Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN BRAȘOV

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL DE


OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR, SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA

11 – 17 MAI 2021
Online prin accesarea linkului:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLs2fpTRPYBCqmmTlqk0
mkE4FuA09WOalkU8TLyMlDFzJBAA/viewform
Accesarea linkului este posibilă de pe un cont Gmail, în perioada
11.05.2021 ora 9:00 – 17.05.2021 ora 16:00.
1. Dosarul se atașează la final și conține: cererea de înscriere (semnată în
cele două zone destinate semnăturii candidatului – vă rugăm treceți
și numărul de telefon pe cerere), urmată de documentele solicitate pe
ultima pagină a cererii (în ordine), la secțiunea:
ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE:……
1. Fișa de înscriere (semnată pe fiecare pagină în zona "L.S.
Candidat")
2.
3.
4.
.
.
2. Utilizați un singur fișier PDF, denumit astfel:
disciplina concurs (conform Centralizatorului)_nume_prenume (candidat)

Ex. 1: LIMBA FRANCEZĂ_POPESCU_ION


Ex. 2: LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA
DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII_
POPESCU_ION

Notă:
Următoarele pagini ale prezentului anunț conțin:
a. Cererea de înscriere ( 4 pagini) și
b. Fișa de înscriere (4 pagini) pentru Concursul național din data de
21.07.2021

Șirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Brașov www.isjbrasov.ro


Tel: +40-268-415104 info@isjbrasov.ro
Fax: +40-268-475621
Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate
în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021

Nr. ___________ /_______2021


Se certifică exactitatea datelor
Secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului
Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
___________________________________________________
(Numele şi prenumele) (pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
Viza Consilierului Juridic provenite din alte judeţe)
__________________________________________
Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), __________________________________________________________________________________,


numele anterior __________________________, fiul/fiica lui ___________________ și _____________________, nascut(ă) la data de (ziua, luna,
anul) ___/____/19___, legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat(ă) la data de ________ de Poliţia _______________
__________________________, cu domiciliul în localitatea __________________________________________________________________, strada
_________________________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeţul (sectorul)___________________, telefon _________________.

COD NUMERIC PERSONAL:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:


a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea/specializările_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea/specializările_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă
durată)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ______ cu specializarea/specializările_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;

2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat în cadrul ciclului II de studii
universitare) sau programe de conversie profesională, după cum urmează:
a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;

97
c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;

3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare sau programe
de conversie profesională, după cum urmează:
a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoţia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ .

4) SPECIALITATEA / MODULUL (INSTRUMENT, MODUL DE INSTRUMENT, MUZICA VOCALĂ, CANTO / CANTO CLASIC, FOLCLOR / CANTO POPULAR,
MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMANEASCA, PREGĂTIRE SPORTIVĂ DE SPECIALITATE, PREGĂTIRE-INSTRUIRE
PRACTICĂ)_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

5) La data de 1 septembrie 2020 am avut o vechime efectivă în învăţămant de _____ ani întregi.

6) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media _____________, obţinut în anul __________, gradul didactic II cu media
_____________, obţinut în anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________, obţinut în anul
__________.

7) În anul şcolar 2020/2021 am următorul statut în învăţământ:

a) Titular(ă) pe/la postul/catedra___________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unităţile de
învăţământ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____, localitatea_______________________________________________________________________________________________ judeţul
(sectorul) _______________________________.

b) Angajat(ă) pe perioada viabilității postului pe/la postul/catedra __________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, de la
unitatea/unităţile de învăţământ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea______________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)
_______________________________.

c) Angajat pe perioadă determinată pe/la postul/catedra________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, de la
unitatea/unităţile de învăţământ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea _______________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul)
_______________________________.

d) Salariat(ă) la _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea ______________________________________________________________________________________________________, judeţul
(sectorul)_______________, cu care am contract de muncă pe durată
nedeterminată/determinată___________________________________________________________________________________________, având
funcţia de _______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul naţional/concursul judeţean/testarea la nivel judeţean în vederea ocupării unui post/catedră de
________________________________________________________________________________________________________________________
98
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
pe perioadă nedeterminată/determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a
notelor/mediilor la concurs, urmând a susţine următoarele probe:

proba practică 1*_________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________;
proba practică 2* _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;
proba practică 3* _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

proba intensiv/bilingv __________________________________________________________________________________________________;

proba orală la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________________________


2 ___________________________________________________________________________________________;
lucrarea scrisă la disciplina __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

Vă rog să asigurați traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba maternă:______________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________.

8) Menționez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, prin Decizia nr.
____________________________________________________________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

9) Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. _____ / ______2021 emis(ă) de ___________________ prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a
preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar, pe proprie
răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită
morală conformă deontologiei profesionale, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei.

10) În perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 am fost detaşat(ă) astfel (**):


- An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An şc. 2016-2017 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An şc. 2017-2018 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2018-2019 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2019-2020 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An şc. 2020-2021 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
(**) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. Răspund de exactitatea datelor înscrise în
prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.
Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”, pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar, precum şi cu repartizarea
conform Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC)(***).
Îmi exprim consimţământul expres, fiind de acord ca inspectoratul şcolar să solicite extrasul de pe cazierul meu judiciar, în conformitate cu
prevederile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt de acord ca inspectoratul şcolar să solicite copie de pe Registru, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum
și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.

Data ___________________________ Semnătura_______________________

*Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările
publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu
se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

(***) Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor,
drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele
obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate,
precum şi la concursurile naţionale din ultimii 4 ani, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare, date cu privire la pregătirea
psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic, unitatea/unităţile de învăţământ
postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu precizarea: unității/unităţilor
de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu
caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
99
ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care
funcţionez în anul şcolar 2020-2021 sau scanate color, după actele originale ****:
1) Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
2) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui
(dacă este cazul);
4) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal),
certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
1') Absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul
de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe
parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
5) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
6) Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
7) Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
9) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012
și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
10) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
11) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
12) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului
școlar în curs;
13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru
motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări
legate de exercitarea profesiei;
14) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura
pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada
01.09.2011 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

****) Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în
original și a unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după
documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi.

Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul
de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de:
1) Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
2) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui
(dacă este cazul);
4) Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul);
5) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
6) Adeverință/adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/unitățile de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari
încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
7) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru
motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări
legate de exercitarea profesiei;
8) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura
pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada
01.09.2018 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

Notă: În situaţia în care au apărut modificări faţă de documentele depuse la dosar în anii anteriori, candidații care au depus dosare de înscriere la concursul
național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip, documente în completarea
dosarelor depuse în anii anteriori:
1) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal),
certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
2) Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar;
3) Copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic;
4) Copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul).

Semnătura candidat___________________________

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI


Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, obținând nota ________
la concurs, accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2021 pe/la postul/catedra obţinut(ă):

Unitatea de învăţământ Localitatea Post/catedra


Sectorul Nr. ore

Data_______________ Semnătura candidat_____________________________________

Verificat,
Secretar comisie judeţeană/a municipiului Bucureşti
de organizare şi desfăşurare a concursului

100
Anexa nr. 2 la Nota nr. 31305/25.06.2020
MINISTERUL EDUCAŢIEI
Centrul de concurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Județ:___
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2021)

Codul numeric personal: Sexul: (M/F)


Iniţiala
Numele: tatalui: Prenumele:

Telefonul / adresa de e-mail:____________ /________________


Domiciliul:
Codul judeţului: _____ Codul SIRUTA: Localitatea: ___________________

Particip la:
Concursul din 21 iulie 2021 pentru
angajare pe perioadă
nedeterminată/determinată/detaşare la
cerere:
Codul/codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ. de
muncă în învăţământ pe per. det./cont. detas. la cerere în anul şcolar 2021-2022:
Statutul anterior: _______________________________________________
Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte: Aviz seminar teologic pentru judeţul de înscriere:
Tipul avizului de alternativă: Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:
Atestat educaţie specială: Atestat HIV: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
Avizul/avizele unităţii/unităţilor de învăţământ
particular:____________________________________________________________________________
Din localitea/localităţile:
Din judeţul/judeţele:
Alte informaţii:
Gradul didactic: ___________________________________________ Notă grad / def:
Vechime în învăţământ: ani Nevăzător:
Codul/codurile postului/posturilor ocupat(e) în etapele anterioare:

Datele pentru concursul din 21 iulie 2021 pentru angajare pe perioadă nedeterminată/determinată:

Media de departajare: i Media absolvire/bacalaureat:


Absolvent 2021/
Absolvent DPPD
2021
Disciplina de examen: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Specialitatea/modulul*1:
Specialitatea/modulul 2:
Specialitatea/modulul 3: Rezultatul probei limbă
Proba limbă intensiv/bilingv: intensiv/bilingv: ___________________

Proba orală la limba de predare 1: Rezultatul probei de limbă 1:


Proba orală la limba de predare 2: Rezultatul probei de limbă 2:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc
interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi
în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de
departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu
precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”,
pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
sunt corecte şi conforme cu realitatea. L.S.
Candidat
Pag.2

Nota la examenul scris:


Solicit traducerea subiectului de examen în limba maternă:_____________________________________

Am luat la cunoştinţă de faptul că nu există posturi didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată:

Optez pentru repartizare şi în judeţul ___________

Unitatea/unităţile de învăţământ şi disciplina/disciplinele pe care sunt titular în învăţământul


preuniversitar/angajat pe perioada viabilităţii postului:
Din localitatea/localităţile: _________________________________________________________________
Judeţul: ____________________________

Unitatea/ _________________________________________________________________________
unităţile de înv.: _________________________________________________________________________

Disciplina/disciplinele: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nivelul/nivelurile de înv.: _____________________________________________________________________

Informaţii suplimentare pentru detaşare la cerere:


Detaşare la cerere: 2016-2017, 2017-2018 , 2018-2019 , 2019-2020 , 2020-2021
Îndeplinesc prevederile art. 86 (9) e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic,
aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările ulterioare:
Punctaj: Soţul/soţia este titular: Codul judeţului în care soţul/soţia este titular:
Localitatea în care soţul/soţia este titular:

Specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/absolvire:

Diploma 1: Țara în care am efectuat studiile:

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________


__________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________ Studiile efectuate în limba 2: ____________________

Nivel de studii: _______________________________________________________________________________________


Profilul/domeniul: _____________________________________________________________________________________

Specializare: __________________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ: ______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________________

Anul începerii studiilor: ____ Anul finalizării studiilor: ________________

Modulul psihopedagogic: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc
interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi
în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de
departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu
precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”,
pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
Pag.3

Studii universitare de masterat finalizate cu diplomă:

Diploma 2: Țara în care am efectuat studiile: _____________________________________________________

Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:___________________________________


________________________________________________________________________________________________
Studiile efectuate în limba: ___________ Studiile efectuate în limba 2: ____________________

Nivel de studii: ______________________________________________________________________________


Profilul/domeniul:

Specializare: _________________________________________________________________________________

Forma de învăţământ: _________________________ Tipul de învăţământ absolvit: ______________

Anul începerii studiilor: _____ Anul finalizării studiilor: ___________

Modulul psihopedagogic: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studii de master asociat (considerat Ciclul II) la diploma de licenţă, declarată în secţiunea specializări dobândite:

Profil-Spec: Cu/Fără asociere:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc
interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi
în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de
departajare, date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu
precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”,
pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat
Pag.4

Alte specializări dobândite prin studii finalizate cu diplomă de licenţă/master/absolvire:

Diploma 3: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituția de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: ___________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________

Diploma 4: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: ___________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________

Diploma 5: Țara în care am efectuat studiile:


Unitate/ Instituţia de învăţământ la care a efectuat studiile:
Studiile efectuate în limba: _________________ Studiile efectuate în limba 2: ____________
Nivel de studii: ____________________________
Profilul/ domeniul: _________________________
Specializare: ______________________________
Forma de învăţământ: _______________________ Tipul de învăţământ absolvit: ________
Anul începerii studiilor: _____________ Anul finalizării studiilor: ____________
Modulul psihopedagogic: ____________________
____________________________________________________________
i
Ori de câte ori schimbați disciplina de examen în fișă, verificați şi dacă media de
departajare este calculată corespunzător studiilor care generează disciplina de
examen.

Data _____________________ Semnătura candidat__________________________

Verificat
Secretar comisie
(nume şi prenume)

(semnătura)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ministerul Educaţiei este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc
interesului public. Sunt publice următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, rezultatele obţinute la probele practice/orale şi probele scrise susţinute de candidaţi
în cadrul concursului naţional curent de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, studiile finalizate cu diplomă, media de absolvire a studiilor, media de departajare,
date cu privire la pregătirea psihopedagogică, tipurile de avize şi atestate dobândite, vechimea în învăţământ, gradul didactic şi nota/media obţinută la gradul didactic,
unitatea/unităţile de învăţământ postul didactic/catedra din încadrarea curentă, modalitatea de angajare în învăţământul preuniversitar în prezent și rezultatele repartizării cu
precizarea: unității/unităţilor de învăţământ, structurii postului didactic/catedrei şi a modalității de angajare, ca urmare a participării la concursul național. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. Sunt de acord cu afişarea datelor pe site-ul public „Titularizare 2021”,
pe site-ul şi la avizierul inspectoratului şcolar şi cu repartizarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus
sunt corecte şi conforme cu realitatea.

L.S.
Candidat