Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREȘTI

Faultatea de Management Financiar Master Management Financiar

Disciplina Managementul Financiar al firmei

EVALUAREA POZIȚIEI FINANCIARE

LA ABC SA

PE PERIOADA 2018-2020

STUDENT MASTERAND

GHIȚ CRISTIAN ADRIAN


1. Scurt istoric al societăţii ABC

ABC este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de explorare
şi producţie, rafinare şi petrochimie şi marketing având rezerve estimate de circa 1 mld barili
echivalent petrol, o capacitate anuală de rafinare de 8 mil. de tone şi 550 de benzinării.
În anul 1997, Societatea Comercială ABC se înfiinţează prin O.U.G nr. 49 din 15
septembrie 1997, prin unirea activităţilor Regiei Autonome Petrom care avea ca obiect de
activitate explorarea şi producţia de petrol şi gaze cu Compania Română de Petrol care avea ca
obiect de activitate rafinarea petrolului prin intermediul rafinăriilor Petrobrazi şi Arpechim şi
distribuţia produselor petroliere prin intermediul staţiilor PECO.
Anul 2005 a marcat o nouă era pentru ABC, după privatizarea din 23 iulie 2004, când
compania a devenit o parte a grupului X Austria, care a achiziţionat 51% din acţiunile ABC ,
formând cel mai mare grup integrat de petrol şi gaze din Europa Centrală.
La sfârşitul anului 2020, ABC avea rezerve dovedite de 843 mil. bep, o capacitate maximă
anuală de rafinare de 8 mil. de tone, circa 546 de staţii de distribuţii în România şi circa 269 de
benzinării în Moldova, Bulgaria şi Serbia.
Volumul investiţional crescut, continuarea proiectelor de modernizare şi iniţierea de
proiecte noi au determinat ca o consecinţă firească următoarele:
• Petrom are cea mai mare valoare de piaţă din România;
• Programul de investiţii este cel mai mare din sectorul energetic românesc, şi anume
mai mult de 3 mil de euro, până în 2022.
ABC este compania care contribuie cel mai mult la bugetul statului: aproximativ 45% din
EBITDA este distribuit instituţiilor statului sub formă de taxe, contribuţii şi dividende.
Datele necesare pentru calculul indicatorilor financiari la societatea comercială ABC au
fost preluate din situaţiile financiare din anii 2018, 2019 şi 2020, a căror formă sintetizată o
prezentăm în continuare. De asemenea vom prezenta evoluţia procentuală a indicatorilor din
bilanţul contabil al anului 2019 faţă de 2018 şi 2020 faţă de 2019.
Tabel nr1. -Bilanțul contabil
Bilanţul contabil la SC ABC SA
ACTIV 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019
Active imobilizate 16,374,829,978 19,806,471,218 22,243,002,582 1.21 1.12
necorporale 303,556,285 1,129,715,521 987,168,130 3.72 0.87
coporale 10,564,332,777 13,655,674,197 15,828,768,819 1.29 1.16
financiare 5,506,940,916 5,021,081,500 5,427,065,633 0.91 1.08
Active circulante 4,690,827,457 5,084,109,292 4,413,732,144 1.08 0.87
stocuri 1,922,375,343 2,394,434,361 2,097,889,862 1.20 0.88
creanţe 2,015,809,727 1,704,211,989 2,035,806,491 0.85 1.19
investiţii pe termen scurt 7,616 724,024,630 - 95066.26 0.00
disponibilităţi 752,634,771 261,438,312 280,035,791 0.35 1.07
Cheltuieli in avans 95,376,124 36,865,667 56,803,658 0.39 1.54
TOTAL ACTIV 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384 1.18 1.07
Datorii pe o perioadă< 1 an 2,580,025,427 3,446,027,370 3,561,335,579 1.34 1.03
Datorii pe o perioadă> 1 an 28,982,010 1,504,095,402 2,822,317,311 51.90 1.88
Provizioane pt.riscuri şi
5,196,454,236 6,262,466,399 6,176,529,278 1.21 0.99
chelt.
Venituri în avans 171,453,281 146,258,559 97,208,977 0.85 0.66
CAPITAL SI REZERVE - - - 0.00 0.00
Capital 5,664,410,834 5,664,410,834 5,664,410,834 1.00 1.00
Prime de capital - - - 0.00 0.00
Rezerve din reevaluare 57,417,759 50,904,252 81,614,855 0.89 1.60
Rezerve (legale, statutare, alte
5,792,755,272 6,315,308,717 5,483,143,103 1.09 0.87
rezerve)
Profitul reportat-sold creditor 1,521,411 587,632,269 1,537,974,645 386.24 2.62
Profitul reportat-sold debitor - - - 0.00 0.00
Rezultatul exerciţiului -profit 1,778,042,301 1,022,387,463 1,368,127,631 0.58 1.34
Rezultatul exerciţiului -
- - - 0.00 0.00
pierdere
Repartizarea profitului 110,028,972 72,045,088 79,123,829 0.65 1.10
Total capitaluri proprii 13,184,118,605 13,568,598,447 14,056,147,239 1.03 1.04
Total capitaluri 13,184,118,605 13,568,598,447 14,056,147,239 1.03 1.04
TOTAL PASIV 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384 1.18 1.07
Tabel nr2. - Contul de profit şi pierdere (Ron)

Indicatori 2018 2019 2020


Cifra de afaceri 12,284,378,408 16,750,726,457 12,842,384,017
Producţia vândută 11,795,873,413 15,795,814,081 11,251,543,470
Venituri din vânzarea mărfurilor 488,504,995 954,912,376 1,590,840,547
Variaţia stocurilor de produse finite-sold C 120,783,952 366,871,954 -
Variaţia stocurilor de produse finite-sold D - - 1,860,989
Producţia imobilizată 22,145,515 142,029,297 207,915,979
Alte venituri din exploatare 57,638,849 139,996,979 157,743,750
Total venituri din exploatare 12,484,946,724 17,399,624,687 13,206,182,757
Total cheltuieli de exploatare 10,520,348,294 16,090,391,456 12,008,904,293
Profit din exploatare-profit 1,964,598,430 1,309,233,231 1,197,278,464
Profit din exploatare-pierdere - - -
Total venituri financiare 498,296,964 1,931,761,930 1,119,379,543
Total cheltuieli financiare 313,268,366 1,635,431,821 619,138,262
Profit financiar-profit 185,028,598 296,330,109 500,241,281
Profit financiar-pierdere - - -
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Rezultatul extraordinar-profit - - -
Rezultatul extraordinar-pierdere - - -
Total venituri 12,983,243,688 19,331,386,617 14,325,562,300
Total cheltuieli 10,833,616,660 17,725,823,277 12,628,042,555
Profitul brut-profit 2,149,627,028 1,605,563,340 1,697,519,745
Profitul brut-pierdere - - -
Impozit pe profit 371,584,727 583,175,877 329,392,114
Profit net al exerciţiului financiar-profit 1,778,042,301 1,022,387,463 1,368,127, 631
Profit net al exerciţiului financiar-pierdere - - -
Tabel nr3.- Analiza rezultatului din exploatare (Ron)

Analiza rezultatului din exploatare la S.C. ABC S.A.


Nr.crt. Indicatori 2018 2019 2020
1 Cifra de afaceri netă 12,284,378,408 16,750,726,457 12,842,384,017
2 Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5) 9,162,016,827 14,577,604,116 10,769,034,836
3 Cheltuielile activităţii de bază 6,904,713,982 10,986,029,480 8,115,801,008
4 Cheltuielile activităţilor auxiliare 1,410,800,280 2,244,711,875 1,658,254,689
5 Cheltuielile indirecte de producţie 846,502,565 1,346,862,761 994,979,139
6 Profitul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 3,122,361,581 2,173,122,341 2,073,349,181
7 Cheltuielile activităţii de desfacere 969,209,000 801,944,866 798,067,191
8 Cheltuielile generale de administraţie 246,193,000 201,941,223 235,747,276
9 Alte venituri din exploatare 57,638,849 139,996,979 157,743,750
10 Profitul din exploatare (6-7-8+9) 1,964,598,430 1,309,233,231 1,197,278,464

2. Analiza evoluţiei procentuale a indicatorilor din bilanţ

La data de 31 decembrie 2019, activele totale însumau 25 mld lei, cu 18% mai mult faţă
de sfârşitul anului 2018, în special datorită creşterii activelor corporale şi necorporale, activelor
financiare şi a stocurilor, valoare contrabalansată de scăderea creanţelor, precum şi de
diminuarea soldului contului casă şi conturi la bănci. Ieşirile de numerar mai mari pentru
investiţii, creditele acordate filialelor şi plata dividendelor către statul român, ABC şi acţionarii
minoritari au determinat un nivel mai scăzut al numerarului net la data de 31 decembrie 2019.
Activele totale în anul 2020 însumau 26.713 mil.lei, cu 7% mai mult faţă de sfârşitul anului
2019, în special datorită investiţiilor realizate în 2020.
Activele imobilizate, măsoară gradul de investire a capitalului în societate1 şi conţin
imobilizările necorporale, corporale şi financiare care au crescut în 2019 faţă de 2018 cu 21%
până la 20 mld lei, în special ca rezultat al investiţiilor semnificative efectuate în activitatea de
E&P: achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice, dezvoltarea şi modernizarea
sondelor, a instalaţiilor de suprafaţă şi a echipamentelor de producţie au fost parţial
contrabalansate de reducerea activelor financiare, în principal ca urmare a vânzării plasamentelor
în fonduri umbrelă (investiţii în fonduri mutuale şi alte investiţii financiare prin intermediul
fondurilor umbrelă).
În 2020 activele imobilizate au crescut cu 12% faţă de 2019, în principal datorită
investiţiilor semnificative efectuate atât în activitatea E&P, pentru dezvoltarea şi modernizarea
sondelor, a instalaţiilor de suprafaţă şi a echipamentelor de producţie, dar şi în proiectele de
R&M şi de Energie. În 2020, valoarea activelor imobilizate a fost mai mare şi datorită creşterii
împrumuturilor acordate filialelor.
Stocurile au crescut în anul 2019 faţă de anul precedent din cauza cantităţilor ridicate de
materiale şi gaze.
Creşterea stocurilor a fost depăşită de scăderea activelor circulante, cum ar fi numerarul şi
creanţele.
În anul 2020 valoarea stocurilor a scăzut faţă de anul 2019, în special ca urmare a scăderii
materialelor aflate în stoc.
În consecinţă, nivelul activelor circulante totale (inclusiv cheltuielile în avans) a crescut
cu 7% în anul 2019, ajungând la 5.121 mil lei, comparativ cu sfârşitul anului 2018.
Totalul activelor circulante a scăzut cu 13% în 2020 faţă de 2019, în principal ca urmare
a reducerii investiţiilor pe termen scurt în instrumente de acoperire a riscului, privind preţul la
ţiţei, dar şi ca efect al scăderii stocurilor, compensate parţial de creşterea activelor financiare pe
termen scurt.
Totalul datoriilor a crescut cu 42% faţă de 2018 atingând, la 31 decembrie 2019, valoarea
de 11.358 mil lei, în principal ca urmare a creşterii împrumuturilor pe termen lung şi scurt şi a
provizioanelor mai mari.
În 2020 totalul datoriilor a crescut cu 11%, având valoarea de 12.657 mil.lei, în special ca
urmare a creşterii împrumuturilor pe termen lung şi a datoriilor pentru instrumentele de acoperire
a riscului, compensate de scăderea datoriilor către furnizori şi a provizioanelor.
Capitalurile proprii au însumat 13.569 mil lei la data de 31 decembrie 2019, cu 3% mai
mult faţă de sfârşitul anului 2018 (13.184 mil lei) ca rezultat al profitului net în valoare de 1.022
mil lei din anul 2019, efect al operaţiunilor strategice de acoperire a riscurilor, care au generat
518 mil lei, a distribuirii în 2019 a dividendelor în valoare de 1.082 mil lei şi reversarii reevaluării
la valoarea justă a fondurilor umbrelă vândute în primul trimestru din 2019, însumând 74 mil lei.
În anul 2020 capitalurile proprii sunt în valoare de 14.056 mil. lei, cu 4% mai mult faţă
de valoarea înregistrată în 2019, această creştere s-a datorat profitului net generat în anul curent,
dar care a fost redus cu valoarea justă aferentă instrumentelor de acoperire a riscului privind
preţul ţiţeiului.
În 2019 intrările de numerar din activităţi de finanţare au provenit din creditele contractate
de-a lungul anului, în sumă de 1.768 mil lei, depăşind plăţile pentru dividende în sumă de 1,114
mil lei (2007: 1,423 mil lei).
În anul 2020 au provenit din împrumuturile contractate de-a lungul anului, în sumă de
1,435 mil lei, depăşind cu mult plăţile pentru dividende în sumă de 15 mil lei.
În concluzie, pe parcursul întregului an 2018, intrările pozitive de numerar din operare şi
creditele contractate au fost folosite integral pentru a acoperi investiţiile semnificativ mai mari
şi plăţile pentru dividende, acest lucru având ca rezultat o scădere a poziţiei de numerar la
sfârşitul anului. Iar în anul 2020 intrările pozitive de numerar din operare şi împrumuturile
contractate au fost folosite pentru a acoperi investiţiile menţinute la un nivel înalt.

Analiza ratelor de lichiditate, solvabilitate, trezorerie

Analiza indicatorilor de lichiditate


Tabel nr.3.- Rate de lichiditate

Rate de lichiditate 2018 2019 2020


Active circulante (lei) 4,690,827,457 5,084,109,292 4,413,732,144
Stocuri (lei) 1,922,375,343 2,394,434,361 2,097,889,862
Datorii curente (lei) 2,580,025,427 3,446,027,370 3,561,335,579
Disponibilităţi băneşti (lei) 752,634,771 261,438,312 280,035,791
Rata lichid.generale (At/Dc) 1,81 1,48 1,24
Rata lichid.curente (Cr+Ds)/Dc 1,07 0,78 0,65
Rata lichid.imediate (Ds/Dc) 0,29 0,08 0,08

În cazul ratelor de lichiditate se observă o diminuare a acestora în anul 2019 şi 2020 faţă
de 2018, cu excepţia ratei lichidităţii imediate care în anul 2020 se menţine la nivelul din 2019,
când a atins o valoare aproape de 2, ABC reuşind în acel an să-şi achite obligaţiile de plată din
activele circulante. În 2019 şi 2020, cauzele micşorării acestor indicatori s-au datorat pe de o
parte micşorării disponibilităţilor băneşti, care în anul 2020 au ajuns la un nivel mult scăzut faţă
de ceilalţi ani, iar pe de altă parte măririi datoriilor curente către furnizori, în condiţiile în care
stocurile de carburanţi s-au mărit în 2019, însă creanţele au scăzut în 2019, dar au crescut în
2020.
Totuşi, ABC prin rata de lichiditate generală se încadrează în limitele admise de teoriile
economice. În privinţa ratei de lichiditate curente se observă că aceasta se încadrează în limitele
admise de teoriile economice de 0,65-1 sau 0,8-1. În anii 2018 - 2020, ABC nu se încadrează în
limitele admise de teoriile economice, în ceea ce priveşte rata de lichiditate imediată, fiind mai
mică de 0,3, dar în 2018 se apropie de această valoare datorită pe de o parte unui disponibil în
bancă mai mare, iar pe de altă parte, datoriile curente relativ mai mici în acel an.
Analiza indicatorilor de solvabilitate

Solvabilitatea arată capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile de plată la termenele


prevăzute.
Tabel nr.4.- Rata de solvabilitate şi de îndatorare

Rate de solvabilitate şi de îndatorare 2018 2019 2020


Total pasiv (lei) 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384
Capital propriu (lei) 13,184,118,605 13,568,598,447 14,056,147,239
Datorii pe termen lung (lei) 28,982,010 1,504,095,402 2,822,317,311
Capitalul permanent ( lei) 13,213,100,615 15,072,693,849 16,878,464,550
Rata solvab.patrim (Cp/ Pasiv) 0,62 0,54 0,53
Grad îndatorare (Dat.t.l./Cpr) 0,0022 0,0998 0,1672

Rata solvabilităţii patrimoniale este de peste 0,3-0,5, limite impuse de teoria economică,
situaţia considerându-se bună, în condiţiile în care în anul 2018 nu au fost contractate credite pe
termen scurt şi lung. În anul 2019, s-a diminuat rata solvabilităţii patrimoniale, deoarece ABC a
contractat un împrumut pe termen de peste 1 an de la un consorţiu de bănci pentru finanţarea
investiţiilor în sectorul E&P şi deasemenea a fost nevoită să constituie un provizion de litigii cu
foştii angajaţi şi actualii salariaţi de valoare foarte mare.
În anul 2020 rata solvabilităţii este apropiată de cea din 2019 deoarece ABC a contractat o
linie de credit multi-valută şi a extins împrumutul deja contractat.
Gradul de îndatorare la sfârşitul anului 2019 a crescut faţă de anul 2018. Creşterea este
urmarea împrumuturilor pe termen lung angajate în 2019, necesare finanţării programelor
prioritare de investiţii.
În anul 2020 numerarul net generat de activităţile de exploatare a fost scăzut din cauza
influenţei mediului economic nefavorabil, compania a continuat investiţiile în proiectele
strategice cu impact economic puternic, fapt ce a determinat necesitatea de finanţări
suplimentare. În consecinţă gradul de îndatorare a crescut faţă de anul 2019.
Analiza indicatorilor de gestiune a activelor circulante
Tabel nr 7.-Indicatori de gestiune a activelor circulante

Rate privind activele circulante 2018 2019 2020


Active circulante (lei) 4,690,827,457 5,084,109,292 4,413,732,144
Cifra de afaceri netă (lei) 12,284,378,408 16,750,726,457 12,842,384,017
Valoare stoc mediu (lei) 1,693,751,981 2,158,404,852 2,246,162,112
Creanţe (lei) 2,015,809,727 1,704,211,989 2,035,806,491
Vit.rot.activ.circ. (nr.rot.)(CA/Ac) 2,62 3,29 2,91
Vit.rot.activ.circ. (zile)(At/CA*365) 140 111 126
Nr.de rotaţii (CA/St mediu) 8 8 6
Dur.o rot. (zile)(Sm/CA*365) 51 48 64
Nr.de rotaţii (CA/Creanţe) 7 10 7
Durata medie de recuperare creanţe 60 38 58
(Creanţe/CA*365)

Din tabel se poate observa că numărul de rotaţii a activelor circulante se măreşte în anul
2018, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv, datorită pe de o parte măririi cifrei de afaceri în 2019
faţă de 2018 cu 36% şi datorită eficienţei crescute a valorii activelor circulante. În anul 2020
numărul de rotaţii a scăzut faţă de 2019 datorită scăderii cifrei de afaceri în proporţie mai mare
faţă de valoarea activelor circulante. Eficienţa activelor circulante este demonstrată şi de
reducerea numărului de zile necesare unei rotaţii de la 140 în 2018 la 111 în 2019, crescând în
anul 2020 la 126 de zile. În anul 2019 faţă de anul 2018 se remarcă o creştere a vitezei de rotaţie
a activelor circulante de la 2,62 la 3,29, iar pentru anul 2020 se observă o uşoară scădere la 2,91.
În cazul în care calculăm indicatorii de gestiune a stocurilor cu ajutorul stocului mediu, se
observă că în 2019 faţă de 2018, numărul de rotaţii se măreşte de la 7,25 la 7,76, în timp ce
durata unei rotaţii se micşorează de la 51 de zile la 48 de zile pentru aceeiaşi perioadă ceea ce
este un semnal pozitiv. În anul 2020 faţă de 2019 se remarcă faptul că numărul de rotaţii este
mai mic, fiind de 5,72 în timp ce durata unei rotaţii se măreşte de la 48 de zile la 64 de zile, ceea
ce reprezintă un semnal negativ. Accelerarea vitezei de rotaţie în 2019 se datorează creşterii cifrei
de afaceri în 2019 faţă de 2018 şi a diminuării creanţelor.
Încetinirea vitezei de rotaţie în 2020 se datorează creşterii stocului mediu şi micşorării
cifrei de afaceri faţă de 2019. Teoria economică arată că valoarea minimă care asigură eficienţa
gestiunii stocurilor este de 8 rotaţii, respectiv de 45 de zile. ABC din punct de vedere al acestui
indicator se încadrează în limitele recomandate în anul 2019, dar în anul 2020 nu se mai
încadrează.
În 2018, compania a schimbat metoda contabilă de reevaluare a stocurilor de la primul
intrat-primul ieşit la metoda costului mediu ponderat. Cu toate acestea, datorită vitezei mari de
rotaţie a stocurilor, această schimbare nu a avut efecte materiale în situaţiile financiare.
În privinţa creanţelor, se poate vedea o evoluţie sinuoasă, asfel în 2019 se observă o
accelerare a vitezei de rotaţie a creanţelor, urmată de o încetinire a acesteia din cauza măririi
soldului de creanţe în 2020 şi micşorării cifrei de afaceri faţă de anul anterior. Intervalul mediu
de timp în care are loc încasarea creanţelor de la clienţi ar trebui să fie de maxim 30 zile, conform
teoriilor economice. La ABC, numărul de zile este depăşit, mai ales în anul 2018 şi 2020.

Analiza fondului de rulment, nevoii de rulment şi trezoreriei nete


Tabel nr 8- Fondul şi necesarul de rulment, trezoreria netă

Indicatori ai echilibrului financiar 2018 2019 2020


Active circulante (lei) 4,690,827,457 5,084,109,292 4,413,732,144
Stocuri (lei) 1,922,375,343 2,394,434,361 2,097,889,862
Creanţe (lei) 2,015,809,727 1,704,211,989 2,035,806,491
Datorii pe termen scurt (lei) 2,580,025,427 3,446,027,370 3,561,335,579
Fondul de rulment (Ac-D ts) 2,110,802,030 1,638,081,922 852,396,565
Necesarul de fond de rulment 1,358,159,643 652,618,980 572,360,774
Trezoreria netă (FRN-NFR) 752,642,387 985,462,942 280,035,791

Din punct de vedere al echilibrului financiar, ABC a înregistrat o scădere a fondului de


rulment în 2019 faţă de 2018, cât şi în 2020 faţă de 2019, ca urmare a scăderii considerabile a
disponibilităţilor băneşti, dar prezintă o valoare pozitivă, ceea ce denotă o stare de echilibru pe
termen scurt. În 2019 faţă de 2018 se remarcă o scădere a fondului de rulment ca urmare a măririi
datoriilor pe termen scurt şi anume contractarea unui credit de la un consorţiu bancar şi
majorarea datoriilor către furnizorii de materiale şi prestări servicii. În 2020 faţă de 2019
deasemenea se remarcă o scădere accentuată a fondului de rulment cauzată de creşterea
datoriilor pe termen scurt prin contractarea unui împrumut de la Banca UniCredit Austria AG.
În privinţa necesarului de fond de rulment, acesta are o tendinţă pozitivă care semnifică
existenţa unor resurse temporare mai mari decât nevoile temporare, înregistrând o valoare
semnificativă la sfârşitul anului 2018, din cauza măririi stocurilor de mărfuri şi creanţelor, pentru
ca la sfârşitul anului 2019 să înregistreze o scădere datorită achiziţionării unui împrumut care
determinat o finanţare mai bună a activităţii curente şi scăderii creanţelor ceea ce denotă o
îmbunătăţire a încasării creanţelor şi o creştere a vitezei de rotaţie a stocurilor. În anul 2020
necesarul de fond de rulment scade uşor faţă de 2019 datorită contractării unui împrumut pe
termen scurt, valoarea acestuia fiind pozitivă constituie o situaţie normală situându-se la un nivel
rezonabil în concordanţă cu specificul domeniului de activitate.
Existenţa unei trezorerii nete pozitive certifică o stare de echilibru financiar la nivelul
companiei, deci Petrom se bucură de autonomie financiară pe termen scurt.

3. Analiza ratelor de structură patrimonială

Ratele privind structura activului


Tabel nr.9 - Ratele activelor imobilizate

Ratele activelor imobilizate 2018 2019 2020


Imobilizări necorporale (lei) 303,556,285 1,129,715,521 987,168,130
Imobilizări corporale (lei) 10,564,332,777 13,655,674,197 15,828,768,819
Active imobilizate (lei) 16,374,829,978 19,806,471,218 22,243,002,582
Imobilizări financiare (lei) 5,506,940,916 5,021,081,500 5,427,065,633
Total activ (lei) 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384
Rata activelor imobilizate 77,38 79,46 83,27
Rata imobilizărilor necorporale 1,44 4,54 3,70
Rata imobilizărilor corporale 49,92 54,78 59,25
Rata imobilizărilor financiare 26,02 20,14 20,32

Rata activelor imobilizate a crescut în anul 2019 faţă de 2018 ca rezultat al investiţiilor
semnificative efectuate în E&P, achiziţia de servicii petroliere a Petromservice, dezvoltarea,
modernizarea sondelor, iar în anul 2020 a crescut prin redezvoltarea zăcămintelor şi extinderea
activităţii internaţionale cât şi datorită creşterii împrumuturilor acordate filialelor.
Rata imobilizărilor necorporale a crescut în 2019 faţă de anul 2018 datorită achiziţionării
activităţii de servicii petroliere (Petromservice) şi a fost identificată valoarea acestora în urma
evaluărilor la valoarea justă, după care în anul 2020 a scăzut în principal datorită segmentului
E&P dar şi segmentului R&M.
Imobilizările financiare au scăzut în 2019 faţă de 2018 ca urmare a vânzării plasamentelor
în fonduri umbrelă (investiţii în fonduri mutuale şi alte investiţii financiare prin intermediul
fondurilor umbrelă) iar în 2020 s-au mărit datorită creşterii titlurilor de participare reprezentând
acţiuni deţinute la anumite societăţi, a împrumuturilor acordate de ABC filialelor din Kazahstan
şi a altor filiale din segmentul de rafinare şi gaz. Deasemenea creşterea se datorează şi sporirii
creanţelor către statul român, care are obligaţia, conform contractului de privatizare, să suporte
toate cheltuielile de dezafectare la sondele abandonate şi care urmează să fie scoase din funcţiune
efectuate înainte de privatizarea din 2004.

Ratele activelor circulante


Tabel nr.10. - Ratele activelor circulante

Rata activelor circulante 2018 2019 2020


Active circulante (lei) 4,690,827,457 5,084,109,292 4,413,732,144
Stocuri (lei) 1,922,375,343 2,394,434,361 2,097,889,862
Disponibilităţi băneşti (lei) 752,634,771 261,438,312 280,035,791
Creanţe (lei) 2,015,809,727 1,704,211,989 2,035,806,491
Total activ (lei) 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384
Rata activelor circulante 22.17 20,40 16,52
Rata stocurilor 9,08 9,61 7,85
Rata creanţelor comerciale 9,53 6,84 7,62
Rata disponibilităţilor băneşti şi a 3,56 1,05 1,05
plasamentelor

Rata activelor circulante a înregistrat o scădere în 2019 faţă de 2018 ca urmare a scăderii
considerabile a disponibilităţilor băneşti cauzată de: ieşiri de numerar mai mari pentru investiţii,
credite acordate filialelor şi plata dividendelor către statul român, acţionarii X. În anul 2020
avansurilor şi imobilizărilor în curs.
Rata stocurilor a crescut în 2019 faţă de 2018 cu implicaţii negative ca urmare a măririi, în
principal, a stocurilor de mărfuri, din cauza cantităţilor ridicate de materiale şi gaze cu efecte
negative asupra societăţii prin imobilizarea fondurilor băneşti în ele. În anul 2020 au scăzut
stocurile faţă de 2019 acesta fiind un factor pozitiv pentru activitatea firmei.
Rata creanţelor comerciale a crescut în 2018 faţă de 2017 urmare a măririi, neîncasării la
termenele prevăzute în contracte a soldurilor conturilor de clienţi şi conturi asimilate cu
379,530,898 lei, având termen de lichiditate sub un an.
Rata creanţelor comerciale a scăzut în 2019 faţă de 2018 cu efecte negative, principalul
factor de influenţă fiind scăderea preţului coroborată cu scăderea cantităţilor vândute. În anul
2020 aceasta a crescut faţă de 2019 urmare a măririi, neîncasării la termenele prevăzute în
contracte a soldurilor conturilor de clienţi şi conturi asimilate, având termen de lichiditate sub
un an.
Ratele privind structura pasivului
Tabel nr. 11.- Ratele pasivului

Rate privind structura pasivului 2018 2019 2020


Capitalul permanent (lei) 13,213,100,615 15,072,693,849 16,878,464,550
Capital propriu (lei) 13,184,118,605 13,568,598,447 14,056,147,239
Total pasiv (lei) 21,161,033,559 24,927,446,177 26,713,538,384
Rata stabilităţii finanţării (CP/TP) 62,44 60,47 63,18
Rata autonom.financiare (Cpr/CP) 99,78 90,02 83,28

Rata stabilităţii finanţării a scăzut în 2019 faţă de 2018 ceea ce reflectă un aspect mai puţin
pozitiv, ca urmare a creşterii împrumuturilor pe termen lung şi anume contractarea unui credit
acordat de un consorţiu bancar. În anul 2020 rata stabilităţii financiare a crescut faţă de 2019
ceea ce indică un aspect pozitiv şi acest lucru se datorează în principal creşterii capitalului
permanent.
În 2019 intrările de numerar din activităţi de finanţare au provenit din creditele contractate
de-a lungul anului, în sumă de 1.768 mil lei, depăşind plăţile pentru dividende în sumă de 1,114
mil lei (2018: 1,423 mil lei).
În concluzie, pe parcursul întregului an 2019, intrările pozitive de numerar din operare şi
creditele contractate au fost folosite integral pentru a acoperi investiţiile semnificativ mai mari
şi plăţile pentru dividende, acest lucru având ca rezultat o scădere a poziţiei de numerar la
sfârşitul anului.
Rata autonomiei financiare arată ponderea surselor proprii în finanţarea mijloacelor
economice şi se recomandă ca valoarea acesteia să fie mai mare de ½.2 Din datele menţionate în
tabel se poate observa că valoarea ratei este mult peste valoarea recomandată în teoria economică
ceea ce reprezintă un aspect foarte pozitiv.

4. Analiza riscului financiar


Modelul Altman face parte din categoria modelului de determinare a riscului de faliment
şi care reprezintă o combinaţie lineară între mai multe rate financiare:

Z = 3,3  R1 + 1,4  R2 + 1,2  R3 + 0,9  R4 + 0,6  R5


unde:
R1=Profitul brut / Total active;
R2=Capitalul permanent / Total Active;
R3=Fondul de rulment / Total Active;
R4=Cifra de afaceri /Total active;
R5=Capital propriu / Datorii pe termen lung
Tabel nr.12.- Rate financiare şi modelul Altman

Rate financiare 2018 2019 2020


R1 0,10 0,06 0,06
R2 0,62 0,60 0,63
R3(fc.Ac) 0,10 0,07 0,03
R4 0,58 0,67 0,48
R5 454,91 9,02 4,98
Modelul Altman(Ac) 274,79 7,14 6,18

Din datele menţionate în tabel se observă că firma este solvabilă deoarece valorile
modelului Altman sunt peste valoarea de 3. Totuşi putem menţiona că în 2020 valoarea acestui
indicator a fost apropiată de cea din 2019, dar faţă de 2018, a scăzut foarte mult valoarea acestui
indicator datorită ratei financiare R5 care indică creşterea datoriilor pe termen lung prin
contractarea unui împrumut de la un consorţiu de bănci. Pentru anul 2018 se observă valori foarte
mari pentru modelul Altman, care sunt cauzate de rata financiară R5, unde capitalul propriu este
foarte mare în comparaţie cu datoriile pe termen lung.
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Este necesară o analiză SWOT pentru compania ABC deoarece pe baza concluziilor, să
poată fi luate măsuri de îmbunătăţire a activităţii, astfel încât ABC să işi menţină şi să îşi
întărească poziţia de lider pe piaţa produselor petroliere din România.

Punctele tari ale companiei ABC:


• Pe piaţa românească, compania este cea mai mare producătoare şi distribuitoare de
produse petroliere şi are o imagine favorabilă pe piaţa pe care acţionează.
• Datorită faptului că ABC reuşeşte să-şi asigure în mare masură necesarul de materii
prime şi materiale pentru rafinăriile pe care le deţine, prezintă avantaje faţă de competitori nu
numai prin produsele şi serviciile de calitate superioară, ci şi prin producerea şi extragerea
petrolului.
• ABC prezintă activităţi integrate de explorare, producţie, distribuţie şi comercializare.
• Îmbunătăţirea eficienţei operaţionale pe baza investiţiilor semnificative în toate
segmentele de activitate, cu precădere în segmentul E&P, care au condus la consolidarea poziţiei
industriei petroliere româneşti.
• Folosirea eficientă a instrumentelor de acoperire a riscului privind preţul ţiţeiului.
• În activitatea de marketing, au crescut vânzările medii pe staţie datorită implementării
sistemului full agency;
• Consolidarea poziţiei pe piaţa gazelor naturale din ţară prin orientarea Diviziei de Gaze
Naturale către companiile mari de distribuţie cu capital de stat, în timp ce societatea afiliată 100%
Petrom Gas şi-a extins prezenţa pe piaţa consumatorilor finali şi sectorul industrial.
• Situaţie economico-financiară pozitivă, acest lucru se reflectă prin indicatorii: cifra de
afaceri, profit brut, fond de rulment, trezorerie neta;
• Contribuţia majoră a ABC prin varsămintele de impozite şi taxe la bugetului statului şi
cel al asigurărilor sociale.
• Asigură o mare varietate de alte servicii prin centrul integrat de servicii globale: Global
Solutions, dintre care enumerăm: servicii de contabilitate, servicii IT, deasemenea servicii
medicale, etc.
• Grad ridicat de specializare a personalului din cadrul managementului de top al
companiei, perfecţionarea continuă a personalului prin implicarea în programe de perfecţionare.
Punctele slabe ale companiei ABC:
• Cheltuieli de exploatare mari care conduc la costuri mari pentru obţinerea ţiţeiului şi
gazelor naturale;
• Randamentul scăzut al activităţilor de produse chimice şi petrochimice;
• Existenţa unor tehnologii şi instalaţii vechi, în special în sectorul explorării şi producţiei
de petrol;
• Gradul de uzură al activelor fixe destul de ridicat, ceea ce se reflectă în deprecierea
contabilă a activelor ABC;
• ABC s-a confruntat de-a lungul timpului cu probleme referitoare la respectarea
protecţiei mediului înconjurător;
• Dependenţa de un singur distribuitor – Distrigaz Sud în distribuirea producţiei proprii
de gaze naturale;
• În condiţiile crizei economice, când şi alte firme se confruntă cu lipsa disponibilităţilor
băneşti, duratele de recuperare a creanţelor cresc, în timp ce datoriile sunt achitate la termenele
prevăzute în contracte, ceea ce conduce la dezechilibre şi micşorarea disponibilului din bănci;
• Probleme legate de dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale ale
companiei.
• Dezvoltarea concurenţei în domeniul rafinării (Lukoil, Rompetrol, Rafo) şi dezvoltarea
companiilor rivale de transport (Oil Terminal, Conpet, Petrotrans).

S-ar putea să vă placă și