Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
1.2 Facultatea / Departamentul DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
EUROPENE
1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
EUROPENE
1.4 Domeniul de studii Științe politice
1.5 Ciclul de studii MASTER
1.6 Programul de studii/Calificarea MASTERATUL DE DIPLOMAȚIE ȘI NEGOCIERI INTERNAȚIONALE

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Istoria Relațiilor Internaționale
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. George Anglițoiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. George Anglițoiu
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 34
Tutoriat 6
Pregătire examinări 20
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 144
3.9 Total ore pe semestru 200
3. 10 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a • Sala de curs dotată cu mijloace multimedia
cursului
5.2. de desfășurare a • Sala de curs dotată cu mijloace multimedia
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere:
• Cunoştinţe despre istoria relațiilor internaționale
• Cunoştinţe despre dinamica actorilor pe scena internațională
• Cunoştinţe despre principalele concepte referitoare la istoria relațiilor internationale
Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare:
• Relațiile internaționale din perspectiva Filosofiei Istoriei
• Determinările comportamentului statului în relațiile internaționale
• Analiza tiparelor de decizie și acțiune în politica internațională
3. Instrumental – aplicative:
• Analiza practică a manifestării statului în istoria relațiilor internaționale
• Ponderea rațiunilor de interes național si securitate națională
• Diseminarea ambiției de a face istorie în politica externa a statului
4. Atitudinale:
• Dezvoltarea capacității de a înțelege interdependența și diacronia în istoria relațiilor internaționale
• Dezvoltarea gîndirii geopolitice și geostrategice
• Impactul biografiei decidenților
III. Competenţe de rol:
• Acţionarea conform eticii profesionale;
• Dezvoltarea capacităţii de negociere şi adaptarea acesteiea la diverse concepte spceifice activităţii
profesionale;
• Deprinderea cu lucrul în echipă şi cooperarea în cadrul reţelelor epistemice;
Competenţe transversale

• Dezvoltarea contactelor profesionale;


• Deprinderea cu luarea responsabilă a deciziilor şi ci evaluarea corectă a situaţiilor problematice;
• Abordarea empatică a actorilor instituţionali cu care colaborează;
• Dezvoltarea unei abordări inter-culturale şi non-discriminatorii în interacţiunile profesionale.

IV. Competenţă de dezvoltare personală şi profesională:


• Urmărirea dezvoltării profesionale în domeniul diplomaţiei şi negocierilor;
• Clarificarea şi evaluarea corectă a mandatului, competenţelor, rolului şi aşteptărilor personale;
• Aplicarea auto-evaluărilor constante pentru o determinare corectă a necesităţilor de îmbunătăţire şi
profesionalizare;
• Proiectarea unor ţinte profesionale realiste;
• Diversificarea stilurilor de învăţare şi de adaptare la medii diversificate de lucru;
• Contribuirea la dezvoltarea domeniului epistemic al diplomaţiei şi negocierilor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul urmarește să ajute studenții să-și însușească (și să poată folosi efectiv)
cunoștințele, instrumentele raționale și perspectiva strategică necesare pentru
înțelegerea vieții internaționale, a acțiunii statului în exterior și a procesului de
formare a politicii externe în condițiile globalizării.
7.2 Obiectivele specifice • Cunoașterea istoriei relațiilor internaționale
• Înțelegerea dinamicii actorilor pe scena internațională
• Asimilarea principalelelor concepte referitoare la istoria relațiilor
internationale

8. Conţinuturi
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Istoria Relațiilor Internaționale și Filosofia Istoriei – abordări Prelegere și discuție


conceptuale interactivă
Antichitatea – mari puteri și civilizații Prelegere și discuție
interactivă
Antichitatea – obiectivele strategice de imperiu și hegemonie Prelegere și discuție
interactivă
Tranziția spre Evul Mediu – marile migrații, prăbușirea Prelegere și discuție
Imperiului Roman de Apus și reinventarea imperiului interactivă

Regatele creștine ale Evului Mediu – rolul și ambițiile monarhiei Prelegere și discuție
de drept divin. Principiul papo-cezarismului. Războaiele pentru interactivă
supremație europeană

Marco Polo și alteritatea – Imperiul chinez și expansionismul de Prelegere și discuție


tip oriental (dinastia mongolă) interactivă

Bizanțul, Imperiul Persan, Califatul Arab, cruciadele și Imperiul Prelegere și discuție


Otoman interactivă

Reforma, rațiunea de stat și pacea westphalică Prelegere și discuție


interactivă
Revoluțiile burgheze. Apariția puterilor maritime (Spania / Prelegere și discuție
Anglia și Olanda). Chestiunea descoperirilor geografice și a interactivă
imperiilor coloniale.

Războiul pentru independență al SUA. Revoluția franceză, Prelegere și discuție


războaiele napoleoniene și Congresul de la Viena interactivă

Concertul european al marilor puteri – balanța de putere, Prelegere și discuție


dominația britanică, chestiunea bolnavului Europei și interactivă
expansionismul pan-slav al Rusiei, reunificarea și ascensiunea
militaristă a Germaniei.

Alianțele politico-militare ale celor două războaie mondiale. Prelegere și discuție


interactivă
Liga Națiunilor, ONU și diplomația publică. Prelegere și discuție
interactivă
Războiul Rece și perioada imediat posterioară. Disoluția URSS și Prelegere și discuție
a Organizației Tratatului de la Varșovia. Chestiunea tranziției ca interactivă
revenire la democrație, stat de drept și economie de piață

Bibliografie

Nr. Lucrarea Editura Anul apariţiei


crt.
1. Arnold Toynbee, Studiu asupra Istoriei, vol. I-II, sinteza lui Humanitas 1997
D.C. Somervell

2. Oswald Spengler, Declinul Occidentului, vol. I-II Beladi 1996

3. Vintage 1989 (1st edition)


Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers

2004 (editia a II-


4. Neagu Djuvara, Civilizații și tipare istorice Humanitas a)

2008
5. Francis Fukuyama, Sfîrșitul istoriei și ultimul om Paideia

1998
6. A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial Polirom

Francois Chamoux, Civilizația greacă, 2 vol. 1985


7. Meridiane

Idem, Civilizația elenistică 1985


8. Meridiane

9. Theodor Mommsen, Istorie romană, 4 vol. Editura Științifică și 1988 - 1991


Enciclopedică,

10. Marc Bloch, Regii taumaturgi Polirom 1997

11. Fernand Braudel, Mediterana si lumea mediteraneana in Meridiane 1985


epoca lui Filip al II-lea, 2 vol.

12. Constantin Bușe, Diplomație în vreme de război. De la Universității din 2000


Carta Atlanticului la Carta O.N.U București
13. Sun Tzu, The Art of War http://suntzusaid.com/b
ook/1

14. Luo Guanzhong, Romance of the Three Kingdoms http://threekingdoms.co


m/overture.htm
15. Antet 2000
Carl Von Clausewitz, Despre razboi

16. Arms and Armor Press 1992


Heinz Guderian, "Achtung Panzer! The Development of
Armored Forces, their Tactics and operational Potential"
17. Orizonturi 1998
Sir Basil Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea razboi
mondial, 2 vol.

18. Longman 2008


Peter Calvocoressi, World Politics since 1945 (9th Edition)

19. Antet 2003


John Mearsheimer, Tragedia politicii de forță a marilor
puteri
20. All 2010
Henry Kissinger, Diplomația
21. Antet 1997
Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor
22. Princeton University 2001
Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding Press
the International Economic Order

23. Longman 2008


Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts: An (7th Edition)
Introduction to Theory and History

24. Minerva 1984


Herodot, Istorii
25. Științifică 1966
Tucidide, Razboiul peloponesiac
26. Fundaţia 1938
Plutarch, Viețile paralele ale oamenilor iluștri Pentru Literatură și
Artă Carol al II-lea
27. Tritonic 2005
Iordan Bărbulescu, UE de la național la federal
28. Tritonic 2005
Idem, UE de la economic la politic
29. RAO 2010
John Lewis Gaddis, Războiul Rece
30. Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, Mémoires du http://www.gutenberg.
prince de Talleyrand, vol. I-V org/files/25756/25756-
h/25756-h.htm

31. Zbignew Brzezinski, Basic 2004


The Choice: Global Domination or Global Leadership
32. George Anglițoiu, „Hemegonia Administrației Bush, Editura Universității 2009
Revoluția în domeniul militar și rostul NATO” în volumul din București
colectiv Relații internaționale și studii de istorie. Omagiu
profesorului Constantin Bușe.

Seminar Metode de predare Observaţii


Antichitatea – mari puteri și civilizații Studiu de caz
Regatele creștine ale Evului Mediu – rolul și ambițiile monarhiei Expunerea,
de drept divin. Principiul papo-cezarismului. Războaiele pentru conversația euristică
supremație europeană
Marco Polo și alteritatea – Imperiul chinez și expansionismul de Studiu de caz
tip oriental (dinastia mongolă)
Tranziția spre Evul Mediu – marile migrații, prăbușirea Expunerea,
Imperiului Roman de Apus și reinventarea imperiului conversația euristică
Reforma, rațiunea de stat și pacea westphalică Expunerea,
conversația euristică
Revoluțiile burgheze. Apariția puterilor maritime (Spania / Studiu de caz
Anglia și Olanda). Chestiunea descoperirilor geografice și a
imperiilor coloniale.
Congresul de la Viena Studiu de caz
Balanța de putere, dominația britanică, chestiunea bolnavului Expunerea,
Europei și expansionismul pan-slav al Rusiei, reunificarea și conversația euristică
ascensiunea militaristă a Germaniei.
Alianțele politico-militare ale celor două războaie mondiale. Studiu de caz
Liga Națiunilor, ONU și diplomația publică. Simulare de
negociere
Războiul Rece și perioada imediat posterioară. Disoluția URSS și Expunerea,
a Organizației Tratatului de la Varșovia. Chestiunea tranziției ca conversația euristică
revenire la democrație, stat de drept și economie de piață
Istoria negociată a construcției europene. Scenarii de viitor Expunerea,
conversația euristică
Hegemonia americană. Riscurile și amenințările asimetrice pre / Expunerea,
post – 11 septembrie 2001. conversația euristică
Recapitulare şi pregatire pentru examen Expunerea,
conversația euristică
Bibliografie

Nr. Lucrarea Editura Anul apariţiei


crt.

1. Arnold Toynbee, Studiu asupra Istoriei, vol. I-II, sinteza lui Humanitas 1997
D.C. Somervell

2. Oswald Spengler, Declinul Occidentului, vol. I-II Beladi 1996

3. Vintage 1989 (1st edition)


Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers

2004 (editia a II-


4. Neagu Djuvara, Civilizații și tipare istorice Humanitas a)

2008
5. Francis Fukuyama, Sfîrșitul istoriei și ultimul om Paideia
1998
6. Polirom
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial

1985
7. Francois Chamoux, Civilizația greacă, 2 vol. Meridiane

1985
8. Idem, Civilizația elenistică Meridiane

9. Theodor Mommsen, Istorie romană, 4 vol. Editura Științifică și 1988 - 1991


Enciclopedică,

10. Marc Bloch, Regii taumaturgi Polirom 1997

11. Fernand Braudel, Mediterana si lumea mediteraneana in Meridiane 1985


epoca lui Filip al II-lea, 2 vol.

12. Constantin Bușe, Diplomație în vreme de război. De la Universității din 2000


Carta Atlanticului la Carta O.N.U București
13. Sun Tzu, The Art of War http://suntzusaid.com/b
ook/1

14. Luo Guanzhong, Romance of the Three Kingdoms http://threekingdoms.co


m/overture.htm
15. Antet 2000
Carl Von Clausewitz, Despre razboi

16. Arms and Armor Press 1992


Heinz Guderian, "Achtung Panzer! The Development of
Armored Forces, their Tactics and operational
Potential"
17. Orizonturi 1998
Sir Basil Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea razboi
mondial, 2 vol.

18. Longman 2008


Peter Calvocoressi, World Politics since 1945 (9th Edition)
19. Antet 2003
John Mearsheimer, Tragedia politicii de forță a marilor
puteri
20. All 2010
Henry Kissinger, Diplomația
21. Antet 1997
Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor
22. Princeton University 2001
Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding Press
the International Economic Order

23. Longman 2008


Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts: An (7th Edition)
Introduction to Theory and History

24. Minerva 1984


Herodot, Istorii
25. Științifică 1966
Tucidide, Razboiul peloponesiac
26. Fundaţia 1938
Plutarch, Viețile paralele ale oamenilor iluștri Pentru Literatură și
Artă Carol al II-lea
27. Tritonic 2005
Iordan Bărbulescu, UE de la național la federal
28. Tritonic 2005
Idem, UE de la economic la politic
29. RAO 2010
John Lewis Gaddis, Războiul Rece
30. Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, Mémoires du http://www.gutenberg.
prince de Talleyrand, vol. I-V org/files/25756/25756-
h/25756-h.htm
31. Zbignew Brzezinski, Basic 2004
The Choice: Global Domination or Global Leadership
32. George Anglițoiu, Hemegonia Administrației Bush, Editura Universității 2009
Revoluția în domeniul militar și rostul NATO în volumul din București
colectiv “Relații internaționale și studii de istorie. Omagiu
profesorului Constantin Bușe”

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor


profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
- răspunsurile la examen/ Evaluare sumativă constând într-o lucrare 50%
10.4 Curs colocviu (evaluarea finală) scrisă cu teste grilă și spețe din diplomație
și/sau negocieri internaționale
- răspunsurile finale la Colocviu individual 10%
lucrările practice de seminar
- activităţi gen teme / referate / Susținerea unui proiect pe o temă de 20%
10.5 Seminar/laborator eseuri / traduceri / proiecte etc diplomație sau negocieri internaționale
- alte activităţi: simularea unei Participarea la negociere, pregătirea 20%
negocieri internaționale negocierii, susținerea pozițiilor de
negociere
10.6 Standard minim de performanţă
• Prezenţa minimă de 50% la activităţile de curs şi seminar
• Elaborarea lucrării pentru seminar;
• Susţinerea examenului scris şi rezolvarea cel puţin a unui subiect aferent acestei probe;
• Parcurgerea a cel puţin 3 lucrări din bibliografia recomandată

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în departament Semnătură director departament

....................... .............................................