Sunteți pe pagina 1din 15

Acatistul Sfântului și de Dumnezeu purtătorului

Părintelui nostru Varsanufie de la Optina

(1 aprilie)

Condacul 1

Alesule luptător al lui Hristos și făcătorule de minuni,


Cuvioase Părinte Varsanufie, care prin viața ta cea dreaptă ai
rănit cete de demoni și ai întărit Sfânta Biserica întru Dreapta
Credință, cântare de laudă îți aducem. Iar tu, având multă
îndrăznire către Domnul, din toate necazurile ne slobozește
pe noi, care cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, Sfinte
Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu aleasă a Mănăstirii
Optina!

Icosul 1

Cetele creștinilor laudă în cântări viața ta plăcută lui


Dumnezeu, căci de la naștere ai fost ales să luminezi lumea
prin nevoințele tale în dreapta credință. Și încă tânăr fiind, un
stareț înțelepțit de Dumnezeu a proorocit despre tine zicând
că „acest copil va scoate multe suflete din focul gheenei”.
Pentru aceasta, pomenind și noi nevoințele tale cele
mântuitoare, împreună cu puterile cerești cântări de laudă îți
aducem, cântând:
Bucură-te, că de la naștere vas ales te-ai arătat;
Bucură-te, căci cu laptele dreptei credințe ai fost alăptat;
Bucură-te, că din pruncie cu rugăciunea ai fost hrănit;
Bucură-te, că de mic întru umilința inimii lui Dumnezeu ai
slujit;
Bucură-te, cel care cu plugul înțelepciunii fărădelegile

1
patimilor ai dezrădăcinat;
Bucură-te, cel care în grădina Bisericii crinii evlaviei ai
cultivat;
Bucură-te, mielușel care cu pâinea înțelepciunii ai fost hrănit;
Bucură-te, cerb care pe muntele vederii lui Dumnezeu te-ai
suit;
Bucură-te, cel care din apele smeritei cugetări setea ți-ai
ostoit;
Bucură-te, cel care din vinul înțelepciunii dumnezeiești te-ai
împărtășit;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 2

Având inima plină de iubire, pe copiii săraci și orfani îi


compătimeai, părinte Varsanufie. Și cunoscând că a unora ca
aceștia este Împărăția Cerurilor, cu hrană pământească le
hrăneai trupurile, iar în sufletele lor sădeai cuvintele
dumnezeiești cele preadulci. De aceea copiii orfani, văzând o
astfel de purtare de grijă pentru ei, lui Dumnezeu, Celui Care
îi hrănește pe toți, îi înălțau cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 2

În ostășia pământească slujind patria, chip al dreptei credințe


pentru ostași ai fost, Fericite, după care, precum Apostolul
Pavel, printr-o descoperire de sus, la cinstea ostășirii cerești
ai fost chemat. Pentru aceasta, de dumnezeiasca purtare de
grijă față de tine minunându-ne, unele ca acestea îți cântăm:
Bucură-te, al oastei celei iubitoare de Hristos curajos
conducător;
Bucură-te, al oștirii Optinei, celei asemenea cu Îngerii,
înțelept povățuitor;
Bucură-te, cel ce puternic apărător patriei pământești te-ai

2
arătat;
Bucură-te, cel ce pe monahi războaiele cele duhovnicești cu
iscusință i-ai învățat;
Bucură-te, cel care cu descoperire dumnezeiască din Ceruri ai
fost luminat;
Bucură-te, cel care cu strălucirea cerească duhovnicește te-ai
schimbat;
Bucură-te, sabie a mâniei lui Dumnezeu împotriva celor
nelegiuiți;
Bucură-te, scut duhovnicesc, de care se frâng săgețile celor
împotriva Bisericii porniți;
Bucură-te, iscusit cuvântător care alini inimile credincioșilor;
Bucură-te, puternic rugător care potolești aprinderea
patimilor;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 3

Viața lumească cu înțelepciune îndreptând-o, Cuvioase


Varsanufie, doreai să afli care este voia lui Dumnezeu pentru
tine. Pentru aceasta, dreptul Ioan, păstorul Kronstadului, de
mai înainte ți-a vestit preoția, iar starețul Varnava de la
Ghetsimani nunta duhovnicească ți-a proorocit, în care
sufletul tău Mirelui Hristos l-ai logodit, cântându-I: Aliluia!

Icosul 3

În Schitul Sfântului Ioan Botezătorul ai venit ca un cerb


însetat și ți-ai spălat necurăția patimilor cu apa pocăinței;
cunoașterea duhovnicească de la stareții purtători de
Dumnezeu ai primit și ai ajuns la măsura bărbatului
duhovnicesc. De aceea înțelegerea ta lăudând-o, unele ca
acestea îți grăim:
Bucură-te, cel care de la deșertăciunile lumești ca cerbul
izbăvit de lațuri ai alergat;
Bucură-te, căci în schitul Sfântului Ioan Botezătorul ca la
Iordanul cel duhovnicesc ai scăpat;
Bucură-te, căci stareților purtători de Dumnezeu, precum
fierul fierarului, sufletul tău l-ai încredințat;
Bucură-te, cel care cu ascultarea, ca și cu o cheie, ușa pentru
patimi o ai încuiat;
Bucură-te, cel care voia dumnezeiască bine o ai socotit;
Bucură-te, cel care pe piatra nemișcată a smereniei te-ai
întărit;
Bucură-te, cel care cu postul și cu privegherea capetele
balaurilor le-ai sfărâmat;
Bucură-te, cel care puterile îngerești cu dragostea ta le-ai
bucurat;
Bucură-te, că monahilor povățuitor iscusit te-ai arătat;
Bucură-te, că toți creștinii rugător fierbinte către Dumnezeu
te-au câștigat;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 4

În ceata îngerească din pustia Optinei te-ai sălășluit și


îmbrăcându-te cu smerenia ca și cu o armură, cu postul și cu
rugăciunea biruind uneltirile diavolești, cântare de biruință ai
cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Cu putere de Sus te-ai încins, Cuvioase Părinte, și crucea


ispitelor vieții călugărești pe umeri o ai luat; și călcând cu
bărbăție și cu înțelepciune peste toate cursele diavolești, către
cinstea chemării celei de sus biruitor te-ai îndreptat. De aceea
cunună de laude împletindu-ți, unele ca acestea strigăm ție:
Bucură-te, cel care cu învățătura Sfinților Părinți, ca și cu o

4
diademă, mintea ți-ai încununat;
Bucură-te, cel care cu virtuțile asemenea îngerilor sufletul ți-
ai înfrumusețat;
Bucură-te, cel care viața călugărească ca și heruvimii cu
râvnă o ai îndrăgit;
Bucură-te, cel care tradiția stareților purtători de Dumnezeu
ca pe mierea duhovnicească o ai sorbit;
Bucură-te, cel care piatra cea din capul unghiului a smeritei
înțelepciuni în adâncul sufletului o ai întărit;
Bucură-te, cel care rugăciunea, ca pe o sabie duhovnicească,
cu trezvia o ai ascuțit;
Bucură-te, cel care cu ea capetele nevăzuților balauri le-ai
tăiat;
Bucura-te, cel care ostaș neînfricat acelora te-ai arătat;
Bucură-te, cel care cu psalmodierea neîncetată trufia
diavolească o ai smerit;
Bucură-te, cel care cu neîncetatele tale nevoințe locaș al
virtuților ai devenit;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 5

Alipindu-te de purtătorul de Dumnezeu stareț Anatolie cu


dragoste duhovnicească și înțelepțindu-ți sufletul cu viețuirea
lui virtuoasă, ca un fiu iubit al său darurile cele bogate ale
înfierii ai primit de la el, pentru care cu mulțumire lui
Dumnezeu ai strigat: Aliluia!

Icosul 5

Ca un înțelept păstor frâiele conducerii Schitului Optinei ai


primit și turma călugărilor cu învățătura cea plină de Duh o ai
hrănit. Pentru aceasta călugării văzând harisma povățuirii
duhovnicești odihnindu-se asupra ta, într-un glas au strigat ție
acestea:
Bucură-te, cel care asemenea starețului Leonid cu răbdare
prigonirile ai suferit;
Bucură-te, cel care asemenea starețului Macarie cu smerita
înțelepciune ai fost împodobit;
Bucură-te, lăstar care cu binecuvântarea starețului Ambrozie
ai înflorit;
Bucură-te, credincios ajutător și, ca un toiag, bătrânețile
Cuviosului Iosif ai sprijinit;
Bucură-te, cel ce ai fost starețului Anatolie fiu iubit;
Bucură-te, că părtaș al tainelor starețului Nectarie făcându-te,
cu el in Duh te-ai unit;
Bucură-te, că după rânduielile starețului Moise Schitul cu
înțelepciune l-ai cârmuit;
Bucură-te, avvă plin de dragoste duhovnicească care pe
Nicon Mărturisitorul l-ai povățuit;
Bucură-te, căci măsura duhovnicească a marilor stareți ai
dobândit;
Bucură-te, căci în ceata Sfinților Optinei ai fost rânduit;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 6

Soarele Dreptății te-a pregătit de mai dinainte și ca pe o


săgeată aleasă către neamurile aflate în întunericul
necredinței te-a aruncat. Iară tu, cu rugăciunile tale, ai luptat
împotriva vrăjmașilor împreună cu oștirea cea iubitoare de
Hristos. Drept aceea dreptcredincioșii te slăvesc și lui
Dumnezeu cu strigare de biruință îi cântă: Aliluia!

Icosul 6

Din răsăritul cel însorit te-ai întors, Părinte Varsanufie,


preaslăvit fiind cu biruința pentru adevărata credință. După

6
care ți-ai reînnoit nevoințele prin privegherile de noapte și ca
o lună plină cu virtuțile strălucind în noapte, pe Amalic cel
gânditor l-ai omorât cu rugăciunile tale cele smerite. Pentru
aceasta cu glas tare îți strigăm:
Bucură-te, săgeată aleasă, care pe șarpele cel vechi l-ai rănit;
Bucură-te, căci ale lui meșteșugiri cu lesnire le-ai biruit;
Bucură-te, stea a Ortodoxiei, care popoarele cele
necredincioase le-ai luminat;
Bucură-te, cel care în sfeșnicul Bisericii luminător strălucit
te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce oștirea cea iubitoare de Hristos împotriva
vrăjmașilor o ai însuflețit;
Bucură-te, căci cu Tainele Bisericii o ai întărit;
Bucură-te, propovăduitorule al pocăinței celei de bucurie
dătătoare;
Bucură-te, izvor făcător de minuni, care reverși râuri de
vindecare;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea ai tămăduit pe cei de boli
chinuiți;
Bucură-te, cel ce cu ajutorul psalmilor ai împăcat pe cei
învrăjbiți;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 7

Ca o mucenicie fără de sânge petrecându-ți viața


monahicească, ai ajuns la limanul nepătimirii. Pentru aceasta
darul proorociei a vărsat peste tine Domnul și ca pe un
luminător, împodobit cu harisma discernământului te-a pus în
sfeșnicul Bisericii, ca să luminezi în noaptea păcatului și pe
cei rătăciți la cărările dreptei credințe să-i îndreptezi, ca să-L
slăvească pe Dumnezeu și să-I strige: Aliluia!

Icosul 7
Furtuna păcatului care în curând avea să lovească pământul
rus, ai văzut-o de mai înainte cu ochii tăi duhovnicești. De
aceea, ca un nou proroc, îi îndemnai pe oamenii rătăciți să
vină către pocăință, iar pe cei credincioși îi întăreai să rabde
necazurile ce aveau să vină. Pentru aceasta ca unui
mângâietor insuflat de Dumnezeu îți cântăm acestea:
Bucură-te, prorocule, cel care cu mirul Sfântului Duh ai fost
uns;
Bucură-te, omule ceresc, care la înălțimea descoperirilor
dumnezeiești ai ajuns;
Bucură-te, cel care cu vederea duhovnicească inimile
omenești le cercetai;
Bucură-te, cel care pe păcătoșii care sincer se pocăiau îi
tămăduiai;
Bucură-te, lăcaș prea luminos al discernământului
duhovnicesc;
Bucură-te, al Sfintelor Taine vas dumnezeiesc;
Bucură-te, al stăreției duhovnicești de la Optina vrednic
următor;
Bucură-te, al monahilor de pretutindeni iscusit îndrumător;
Bucură-te, a poporului ortodox cetate de nebiruit;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos diamant neprețuit;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 8

Ca pe un miel fără de răutate în brațele tale l-ai primit pe


Nicon, cel ce venise la tine, hărăzit să fie un mărturisitor al
Optinei, căruia de mai înainte i-ai arătat cât are de suferit
pentru Hristos și pe el l-ai avut părtaș la tainele tale și ucenic
ascultător. Care nici acum nu s-a despărțit de tine, ci întru
cele de sus pururea dănțuind, cântă împreună cu tine: Aliluia!

8
Icosul 8

Primind harisma de a păstori sufletele, înțelepțitule de


Dumnezeu Părinte, oile lui Hristos la pășunile pline de har le-
ai păscut și prin învățătura ta duhovnicească, ca și cu o
băutură izvorâtoare de miere, ai schimbat sărătura căii
mântuitoare, în dulceață. Pentru aceasta turma de Noi
Mucenici cu miei cuvântători o ai îmbogățit, iar noi cu aceste
laude te încununăm:
Bucură-te, al mieilor blânzi și fără răutate, păstor;
Bucură-te, al lupilor celor nevăzuți, pierzător;
Bucură-te, cel care purtând Crucea lui Hristos, ai biruit;
Bucură-te, cel care trupul împreună cu patimile și cu poftele
lui l-ai răstignit;
Bucură-te, Soborului Părinților de la Optina, piatră aleasă de
Dumnezeu arătată;
Bucură-te, al Noilor Mucenici de la Optina, podoabă de
Dumnezeu insuflată;
Bucură-te, căci în ceata sfințiților liturghisitori ai fost rânduit;
Bucură-te, că de descoperirea tainelor dumnezeiești te-ai
învrednicit;
Bucură-te, căci starețului Nicon cunună de aur te-ai arătat;
Bucură-te, căci și el, prin tine, cu cununa mărturisirii a fost
încununat;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 9

Bucurie Îngerilor în Ceruri s-a făcut pentru viața ta sfântă,


Părinte Cuvioase, iar demonilor scârbă multă le-ai pricinuit
când ți-ai înmulțit nevoințele tale păstorești. De aceea multe
suflete slobozite de tine din stăpânirea diavolilor au cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9

Pe înțelepții veacului acestuia, care nu credeau în existența


Făcătorului lor, i-ai vădit ca pe niște mincinoși, prin minunile
săvârșite de tine, și ai arătat biruința Credinței Ortodoxe
atunci când ai dezlegat auzul unui surdo-mut. Drept aceea
deschide și acum auzul inimii noastre spre ascultarea
cuvântului lui Dumnezeu și primește aceste cuvinte de laudă,
care se aduc ție din dragoste:
Bucură-te, nevoitorule plin de putere îngerească;
Bucură-te, cel care celor credincioși le dăruiești lumină
cerească;
Bucură-te, cel care demonilor rană de moarte le pricinuiești;
Bucură-te, cel care întunericul necredinței celei fărădelege îl
risipești;
Bucură-te, al tainelor dumnezeiești smerit săvârșitor;
Bucură-te, al Harului lui Dumnezeu vas încăpător;
Bucură-te, că și în viață fiind, multe minuni ai lucrat;
Bucură-te, că și după moarte Moaștele tale izvor de tămăduiri
s-au arătat;
Bucură-te, a cărui raclă a devenit liman de mângâiere tuturor;
Bucură-te, că la ea aleargă mulțime de popor;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 10

Văzând fărădelegea potrivnică lui Dumnezeu a acestei lumi și


voind să stingi cărbunii înșelării, ți-ai deschis gura cea
izvorâtoare de miere și ai revărsat râuri dulci de învățătură.
Pentru aceasta păcătoșii s-au întors de la păcat, iară
credincioșii către înălțimea dreptei credințe cea iubitoare de
Dumnezeu s-au îndreptat, cântând lui Dumnezeu cea mai
dulce cântare: Aliluia!

10
Icosul 10

Bine ai păstorit turma călugărilor pe pășunile vieții și lumii


te-ai arătat ca o lumină. Pentru aceasta și noi te chemăm,
vrednicule Păstor: vino și izbăvește turma ta de nemilostivul
stăpânitor al acestei lumi și de lațurile lui înșelătoare, ca sub
acoperământul aripilor tale, păziți fiind, să strigăm ție unele
ca acestea:
Bucură-te, că cetele de călugări cu hrană duhovnicească le-ai
îndestulat;
Bucură-te, că pe credincioșii mireni cu laptele Evangheliei i-
ai săturat;
Bucură-te, alăută melodioasă care virtutea fecioriei în cântări
o ai preaslăvit;
Bucură-te, psaltire cu dulce viers care păcătoșilor pocăința o
ai vestit;
Bucură-te, secure duhovnicească care tai rădăcinile patimilor
de suflet pierzătoare;
Bucură-te, săgeată de foc care pentru stăpânitorii
întunericului ești izgonitoare;
Bucură-te, căci cu frumoasele tale picioare capetele șerpilor
nevăzuți ai zdrobit;
Bucură-te, că prin cuvintele tale mântuitoare sufletele celor
zdrobiți ai întărit;
Bucură-te, izvor îmbelșugat din care se adapă cei istoviți de
durere;
Bucură-te, foc mistuitor care arde păcatele celor biruiți de
plăcere;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 11

În Ierusalimul cel de Sus voind a te sui, de nenumărate


necazuri ai fost înconjurat ca și cu o cunună de spini. Ocările
și clevetirile le-ai suferit, purtând crucea ascultării până la
moarte. De aceea suferințele tale lăudându-le, lui Dumnezeu,
Celui Care te-a întărit, cu mulțumire Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

De la locașul tău ai fost îndepărtat prin invidia diavolului și în


altă mănăstire ai fost mutat, dar tu ca un înțelept grădinar ai
sădit în ea crinii cei frumoși ai evlaviei. De aici sufletul tău în
locașurile Raiului s-a sălășluit, iar moaștele tale, ca pe un
trofeu de biruință, Sfânta Mănăstire Optina, în sânul său le-a
primit; cu care se împodobește acum și cu umilință și cu glas
mare îți strigă:
Bucură-te, cel care Schitul Optina ca pe o grădină înfloritoare
ai cultivat;
Bucură-te, cel care renașterea duhovnicească și în schitul
Golutvin o ai lucrat;
Bucură-te, cel care de fericirea celor prigoniți pentru dreptate
te-ai învrednicit;
Bucură-te, căci pentru aceasta Împărăția Cerurilor ai
dobândit;
Bucură-te, cel care cu blândețea lui Iisus și cu dragostea pe
vrăjmași i-ai biruit;
Bucură-te, că pe ei în sânul Bisericii lui Hristos i-ai rânduit;
Bucură-te, porumbel prea curat, care zbori peste al tău Schit;
Bucură-te, că sub adăpostul aripilor tale sufletul oricărui fiu
duhovnicesc cu pace este dăruit;
Bucură-te, că unde este trupul tău, acolo se adună vulturii
duhovnicești;
Bucură-te, că unde este proslăvită pomenirea ta, acolo și tu cu
duhul tău de față ești;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 12

12
Ca o trâmbiță răsunătoare Schitul Optina propovăduiește
nevoințele tale pentru Dreapta Credință. Căci în el trăind
îngerește și la Ceruri fiind luat, cu Îngerii și cu Părinții
Optinei ai fost rânduit, cântând împreună cu ei cântarea
armonioasă: Aliluia!

Icosul 12

Ca un scut puternic și nezdruncinat este pentru noi ajutorul


tău, Părinte Cuvioase, iar mijlocirea ta ca o sabie
duhovnicească pe demoni îi lovește. Pentru aceasta cere
pentru noi de la Preamilostivul Împărat Hristos Dumnezeul
nostru har și putere ca să ne împotrivim tuturor uneltirilor
vrăjmașului și să stăm cu tărie, îmbrăcați cu armele luminii,
cântându-ți ție această cântare de biruință:
Bucură-te, biruință strălucită, care de sus cobori la cei care în
ispite se primejduiesc;
Bucură-te, cunună mereu verde și nestricăcioasă a celor care
bine se nevoiesc;
Bucură-te, că pe Amalic cel gânditor din Ceruri îl războiești;
Bucură-te, că trufia barbarilor pe pământ o risipești;
Bucură-te, ajutător nebiruit al cetelor monahilor;
Bucură-te, înfrângere vrednică de plâns a demonilor;
Bucură-te, căci cu tine stăreția Optinei în chip minunat s-a
împodobit;
Bucură-te, căci prin tine întunericul din viața noastră s-a
izgonit;
Bucură-te, Sfinte Varsanufie, podoaba cea de Dumnezeu
aleasă a Mănăstirii Optina!

Condacul 13

O, stratilate nebiruit al Împăratului Hristos, înțelepte întru


Dumnezeu, Cuvioase Părinte Varsanufie, aducându-ți cu
sârguință această cântare, te rugăm să mijlocești pentru toți
cei care cu dragoste te cinstesc și cere de la Domnul iertarea
păcatelor noastre și putere în nevoințe, ca să putem fără
împiedicare să-i cântăm Dumnezeului puterilor: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1

Rugăciune

O, preacinstite și sfințite Stareț, cetățean al Ierusalimului


ceresc, plăcutule al lui Hristos și marele făcător de minuni al
Optinei, Cuvioase părinte Varsanufie, caută din înălțimile
cerești spre noi, smeriții și păcătoșii, care cu inimă înfrântă la
tine scăpăm! Știindu-te pe tine rugător bineplăcut către
preamilostivul Dumnezeu și către Preasfânta și Preacurata Sa
Maică, Stăpâna noastră Născătoarea de Dumnezeu și pururea
Fecioara Maria, înalță pentru noi sfintele tale rugăciuni către
Tronul Domnului Cel iubitor de oameni ca să nu pierim în
fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la pocăință și
îndreptare, ca cealaltă vreme a vieții noastre pământești, nu în
slujirea păcatului și a patimilor, ci în lucrarea sfintelor Lui
porunci și în evlavie să o petrecem și cu bună nădejde să
ajungem la sfârșitul nostru. Grăbește spre rugăciunea cea
pentru noi, neajutorații, și, prin împărtășirea cu
Dumnezeieștile Taine, sfârșit bun și în pace să avem, vămile
văzduhului cele înfricoșătoare fără piedici să le trecem și
moștenitori ai Împărăției cerești să ne facem.

Așa, fericite Părinte, nu ne lăsa pe noi și nu rușina nădejdea


noastră, ci fii pentru noi mijlocitor netăcut către Dumnezeu.
Bunul nostru Păstor, păzește-ne pe noi cu neadormitele tale
rugăciuni și ne păzește nevătămați de tot răul, ca să slăvim
nemăsurata iubire de oameni a Dumnezeului nostru, a
Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh, și a ta mijlocire

14
părintească, în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune

O, sfințite și înțelepte ostaș al lui Dumnezeu, Părintele nostru


Varsanufie, și al stăreției duhovnicești de la Optina bun
povățuitor și de cunună neveștejită purtător! Nu ai iubit slava
și cinstirile acestei lumi, nici viața cea moleșită, ci, slujind o
vreme împăratului pământesc, ai părăsit alergarea ostășească
și te-ai făcut ostaș al Împăratului Hristos, oștindu-te împreună
cu îngerii cei fără de trupuri, împotriva demonilor, pe care
biruindu-i, cununile slavei ai primit. De aceea, sub
acoperământul tău, ca sub un scut puternic scăpăm și în arcul
rugăciunilor tale nădăjduind, te rugăm pe tine, Cuvioase
Părinte, să ne mângâi pe noi ca un părinte iubitor de fii și ne
întărește, ușurându-ne necazurile ce ne cuprind și izbăvind
din nevoi sufletele noastre. Dă-ne nouă ca să urmăm vieții
tale și neschimbate să păstrăm învățăturile Sfinților noștri
Părinți, pe care tu ai poruncit să fie păzite chiar și cu prețul
vieții.

Așa, Părinte, fii nouă ajutător în nevoințele noastre pe care le


ducem împotriva patimilor noastre și a duhurilor viclene, căci
neputincioși și nepricepuți suntem. Căci tu, cel care ai trecut
prin încercarea ascultării și ai moștenit harul stăreției, ne poți
și nouă, celor ispitiți, a ne ajuta. Ca sub acoperământul
rugăciunilor tale fiind păziți, să cântăm și să-L preaslăvim pe
Puitorul nevoințelor, pe Domnul nostru Iisus Hristos,
împreună cu Tatăl și Dătătorul de viață Duhul Lui, totdeauna,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

S-ar putea să vă placă și