Sunteți pe pagina 1din 2

DEMERS DIDACTIC

Profesor:
Data:
Scoala:
Clasa: a VII-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lectiei: Acțiune. Timp.Spațiu. Florin scrie un roman – de M Cărtărescu
Tipul de lecţie: de consolidare şi sistematizare a cunoştintelor

Competenţe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi
producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și
international

Competenţe specifice:

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei,
exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau
pornind de la textele ascultate/citite
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea
unor imagini, desene, scheme

Competențe –cheie:

 Comunicare în limba maternă   

 Sensibilizare şi exprimare culturală

 Competența digitală

Strategia didactică:

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,


Forme de organizare: activitate frontală şi individuală;
Materiale şi mijloace: manualul.

Desfășurarea activității

Colectivul clasei a fost împărțit în 8 grupe, care vor dezvolta, fiecare câte una din
competențele-cheie, ca urmare a răspunsurilor generate pentru solicitările propuse:
Folosind informații identificate pe Internet, documentarea, și studierea unor resurse
bibliografice, elevii au realizat prezentări tip Power-point, respectiv planșe și machete privind
răspunsurile.
 comunicarea într-o limbă maternă: 
1. Identificați și explică termenii...
2. Extrageți din cele trei segmente ale textului elemente de timp și spațiu.
3. Oferiți sinonime/ antonime pentru....
 comunicarea într-o limbă străină: 
1. Identificați asemănări sau deosebiri ale imaginiihaiducului în literatura
universală.
2. Căutați corespondentul, în cel puțin trei limbi străine, pentru termenul roman.
 competența matematică, științifică și tehnologică: 
1. Realizați o hartă etajată a timpului povestirii. Ce observați?
2. Calculați posibilele costuri de editare și de promovare a unui roman, în ziua de
azi.
 competența digitală: 
 1. Alcătuiți, într-un document redactat in Word, portretul autorului Mircea
Cărtărescu, folosind informații identificate în resurse online.
 a învăța să înveți: 
1. Identificați în text trei cuvinte-cheie.
2. Realizați ideea principală a textului.
 competențe sociale și civice: 
1. Ilustrați, făcând apel la text, aspecte din viața de zi cu zi a fiecărui narator-
ocupație, preocupări.
 spirit de inițiativă și antreprenoriat:
Sunteți echipa de PR alui M Cărtărescu :
1. Realizați un plan de lucru privind popularizarea acestui text, în vederea
comercializării acestuia.
2. Alcătuiți harta promovării unui roman- poți avea în vedere: interviuri televizate,
vizite la târguri de carte, vizite la TV...etc.
 sensibilizare și exprimare culturală
1. Alcătuiți un orar zilnic din viața fiecărui personaj, în epoca din care face parte.

La ora de curs, fiecare echipă își prezintă proiectul, utilizând resursele media.