventualele contestaţii cu privire la aprecierea/notarea interviului se depun în maxim 24 de ore
de la afişarea rezultatului, o singură dată, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi şi vor fi soluţionate în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea
acestora. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu.
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de raport şi dosar de recrutare în volum complet
depuse, în zilele lucrătoare, în intervalul 25 octombrie – 1 noiembrie 2019 (zilele lucrătoare), orele 08:
00 – 14:00 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi
Cu ocazia înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor prezenta:
- raport de înscriere, prin care solicită aprobarea participării la concurs/examen (anexa nr.2);
- C.V. -ul (anexa 3) întocmit conform anexei nr. 9 din Dispoziţia directorului general al
Direcţiei Generale Resurse Umane din M.A.I. nr. II/1620/15.09.2015, privind unele proceduri şi
formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa 4);
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate;
- declaraţie de acceptare înregistrare audio – video (anexa 5)

Candidaţii care nu sunt încadraţi la Secţia Regională de Poliţiei Transporturi Galaţi vor anexa la
raportul prin care solicită înscrierea pe lângă documentele sus-menţionate şi o adeverinţă emisă de
structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar şi nu se află
sub efectul unei sancţiuni disciplinare, că nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceştia,
gradul profesional deţinut, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea
totală în M.A.I. şi vechimea în specialitatea postului scos la concurs/examen, nivelul de acces la
informaţii clasificate precum şi dacă deţin aviz pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare.

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
La înscriere, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele care atestă
nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome de studii însoţite de foaie
matricola sau supliment după caz), în vederea certificării pentru conformitate a copiilor acestora, în
prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale
documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs/examen se va desfăşura la Centrul de


Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2,
la o dată ce se va comunica ulterior candidaţilor, după programarea acestora.
Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul
anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Galaţi, la
numărul de telefon 0236/407000, interior 20119.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate
etapele concursului (vezi graficul – anexa 6)

PREŞEDINTE:

comisar de poliţie MACOVEI CRISTIAN _______________

MEMBRII:

- Comisar - şef de poliţie NOVAC DĂNUŢ VICTOREL______________

- subinspector de poliţie COSTEA IONELA ______________________

Întocmit,
secretarul comisiei de concurs
Subcomisar de poliţie
GHIŢĂ IULIANA
_______________________________

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Anexa nr. 1

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


SECŢIA REGIONALĂ DE POLIŢIE TRANSPORTURI GALAŢI
BIROUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE TRANSPORTURI FEROVIARE GALAŢI

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate la concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei de
şef patrulă la Biroul Județean de Poliție Transporturi Feroviare Brăila
din cadrul S.R.P.T. Galați

CAPITOLUL I
Tematică
 Funcţiile managementului;
 Managementul luării deciziei;
 Raportarea evenimentelor şi monitorizarea situaţiei operative;
 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române
 Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului.
 Principiile generale care guvernează conduita profesională a poliţistului. Comportamentul
poliţistului
 Planificarea şi evaluarea activităţii structurilor din cadrul Poliţiei Române
 Control intern managerial
Bibliografie
 Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente
teoretice, Editura MEDIAUNO 2007,
 O.M.A.I. nr. S/61/03.03.2010, privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a
aspectelor de interes operativ, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
 H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului
 Dispoziţia I.G.P.R. nr.85/2018 privind aprobarea Metodologiei referitoare la planificarea şi
evaluarea activităţii structurilor din cadrul Poliţiei Române
 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice

Capitolul II
Tematică
 Competenţa teritorială a poliţiei transporturi.
 Patrularea trenurilor de călători.
 Contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române.
4

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
 Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanei – Dispoziţii generale.
 Formele de pază.
 Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor.
 Răspunderi şi sancţiuni pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor.
 Infracţiuni contra patrimoniului.
 Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate.
 Acţiunea penală în procesul penal
 Participanţii în procesul penal
 Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
 Actele procesuale şi procedurale comune
 Infracţiuni silvice.
 Obligaţiile operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/valorificarea deşeurilor;
Sancţiuni.

Bibliografie
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 151.076/18.06.2014 privind competenţa poliţiei transporturi.
 Dispozitia IGPR 445/2006 – Norme metodologice privind organizarea conducerea şi
desfăşurarea activităţii de patrulare a trenurilor de călători.
 H.G. 203/1994, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
transporturile pe căile ferate române, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările
ulterioare.
 Legea nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările
ulterioare,
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la
persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, cu modificările şi
completările ulterioare.

Capitolul III
Tematică
 Clasificarea informaţiilor.
 Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare.
 Accesul la informaţii clasificate.
 Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
 Modalitatea de eliberare/retragere a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu.
 Tipurile de semnalări şi categoriile de date care se introduc în Sistemul Informatic Naţional
de Semnalări.
 Biroul SIRENE .
 Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public. Sancţiuni.

Bibliografie

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
 H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare,
 H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, cu modificările şi
completările ulterioare,
 Legea nr. 141/2010 republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii
Schengen,
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare,

Capitolul IV
Tematică
 Reguli generale privind înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale.
 Organizarea activităţii de cercetare la faţa locului.
 Sesizarea evenimentelor şi luarea primelor măsuri.
 Deplasarea la faţa locului.
 Înregistrarea dosarelor penale şi completarea registrului privind sesizările cu caracter penal.
 Sarcini ce revin organelor de poliţie transporturi pe linia culegerii de informaţii şi
supavegherii persoanelor suspecte.

Bibliografie
 Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – nr. 12/C/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi
coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 182/14.08.2009 – nr. 1754/C/2009 privind
procedura cercetării la faţa locului,
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a
dispoziţiilor procurorilor,
 Dispoziţia inspectorului general al I.G.P.R. nr. S/53/09.09.2013 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare la nivelul Poliţiei Române a O.M.A.I. nr. S/120/16.06.2011,

CAPITOLUL V
Tematică
 Contravenţii prevăzute de legea nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 2;
 Constatarea contravenţiei.
 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
 Modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor
semnalate prin SNUAU.
 Intervenţia la evenimente. Documentele care se întocmesc şi circuitul acestora.
 Activitatea de soluţionare a petiţiilor.
 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a
petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.
 Răspunderea disciplinară.
Bibliografie
 Legea nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările
ulterioare,
6

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 207/10.04.2006 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare privind
modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor
semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.
 Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi
rezolvarea evenimentelor semnalate prin SNUAU,
 Dispoziţia I.G.P.R. 46/01.07.2015 privind reglementarea unitară a modelelor ,,Fişei de
intervenţie la eveniment” şi a „Raportului cu activităţile desfăşurate”.
 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
 O.M.A.I. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă,
examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în
structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.
 H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară
a poliţiştilor.

Notă: Se vor avea în vedere actele normative în vigoare la data desfăşurării concursului.

PREŞEDINTE:

comisar de poliţie MACOVEI CRISTIAN _______________

MEMBRII:

- Comisar - şef de poliţie NOVAC DĂNUŢ VICTOREL______________

- subinspector de poliţie COSTEA IONELA ______________________

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Anexa nr. 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


SECŢIA REGIONALĂ DE POLIŢIE TRASNPORTURI GALAŢI
SERVICIUL /BIROUL/ POSTUL DE POLIŢIE __________________
Grad, nume prenume______________

APROB
ŞEF SECŢIE REGIONALĂ POLIŢIE
TRANSPORTURI GALAŢI
Comisar-şef de poliţie
BĂRBULESCU MARCEL

RAPORT
din data de________

Am onoarea să raportez următoarele:


La data de_________________ am fost încadrat la________________________________, iar în
prezent îmi desfăşor activitatea în funcţia de__________________________________ la
________________________________________din data de________________________________
Sunt absolvent al Liceului _________________________________________, profil
________________ promoţia ________.
Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul/examenul ce se va desfăşura în data de
03.12.2019 în vederea ocupării funcţiei de şef patrulă la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila
___________________, prevăzută la poziţia _______ din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie
Transporturi Galaţi.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs precizate în anunţ pe
care le îndeplinesc în mod cumulativ.
Declar pe proprie răspundere că nu sunt cercetat disciplinar, nu mă aflu sub efectul unei sancţiuni
disciplinare sau faţă de mine nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală în condiţiile prevăzute de art.
27^46 alin 1 lit.b din Legea 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Am luat la cunoştinţă că în situaţia în care voi fi declarat admis, iar constatarea uneia din cauzele
menţionate are loc după numirea în funcţie, voi fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie/suspendat, în
condiţiile legii şi sunt de acord cu acest aspect.
Anexez prezentului raport documentele menţionate în anunţul de concurs
Faţă de cele raportate, rog analizaţi şi dispuneţi.

Semnătura
________________

 Telefon serviciu: ______________


 Telefon mobil: ______________

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Anexa nr. 3

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume


Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul (rubrică facultativă)


ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul

Semnătura _________________ Data_________________

Instrucţiunile privind completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: http://europass.cedefop.europa.eu

10

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Anexa 4.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


SECŢIA REGIONALĂ DE POLIŢIE TRASNPORTURI GALAŢI
SERVICIUL /BIROUL/ POSTUL DE POLIŢIE __________________
Grad, nume prenume______________

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare


Domnule şef secţie,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
__________________, la data de_______, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei
de _____________ la _________________, organizat de S.R.P.T. Galaţi, în data de ____________, cu
personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile¹
de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate
de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă)/ numit(ă) în funcţie ori
promovat(ă) chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se
va constata după încadrare/ numire în funcţie/ promovare urmează să fiu eliberat(ă) din funcţie /
trecut(ă) în rezervă/ să îmi înceteze raporturile de serviciu, după caz.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016
pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt de
acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare
______________________________________________________________________) şi mi-au încetat
raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie motivul – la cerere,
demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________ Semnătura __________

11

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
Anexa 5

ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Galaţi
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALAŢI
COMISIA DE CONCURS

Declaraţie

Subsemnatul/subsemnata_____________________________________,
candidat/candidată la concursul de organizat de S.R.P.T. Galaţi, în vederea ocupării
postului de conducere vacant de
_________________________la___________________________________________,
declar pe propria răspundere că sunt de acord ca proba susţinută în cadrul concursului, să
fie înregistrată audio-video.

Data:____________________
Semnătura:_______________

NESECRET
ROMÂNIA Galaţi
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Anex 6
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
12

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALAŢI
COMISIA DE EXAMEN/CONCURS

Graficul de desfăşurare a examenului/concursului


organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef patrulă la B.J.P.T. Brăila din cadrul SRPT Galaţi

Nr.
Data Activitatea desfăşurată Obs.
crt.
25.10.2019 –
08.11.2019 (zile
1. Perioada de înscriere a candidaţilor la examen/concurs.
lucrătoare),
orele 08.00 - 1400
La o dată stabilita Organizarea şi susţinerea de către candidaţi a evaluării
de Centrul de psihologice, locaţia, data şi ora exactă urmând a fi
2.
Psihosociologie din comunicate ulterior candidaţilor.
cadrul M.A.I.
Analiza dosarelor de recrutare de comisia de concurs
Până la data de
3. privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs
22.11.2019
de către candidați.
Cu cel puţin 3 zile
înainte de data Afişarea listei cu candidații care nu îndeplinesc condițiile
4.
susţinerii de participare la concurs, după caz.
concursului
Susţinerea de către candidaţi a probei interviu pe subiecte
03.12.2019, ora
5. profesionale şi afişarea rezultatului probei interviu pe
11.00
subiecte profesionale.
Afișarea rezultatelor probei interviu structurat pe subiecte
6. 03.12.2019
profesionale.
În termen 24 de ore
Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii
7. de la afişarea
faţă de rezultatul probei interviu pe subiecte profesionale.
rezultatelor
Afișarea rezultatelor finale ale probei interviu structurat
8. 04.12.2019
pe subiecte profesionale (dacă nu există contestaţii).
În termen de 2 zile
lucrătoare după Soluţionarea de către comisia de soluţionare a
expirarea contestaţilor a eventualelor contestaţii la proba interviu pe
9.
termenului de subiecte profesionale, consemnarea rezultatelor şi afişarea
depunere a rezultatelor la contestaţii.
contestaţiilor
După finalizarea Afișarea rezultatelor finale ale probei interviu structurat
10.
contestaţiilor pe subiecte profesionale (dacă există contestaţii).

13

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, str.Gării nr.1, Corp E 0236/418460 Fax: 0236/407290

S-ar putea să vă placă și