Sunteți pe pagina 1din 6

________________

Data
_____________________________
Nume, prenumele elevului
Evaluare sumativă
_________________________________
Într-o iarnă friguroasă, un fulg de nea se opri în palma mică a Andreei.
- Bună, fulguşorule, de unde vii tu? întrebă mirată Andreea.
- Vin tocmai din cerul înalt, m-am desprins şi am căzut de pe rochia argintie a
stăpânei mele.
- Şi cum e acolo, în ţara de unde vii tu?
- E foarte frumos. Toţi prietenii mei se joacă de dimineaţă până seara prin
nămeţii de zăpadă.
- Dar cum se numeşte stăpâna ta?

1. Citeşte cu atenţie textul, scrie un titlu potrivit pe spaţiul rezervat. L01

2. Selecteată din text o propoziţie interogativă L012


____________________________________________________________

3. Bifează răspunsul corect. Textul citit conţine: L01


naraţiune
descriere
dialog

4. Scrie antonime pentru cuvintele subliniate în text: L01234


_________________________ ____________________________
_________________________ ____________________________

5. Determină în text sinonimele cuvintelor: L01234


nea _____________________ patria _______________________
amicii _____________________ se cheamă ____________________

6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul vii să aibă alt sens decât cel din text. L012
_________________________________________________________________

7. Formează câmpul lexical al cuvântului: L01234


________________________ ______________________
________________________ Iarnă ______________________

8. Transcrie din text cuvintele-însușiri ale următoarelor substantive: L012


iarnă______________________ palma____________________
9. Completează propoziţiile cu ne-am/neam L01234
Dacii au fost un ____ de oameni paşnici şi harnici .
__________ născut pe pământul Daciei străbune.
Noi ne tragem dintr-un ___________de oameni viteji.
_________bucurat mult de realizările acestui popor.

10 . Completați cuvintele cu litera potrivită: m sau n. L01234

a...balaj, sâ...bătă, , noie...brie, î...părat, î...gheţat, e...blemă, î...trebare,exe...plu.

11.Completează cu câte 3 substantive : L0123456


proprii_________________________________________________________________
comune________________________________________________________________

12. Compune un text din patru enunţuri cu tema Iarna. L0123456


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Scor acumulat din 40 Calificativul


Barem de corectare
Nr.item. Răspuns corect /posibil Punctaj acordat
1. Fulgul,Întâlnirea 1p.:1p. pentru orice titlu potrivit.
2. Bună, fulguşorule, de unde vii tu? 2p.: 1p.pentru propoziţia selectată
Dar cum se numeşte stăpâna ta? corect din text.
1p.pentru corectitudine ortografică şi
punctuaţională
3. dialog 1p. 1p.pentru răspunsul corect.
4. Călduroasă, urât, duşmanii, dimineaţă 4p.: câte 1p. pentru fiecare antonim
găsit corect
5. Zăpadă, prietenii, ţara, se numeşte 4p.:câte 1p.pentru fiecare sinonim
determinat corect
6. Ţara noastră este bogată în vii şi livezi 2p.: 1p. pentru utilizarea corectă a
cuvântului vii, 1p.pentru
corectitudine ortografică şi
punctuaţională
7. Fulg,nea,ger,sanie,etc 4p.câte1p. pentru fiecare cuvânt
determinat
corect
8. Iarnă friguroasă 2p.:câte 1p.pentru fiecare îmbinare
Palma mică de cuvinte stabilită corect
9. Neam 4p.: 1p. pentru ortograma
Ne-am
neam
Ne-am
10 Ambalaj,sâmbătă,noiembrie,împărat, 4p.: 0,5p. pentru fiecare cuvânt scris
îngheţat,emblemă,întrebare, exemplu corect
11 Proprii :Andreea,Ana,Moş Crăciun6p:1p.pentru fiecare substantiv scris
Comune :palma,sanie,fulg corect

12. Orice variantă de enunţ respectând 6p.cîte 1p. pentru fiecare enunţ
coerenţa logică a conţinutului. alcătuit logic;
câte 1p. pentru corectitudine
ortografică şi punctuaţională; 1p.
pentru textul construit logic.
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
Conţinut de Itemii Total
învăţare

Domenii cognitive
Cunoaştere şi înţelegere Itemul 1:Să identifice titlul ce se potriveşte 3 itemi
textului. 25%
Itemul 2: Să selecteze din text o propoziţie
interogativă.
Itemul 3 : Să determine specia literară dintr-o
serie de specii propuse.
Aplicare Itemul 4: Să identifice antonimele cuvintelor 7 itemi
marcate în text conform contextului. 58,34%
Itemul 5:Să selecteze din text cuvintele sinonime
adecvate contextului propus.
Itemul 7: Să formeze câmpul lexical a unui
cuvânt dat.
Itemul 8: Să selecteze îmbinări de cuvinte
substantiv +adjectiv
Itemul 9: Să confirme cunoaşterea ortogramelor.
Itemul 10: Să completeze spaţiile cu literele
m şi n
Itemul 11: Să scrie substantive proprii şi
comune.
Integrare Itemul 6: Să încadreze în propoziţie cuvântul 2 itemi
dat, dar cu sens diferit de cel din text. 16,66%
Itemul 12: Să redacteze independent texte de
mică întindere, respectând parametrii
indicaţi.

Total 12 itemi 100%


Convertirea punctelor în note
Calificativul Foarte bine bine suficient

Puncte 40-33 32-23 22-13


Evaluare sumativă
Data:04/XII
Clasa :a III-a
Subcompetenţe:

2.12. Utilizarea raţională a diverselor sensuri ale cuvântului - antonime, sinonime;


sens propriu şi sens figurat în comunicări orale şi scrise.
3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare
învăţate.
3.4.Utilizarea eficientă a scrisului în diferite lucrări scrise, respectând aşezare
estetică în pagină.
2.9.Sesizarea cuvintelor cu sens apropiat / opus, cu sens propriu / figurat prin
identificarea în diverse contexte.
3.5.Utilizarea adecvată a cuvintelor cu ortograme noi în redactarea propoziţiilor a
enunţurilor proprii

Obiective
 Să identifice titlul ce se potriveşte textului.
 Să selecteze din text dat o propoziţie interogativă .
 Să determine specia literară dintr-o serie de specii propuse.
 Să identifice antonimele cuvintelor marcate în text conform contextului.
 Să selecteze din text cuvintele sinonime adecvate contextului propus.
 Să formeze cîmpul lexical a unui cuvânt dat.
 Să selecteze îmbinări de cuvinte substantiv +adjectiv
 Să confirme cunoaşterea ortogramelor.
 Să completeze spaţiile cu literele m şi n
 Să scrie substantive proprii şi comune.
 Să încadreze în propoziţie cuvântul dat, dar cu sens diferit de cel din text.
 Să redacteze independent texte de mică întindere, respectând parametrii
indicaţi.

S-ar putea să vă placă și