Sunteți pe pagina 1din 76

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL „ALEXEI MATEEVICI„ DIN CHIȘINĂU

PLAN MANAGERIAL
Colegiul
"Alexei Mateevici"
din Chișinău

Anul de studii 2018-2019

Examinat şi aprobat

la Şedinţa Consiliului Profesoral

din 10 octombrie 2018

1
Cuprins :
I. Diagnosticul mediului intern și extern………………………………………3-12
1.1.Obiective educaționale generale…………………………………….4
1.2. Informații de tip cantitativ………………………………………….7
1.3. Informații de tip calitativ…………………………………….…….10
1.4. Analiza SWOT…………………………………………………….11
II. Misiunea și obiectivele unității de învățământ……………………………13-30
2.1. Misiunea Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău…………....14
2.2. Obiective strategice…………………………………………….….15
2.3. Activităţi de planificare, coordonare, organizare, control
şi asigurare a calităţii în baza standartelor naționale de referință……...19
III. Nivel tactic…………………………………………………………………31-34
3.1. Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a procesului educaţional…..31
3.2. Calendarul anului de studii 2018-2019…………………………….33
IV. Operaționalizarea planului managerial de activitate 2018-2019………..…35-52
4.1. Plan de activitate a consiliului profesoral…………………….……35
4.2. Plan de activitate a consiliului consiliului administrativ…….…….38
4.3. Plan de activitate a secției de învățământ….………………………42
4.4. Plan de activitate a psihologului școlar……………………………45
4.5. Plan de activitate a bibliotecii……………………………………..51
V. Programul de activitate didactico-metodică şi cercetare profesională……..53-61
5.1. Plan de activitate a consiliului metodic……………………………55
5.2. Lista nominal a cadrelor didactice aspirate la susținerea gradelor
didactice pentru anul de studii 2018-2019…………………………..56
5.3. Plan de activitate a catedrelor metodice din instituție……………..59
VI. Programul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de instruire practică…..62-65
VII. Programul activităţii educative…………………………………………….66-76
7.1 Operaţionalizarea activităților educaționale pe domenii……….....66
7.2 Program de motivare a elevilor …………………….…………….72
7.3 Extinderea relaţiei colegiu – comunitate, îmbunătăţirea
relaţiei colegiu-părinţi şi promovarea imaginii colegiului
în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei……………..…….74
7.4 Programul de activități privind păstrarea contingentului
de elevi și asigurarea calității pregătirii profesionale………..……76

2
I. Diagnosticul mediului intern și extern
Mobilitatea în creștere a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi
a informaţiei schimbă şi modifică sensul educaţiei. Provocările lumii contemporane –
societatea cunoaşterii, globalizarea, digitalizarea, etc., fac să crească vertiginos
importanţa cunoaşterii şi a inovaţiei, a utilizării tehnologiilor informaţionale şi, deci,
a creşterii competitivităţii învăţământului, calităţii acestuia ca bază fundamentală
pentru evoluţia progresivă a societăţii moderne. Adaptarea învăţămîntului la
schimbările rapide în contextul acestor provocări implică transformări radicale în
concepţia, viziunea învăţămîntului modern, conştientizarea rolului şi importanţei
acestuia în supravieţuirea şi asigurarea calităţii vieţii. Ca urmare, astăzi omul îşi
construieşte educaţia personală într-un altfel de mod decât mai demult. Pentru
majoritatea indivizilor, educaţia reprezintă modul „natural” şi general acceptat de a-şi
construi identitatea, personalitatea – „Sunt ceea ce învăţ şi cum învăţ”.
Educaţia în societatea de azi înseamnă dezvoltarea competenţelor adaptate la
cerințele secolului al XXI-lea, care presupune:
- Responsabilitate şi capacitate de adaptare;
- Competenţe de comunicare;
- Creativitate şi curiozitate intelectuală;
- Gândire critică şi sistemică;
- Informaţii şi abilităţi media;
- Capacităţi de colaborare şi interpersonale;
- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;
- Responsabilitate socială.
Prioritatea învăţământului preuniversitar rămâne a fi transformarea informaţiei
într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, economice, politice,
ideologice – în beneficiul concret al elevului. Modernizarea procesului educaţional

3
este o necesitate vitală, un obiectiv major al contemporanietăţii, care ne impune cu
acuitate găsirea unor modalităţi eficiente de organizare şi dirijare a activităţii
didactice.
Din această perspectivă, investiţiile în învăţământ, în educaţie sunt nu doar
profitabile dar și, absolut necesare, corpul didactic al colegiului a conştientizat acest
fapt şi este deschis spre schimbare şi susţinerea noilor tendinţe, pledând pentru un
învăţămînt de calitate, realizat de profesori competitivi, orientîndu-şi activitatea spre
perfecţionarea în continuare a procesului educaţional. Idealul educaţional al
sistemului de învăţământ propus de instituție constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale
de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii.
Prezentul program a fost conceput ca contribuţie la buna funcţionare şi dezvoltare a
Colegiului în vederea pregătirii specialiştilor de calificare înaltă, capabili de a
concura pe piaţa muncii şi de a se integra activ în viaţa societăţii. Documentul de față
vizează, de asemenea, necesitatea dezvoltării în instituție a unor practici didactice
care să promoveze interactivitatea, utilizarea / aplicarea informaţiilor în contexte cât
mai variate şi corelate la experienţele elevilor, plasarea elevului în centrul actului
instructiv-educativ, eficientizarea instruirii şi a educaţiei.
În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică a
Colegiului, prevederile Proiectului Planului au fost corelate cu documentele de
politici elaborate de Ministerul Educației, cu reformele demarate, cu alte reforme ce
reprezintă o continuitate operațională a acțiunilor proiectate în Codul Educației al
Republicii Moldova, Strategia Sectorială de Dezvoltare ,,Educația - 2020” și
“Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional / tehnic pe anii 2013 - 2020”.

4
1.1. Obiective educaționale generale
Având la bază scopurile şi opţiunile strategice ale unităţii de învăţămînt,
colectivul profesoral al instituției s-a iniţiat cu succes în realizarea obiectivelor
educaţionale generale:
 Optimizarea capacitatii de aplicare a instrumentelor de management în
asigurarea calității sistemului de predare-învățare-evaluare.
 Monitorizarea și efecientizarea implementării Curriculum-ului.
 Eficientizarea procesului instructiv-educativ.
 Creșterea gradului de confort și siguranță în colegiu prin reabilitarea și
modernizarea spațiilor de studii existente.
 Modernizarea procesului didactic prin abordarea strategiilor atît de tip formativ
cât și aplicativ:
-proiectare unui sistem modern de evaluare;
-susținerea elevilor capabili de performanțe;
-sporirea gradului de informatizare a procesului educațional.
 Dezvoltarea la cadrul didactic a abilităților de operare cu noile tehnologii prin
crearea sălilor echipate cu tehnică specială și cursurilor de utilizare a TIC-ului.
 Educarea elevilor pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe
pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene.
 Dezvoltarea competenților intelectuale, fizice, etice și estetice ale elevilor,
având la baza teoria multiplelor intelegențe.
 Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, în spiritul
competențelor cheie, al dezvoltării civismului, antreprenoriatului, voluntariatului,
într-o societate complexă și dinamică.
 Creșterea imaginii instituției pe plan local, național și internațional.
 Implimentarea diferitor proiecte pentru atragerea susrselor extrabugetare
pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției.

5
 Dezvoltarea parteneriatului dintre administrația publică locală, societatea
civilă, ONG-uri și alte instituții de învățămînt în vederea promovării unui
învățământ de calitate.
 Dezvoltarea spiritului de colaborare și a multiculturalismului prin
diversificarea parteneriatelor locale, naţionale și internaţionale.
 Motivarea cadrelor didactice privind dezvoltarea nivelului profesional,
asigurând calitatea activităţii didactice, stimulând autoperfecţionarea profesională.
 Identificarea şi dezvoltarea valorilor în contextul modernizării învăţămîntului
mediu de specialitate.
 Modernizarea stagiilor de instruire practică în vederea formării unor
competenţe profesionale înalte.
 Accesul la un învățământ de calitate prin participarea la proiecte și parteneriate
multiple.
La elaborarea programului de activitate au fost utilizate Regulamente, acte
normative şi legislative, ce ţin de politica Statului în domeniul educaţiei. Obiectivele
strategice, priorităţile şi acţiunile prioritare sunt stabilite în concordanţă cu Codul
Educației al Republicii Moldova, Strategia Sectorială de dezvoltare „Educația –
2020”, Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional / tehnic pe anii 2013 -
2020, Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012 - 2020
„Moldova - 2020”.

6
1.2. Informaţii de tip cantitativ

În societatea actuală rolul elevului, în cele mai multe cazuri, este privit ca un
obiect. Considerăm că educația trebuie să prezinte și să ofere ceea ce afirma
Comenius ”Profesorul şi elevul să fie mereu atenţi unul la altul. Elevul să urmeze
pretutindeni profesorul, care trebuie să meargă mereu înaintea lui. Profesorul, de câte
ori îl vede pe elev greşind, de atâtea ori să-i atragă atenţia asupra greşelii şi să-l
înveţe să se corecteze.”
Programul integrat de studii profesional tehnice postsecundare în baza studiilor
gimnaziale presupune integrarea învăţămîntului general cu învăţămîntul de
specialitate, orientat spre consolidarea competenţelor cheie şi formarea competenţelor
profesionale într-o anumită profesie. Programele de formare profesională tehnică
postsecundară şi postsecundară nonterţiară asigură pregătirea specialiştilor în diverse
domenii în conformitate cu nivelurile 4 şi 5 ISCED. În cadrul colegiului nivelul 5
ISCED deține specialitatea ”Învățământ primar”.
Anul de învăţămînt 2018 – 2019 în Colegiul ”Alexei Mateevici” şi-au început
studiile 690 elevi fiind repartizați în 27 grupe academice.
Specialitatea Numărul de elevi TOTAL
Nr. grupe
Nr. crt.

Anul IV Anul III Anul II Anul I elevi buget femei


total femei total femei total femei total femei

1. Învățământ 4 - - - - 50 50 60 55 110 85 105


primar
2. Educație 5 - - - - 36 36 72 69 108 73 105
timpurie
3. Jurisprudență 2 - - - - 29 26 32 27 61 5 53
4. Asistență 6 - - 53 52 52 51 53 51 158 64 154
socială
5. Sport și 7 - - 63 42 51 35 49 25 163 77 102
pregătire
fizică
6. Pedagogie 3 90 90 - - - - - - 90 57 90
preșcolară
TOTAL 27 90 90 116 94 218 198 266 227 690 361 609

7
Repartizarea procentuală a elevilor din Colegiul ”Alșexei Mateevici în anul de
studii 2018-2019 poate fi reprezentat astfel:

Repartizarea procentuală a elevilor pe


specialități
Învățământ primar
13% 16% Educație timpurie
Jurisprudență
23% 16%
Asistență socială
9%
Sport și pregătire fizică
23%
Pedagogie preșcolară

REPART IZ AREA ELEV ILO R P E S EX E REPARTIZAREA


femei barbati PROCENTUALĂ FETE /
BĂIEȚI

PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ 90 0
Băieți
SPORT ȘI PREGĂTIRE FIZICĂ 102 61 12%

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 154 4

JURISPRUDENȚĂ 53 8

EDUCAȚIE TIMPURIE 105 3


FETE
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 105 5 88%

Rolul principal al elevului este de a participa activ la actul învățării, să


dezvolte relații în cadrul grupului școalar, să aiba un comportament civilizat, atat în
incinta unității de învățământ cât și în afara acesteia. La fel ca profesorul, locul de
munca al elevului este instituția de învățământ.

8
Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a
personalităţii elevilor. Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul
educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu. El
rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea
unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.
Structura cantitativă a personalului didactic în anul de studii 2018-2019 este:

Personal de Personal Personal Personal


conducere didactic didactic auxiliar nedidactic
7 56 5 26
Reprezentare grafică:

Personal de conducere Personal didactic


Personal didactic auxiliar Personal nedidactic

7%

28%

5%

60%

Structura organizatorică a instituției de învățământ este prezentată în Anexa 1,


”Organigrama Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău pentru anul de studii
2018-2019” , unde se reflectă cele 6 catedre metodice :

9
1.3. Informaţii de tip calitativ
Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii profesionale, iar
activităţile profesorilor şi personalului din educaţie dedicate cu devotament,
competenţă şi dăruire pentru a ajuta elevul să-şi atingă propriul potenţial reprezintă
un factor critic în asigurarea unei educaţii de calitate. Experienţa şi dăruirea
profesorilor şi a personalului din educaţie trebuie să fie combinate cu condiţii bune
de muncă, o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o
educaţie de calitate. E greu să defineşti un profesor ,,bun". Sunt păreri diferite, uneori
contradictorii. Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţii pun
pe primul plan ,,capacitatea de a se face înţeleşi - dragostea de meserie”, chiar dacă
tot cunoştinţele acumulate permit reuşita la un examen. Una este ferm un profesor
”bun” foloseşte cunoştinţele nu doar de la disciplina respectivă, ci măcar din aria
curriculară respectivă, el este pregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere.
Pentru anul de studii 2018-2019 în
colegiu își vor desfășura activitatea 56 de
cadre didactice dintre care 36 sunt titulari iar
20 activează prin cumul. Repartizate cadrelor
didactice după gradele didactice deținute:
În cadrul colegiului se respectă structura
sistemului naţional de învăţămînt. Colegiul
dispune de Planuri de învăţămînt şi programe
curriculare necesare pentru desfăşurarea procesului educaţional la toate specialitățile
propuse. La fel în instituție este implementat Sistemului de Credite de Studii
Transferabile în baza Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de
Credite de Studii Transferabile aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 234 din
25 martie 2016.

10
1.4. Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe


 Poziția activă și deschisă a personalului  Interes neuniform din partea
managerial spre schimbare cu scopul părinților și a elevilor față de
realizării politicilor educaționale; obținerea studiilor de calitate;
 Cultură organizaţională înaltă, axată pe  Implicarea timidă a unor cadre
amabilitate, colegialitate şi bunăvoinţă; didactice în pregatirea elevilor
 Eficientizarea demersului didactic prin pentru performanţă;
utilizarea în procesul de predare-învățare a  Dotare insuficientă a instituției cu
TIC; mijloace multimedia și soft-urilor
 Personalul didactic de o vîrstă tânără cu educaționale;
potenţial de creştere profesională;  Creșterea numărului de elevi cu
 Profesionalismul personalului didactic, cerințe educaționale speciale,
preocuparea pentru perfecţionare, formare proveniți din medii sociale
continua, cercetare de specialitate, defavorizate, lipsiți de
psihopedagogică şi de specialitate; supravegherea și interesul
 Rezultate înalte ale elevilor la examenul parinților;
BAC și diverse concursuri extracurriculare;  Resursele financiare alocate nu
 Disponibilitatea corpului didactic pentru satisfac cerințele functionării
realizarea/derularea parteneriatelor cu alte eficiente a sistemului educațional
instituţii de învăţămînt (colegii, universităţi); din cadrul instituției;
 Contracte de colaborare cu instutuții de  Lipsa motivaţiei suficiente pentru
aplicare în vederea desfăşurării diferselor o activitate mai performantă a
tipuri de instruiri practice; personalului instituției;
 Personal managerial interesat şi motivat în  Legături de partenerat moderate
dezvoltare, schimbare, formare continuă. cu unele ONG-uri.

11
Oportunitati Riscuri
 Oportunități de finanțare extrabugetară  Instabilitatea economică,
identificate de instituție prin contracte de creșterea ratei șomajului;
sponsorizare și parteneriate specifice;  Accentuarea declinului
 Multitudinea posibilitaţilor de formare / demografic al populației;
perfecţionare a personalului didactic;  Grad sporit de indiferență a
 Posibilitaţi de elaborare a unor proiecte parinților privind rezultatele
nerambursabile; școlare obținute de elev;
 Intensificarea măsurilor guvernamentale /  Sporul demografic negativ cu
nonguvernamentale şi a facilităţilor acordate implicații în demisionarea rețelei
elevilor pentru creşterea participării şcolare; școlare și a încadrării
 Eficientizarea activităţilor Comitetului de personalului didactic;
părinţi prin implicarea mai activă în viaţa  Cresterea ratei abandonului și
Colegiului asigurând un parteneriat real; absenteismului;
 Elaborarea la nivelul instituției a unor  Politicile financiare şi de
instrumente interne de evaluare a calitatii; salarizare pot influenţa negativ
 Organizarea de activităţi și parteneriate cu motivarea cadrelor didactice
instituții, asociații ONG, destinate reducerii pentru procesul de modernizare a
violenței fizice și verbale în școală; instruirii;
 Organizarea de activităţi și parteneriate  Migrarea cadrelor didactice tinere
pentru educația antidrog, anti-fumat, anti- spre domenii mai bine plătite;
alcool;  Lipsa unui mecanism clar de
 Sprijinirea elevilor pentru autocunoaștere și motivare şi stimulare a cadrelor
orientare în carieră; didactice.
 Promovarea imaginii şi creşterea
prestigiului Colegiului.

12
II. Misiunea și obiectivele unității de învățământ
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va
mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea
lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”.
(Maria Montessori, Descoperirea copilului)
Valorile pe care instituția le promovează sunt:
Mișcare
Armonie
Talent
Eficiență
Echilibru
Viabilitate
Integritate
Competență
Inițiativă
Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor
secolului al XXI-lea. Aceasta presupune:
-Responsabilitate şi capacitate de adaptare; - Informaţii şi abilităţi media;
-Capacităţi de colaborare şi interpersonale; - Competenţe de comunicare;
-Creativitate şi curiozitate intelectuală; - Gândire critică şi sistemică;
-Identificarea, formularea şi soluţionarea - Responsabilitate socială.
problemelor;
Prioritatea învăţământului oferit de instituția nostră nu poate fi vehicularea
informaţiei, ci transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a
realităţilor – sociale, economice, politice, ideologice – în beneficiul concret al
elevului.

13
2.1.Misiunea Colegiului „Alexei Mateevici” din Chişinău
Promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi
valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Dezvoltarea şi
promovarea educaţiei de calitate şi formare profesională care să asigure cu cadre
piaţa muncii în domeniul învăţămîntului preşcolar şi a educaţiei timpurii, a
dezvoltării învăţămînt orientat pe valori, creativitate, competenţe de a oferi tinerilor
abilităţi de integrare în societate şi oportunităţi de mobilitate în spaţiul european.
În corespundere cu Programul de modernizare a sistemului educaţional în
Republica Moldova, colectivul profesoral va activa în direcţia îmbunătăţirii calităţii
procesului educaţional, concentrîndu-şi eforturile pentru ca elevii să dobîndească o
pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea
specialitate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală
pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.
2.2.Obiective strategice
Racordarea sistemului educațional în Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău
la cerințele pieței forței de muncă este o prioritate a colectivului instituției de
învățămînt.
Misiunea învățămîntului, la etapa actuală de dezvoltare a Colegiului este
determinată de următoarele obiective:
A. Generale:
- concepţia formării şi dezvoltării personalităţii umane în vederea integrării sale
active în viaţa socială;
- formarea cetăţeanului Republicii Moldova prin prisma respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- asigurarea şanselor egale la învăţătură pentru toate categoriile de populaţie a ţării şi
de peste hotarele republicii;

14
- transformarea subiectului într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare
atît condiţiilor istorico - sociale prezente şi de perspectivă, cît şi particularităţilor
sale individuale;
- colaborarea „profesor-elev” şi „elev-profesor” în procesul instruirii;
- regimul individual de instruire în funcţie de posibilităţile individuale ale elevilor;
- conştientizarea de către elevi a responsabilităţii pentru a se autoinstrui;
- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, de a negocia şi de a decide.
B. Manageriale:
- Modernizarea procesului de instruire, realizată în primul rînd prin dezvoltarea unor
Planuri de studii moderne, compatibile cu cerinţele economiei naţionale, stabile în
structură şi dinamice în conţinut.
- Creşterea calităţii procesului de învăţămînt prin introducerea unui sistem de
evaluare a acesteia, revederea raportului de timp alocat pentru învăţămînt şi
învăţare, continua pregătire a cadrelor didactice prin susţinerea mobilităţilor
interne şi naţionale de documentare, prin absolvirea unor cursuri de pregătire
pedagogică şi a altor forme de formare profesională (masterat, doctorat, grade
didactice).
- Sporirea motivării elevilor şi întîmpinarea aspiraţiilor lor, încurajarea participării la
programe de pregătire specială.
- Asigurarea calităţii învăţămîntului în Colegiu în conformitate cu noile cerinţe ale
pieţei forţei de muncă şi perspectivele dezvoltării social - economice ale Ţării.
- Dezvoltarea spectrului de specialităţi, a Planurilor de studii, a Programelor
analitice şi disciplinelor.
- Cooperarea cu alte Colegii din republică pentru dezvoltarea unui învăţămînt
profesional nonuniversitar modern.
- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, odihnă şi trai pentru cadrele didactice, elevi şi
colaboratori.

15
- Modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico - materiale a instituţiei.
- Asigurarea unor condiţii adecvate de educaţie, transmitere a cunoştinţelor, de
învăţare şi perfecţionare a celor care educă şi formează continuu.
C. Specifice:
- Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
- Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
- Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în
sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
- Monitorizarea rezultatelor de performanţă a colectivului didactic prin prisma
formării competenţelor profesionale ale elevilor.
- Îmbunătăţirea permanentă a calităţii procesului indtructiv-educativ, prin
actualizarea informaţiilor.
- Asigurarea desfăşurării procesului educaţional la un nivel înalt de profesionalism
prin democratizare şi capacitate de combinare şi utilizare adecvată a cunoştinţelor,
abilităţilor, valorilor şi atitudinilor în rezolvarea diverselor situaţii.
- Accentuarea caracterului practic, aplicativ al orelor şi realizării stagiilor de practică în
instituţiile de aplicație.
- Asigurarea suportului didactic pentru disciplinele din planul de învăţământ (cursuri,
îndrumătoare, indicaţii metodice, sinteze documentare, ghiduri etc.).
- Elaborarea şi punerea în aplicare a unui sistem concret şi bine orientat spre
utilizarea raţională a resurselor energetice, de apă, materiale şi financiare, destinate
întreţinerii bazei tehnico – materiale şi activităţii vitale a Colegiului.
- Orientarea procesului de instruire spre formarea de capacităţi şi aptitudini cu
utilizarea celor mai eficiente strategii şi tehnologii educaţionale.
- Armonizarea şi compatibilizarea specialităţilor şi planurilor de învăţămînt cu cele
ale celorlalte colegii din ţară.

16
Domeniul: MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Ținta strategică: Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de


calitate printr-un management activ și eficient al instituției
Obiective specifice:
- 1.1. Planificarea activităților şi organizarea internă a instituţiei în vederea
asigurării condițiilor optime de funcționare, în conformitate cu actele
normative emise de MECC și Colegiu;
- 1.2. Crearea unui sistem de organizare și gestionare eficientă a documentelor
și informaţilor legate de elevi, personal didactic, angajati ai instituției;
- 1.3. Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi de
calitate;
- 1.4. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice;
- 1.5. Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie pentru toţi elevii şcolii;
- 1.6. Constituirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare
atingerii scopurilor şi ţintelor strategice propuse;
- 1.7. Crearea în Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău a unui climat de
disciplină și de responsabilitate, care conferă siguranţa fizică și psihică a
elevilor;
- 1.8. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi și părinți;
- 1.9. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale în vederea asigurării unui
demers didactic modern și eficient.

17
Domeniul: MANAGEMENTUL STRATEGIC

Tinta strategică 2.
Creșterea calității și eficienței Serviciilor educaționale
Obiective specifice:
- 2.1. Proiectarea şi realizarea curricum-ului de specialitate cu accent pe
activități de învățare-evaluare centrate pe elev.
- 2.2. Asigurarea unui climat educațional care să favorizeze participarea
elevilor și a profesorilor la programe de pregătire specială, în vederea
obținerii performanței școlare.
- 2.3. Aplicarea evaluării ca demers de observare și interpretare a efectelor
învățării și instrument de orientare pentru deciziile necesare în vederea
obținerii performanțelor.
- 2.4. Desfășurarea sesiunilor de examinare în condiții optime și obținerea
de rezultate bune și foarte bune la examenele de BAC și de Calificare.
- 2.6. Realizarea unui program de activități extrașcolare pentru elevi,
orientat pe nevoile integrării comunitare şi sociale generale.

18
2.3. Activităţi de planificare, coordonare, organizare, control şi asigurare a
calităţii în baza standartelor naționale de referință.

Prioritatea 1: Autoevaluarea și îmbunătățirea continuă a calității.


Obiective Acțiuni strategice Respon Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor
1. Reflectarea Director, Procese-verbale de Realizarea
1.Implimentarea obiectivelor dir-adjunct, aprobare a planurilor obiectivelor
obiectivelor strategice în șef secție, de activitate. strategice ale

septembrie
strategice ale planurile de șef catedră Planuri de activitate a instituției prin
instituției activitate ale CEIAC structurilor activitățile
structurilor manageriale desfășurate.
manageriale ale aprobate.
instituției.
Aplicarea Director, Cunoașterea și
permanent

2.Dezvoltarea, consecventă a dir-adjunct, respectarea de către


perfecţionarea şi documentelor şi șef secție, angajați a Documente
eficentizarea politicilor șef catedră regulamentelor și elaborate
activităţii educaţionale; CEIAC obligațiunilor. relevant și
manageriale Elaborarea Șef Regulamente valid.
Regulamentelor: practică și aprobate.
octombrie

-pentru organizarea producție


stagiilor de practică; Metodist
-de activitate a
catedrelor metodice;
Utilizarea Director, Planul managerial Prioritățile
constatărilor RAI în dir-adjunct, pentru noul an. strategice sunt
șef secție,
septembrie

proiectarea Planul operațional al corelate cu


șef catedră
managerială pentru instituției. RAEI în
CEIAC
anul şcolar în curs. Planuri operațioale proporție de
ale structurilor 100% în toate
manageriale. documentele
3.Asigurarea Elaborarea și CEIAC Plan operațional Activitate
septembrie

eficientă a aprobarea Planului 2018-2019 aprobat în eficientă


managementului Operațional al CA. CEIAC.
calității CEIAC .

19
Elaborarea planului CEIAC Plan de îmbunătățire Creșterea
de îmbunătățire a a MC.aprobat. calității

octombrie
managementului activității
calității în baza RAI instituției.

3.Asigurarea Introducerea în Director, Nomenclatorul Implimentarea


eficientă a nomenclatorul dir-adjunct, catedrelor modificat.Asigurarea de
șef secție,

Pe parcurs
managementului catedrelor metodice Mapele conform către cadrele
șef catedră
calității un compartiment nomenclatorului didactice a
CEIAC
referitor la aspectele completate. calității în
Cadre
managementului sistemul
didactice.
calității. educațional.
Activitatea CEIAC: CEIAC Documente elaborate. Dovezi
- Aplicarea Procese-verbale ale privind
consecventă a ședințelor CEIAC. organizarea ,
ghidului de Plan operațional funcționarea
autoevaluare, aprobat. eficienței
Pe parcurs

regulamentelor și sistemului
procedurilor privind intern al
sistemul intern al calității.
calității;
- Evaluarea
activităţii comisiei în
anul şcolar anterior;
Dezvoltarea unei CEIAC Seminare realizate, Implimentarea
culturi a calității la Director, Prezentări la ședințele /Asigurarea
nivelul întregului director- catedrelor, ședințelor de către
personal al instituției adjunc, șefi dirigenție, CA, CP. cadrele
prin organizarea secție, șefi didactice a
Pe parcurs

seminarelor, catedre, calității în


treninguri-lor cu metodist sistemul
cadre didactice, Cadre didactic.
manageri, diriginți, didactice
personal non-didacti
ale instituției privind
diverse aspecte ale
asigurării calității.

20
4. Autoevaluarea Informarea CEIAC Organizarea Şedinţe, Formarea unei

permanent
și îmbunătățirea personalului seminare tematice. culturi a
continuă a instituției privind calităţii a
calității. autoevaluarea personalului
internă. instituţiei.
Instruirea membrilor CEIAC Organizarea Şedinţe, Realiyarea
CEIAC, managerilor seminare tematice. eficientă a
instituției privind autoevaluării

Pe parcurs
sistemul de MC.
autoevaluare a
programelor de
formare
profesională.
Planificarea și CEIAC Fişe de monitoriyare, Asigurarea ţi
realizarea acțiunilor Rapoarte îmbunătăţirea
de monitorizare Chestionare,dosare caităţii.
/evaluare pentru completate,document
fiecare domeniu în aţie completată, date
conformitate cu statistice.
standartele de
referință.
Elaborarea și CEIAC RAI Constatări ce
prezentarea vor servi la
rapoartelor de îmbunătăţirea
autoevaluare. calităţii.
Pe parcurs

Realizarea CEIAC Chestionare, dosare Constatări


procesului de audit completate, care vor servi
intern și elaborarea documentaţie pentru
rapoartelor. completată, date îmbunătăţirea
statistice. calităţii.
Colectarea CEIAC Dovezile constatate Autoevaluarea
dovezilor/datelor eficientă a
statistice ncesare programelor
pentru elaborarea de formare
RAI. profesională.
Elaborarea CEIAC Instrumente de Autoevaluarea
instrumentelor de evaluare şi eficientă a
evaluare și autoevaluare programelor
autoevaluare. elaborate. de formare
profesională.

21
Prioritatea 2: Asigurarea unui sistem de management strategic de calitate.
Obiective Acțiuni strategice Respon Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

Respectarea cadrului echipa Autoevaluarea Gradul de


1.Realizarea juridic normativ al manage- instituţională. respectare:100 %.
obiectivelor instituţiei rială
instituţionale Stabilirea gradului de Director, Fişe de Gradul de
pentru anul de realizare a CEIAC monitorizare, realizare a

Pe parcursul anului
studii curent. obiectivelor propuse dovezi obiectivelor
în anul curent. propuse
Popularizarea Afişarea misiunii, Realizarea
misiunii, obiectivelor echipa obiectivelor la misiunii şi a
strategice şi a manage- panouri obiectivelor
valorilor instituţiei, rială informative, strategice.
atât în rândurile CEIAC sit+ul colegiului.
personalului Informarea în
instituţiei cât şi a cadrul CP, CA.
beneficiarilor.
Identificarea, CEIAC Proceduri Proceduri
2.Eficientizarea elaborarea şi elaborate şi elaborate şi
managementului aprobarea la CA a aprobate. aprobate.
strategic prin procedurilor generale
respectarea şi operaţionale.
procedurilor Monitorizarea CEIAC Autoevaluare Gradul de
Pe parcursul anului curent

generale şi respectării internă respectare a


operaţionale procedurilor generale procedurilor.
aprobate. şi operaţionale
Revizuirea şi CEIAC Proceduri Proceduri
modificarea la modificate şi modificate şi
necesitate a aprobate. aprobate.
procedurilor conform
legislaţiei în vigoare.
Formarea echipa Şedinţe de Cadre didactice
competenţelor de manage- formare competente în
elaborare a rială organizate. elaborarea
procedurilor CEIAC procedurilor.
operaţionale cadrelor
didactice
responsabile.

22
Prioritatea 3: Asigurarea unui proces de predare-învăţare-evaluare de calitate.
Obiective Acțiuni strategice Respon Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

Analiza formelor de echipa Fişe de analiză. Proces didactic


1.Relevanţa organizare a manage- adaptat la
programului de activităţilor didactice rială curricula şi plan
formare prin prisma respectării de învăţământ.
profesională planului de învăţământ

Pe parcursul anului de studii


CEIAC
şi curricula pe
discipline.
Analiza obiectivelor CEIAC Fişe de analiză.
programelor de Documentele
formare profesională strategice a
şi corespunderea instituţiei
acestora cu reflectă
documentele strategice obiectivele
ale instituţiei. programelor de
Evaluarea calităţii echipa Fişe de analiză formare
programului de manage- profesională.
formare profesională. rială
CEIAC
Analiza procesului de Procedura de Creşterea
2.Evaluarea şi predare-învăţare- observare a calităţii procesul
asigurarea evaluare prin asistenţe lecțiilor. de
calităţii la ore.
de predare-
procesului de Realizarea unui Fişe de asistenţe
predare învăţare-
demers didactic activ la ore.
învăţare – participativ, care evaluare.
Pe parcursul anului de studii

evaluare. încurajează
creativitatea şi echipa
utilizarea TIC-ului. mana-
Promovarea gerială Fişe de asistenţe Individualizarea
activităţilor centrate pe la ore. instruirii.
elev şi axarea pe CEIAC
formarea de
competenţe cadre
Evaluarea internă a didactice Chestionare Gradul de sporire
calităţii procesului de aplicate şi a calităţii de
predare-învăţare- procesate. de predare-
Pe parcurs

evaluare prin sondaj învăţare-


anonim aplicat
elevilor. evaluare.

23
3. Creşterea Planificarea Chestionare Obținere a
gradului de activităților de aplicate şi feedbackului
satisfacţie a obținere a procesate. pozitiv.

Pe parcursul anului de studii


beneficiarilor feedbackului. Dir-adjunct
interni şi Urmărirea traseului practică și Procedură
externi privind profesional şi producere operaţională
calitatea evaluarea gradului de privind traseul
educației angajare în cîmpul CEIAC profesional şi
oferite. muncii angajare în
Metodiștii cîmpul muncii.
Evaluarea opiniei Chestionare Specialişti
Diriginții

Pe parcurs
partenerilor sociali şi a aplicate pregătiţi
angajatorilor referitor Fişe de analiză conform
la calitatea calificării.
specialiştilor pregătiţi.
Asigurarea că Curricula Corespunderea
4.Monitorizarea obiectivele şi stagiilor de obiectivelor şi
şi asigurarea conţinuturile stagiilor practică. conţinuturile
calitativă a de practică corespund Dir-adjunct Planuri de stagiilor de
stagiilor de caracteristicilor de practică și activitate la practică
practică. calificare al producere stagiile de caracteristicilor
Pe parcursul anului de studii

Pe parcursul anului de studii

domeniului de formare practică. de calificare al


profesională CEIAC domeniului de
formare
Metodiștii profesională
Organizarea, Acorduri de Proceduri
realizarea și evaluarea colaborare cu operaţionale
stagiilor de practică. instituţiile – baze privind
de practică. desfăşurarea
stagiilor de
practică
Evaluarea 50% elevi și Beneficiari
cunoştinţelor şi beneficiari satisfăcuţi de
competenţelor chestionaţi. stagiile de
obţinute în perioada practică.
stagiilor de practică
5. Organizarea Analiza impactului Şef secţie Fişe de analiză a Nivelul
activităţilor activităţilor educație activităţii impactului
Pe parcursul anului

extraşcolare. extraşcolare asupra Echipa extraşcolare. cultural a


dezvoltării socio- mana activității
culturale a elevilor. gerială. extraşcolare
realizate asupra
personalităţii
elevilor.

24
6. Evaluarea Evaluarea rezultatelor echipa
rezultatelor învăţării în mana- Nivelul de
învăţării. corespundere cu gerială obţinere a
procedurile aprobate şi

Pe parcursul anului de studii


progresului
viabile. CEIAC Rapoarte şcolar
Monitorizarea semestriale
evoluţiei
performanţelor şcolare
ale elevilor, utilizând
indicatorii de calitate.
Utilizarea strategiilor echipa Asistențe la ore Fișe de asistare
didactice moderne şi de mana- la ore
evaluare în scopul gerială
formării competențelor CEIAC
acționale. cadre
didactice
Formarea, la nivelul Curriculumu-uri
7.Asigurarea catedrelor metodice a pe unităţi de curs
calităţii
Pe parcursul anului de studii

microgrupurilor, CEIAC Curriculumu-uri


învăţămîntului constituite din cadre Director pe unităţi de curs
prin prisma didactice calificate în adjunc
perfecţionării, instruire şi
Pe parcurs
domeniu, care vor Asigurarea
raţionalizării şi elabora curricule. educaţie. formării
compatibilizării Discutarea şi Şef secţie Procese-verbale competenţelor pe
curriculelor la aprobarea curriculelor calitate ale CP. unităţi de
unităţile de curs în cadrul şedinţelor Metodist conţinut
predate în catedrelor şi CP Cadre
cadrul Evaluarea asigurării didactice Numărul real a
instituției unităţilor de curs cu curriculelor
suporturi curriculare. perfecționate
Suporturi de curs Unităţi de curs
În baza conţinutului şi indicaţii
Pe parcursul anului de studii

8.Elaborarea asigurate cu
suporturilor de tematic reflectat în CEIAC metodice suport curricular,
curs şi a curricule se elaborează Şef secţie, elaborate. adecvate
indicaţiilor suporturi de curs şi Director formării
metodice în idicaţii metodice; adjunc competenţelor
concordanţă cu Discutarea şi instruire şi Procese-verbale transversale şi
finalităţile de aprobarea suporturilor educaţie. ale CP., profesionale la
Pe parcurs

studiu reflectate de curs şi a indicaţiilor Cadre ședințelor elevi care vor


în curricule metodice în cadrul didactice metodice ale anticipa cerinţele
şedinţelor catedrelor şi catedrelor. pieţii muncii.
Consiliului profesoral

25
Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane în vederea creșterii calității actului
educațional
Obiective Acțiuni strategice Respon Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

Admiterea la echipa
studii mana-
gerială Rezultate şi

Pe parcursul anului (perioada admiterii)


Promovarea
programului de decizii emise;
formare profesională; Comisia de
Recrutarea şi admitere
admiterea elevilor,
inclusiv a celor ce CEIAC
provin din familii
dezavantajate;
Orientarea elevilor în Angajarea
carieră; transparentă a
Rata popularităţii personalului de
programelor de conducere;
formare prin nivelul
concursului de
admitere.
1.Asigurarea
managementului Angajarea
resurselor personalului
Angajarea
umane Evaluarea modalităţii personalului
în care se organizează didactic calificat;
și desfășoară în Respectarea
conformitate cu prevederilor
normele stabilite de Director, Regulamentului
Ministerul Educației, CEIAC de atestare a
Culturii și Cercetării echipa cadrelor
concursul pentru managerial didactice;
angajarea ă,
personalului de
conducere.
Evaluarea modalităţii
de angajare a cadrelor
didactice (prin
concurs, existenţa
Contractului
individual de muncă
şi a fişei de post cu

26
specificarea
obligaţiunilor
funcţionale);
Evaluarea modalităţii
de angajare a
personalului auxiliar;
Autoevaluarea
cadrelor didactice
după finisarea unităţii
de curs prin examen;
Evaluarea respectării
cerinţelor de
calificare a
personalului didactic;
Descoperirea
calităţilor fiecărui
cadru didactic.
Climatul de Director, Respectarea
muncă CEIAC Instrucţiunilor Climat pozitiv de
Evaluarea echipa privind Protecţia muncă.
profesionalismului şi mana- muncii
culturii calităţii în gerială,
rîndul personalului;
Identificarea
nivelului de
promovare şi
stimulare a
iniţiativelor;
Modalităţi de
soluţionare a
conflictelor;
Respectarea
securităţii în muncă.

2. Stimularea Dezvoltarea Raport de


progresului personalului didactic dezvoltare
profesional al al instituției. profesională .
personalului Realizarea Director, Raport/Plan de Personal didactic
didactic. activităților metodice CEIAC calificat și cu
Pe parcurs

activitate al
cu personalul didactic echipa metodistului înalt
în scopul asigurării mana- profesionalism
formării profesionale. gerială,
metodist
Stimularea Plan de
personalului didactic dezvoltare
debutant. profesională

27
Prioritatea 5: Organizarea și eficientizarea sistemului de acces la informații de
interes public

Obiective Acțiuni strategice Respon Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

e
Evaluarea procesului
de luare a deciziilor şi Rapoarte de Existenţa şi
1.Asigurarea diseminarea autoevaluare funcţionarea
unui sistem informaţiilor către sistemului de
informațional de angajaţi prin

Pe parcursul anului
comunicare
comunicare asigurarea internă şi
internă și transparenţei totale; externă;
externă optim. Director,
Evaluarea procesului CEIAC
de difuzare internă a echipa Transparenţa
instrucţiunilor. mana- informaţiei cu
gerială, privire la
Actualizarea paginii Site-ul instituției activitatea
web oficiale a instituţiei;
instituţiei.
Proces de informare a Director, Chestionare
Pe parcurs

elevilor cu privire la CEIAC aplicate elevilor.


activitatea instituției echipa
prin intermediul mana-
Ghidul gerială
studentului/elevului
Evaluarea Raport de Calitatea
2.Managementul modalităţilor de evaluare a gestionării
documentaţiei gestionare a dosarelor gestionării documentației
didactice personale ale elevilor; Documentației didactice
Evaluarea procesului Director, didactice.
Pe parcurs

de întocmire, CEIAC
completare şi păstrare echipa
a borderourilor de mana-
examinare; gerială
Evaluarea procedurii
de eliberare şi de
evidenţă a actelor de
studii

28
Prioritatea 6: Asigurarea elevilor cu servicii de calitate
Obiective Acțiuni strategice Respon- Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

e
Evaluarea dotării
1.Asigurarea spațiilor educaționale
tehnică a în raport cu
procesului de necesitățile
studii. curriculare ale
programelor de
formare profesională. Director,
CEIAC Autoevaluare
Asigurarea cu suport echipa instituțională
curricular a mana- Raport
programelor de gerială
formare profesională cadre
și a conformității didactice
acestora cu
competențele Asigurarea
Pe parcursul anului

planificate. elevilor cu
Pe parcurs servicii de
Dotarea și calitate
accesibilitatea
fondului bibliotecii
instituției.

2. Asigurarea cu Analiza asigurării cu


servicii servicii medicale,
medicale, culturale, sportive și
culturale, cazare ale elevilor.
sportive și
cazare ale
elevilor.

3.Analiza Analiza respectării Director,


mecanismului de legislației în vigoare. CEIAC Autoevaluare
gestionare instituțională
financiară Raport
eficientă.

29
Prioritatea 7: Dezvoltarea și diversificarea parteneriatelor
Obiective Acțiuni strategice Respon- Modalități de Indicatori de

Termen
specifice sabili evaluare a performanță
obiectivelor

e
Implicarea
1. Racordarea angajatorilor în Formarea
activităților analiza conținuturilor specialiștilor
didactice și altor Programelor de Director, calificați.
servicii la formare profesională CEIAC
cerințele pieții . echipa
muncii și Implicarea mana-
angajatorilor. specialiștilor din gerială
sectorul real în cadre
procesul de formare didactice
profesională.

Analiza abilităților și Grad înalt de


Pe parcursul anului de studii

competențelor satisfacție a
absolvenților din angajatorilor.
partea angajatorilor.

Aplicarea Director, Rezultatele Recunoașterea


2.Implicarea instrumentelor de CEIAC chestionarelor socială a
membrilor evaluare a utilității echipa aplicate. instituției;
comunității în instituției de către mana- Imaginea public
procedurile de membrii comunității gerială pozitivă.
autoevaluare a cadre
instituției didactice

Iniţierea unor Acorduri de Promovare a


3.Promovarea parteneriate cu colaborare imaginii
imaginii reprezentanţii instituţiei.
Pe parcursul anului

instituţiei pe comunităţii.
plan naţional Încheierea unor
internaţional parteneriate de
colaborare între
instituţii la nivel
național și
internațional.

30
III. Nivelul tactic
3.1. Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a procesului educaţional.

Indicatori de Termenul
Nr Obiective Responsabili
performanţă de realizare
Elaborarea şi aprobarea S-a elaborat Planul Până la Director
1. planului managerial al managerial al 15.09.18 Dir. adjunct
Colegiului. Colegiului
Promovarea elevilor Există ordine de Pînă la Dir. adjunct
2. restanţieri în următorul an de promovare a elevilor 03.09.2018 Şefi de
învăţămînt. în noul an de studii secţie
Pînă la Dir. adjunct
3. Stabilirea contingentului de Există listele elevilor
07.09.2018 Şefi de
elevi pe grupe
secţie
Angajarea cadrelor didactice S-a asigurat procesul
4. la posturile vacante conform de instruire cu cadre August Director
statelor de personal didactice necesare 2018
Numirea diriginţilor de Director
5. Deciziile Consiliului
grupe, şefilor de catedre, de 30.08.2018 Dir. adjunct
Profesoral
cabinete, laboratoare
Până la Şefi de
Elaborarea proiectelor de
6. 17.09.18 secţie,
activitate educaţionale Elaborarea proiectelor
Şef catedre
(secţii, catedre, grupe).
diriginţii
Perfectarea şi completarea Completarea: Pînă la Şef secţie
7. documentaţiei grupelor dosarelor, carnetelor 17.09.18 Diriginţii
(dosarele, fişele, etc). de note, fişelor pers.
Revizia fondului de manuale Selectarea şi Până la Bibliotecarii
8. şi selectarea lor în repartizarea 30.09.2018 Şefii de
conformitate cu programele. manualelor la elevi catedre
9. Stabilirea normelor didactice Realizarea August Director
a profesorilor tarifării 2018 Dir. adjunct
10. Elaborarea şi publicarea Încadrarea profesorilor Sistematic Dir. adjunct
literaturii didactico-metodice în activitatea de Şefii de

31
pentru asigurarea predării elaborare şi publicare a catedre
disciplinelor de specialitate cursurilor la Metodist
disciplinele de
specialitate
Sistematic Dir. adjunct
Asigurarea procesului Renovarea
(la Șef secție
11 educaţional cu programe curriculumului
necesitate) calitate
curriculare, ghiduri disciplinele de
Metodist
metodologice specialitate

Elaborarea August Director


12. Asigurarea cu programe curriculumului de 2018 Metodist
curriculare noile specialități
specialitate
Asigurarea procesului Asigurarea procesului 17.09.2018 Şefi de
13. educaţional cu registre, educaţional cu registre secţie
carnete de note, dosare
personale, etc.
14. Organizarea şi desfăşurarea Graficul realizării 15.11.2018 Dir. adjunct
tezelor, examenelor sesiunilor 01.05.2019
15. Rezultatele semestriale a Elaborarea rapoartelor Final de Şef secţie
activităţii educaţionale de activitate semestru Diriginţii
Efectuarea reparaţiei şi Activităţi Iulie - Dir.adjuct
16. igienizarea sălilor de studii, gospodăreşti august gospodărie
laboratoarelor. 2018
Reparaţia inventarului şi Activităţi August Dir.adjuct
17. utilajului necesar pentru gospodăreşti 2018 gospodărie
realizarea procesului
educaţional.
18. Pregătirea blocurilor de Elaborarea Octombrie Dir. adjunct
studii pentru perioada rece planului 2018 gospodărie
19. Inventarierea bunurilor Activitatea comisiei de Decembrie Contabilitatea
materiale ale instituţiei inventariere 2018
20. Completarea contractelor Semnarea contractelor 15. 09. 2018 Coordonator
individuale în baza ECVET 15.04 2019 ECVET

32
3.2. Calendarul anului de studii 2018 - 2019
SEMESTRUL I

33
SEMESTRUL II

34
IV. Operaționalizarea planului de activitate managerial
anul de studii 2018-2019
4.1. Planul de activitate al Consiliului Profesoral
Consiliul profesoral al Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău are rol de a
lua decizie în domeniul educational și este format din personalul didactic din
instituţia respectivă iar condus de directorul instituţiei de învățământ – Bercu
Victoria.
De regulă, pe parcursul anului de studii, Consiliul profesoral se întruneşte în:
a) trei şedinţe organizatorice -
(la începutul anului şcolar,
la sfârșitul semestrului I,
la sfârșitul semestrului II);
b) două şedinţe tematice;
c) o şedinţă cu privire la aprobarea rapoartelor
pentru atestarea cadrelor didactice / manageriale;
e) o şedinţă cu privire la admiterea la examenele
de BAC și de Calificare;
Cadrele didactice au obligația de a participa la aceste ședințe organizate de Consiliul
profesoral la instituția de învățământ unde își exercită norma de bază, astfel cum o
declară la începutul anului școlar. Documentele Consiliului profesoral sunt:
- tematica și graficul ședințelor Consiliului profesoral
- registrul de procese-verbale, însoțit de dosarul cu anexele proceselor verbale.
Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor săi.

35
Nr. Termen de
Responsabil
d/o realizare
Şedinţa nr. 1
1. Confirmarea componenței Președintelui, și
Secretarului Consiliului profesoral. Aprobarea
componenţei Catedrelor metodice. Alegerea Şefilor
de catedră.
2. Raport anual de activitate a Colegiului Pedagogic
Director
”Alexei Mateevici” din Chișinău pentru anului de
1. Septembrie Dir. adjunct
studii 2017-2018
3. Rezultatele susținerii examenului de absolvire și de
bacalaureat în sesiunea 2018
4. Aprobarea Graficului procesului educațional pentru
anul de studii 2018 – 2019.
5. Diverse.

Şedinţa nr. 2
1. Totalurile Admiterii în Colegiul ”Alexei
Mateevici” din Chişinău. Președintele
2. Examinarea şi aprobarea Programului managerial comisiei de
de organizare şi desfăşurare a procesului admitere
2. educaţional în Colegiul ”Alexei Mateevici” din Dir. Adjunct
Octombrie
Chişinău (anul de studii 2018-2019). Şefi catedre
3. Prezentarea Registrului dezvoltării profesionale a Metodist
cadrelor didactice, aspiranți la conferire /
confirmare a gradului didactic.
4. Diverse.
Şedinţa nr. 3
1. Adaptarea anului I la procesul instructiv educativ Director
al Colegiului. Dir. adjunct.
2. Analiza frecvenței școlare și a abandonului școlar. Șefi secție
3. Decembrie
Rezultatele atestării din luna noiembrie. Psiholog
3. Examinarea parcurgerii materiei la toate unitățile Diriginţii
de curs și a notării ritmice a elevilor. anului I
4. Diverse.

36
Şedinţa nr. 4
1. Validarea situației școlare pe semestrul I an
școlar 2018-2019. Rezultate statistice pe grupe. Director
2. Asigurarea calității formării competențelor Dir. Adjunct
4.
profesionale a elevilor, prin eficientizarea Şefi catedră
Ianuarie
activității didactice. Propuneri și experiențe. Şef secţie
3. Planificări bugetare pentru anul financiar 2019. Contabil șef
4. Diverse.

Şedinţa nr. 5
Director
1. Susținerea publică a Raportului de autoevaluare
Preşedinte
/ Raportului privind dezvoltarea continuă a
comisiei de
competențelor profesionale a aspiranților la
atestare
5 conferirea / confirmarea gradului didactic. Martie
Metodist
2. Aprobarea deciziilor Comisiei de Evaluare și
Cadre
Atestare a cadrelor didactice aspirante la
didactice
conferirea / confirmarea gradelor didactice.
3. Diverse.
Şedinţa nr. 6
1. „Calitatea şi eficienţa - doi piloni ai reformelor Director
educaţionale din RM” Dir. Adjunct
6 2. Admiterea elevilor la sesiunea BAC – 2019, Mai Şef secţie
sesiunea de promovare și realizarea stagiilor de Diriginţii
practică precum și la examene de calificare. anului III, IV
3. Diverse.
Şedinţa nr. 7
1. Rezultatele activității educaționale cu elevii Director
desfășurată de cadrele didactice în semestru II al Dir. adjunct
anului de studii 2018 – 2019. Şef secţie
7 2. Raport de activitate a desfășurării stagiilor de Iunie Diriginţii
practică. Dir. adjunct
3. Raportul de activitate a consiliului de etică. practica și
4. Diverse. producere

37
4.2. Plan de activitate al consiliului administrativ
Nr. Conţinut tematic Termeni Responsabil
de realizare
Şedinţa nr. 1
1. Confirmarea grupului administrativ al
Colegiului ”Alexei Mateevici” din Director
Chișinau pentru anul de studii 2018-2019.
2. Examinarea și aprobarea planului de Director adjunct
activitate al consiliului de administrație instruire și
pentru noul an de studii. educație
3. Examinarea rezultatelor pregătirii
1. Colegiului pentru noul an de studii. august Director adjunct
4. Examinarea și aprobarea programului de gospodărie
activitate administrativ - educaţională
pentru anul de studii 2018-2019. Director adjunct
5. Rezultatele repartizării orelor de instruire instruire
(contact direct și ghidată de profesor) practică și
precum și a desfășurării a tuturor tipuri de producere
realizare a practicii.
6. Diverse.
Şedinţa nr. 2
1. Rezultatele completării Contractului – tip
privind realizarea studiilor în colegiu.
Starea completării dosarelor personale ale
elevilor şi colaboratorilor instituției de Director
învățământ.
2. Examinarea și aprobarea listei candidaților Responsabil
2. la bursa de studii precum și analiza septembrie resurse umane
dosarelor și selecarea candidaților la bursa
socială. Șef secție
3. Rezultatele aprobării macroproiectării a
catedrelor, consiliului metodic, secțiilor
sportive, cercurilor, diriginților, cadrului
didactic.
4. Diverse.

38
Şedinţa nr. 3
1. Managementul procesului de Director
aprovizionare şi repartizare a fondului de
carte în cadrul procesului educational; Șef secție
2. Examinarea rezultatelor inițiale și a
3. octombrie
nivelului de adaptarea a elevilor din anul I. Bibliotecar
3. Notă informativă cu privire la starea
sănătății elevilor și a controlului medical Psihologul
preconizat.
4. Diverse. Sora medicală
Şedinţa nr. 4
1. Rezultatele activității educaționale cu Director
elevii anului I, acțiunile catedrelor de
păstrare a contingentului de elevi, Director adjuct
rezultatele atestării. instruire și
2. Pregătirea complexului Colegiului către educație
4. sezonul rece, de toamnă – iarnă.
noiembrie
3. Desemnarea persoanelor responsabile de Director adjunct
administrarea bazei de date pentru gospodărie
sesiunea de Bacalaureat 2019 și a comisiei
cu privire la desfășurarea activităților de Şef catedră
evaluare, inventariere și decontare a
bunurilor materiale din gestiune.
4. Diverse.
Şedinţa nr. 5 Director
1. Gestionarea și monitorizarea desfășurării
tezelor semestriale și a examenelor în Director adjuct
sesiunea de iarnă a anului 2018-2019 instruire și
2. Monitorizarea performanţelor cadrelor educație
5 decembrie
didactice în activitatea didactică, ştiinţifică
şi de formare profesională precum şi a Metodist
gradului de implicare în viaţa instituție. Șef secție
3. Consultarea contractelor de arendă. Şef catedră
4. Diverse.

39
Şedinţa nr. 6
1. Rezultatele sesiunii de bază și de Director
corigență: evaluare, examinare,
corectitudine, exmatriculere, amînare. Director adjuct
2. Examinarea și aprobarea listei candidaților instruire și
la bursa de studii și analiza dosarelor și educație
6 ianuarie
selecarea candidaților la bursa socială.
3. Evaluarea activităților de organizare, Șef secție
desfășurare și participare a elevilor
Colegiului la Concursurile școlare locale la Şef catedră
disciplinele liceale (Olimpiada locală).
4. Diverse.
Şedinţa nr. 7 Director
1. Raportul activității comisiei de
inventariere și decontare a bunurilor Președinte
materiale. CEAC
2. Evaluarea stării documentare a
7 subdiviziunilor și catedrelor metodice. februarie Președinte
3. Nivelul de pregătire a elevilor care au comisiei de
depus cerere la înscrierea în sesiunea de inventariere
Bacalaureat 2019 și rezultatele analizei
documentației candidaților înregistrați. Şef catedră
4. Diverse.
Şedinţa nr. 8 Director
1. Analiza rezultatelor concursurilor școlare
locale și zonale. Director adjuct
2. Rezultatele monitorizării macroproiectării instruire și
la disciplinele de specialitate pentru elevii martie educație
8 anul IV, nivelul lor de pregătire către Director adjunct
examenele de calificare. instruire
3. Evaluarea nivelului de pregătire a practică și
realizării practicii ce precede examenele de producere
calificare.
4. Diverse. Şef catedră

40
Şedinţa nr. 9
1. Monitorizarea desfășurarii perioadei de Director
igienizare a Colegiului şi pregătirea către
sărbătorile Pascale. Director adjuct
2. Raport de activitate a consiliului de etică instruire și
din cadrul colegiului. educație
9 aprilie
3. Analiza rezultatelor pretestărilor în grupele
anului III și a atestării de primăvară. Şef catedră
Constatări și propuneri. Coordonator
4. Rezultatele semnării contractelor
ECVET
individuale ECVET.
5. Diverse.
Şedinţa nr. 10
1. Nivelul de realizare a planurilor de Director
activitate a subdiviziunilor, secțiilor,
catedrelor metodice, psihologului.
Șef secție
2. Nivelul de pregătire în realizarea practicii
de inițiere pentru anul I, practicii de vară mai
10 Şef catedră
pentru anul II, practicii de absolvire.
3. Raport de activitate a secțiilor sportive și a
cercurilor de artă care au activat în cadrul Psiholog
Colegiului ”Alexei Mateevici” pe
parcursul anului de studii 2018-2019.
4. Diverse.
Şedinţa nr. 11 Director
1. Raportul președintelui Consiliului de
administrație Director adjuct
2. Nivelul de realizare a programelor de curs instruire și
și a stagiillor de practică. educație
11 iunie
3. Evaluarea necesităţii de cadre didactice
pentru anul de studii 2019 - 2020. Director adjunct
4. Aprecierea activităţii CA în anul curent de instruire
studii. Rolul participativ al membrilor. practică și
5. Diverse. producere

41
4.3. Plan de activitate a secției de didactice

Nr. Termenul
Conţinutul lucrului Responsabil
d/o îndeplinirii
I. Sarcini de bază
Eficientizarea procesului educaţional prin
Şef secţie
1 implementarea noilor conţinuturi curriculare de Septembrie
Profesori
formare iniţială a cadrelor didactice la secţie.
Promovarea strategiilor învăţământului centrat
pe parcursul Şef secţie
2 pe elev, prin asistări reciproce la lecţii,
anului Şef catedră
participări la întruniri metodice, conferinţe, etc.
Stimularea motivaţiei elevilor prin asocierea
pe parcursul
3 acestora la organizarea şi gestionarea procesului Profesori
anului
educaţional.
Şef secţie
Asigurarea unui management eficient la nivel de pe parcursul
4 Şef catedră
secţie, catedră metodică, grupă de elevi. anului
Diriginţi
pe parcursul Administrația
5 Consolidarea disciplinei de muncă
anului Şef secţie
Analizarea cauzelor care determină unele
pe parcursul Administrația
6 abateri disciplinare şi stabilirea de măsuri şi
anului Şef secţie
acţiuni care să elimine aceste fenomene
II . Activităţi organizatorice
Şef secţie
Pregătirea materialelor pentru proiectarea August
1 Dir. adjunct
orarului lecţiilor (semestrul I şi II) Ianuarie
didactică
Nominalizarea prin ordin a şefilor grupelor Septembrie Şef secţiei
2
academice. Dir.adj.did.
pe parcursul Şef secţiei
3 Evidenţa dinamicii contingentului elevilor
anului Dir.adj.did.
Verificarea sistematică a frecvenţei şi reuşitei pe parcursul
4 Şef secţie
elevilor. Evidenţa sesiunii de corigenţă. anului
Stabilirea orarului susținerii tezelor semestriale, Noiembrie Şef secţiei
5
examenelor de promovare. Aprilie Dir.adj.did.

42
Evidenţa realizării planului de învăţământ pe parcursul Şef secţiei
6
conform orarului stabilit. anului Dir.adj.did.
Adaptarea elevilor anului I la procesul Septembrie Şef secţie
7
educațional – treapta colegiul Octombrie Psiholog
Organizarea şedinţelor cu diriginții și activul 4 ședințe
8 Şef secţie
grupelor. semestriale
Analiza documentației cu referire la reușita și
9 frecvența elevilor pentru întocmirea listei Septembrie
Şef secţie
candidaților la bursa de studii, bursa socială. Ianuarie
Octombrie
10 Stabilirea graficului atestării elevilor. Şef secţie
Martie
Evidenţa completării documentelor școlare Şef secţiei
11 Trimestrial
(registre, dosare personale, etc) Dir.adj.did.
III. Dirijarea procesului educaţional
Evidența orelor de curs înlocuite de cadrele După Şef secţiei
1
didactice în colaborare cu șefii de catedră. necesitate Dir.adj.did.
Monitorizarea frecvenţei, reuşitei elevilor la pe parcursul Şef secţiei
2
lecţii. anului Pr. de serviciu
Controlul respectării de către elevi a pe parcursul Administrația
3
regulamentului colegiului. anului Diriginţii
4 Lucrul individual cu elevii. La necesitate Şef secţie
În conformitate
Asistări la lecţiile de curs, ore de dirigenție,
5 cu planul de Şef secţie
activități extradidactice. lucru
Evidența realizării graficului de susținere a Sem I Şef secţiei
6
tezelor și examenelor de promovare. Sem II Dir.adj.did.
Analiza rezultatelor sesiunii de examinare şi
7 Semestrial Şef secţie
recomandarea modalităţilor de perfecţionare.
În conformitate
Prezentarea diverselor informații la consiliile
8 cu planul de Şef secţie
administrative, profesorale. lucru
Actualizarea comitetelor de părinţi la nivelul pe parcursul Administrația
9
claselor şi al şcolii anului Diriginţii
Evidenţa corectitudinii calculării mediilor În cadrul Şef secţiei
10
semestriale. sesiunii Dir.adj.did.

43
IV. Colaborarea cu practica pedagogică
Colaborarea cu coordonatorul practicii la
pe parcursul
1 întocmirea orarului şi evidenţa desfăşurării Şef secţiei
anului
practicii pedagogice.
Asistarea la desfăşurarea practicii pedagogice a pe parcursul
2 Şef secţiei
elevilor anului II-IV. anului
Participarea la activitățile de totalizare a În conformitate
3 Şef secţiei
practicii pedagogice a elevilor. cu planul
V. Lucrul cu elevii anului I în scopul adaptării lor
Şef secţiei
1 Studierea datelor din dosarele elevilor anului I. Semestru I
Diriginții
Familiarizarea elevilor cu conținutul Septembrie – Şef secţie
2
Regulamentului intern al Colegiului Pedagogic. Octombrie Diriginţii
Asistarea la orele de curs, ore de diriginție cu
pe parcursul Şef secţiei
3 scopul determinării nivelului de cunoaștere al
anului Dir.adj.did.
elevilor, parteneriatului profesor-elev, elev-elev.
4 Lucrul individual cu elevii anului I. La necesitate Şef secţie
5 Colaborarea cu părinții elevilor. La necesitate Şef secţie
VI. Lucrul cu părinţii
În conformitate
Participarea la şedinţele cu părinţii organizate
1 cu planul de Şef secţie
de administraţia colegiului. lucru
Colaborarea cu diriginţii pentru organizarea
2 La necesitate Şef secţie
ședințelor cu părinţii.
Familiarizarea sistematică a părinţilor elevilor
3 La necesitate Şef secţie
cu insucces școlar.
VII. Colaborarea cu diriginţii
1 Monitorizarea reuşitei şi frecvenţei elevilor. permanent Şef secţiei
Colaborarea cu diriginții la întocmirea
2 La necesitate Şef secţie
documentelor școlare.
Evidența realizării lucrului cu părinţii efectuat
3 La necesitate Şef secţie
de diriginţi.
Verificarea corectitudinii îndeplinirii pe parcursul
4 Şef secţie
documentației școlare. anului

44
4.4. Plan de activitate a psihologului școlar

Obiectivul postului:
Asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor în vederea dezvoltării
libere, integrale şi armonioase a elevului şi formării personalităţii autonome şi
creative
Obiectivul general al activităţii de consiliere psihopedagogică este cunoaşterea
elevului şi facilitarea autocunoaşterii. Consilierul îşi asumă rolul de formator şi
facilitator al dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului, a stării de bine şi a
unei calităţi a vieţii superioare, în toate dimensiunile ei: emoţională, mentală,
spirituală, profesională, socială şi fizică. Beneficiarii direcţi ai activităţii de
consiliere sunt elevii şi părinţii, iar beneficiarii pe termen lung sunt comunitatea şi
societatea care au nevoie de persoane echilibrate, fericite, creative, responsabile,
competente şi adaptabile.
Obiective:
 Studierea procesului de dezvoltare a personalității elevilor;
 Identificarea şi prevenirea comportamentelor indezirabile în rîndul elevilor;
 Prevenirea comportamentelor violente în cadrul instituţiei de învăţămînt;
 Identificarea cauzelor și mecanismelor a dereglărilor în dezvoltare,
comportament, instruire și adaptare școlară și socială;
 Determinarea şi remedierea nivelului de anxietate şi agresivitate în rîndul
elevilor;
 Formarea deprinderilor de autoreglare emoțională și comportamentală;
 Dezvoltarea abilităților de cunoaștere de sine, autoacceptare și autodezvoltare;
 Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei;
 Formarea capacităţilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi a intereselor
personale;
 Dezvoltarea coeziunii de grup în clasele de elevi;
 Orientarea/ghidarea profesională a elevilor pentru treapta universitară;
 Realizarea consilierii individuale și de grup cu elevii, profesorii și părinții.

45
Nr Conținutul activității Termen de Beneficiari Forma
realizare
I.Activitatea de psihoprofilaxie
1. Formarea şi consolidarea Septembrie Elevii anului Ora de clasă cu
relaţiilor intra/interpersonale I elemente de
training
2. Modalităţi de prevenire a Septembrie Elevii anului Discuţii în cadrul
suicidului. I-IV orelor de diriginţie
3. Motivaţia învăţării şi reuşitei Septembrie Elevii anului Discuție/ dezbateri
şcolare Octombrie I-IV
4. Comunicarea și Octombrie Elevii anului Sesiuni de training
comportamentul asertiv şi I-IV
nonviolent
5. Rolul psihologului şcolar în Octombrie Elevii anului Masă rotundă,
viaţa şi activitatea instituţiei I-IV postere
de învăţămînt (Ziua
psihologului)
6. Analiza nivelului de Octombrie Cadrele Informație
cunoștințe și de adaptare didactice/
școlară a elevilor din anul I părinţi
7. Stilul preferenţial de învăţare Noiembrie Elevii anului Discuţie/ dezbateri
– factorul ce influenţează I-IV
rezultatele academice
8. Evaluarea în scop diagnostic Noiembrie Elevii anului teste şi chestionare
şi prognostic a I-IV psihologice,
diverselor dimensiuni ale inventare de
personalităţii elevilor personalitate
9. Stop Violenţei! Noiembrie Elevii anului Sesiuni de training
I-IV
10 Etica şi deontologia Septembrie - Elevii anului Discuţii cu
individului în societate Mai I-IV elemente de
(igiena fizică şi spirituală, training
bunele maniere,etc.)
11 Stresul şi mecanismele de Decembrie Elevii anului Sesiuni de training
coping I-IV

46
12 Rolul relațiilor ianuarie Elevii anului Comunicare/
interpersonale: elev-elev, I-IV Cadru dezbateri
elev-profesor, asupra reușitei didactic
școlare
13 Managementul conflictului februarie Toți elevii Sesiuni de training
14 Cum să evităm situația de a februarie Elevii anului Comunicări/
deveni victimă a traficului de I-IV discuții
ființe umane?
15 Orientarea profesională şi Martie Elevii anului Masă rotundă
ghidarea în carieră. Realitatea III-IV
lumii profesionale
16 Furnizarea unor modalităţi Aprilie Elevii anului Model fişa
eficiente de analiză a III-IV postului
ofertelor educaţionale şi
profesionale
17 Gestionarea complexelor Aprilie Elevii anului Sesiuni de training
psihologice. Autoacceptarea I-IV
şi stima de sine.
18 Aceasta este viaţa ta. Aprilie Elevi anului Comunicări/
Motivaţia unei vieţi mai I-IV discuții
bune.
19 Gestionarea anxietății și mai Elevii anului Oră de clasă cu
stresului academic. I-IV elemente de
Pregătirea pentru examene training
Seminare, sesiuni de training pentru profesori
20 Impactul stilului de predare şi Septembrie Cadrele Informaţii
instruire a pedagogilor, didactice
asupra personalităţii elevului
21 Motivarea elevilor pentru
învățare.Cauzele Octombrie Cadrele Sesiuni de training
absenteismului şcolar. didactice
22 Inadaptarea școlară. Factorii Noiembrie Cadrele Comunicare-
ce provoacă inadaptarea și didactice discuţii
modalități de prevenire a
acesteia.

47
23 Impactul stilului de Februarie Cadrele Comunicare/
comunicare pedagogică didactice discuții
asupra relației profesor- elev.
24 Strategii de soluționare a Pe parcursul Cadrele Consilieri
conflictelor anului didactice individuale

25 Codul de etică al cadrului Pe parcursul Cadrele Sesiuni de training


didactic anului didactice cu element
informaţional
26 Elaborarea şi comunicarea Pe parcursul Cadrele Modele de tehnici
unor materiale informative pe anului didactice de consiliere
teme ca: managementul Diriginții
clasei, tulburarea de atenţie şi Metode de tehnici
hiperactivitate, tulburările de relaxare
de învăţare, etc
Activități de profilaxie pentru părinți
26 Importanţa şi rolul părinților Comunicare
în dezvoltarea personalității La
copilului solicitarea Părinți
27 Conflictele dintre generații dirigintelui Masă rotundă
28 Crizele de familie Comunicare
29 Violența în familie Comunicare
II.Activitatea de psihodiagnoză
1. Studierea nivelului de Octombrie Elevii anului Testare. anchetare,
adaptare a elevilor anului I I observare,
2. Studierea relațiilor Pe parcursul Testul sociometric
interpersonale în clasă anului
3. Studierea personalității Noiembrie- Elevii anului Testare, anchetare
elevilor Martie I-IV
4. Studierea relațiilor Decembrie- Testare, anchetare
interpersonale: profesor-elev Ianuarie
5. Studierea dezvoltării Februarie Elevii anului Testare, anchetare
intelectuale și emoționale I-IV
6. Studierea intereselor Aprilie Elevii anului Testare, anchetare
profesionale la absolvenți III- IV

48
III.Activitatea de dezvoltare și remediere psihologică
1. Training de dezvoltare şi Pe tot Elevii anului Ședințe de
remediere a proceselor parcursul I-II remediere și
psihice la elevi anului dezvoltare
2. Diminuarea tulburărilor Pe tot Elevii anului Ședințe de
comportamentale și parcursul I-IV remediere
emoționale la elevi anului
3. Formarea și dezvoltarea Octombrie- Elevii anului Sesiuni de training
abilităților de comunicare și noiembrie I-IV
comportare asertivă
4. Formarea abilităților de Februarie- Elevii anului Sesiuni de training
autoevaluare, automotivare martie III-IV
5. Autonomia. Dezvoltarea Februarie- Elevii anului Sesiuni de training
încrederii și imaginii de sine mai I-IV
IV.Activitate consultativă
1. Consiliere individuală și de Pe parcursul Elevii anului Consultații
grup a elevilor pentru: anului I-IV individuale și de
prevenire abandonului școlar, grup
soluționarea problemelor Luni
personale și de grup, Joi
depășirea situațiilor
conflictuale, creșterea
eficienței personale și a
abilităților de comunicare.
2. Consiliere individuală și de Marți Părinți Consultații
grup a părinților privind rolul Vineri individuale
familiei în formarea
dezvoltarea personalității
copilului, dificultățile în
relația părinte-copil.
3. Consiliere individuală a Miercuri Profesori Consultații
cadrelor didactice cu privire individuale
la problemele specifice
fiecărei clase, identificarea

49
cazurilor problemă,
comunicarea unor materiale
informative etc.
V. Alte activități
1. Dotarea cabinetului de Asistență Psihologică cu materiale și instrumente de lucru
(chestionare, teste psihologice, referate, cărți, broșuri, reviste etc)
2. Informarea administrației, diriginților despre rezultatele obținute în urma
testărilor psihologice efectuate
3. Asistări la lecții în scopul observării elevilor și a grupului de elevi, dar şi a
profesorilor.
4. Participarea la Consiliile Profesorale și la întrunirile metodice ale diriginților și
cadrelor didactice din colegiu
5. Participarea la întrunirile metodice, seminare teoretico-practice a psihologilor
școlari la nivel municipal și național
6. Participarea la cursuri de perfecționare
7. Informarea cadrelor didactice despre rolul profesorului psiholog şi despre
avantajele colaborării.
8. Organizarea şedinţelor de training realizate de specialişti, privind orientarea şi
ghidarea în carieră, Centrul de Ghidare în Carieră USM.
9. Elaborarea și completarea documentelor de înregistrare și evidență a activității
de consiliere școlară, psihoprofilaxie, psihodiagnoză, etc.
10 La solicitarea cadrelor didactice, părinţilor, elevilor- implicarea în soluţionarea
unor situaţii conflictuale elevi-profesori-părinţi
11 Realizarea concursului privind identificarea cadrelor didactice care manifetsă
integritate, profesionalism, devotament faţă de profesie, receptivitate, răspundere
în faţa conducerii, eficienţă şi eficacitate.
12 Implicarea şi participarea activă la Consiliul de Etică al instituţiei de învăţămînt,
cu scopul de ameliorare a relaţiilor dintre actorii educaţionali, de reducere a
practicilor inadecvate şi imorale apărute, de menţinerea unui grad înald de
profesionalism, facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii
aplicabile în mediul colegial, sensibilizarea opiniei publice în scopul susţinerii
educaţiei.

50
4.5. Plan de activitate a bibliotecii

I Obiectivele şi direcţiile de activitate pentru anul de studii 2018-2019


 Promovarea lecturii şi a valorilor culturii naţionale şi universale
 De informat cadrele didactice şi elevii cu noile ediţii colectate în
bibliotecă
 De familiarizat elevii cu metodele tehnice de lucru individual cu cartea
 De cultivat simţul responsabilităţii la elevi, pentru formarea
deprinderilor de atitudine grijulie faţă de manuale
 De asigurat instruirea utilizatorilor an. I-II în scopul formării culturii
informaţionale
II Completarea şi organizarea fondului de carte şi a colecţiilor periodice
 Abonarea la ediţiile periodice
o verificarea literaturii achiziţionate cu documente de însoţire;
o efectuarea operaţiunilor tehnice cu literatura
o sistematizarea şi aşezarea colecţiilor
 Continuarea lucrului asupra catalogului sistematic şi alfabetic, şi fişierilor.
 Continuarea lucrului la catalogul electronic
 Distribuirea şi primirea manualelor elevilor
 completarea de perspectivă la următoarele discipline:
- asistenţă socială ;
- pedagogie socială;
- instruire sportivă ;
- l.engleză cl. X,XII (limba II);
- l.franceză cl.XII (limba II);
- matematica cl. XII;

51
III. Lucrul cu cititorii. Formele şi metodele de popularizare a cărţii.
o De familiarizat elevii cu biblioteca
o De petrecut lecţiile bibliografice în grupele an. I de studii
o De petrecut convorbiri tematice cu cititorii referitor la operele lecturate,
personajele operei.
o De organizat expoziţii de carte cu genericul “Aniversări culturale”.
 Ziua Cunoştinţelor
 În sprijinul viitorilor educatori
 Bibliografie suplimentară pentru profesori
 Un scriitor de zile mari
 Cartea sa – oglindă a sufletului românesc
 Maestru al poemelor picturale
 Ziua mondială a pedagogului
 Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
 Ziua Internaţională pentru Toleranţă
 Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
 Ziua comemorării lui M.Eminescu
 Ziua mondială a apei
 Ziua Internaţională a păsărilor
 Ziua mondială a cărţii şi dreptului de autor
 Ziua Europei
 Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa patriei
 Ziua mondială împotriva fumatului

52
V. Programul de activitate didactico-metodică şi cercetare
profesională
Obiectivul : Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice
Indicatori de performanță: Creșterea numărului de cadre didactice cu gradul I și II.
Participarea a cel puțin 10% din cadrele didactice la cursuri de formare și a acel
putin 5% la conferințe, simpozioane, workshop-uri pe teme legate de educație.
Acţiuni Responsabili Benefici Modalităţi
ari de evaluare
Informarea cadrelor didactice cu privire la Echipa Cadre Dosarele
reglementarilor în vigoare referitoare la managerială, didactice intocmite de
cadrele
cariera didactica si etapele formarii șefii de catedre,
didactice
profesionale: definitivat, grad II, grad I,
recunoasterea gradelor didactice etc.
Facilitarea participarii cadrelor didactice la Echipa Cadre Evidenţa
cursuri de formare Monitorizarea managerială a didactice formării
continue a
participării la cursuri de formare continuă, şcolii, șefii de Elevii
cadrului
completare de studii, masterat, doctorat etc. catedre didactic
Întocmirea unei diagnoze privind nevoile Director, Cadre Planul de
de formare în vederea dezvoltării șefii de catedre, didactice sprijinire a
dezvoltării
profesionale şi personale a a cadrelor Comisia de Elevii
profesionale
didactice şi nedidactice evaluare
Încurajarea participării cadrelor didactice la Director, Cadre Numărul de
simpozioane, conferințe, workshp-uri, ca șefii de catedre, didactice participări
la seminare
autori de lucrări științifice, publicații, Comisia de Elevii
conferințe,
manuale, auxiliare curriculare evaluare workshp-uri

53
Susținerea cadrelor didactice valoroase în Director, Cadre Numărul
demersurile lor de dezvoltare profesională șefii de catedre, didactice cadrelor
didactice
prin participarea ca membri în diverse
membre în
comisii, consilii consultative, mentori, comisii,
metodiști etc mentori, etc

Stimularea personalului prin recomandarea Director, Cadre Numărul


și consilierea pentru obținerea gradului șefii de catedre, didactice cadrelor
didactice ce
susțin grad
didactic
Obiectivul : Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei activităţi
eficiente şi de calitate
Indicatori de performanță: Cresterea ponderii personalului didactic cu
performanțe deosebite Ponderea cadrelor didactice titulare: peste 80% din cadrele
didactice ale unităţii. 100% - cadre didactice calificate.
Acţiuni Responsabili Benefici Modalităţi
ari de evaluare
Constituirea și funcționarea comisiei de Echipa Cadre Calitatea
managerială didactice cadrelor
mobilități din școală pentru susținerea
didactice
demersurilor de constituire a unui corp șefii de catedre Elevii
profesoral de înaltă calitate.
Consilierea și sprijinirea cadrelor didactice Echipa Cadre Dosarul
managerială didactice comisiei de
participante la mobilități Respectarea
mobilitate
etapelor procesului de mișcare a șefii de catedre Elevii
personalului didactic
Evaluarea activităţii personalului didactic şi Echipa Cadre Fişe de
managerială didactice evaluare
nedidactic Intălniri, şedinţe de catedră,
Procese
comisii etc. șefii de catedre Elevii
verbale

54
5.1. Plan de activitate al consiliului metodic

Consiliul metodico-ştiinţific al Colegiului se constituie în temeiul art. 69 alin. (5)


al Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 153 din 17.07.2014 şi art. 25 lit. c) a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
Obiectivele Consiliului metodico-ştiinţific al Colegiului sunt următoarele:
 organizarea lucrului metodic în Colegiu;
 implementarea realizărilor ştiinţelor pedagogice şi psihologice, experienţei
avansate;
 acordarea consultanţei cadrelor didactice;
 contribuţia la sporirea potenţialului cadrelor didactice, la pregătirea lor de
atestare.
Penru a asigura atingerea scopurilor propuse consiliului metodico-ştiinţific al
Colegiului își atribuie următoarele acțiuni:
a) elaborarea Strategieia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în
cadrul Colegiului;
b) organizarea şi monitorizarea activității metodice în cadrul Colegiului;
c) monitorizarea rezultatelor activităţii metodice proiectate şi desfăşurate;
d) aprobarea lucrărilor metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în
conformitate cu curricula de specialitate/unitatea de curs, utilizate în procesul de
formare profesională la nivelul patru şi cinci ISCED;
e)coordonarea planificării activităţii metodice a cadrelor didactice şi
subdiviziunilor structurale;
f) analiza și propunerea de modificare a curricula şi a planurilor de învăţământ,
elaborarea de către profesori, a notelor de curs, manualelor, recomandărilor şi
indicaţiilor metodice pentru elevi, lucrărilor metodice pentru profesori (la necesitate);
g) familiarizarea cadrelorr didactice, prin diferite forme şi căi, cu realizările
ştiinţelor pedagogiei, cu metodele şi tehnologiile moderne de predare – învăţare –
evaluare;
h) participarea la asigurarea realizării deciziilor Consiliului metodico-ştiinţific şi
ale organelor ierarhic superioare din învăţământ;
i) organizarea şedinţelor, meselor rotunde, conferinţelor cu participarea
profesorilor universitari şi altor specialişti din domeniu;
j) înaintarea la menţionarea cadrelor didactice care au atins performanţe.

55
5.2. Lista nominal a cadrelor didactice aspirate la susținerea gradelor
didactice pentru anul de studii 2018-2019
Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic doi
Conferirea gradului didactic doi
Nr. Numele prenumele Disciplina la care se Studiile deținute Anul ultimei Stagiul
cadrului didactic solicită gradul în domeniul de formări pedagogic
didactic activitate profesionale
1. Curoș Ludmila Bazele Informatică/ 2016 15 ani
antreprenoriatului Psihopedagogie
2 Domintii Olesea Chimia Chimie 5 ani
3 Harabadji Nicolae Educație fizică Educație fizică 3 ani
4 Levițchi Daria Educație fizică Educație fizică 37.4 luni
5 Rusu Irina Metodist Limbă și literatură 2018 21. 9 lini
română
Confirmarea gradului didactic doi
Nr. Numele Disciplina la Studiile deținute Anul Anul Stagiul
prenumele care se solicită în domeniul de ultimei ultimei pedagogic
gradul didactic activitate formări conferiri
1. Crudu Snejana Geografie Geografie 2014 11 ani
2 Dumac Natalia Limbă și Limbă și 2018 2010 13 ani
literatură română literatură română
Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic întîi
Conferirea gradului didactic întîi
Nr. Numele Disciplina la care se Studiile deținute Anul Anul Stagiul
prenumele solicită gradul în domeniul de ultimei ultimei pedagogic
didactic activitate formări conferiri
1. Boaghi Elena Psihologie Psihologie 2018 2014 18 ani
2 Cicanci Educație tehnologică Pedagogie și 2018 2014 29 ani
Svetlana psihologie
preșcolară
3 Corobcianu Educație muzicală Pedagog muzical, 2018 2014 27 ani
Maria (instr. muzical, pian) dirijor de cor
Lista nominală a solicitanţilor de gradul didactic superior
Confirmarea gradului didactic superior
Nr. Numele Disciplina la Studiile deținute Anul Anul Stagiul
prenumele care se solicită în domeniul de ultimei ultimei pedagogic
gradul didactic activitate formări conferiri
1. Bantuș Larisa Disciplini Pedagogie și 2014 40 ani
pedagogice psihologie
preșcolară
2 Efros Larisa Științe Istorie, științe 2014 36 ani
socioumane sociale

56
Planul orelor demonstrative și a activităților extracurriculare în cadrul atestării
cadrelor didactice, pentru anul de studii 2018-2019
Nr. Nume, Disciplina Ore demonstrative Activităti Formare
d/o prenume predată extra continuă
data grupa Subiectul lecției. curriculare

1 Curoș Bazele 23. 11 Anul 1.Eficiența 2016


Ludmila antreprenor III economico-financiară
iatului a afacerii.
21.02 Anul 2.Clasificarea
IV întreprinderilor în
R.M.
2 Boaghi Psihologia 23.10 12șc 1.-2. Memoria 2018
Elena generală Psihoped
agogie
IFC
3 Cicanci Arta 09.10 22șc 1.Evaluarea „Toamna 2018
Svetlana modelării proiectului. de aur”. IPS Ion
și Colaj- tehnica mixtă Grădinița Creangă
aplicației, 2. Aplicație: „Satul nr.215,
didactica bunicilor” 26.10.18
4 Corobceanu Instrument 13.11 13C 1.Lucrul asupra „Colinde, 2018
Maria muzical(pi M elementelor Colinde, Ed.muzic
an) polifonice. Colinde.” ală
2.Fomarea 13.12.18. IFC.
deprinderilor de
interpretare la pian cu
ambele mâini

5 Rusu Irina Seminar de 07.11 profe 1.Rolul profesorului Masă 2018


formare, sorii în dezvoltarea rotundă: Psihoped
metodice. personalității elevului. ”Educație agogie
prin film” IFC.
20.12 profe 2.Formare și evaluare 30.10.18.
sorii de competențe în ÎPT.

6 Berlinschi Educație 27.11 13șc 1.Dezvoltarea și Proiectul


Iurie fizică prelucrarea tehnicii de Joc.„
transmiterii mingii Moldova
prin intermediul Olimpică”
jocului de mișcări. 12șc, 13șc,
29.11 12șc 2.Dezvoltarea 11pr.,
calităților motrice prin 29.11.18
intermediul fitnesului
și a dansului.

57
7 Crudu Geografia 29.10 Anui 1.Agrucultura
Snejana II mondială. Degradarea
Caracterizare generală. mediului.
2.Zootehnia și Probleme
Fitotehnia. globale ale
12.11 11pr. 3.Relieful scoarței Umanității.
terestre.
4.Unitățile de relief.
8 Dumac Limba și 22.11 22ls. 1.„Floare albastră” de 2018
Natalia literatura M Eminescu. Limba și
română. 2.Motive romantice în literatura
lirica eminesciană română
9 Domentii Chimia 29.10 21pr. 1.Alchene O emisiune
Olesea ca la TV.
05.11 32is 2.Esterie 05.12.18,
anul I
10 Harabadji Educație 16.10 11ps 1.Alergarea de viteză, Proiectul
Nicolae fizică 60m. Învățarea de Joc.„
startului de jos. Moldova
2.Elemente de învățare Olimpică”
din baschet 12șc, 13șc,
3.Ștafete cu elemente 11pr .
19.10 12AE din atletism. 29.11.18
4.Elemente de învățare
din volei.
11 Levițchi Educație 24.10 22șc 1.Dezvoltarea Starturi
Daria fizică calităților motrice prin vesele.
intermediul 19.11.18
exercițiilor de Anul II.
aerobică.
2. Elasticitate, ritmica,
forța, rezietența
generală
21gr 3.Regulamentul
jocului sportiv-volei.
Învățarea elementelor
de volei. Reluarea ,
ridicarea ,pasarea.
4.Preluarea mingii de
sus. Pasarea mingii de
sus deasupra capului.
Joc Bilateral.

58
5.3. Plan de activitate a catedrelor metodice din instituție
Catedra este unitatea structurală de bază a unei instituţii de învăţămînt, care
realizează activităţi de învăţământ şi de cercetare. Catedra cuprinde personal didactic,
de cercetare, de proiectare şi auxiliar dintr-o familie de discipline şi este condusă de
un şef de catedră. Şeful de catedră asigură coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi
profesională a membrilor colectivului de catedră.
Obiectivele generale a catedrelor metodice pentru noul an de studii sunt:
1.1. Organizarea resurselor umane şi materiale.
1.2. Stimularea creativităţii la elevi.
1.3. Utilizarea metodelor interactive în cadrul orelor.
1.4. Realizarea schimbului de experienţă între membrii catedrei prin realizarea a
mai multor ore publice şi asistări, analize, etc...
1.5. Utilizarea evaluărilor formative ca mod de interogare în desfăşurarea
procesului didactic. Obiectivitatea în evaluare.
1.6. Utilizarea tehnologielor informaţionale şi software-ului educaţionale în
procesul de instruire şi evaluare
1.7. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice.
Verificarea activităților didactice realizate de către fiecare membru al catedrei are
loc prin aprecierea următoarelor activități:
Verificarea proiectelor didactice de lungă durată
Promovarea activităţilor extradidactice
Controlul realizării curriculei specialității aprobate
Asistarea reciprocă la orele de studii
Verificarea corectitudinii completării registrelor
Asigurarea calităţii demersului educaţional prin evaluarea activităţii cadrelor
didactice şi a rezultatelor şcolare.

59
În anul de studii 2018-2019, au fost formate 6 catedre metodice, după cum
urmează:
Numărul de cadre
Denumire catedră Şef catedră didactice locaţia
de bază cumul
„Limbă şi comunicare” Dumac Natalia Etaj 4
Etaj 2
„Ştiinţe exacte” Bodrug Aliona

”Științe socio-umane” Efros Larisa Etaj 4


„Pedagogie, psihologie, și sport” Cașu Diana Etaj 2
”Arte” Gîza Nadejda
”Diriginție” Morar Liuda Etaj 3
Activitatea managerială a şefului de catedră se reflectă prin:
Analiza proiectelor de lungă durată, vizarea acestora
Monitorizarea şedinţelor catedrei
Asistenţa la orele membrilor catedre
Verificarea prezenţei proiectelor zilnice
Verificarea ritmicităţii notării de către cadrele didactice
Evaluarea ritmicităţii şi calităţii controlului evaluărilor scrise
Solicitarea dărilor de seamă despre anumite aspecte ale activităţii profesorilor
Analiza şi vizarea materialelor pentru evaluările sumative
Asigurarea respectării disciplinei de muncă de către cadrele didactice ale
catedrei
Organizarea de schimburi de experienţă, prin interasistenţe şi lecţii publice, în
scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice.
Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice
Lunar cadrele didactice se convoacă în şedinţe ordinare şi ori de căte ori este
nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa şefului de catedră sau a o treime din

60
membrii catedrei. Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar,
complex, continuu şi de mare responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de formare
şi perfecţionare. Calitatea realizării obiectivelor instituţiei depinde de antrenarea unor
profesori cu vocaţie, devotaţi muncii pedagogice corelat cu un ansamblu de factori
naţionali şi internaţionali, socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani. În
acest context a fost expus domeniul de cercetare a contribuţiei cadrelor didactice la
eficientizarea procesului educaţional prin prisma disciplinii predate, care ca un fir
roși a fost cercetat pe parcursul ultimilor ani prin diferite abărdări tematice. Pentru
anul de studiu 2018-2019 în cadrul reuniunilor se va aborda tematica:
Asigurarea calității formării competențelor profesionale a elevilor, prin
eficientizarea activității didactice. Propuneri și experiențe.
Subiectul respectiv este reflectat în programul şedinţelor de catedră alături de alte
întrebări din diferite domenii. Valorile promovate în cadrul orelor de studiu sau
activități extradidactice prezentate de membrii catedrelor petodice sunt:
Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în
gând şi în faptă.
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de
ceilalţi.
Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de
proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin
fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe,
impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun
în orice împrejurare.

61
VI. PROGRAMUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
STAGIILOR DE PRACTICĂ
Scopurile și obiectivele stagiilor de practică
• Învățarea, exersarea si formarea abilitaților si competentelor necesare
exercitării stagiilor de practică;
• Cunoașterea documentelor stagiare care fundamentează organizarea si
conducerea procesului stagiilor de practică;
• Aplicarea particularizată la disciplinele de învatamânt a tuturor componentelor
procesului general de predare-învățare-evaluare (principiile, finalitățile, conținutul,
metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor
instituției de învățămînt);
• Formarea si dezvoltarea abilitaților practice de proiectare a stagiilor de
practică;
• Efectuarea si exersarea unor acțiuni specifice procesului de învatământ pe baza
pregătirii teoretice de psihologia educației, pedagogie, didactica a specialității;
• Formarea capacitații de cunoaștere a copiilor din instituțiile economice
(individual si în grupul), în vederea tratării diferențiate a acestora;
• Cultivarea abilitaților si a capacitaților de autoevaluare si de integrare a
rezultatelor autoevaluării în proiecția personala a dezvoltării profesionale.
Unități de învățare
• Importanța stagiilor de practică în formarea inițială pentru cariera profesională
• Reglementări privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică
• Finalități, conținuturi şi coordonate ale stagiilor de practică.
• Structura generală şi secvențele stagiilor de practică.
• Portofoliul de evaluare al stagiilor de practică.

62
Conținutul stagiilor de practică

63
64
65
VII. PROGRAMUL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
7.1. Operaţionalizarea activităților educaționale pe domenii
I. Activităţi organizatorice
Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil
d/o realizare
Întocmirea şi aprobarea programului de
1. 14.09.18 Șef secție
activitate: a diriginţilor; a pedagogilor sociali
Întocmirea graficelor de activitate a cercurilor Șef secție
2. 14.09.18
şi secţiilor sportive ale Colegiului. Coordonator
Planificarea activităţii diriginţilor şi a Șefii
3. 14.09.18
şedinţelor diriginţilor de secție
Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor pe parcursul Șef secție
4.
diriginţilor anului diriginţii
Controlul realizării activităţii educative în
pe parcursul Dir. adjunct
5. grupe prin asistarea la orele de dirigenţie şi
anului Șef secție
verificarea desfăşurării orelor de dirigenţie.
Organizarea și activităţii Senatului elevilor pe parcursul Șef secție
6.
anului Preş. Senatului
Controlul şi dirijarea activităţii cercurilor şi pe parcursul Șef secție
7.
secţiilor sportive ale Colegiului anului
Înnoirea materialelor pe panoul informativ: Șef secție
8. la necesitate
„Agenda dirigintelui” şi „Senatul elevilor”
Controlul amenajării ungheraşelor educative
9. în grupe şi renovării materialelor pe parcursul pe parcursul Șef secție
anului
anului de studii
Organizarea şi dirijarea activităţilor educative pe parcursul Șef secție
10.
generale în Colegiul Pedagogic anului
II. Educaţia civică, juridică, naţională
Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil
d/o realizare
1. Organizarea expoziţiilor tematice literare în
Lunar Biblioteca
bibliotecă pe diverse teme
2. Desfăşurarea primei ore educative a anului
1 septembrie Diriginţii
şcolar

66
3. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a
5 octombrie Anul IV
Pedagogului
4. Desfăşurarea orelor de dirigenţie:
- Legile şi democraţia
- Ziua Internaţională a drepturilor omului
- Responsabilitatea – garanţie a exercitării
drepturilor
- Republica Moldova – stat democratic
- De la încălcarea disciplinei până la încălcarea Conform
legii – doar un pas graficului orelor
- Simbolurile identităţii statale ale Republicii de dirigenţie Diriginţii
Moldova: sens şi semnificaţii
- Tricolorul – simbolul unităţii în cuget şi în gînd
- Patria – întruchiparea tuturor valorilor
- Societatea civică şi democraţia
- Prin ţara mea de cântec şi de dor
- Înscăunarea demnităţii noastre
- Valoarea omului se măsoară după faptele
făcute de el
5. Familiarizarea elevilor cu actele legislative
referitoare la drepturile şi obligaţiunile Pe parcurs Diriginţi
adolescenţilor
6. Organizarea excursiilor la muzee, monumente
Pe parcurs Diriginţi
istorice şi de cultură din Republica Moldova
7. Victorina istorică: Catedra ”Științe
1 decembrie
„Ziua Unirii – 1 decembrie” socio-umane”
8. Organizarea Sărbătorii
24 februarie Anul II
„Ziua dragostei – Miss Dragobete”
III. Educaţia moral – spirituală şi psihologică

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare
1. Desfăşurarea orelor de dirigenţie:
- Persoana şi identitatea sa
- Sfintele Paşti-credinţă şi tradiţii
- Sărbătorile creştine Conform
-Tineretul şi modul sănătos de viaţă graficului orelor Diriginţii
- Politeţea – cultură şi civilizaţie de dirigenţie
- Cum poţi reuşi în viaţă
- Voinţa şi educarea ei

67
Psihodiagnosticul coeficientului de Septembrie- Şefii de Secţii
2. inteligenţă. Desfăşurarea analizei elevilor octombrie Diriginţii
anului I. Psihologul
Psihologul
3. Convorbiri individuale cu elevii problematici La necesitate
Diriginţii
IV. Educaţia estetică

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare

Promovarea orelor de dirigenţie:


- Artă şi spiritualitate în ţara mea
- Frumosul în viaţa mea
Conform
- Muzica în viaţa noastră
1. graficului orelor Diriginţii
- Cele şapte minuni ale lumii antice
de dirigenţie
- Educaţia etică şi estetică-punct de reper în
dezvoltarea personalităţii
- Arta de a deveni om în evoluţia vremii
Participarea elevilor Colegiului în cercurile Conform Conducătorii de
2.
de activitate artistică graficului cercuri
Organizarea frecventării teatrelor, muzeelor,
3. Lunar Diriginţii
expoziţiilor, concertelor
4. Sărbătoarea „Mărţişor- 2019” 1 martie Senatul elevilor
Organizarea excursiilor la mănăstirile din
5. Pe parcurs Diriginţii
ţară şi de peste hotarele Republicii Moldova
Organizarea expoziţiei concurs
6. aprilie Colța Al.
„Podoabele Paştelor”
V. Educaţia profesională

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare
Desfăşurarea orelor tematice publice:
- Educaţia profesională Martie Diriginţii
1.
- Contabilitatea – profesie necesară şi Aprilie
actuală

68
Organizarea şi desfăşurarea orelor tematice:
- Educaţia economică – imperative moderne
Diriginţii
- Profesia - garanţia siguranţei de sine
- O afacere familială
Senatul elevilor
-Modalităţi de încadrare a tânărului
2. specialist în cadrul pieţei muncii RM Pe parcurs
Senatul elevilor
- Cum să devii organizat
- Arta de a face activitate privată
Diriginţii anului
-Tânărul specialist şi piaţa forţei de muncă
II
- Ziua carierei (Concursul cel mai bun în
profesie )
Diriginţii,
Organizarea excursiilor la întreprinderi, pe parcursul
3. Profesorii de
expoziţii, laboratoare, ateliere anului
specialitate
Organizarea şi participarea elevilor la Diriginţii,
pe parcursul
întâlniri cu specialiştii, cu absolvenţii Catedrele de
4. anului
Colegiului specialitate
Şefii de catedre,
Organizarea şi participarea elevilor în diferite pe parcursul
Conducătorii
5. cercuri pe obiecte anului
cercurilor
Organizarea concursurilor pe obiecte, conform
Şefii
participarea la olimpiadele locale, zonale, graficelor
6. de catedră
republicane catedrelor
Organizarea şi participarea elevilor la orele noiembrie,
7. administrative referitor la rezultatele însuşitei ianuarie, Şefii de Secţie
şi frecvenţei aprilie
Profesorii de
8. Discuţii individuale informative pe parcurs
specialitate
VI. Educaţia familială, cultura sexelor

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare

Organizarea şi desfăşurarea orelor tematice


1. Noiembrie Psihologul
publice: Familia – refugiu sau închisoare
Desfăşurarea orelor de dirigenţie: Conform Diriginţii
2. - Tânărul de astăzi-familistul de mâine graficului orelor
- Familia-filozofia vieţii de dirigenţie

69
- Adolescenţa-vârsta marilor contradicţii
- Familia - o şcoală a dragostei
- Copiii şi bătrânii în familie
- Frumosul în relaţiile dintre băieţi şi fete
- Sărut, femeie, mâna ta
- Vreau să te văd, bărbate
- Introducerea în noţiunea de sexualitate
Organizarea adunării generale cu părinţii
28 noiembrie
3. elevilor anului I
Administraţia
Organizarea adunării generale cu părinţii
31 ianuarie
elevilor anului III
4. Organizarea semestrială a adunărilor cu Noiembrie Administraţia,
părinţii Aprilie Diriginţii
5. Organizarea întâlnirilor individuale cu După Administraţia,
părinţii necesitate diriginţii
6. Informarea părinţilor referitor la încălcările
Sistematic Diriginţii
de disciplină
VII. Cultura modului sănătos de viaţă

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare
1. Baschet (fete) / Baschet (băieţi) Noiembrie Cotolupenco M.
2. Volei (fete) / Volei (băieţi) Februarie Cotolupenco M.
3. Organizarea concursului sportiv
Martie Cotolupenco M.
„Tineri, veseli, sănătoşi”
4. Săptămâna sportului - Atletism Aprilie Prof. ed. fizică
5. Organizarea şi participarea elevilor la Diriginţii
Pe parcursul
asigurarea curăţeniei în cabinete, în Colegiu Lucrătorii
anului
şi pe teritoriul aferent instituţiei auxiliari
6. Desfăşurarea orelor de dirigenţie:
Diriginţii
- Cum îi combatem pe cei trei „S”:
Conform
sedentarism, supraalimentaţie, surmenaj
graficului
- Lupta cu stresul înainte de examen
Senatul elevilor
- Alimentaţia şi sănătatea

70
- Munca fizică-generatoare de sănătate
- Bolile sexual transmisibile
- Narcomania - bezna realităţii
- Cei mai buni medici sunt - frunzele verzi
- Sănătatea – factor de cultură
7. Convorbiri individuale cu elevii Pe parcurs Diriginţii
VIII. Educaţia ecologică

Nr. Activităţi preconizate Termenul de Responsabil


d/o realizare
1. Organizarea orelor de dirigenţie:
- Deciziile economice şi cântarul ecologic
- Echilibrul naturii - echilibrul meu
- Natura ne cheamă cu vraja ei
Diriginţii
- Să respectăm natura
Conform gra-
- Oamenii trebuie să fie prieteni cu natura
ficului orelor de
- Calitatea mediului ambiant depinde de
dirigenţie
fiecare din noi
Senatul elevilor
- Cum participăm la amenajarea localităţii ?
- Ecologia - o şansă pentru mileniul trei
- Un arbore pentru dăinuirea noastră
- Corelaţie om-natură.
2. Organizarea excursiilor în natură Pe parcursul Diriginţii
anului
3. Participarea elevilor la înverzirea cabinetelor Pe parcursul Diriginţii
şi a teritoriului Colegiului anului
4. Convorbiri individuale cu elevii despre Pe parcursul Diriginţii
ocrotirea mediului ambiant anului

71
7.2. Program de motivare a elevilor și de promovare a aspirațiilor
acestora
Strategii și condiții de promovare a motivației școlare:
- prezența activă a unui grup familial închegat;
- relații familiale bazate pe îndrumare și exigențe instructiv-educative, pe
cooperare, înțelegere, respect și ajutor reciproc;
- preocuparea constanta a părinților pentru educația elevată a copiilor elevi/
studenților, pentru o comportare demnă, civilizată în familie și în afara ei;
- condiții favorabile de învățătură și cultură - loc de studiu, surse de informații -
manuale, îndrumare, culegeri de probleme;
- condiții de folosire activă și profitabilă a timpului liber;
- stimularea spiritului de independență și inițiativă, înlăturându-se tutelarea sau
autoritarismul față elevi (studenti);
- relații și contacte nemijlocite ale părinților cu instituția de învățământ, cu
profesorii, cu profesorul diriginte îndeosebi, pentru a cunoaște exigențele acestora și
a contribui la îndeplinirea lor, mai ales a celor legate de învățătură, de folosirea
timpului liber, de orientare școlară și profesională.
- asigurarea unor relații interumane și sociale valoroase.
- calitatea organizării școlare la toate nivelurile;
-calitatea și modernitatea conținutului învățământului (curriculum-ului) și al
documentelor școlare în care se obiectivează;
- calitatea profesorilor, în sensul posedării de către aceștia a unei înalte și eficiente
pregătiri de specialitate, generale, pedagogice, metodice, moral - civice etc., pe baza
căreia să se manifeste o deosebită măiestrie pedagogică și un elevat și dinamic tact
pedagogic;

72
- o modernă și completă bază tehnico - materială necesară activității instructiv -
educative, în care să-și găsească locul mijloacele informatice;
- folosirea de strategii didactice moderne, care să determine caracterul activ -
participativ și euristic al elevilor (studenților) în actul învățării și să asigure legarea
teoriei de practică și accesibilitatea cunoștințelor, fară coborarea nivelului știintific
prevazut de documente;
- concomitent cu o tratare formală a elevilor (studenților), să fie prezentă activ și
permanent și o tratare individuală și diferențiată a acestora, urmărindu-se
valorificarea la înalt nivel de performanță a posibilităților individuale ale tinerilor
(capacități intelectuale, aptitudini, interese, aspirații etc.);
- dezvoltarea unor grupuri școlare închegate, capabile de a se manifesta ca factori
educativi;
- asigurarea unei valoroase și reale orientări, dezvoltarea dragostei și
devotamentului față de profesia aleasă sau în care se pregătesc ca viitori specialiști;
- organizarea de competiții școlare interne și naționale, cu antrenarea a cât mai
mulți elevi.

73
7.3. Extinderea relaţiei colegiu – comunitate, îmbunătăţirea relaţiei
colegiu-părinţi şi promovarea imaginii colegiului în cadrul
procesului de dezvoltare a instituţiei.

Domeniul Denumirea Realizări,


relațiilor partenerilor Descrierea succintă a rezultate
parteneriale sociali, obiectivelor acordului de
întreprinderi, colaborare
asociații etc.
Promovarea Ziare: Universul Realizarea unor parteneriate Existenta
imaginii Pedagogic și cu instituţii/ organizaţii/ materialelor de
instituţiei pe Făclia mass-media, implicate în promovare a
plan naţional S.R.L.”Cetatea de promovarea imaginii imaginii
internaţional Sus” instituţiei instituţiei
Uniunea Națională Support metodic, Organizarea
a Sudenților și organizational și manifestațiilor
Tinerilor din informational în organizarea consecrate
Moldova activităților extrașcolare decade
Promovarea în tineretului
rîndul tinerilor Asociația Utilizarea eficientă a Organizarea
a valorilor obștească potențialului creative și conferințelor,
sociale ”Începutul vieții” intellectual al sistemului de seminarelor,
învățământ training-urilor
Asociația Sensibilizarea elevilor, pe teme actual
obștească ”Tărîmul profesorilor, părinților față tinerilor
luminii” de problemele sociale
Centrul de Organizarea și desfășurarea Organizarea cu
Dezvoltare stagiilor de practică în succes a
timpurie ”Smart cadrul instituției de aplicație practicii de vară
Realizarea Start” vizată și stagiilor de
stagiilor de Centrul Asigurarea schimbului practică curente
practică Republican pentru reciproc de informații cu pentru elevi ai
Copii și Tineret privire la aplicarea Colegiului.
”ARTICO” programului educational
Susținerea incluziunii

74
Asociația persoanelor aflate în
Keystone Human dificulate, inclusiv a acelor
Services cu dizabilități în serviciile
International comunitare de bază și în
Moldova instituțiile educaționale,
Promovarea Centrul Edificarea unei societăți în Organizarea
unui mod Internațional care drepturile omului sunt conferințelor,
sănătos de pentru Protecția și respectate seminarelor
viață Promovarea Distribuirea
Drepturilor Femeii materialelor
”La Strada” informative
Centrul de sănătate Prevenirea HIV și SIDA
prietenos tinerilor
”Neovita”
Promovarea Fundaţia de Susținerea activităților de Participarea la
voluntariatului caritate ”Clipa voluntariat în rîndul tinerilor ”Academia lui
siderală” în domeniu de importanță Moș Crăciun”
Centrul comunitar socială Realizarea
pentru copii și activităților de
tineret ”Atlant” voluntariat
Instruirea Universitatea de Asigurarea calității Obținerea
continua a Stat din Moldova procesului instructiv noilor
cadrelor Institutul de Științe performanțe
didactice ale Educației

75
7.4. Programul de activități privind păstrarea contingentului de elevi și
asigurarea calității pregătirii profesionale

Trăim într-o societate în care adevărata valoare şi-a pierdut adesea sensul, o
societate în care adolescenţii îşi găsesc cu greu puncte de reper trainice şi optează
pentru modele de urmat facile cu finalităţi mercantile. Obţinerea, menţinerea şi
creşterea încrederii elevilor în programele de formare profesională este în descreștere.
Pentru îmbunătăţirea calităţii formării profesionale se presupune realizarea evaluării
și analizei continue, rezultatul cărora vor fi acţiuni corective din partea ambelor părți
de formare, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi
pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. În urma unor programe
comprehensive de reformă, care au vizat întregul sistem educațional asigurarea
calității pregătirii profesionale în colegiu are următoarele componentele specifice:
- Existența contractului de pregătire practică pentru fiecare elev, care reprezintă o
condiție prealabilă pentru aprobarea ofertei educaţionale, include o componentă
semnificativă de pregătire practică, realizată în instituțiile de aplicare.
- Pentru validarea tendinţelor din studiile previzionale trebuie realizată ancheta
privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt de 6-12 luni, pe baza unui
eșantion reprezentativ la nivel național.
- Furnizarea de servicii de orientare și consiliere în carieră, în paralel cu urmarea
cursurilor de formare profesională reprezintă una din provocările sistemului de
educație actual.
Strategia educației și formării profesionale propune dezvoltarea unui sistem accesibil,
atractiv și competitiv, care să ofere servicii de educație și formare profesională de
calitate pentru a răspunde relevant şi rapid la cerinţele oamenilor și economiei, prin
gestionarea eficientă a resurselor disponibile.

76

S-ar putea să vă placă și