Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

DATA: 23.10.2018

CLASA: I C

INVATATOR: Maldes Violeta

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului

UNITATEA TEMATICĂ:Universul

SUBIECTUL LECŢIEI:Numerele naturale de la 0 la 31; Forme de energie: lumina,


căldura, electricitatea

TIPUL LECŢIEI:consolidare şi sistematizare

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (MEM, DP, CLR, AVAP)

SCOPUL: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre numerele naturale de la 0 la 31

COMPETENŢE:
Competenţe generale:
MEM
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
CLR
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
AVAP
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse.

Competenţe specifice:
MEM
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă,total, diferenţă, >, <, =, +, -,
x, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corecă în relaţie cu mediul natural;
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin
desene şi operatorii logici ,,şi” , ,,sau” , ,,nu”;
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple.
CLR
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate.
AVAP
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei.
DP
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal;
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi.

Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

Obiective cognitive:
O1: să scrie numere naturale de la 0 la 31;
O2: să numere în ordine crescătoare/descrescătoare cu start şi cu pas dat;
O3: să opereze cu noţiuni ca: unităţi, zeci, numere pare/impare, succesor/predecesor, numere
consecutive;
O4: să completeze vecinii unor numere naturale date;
O5: să compare numere naturale formate din ZU;
O6: să ordoneze crescător;
O7: să rezolve exerciţiile de pe fişa de evaluare;
O8:să numească sursele naturale/artificiale de lumină, precum şi formele de energie învăţate;

Obiective psihomotorii:
O1: să să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris;
O2: să mânuiască corect instrumentul de scris;

Obiective afectiv - atitudinale:


O1: să se mobilizeze pentru realizarea fiecărei sarcini;
O2: să lucreze cu interes, frontal şi individual.

RESURSE:
A. Bibliografice:
&Programa şcolară de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa I, aprobată prin
OMEN 3418/2013
&www.edu.ro
& Mihăilescu Cleopatra; Pitila Tudora
B. Metodologice:
a. strategia didactică: inductiv – algoritmică
b. metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, munca
independentă, explozia stelară
c. forme de organizare: frontală, individuală
d. mijloace didactice: manual, tablă, caiet, fişe de activitate independentă, fişe de evaluare
C. Temporale:45 minute
D. Umane:21 de elevi
E. Spaţiale: sala de clasă
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob.
activităţii şi Evaluare
op. Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor procedurale materiale organizatorice
dozarea
1.Moment * Pregătirea materialelor necesare - se pregătesc pentru
organizatoric bunei desfăşurări a lecţiei desfăşurarea lecţiei; instructajul frontal
5’ * Asigurarea liniştii, a ordinii şi a verbal
disciplinei

* Pentru ce oră v-aţi pregătit?

- participă la discuţii

- precizează pentru ce oră s-au


pregătit
2.Verificarea - verificarea cantitativă a temei - prezintă tema; conversaţia caiete frontal
temei observă dacă elevii au efectuat tema instructajul individual
2’ dată; verbal
- verificarea calitativă a temei (parţial) - citesc şi corectează greşelile exerciţiul
verifică tema selectiv şi corectează apărute în temă;
greşelile apărute;
3.Captarea Ei, şi acum, dragi copii, sa va spun o conversaţia frontal observare
atenţiei ghicitoare.... sistematică
2’ Coţofana stă în loc –
Dealul tot e numai foc!
– Car! Car! Car! Car! Car! Car!
E incendiu, e pojar!
  Liniştit nechează-un cal:
– Coţofano, sus pe deal - ascultă;
Şi-a aprins cuptoarele,
Şi răsare…
!
Cine este personajul misterios?
Ce beneficii avem de la soare?
Ce este electricitatea?

Soarele
4. Anunţarea - anunţă titlul şi obiectivele lecţiei - ascultă conversaţia frontal observare
subiectului şi a într-o manieră accesibilă elevilor sistematică
obiectivelor Astăzi, la ora de MEM, vom
operaţionale redescoperi beneficiile pe care ni le
1’ aduce soarele. Ce legatura are
electricitatea cu soarele?
Ne amintim cum să formam, să citim şi
să scriem numere naturale de la 0 la
31.
Va veti aminti cum sa număraţi,să
ordonaţi crescător/ descrescător, să
găsiţi numere care să corespundă
anumitor criterii, să numiţi
sursele/formele de energie.
5. O3 - reactualizarea cunoştinţelor teoretice problemati- frontal aprecieri
Reactualizarea se realizează folosind metoda RAI: zarea individual verbale
cunoştinţelor  Noi am învăţat până acum să
5' numărăm până la .... - 31
 Ce este succesorul unui - numărul care urmează,
număr? „vecinul” mai mare cu o unitate;
 Ce este predecesorul unui - numărul care se află înainte,
număr? „vecinul” mai mic cu o unitate; exerciţiul frontal observare
 Ce sunt numerele consecutive? - numerele care se scriu unul sistematică
după altul;
 Ce sunt numerele pare? - cu soţ (au la unităţi 0, 2, 4, 6,
8)
 Ce sunt numerele impare? - fără soţ (au la unităţi 1, 3, 5, 7,
9)
- descrescătoare
 Dacă îţi spun să numeri de la
31 la 25, vei număra în ordine...
 deschidem o fereastră: Care - Soarele, stelele, fulgerul
sunt sursele naturale de - Becul, lumanarea etc
lumină?
 Care sunt sursele artificiale
de lumina?
6. O3 1. Activitate frontală (pe manual) exerciţiul frontal observare
Consolidarea  Observa regularitatea si sistematică
cunoştinţelor completeaza: perechi de numere:
20’ par/impar
 Numere impare-aparate ce Participa activ, raspund,
O4 folosesc electricitatea noteaza pe manual fişă de
 Fiinte care au nevoie de soare lucru
pentru a supravietui
 Linii oblice, orizontale, verticale
: problemati-
O1 2. Activitate frontală (tablă, caiet) zarea individual
 Scrie toate numerele de 2 cifre,
 31, folosind cifrele 1, 0, 4, 3, tablă
8.Încercuieşte numerele pare. caiet aprecieri
O8  Scrie numerele: verbale
a)  21 şi  14
b)  25 şi  31
frontal
O6 3. Activitate frontală (fişă, tablă)
 Scrie toate numerele care pot fi
puse în locul lui a: 15 a 21
tablă
caiet

O5 îndividual

frontal
O9
7. Obţinerea O6 Activitate frontală (caiet, tablă) - exerciţiul tablă frontal evaluarea
performanţei - problemati- caiet individual formativă
4’ zarea
8. Evaluare O7 - solicită elevilor rezolvarea exerciţiilor - rezolvă cerinţa exerciţiului; munca fişă de individual evaluare
3' din fişa de evaluare; independen- evaluare scrisă
- anunţă elevii că le vor primi a doua zi tă
corectate;
9.Încheierea - face aprecieri frontale cu privire la - ascultă aprecierile făcute; caiete frontal aprecierea
lecţiei modul de participare al elevilor la lecţie; - notează tema pentru acasă; verbală
1’ - transmite tema pentru acasă. Primesc laude pentru
Lauda efortul si participarea elevilor. participarea la lectie.
Anexa 2
Numele ................................................................. 17. 11. 2015

Fişă de lucru

1. Scrie vecinii numerelor:


..... 25 ..... ..... 31 ..... 31 ..... 29
..... 10 ..... ..... 26 ..... 12 ..... 14

2. Compară numerele:
15 19 13 31 19 19 12
22 22 27 23 29 17 16

3. Scrie toate numerele care pot fi puse în locul lui a:


15  a  21
.....................................................................................................
Numele ................................................................. 23.10.2018

Fişă de evaluare

1. Scrie numerelemai mici sau egale cu 29 şi mai mari decât 20


......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......

2. Ordonează crescător numerele: 23, 28, 26, 29, 21, 15.


......, ......, ......, ......, ......, ...... .