Sunteți pe pagina 1din 9

1.

România a stabilit primele relaţii cu Comunitatea Economică Europeană în


anul:
a. 1997;
b. 1995;
c. 1993;
d. 1974.

2. Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană:


a. s-au finalizat în decembrie 2004;
b. s-au finalizat în iunie 2003;
c. nu s-au finalizat;
d. încă nu au început.

3. Comunitatea Economică Europeană a fost constituită prin:


a. Tratatul de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951;
b. Tratatul de la Roma, semnat la 25 martie 1957;
c. Tratatul de la Zürich, semnat la 19 septembrie 1946;
d. Tratatul de la Londra, semnat la 5 mai 1949.

4. Propunerea lui Robert Schuman, privind plasarea ansamblului producţiei de cărbune şi oţel sub o
Înaltă Autoritate comună, a primit răspuns favorabil din partea următorului grup de state :
a. Marea Britanie, R.F. a Germaniei, Italia ;
b. Spania, Olanda, Luxemburg ;
c. Belgia, Olanda, Luxemburg;
d. Austria, Belgia, Italia.

5. Atribuirea de competenţe Comunităţilor Europene:


a. întăreşte suveranitatea statelor membre;
b. nu afectează suveranitatea statelor membre;
c. limitează suveranitatea statelor membre;
d. înlătură suveranitatea statelor membre.

6. Tratatul prin care s-a constituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, a fost încheiat:
a. pe o perioadă de 20 de ani;
b. pe o perioadă de 50 de ani;
c. pe o perioadă de 70 de ani;
d. pe o perioadă nelimitată.

7. Care dintre ţările membre ale C.E.C.O. nu a ratificat Tratatul instituind Comunitatea Europeană de
Apărare ?
a. Franţa.
b. R. F. a Germaniei.
c. Italia.
d. Belgia.

8. Se dau propoziţiile: A – Tratatul instituind C.E.E. este cel mai important dintre Tratatele Constitutive
ale Comunităţilor Europene. B – Odată cu înlăturarea barierelor vamale dintre statele C.E.E. n-a mai
existat nici o piedică în calea liberei circulaţii a bunurilor. C – Potrivit locului conferit
instituţiilor comunitare, Tratatul C.E.E. reprezintă un regres pentru caracterul supranaţional al formei
de organizare a Comunităţilor, faţă de Tratatul C.E.C.O. D – Caracterul definitiv al aderării la
comunităţi este absolut.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă, propoziţia D este
adevărată;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată, propoziţia D
este falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată, propoziţia D
este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă, propoziţia D este
adevărată.
9. Consiliul European a fost consacrat juridic prin:
a. Actul unic european;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de la Nisa.

10. Înglobarea Comunităţilor Europene în Uniunea Europeană are loc prin:


a. Actul unic european;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de fuziune de la Bruxelles.

11. În cadrul primei extinderi a Comunităţilor Europene, a aderat următorul grup de state:
a. Marea Britanie şi Norvegia;
b. Irlanda şi Spania;
c. Danemarca şi Irlanda;
d. Austria şi Finlanda.

12. Fac parte din primul grup de state, din Europa Centrală şi Orientală, care au încheiat acorduri de
asociere în vederea aderării la Uniunea Europeană, următoarele două:
a. Bulgaria şi Slovenia;
b. Polonia şi Ungaria;
c. România şi Cehoslovacia;
d. Estonia şi Letonia.

13. Se dau propoziţiile:


A – Condiţiile impuse pentru aderarea la Uniunea Europeană a ţărilor din Europa Centrală şi Orientală
au fost precizate de Consiliul European de la Copenhaga, din iunie 1993.
B – Bulgaria şi Turcia fac parte din grupul ţărilor care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004.
C – Acordurile de asociere, încheiate de Uniunea Europeană şi statele membre cu ţările din Europa
Centrală şi Orientala, implică în mod necesar
aderarea.

Alegeţi varianta corectă:

a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;


b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă.

14. Se dau propoziţiile:


A – România a aderat la Uniunea Europeană, fără adoptarea unui Parteneriat pentru Aderare.
B – Urmărirea progreselor realizate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană nu face
obiectul unor rapoarte periodice ale Comisiei Europene.
C – România a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2003.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă.

15. Se dau propoziţiile:


A – La negocierile privind aderarea României la
Uniunea Europeană, Comisia Europeană a reprezentat numai Uniunea Europeană.
B – Documentele de poziţie a României, utilizate în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea
Europeană, au fost adoptate de Guvernul României.
C – Negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană au utilizat exclusiv forma scrisă,
fără întâlniri directe între delegaţiile de negociere.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată.

16. Alegeţi dintre propoziţiile de mai jos pe cea greşită:


a. Din partea României, negocierile de aderare la Uniunea Europeană au fost derulate de
Parlament.
b. Un principiu al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană constă în faptul că nu se negociază
acquis-ul.
c. Perioadele de tranziţie, prevăzute într-un tratat de aderare la Uniunea Europeană, reprezintă
excepţii cu caracter temporar de la aplicare normelor comunitare.
d. Derogarea, prevăzută într-un tratat de aderare la Uniunea Europeană, este o excepţie permanentă
de la aplicarea normelor comunitare, întrun domeniu strict determinat.

17. Se dau propoziţiile:


A – În cadrul negocierilor de aderare la Uniunea
Europeană, capitolele sunt încheiate doar provizoriu, până la încheierea tuturor capitolelor de
negociere.
B – Un capitol de negociere încheiat provizoriu poate fi redeschis la iniţiativa statului candidat.
C – Un capitol de negociere încheiat provizoriu poate fi redeschis la iniţiativa Uniunii Europene.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă,
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă.

18. Textul definitiv al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost convenit cu ocazia:
a. Consiliului European de la Roma, din 29 octombrie 2004;
b. Consiliului European de la Bruxelles, din 17,18 iunie 2004;
c. Consiliului European de la Salonic, din 20 iunie 2003;
d. Consiliului European de la Laeken, din 14,15 decembrie 2001.
19. Se dau propoziţiile:
A – Constituţia Europeană este legea fundamentală a
Uniunii Europene, adoptată de Parlamentul European.
B – Constituţia
Europeană are caracter de codificare.
C – Preambulul Constituţiei Europene
invocă valorile şi finalităţile Uniunii Europene.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;
c. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată.

20. Nu face parte din noul cadru instituţional reglementat de Constituţia Europeană:
a. Parlamentul European;
b. Consiliu European;
c. Consiliul Uniunii Europene;
d. Comisia Europeană.

21. Potrivit Constituţiei Europene, Preşedintele Consiliului European va fi


ales pentru un mandat de:
a. 2 ani şi jumătate;
b. 5 ani;
c. 6 luni
d. un an.

22. Care dintre următoarele propoziţii este falsă, conform reglementărilor cuprinse în Constituţia
Europeană:
a. Comisia Europeană va fi alcătuită din câte un membru din fiecare stat comunitar, numai
până la alegerile parlamentare din 2009.
b. După anul 2014, numărul de membri ai Comisiei Europene va fi de 2/3 din numărul statelor
membre.
c. În ceea ce priveşte majoritatea calificată de decizie, în cadrul Consiliului de Miniştri, Constituţia
Europeană are în vedere atât numărul statelor membre, cât şi populaţia Uniunii.
d. Minoritatea de blocaj, în cazul votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului de Miniştri,
necesită un număr de minimum 4 state membre.

1. Se dau propoziţiile:
A – Parlamentul European este organul legislativ al Uniunii Europene .
B – În cadrul Comunităţilor Europene s-a adoptat o structură de putere cvadripartită.
C – Prin jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie creează drept.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată.

2. Consiliul Uniunii Europene:


a. reprezintă cetăţenii statelor membre;
b. reprezintă interesele statelor membre;
c. apără dreptul comunitar;
d. este principalul organ executiv al Uniunii.

3. Nu este adevărată următoare propoziţie:


a. Consiliul Uniunii Europene este oarecum omologul puterii legislative, dar exercită şi atribuţii
importante ce ţin în mod tradiţional de funcţia guvernamentală;
b. Consiliul Uniunii Europene exercită, în principal, o funcţie de control;
c. Consiliul Uniunii Europene este o instituţie comunitară;
d. Consiliul Uniunii Europene trebuie să respecte principiul competenţei atribuite.

4. Consiliul Uniunii Europene este format din:


a. câte un reprezentant al fiecărui stat membru, cu rang de ministru, abilitat să angajeze
guvernul statului său;
b. reprezentanţi ai parlamentelor statelor comunitare;
c. reprezentanţii permanenţi ai statelor membre, cu rang de ambasador;
d. membri aleşi prin vot universal direct.

5. Preşedintele Comisiei Europene face parte din:


a. Consiliul Uniunii Europene;
b. Consiliul Europei;
c. Consiliul European;
d. Parlamentul European.

6. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este asigurată, prin rotaţie, de reprezentantul fiecărui stat
membru, pentru o perioadă de:
a. 6 luni;
b. 9 luni;
c. 12 luni;
d. 5 ani.

7. O hotărâre a Consiliului Uniunii Europene privind admiterea de noi membri în Uniunea Europeană,
trebuie adoptată:
a. cu majoritate simpla;
b. cu majoritate absolută;
c. cu majoritate calificată;
d. în unanimitate.

8. COREPER a fost confirmat prin:


a. Tratatul de la Paris din 1951;
b. Tratatele de la Roma din 1957;
c. Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1965;
d. Actul unic european, semnat în 1986.

9. Se dau propoziţiile:
A – Preşedintele Comisiei Europene este desemnat de
Consiliul Uniunii Europene, compus din miniştri de externe ai statelor membre.
B – Consiliul Uniunii Europene, împreună cu viitorul preşedinte al
Comisiei Europene, desemnează comisarii,, pe baza propunerilor guvernelor statelor membre.
C – Componenţa Comisiei Europene se aprobă de Parlamentul European.
D – Comisia Europeană, în întregime, este numită de Consiliul Uniunii Europene.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată, propoziţia D
este adevărată ;
b. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată, propoziţia D
este adevărată;
c. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată, propoziţia D este
adevărată;
d. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă, propoziţia D este adevărată.

10. Comisia Europeană reprezintă:


a. Interesele comunitare;
b. interesele statelor membre;
c. interesele cetăţenilor din statele membre;
d. guvernele statelor membre

11. Comisia Europeană deliberează şi hotărăşte valabil:


a. în prezenţa şi cu votul majorităţii absolute;
b. în prezenţa majorităţii absolute şi cu votul majorităţii simple.
c. în prezenţa şi cu votul majorităţii calificate;
d. în prezentă tuturor membrilor şi în unanimitate de voturi.

12. Directiva Comisiei Uniunii Europene este:


a. normă de drept comunitar direct aplicabilă;
b. normă de drept comunitar cu aplicabilitate indirectă;
c. recomandare;
d. un aviz.

13. Parlamentul European reprezintă:


a. interesul general al Comunităţilor Europene;
b. interesele parlamentelor naţionale;
c. interesele statelor membre;
d. cetăţenii statelor membre.

14. Parlamentarii europeni :


a. sunt desemnaţi de parlamentele naţionale ale statelor membre;
b. sunt aleşi prin vot universal direct;
c. sunt aleşi prin vot indirect;
d. sunt desemnaţi de Consiliul Europei.

15. Durata mandatului europarlamentarilor este de:


a. 4 ani;
b. 5 ani;
c. 6 ani
d. 9 ani.

16. ”Conferinţa preşedinţilor” Parlamentului European este formată:


a. dintr-un preşedinte şi mai mulţi vicepreşedinţi aleşi de Parlament;
b. din preşedintele Parlamentului şi din preşedinţii parlamentelor naţionale ale statelor membre;
c. din preşedinţii comisiilor parlamentare permanente;
d. din preşedintele Parlamentului şi din preşedinţii grupurilor parlamentare.

17. Atribuţiile de consultare ale Parlamentului European se exercită în raport


cu:
a. Consiliul Uniunii Europene;
b. Comisia Uniunii Europene;
c. Curtea de Conturi a Uniunii Europene;
d. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

18. Cvorumul de funcţionare a Parlamentului European este de:


a. cel puţin 1/4 din numărul membrilor săi;
b. cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi;
c. cel puţin 1/2 din numărul membrilor săi;
d. cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.

19. Ombudsmanul European poate fi demis de către:


a. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
b. Comisia Europeană;
c. Parlamentul European;
d. Consiliul Uniunii Europene.

20. Mandatul avocaţilor generali are o durată:


a. mai mică decât durata mandatului judecătorilor;
b. egală cu durata mandatului judecătorilor;
c. mai mare decât durata mandatului judecătorilor;
d. nelimitată

21. Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:


a. nu pot fi atacate în faţa nici unei alte instanţe;
b. pot fi atacate cu recurs în faţa Tribunalului de primă instanţă;
c. pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
d. pot fi atacate cu recurs în faţa Tribunalului Internaţional de la Haga.

22. Tribunalul:
a. este o componentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
b. reprezintă o nouă instituţie comunitară;
c. este o jurisdicţie autonomă integrată în cadrul Consiliului Uniunii Europene;
d. este un tribunal internaţional.

23. Judecătorii Tribunalului sunt numiţi:


a. de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
b. de Consiliul Uniunii Europene;
c. de Parlamentul European;
d. printr-un acord al guvernele statelor membre.

24. Curtea de Conturi a fost inclusă în rândul instituţiilor comunitare prin:


a. Tratatul C.E.C.O.;
b. Tratatul C.E.E.
c. Tratatul de la Maastricht;
d. Tratatul de la Amsterdam.

1. Se găsesc numai izvoare derivate ale dreptului Uniunii, în următoarea grupare:


a. directiva, decizia, avizul;
b. regulamentul, recomandarea, jurisprudenţa Curţii de Justiţie;
c. directiva, principiile generale de drept, recomandarea;
d. tratatele comunitare, angajamentele externe ale comunităţilor
2. Nu este izvor primar al dreptului Uniunii:
a. actul convenţional încheiat între două state comunitare, pentru aplicarea Tratatelor
Constitutive;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam;
d. Tratatul de la Nisa.

3. Principalul izvor derivat al dreptului Uniunii, identic cu legea din dreptul intern, este:
a. decizia;
b. directiva;
c. avizul;
d. regulamentul.

4. Directiva:
a. obligă statul membru destinatar numai în privinţa rezultatului de atins;
b. obligă statul membru destinatar în privinţa rezultatului de atins, precum şi în privinţa mijloacelor care
trebuie utilizate;
c. obligă statul membru destinatar în privinţa rezultatului de atins, precum şi a formei juridice de
transpunere în dreptul naţional;
d. nu are caracter obligatoriu.

5. Ca principiu, directiva se adresează:


a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. întotdeauna unui singur stat membru;
d. persoanelor fizice din statele membre.

6. Decizia se deosebeşte regulament prin faptul că faptul că:


a. este obligatorie în toate elementele ei;
b. nu are caracter general;
c. poate să prevadă atât rezultatul de atins, cât şi modalităţile de aplicare;
d. reprezintă o simplă opinie.

7. Recomandarea se deosebeşte de aviz prin faptul că :


a. obligă numai cu privire la rezultatul de atins;
b. obligă atât cu privire la rezultatul de atins, cât şi cu privire la mijloace;
c. este o solicitare adresată statelor membre pentru a adopta reguli
de conduită;
d. constituie exprimarea unei opinii.

8. Se dau propoziţiile:
A – Concepţia dualistă din dreptul internaţional public
consideră că ordinea juridică internaţională şi ordinea juridică naţională sunt independente şi separate.
B – Concepţia monistă din dreptul internaţional public afirmă unitatea sistemică a normativităţii
juridice.
C – Raporturile dintre
dreptul Uniunii şi dreptul intern al statelor comunitare are la bază concepţia monistă.
D – Raporturile dintre dreptul Uniunii şi dreptul intern al statelor comunitare are la bază concepţia
dualistă.
Alegeţi varianta corectă:
a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată, propoziţia D
este adevărată ;
b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată,
propoziţia D este falsă;
c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă, propoziţia D este
adevărată;
d. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă, propoziţia D este
adevărată.

9. Nu este o condiţie pentru ca aplicabilitatea directă a normei comunitare să


funcţioneze:
a. să fie precisă;
b. să fie clară;
c. să fie completă;
d. să fie condiţionată.

10. În cazul conflictului dintre dreptul Uniunii şi dreptul intern al unui stat membru, nu are prioritate:
a. regulamentul, faţă de o lege internă anterioară;
b. directiva, faţă de o lege internă ulterioară;
c. decizia, faţă de o hotărâre ulterioară a guvernului statului respectiv;
d. legea internă ulterioară, faţă de regulament.

Care tratate reglementeaza suspendarea?


a. Tratatul de la Amsterdam
Cine a initiat ideea unitatii europene in Evul Mediu ?
b. Georges de Podiebrad (regele Boemiei)
Ce a propus Aristide Briand Adunarii Generale a Societatii Natiunilor de la 7 sept 1929
c.Creearea intre statele europene a unor legaturi de tip federal fara sa se aduca atingere suveranitatii
acestor state
Unde a sustinut Winston Churchill discursul cu privire la crearea progresiva a „Statelor Unite
ale Europei?
c.Austria , Universitatea din Zurich
Care afirmatie este adevarata?
c.Congresul Europei de la Haga a fost un vast forum de discutii
Care afirmatie este falsa?
c.Uniunea Occidentala a fost conceputa in principal ca alianta economica
De cate state a fost semnat Tratatul de la Lisabona in 2007?
d.27
Din ce instante este formata Curtea de Justitie A Uniunii Europene ?
d. Tribunale specializate, tribunal , Curtea de Justitite
De cate declaratii si protocoale este insotit Tratatul de la Lisabona (2007)
c. 37 protocoale , 65 declaratii
Unde s-a decis abandonarea Constitutiei pentru Europa?
a. Bruxelles
Care afirmatie este falsa?
d.Romania a obtinut 51 de perioade de tranzitie ca urmare a negocierilor de aderare la UE
Criza determinata de politica scaunului gol , practicata in Franta in 1965 a luat sfarsit:
d. Prin compromisul de la Luxemburg din 29 ianuarie 1966
Care din variantele de mai jos nu constituie o conditie politica ce trebuie indeplinita de un stat
candidat pentru aderarea la CE :
c. participarea la politici comune( politica externa si de securitate comuna si politica din domeniul
justitiei si afacerilor interne)
Potrivit tratatului de la Maastricht (1992), orice stat european poate deveni membru al UE.
Pentru aceasta, el trebuie sa adreseze o cerere .... , care se pronunta asupra aderarii cu ... .
a. Consiliului UE , unanimitate de voturi.
Tratatul de la Amsterdam
b. Reglementeaza suspendarea, in anumite conditii, a drepturilor unui stat membru al UE
Conditiile pe care un stat candidat trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la Comunitati
sunt:
c. conditii politica, juridice de fond si conditii de forma si procedura.
Cum este denumit comportamentul acelui stat care , fara a se retrage in mod formal din
comunitati, poate bloca functionarea acestora
d. politica scaunului gol
Din principiul ... decurge obligatia de a adera simultan la toate cele 3 comunitati , datorita
interconexiunii competentei si a unitatii acestora. Completati propozitia lacunara cu ...
b. pricipiul apararii realizarilor comunitare
Inceputul miscarii postbelice pentru Uninea Europei Occidentale a fost declansata de :
B Winston Churchill
Richard von Coudenhave – Kalergi a fost liderul:
a. Uniunii Parlamentare Europene
Care din urmatoarele afirmatii este cea adevarata?
a. NATO a fost creat prin Tratatul de la Washington.
Secretarul de stat George Marshall a propus in anul 1947 un plan de reconstructie al Europei
intr-un discurs tinut in :
b. SUA , universitatea Harvard
Care din urmatoarele afirmatii este falsa?
a.Statutul Consiliului Europei a intrat in vigoare in anul 1959
Tratatul privind Uniunea Europeana a fost Tratatul de la :
a.Maastricht
Tratatul privind functionarea UE organizeaza in detaliu functionarea Uniunii , avand ... de
articole
c.328
Cartea drepturilor fundamentale nu este inclusa in ... insa are aceasi forta juridica
b.Tratatul de la Lisabona
Cat a preluat, conform statisticii, Tratatul de la Lisabona din textul esuatului Tratat
Constitutional?
c.90%
UE are personalitate
c.personalitate juridica de drept public si privat
Tratatul de la Lisabona a intrat in vigoare la:
b.1 dec 2009
Principalele noutati aduse de tratatul de la Lisabona sunt:
d.Disparitia CE , modificarea structurii Uniunii , retragerea din Uniune , modificarile institutionale,
initiativa legislativa cetateneasca, protectia drepturilor fundamentale.
Alegeti propozitia gresita:
a.Denumirea complata a tratatului de la Lisabona este Tratatul de la Lisabona de modificare a
Tratatului privind UE.
Completati spatiile libere alegand varianta corecta:
Lucrarile Conferintei interguvernamentale, convocate de CE de la Bruxelles din 21-22 iunie 2007, au
inceput in .... si s-au finalizat in .... urmand ca noul Tratat sa fie semnat pana la finele lui ... intrarea in
vigoare fiind prevazuta pentru anul ....
a.luna iulie 2007, luna octombrie 2007, 2007, 2009

S-ar putea să vă placă și