Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

RAPORT DE EVALUARE A
ÎNTREPRINDERII
S.C. ALFA S.A.

 Jamț Alexandra
 Onofrei Viorela
 Spatariu Andreea
 Ștefănoaia Andreea
 Teslariu Roxana Alexandra
→ Grupa 3

SUCEAVA 2020
SC. ALFA S.A

Capitolul 1. Identificarea misiunii evaluatorului

1.1. Obiectul evaluării

CERERE către,

S.C. DORIAN S.A.

S.C. ALFA S.A., reprezentată legal prin directorul POPA IOAN, cu sediul în Suceava, strada
George Enescu, nr. 30, solicit evaluarea societății în vederea obținerea unei valori de piață. Obiectul
evaluării se referă la întreg capitalul propriu al companiei în vederea stabilirii prețului în cadrul unei
oferte publice obligatorie în acord cu articolul 37 paragraful 2 al Legii 24/2017.
Prin prezența vă rugăm să efectuați evaluarea în vederea estimării unei valori de piață reale în
conformitate cu standardele ANEVAR. Patrimoniul entității este compus din următoarele bunuri:
1. Terenul are o suprafață de 4.000 mp., nr.cad/top 13465, Suceava
2. Clădire nr. cad/top 2322, Suceava
3. Depozit
Vă mulțumesc!

Data, 12.10.2018 Semnătura,


Popa Ioan

Obiectivul principal al evaluării este reprezentat de aprecierea preţului acţiunii societăţii ALFA S.A.
Activitatea de bază a companiei constă în condiționarea medicamentelor de uz uman în diferite
forma galenice, acoperind aproape toate categoriile terapeutice, precum și comercializarea acestora.
Produsele ALFA S.A. sunt destinate în special pieței autohtone (97% din total vânzări în 2005).
Exporturile (care totalizează 5,7 milioane lei în 2005 sau îndreptat în special către țările din
Comunitatea Statelor Independente.
1.2. Scopul și evaluarea utilizării

Societatea are ca drept scop evaluarea pe baze legale a prețului acțiunilor, astfel încât organele de
conducere ale societăților respective să poată lua decizii fundamentale privind operațiunile cu acțiuni.
La data de 31.12.2012 societatea avea un sold creditor de 53.841.322 mii. lei. De asemenea, la acea
dată societatea avea un sold debitor de 202.180.057 mii. lei. Apreciem că atât debitele cât și creditele se
păstrează în limite normale, curente și nu sunt de semnalat probleme deosebite.
Societatea este la zi cu obligațiile datorate către bugetul statului.
Prezentul raport de evaluare va fi utilizat exclusiv în vederea respectării prevederilor contractuale,
așa cum sunt ele stipulate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 100004817/30.10.2018.
Raportul de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat, evaluatorul nu
își asumă responsabilitatea niciodată și în nici o altă circumstanță sau context în care raportul de evaluare ar
putea fi utilizat.

1.3. Date generale despre client și destinatarul raportului de evaluare

 Denumirea societății: S.C. ALFA S.A. (în conformitate cu dovada de rezervare a denumirii
nr. 759216 din data de 15.12.2005).
 Societatea Comercială ALFA S.A. este persoană juridică, constituită în forma juridică a unei
societăți pe acțiuni „admisă la tranzacționare pe o piață reglementată” în conformitate cu
prevederile legii.
 Capitalul social subscris al S.C. ALFA S.A. are o valoare de 41.696.115 RON fiind
constituit din aporturi în numerar și în natură.
 Societatea comercială a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului în județul
Suceava, sub nr, J40/363/1990.
 Societatea are Certificatul de înregistrare fiscală cod R336206.
În prezent, activitatea ALFA în Europa este solidă, compania ocupând a treia poziție. Cu sediul în
centrul Europei, operează în prezent în 25 de piețe și are acces la o populație țintă de peste un miliar de
oameni.
ALFA ocupă locul 4 în Europa de Est, având o poziție de lider în Cehia, Slovacia și România, în
vreme ce în Europa de Vest ocupă locul 6.

1.4. Data evaluării

Tipul valorii adecvat prezentei evaluări este „valoarea de piață” denumită de SEV 100 – Cadrul
general (IVS 100 – Cadrul general) ca fiind: o sumă care ar putea fi schimbată la data evaluării între un
client hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare în care ambele părți au acționat în
cunoștință de cauză.
Opinia finală asupra evaluării în cadrul raportului de evaluare prezentat a fost determinată de
condițiile pieței specifice din Septembrie 2018, data evaluării este de 30.09.2018 la un curs valutar de 4,663
RON/EURO. Data raportului este de 28.11.2018.

1.5. Certificarea expertului evaluator

Evaluatorul are față de societatea comercială ALFA S.A. poziția de executant. Evaluarea expusă în
prezentul raport este efectuată de către S.C. DORIAN S.A.. Respectarea procedurilor interne de calitate ale
companiei DORIAN S.A. a fost verificată de către Adrian Popescu, cu legitimația ANEVAR nr. 15355.
Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi
verificat de părți interesate în Tabloul Asociației (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul/asociației).
Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte, analizele, opiniile și
concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate și sunt analizate, opiniile și concluziile
personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În derularea întregului
proces al evaluării care a dus la opinia raportată, avaluatorul nu a fost constrâns sau influențat în niciun fel.
Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a
unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze vreuna din părțile interesate și nu
este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

1.6. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluarea

Analizele și opiniile cuprinse în prezenta lucrare, au fost efectuate și dezvoltate conform cerințelor
din Standardele de evaluare a bunurilor-ANEVAR, ediția 2018, în special cele adecvate tipului
proprietăților evaluate, scopului și instrucțiunii evaluării, pricipalele Standarde fiind următoarele:
 SEV 100-Cadrul general (VS-Cadrul general): cuprinde definițiile, principiile și conceptele
evaluării general acceptate pe care se bazează Standardele Internaționale de Evaluare. Acest Cadru
general ar trebui să fie luat în considerare în conformitate cu standardele individuale și aplicațiile
evaluării.
 SEV 101-Termenii de referință a evaluării (IVS 101): Standardele Internaționale de Evaluare sunt
elaborate pentru a fi aplicate unui spectru larg de evaluări, inclusiv pentru o verificare a evaluării,
caz în care verificatorul ar putea să nu fie solicitat să prezinte concluzia sa proprie asupra valorii.
Toate serviciile de evaluare, precum și munca depusă pentru efectuarea lor trebuie să fie adecvate
pentru scopul desemnat. Este important ca utilizatorul desemnat al evaluării să înțeleagă serviciile
ce vor fi furnizate și orice limitare asupra utilizării acestora, înainte de finalizarea evaluării și de
raportare.
 SEV 102-Implementare (IVS 102): documentarea făcută pe durata unei evaluări trebuie să fie
adecvată scopului evaluării solicitate și tipului valorii care se va raporta.
 SEV 103-Raportare (IVS 103): etapa finală a evaluării constă în comunicarea rezultatelor către
partea care a comandat evaluarea și către orice alți utilizatori desemnați. Este esențial ca raportul de
evaluare să comunice informațiile necesare pentru o înțelegere adecvată a evaluării sau a verificării
evaluării.
 SEV 230-Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230): Principiile conținute în Standardele
generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar
modificări, cerințe suplimentare sau exemple specifice privind modul de aplicare a Standardelor
generale pentru evaluările care cad sub incidența acestui standard.
 SEV 310-Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului
(IVS 310): Principiile conținute în Standardele generale se aplică evaluărilor în scopul garantării
împrumutului, cu excepția cazului în care acestea sunt modificare de acest standard.
Etapele parcurse pentru determinarea valorii de piață a ALFA S.A. sunt:
 documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;
 inspecția amplasamentelor principale;
 discuții purtate cu conducerea societății;
 stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;
 selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;
 analiza diagnostic pe baza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere
al evaluării;
 selectarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii societății
evaluate și exprimarea opiniei evaluatorului.

Documente necesare pentru diagnostic şi evaluare:


 Situatii financiare ale societății
 Balanțele analitice (3 ani)
 Situația mijloacelor fixe
 Situația clienților neîncasați
 actul constitutiv
 acte necesare pentru evaluarea unui teren, apartament, utilaj etc.
 informații din presă
 regulamentul intern
 contractul de mangement
 autorizații de mediu
Informații colectate de evaluator:
 Date descriptive referitor la activitatea firmei și a domeniului în care aceasta activează;
 Informații privind competitorii aflați pe piața de produse farmaceutice;
 Date despre cuantum-uri/marje de venituri și cheltuieli.
Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele avute la dispoziție,
acesta obținând date, opinii și estimări din surse considerate a fi corecte și nu își asumă
responsabilitatea în cazul în care aceste surse au furnizat date eronate.

1.7. Starea tehnică a activelor evaluate

Compania ALFA S.A. este o societate pe acțiuni, având capitalul social de 41.696.150 lei alocat
unui număr de 416.961.150 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei.
Informații certe:
- Situațiile financiare ale companiei pentru intervalul 31.12.2012 – 31.12.2017
- Balanța analitică de la 30.09.2018
- Informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la:
 Activitatea operațională a companiei
 Activitatea comercială a companiei
 Situația juridică a companiei și a patrimoniului său
 Situația patrimonială
 Active în exploatare/în afara exploatării
Responsabilitatea pentru aceste informații revine integral Clentului.
Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii:
- Elemente de venituri și cheltuieli previzionate aferente companiei analizate, pornind de la datele
furnizate de către managementul companiei.
- Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor aplicate.
Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile și documentele pe care le-a avut la
dispoziție, fiind posibilă existența și a altor informații sau documente de care evaluatorul nu avea
cunoștință.
Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de încredere, dar nu
își asumă nici o responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.

1.8. Ipoteze și condiții limitative

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condițiile realizării ipotezelor care urmează
și în mod special în ipoteza în care situațiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de
restricții în afara celor arătate expres pe parcursul raportului și a căror impact este expres scris că a fost luat
în considerare.
Principalele ipoteze de care s-a ținut cont în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt
următoarele:
 Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către
reprezentanții ALFA S.A. prin personalul specializat referitoare la situația patrimonial-economică a
companiei și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul
de proprietate asupra acțiunilor este considerat valabil și marketabil.
 Informațiile furnizate de terțe părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru
acuratețe.
 Se presupune că amplasamentele se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare și
utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă și luată în
considerare în prezentul raport.
 Evaluatorul nu a realizat o inspecție a imobilizărilor corporale aflate în exploatare. Nu am realizat o
analiză a clădirilor, nici nu am inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile,
acestea fiind considerate în stare tehnică bună. Nu ne putem exprima opinia asupra stării tehnice a
părților neinspectate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea structurii sau
sistemului clădirilor.
 Din informațiile deținute de către evaluator, nu există nici un indiciu privind existența unor
contaminări naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea proprietăților aflate în
patrimoniu sau a proprietăților vecine.
 Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune
că nu există condiții ascunse sau neaparente ale proprietății imobiliare și a utilajelor, solului sau
structurii care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru
asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi.
 Situația actuală a companiei evaluate și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor
de evaluare pentru estimarea valorii de piață.
 Analiza situațiilor financiare ale societății comerciale supuse evaluării în cadrul prezentului raport,
nu presupune că noi am efectuat un audit, revizie limitată pentru această societate. Nu ne asumăm
nici o responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea sau exactitatea oricărei informații
financiare primite de la societate sau în numele acesteia.
 Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât piața, condițiile de piață se pot
schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.
 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, putând
exista și alte informații de care evaluatorul nu avea cunoștință.
 Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.
 Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data
întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport își pot pierde
valabilitatea.
Prezentul proces de evaluare ce face obiectul acestei sinteze a fost întocmit în baza următoarelor ipoteze
speciale:
 Nu este cazul.

S-ar putea să vă placă și