Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data 29.03.2019
CLASA: a III a

OBIECTUL: Educaţie muzicală

Subiectul : Santa Lucia” –(cantonetă napo-letană) traducerea vers. S.Ciurumelescu

Exerciţiu vocal: p. 82,83


Audiţia: „Badinerul” (S.Cherzo) din Suita pentru flaut şi orchestră nr. 2 de J.S.Bach
„Cântec napolitan” de P.Ceaikovski
TIPUL LECŢIEI: mixtă

Subcompetenta: Formarea deprinderii de a sta corect în bancă în timpul cântării, de a respira corect, de a pronunţa cât mai clar şi mai
corect cuvintele din cântece;dezvoltarea auzului muzical ca mijloc de percepere a muzicii;formarea deprinderii de emisie corectă şi

intonaţie corectă;Educarea gustului estetic;dezvoltarea dragostei şi interesului pentru muzică.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul desfăşurării activităţii şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

a) cognitive:

O1.-să execute corect exerciţii de încălzire a vocii;


O2.- să recunoască duratele de jumătate de timp(optimea);
O3.- să audieze melodia propusa ;
O4.- să incadreze în timp durata de jumătate de timp;
O5.- să intoneze corect cântecul “Santa L ucia”;
O6.- să prezinte mesajul cântecului;
b) afective:

O7.- să participe activ şi conştient la ora de muzică;

b) psihomotorii

O8. -să păstreze o poziţie corectă în timpul cântatului;

O9.-să utilizeze corect organul fono - articular în cânt, fără respiraţii zgomotoase şi voci guturale;

RESURSE MATERIALE – manualul,c.d.-ul manualului, planşa, fişe de lucru, cântecul ,,SANTA LUCIA ”, ecusoane reprezentând
note muzicale;

RESURSE PROCEDURALE – conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia auditivă, munca în echipă;

FORME DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI – activitate frontală, individuală;

EVALUARE – observare sistematică (probe orale, probe practice);

BIBLIOGRAFIE –

Aldea, G.; Munteanu, G. Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar- E.D.P.,Chisinau, 2001;

Diaconescu Costin, Pauliuc Lăcrămioara Ana, Muzică şi mişcare-manual pentru clasa a IV-a, Editura C.D.Press,2016;
Demersul didactic

SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE MIJLOACE FORME DE EVALU -


LECŢIEI OP. ŞI ORGANIZ ARE
DIDACTICE
PROCEDEE ARE

1. Moment Se pregătesc materialele necesare lecţiei


organizato- Se reaminteşte poziţia corectă de cânt: spatele drept şi mâinile pe
ric bancă. Conversaţia Frontal

2.Pregătirea
bazelor I. Exerciţii de respiraţie:
aperceptive Oftatul – înainte de a inspira se scoate aerul din plămâni printr-un
Explicaţia
oftat: Offf!
O1.
Mirositul florilor – miros floarea- inspiră nazal, expiră bucal pe
Demonstra-
cuvintele: „Ce frumos miroase floarea!” ţia
Zboară fulgul: elevii îşi imaginează că au un fulg în palmă, pe care Orală
trebuie să-l ridice suflându-l după ce, în prealabil au inspirat pe nas;
Stinge lumânarea: elevii expiră prelungit pe gură (în trei timpi), ca şi
când ar sufla uşor peste flacăra unei lumânări, simultan cu aplecarea
din talie înainte;
Locomotiva – se va realiza la fel, la explicaţie se foloseşte sunetul Frontal
prelung „Uuu”;
O9. Umflarea balonului – expiraţie

Se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample şi a unei respiraţii lungi Explicaţia


bine dozate.Explic, demonstrez, execut concomitent cu elevii şi
Demonstra-
urmăresc corectitudinea exerciţiului Frontal
II.Exerciții de dicție ţia

(fiecare exercițiu se va pronunța mai întâi rar, apoi din ce în ce mai


rapid – ritmul poate fi accelerat de trei-patru ori)

1. Trenul pleacă de la gară/Și străbate-ntreaga țară

O7. Tu, tu, tu, tu, tu, tu ,tu, tu,/Tu, tu, tu, tu, tu, tu ,tu, tu.

2. Muzica îmi place mult/Și s-o cânt și s-o ascult, Exerciţiul Orală

O8. La, la, la, la, la, la, la,/La, la, la, la, la, la, la. Frontal Forma
tivă
III.Exerciții ritmice:

- se vor intona mai multe măsuri folosind silaba ,,ta”, cu diferite durate

IV.Exerciții de intonație și de omogenizare a vocilor:

- pe vocale (vocalize): a, e, i, o, u;

- pe silabe deschise: ma, me, ta, tu, le, li;

- pe silabe închise: tic, poc, bum, lir, dim.

3.Reactuali- Se verifică cunoştinţele din lecţiile precedente prin întrebări: Conversaţia Individu-
zarea al orală
cunoştinţe-
lor Le prezint elevilor videoclipul cântecului“Santa lucia ”Cum este
dobândite ritmul acestei melodii(Este mai rapid).Ritmul mai alert şi mai vioi al
anterior unei melodii este dată de o durată muzicală pe care o vom învăţa astăzi.

Această nouă durată muzicală este ,, Durata de jumătate de timp”


4. Captarea Calcula-
numită ,,optime”. Scriu titlul pe tablă . Elevii deschid manualele şi
atenţiei tor, c.d
citesc titlul din carte. Demonstra-
ţia auditivă
Pe
grupe
Se prezintă elevilor o planşa cu următorul exerciţiu:
mici
5.Anunţarea Manualul
Individu-
temei şi a al
obiectivelor

6.
Dobândirea
noilor
cunoştinte

O4. Fronta
Se cere elevilor să citească silabic textul, bătând din palme fiecare lă ;pe
silabă accentuată.Execut model pe cuvintele “frun-ză” şi ver-de”, apoi grupe
Conversaţia Planşa Frontal
elevii execută singuri.La finalul exerciţiului observăm că la o bătaie din
palme corespund două silabe, deci timpul este împărţit în două Exerciţiul
jumătăţi; fiecarei jumătăţi îi corespunde o optime. Durata de jumătate
de timp se numeşte ,, optime”. O optime se notează astfel: un oval Demonstra-
înnegrit, cu o liniuţă verticală în dreapta sus sau stânga jos, căreia i se
ţia
adaugă un steguleţ sau note unite printr-o bară. Scriu la tablă model
semnul de optime, 2-3 elevi vor exersa şi ei la tablă, apoi vor scrie pe
portativul din caiete.

Individu- Se
al urmă-
O3. Manualul reşte
Caietul gra-
Recunosc în cântecul ,,Santa lucia ” durata de optime. Se recită de dul de
versurile cântecului, tactând . Din versuri elevii află că dintr-o pătrime muzică corec-
împărţită-n două se obţin două optimi. Astfel, pe un timp se încadrează
întotdeauna două optimi, cărora le corespund două silabe. Elevii titu-
exersează, tactând ritmul odată cu pronunţarea silabelor date în manual. dine al
7.Audierea îndepli
practică a nirii
cântecului cerin-
“Ceata lui ţelor
Piţigoi”

Exerciţiul

O6.
Intonez în întregime cântecul, frazând, nuanţând expresiv, utilizând
c.d.-ul manualului, care conţine interpretarea melodică a cântecului.

O7.
Se discută conţinutul cântecului, explicându-se unele cuvinte:ceata, Frontal
zăvoi, tărăboi.Apoi se susţine o conversaţie pe baza textului Manualul
8. Predarea
cântecului O5. cântecului:De ce cântecul se numeşte “Voinicii”?Care este mesajul digital Pe grupe Se
cântecului? urmă-
Demonstra Individu- reşte
Se învaţă versurile şi linia melodică a cântecului. -ţia al
O8. gradul
Cânt primul vers şi elevii repetă; se continuă cu al doilea vers; cânt auditivă
cele două versuri iar elevii repetă dupa mine; la fel voi proceda şi cu de
celelalte două versuri, tactând ritmul; intonez patru versuri, elevii corecti
repetă. Cânt cântecul în întregime, împreună cu toată clasa, corectez, tudine
dacă este cazul; dau tonul, elevii cântă singuri; după memorarea al
corectă a versurilor şi a liniei melodice, elevii vor cânta frontal, pe Frontal
Manualul îndepli
rânduri de bănci, individual şi din nou frontal. nirii
Pe grupe
Exerciţiul cerinţe
Individu- lor.
al
8. Obţinerea Se face prin completarea fişei de lucru cuprinzând câteva exerciţii
referitoare la duratele învăţate: pătrimea, optimea. Demonstra-
performan- ţia
ţei 1.Completaţi tabelul:
Conversaţia
Semnul grafic Numele duratelor Durata în timp
Individu-
Exerciţiul Fişa de al
lucru Se fac
apreci-
eri
genera
O7. le şi
9. Evaluarea
Ora se încheie prin intonarea cântecului învăţat ,,Voinicii” . Fac indivi-
finală aprecieri individuale şi generale privind corectitudinea răspunsurilor, duale
intonarea cântecelor şi gradul de participare din timpul lecţiei.Elevii
care au participat mai activ şi au prezentat mai mult interes vor primi
ca recompensă câte un ecuson cu o notă muzicală care are durata de
“optime”. Ecusoane

Frontal

S-ar putea să vă placă și