Sunteți pe pagina 1din 141

Școala Gimnazială Nr.1 Ciorăști Comuna Priponești Jud.Galați Înv.

Cucoș Diandra Mihaela

PROIECTARE INTEGRATĂ PE UNITĂȚI TEMATICE

Clasa pregătitoare

An școlar 2019-2020

Semestrul al-II-lea
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
Nr. de săptămâni: XV- XVII
Perioada: 13 ianuarie -31 ianuarie

SĂPTĂMĂN ZIUA DISCIPLIN DETALIERI DE ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE


A A CONŢINUT INTEGRATE/PE
DISCIPLINE
I LUNI DP - 2.1; Învăţ să comunic Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Observarea
2.2 prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul sistematică
CLR – 1.3 meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
AVAP – 2.4  CLR: Formularea de dimineaţă”
MEM– 1.1 răspunsuri la întrebări, pe – pagina 20, caiet
baza textului audiat Delta Cart
 Exerciţii de identificare a Educaţional,CD,
regulilor de comunicare în planşă cu diferite
imagini, exprimarea opiniei reguli de
personale comportare,
 Vizionarea unor secvenţe plastilină, coli,
din desene animate, filme creioane colorate,
pentru copii, audierea unor laptop,
poveşti consacrate pentru videoproiector
identificarea regulilor de Resurse
comunicare procedurale:
AVAP: Exprimarea prin conversaţia,
desen a regulilor de explicaţia,
comunicare la şcoală şi demonstraţia,
afişarea acestora pentru a fi exerciţiul, jocul
vizualizate de didactic, învăţarea
Jocuri de selecţie şi plasare prin descoperire,
de jetoane: Da (comunicare observarea directă
eficientă)/Nu (comunicare Forme de
ineficientă) organizare:
MEM : unirea punctetelor frontal, individual,
în ordinea crescătoare a în grup
numerelor pentru a obţine
desene
CLR -1.2; Cuţu- Hamham  Întâlnirea de dimineaţă:
1.3; 2.1; prezenţa, noutăţi, impresii,
2.2; 3.1; meteo, mesajul zilei
4.1;  Text suport: „Cuţu-
AVAP – 2.3 Hamham”de F. Sahling
MM – 1.4  Cine, ce, unde, cum? –
formulare de
întrebări/răspunsuri despre
conţinutul textului
 Povestirea după imagini,
relaţiile şi sentimentele
între membrii familiei,
programul familiei
 Expunerea rolului fiecărui
Aprecieri globale
membru din propria
şi individuale
familie
 Despărţirea cuvintelor în
Observarea
silabe/ specificarea
comportamentulu
numărului de silabe
i participativ
 Identificarea literei S
mare de tipar într-un şir
de litere
 Stabilirea locului
sunetului s în cuvinte
 Trasarea conturului
literelor folosind resurse
variate, decorarea literei S
 Stabilirea corespondenţei
imagine-cuvânt
MM: Audierea cântecului
„Azi, Grivei e mânios”
AVAP : Câinele, prietenul
omului
MEM - 1.1.; Numerele de la 0  Discuţii despre modificări Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; la 30 apărute în viaţa animalelor, – pagina 35, caiet corectitudinii
3.1; 3.2 în funcţie de anotimp şi de Delta Cart rezolvării sarcinii
mediul de viaţă Educaţional, CD de lucru
AVAP - 2.2.  Numărarea elementelor animalul de plus,
unei mulţimi coli, creioane
 Reprezentarea numerelor colorate, laptop,
de la 1 la 30 cu ajutorul videoproiector
unor obiecte (jetoane, Resurse
creioane, mărgele etc.) procedurale:
sau semne (cerculeţe, linii conversaţia,
etc.) explicaţia,
 Citirea numerelor de la 0 demonstraţia,
la 30 exerciţiul, jocul
 Scrierea numerelor de la 0 didactic, învăţarea
la 30 prin descoperire,
 Numărarea înainte şi observarea directă
înapoi, în variante Forme de
complete sau de la un organizare:
punct al seriei, din 1 în 1, frontal, individual,
cu/fără manipularea în grup
obiectelor
 Adăugarea/extragerea
unor elemente dintr-o
mulţime pentru a obţine
numărul indicat
AVAP: Colorarea unor
planşe în care codul
culorilor este dat de numere
AVAP – 2.1; Dactilopictură Portret: Mihai Eminescu Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3  Aşternerea petelor de –portretul lui Mihai Expunerea
MM – 2.2 culoare Eminescu, ilustraţii lucrărilor
 Obţinerea unei scene din cu scene din poezia
poezia „Somnoroase „Somnoroase
păsărele”, prin păsărele”, creioane
dactilopictură(lacul) colorate, laptop,
 MM: Audiţie muzicală videoproiector
„Somnoroase păsărele” Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, jocul
didactic
Forme de
organizare:
frontal, individual,
în grup

Sunetul s  Text suport: „Cuţu Aprecieri globale


MARŢI CLR – 1.3; Literele s/S, de -Hamham”de F. Sahling Resurse materiale: şi individuale
3.1; 4.1 tipar  Punerea în corespondenţă – pagina 32-33,
AVAP – 2.2 a unor cuvinte care încep caiet Delta Cart Observarea
cu sunetul s cu imaginile Educaţional planşă comportamentulu
potrivite cu literele s/ S, i participative
 Formulare de propoziţii, plastilină, fire de
indicarea numărului de lână, coli, creioane
cuvinte/ silabe, percepute colorate, laptop,
prin bătăi din palme/bătăi videoproiector
în bancă Resurse
 Indicarea locului procedurale:
sunetului s, în cuvinte de conversaţia,
2-3 silabe explicaţia,
 Colorarea bulinei demonstraţia,
corespunzătoare sunetului exerciţiul, jocul
s didactic, învăţarea
 Scrierea literei s/S cu prin descoperire,
ajutorul firelor de lână observarea directă
 AVAP : modelarea Forme de
plastilinei pentru organizare:
obţinerea literei S, de frontal, individual,
tipar în grup
 Recunoaşterea literei S, în
cuvinte date
Trasarea conturului
literelor folosind resurse
variate, decorarea literei S
MEM - 1.1.; Formarea ,citirea  Exerciţii de numire a Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; şi scrierea părţilor componente ale –pag.36,CD bile, corectitudinii
3.1; 3.2 numerelor de la vieţuitoarelor (animale) beţişoare, creioane rezolvării sarcinii
10 la 20  Numere de la 10-20, colorate, laptop, de lucru
MM- 2.2. formare, citire, scriere videoproiector
 Compararea grupurilor de
Resurse
obiecte (bile, beţişoare,
procedurale:
puncte etc.) prin figurarea
conversaţia,
lor unele sub altele,
explicaţia,
încercuirea părţilor
demonstraţia,
comune ale grupurilor,
exerciţiul, jocul
punerea în corespondenţă
didactic, învăţarea
1 la 1 a elementelor
prin descoperire,
grupurilor
observarea directă
 Identificarea „vecinilor”
Forme de
unui număr
organizare:
 Exerciţii de compunere şi
frontal, individual,
descompunere cu suport
în grup
intuitiv
MM – Graiul animalelor
Cântarea vocală în  Cântec: „Somnoroase Resurse materiale: Observarea
MM - 1.4; grup şi individual păsărele”-audierea –portretul lui Mihai sistematică a
2.1; 3.1, cântecului prezentat cu Eminescu, ilustraţii capacităţii de a
MEM – 2.2 ajutorul mijloacelor cu scene din poezia cânta în colectiv
tehnice „Somnoroase prin scara de
 Observarea unor ilustraţii păsărele”, creioane clasificare
pe textul cântecului care colorate, laptop,
uşurează receptarea videoproiector
 Implicarea activă şi Resurse
dirijată în receptarea procedurale:
cântecelor conversaţia,
 Reproducerea în colectiv explicaţia, jocul
a cântecelor însuşite didactic
intuitiv, pronunţând Forme de
corect cuvintele organizare:
 Jocuri pe cântec cu frontal, individual,
executarea unor mişcări în grup
potrivite conţinutului de
idei al textului
 Acompanierea cântecelor
cu jucării muzicale (tobe,
lemne etc.)
 MEM : Numărarea
elementelor din cadrul
naturii întâlnite în poezie
AV/AP –1.3; Confecții și jucării  Utilizarea unor tehnici Resurse materiale: Aprecieri
2.3; 2.4 simple de tăiere, –pag.30 –caiet Delta individuale
asamblare, lipire – Omul Cart Educaţional,
de zăpadă hârtie creponată, Analiza
MM – 2.1  Decorarea omului de ochi mobili, pahar produselor
zăpadă de iaurt pentru activităţii
 Formularea de întrebări copii, laptop,
simple şi răspunsuri videoproiector
despre figurinele obţinute Resurse
 Joc: Mie îmi place să procedurale:
confecţionez pentru conversaţia,
că…… explicaţia,
MM : Audiţie „Omul de demonstraţia,
zăpadă” exerciţiul, jocul
didactic
Forme de
organizare:
frontal, individual,
în grup
MIERCUR DP - 1.2; Învăţ să comunic CLR: Formularea de Resurse materiale: Observarea
I 2.23.1; 3.2 răspunsuri la întrebări, pe – pagina 20, din sistematică
AVAP – 2.4 baza textului audiat caiet Delta Cart
CLR – 1.3  Exerciţii de identificare a Educaţional, planşă
regulilor de comunicare în cu diferite reguli de
imagini, exprimarea opiniei comportare,
personale plastilină, coli,
 Exprimarea prin desen a creioane colorate,
regulilor de comunicare la laptop,
şcoală şi afişarea acestora videoproiector
pentru a fi vizualizate de Resurse
elevi procedurale:
 Jocuri de rol cu marionete conversaţia,
ilustrând modalităţi explicaţia,
pozitive/negative de demonstraţia,
interacţiune verbală sau exerciţiul, jocul
fizică didactic, învăţarea
 Jocuri de selecţie şi prin descoperire,
plasare de jetoane: Da observarea directă
(comunicare eficientă)/Nu
(comunicare ineficientă)
 Jocuri de tipul labirint
MEM : unirea punctetelor
în ordinea crescătoare a
numerelor pentru a obţine
Forme de
desene
organizare:
 Autocunoaştere şi
frontal, individual,
atitudine pozitivă faţă de
în grup
sine şi faţă de ceilalţi
 Trăire şi manifestare
emoţională, starea de bine
 AVAP: Realizarea de
desene cu activităţile
preferate realizate împreună
cu membrii familiei
CLR – 1.3; Sunetul s  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1 Literele s/S, de prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
MEM – 1.1 tipar meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
 Text suport: „Cuţu dimineaţă” Observarea
Hamham”de F. Sahling – pagina 32-33, din comportamentulu
 Recunoaşterea /colorarea caiet Delta Cart i participativ
literelor s/S, în cuvinte date, Educaţional, planşă
respectiv în scrierea cu literele s/ S,
cuvintelor plastilină, coli,
 Indicarea locului literelor creioane colorate,
s/S, în cuvinte sugerate laptop,
 Asocierea literelor s/S, cu videoproiector
imagini corespunzătoare Resurse
ilustrării literei iniţiale procedurale:
 Jocuri cu litere – conversaţia,
Labirinturi-litere explicaţia,
 Scrierea unor silabe, demonstraţia,
cuvinte cu literele învăţate exerciţiul, jocul
folosind jetoane, litere didactic, învăţarea
magnetice prin descoperire,
 Punerea în corespondenţă observarea directă
a unor cuvinte cu literele Forme de
care îl alcătuiesc organizare:
MEM: scrierea numărului
corespunzător tuturor frontal, individual,
literelor s, folosite în în grup
cuvinte date
MEM - 1.1.; Compararea  Compararea Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; numerelor natural numerelor naturale – pagina 37, din corectitudinii
3.1; 3.2; de la 10 la 20 de la 10 la 20 caiet Delta Cart rezolvării sarcinii
 Ordonarea Educaţional, CD de lucru
CLR – 2.2 numerelor naturale bile, beţişoare,
AVAP – 2.2 de la 10 la 20 ilustraţii cu diferite
 Adăugarea/extragerea animale, creioane
unor elemente dintr-o colorate, laptop,
mulţime pentru a obţine videoproiector
numărul indicat Resurse
CLR: observarea şi analiza procedurale:
ilustraţiei: întrebări şi conversaţia,
răspunsuri pe baza ilustraţiei explicaţia,
 Discuţii despre modificări demonstraţia,
apărute în viaţa animalelor, exerciţiul, jocul
în funcţie de anotimp şi de didactic, învăţarea
mediul de viaţă prin descoperire,
 Exerciţii de sortare pe observarea directă
diverse categorii a Forme de
animalelor: mediu de organizare:
viaţă/hrană/foloase frontal, individual,
 Exerciţii de numire a în grup
părţilor componente ale
vieţuitoarelor (animale)
AVAP – Căsuţa animalelor
 Identificarea rezultatului
corect, cu suport intuitiv
 Realizarea corespondenţei
între număr şi mulţimea
corespunzătoare de
elemente
MM – 2.1 Cântarea în  Cântec: Iarna a sosit în Resurse materiale: Aprecieri globale
CLR – 1.1 colectiv. zori –ilustraţii cu si individuale
AVAP – 2.2 Cântarea  Vizionare PPT : Iarna anotimpul iarna,
instrumentală  Acompanierea cu ajutorul PPT : Iarna,
instrumentelor improvizate creioane colorate,
(tobe, lemne, creioane) laptop,
 Reproducerea în colectiv videoproiector
a cântecelor însuşite Resurse
intuitiv, pronunţând procedurale:
corect cuvintele conversaţia,
 Exersarea asimilării explicaţia, jocul
integrale a melodiei didactic
 AVAP: La săniuş - Forme de
colorare organizare:
frontal, individual,
în grup

JOI LIMBA
ENGLEZĂ
CLR – 1.3; La Grădina  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale:
2.2; 3.1; 4.1 Zoologică prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul Aprecieri globale
AVAP - 2.2 meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de şi individuale
 Text suport: „La dimineaţă”
Grădina Zoologică”, de – pagina 34-35, din Observarea
Marin Sorescu caiet Delta Cart sistematică
 Cine, ce, unde, cum? – Educaţional , CD,
formulare de portretul autorului,
întrebări/răspunsuri despre ilustraţii cu animale
conţinutul textului din Deşertul Sahara,
 Povestirea după imagini, coli, creioane
relaţiile între animale colorate, laptop,
diferite, dar care trăiesc în videoproiector
acelaşi mediu Resurse
 Recunoaşterea /colorarea procedurale:
literei V, în cuvinte date conversaţia,
 Asocierea cuvintelor cu explicaţia,
imaginile corespunzătoare demonstraţia,
 Formulare de cuvinte, exerciţiul, jocul
indicarea numărului silabe didactic, învăţarea
percepute prin bătăi din prin descoperire,
palme observarea directă
 Trasarea conturului Forme de
literelor folosind resurse organizare:
variate frontal, individual,
 Exerciţii de citire/scriere a în grup
unor cuvinte, folosind
literele învăţate
AVAP : Desenarea unui
mediu de viaţă şi animalele
care trăiesc în el
ED.FIZICĂ
MEM - 1.1.; Formarea ,citirea  Numere de la 20-31, Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; şi scrierea citire,scriere comparare, –pagina 38, caiet corectitudinii
3.1; 3.2; numerelor de la 20 ordonare Delta Cart rezolvării sarcinii
la 31  ordonarea unor numere Educaţional, CD, de lucru
CLR – 2.2 date, crescător sau bile, beţişoare,
AVAP – 2.2 descrescător; ilustraţii cu diferite
 completarea unor serii animale, creioane
numerice; colorate, laptop,
 compunerea şi videoproiector
descompunerea unor Resurse
mulţimi de obiecte având procedurale:
drept cardinal un număr conversaţia,
de elemente mai mic explicaţia,
decât 10; mai mic decât demonstraţia,
31; exerciţiul, jocul
 Identificarea rezultatului didactic, învăţarea
corect, cu suport intuitiv prin descoperire,
 Realizarea corespondenţei observarea directă
între număr şi mulţimea Forme de
corespunzătoare de organizare:
elemente frontal, individual,
CLR: observarea şi analiza în grup
ilustraţiei: întrebări şi
răspunsuri pe baza ilustraţiei
 Discuţii despre modificări
apărute în viaţa animalelor,
în funcţie de anotimp şi de
mediul de viaţă
 Exerciţii de sortare pe
diverse categorii a
animalelor: mediu de
viaţă/hrană/foloase
 Exerciţii de numire a
părţilor componente ale
vieţuitoarelor (animale)
 Clasificarea animalelor în
funcţie de numărul de
picioare, de mediul de viaţă,
de modul de hrănire
AVAP – Căsuţa animalelor

VINERI RELIGIE

ED.FIZICĂ
CLR – 1.3; Sunetul v  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
2.2; 3.1; 4.1 Literele v/V, de prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
MEM – 3.1 tipar meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
AVAP – 2.1  Text suport: „La dimineaţă” Observarea
Grădina Zoologică”, de – pagina 34-35, din sistematică
Marin Sorescu caiet Delta Cart
 MEM: Identificarea în Educaţional,
imagini unor animale ilustraţii cu Grădina
sălbatice care nu trăiesc în Zoologică
Deşertul Sahara Bucureşti, planşă cu
 Stabilirea unor reguli de literaV, coli,
comportare, pe care creioane colorate,
trebuie să le respecţi la laptop,
vizitarea grădinii videoproiector
zoologice Resurse
 Identificarea sensului procedurale:
unor cuvinte prin conversaţia,
schimbarea unei litere explicaţia,
 AVAP : modelarea demonstraţia,
plastilinei pentru exerciţiul, jocul
obţinerea literei v, de didactic, învăţarea
tipar prin descoperire,
 Trasarea după contur a observarea directă
literei v, mic, de tipar, Forme de
folosind resurse variate organizare:
 Personalizarea literei v frontal, individual,
în grup
II LUNI DP - 1.2;  Întâlnirea de dimineaţă:
Resurse materiale:
3.1; 3.2 prezenţa, noutăţi, impresii,
– Calendarul
CLR – 1.3 meteo, mesajul zilei
„Întâlnirea de
AVAP – 2.4  CLR: Formularea de
dimineaţă”
răspunsuri la întrebări, pe
– pagina 21, din
baza imaginilor
caiet Delta Cart
 Exerciţii de identificare a
Educaţional, CD, Observarea
regulilor de comunicare în
ilustraţii cu activităţi sistematică
imagini: anunţarea
diferite realizate de
răspunsului; aşteptarea
şcolari, coli,
rândului; completarea
creioane colorate,
răspunsurilor colegilor după
laptop,
ce aceştia au încheiat;
videoproiector
exprimarea opiniei
Resurse
personale
procedurale:
 Exprimarea prin desen a
conversaţia,
regulilor de comunicare la
explicaţia,
şcoală şi afişarea acestora
demonstraţia,
pentru a fi vizualizate de
exerciţiul, jocul
elevi (exemplu: „vorbim pe
didactic, învăţarea
rând”, „ascultăm activ”,
prin descoperire,
„respectăm programul
observarea directă
şcolar”, „ajutăm colegii
Forme de
când ne solicită sprijinul”,
organizare:
„adresăm întrebări” etc.)
frontal, individual,
 Jocuri de rol cu marionete
în grup
ilustrând modalităţi
pozitive/negative de
interacţiune verbală sau
fizică: se ajută unii cu
ceilalţi, se exprimă politicos
(„te rog”, “mulţumesc”), se
întrerup, se lovesc, se
împing etc.
MEM : Numără imaginile
în care comunicarea este
eficientă
CLR -1.2; Sunetul v  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale:
1.3; 2.1; Literele v/V, de prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul Aprecieri globale
2.2; 3.1; tipar meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de şi individuale
4.1;  Text suport: „La dimineaţă”
AVAP – 2.3 Grădina Zoologică”, de – pagina 34-35, din Observarea
MM – 2.2 Marin Sorescu caiet Delta Cart comportamentulu
 Povestirea după imagini Educaţional i participativ
 Exprimarea propriilor idei ilustraţii cu animale
în contexte cunoscute, din grădina
manifestând interes pentru zoologică, coli,
comunicare creioane colorate,
 Joc: Câte animale? laptop,
(numărarea animalelor din videoproiector
grădina zoologică, Resurse
ilustrate în auxiliar) procedurale:
 Indicarea locului conversaţia,
sunetului v, în cuvinte de explicaţia,
2-3 silabe demonstraţia,
 Identificarea literei V, exerciţiul, jocul
mare, de tipar într-un şir didactic, învăţarea
de cuvinte prin descoperire,
 Reprezentarea grafică a observarea directă
cuvintelor, stabilirea Forme de
locului literelor noi organizare:
 Trasarea conturului frontal, individual,
literelor folosind resurse în grup
variate, decorarea literei
V
 Stabilirea corespondenţei
imagine-cuvânt

MEM - 1.1.; Vieţuitoarele  Exerciţii de recunoaştere Resurse materiale: Aprecierea


1.2; 1.4; 1.6; apelor a animalelor şi a –pagina 39, caiet corectitudinii
3.1; 3.2 condiţiilor lor de viaţă Delta Cart rezolvării sarcinii
 Sortarea/clasificarea unor Educaţional,CD de lucru
MM - 1.4 obiecte/materiale etc., pe bile, beţişoare,
CLR – 1.3 baza unui criteriu dat numărătoare,
 Exerciţii de identificare a ilustraţii cu diferite
unor diverse categorii de animale marine,
animale sau a categoriei creioane colorate,
căreia îi aparţine un
animal

 compunerea şi laptop,
descompunerea unor videoproiector
mulţimi de obiecte având Resurse
drept cardinal un număr procedurale:
de elemente mai mic conversaţia,
decât 10; mai mic decât explicaţia,
31; demonstraţia,
 AVAP: Colorează doar exerciţiul, jocul
animalele din Muzicantii didactic, învăţarea
din Bremen prin descoperire,
 Sortarea/clasificarea unor observarea directă
obiecte/materiale etc., pe Forme de
baza unui criteriu dat organizare:
 Exerciţii de identificare a frontal, individual,
unor diverse categorii de în grup
animale sau a categoriei
căreia îi aparţine un
animal

AVAP – 2.3; Pictură  Observarea unor picturi Resurse materiale: Analiza


2.4 Tehnici de lucru: de iarnă de pictori români Pag.31 din caiet produselor
CLR – 2.2 pensulaţie, colaj,  Realizarea unei Delta Cart activităţii
amprentare, compoziţii libere cu titlul Educaţional,
ştampilare, Frumuseţile iernii folosind imagini tablouri cu
tamponare, tehnici de lucru învăţate picturi de iarnă,
pulverizare  Aprecierea lucrărilor acuarele, pensulă,
MM: Audiţie – Iarna pai de suflat,
laptop,
videoproiector
Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia, jocul
didactic
Forme de
organizare:
frontal, individual,
în grup
MARŢI CLR -1.2; Muzicanţii din  Text suport:
1.3; 2.1; Bremen „Muzicanţii din Bremen”, Resurse materiale:
2.2; 3.1; de Fraţii Grimm – pagina 36-37, din
4.1;  Sortarea jetoanelor care caiet Delta Cart
AVAP – 2.3 reprezintă animalele Educaţional, CD,
MM – 2.2 prezente în conţinutul portretul autorilor,
DP – 2.2 textului, a căror denumire ilustraţii cu
conţin sunetul ş animale , coli,
 Exprimarea propriilor idei creioane colorate,
despre noţiunea de muzicant laptop,
Aprecieri globale
 Identificarea literei ş, mic, videoproiector
şi individuale
de tipar, într-un şir de Resurse
cuvinte procedurale:
Observarea
 Trasarea conturului conversaţia,
comportamentulu
literelor folosind resurse explicaţia,
i participativ
variate, decorarea literei ş demonstraţia,
 Reprezentarea grafică a exerciţiul, jocul
cuvintelor, stabilirea didactic, învăţarea
locului literelor noi prin descoperire,
 Stabilirea corespondenţei observarea directă
imagine-cuvânt Forme de
 DP : „Pot să prezint organizare:
eu?” frontal, individual,
MM: Audiţie– Noi în grup
suntem muzicanţi vestiţi
MEM - 1.1.; Compararea şi  Numere de la 20-31, Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; ordonarea formare, citire, scriere – pagina 40, caiet corectitudinii
3.1; 3.2 numerelor de la 20  Compararea grupurilor de Delta Cart rezolvării sarcinii
la 31 obiecte (bile, beţişoare, Educaţional, Cd, de lucru
AVAP – 2.2 puncte etc.) prin figurarea bile, beţişoare,
CLR – 1.3 lor unele sub altele, numărătoare,
încercuirea părţilor ilustraţii cu diferite
comune ale grupurilor, animale, creioane
punerea în corespondenţă colorate, laptop,
1 la 1 a elementelor videoproiector
grupurilor Resurse
 Identificarea „vecinilor” procedurale:
unui număr conversaţia,
 Selectarea unor numere explicaţia,
după un criteriu dat (ex.: demonstraţia,
„Încercuiţi cu verde exerciţiul, jocul
numerele mai mari decât didactic, învăţarea
2 şi 1 mai mici decât 31”) prin descoperire,
 Exerciţii de compunere şi observarea directă
descompunere cu suport Forme de
intuitiv organizare:
frontal, individual,
în grup

MM – 2.1  Cântece despre animale Aprecieri globale


CLR – 1.1 Cântarea în „La mure” Resurse materiale: si individuale
AVAP – 2.2 colectiv. CLR – Joc „Cu ce începe – ilustraţii cu
Cântarea cuvântul?” diferite animale,
instrumentală  Exerciţii de ascultare a creioane colorate,
unor poezii în comparaţie cu laptop,
ascultarea unui cântec videoproiector
 Audierea cântecului Resurse
demonstrat de propunător procedurale:
 Implicarea activă şi conversaţia,
dirijată în receptarea explicaţia,
cântecelor demonstraţia,
 Reproducerea în colectiv exerciţiul, jocul
a cântecelor însuşite didactic
intuitiv, pronunţând corect Forme de
cuvintele organizare:
AVAP: Desenarea unor frontal, individual,
imagini sugerate de textele în grup
cântecelor
 Exersarea mişcării
spontane pe cântec
Crearea spontană a unor
combinaţii ritmice de
silabe onomatopeice,
însoţite de mişcare
AVAP
MIERCUR DP - 1.1; Comunicăm, ne  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
I 2.3; 3.3 înţelegem prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
AVAP – 2.2 meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
 CLR: Formularea de dimineaţă”
răspunsuri la întrebări, pe – pagina 21, din
baza imaginilor caiet Delta Cart
 Exerciţii de identificare a Educaţional, CD,
regulilor de comunicare în ilustraţii cu activităţi
imagini: anunţarea diferite realizate de
răspunsului; aşteptarea şcolari, coli,
rândului; completarea creioane colorate,
răspunsurilor colegilor după laptop,
ce aceştia au încheiat; videoproiector
exprimarea opiniei Resurse
personale procedurale:
 Exprimarea prin desen a conversaţia,
regulilor de comunicare la explicaţia,
şcoală şi afişarea acestora demonstraţia,
pentru a fi vizualizate de exerciţiul, jocul
elevi (exemplu: „vorbim pe didactic, învăţarea
rând”, „ascultăm activ”, prin descoperire,
„respectăm programul observarea directă
şcolar”, „ajutăm colegii Forme de
când ne solicită sprijinul”, organizare:
„adresăm întrebări” etc.) frontal, individual,
Jocuri de rol cu marionete în grup
ilustrând modalităţi
pozitive/negative de
interacţiune verbală sau
fizică: se ajută unii cu
ceilalţi, se exprimă politicos
(„te rog”, “mulţumesc”), se
întrerup, se

 lovesc, se împing etc.


MEM : Numără imaginile
în care comunicarea este
eficientă
CLR – 1.3; Sunetul ş  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1 Literele ş/Ş, de prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
MEM – 1.1 tipar meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
 Text suport: dimineaţă” Observarea
„Muzicanţii din Bremen”, – pagina 36-37, din comportamentulu
de Fraţii Grimm caiet Delta Cart i participativ
 Joc de rol: dialogul dintre Educaţional, planşă
măgar şi pisică cu literele ş/ Ş, coli,
 DP : Jocul „Personajul creioane colorate,
preferat este…” laptop,
 Oferirea unor răspunsuri videoproiector
la întrebări de tipul: „Cine? Resurse
Ce? Unde? Cum?” procedurale:
 Formularea unor conversaţia,
propoziţii având suport explicaţia,
intuitiv demonstraţia,
 Exprimarea propriilor idei exerciţiul, jocul
în contexte cunoscute, didactic, învăţarea
manifestând interes pentru prin descoperire,
comunicare observarea directă
 Asocierea unor imagini cu Forme de
litera corespunzătoare organizare:
sunetului iniţial al frontal, individual,
cuvântului pe care îl în grup
denumesc
 Indicarea locului
sunetului ş, în cuvinte de 2-
3 silabe
 Identificarea literelor ş, Ş,
de tipar într-un şir de
cuvinte
 Trasarea conturului
literelor folosind resurse
variate, decorarea lor
 Stabilirea corespondenţei
dintre cuvintele scrise cu
litere mari de tipar cu cele
scrise cu litere mici de tipar
AVAP: Realizează un desen
cu titlul „Orchestra”, în care
interpreţii să fie animale
MEM - 1.1.; Adunarea cu 1 CLR: Dialog despre Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; jocurile şi sporturile de – pagina 41, din corectitudinii
3.1; 3.2; iarnă caiet Delta Cart rezolvării sarcinii
 Utilizarea de denumiri şi Educaţional, CD, de lucru
CLR – 2.2 simboluri matematice bile, beţişoare,
AVAP – 2.2 (sumă, total, +, = ) numărătoare,
 Compuneri şi ilustraţii cu diferite
descompuneri de numere animale, creioane
 Adunări cu 1, prin colorate, laptop,
numărarea obiectelor videoproiector
 Identificarea rezultatului Resurse
corect, cu suport intuitiv procedurale:
 Dialog privitor la conversaţia,
comportamentul unor explicaţia,
vieţuitoare iarna demonstraţia,
 Joc: Cine face aşa? exerciţiul, jocul
 MM : Adunarea cu 1 didactic, învăţarea
 Sortarea pe diverse prin descoperire,
categorii: plante de observarea directă
grădină/plante de pădure; Forme de
flori de organizare:
grădină/flori de câmp; frontal, individual,
plante textile/plante în grup
medicinale etc.
 Exerciţii de recunoaştere
a unor diverse categorii de
plante sau a categoriei
căreia îi aparţine o plantă
MM – 1.1; Mânuirea  Însuşirea după auz a liniei Resurse materiale: Observarea
1.4; 2.1; jucăriilor muzicale melodice a cântecului –ilustraţii cu diferite sistematică a
3.3; Glasul instrumentelor instrumente capacităţii de
(instrumente muzicale), muzicale, creioane, receptare a
prin cântarea lui beţişoare, laptop, sunetelor emise
CLR – 3.2 demostrativă de către videoproiector de jucăriile
AVAP – 2.2 cadrul didactic sau cu Resurse muzicale
ajutorul mijloacelor procedurale:
tehnice, receptarea lui de conversaţia,
către copii explicaţia,
 Reproducerea în grup demonstraţia,
respectând sincronizarea exerciţiul, jocul
 Identificarea, în audiţii, a didactic, învăţarea
sunetelor produse de prin descoperire,
diferite instrumente observarea directă
muzicale Forme de
 Vizionare PPT: organizare:
Instrumente muzicale şi frontal, individual,
sunetele lor în grup
 Acompanierea liberă a
cântecelor învăţate în
unitate, cu sonorităţi
emise de obiecte din clasă
(creioane, beţişoare,
masă, podea, dulap etc.)
 CLR : identificarea
instrumentelor şi
selectarea acestora din
imaginile date.
AVAP : reprezentarea prin
desen a unor instrumente
muzicale.
LIMBA
JOI ENGLEZĂ
CLR -1.1; Sunetul ş  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
1.2; 2.1; Literele ş/Ş, de prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
2.2; 3.1; tipar meteo, mesajul zilei
4.1;  Text suport:
AVAP – 2.3 „Muzicanţii din Bremen”,
MM – 2.2 de Fraţii Grimm
 Exerciţii de oferire a unor
răspunsuri la cererea „Întâlnirea de
elementară de informaţii dimineaţă”
 Dialoguri în diferite – pag.36-37, caiet
contexte, reale sau Delta Cart
simulate, pe tema Educaţional,
protecţiei animalelor ilustraţii cu animale
 Alcătuire de propoziţii protejate de lege,
după imagini etichete cu
 Exerciţii de numărare a cuvintele:”Protejaţi”
cuvintelor dintr-un enunţ , „animalele !” coli,
scurt creioane colorate,
 Recunoaşterea şi numirea laptop,
literelor ş/Ş, de tipar, pe videoproiector
Observarea
diferite suporturi Resurse
comportamentulu
 Asocierea cuvintelor procedurale:
i participativ
scrise cu majuscule, cu conversaţia,
cuvinte scrise cu litere explicaţia,
mici demonstraţia,
 Transcrierea prin exerciţiul, jocul
fotografiere vizuală: didactic, învăţarea
cuvinte/propoziţii, cu prin descoperire,
litere mari de tipar observarea directă
 Realizează un afiş, în Forme de
care să lipeşti etichete cu organizare:
sloganuri pentru protecţia frontal, individual,
animalelor în grup
 Joc: Descoperă litera
ascunsă (prin colorare
după cod)
AVAP: Colorează
desenul care reprezintă
animalul tău preferat
ED.FIZICĂ
MEM – 1.1, Scăderea cu 1  Rezolvarea de exerciţii de Resurse materiale:
1.4 adunare/ scădere în
AVAP – 2.2 concentrul 0-10
 Utilizarea de denumiri şi
–pag.41 ,CD,fişe de
simboluri matematice
lucru, ilustraţii,
 Compuneri şi
plastilină, tablă
descompuneri de mulţimi
magnetică, coli,
de obiecte având drept
creioane colorate,
cardinal un număr de
laptop,
elemente mai mic de 10
videoproiector
 Rezolvarea de exerciţii de
Resurse
scădere cu o unitate, în
procedurale:
concentrul 0-10, şi
conversaţia,
verificarea operaţiilor
explicaţia,
efectuate prin numărare
demonstraţia,
de obiecte/desene
exerciţiul, jocul
 Extragerea de elemente
didactic, învăţarea
dintr-o mulţime pentru a
prin descoperire,
obţine mulţimi „cu tot
observarea directă
atâtea elemente”
Forme de
 CLR : - formularea unor
organizare:
propoziţii după suport
frontal, individual,
vizual
în grup
Dialog privitor la
comportamentul unor
vieţuitoare iarna
VINERI UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
III LUNI DP - 1.1; Comunicăm, ne  CLR: Formularea de Resurse materiale: Observarea
2.3; 3.3 înţelegem răspunsuri la întrebări, pe – pagina 21, caiet sistematică
AVAP – 2.2 baza textului audiat Delta Cart
 Exerciţii de identificare a Educaţional,
regulilor de comunicare în ilustraţii cu activităţi
imagini diferite realizate de
 Jocuri de rol cu marionete şcolari, semafor,
ilustrând modalităţi semen de circulaţie,
pozitive/negative de coli, creioane
interacţiune verbală sau colorate, laptop,
fizică: se ajută unii cu videoproiector
ceilalţi, se exprimă politicos Resurse
(„te rog”, “mulţumesc”), se procedurale:
întrerup, se lovesc, se
împing etc.
 Jocuri de selecţie şi
plasare de jetoane: Da
(comunicare eficientă)/Nu
(comunicare ineficientă) conversaţia,
 Identificarea/recunoaştere explicaţia,
a unor semne de circulaţie demonstraţia,
 Reguli de conduită pe exerciţiul, jocul
stradă didactic, învăţarea
 Respectarea regulilor de prin descoperire,
circulaţie observarea directă
 Discutarea unor
consecinţe legate de
nerespectarea regulilor
 Norme de comportare in
vederea evitării
accidentelor
 AVAP: Colorarea
semaforului
MM: Audiţie: Semaforul

CLR – 1.3; Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale


3.1; 4.1; RECAPITULARE prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
AVAP –2.2 Propoziţia/Cuvântul meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
/ Silaba  Recunoaşterea şi numirea dimineaţă” Observarea
literelor mari şi mici de –fişe de lucru, comportamentulu
Sunetele şi literele tipar pe diferite suporturi ilustraţii, plastilină, i participativ
mari şi mici de  Selectarea unor jetoane tablă magnetică,
tipar respectând criterii date: coli, creioane
cuvântul ilustrat să colorate, laptop,
înceapă sau să se termine videoproiector
cu sunetul dat Resurse
 Scrierea cuvintelor procedurale:
sugerate de imaginile date conversaţia,
 Exerciţii de indicare a explicaţia,
silabelor cuvintelor date demonstraţia,
 Numărarea lor exerciţiul, jocul
AVAP: Colorează literele didactic, învăţarea
cunoscute prin descoperire,
observarea directă
Forme de
organizare:
frontal, individual,
în grup
MEM – 1.4;  Rezolvarea de exerciţii de Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 5.2 adunare/ scădere în –fişe de lucru, corectitudinii
concentrul 0-10 ilustraţii, plastilină, rezolvării sarcinii
CLR - 2.2  Utilizarea de denumiri şi tablă magnetică, de lucru
AVAP – 2.2 simboluri matematice coli, creioane
 Compuneri şi colorate, laptop,
descompuneri de mulţimi videoproiector
de obiecte având drept Resurse
cardinal un număr de procedurale:
elemente mai mic de 10 conversaţia,
 Rezolvarea de exerciţii de explicaţia,
Adunarea şi scădere cu o unitate, în demonstraţia,
scăderea cu 1 concentrul 0-10, şi exerciţiul, jocul
verificarea operaţiilor didactic, învăţarea
efectuate prin numărare prin descoperire,
de obiecte/desene observarea directă
 Extragerea de elemente Forme de
dintr-o mulţime pentru a organizare:
obţine mulţimi „cu tot frontal, individual,
atâtea elemente” în grup
 CLR : - formularea unor
propoziţii după suport
vizual
Dialog privitor la
comportamentul unor
vieţuitoare iarna
AVAP –  Realizarea Căciulii prin Resurse materiale: Aprecieri globale
1.2; 2.2 tehnici simple de: decupare, –– pagina 29-caiet şi individuale
CLR – 2.2 lipire, tăiere, răsucire, Delta Cart
Confecţii şi jucării înnodare Educaţional, fire
 Observarea modelului groase, material
prezentat, identificarea refolosibil
materialelor de lucru, (rulou de hârtie
igienică), foarfecă,
laptop, videoproiector
Resurse
procedurale:
explicarea etapelor de conversaţia,
lucru explicaţia,
 Realizarea lucrării demonstraţia,
propuse exerciţiul,
observarea directă
Forme de
organizare:
frontal, individual,
în grup
MARŢI CLR - 1.3; RECAPITULARE  Joc „ Roata cifrelor şi a Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1 literelor” –fişe de lucru, tablă şi individuale
AVAP – 1.2 Propoziţia/Cuvântul  Formulare de propoziţii, magnetică,
DP – 2.2 / Silaba indicarea numărului de alfabetar, coli, Observarea
cuvinte/ silabe, percepute creioane colorate, comportamentulu
Sunetele şi literele prin bătăi din palme/ laptop, i participativ
mari şi mici de sărituri/ bătăi în bancă videoproiector
tipar  Recunoaşterea literelor Resurse
învăţate, în cuvinte date procedurale:
 Indicarea numărului de conversaţia,
sunete din cuvinte date explicaţia,
 Recunoaşterea literelor demonstraţia,
mari şi mici prin colorarea exerciţiul, jocul
lor cu culori diferite didactic, învăţarea
 Colorează elementele ale prin descoperire,
căror denumiri se termină observarea directă
cu o silabă dată Forme de
 Asocierea literelor o, l, ă, organizare:
s, v, ş cu imagini frontal, individual,
corespunzătoare ilustrării în grup
literei iniţiale
 Realizarea unor desene cu
litere personificate
DP : stabilirea unor reguli
de comunicare în cadrul
activităţii.
Condiţii de viaţă  CLR: Dialog privitor la
MEM – 1.1; comportamentul unor
1.2, 3.1; 5.1 vieţuitoare
CLR – 2.2  Rezolvarea de exerciţii de
AVAP – 1.2 scădere cu o unitate, în
concentrul 0-10, şi
Resurse materiale:
verificarea operaţiilor
Pagina 42-43 din
efectuate prin numărare
caiet, fişe de lucru,
de obiecte/desene
CD ilustraţii,
 Extragerea de elemente
plastilină, tablă
dintr-o mulţime pentru a
magnetică, coli,
obţine mulţimi „cu tot
creioane colorate,
atâtea elemente”
laptop,
 AVAP: Colorează
videoproiector
plantele care nu se găsesc Aprecierea
Resurse
în ţara noastră corectitudinii
procedurale:
 Sortarea pe diverse rezolvării sarcinii
conversaţia,
categorii: plante de de lucru
explicaţia,
grădină/plante de pădure;
demonstraţia,
flori de grădină/flori de
exerciţiul, jocul
câmp; plante textile/plante
didactic, învăţarea
medicinale etc.
prin descoperire,
 Discuţii despre
observarea directă
modificările apărute în
Forme de
viaţa plantelor, în funcţie
organizare:
de anotimp şi de mediul
frontal, individual,
de viaţă (adaptarea)
în grup
 Exerciţii de recunoaştere
a plantelor şi a condiţiilor
lor de viaţă
Sortarea/clasificarea unor
obiecte/materiale etc., pe
baza unui criteriu dat
MM – 1.4; Jucării muzicale  Audierea cântecului redat Resurse materiale: Analiza
2.1; 3.3; improvizate cu ajutorul mijloacelor – cutii de metal, produselor
AVAP – 2.3 tehnice laptop, activităţii
 Exersarea asimilării pe videoproiector
strofe şi integrale a Resurse
cântecului procedurale:
 Reproducerea în colectiv conversaţia,
a cântecelor însuşite explicaţia,
intuitiv, pronunţând demonstraţia,
corect cuvintele exerciţiul,
 AVAP : realizarea unor observarea directă
tobe din cutii de metal Forme de
Acompanierea liberă a organizare:
cântecului, cu sonorităţi frontal, individual,
emise de obiecte din clasă în grup

AVAP – 1.3 Joc – Galeria artiştilor Resurse materiale:


 Selectarea, de către – coli de flipchart,
Galeria artiştilor fiecare copil, a celor mai pensule, acuarele,
frumoase 2-3 lucrări laptop,
realizate în timpul videoproiector Turul galeriei
activităţilor din unitatea Resurse
tematică procedurale:
 Realizarea, prin desen, a conversaţia,
unor chenare pe coli de explicaţia,
flipchart – suport pentru demonstraţia,
expunerea lucrărilor exerciţiul, jocul
(grupuri de 3-4 elevi) didactic, învăţarea
 Expunerea lucrărilor prin descoperire,
 Vizitarea expoziţiei şi observarea directă
exprimarea unor puncte Forme de
de vedere referitoare la organizare:
lucrările expuse de colegi frontal, individual,
Realizarea unor fotografii în grup
MIERCUR DP - 1.1; RECAPITULARE  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Observarea
I 2.3; 3.3 Comunicare şi prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul sistematică
AVAP – 2.2 cooperare meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
 Joc: Te rog să…. dimineaţă”
 Autocunoaştere şi – pagina 20-21, din
atitudine pozitivă faţă de caiet Delta Cart
sine şi faţă de ceilalţi Educaţional,
 Reguli de comunicare în ilustraţii cu activităţi
activitatea şcolară, diferite realizate de
precum şi în activitatea de şcolari, semafor,
zi cu zi semne de circulaţie,
 Observarea imaginilor şi coli, creioane
rezolvarea unor cerinţe pe colorate, laptop,
baza acestora videoproiector
 Jocuri de selecţie şi Resurse
plasare de jetoane: Da procedurale:
(comunicare eficientă)/Nu conversaţia,
(comunicare ineficientă) explicaţia,
 Discutarea unor exerciţiul, jocul
consecinţe legate de didactic, observarea
nerespectarea regulilor directă
AVAP: Desen la alegere, Forme de
diferite obiecte pe fiecare organizare:
deget al mâinii frontal, individual,
în grup
CLR - 1.3; RECAPITULARE  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1 Sunetele şi literele prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
DP – 2.2 mari şi mici de meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
tipar  Joc: Copacul cu litere – dimineaţă” Observarea
identificarea silabelor care –fişe de lucru, tablă comportamentulu
compun cuvinte date magnetică, i participativ
 Numirea alimentelor alfabetar, coli,
sănătoase dint-o mulţime creioane colorate,
de elemente date şi laptop,
stabilirea numărului de videoproiector
silabe Resurse
 Recunoaşterea literelor procedurale:
învăţate conversaţia,
 Citirea globală a numelui explicaţia,
scris cu litere de tipar pe demonstraţia,
dulăpior, la cuier, la colţul exerciţiul, jocul
de prezentare al clasei, didactic, învăţarea
 Identificarea cuvintelor prin descoperire,
corespunzătoare numelui observarea directă
unor copii, folosind Forme de
literele învăţate organizare:
 Joc: Şirul literelor frontal, individual,
(trasarea literelor folosind în grup
creioane colorate)/
identificarea cuvântului
prieten, dintr-o mulţime
de litere
DP: Cum ar trebui să fie
un prieten al animalelor?
MEM – 1.1, RECAPITULARE  Realizarea prin desen a Resurse materiale: Aprecierea
1.4 unor mulţimi cu număr –fişe de lucru, corectitudinii
AVAP – 2.2 indicat de elemente ilustraţii, rezolvării sarcinii
Numerele naturale  Compunerea şi numărătoare, coli, de lucru
în concentrul 0-31 descompunerea unor creioane colorate,
mulţimi de obiecte având laptop,
drept cardinal un număr videoproiector
de elemente mai mic Resurse
decât 10 mai mic decât 31 procedurale:
 Rezolvarea de probleme conversaţia,
în care numerele sunt date explicaţia,
obiectual sau figurate prin demonstraţia,
semne simple: puncte, exerciţiul, jocul
cerculeţe, linii etc. didactic, învăţarea
 Completarea unor serii prin descoperire,
numerice observarea directă
 Identificarea „vecinilor” Forme de
unor numere organizare:
 Exerciţii de ordonare în frontal, individual,
sens crescător şi în grup
descrescător a unor
numere
 Observarea părţilor
componente ale
vieţuitoarelor (plante,
animale) pentru
identificarea structurii lor
comune

AVAP : colorarea unui


desen pe baza unor coduri
date
 Exerciţii de recunoaştere
a plantelor şi a condiţiilor
lor de viaţă
MM – 1.1;  Însuşirea după auz a liniei Resurse materiale: Observarea
1.4; 2.1; melodice a cântecului –ilustraţii cu diferite sistematică a
3.3; Glasul instrumentelor instrumente capacităţii de
CLR – 3.2 (instrumente muzicale), muzicale, creioane, receptare a
AVAP – 2.2 prin cântarea lui beţişoare, laptop, sunetelor emise
demostrativă de către videoproiector de jucăriile
cadrul didactic sau cu Resurse muzicale
ajutorul mijloacelor procedurale:
tehnice, receptarea lui de conversaţia,
Mânuirea către copii explicaţia,
jucăriilor muzicale  Reproducerea în grup demonstraţia,
respectând sincronizarea exerciţiul, jocul
 Identificarea, în audiţii, a didactic, învăţarea
sunetelor produse de prin descoperire,
diferite instrumente observarea directă
muzicale Forme de
 Vizionare PPT: organizare:
Instrumente muzicale şi frontal, individual,
sunetele lor în grup
 Acompanierea liberă a
cântecelor învăţate în
unitate, cu sonorităţi
emise de obiecte din clasă
(creioane, beţişoare,
masă, podea, dulap etc.)
 CLR : identificarea
instrumentelor şi
selectarea acestora din
imaginile date.
 AVAP : reprezentarea
prin desen a unor
instrumente muzicale.
LIMBA
JOI ENGLEZÂ

 Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale


CLR - 1.3; RECAPITULARE prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
3.1; 4.1 Sunetele şi literele meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
AVAP – 2.2 mari şi mici de  Reprezentarea grafică a dimineaţă” Observarea
DP – 2.2 tipar unor cuvinte şi colorarea –fişe de lucru, tablă comportamentulu
sunetelor /literelor indicate magnetică,
 Identificarea sunetelor în
cuvinte însoţite de imagini
sugestive
 Colorarea imaginilor care
corespund unui cuvânt –
etichetă alfabetar, coli,
 Realizarea de cuvinte prin creioane colorate,
unirea silabelor cu ajutorul laptop,
săgeţilor videoproiector
 Colorarea selectivă a unor Resurse
litere, silabe, cuvinte procedurale:
folosind codul culorilor conversaţia,
 Scrierea literei mici de explicaţia,
tipar corespunzătoare literei demonstraţia,
exerciţiul, jocul i participativ
 Punerea în corespondenţă
a unui cuvânt rostit cu didactic, învăţarea
imaginea potrivită prin descoperire,
 Punerea în corespondenţă observarea directă
a unor cuvinte formate din Forme de
1-2 silabe cu imagini organizare:
potrivite, reprezentând frontal, individual,
obiecte din universul în grup
apropiat
 Citirea selectivă a unor
cuvinte/enunţuri
AVAP: Chipul literelor –
personalizarea literelor
învăţate
ED.FIZICÂ
MEM – 1.1, Ameliorare/  . Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale: Aprecieri globale
1.4 dezvoltare  Realizarea prin desen a –fişe de lucru, coli, şi individuale
AVAP – 2.2 unor mulţimi cu număr creioane colorate,
indicat de elemente laptop,
 Compunerea şi videoproiector
descompunerea unor Resurse
mulţimi de obiecte având procedurale:
drept cardinal un număr conversaţia,
de elemente mai mic explicaţia,
decât 10 demonstraţia,
 Rezolvarea de exerciţii de exerciţiul, jocul
adunare şi scădere cu o didactic, învăţarea
unitate, în
concentrul 0-10
 Activităţile de învăţare cu
caracter ameliorativ se
vor stabili în funcţie de
problemele
prin descoperire,
individuale/ale majorităţii
observarea directă
elevilor
Forme de
Activităţile de dezvoltare
organizare:
vor avea un grad ridicat
frontal, individual,
de dificultate şi vor fi
în grup
stabilite pentru elevii care
vor demonstra realizarea
tuturor obiectivelor de
evaluare vizate.
AVAP: Colorează
animalele preferate
RELIGIE
VINERI
ED.FIZICĂ
CLR – 1.3; Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: Resurse materiale: Aprecieri globale
2.1; 3.1; 4.2 dezvoltare prezenţa, noutăţi, impresii, – Calendarul şi individuale
AVAP –2.2 meteo, mesajul zilei „Întâlnirea de
 Ameliorare-dezvoltare dimineaţă”
 Activităţile de învăţare cu –fişe de lucru, coli,
caracter ameliorativ se vor creioane colorate,
stabili în funcţie de laptop, videoproiector
problemele individuale/ale Resurse procedurale:
majorităţii elevilor conversaţia, explicaţia,
Activităţile de dezvoltare vor demonstraţia,
avea un grad ridicat de exerciţiul, jocul
dificultate şi vor fi stabilite didactic, învăţarea
pentru elevii care vor prin descoperire,
demonstra realizarea tuturor observarea directă
obiectivelor de evaluare Forme de
vizate. organizare:
frontal, individual, în
grup
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”
Nr. de săptămâni: XVIII- XX
Perioada: 3 februarie -21 februarie
SAPTĂMÂNA ZIUA DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE RESURSE EVALUARE
CONŢINUT
I LUNI DP - 2.1; 2.2 Comportare Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data,
CLR – 1.3 civilizată meteo, agenda zilei) Observarea
AVAP – 2.4 CLR: Exerciţii de participare la conversaţii sistematică
Resurse materiale:
MEM– 1.1 scurte, în grup, pe teme sugerate de imagini
– Calendarul „Întâlnirea de
 Joc: „Roata emoţiilor”
dimineaţă”
 Exerciţii de identificare a regulilor de
– pagina 22-23, din auxiliar,
comportare civilizată, în imagini
CD,„Roata emoţiilor”, coli,
 Jocuri de rol ilustrând modalităţi
creioane colorate, laptop,
pozitive/negative de interacţiune verbală sau
videoproiector
fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă
Resurse procedurale:
politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se
conversaţia, explicaţia,
lovesc, se împing etc.
demonstraţia, exerciţiul,
 Organizarea unor evenimente:„Expoziţie de
jocul didactic, învăţarea prin
lucrări plastice dedicate prietenilor”
descoperire, observarea
 Exprimarea prin desen a regulilor de
directă
comunicare la şcoală şi afişarea acestora
Forme de organizare:
pentru a fi vizualizate de elevi (exemplu:
frontal, individual, în grup
„vorbim pe rând”, „ascultăm activ”,
„respectăm programul şcolar”, „ajutăm
colegii când ne solicită sprijinul”, „adresăm
întrebări” etc.)
AVAP: Colorarea după codul de culori
MEM : unirea punctetelor în ordinea
crescătoare a numerelor pentru a obţine desen

CLR -1.2; Dragonii din Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 2.1; 2.2; Ţinutul Albastru impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
3.1; 4.1;  Text suport: „Dragonii din Ţinutul dimineaţă”
AVAP – 2.3 Albastru”de R.S. Gannet – pagina 40-41, din caiet, Observarea
MM – 1.4  Cine, ce, unde, cum? – formulare de CD,planşă cu literele p/ P, comportamentului
întrebări/răspunsuri despre animale dispărute CD,ilustraţii cu dragoni, coli, participativ
 Povestirea după imagini creioane colorate, laptop,
 Expunerea rolului fiecărui membru din videoproiector
familie dragonilor Resurse procedurale:
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea conversaţia, explicaţia,
numărului de silabe demonstraţia, exerciţiul,
 Identificarea literei P, mare, de tipar, într-un jocul didactic, învăţarea prin
şir de litere descoperire, observarea
 Stabilirea locului sunetului p în cuvinte directă
 Trasarea conturului literelor folosind resurse Forme de organizare:
variate, decorarea literei P frontal, individual, în grup
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
MM: Audierea cântecului „Dragonul”
AVAP: Realizează un desen care ilustrează o
scenă din poveste
MEM - 1.1.; Adunarea cu 2 CLR: Discuţii despre consecinţele unor acţiuni Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; asupra propriului corp – pagina 44, din caiet,CD corectitudinii
3.1; 3.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de planşă cu adunarea cu 2, rezolvării sarcinii de
obiecte având drept cardinal un număr de numărătoare, coli, creioane lucru
AVAP - 2.2. elemente mai mic de 10 colorate, laptop, videoproiec-
CLR – 2.2  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 2 tor
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea Resurse procedurale:
operaţiilor efectuate prin numărare de conversaţia, explicaţia,
obiecte/desene demonstraţia, exerciţiul,
 Identificarea rezultatului corect, cu suport jocul didactic, învăţarea prin
intuitiv descoperire, observarea
 Numărări pe axa numerelor directă
 Completarea unor şiruri de adunare Forme de organizare:
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi frontal, individual, în grup
rezultatul corespunzător
 Adăugarea a 2 elemente la o mulţime de
obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor
 Exerciţii de identificare a unor obiecte
necesare pentru producerea sunetelor
(identificarea relaţiei vibraţie – sunet)
 Exerciţii de colorare a corpurilor care pot
produce sunete şi vibraţii
AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii
de adunare cu 2 unităţi
AVAP – 2.1;  Realizarea unei compoziţii:Autoportret- Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3 Desen Micul pictor” – pagina 38, din caiet,CD, Expunerea lucrărilor
MM – 2.2 Elemente de limbaj  Realizarea unor compoziţii, individual acuarele, tempera, burete,
plastic linia, punctul, folosind culori la alegere şi tehnici planşă “Steaua
forma improvizate culorilor”laptop,
 Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop videoproiector
decorativ în compoziţie Resurse procedurale:
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice conversaţia, explicaţia,
pentru realizarea unor fotografii/ demonstraţia, exerciţiul,
 Aşternerea petelor de culoare jocul didactic, învăţarea prin
 Obţinerea autoportetului descoperire, observarea
MM: Ninge iar directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MARŢI CLR – 1.3; Dragonii din  Text suport: „Dragonii din Ţinutul
Resurse materiale:
3.1; 4.1 Ţinutul Albastru Albastru”de R.S. Gannet
– pagina 40-41, din auxiliar,
AVAP – 2.2  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte care
CD,planşă cu literele p, P,
încep cu sunetul p cu imaginile potrivite
ilustraţii cu dragoni, coli,
 Formulare de propoziţii, indicarea numărului
creioane colorate, laptop,
de cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi din Aprecieri globale şi
videoproiector
palme/bătăi individuale
Resurse procedurale:
 Indicarea locului sunetului p în cuvinte de 2-
conversaţia, explicaţia,
3 silabe Observarea
demonstraţia, exerciţiul,
 Colorarea bulinei corespunzătoare comportamentului
jocul didactic, învăţarea prin
 Scrierea literei p/P cu ajutorul beţişoarelor participativ
descoperire, observarea
 AVAP : modelarea plastilinei pentru
directă
obţinerea literei p/P de tipar
Forme de organizare:
 Recunoaşterea literei p în cuvinte date
frontal, individual, în grup
Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate, decorarea literei P
MEM - 1.1.; Scăderea cu 2  CLR: întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; ilustraţiei – pagina 44, din auxiliar, CD, corectitudinii
3.1; 3.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de planşă cu scăderea cu 2, rezolvării sarcinii de
obiecte având drept cardinal un număr de numărătoare, coli, creioane lucru
MM - 1.4 elemente mai mic de 10 colorate, laptop, videoproiec-
 Rezolvarea de exerciţii de scădere cu 2 tor
unităţi în concentrul
 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin
numărare de obiecte/desene
Resurse procedurale:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport
conversaţia, explicaţia,
intuitiv
demonstraţia, exerciţiul,
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi
jocul didactic, învăţarea prin
rezultatul corespunzător
descoperire, observarea
 Extragerea a 2 elemente dintr-o mulţime de
directă
obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
Forme de organizare:
numărarea obiectelor
frontal, individual, în grup
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii
de scădere cu 2 unităţi
Joc: Pătratul magic
AV/AP –1.3; Tehnici simple de  Utilizarea unor tehnici simple de modelaj – Aprecieri individuale
2.3; 2.4 modelaj Amprente în aluat
 Realizarea unor amprente şi explicarea Analiza produselor
alegerilor făcute activităţii
MM – 2.1  Exersarea modului de îngrijire/păstrare a
instrumentelor şi materialelor
CLR – 1.3  Exerciţii de utilizare a unor tehnici simple
de amestecare, aplatizare a aluatului
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi
diferite
CLR: Conversaţii despre posibile utilizări
ale produselor realizate
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri
despre amprentele obţinute prin modelaj
 Joc: Mie îmi place să modelez pentru
că……
MM : Audiţie „Eu sunt doar un copilaş”
MM - 1.4; Cântarea vocală în  Audierea cântecului „Muzicanţii” de Gr. Resurse materiale: Observarea
2.1; 3.1, grup şi individual Teodosiu - cu ajutorul mijloacelor tehnice –laptop, videoproiector sistematică a
MEM – 2.2 MEM – „Ce s-ar întâmpla dacă...?” Resurse procedurale: capacităţii de a cânta
 Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a conversaţia, explicaţia, în colectiv prin scara
unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu demonstraţia, exerciţiul, de clasificare
sonorităţi distincte (instrumente muzicale) jocul didactic, învăţarea prin
 Jocuri de audiere alternativă şi comparată a descoperire, observarea
sunetelor vorbite şi cântate directă
 Exerciţii de mânuire liberă a jucăriilor Forme de organizare:
muzicale, respectiv executarea percuţiei frontal, individual, în grup
corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi
individual
 Cântarea în colectiv, asociind mişcarea
sugerată de text
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
 Reproducerea în colectiv a cântecelor
însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale
MIERCURI DP - 2.1; 2.2 Comportare CLR: Exerciţii de participare la conversaţii
CLR – 1.3 civilizată scurte, în grup, pe teme sugerate de imagini
AVAP – 2.4  Exerciţii de identificare a regulilor de
MEM– 1.1 comportare civilizată, în imagini
 Jocuri de rol ilustrând modalităţi Resurse materiale:
pozitive/negative de interacţiune verbală sau – pagina 22-23, din auxiliar,
fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă CD„Roata emoţiilor”, coli,
politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se creioane colorate, laptop,
lovesc, se împing etc. videoproiector
 Organizarea unor evenimente:„Expoziţie de Resurse procedurale:
lucrări plastice dedicate prietenilor” conversaţia, explicaţia, Observarea
 Exprimarea prin desen a regulilor de demonstraţia, exerciţiul, sistematică
comunicare la şcoală şi afişarea acestora jocul didactic, învăţarea prin
pentru a fi vizualizate de elevi (exemplu: descoperire, observarea
„vorbim pe rând”, „ascultăm activ”, directă
„respectăm programul şcolar”, „ajutăm Forme de organizare:
colegii când ne solicită sprijinul”, „adresăm frontal, individual, în grup
întrebări” etc.)
AVAP: Colorarea după codul de culori
MEM : unirea punctetelor în ordinea
crescătoare a numerelor pentru a obţine
desene
CLR – 1.3; Sunetul p  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
3.1; 4.1 Literele p/P, de impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
MEM – 1.1 tipar  Text suport: „Dragonii din Ţinutul dimineaţă”
Albastru”de R.S. Gannet – pagina 40-41, din auxiliar, Observarea
 Joc „Descoperă!” – aşezarea imaginilor care CD,planşă cu literele p/ P, comportamentului
numesc obiecte al căror sunet iniţial este p ilustraţii diferite, coli, participativ
 Recunoaşterea literei p/P în cuvinte date creioane colorate, laptop,
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu videoproiector
literele care îl alcătuiesc
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din Resurse procedurale:
universul apropiat/observarea etichetelor cu conversaţia, explicaţia,
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu demonstraţia, exerciţiul,
litere de tipar jocul didactic, învăţarea prin
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte descoperire, observarea
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, directă
reprezentând obiecte din universul apropiat Forme de organizare:
MEM: scrierea numărului corespunzător frontal, individual, în grup
tuturor literelor p folosite în cuvinte date
MEM - 1.1.; Adunarea şi  CLR: observarea şi analiza ilustraţiei Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; scăderea cu 1 şi 2  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere – pagina 45, din auxiliar, corectitudinii
3.1; 3.2; cu 1 şi 2 unităţi în concentrul 0-10 şi numărătoare, coli, creioane rezolvării sarcinii de
verificarea operaţiilor efectuate prin numărare colorate, laptop, lucru
CLR – 2.2 de obiecte/desene videoproiector
AVAP – 2.2  Identificarea rezultatului corect, cu suport Resurse procedurale:
intuitiv conversaţia, explicaţia,
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi demonstraţia, exerciţiul,
rezultatul corespunzător jocul didactic, învăţarea prin
 Adăugarea/extragerea a 2 elemente dintr-o descoperire, observarea
mulţime de obiecte directă
 Compunerea unor probleme pe baza Forme de organizare:
imaginilor date şi rezolvarea acestora în frontal, individual, în grup
funcţie de cerinţa dată
AVAP: Colorează imaginile
 MM:Jocuri de mişcare pentru evidenţierea
forţelor şi a efectelor acestora: împingere,
tragere, deformarea/ruperea/spargerea
Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar
întâmpla dacă…?”
MM – 2.1 Cântarea în  Vizionare PPT : Iarna Resurse materiale: Aprecieri globale si
CLR – 1.1 colectiv.  Audierea cântecului „ Iarna a sosit în –coli, creioane individuale
AVAP – 2.2 Cântarea zori”cu ajutorul mijloacelor tehnice colorate, laptop,
instrumentală  Acompanierea cu ajutorul instrumentelor videoproiector
improvizate (tobe, lemne, creioane) Resurse procedurale:
 Reproducerea în colectiv a cântecelor conversaţia, explicaţia,
însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele demonstraţia, exerciţiul,
 Exersarea asimilării integrale a melodiei jocul didactic, învăţarea prin
 AVAP: La săniuş - colorare descoperire, observarea
directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
JOI LIMBA
ENGLEZĂ
CLR – 1.3; Sunetul p  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
2.2; 3.1; 4.1 Literele p/P, de impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de Aprecieri globale şi
AVAP - 2.2 tipar  Text suport: „Dragonii din Ţinutul dimineaţă” individuale
Albastru”de R.S. Gannet – pagina 40-41, din auxiliar,
 Recunoaşterea literei p/P în cuvinte date planşă cu literele p, P, Observarea
 Selectarea de litere dintr-un şir aleatoriu de alfabetar, tablă magnetică, sistematică
litere, pentru a identifica un cuvânt potrivit careuri, etichete cu cuvinte
pentru o imagine coli, creioane colorate,
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu laptop, videoproiector
literele care îl alcătuiesc Resurse procedurale:
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din conversaţia, explicaţia,
universul apropiat/observarea etichetelor cu demonstraţia, exerciţiul,
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu jocul didactic, învăţarea prin
litere de tipar descoperire, observarea
 Asocierea a două silabe pentru formarea directă
cuvintelor Forme de organizare:
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte frontal, individual, în grup
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
reprezentând obiecte din universul apropiat
 Descoperirea unor cuvinte în careuri
AVAP : Colorare după cod dat
ED.FIZICĂ

MEM - 1.1.; Adunarea şi  Joc: -Câţi copii? ( numărarea elevilor din Resurse materiale: Aprecierea
1.2; 1.4; 1.6; scăderea cu 3 clasă după diferite criterii: băieţi; fetiţe cu – pagina 46, din auxiliar, CD, corectitudinii
3.1; 3.2; părul blond, fetiţe care au fraţi, băieţi care s- numărătoare, coli, creioane rezolvării sarcinii de
au născut primăvara) colorate, laptop, lucru
CLR – 2.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de videoproiector
AVAP – 2.2 obiecte având drept cardinal un număr de Resurse procedurale:
elemente mai mic de 10 conversaţia, explicaţia,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere demonstraţia, exerciţiul,
cu 3 unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea jocul didactic, învăţarea prin
operaţiilor efectuate prin numărare de descoperire, observarea
obiecte/desene
 Identificarea rezultatului corect, cu suport
intuitiv
 Numărări pe axa numerelor directă
 Completarea unor şiruri de adunare Forme de organizare:
 Adăugarea/extragerea a 3 elemente dintr-o frontal, individual, în grup
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
însoţită de numărarea obiectelor
AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii
de adunare /scădere cu 3 unităţi
VINERI RELIGIE

ED.FIZICÂ
CLR – 1.3; Degeţica  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
2.2; 3.1; 4.1 impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
MEM – 3.1  Text suport: „Degeţica”, de H. C. dimineaţă”
DP - 2.2 Andersen – pagina 42-43, din auxiliar, Observarea
AVAP – 2.1  Cine, ce, unde, cum? – formulare de CDplanşă cu literele d/D, sistematică
întrebări/răspunsuri despre personajul coli, creioane colorate,
principal laptop, videoproiector
 Povestirea după imagini Resurse procedurale:
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea conversaţia, explicaţia,
numărului de silabe demonstraţia, exerciţiul,
 Identificarea literei D, mare, de tipar, într-un jocul didactic, învăţarea prin
şir de litere descoperire, observarea
 Stabilirea locului sunetului d în cuvinte directă
 Trasarea conturului literelor folosind resurse Forme de organizare:
variate, decorarea literei D frontal, individual, în grup
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP: Realizează un desen care ilustrează
o scenă din poveste
MEM: scrierea numărului corespunzător
tuturor vieţuitoarelor întâlnite în conţinutul
poveştii
 Identificarea sensului unor cuvinte prin
schimbarea unei litere
 DP: selectarea din mai multe imagini a celor
care ilustrează activităţile zilnice personale

II LUNI DP - 1.1; 2.1 Regulile noastre  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, Observarea
Resurse materiale:
AVAP – 2.4 data, meteo, agenda zilei) sistematică
– Calendarul „Întâlnirea de
CLR – 1.3  Reguli de comunicare în activitatea
dimineaţă”
şcolară
– pagina 24, din auxiliar, CD,
 Exerciţii de identificare a unor formule
ilustraţii cu diferite
folosite în situaţii diferite sugerate de imagini
comportamente în timpul
CLR: Exerciţii de participare la conversaţii
cursurilor, creioane colorate,
scurte, în grup, pe teme sugerate de imagini
laptop, videoproiector
 Exerciţii de comparare a comportamentului
Resurse procedurale:
în diferite situaţii
conversaţia, explicaţia,
 Jocuri „Aşa da/aşa nu”: identificarea în
demonstraţia, exerciţiul,
imagini a unor situaţii care prezintă modalităţi
observarea directă
pozitive/ negative de interacţiune verbală sau
Forme de organizare:
fizică
frontal, individual, în grup
AVAP : Emoţiile au culori! –colorarea feţelor
potrivite emoţiilor

CLR -1.2; Degeţica Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:


1.3; 2.1; 2.2; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de Aprecieri globale şi
3.1; 4.1;  Text suport: „Degeţica”, de H. C. dimineaţă” individuale
AVAP – 2.3 Andersen – pagina 42-43, din auxiliar,
DP – 2.2 D.P: Identificarea regulilor de comunicare în planşă cu literele d/D, coli, Observarea
MM – 2.2 comportamentul cu persoane diferite de noi creioane colorate, laptop, comportamentului
 Joc: De-a fluturaşii videoproiector participativ
 Indicarea locului sunetului d în cuvinte de 2- Resurse procedurale:
3 silabe conversaţia, explicaţia,
 Identificarea literei D, mare, de tipar, într-un demonstraţia, exerciţiul,
şir de cuvinte jocul didactic, învăţarea prin
 Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea descoperire, observarea
locului literelor noi directă
 Trasarea conturului literelor folosind resurse Forme de organizare:
variate, decorarea literei D frontal, individual, în grup
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP: Colorează imaginea preferată
MM: Degeţica
CLR – întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse materiale: Aprecierea
MEM – 1.1.; ilustraţiilor – pagina 47, din auxiliar, corectitudinii
1.2.;  Exerciţii de identificare a unor obiecte CD,planşă cu diferite rezolvării sarcinii de
Unde şi vibraţii necesare pentru producerea sunetelor instrumente muzicale, coli, lucru
CLR – 1.1 (identificarea relaţiei vibraţie – sunet) creioane colorate, laptop,
AVAP – 2.2  Exerciţii de colorare a corpurilor care pot videoproiector Resurse
produce sunete şi vibraţii -instrumentele procedurale:
muzicale/ conversaţia, explicaţia,
 Exerciţii de identificare a relaţiei vibraţie – demonstraţia, exerciţiul,
sunet, a instrumentelor muzicale/jucării care jocul didactic, învăţarea prin
contribuie la producerea sunetului etc. descoperire, observarea
 AVAP: Asamblarea unui puzzle cu un directă
instrument muzical cunoscut Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

AVAP – 1.3;  Invitaţia - „La spectacol”-Scufiţa roşie Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.3; 2.4.; Tehnici de lucru:  Joc : „Tu ce personaj vrei să fii ? – pagina 5, din auxiliar,
MM – 2.1 decupare, lipire,  Utilizarea unor tehnici simple de lucru CD,foarfece, creioane
decorare  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri colorate, laptop, videoproiec-
despre utilizarea şi transmiterea invitaţiei tor
 MM : jocuri pe cântec cu executarea unor Resurse procedurale:
mişcări potrivite conţinutului de idei al textului conversaţia, explicaţia,
„La spectacol” exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire,
observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MARŢI CLR -1.2; Sunetul d Text suport: „Degeţica”, de H. C. Andersen Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 2.1; 2.2; Literele d/D, de  Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din – pagina 42-43, din auxiliar, individuale
3.1; 4.1; tipar universul apropiat/observarea etichetelor cu planşă cu literele d/D,
AVAP – 2.2 cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu alfabetar, Copacul cu litere, Observarea
MEM – 1.1 litere de tipar plastilină, coli, creioane comportamentului
 Asocierea silabelor pentru formarea colorate, laptop, participativ
cuvintelor videoproiector
 Joc: Copacul cu litere – identificarea literelor Resurse procedurale:
care compun cuvinte date, prin colorarea lor conversaţia, explicaţia,
 MEM : scrierea numărului corespunzătoare demonstraţia, exerciţiul,
tuturor literelor d, folosite în cuvinte date învăţarea prin descoperire
 AVAP : obţinerea literei D, mare, de tipar Forme de organizare:
din plastilină frontal, individual, în grup

MEM - 1.1; Adunarea şi CLR: întrebări şi răspunsuri pe baza


1.2.; 1.3.; 1.4. scăderea cu 4 ilustraţiei
AVAP – 2.2  Precizarea utilităţii unor aparate
CLR – 2.2 electrocasnice ilustrate
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de
Resurse materiale:
obiecte având drept cardinal un număr de
– pagina 48, din auxiliar, CD
elemente mai mic de 10
planşă cu diferite instrumente
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere
muzicale, coli, creioane Aprecierea corecti-
cu 4 unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea
colorate, laptop, tudinii rezolvării
operaţiilor efectuate prin numărare de
videoproiector sarcinii de lucru
obiecte/desene
Resurse procedurale:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport
conversaţia, explicaţia,
intuitiv
exerciţiul, jocul didactic,
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi
învăţarea prin descoperire,
rezultatul corespunzător
observarea directă
 Adăugarea/extragerea a 4 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
însoţită de numărarea obiectelor
AVAB:Colorează broasca din Degeţica

AVAP – Tehnici de lucru:  MM: Trenul


1.2.;1.3; 2.3; asamblare, decupare,  Jocuri de sortare a obiectelor de acelaşi fel Forme de organizare: Aprecieri individuale
2.4.; lipire, ilustrate pe piese puzzle din carton frontal, individual, în grup
MM – 2.1  Puzzle—Viaţa din adâncuri Resurse materiale:
 Utilizarea unor tehnici simple de decupare, –planşă cu diferite
asamblare, lipire, coloare instrumente muzicale, coli,
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri creioane colorate, pag.39-41
despre figurinele obţinute prin modelaj din caiet, CD,foarfecă, lipici,
 Joc: Mie îmi place să asamblez puzzle laptop, videoproiector
pentru că…… Resurse procedurale:
MM : jocuri pe cântec cu executarea unor conversaţia, explicaţia,
mişcări potrivite conţinutului de idei al textului exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire,
observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MM – 1.1.; Interpretarea  Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a Resurse materiale:
1.2.; 1.4.; Nuanţe –tare, încet, unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu –planşă cu diferite
mediu sonorităţi distincte instrumente muzicale, coli,
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau creioane colorate, laptop,
scurte, emise tare sau încet de obiecte videoproiector
cunoscute Resurse procedurale:
 Exerciţii alternative în colectiv conversaţia, explicaţia,
 Acompanierea cântecelor cu percuţie exerciţiul, jocul didactic,
corporală (bătăi din palme, bătăi cu învăţarea prin descoperire,
degetul/creionul în bancă etc.) observarea directă
 Jocuri de recunoaştere auditivă a unor Forme de organizare:
sonorităţi din mediul înconjurător şi imitarea frontal, individual, în grup
lor folosind onomatopee

MIERCURI DP - 1.1; 2.1 Comunicăm în  Joc : „Recunoaşte personajul”


AVAP – 2.4 clasă  Exerciţii de identificare în imagini a unor Resurse materiale:
MM – 2.2 situaţii care prezintă modalităţi – paginile 25-26, din auxiliar,
pozitive/negative de interacţiune verbală sau CD,ilustraţii cu diverse
fizică activităţi desfăşurate la
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul şcoală, coli, creioane colorate,
„Pot să te prezint eu?” în care fiecare copil laptop, videoproiector
îşi prezintă colegul/colega Resurse procedurale:
Observarea
preferată, activităţile preferate conversaţia, explicaţia,
sistematică
 Discuţii de explorare a intereselor şi a demonstraţia, exerciţiul,
experienţelor anterioare ale copiilor jocul didactic, învăţarea prin
 Joc : Termometrul emoţiilor - Recunoaşterea descoperire, observarea
emoţiei exprimate de chipul persoanelor directă
 AVAP: ilustrarea propriilor emoţii în Forme de organizare:
diferite situaţii frontal, individual, în grup
MM : Audiţie : „Dacă vesel se trăieşte”

CLR – 1.3.; Sunetul d  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
3.1.; 4.1.; Literele d/D, de impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
tipar  Text suport: „Degeţica”, de H. C. dimineaţă”
AVAP – 2.2 Andersen – pagina 42-43, din auxiliar, Observarea
MM – 2.2  Recunoaşterea literei d/D, în cuvinte date alfabetar, tablă magnetică, comportamentului
 Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea puzzle, plastilină, coli, participative
locului literelor noi creioane colorate, laptop,
 Trasarea conturului literelor folosind resurse videoproiector
variate, decorarea literei d Resurse procedurale:
 Joc - puzzle - asocierea silabelor (prin conversaţia, explicaţia,
colorare) pentru formarea cuvintelor demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: decorarea rochiţei Degeţicăi, folosind jocul didactic, învăţarea prin
literele P, p, d, D, folosind diverse instrumente descoperire, observarea
de scris directă
MM: Vine, vine, primăvara Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MEM – 1.1.; Forţe  Joc: „Ghiceşte cine câştigă?” Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.2;  Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor – pagina 49, din auxiliar,CD, tudinii rezolvării
şi a efectelor acestora: împingere, tragere, coli, creioane colorate, sarcinii de lucru
CLR – 1.3; deformarea/ruperea/spargerea laptop, videoproiector
2.2.  Clasificarera unor jucării în funcţie de modul Resurse procedurale:
AVAP – 2.1 de acţionare: tragere/împingere conversaţia, explicaţia,
 Identificarea unor corpuri care îşi modifică exerciţiul, jocul didactic,
forma: balonul, buretele, plastilina etc. învăţarea prin descoperire,
 Ruperea hârtiei, a frunzelor, a cartonului observarea directă
pentru a modifica forma Forme de organizare:
 Exemplificarea corpurilor care se sparg frontal, individual, în grup
 Identificarea modului de mişcare/deplasare a
diferitelor obiecte/vieţuitoare
 Exerciţii de intuire a unor imagini şi de
observare a schimbării formei unor obiecte
atunci când asupra lor se exercită o forţă
AVAP : colorarea unui desen pe baza unor
coduri date

MM – 1.1.; Interpretarea  Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a Resurse materiale: Aprecieri individuale
1.2.; 1.4.; Nuanţe –tare, încet, unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu –planşă cu diferite
mediu sonorităţi distincte instrumente muzicale, coli,
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau creioane colorate, laptop,
scurte, emise tare sau încet de obiecte videoproiector
cunoscute Resurse procedurale:
 Exerciţii alternative în colectiv conversaţia, explicaţia,
 Acompanierea cântecelor cu percuţie exerciţiul, jocul didactic,
corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul Forme de organizare:
în bancă etc.) frontal, individual, în grup
 Jocuri de recunoaştere auditivă a unor
sonorităţi din mediul înconjurător şi imitarea
lor folosind onomatopee
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.1; Habarnam visează  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 3.1, .; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
4.1.;  Text suport: „Habarnam visează”după dimineaţă”
AVAP – 1.2 Nikolai Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, Observarea
MM – 2.1  Cine, ce, unde, cum? – formulare de CD,alfabetar, tablă comportamentului
întrebări/răspunsuri despre prichindei magnetică, planşă cu literele participativ
 Povestirea după imagini î, Î
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea puzzle, plastilină, markere,
numărului de silabe laptop, videoproiector
 Identificarea literei Î, mare, de tipar, într-un Resurse procedurale:
şir de litere conversaţia, explicaţia,
 Stabilirea locului sunetului î, în cuvinte demonstraţia, exerciţiul,
 Trasarea conturului literelor folosind resurse învăţarea prin descoperire,
variate, decorarea literei Î observarea directă
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt Forme de organizare:
MM: Audierea cântecului „Prichindel” frontal, individual, în grup
AVAP: Realizează un desen care ilustrează
o scenă din poveste
ED.FIZICĂ
MEM - 1.1; Adunarea şi  Joc: -Câţi copii? ( numărarea elevilor din Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.2.; 1.3.; 1.4. scăderea cu 5 clasă după diferite criterii: băieţi; fetiţe cu -,pagina 50, din auxiliar, CD, tudinii rezolvării
AVAP – 2.2 părul blond, fetiţe care au fraţi, băieţi care s- coli, creioane colorate, sarcinii de lucru
au născut primăvara) laptop, videoproiector
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de Resurse procedurale:
obiecte având drept cardinal un număr de conversaţia, explicaţia,
elemente mai mic de 10 exerciţiul, jocul didactic,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere învăţarea prin descoperire,
cu 3 unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea observarea directă
operaţiilor efectuate prin numărare de Forme de organizare:
obiecte/desene frontal, individual, în grup
 Identificarea rezultatului corect, cu suport
intuitiv
 Numărări pe axa numerelor
 Completarea unor şiruri de adunare
 Adăugarea/extragerea a 5 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
însoţită de numărarea obiectelor
AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii
de adunare /scădere cu 5 unităţi
RELIGIE
VINERI

EF
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
CLR - 1.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
1.3; 3.1, .; Text suport: „Habarnam visează”după dimineaţă”
4.1.; Nikolai Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, Observarea
AVAP – 2.2  Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt alfabetar, tablă magnetică, comportamentului
MM – 2. pe teme familiare/ a unor informaţii dintr-un planşă cu literele î, Î participativ
mesaj scurt puzzle, plastilină, markere,
 Formularea unor răspunsuri la întrebări: laptop, videoproiector
„Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce?” Resurse procedurale:
 Identificarea semnificaţiei unor imagini conversaţia, explicaţia,
Habarnam visează  Indicarea locului sunetului î, în cuvinte de 2- demonstraţia, exerciţiul,
3 silabe prin ridicarea unui jeton învăţarea prin descoperire,
 Identificarea literei Î, mare, de tipar într-un observarea directă
şir de cuvinte Forme de organizare:
 Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea frontal, individual, în grup
locului literelor noi
 Observarea literelor î, Î, şi analiza acesora
 Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate, decorarea literei Î
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP: Colorează imaginile
III LUNI DP - 1.1; 2.1 Comunicăm în Joc : „Recunoaşte personajul” Resurse materiale: Observarea
AVAP – 2.4 clasă  Exerciţii de identificare în imagini a unor – paginile 25-26, din auxiliar, sistematică
MM – 2.2 situaţii care prezintă modalităţi Cd,ilustraţii cu diverse
pozitive/negative de interacţiune verbală sau activităţi desfăşurate la
fizică şcoală, coli, creioane colorate,
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul laptop, videoproiector
„Pot să te prezint eu?” în care fiecare copil Resurse procedurale:
îşi prezintă colegul/colega
preferată, activităţile preferate
conversaţia, explicaţia,
 Discuţii de explorare a intereselor şi a
demonstraţia, exerciţiul,
experienţelor anterioare ale copiilor
jocul didactic, învăţarea prin
 Joc : Termometrul emoţiilor - Recunoaşterea
descoperire, observarea directă
emoţiei exprimate de chipul persoanelor
Forme de organizare:
 AVAP: ilustrarea propriilor emoţii în
diferite situaţii frontal, individual, în grup
MM : Audiţie : „Dacă vesel se trăieşte”
Sunetul î  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea
CLR -1.2; Literele î/Î, de tipar impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de sistematică a
1.3; 2.1; 2.2;  Text suport: „Habarnam visează”după dimineaţă” capacităţii de
3.1; 4.1; Nikolai Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, identificare a
AVAP – 2.3  Joc: Copacul cu litere – identificarea CD,alfabetar, tablă sunetului iniţial şi/
DP – 2.2 literelor care compun cuvinte date prin magnetică, sau final dintr-un
colorarea lor planşă cu literele î/ Î cuvânt, a silabelor şi a
 Identificarea imaginilor corespunzătoare puzzle, plastilină, markere, cuvintelor din
cuvintelor care conţin sunetul la început laptop, videoproiector propoziţii rostite clar
 Crearea unor cuvinte prin completarea Resurse procedurale: şi rar (listă de
literelor lipsă conversaţia, explicaţia, verificare)
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu demonstraţia, exerciţiul,
literele care îl alcătuiesc învăţarea prin descoperire,
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! - exerciţii observarea directă
de obţinere a pluralui unui cuvânt după model Forme de organizare:
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din frontal, individual, în grup
universul apropiat/observarea etichetelor cu
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare
AVAP : alegerea culorilor potrivite pentru a
colora imagini ce respectă indicaţii date
DP: De-a magicianul

MEM – 1.1. Electricitate CLR: Pericolul curentului electric Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.2.;  Enumerarea unor aparate electrocasnice, – pagina 51, CD, laptop, tudinii rezolvării
1.3.; 1.4.; electronice care funcţionează cu ajutorul video-proiector sarcinii de lucru
CLR – 1.1. electricităţii Resurse procedurale:
AVAP – 2.2 Joc: „Aşa da – aşa nu!” (discriminarea conversaţia, explicaţia,
imaginilor pozitive de cele negative)
 Identificarea activităţilor zilnice în care
intervine electricitatea
demonstraţia, exerciţiul,
 Identificarea unor surse de electricitate
învăţarea prin descoperire,
(baterii, acumulatori) care asigură
observarea directă
funcţionarea unor obiecte
Forme de organizare:
DP: Identificarea activităţilor zilnice în care
frontal, individual, în grup
intervine electricitatea
AVAP: Realizarea unui poster de avertizare a
zonei expuse pericolului curentului electric
AVAP –1.1.; Tehnici simple de  Rama foto– colaj Resurse materiale: Observare
2.1; 2.2; 2.3.; prelucrare a  Utilizarea unor tehnici simple de, decupare – pag.37 din caiet,CD, carton Expunerea lucrărilor
2.4.; 2.6.; hârtiei: rupere, după contur, lipire, lipire în funcţie de nevoi şi colorat, lipici, seminţe de
MM – 2.2 tăiere, decupare după indicaţii pentru realizarea ramei dovleac
contur, lipire  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri sfoară, perforator, laptop,
despre lucrarea obţinută videoproiector
 Realizarea unor lucrări în care să se asocieze Resurse procedurale:
elemente de exprimare plastică, cu alte forme conversaţia, explicaţia,
de exprimare artistică demonstraţia, exerciţiul,
 Povestirea unui eveniment personal, cu învăţarea prin descoperire,
ajutorul colajului obţinut observarea directă
MM:”Trenul” Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR – 1.3.; Sunetul î Identificarea literelor î/Î, de tipar, într-un şir de
Resurse materiale:
MARŢI 2.1; 3.1; 4.1.; Literele î/Î, de tipar litere
– Calendarul „Întâlnirea de
DP – 2.2  MEM: scrierea numărului corespunzătoare
dimineaţă”
MEM – 1.1 tuturor literelor găsite
– pagina 44-45, din auxiliar, Aprecieri globale şi
AVAP – 2.1  Întrebări şi răspunsuri, pe baza ilustraţiei
alfabetar, tablă magnetică, individuale
 D.P: Identificarea regulilor de comunicare în
planşă cu literele î, Î,
comportamentul la şcoală
plastilină, markere, laptop,
 Formulare de propoziţii, indicarea numărului Observarea
videoproiector
de cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi din comportamentului
Resurse procedurale:
palme participativ
conversaţia, explicaţia,
 Identificarea cuvintelor care aparţin imaginii
demonstraţia, exerciţiul,
prin marcarea lor cu x
învăţarea prin descoperire,
AVAP: modelarea plastilinei pentru
observarea directă
obţinerea literelor î, Î, de tipar
MEM – 1.1.  Compunerea şi descompunerea unor mulţimi Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.2.; Adunarea şi de obiecte având drept cardinal un număr de – pagina 50, CD, imagini care tudinii rezolvării
elemente mai mic decât 10 avertizează prezenţa
1.3.; 1.4.; scăderea cu 5  Adăugarea/extragerea a 5 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
CLR – 1.1. însoţită de numărarea obiectelor
MM – 2.2  Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere
curentului electric,
AVAP – 2.2 cu 1-5 unităţi, în concentrul 0-10 şi
laptop, videoproiector
verificarea operaţiilor efectuate prin
Resurse procedurale:
numărare de obiecte/prin desene
conversaţia, explicaţia,
 Corespondenţe între operaţiile date şi sarcinii de lucru
demonstraţia, exerciţiul,
rezultatul corespunzător
învăţarea prin descoperire,
 Crearea unor probleme simple după imagini
observarea directă
date
Forme de organizare:
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
frontal, individual, în grup
imagini date
 Recunoaşterea de simboluri care arată
prezenţa curentului electric
AVAP:Ciupercuţe adunate!
AVAP – 1.2; Confecţii şi jucării  Numirea materialelor, instrumentelor şi Resurse materiale: Observare
1.3; 2.1; 2.2 Materiale şi tehnicilor utilizate – pagina43, din caiet, imagini Expunerea lucrărilor
DP – 3.2 instrumente hârtie,  Joc didactic : Recunoaşte culoarea cercului cu mărţişoare, capace de
MM – 3.1 materiale culorilor: culori calde /culori reci sticle de plastic, şnur de Aprecierea lucrărilor
CLR 2.2 refolosibile  Observarea unor mărţişoare, pe baza mărţişor, capsator
imaginilor prezentate laptop, videoproiector
 Formularea de răspunsuri simple la întrebări Resurse procedurale:
legate de viaţa fluturilor conversaţia, explicaţia,
 Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi demonstraţia, exerciţiul,
puncte întâlnite în imagini cu mărţişoare învăţarea prin descoperire,
 Explicatii privind combinarea culorilor observarea directă
 CLR:Legenda mărţişorului Forme de organizare:
 DP : transformarea spaţiului clasei într-un frontal, individual, în grup
mediu prietenos de învăţare
 Expunerea produselor activităţilor la nivelul
elevilor.
MM : exersarea mişcării spontane pe
cântecul „Înfloresc grădinile”

MM – 1.3.; Interpretarea  Vizionarea unor filme care ilustrează diverse Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; Nuanţe –tare, încet, mişcări de percuţie corporală –ilustraţii despre anotimpul
mediu  Executarea unor mişcări, după model: bătăi primăvara, laptop, videopro-
CLR – 2.2 din palme, cu degetul pe bancă etc. iector
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări Resurse procedurale:
potrivite conţinutului de idei al textului conversaţia, explicaţia,
„Înfloresc grădinile” demonstraţia, exerciţiul,
CLR : Discuţii despre anotimpul primăvara Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MIERCURI DP - 1.1; Comunicare şi  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua,
2.1 cooperare data, meteo, agenda zilei) Resurse materiale:
MM – 2.2  Jocuri de tipul „Roata emoţiilor”, pentru –fişe de lucru, jetoane „Aşa
AVAP – 2.2 aprecierea emoţiilor în diferite situaţii da!”, „Aşa nu!”, coli,
CLR – 1.3  Exerciţii de identificare a regulilor de creioane colorate, laptop,
comunicare în imagini videoproiector
 Jocuri care prezintă modalităţi de adresare Resurse procedurale:
potrivită în diferite situaţii conversaţia, explicaţia,
 Discuţii de explorare a intereselor şi a demonstraţia, exerciţiul,
Observarea
experienţelor anterioare ale copiilor jocul didactic, învăţarea prin
sistematică
 Joc: „Cum mă simt eu astăzi” descoperire, observarea
 AVAP : Joc: Când sunt vesel/trist mă simt . directă
…! - colorarea unor desene ce simbolizează Forme de organizare:
fericire, tristeţe, folosind culori la alegere frontal, individual, în grup
MM: Audiţie: „Dacă vesel se trăieşte”

CLR - 1.3; Recapitulare  Exersarea comunicării orale pornind de la Resurse materiale: Observarea
3.1; 3.2.; observarea ilustraţiilor – Calendarul „Întâlnirea de sistematică a
DP – 2.2  Formulare de întrebări şi răspunsuri despre dimineaţă” capacităţii de
MEM -1.1 anotimp, personaje, loc – Cd,fişe de lucru, alfabetar, identificare a
AVAP – 2.2  Recunoaşterea literelor p, P, d, D, î, Î, în tablă magnetică, sunetului iniţial şi/
cuvinte scrise şi ilustrat plastilină, markere, fire de sau final dintr-un
 Identificarea perechilor de litere (mici si mari lînă, laptop, videoproiector cuvânt, a silabelor şi a
de tipar) Resurse procedurale: cuvintelor din
 Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte conversaţia, explicaţia, propoziţii rostite clar
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine demonstraţia, exerciţiul, şi rar (listă de
propoziţii învăţarea prin descoperire, verificare)
 Citirea cuvintelor scrise doar cu literele observarea directă
învăţate
 Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor pentru a forma un
enunţ
 Orientarea în spaţiul scrierii
 Construirea literelor p, P, d, D, î, Î din
plastilină / fire de lână
 Colorarea unor imagini, după codul de culori
 Jocuri de numire în lanţ a unor cuvinte care
încep cu o literă dată
Jocuri de rol
MEM –1.1.; Recapitulare  Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.2.; 1.3.; mici decât 10 – fişe de lucru, imagini care tudinii rezolvării
1.4.; 3.1.;  Aflarea unui termen necunoscut, folosind avertizează prezenţa sarcinii de lucru
4.2.; metoda balanţei curentului electric,
 Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o numărătoare
CLR – 1.1 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind laptop, videoproiector
însoţită de numărarea obiectelor Resurse procedurale:
DP – 2.2  Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o conversaţia, explicaţia,
AVAP – 2.2 mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot demonstraţia, exerciţiul,
atâtea elemente” învăţarea prin descoperire,
 Recunoaşterea activităţilor zilnice în care observarea directă
intervine electricitatea Forme de organizare:
AVAP: Realizarea unor afişe de atenţionare frontal, individual, în grup
pentru prevenirea acidentelor ce pot avea pe
stradă, din cauza firelor electrice căzute
MM:Jocuri de mişcare pentru evidenţierea
forţelor şi a efectelor acestora: împingere,
tragere, deformarea/ruperea/spargerea
MM – 1.4.; Cântarea vocală în  Audierea cântecului „Iarnă, să te duci cu Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1.; grup şi individual bine “demonstrat cu ajutorul mijloacelor –ilustraţii despre anotimpul
AVAP – 2.2 Mişcări sugerate de tehnice primăvara, laptop, videopro-
textul cântecului  Observarea unor ilustraţii adecvate textului iector
cântecului Resurse procedurale:
 Exersarea asimilării pe strofe/ integrale a conversaţia, explicaţia,
cântecului demonstraţia, exerciţiul,
 Exersarea mişcării spontane Forme de organizare:
 AVAP : desenarea unor imagini sugerate de frontal, individual, în grup
textul cântecului
JOI LIMBĂ ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Recapitulare  Exersarea comunicării orale pornind de la
3.1; 3.2.; observarea ilustraţiilor
DP – 2.2  Formulare de întrebări şi răspunsuri despre
MEM -1.1 anotimp, personaje, loc
AVAP – 2.2  Recunoaşterea literelor p, P, d, D, î, Î, în
Resurse materiale:
cuvinte scrise şi illustrat
– Calendarul „Întâlnirea de
 Identificarea perechilor de litere (mici si mari Observarea
dimineaţă”
de tipar) sistematică a
– fişe de lucru, alfabetar,
 Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte capacităţii de
tablă magnetică,
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine identificare a
plastilină, markere, fire de
propoziţii sunetului iniţial şi/
lînă, laptop, videoproiector
 Citirea cuvintelor scrise doar cu literele sau final dintr-un
Resurse procedurale:
învăţate cuvânt, a silabelor şi a
conversaţia, explicaţia,
 Citirea unor propoziţii cuvintelor din
demonstraţia, exerciţiul,
 Ordonarea cuvintelor pentru a forma un propoziţii rostite clar
învăţarea prin descoperire,
enunţ şi rar (listă de
observarea directă
 Orientarea în spaţiul scrierii verificare)
 Construirea literelor p, P, d, D, î, Î din
plastilină / fire de lână
 Colorarea unor imagini, după codul de culori
 Jocuri de numire în lanţ a unor cuvinte care
încep cu o literă dată
Jocuri de rol
EF
MEM – 1.1; Recapitulare  Crearea unor probleme simple după imagini Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.2; 1.3; 2.1; Adunări şi scăderi date Pagina 52, CD,fişe de individuale
3.2 în concentrul 0-10  Formularea şi rezolvarea unor probleme lucru,imagini:
AVAP – 2.2 cu 1-5 unităţi, prin  Rezolvarea de probleme în care numerele numărătoare,
DP – 3.1 numărare sunt date obiectual sau figurate prin semne laptop, videoproiector
simple: puncte, cerculeţe, linii etc. Resurse procedurale:
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în conversaţia, explicaţia,
imagini date demonstraţia, exerciţiul,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere învăţarea prin descoperire,
cu 1-5 unităţi, în concentrul 0-10 şi observarea directă
verificarea operaţiilor efectuate prin Forme de organizare:
numărare de obiecte/prin desene frontal, individual, în grup
 Completare de tabele cu adunare/scădere
AVAP: Colorarea unei planşe după un cod de
culori dat
VINERI RELIGIE
EF
CLR– 1.1; Ameliorare/  Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale:
1..1; 3.1; 4.1 dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter – Calendarul „Întâlnirea de
ameliorativ se vor stabili în funcţie de dimineaţă”
problemele individuale/ale majorităţii – fişe de lucru, alfabetar,
elevilor. tablă magnetică, Aprecieri globale şi
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad plastilină, markere, fire de individuale cu privire
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru lînă, laptop, videoproiector la rezultatele învăţării
elevii care vor demonstra realizarea tuturor Resurse procedurale:
obiectivelor de evaluare vizate. conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire,
observarea directă
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: ,,SALUTARE, PRIMĂVARĂ!”
Nr. de săptămâni: XXI- XXIV
Perioada: 24 februarie – 20 martie
SAPTA ZIUA DISCIPLI DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE RESURSE EVALUARE
MANA NA CONŢINUT
I LUNI DP - 2.1; Comunicăm acasă  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
2.2; impresii, meteo, mesajul zilei
CLR – 1.3;  Vizionarea unui material PPT, în care sunt
3.1; ilustrate cele mai uzuale formule de politeţe
Resurse materiale:
AVAP – 2.4  Identificarea/recunoaşterea unor formule de salut /
– Calendarul „Întâlnirea de
MM – 1.4 cerere/ rugăminte folosite în situaţii diferite, în
dimineaţă”
comunicarea acasă, sugerate de imagini
– pagina 27, din caiet Delta Cart
 CLR: punerea în corespondenţă a unor cuvinte
Educaţional, CD,material PPT,
(formule de salut) cu imaginile potrivite
laptop, videoproiector
 Participare la conversaţii scurte, în grup, pe teme
Resurse procedurale:
sugerate de imagini
conversaţia, explicaţia,
 MM : Audiţie: Bună ziua, mulţumesc, te rog şi
demonstraţia, exerciţiul, Observarea sistematică
identificarea unor reguli de comunicare
jocul didactic, învăţarea prin
AVAP – Familia mea
descoperire, observarea directă
 Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare
Forme de organizare:
acasă
frontal, individual, în grup
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi
pozitive/negative de interacţiune verbală sau fizică:
se exprimă politicos („te rog”, “mulţumesc”)
 Colorarea după codul de culori

 Text suport: „De ziua mamei”de Elena Farago Resurse materiale: Aprecierea
CLR – 1.3.;  Memorizare „De ziua mamei”de Elena Farago – pagina 54,CD, planşe cu corectitudinii
3.1; 4.1.; De ziua mamei  Exersarea comunicării orale pornind de la adunarea/ rezolvării sarcinii de
observarea ilustraţiei: formulare de întrebări şi scăderea cu 6, laptop, lucru
MM– 1.4 răspunsuri despre personaje, loc, timp, etc videoproiector
 Identificarea cuvintelor care conţin sunetul b la Resurse procedurale: Aprecieri globale şi
începutul şi la finalul lor conversaţia, explicaţia, individuale
 Asocierea literelor b/B cu sunetul b demonstraţia, exerciţiul,
 Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt învăţarea prin descoperire,
 Despărţirea cuvintelor în silabe observarea directă
 MM: audierea cântecului redat cu ajutorul Forme de organizare:
mijloacelor tehnice: MAMA frontal, individual, în grup
Adunarea şi  CLR: Dialog despre familie (membrii familiei, Resurse materiale:
scăderea cu 6 comunicarea în familie, activităţi comune, – Calendarul „Întâlnirea de Observarea
responsabilităţi) dimineaţă” comportamentului
 Joc: -Câţi copii? ( numărarea elevilor din clasă – pagina 48-49, din caiet Delta Cart participative
după diferite criterii: băieţi; fetiţe cu părul blond, Educaţional, CD,planşă cu literele
fetiţe care au fraţi, băieţi care s-au născut b/B, portretul autoarei, coli,
primăvara) creioane colorate, laptop,
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte videoproiector
având drept cardinal un număr de elemente mai Resurse procedurale:
mic de 10 conversaţia, explicaţia,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 6 demonstraţia, exerciţiul,
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor jocul didactic
MEM
efectuate prin numărare de obiecte/desene Forme de organizare:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv frontal, individual, în grup
 Numărări pe axa numerelor
 Completarea unor şiruri de adunare
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi
rezultatul corespunzător
 Adăugarea/extragerea a 6 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită
de numărarea obiectelor
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de
adunare /scădere cu 6 unităţi
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
impresii, meteo, mesajul zilei

AVAP – 1.1.; Colaj  Felicitare de 8 Martie pentru mama - realizarea Resurse materiale: Analiza produselor
1.3; 2.1; 2.2; Tehnici de lucru – unor felicitări conturare, prin rupere, decupare – pagina 44-45, 46,CD, din caiet activităţii
2.3; 2.4; 2.6; conturare, după contur, lipire, Delta Cart Educaţional,
CLR – 2.2 răsucire, decupare  Utilizarea unor tehnici simple de tăiere, decupare hârtie glasată
MM – 2.2 după contur, lipire după contur, lipire în funcţie de nevoi, lipire, foarfecă, lipici, capsator
dactilopictură, scriere laptop, videoproiector
 CLR : formularea de întrebări simple şi răspunsuri Resurse procedurale:
despre cele observate conversaţia, explicaţia,
 MM : audierea cântecului redat cu ajutorul demonstraţia, exerciţiul,
mijloacelor tehnice:E ziua ta, mămico învăţarea prin descoperire,
Formularea de răspunsuri şi întrebări, pe baza observarea directă
textului cântecului Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MARŢI De ziua mamei  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
CLR -1.1.; impresii, meteo, mesajul zilei
1.2; 1.3;  Text suport: „De ziua mamei”de Elena Farago
2.1; 3.1.;  Exersarea comunicării orale pornind de la Resurse materiale:
AVAP – 2.2 observarea ilustraţiei: formulare de întrebări şi – pagina 48-49, din caiet Delta Cart
răspunsuri despre personaje, loc etc Educaţional,CD, planşă cu literele
 Recunoaşterea literei b în cuvinte scrise şi ilustrate, b/B, alfabetar, tablă magnetică,
Aprecieri globale şi
cu precizarea poziţiei literei în cadrul cuvântului coli, creioane colorate, laptop,
individuale
 Citirea cuvintelor scrise cu literele învăţate videoproiector
 Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt Resurse procedurale:
Observarea
 Identificarea cuvintelor cu sens opus conversaţia, explicaţia,
comportamentului
 Trasarea literelor b şi B, pe contur punctat, cu demonstraţia, exerciţiul,
participative
încadrare în spaţiul dat jocul didactic, învăţarea prin
 Citirea unor propoziţii şi asocierea cu imaginea descoperire, observarea directă
potrivită Forme de organizare:
 Completarea cuvintelor cu litera care lipseşte frontal, individual, în grup
 Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt
 Despărţirea cuvintelor în silabe
AVAP : Confecţionarea unei felicitări

MEM – 1.1.; Adunarea şi  CLR: Dialog despre familie –roluri în familie Resurse materiale:
1.3; 3.1.; scăderea cu 7  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 7 – pagina 54,CD ,planşe cu
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor adunarea/scăderea cu 7, beţişoare,
CLR – 2.1 efectuate prin numărare de obiecte/desene numărătoare,
Aprecierea corecti-
AVAP – 2.2  Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv laptop, videoproiector
tudinii rezolvării
 Numărări pe axa numerelor Resurse procedurale:
sarcinii de lucru
 Completarea unor şiruri de adunare conversaţia, explicaţia,
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi demonstraţia, exerciţiul,
Observarea sistematică
rezultatul corespunzător învăţarea prin descoperire,
 Adăugarea/extragerea a 7 elemente dintr-o observarea directă
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită Forme de organizare:
de numărarea obiectelor frontal, individual, în grup
AVAP: Confecţionarea unei felicitări
AVAP – 1.1.; Pictură Resurse materiale: Observarea sistematică
1.3; 2.1; 2.2; Materiale şi  Vine ploaia!-realizare unei compoziţii în urma – pagina 53, din caiet Delta Cart
2.3; 2.4; 2.6; instrumente unei audieri Educaţional, Expunerea lucrărilor
CLR – 2.2 acuarele, tempera,  Utilizarea unor tehnici de pensulaţie, amprentare, hârtie creponată
MM – 2.2 hârtie, hârtie ştampilare, tamponare, pulverizare foarfecă, lipici
colorată, burete  Formularea de răspunsuri la întrebări simple laptop, videoproiector
pensulă, deget,  Identificarea materialelor şi instrumentelor de Resurse procedurale:
ştampilă, creioane lucru conversaţia, explicaţia,
colorate  Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru demonstraţia, exerciţiul,
 CLR :Audierea poeziei Ploaia de George Coşbuc Forme de organizare:
 formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre frontal, individual, în grup
cele audiate
MM: Audiţie muzicală: Primăvara
MM - 1.4; Timbrul vocal  MEM : ordonarea unor imagini reprezentând Resurse materiale: Observarea acuităţii
2.1.; Sunete vocale anotimpurile, în ordinea cronologică a acestora – laptop, videoproiector auditive
MEM – 6.2  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Resurse procedurale:
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice conversaţia, explicaţia,
 Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a demonstraţia, exerciţiul,
cântecului Forme de organizare:
Reproducerea în colectiv a cântecului însuşit frontal, individual, în grup
intuitiv, pronunţând corect cuvintele
MIERC DP - 2.1; Comunicăm prin CLR: Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din
URI 2.2; semne universul apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/
AVAP – 2.4 citirea globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar Resurse materiale:
MM – 1.4 Joc de rol: Micul pieton – pagina 28, din caiet Delta Cart
 Identificarea/recunoaşterea unor formule de salut / Educaţional,CD, material PPT,
cerere/ rugăminte folosite în situaţii diferite laptop, videoproiector
sugerate de imagini Resurse procedurale:
 Joc: jocuri de rol ilustrând modalităţi conversaţia, explicaţia,
Observarea sistematică
pozitive/negative de interacţiune verbală sau fizică demonstraţia, exerciţiul,
 Participare la conversaţii scurte, în grup, pe teme jocul didactic, jocul de rol,
sugerate de imagini învăţarea prin descoperire,
AVAP: Colorarea semnelor de circulaţie Forme de organizare:
 MM : audiţie Un copil politicos şi identificarea frontal, individual, în grup
unor reguli de comunicare

CLR -1.1.; De ziua mamei  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.2; 1.3; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
1.4.; 2.1;  Text suport: „De ziua mamei”de Elena Farago dimineaţă”
3.1.; 4.1.;  Indicarea locului sunetului b, în cuvinte formate – pagina 48-49, din caiet Delta Cart Observarea
4.2.; din 2-3 silabe prin ridicarea unui jeton de culoare Educaţional,CD, planşă cu literele comportamentului
AVAP – 2.2 verde b/B, alfabetar, tablă magnetică, participative
MEM – 1.1  Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a imagini cu anotimpul primavara,
îmbogăţi o descriere laptop, videoproiector
 Recunoaşterea literelor b/B în cuvinte date Resurse procedurale:
 Identificarea / colorarea părţilor florilor în care
apar literele b/B
 MEM : numărarea petalelor colorate anterior
 Recunoaşterea literei B, mare, de tipar, în cuvinte
conversaţia, explicaţia,
date
demonstraţia, exerciţiul,
 Observarea literei B, mare, de tipar, analiza
jocul didactic
acesteia şi desenarea literei folosind diferite
Forme de organizare:
suporturi (hârtie, nisip etc.)
frontal, individual, în grup
 Alegerea literei iniţiale potrivite pentru nume de
copii
 AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea
literei B, mare, de tipar
Trasarea după contur a literei B, mare, de tipar
MEM – 1.1.; Adunarea şi  Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de Resurse materiale:- Aprecierea corecti-
1.3; 1.4.; scăderea cu 8, 9, 10 obiecte având drept cardinal un număr de elemente pagina 55,CD, beţişoare, tudinii rezolvării
3.1.; mai mic decât 10 numărătoare, sarcinii de lucru
 Adăugarea/extragerea a 8, 9, 10 elemente dintr-o laptop, videoproiector
AVAP – 2.3 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită Resurse procedurale: Observarea sistematică
MM – 1.1 de numărarea obiectelor conversaţia, explicaţia, a capacităţii de a face
 Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere, în demonstraţia, exerciţiul, asocieri –
concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate învăţarea prin descoperire, corespondenţe
prin numărare de obiecte/prin desene observarea directă
 Corespondenţe între operaţiile date şi rezultatul Forme de organizare:
corespunzător frontal, individual, în grup
MM : Audiţie : E ziua ta, mămico
AVAP : Flori pentru mama!-colorare
MM - 1.4; Timbrul vocal  MEM : ordonarea unor imagini reprezentând Resurse materiale: Observarea acuităţii
2.1.; Sunete vocale anotimpurile, în ordinea cronologică a acestora – laptop, videoproiector auditive
MEM – 6.2  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Resurse procedurale:
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice conversaţia, explicaţia,
 Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a demonstraţia, exerciţiul,
cântecului Forme de organizare:
 Reproducerea în colectiv a cântecului însuşit frontal, individual, în grup
intuitiv, pronunţând corect cuvintele
JOI LIMBA
ENGLEZĂ
CLR -1.1.; De ziua mamei Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 1.4.; meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
2.1; 3.1.;  Text suport: „De ziua mamei”de Elena Farago dimineaţă”
4.1.; 4.2.;  Formulare de mesaje scurte despre semnificaţia – pagina 48-49, din caiet Delta Cart Observarea
AVAP – 2.2 zilei de 8 Martie, pe baza unui suport vizual dat Educaţional, planşă cu literele b/B, comportamentului
DP – 2.1  D.P: identificarea emoţiei în diverse situaţii- alfabetar, tablă magnetică, imagini participativ
oferire de felicitări mamei, bunicuţelor cu anotimpul primăvara, lipici,
 Asocierea a două silabe pentru formarea cuvintelor şerveţele de masă colorate,
 Descoperirea literelor pentru a forma cuvinte beţigaşe, dopuri de plastic, aţă,
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul plastelină(AVAP-pag.47)
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea foarfecă, coli, creioane colorate,
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar laptop,
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a cel puţin videoproiector
unui cuvânt identic cu un cuvânt dat Resurse procedurale:
 AVAP : Confecţionarea de flori pentru mama din conversaţia, explicaţia,
şerveţele demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, învăţarea prin
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
EF
MEM - 1.4; Adunarea şi  Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de
1.6; 3.1; 5.2 scăderea în obiecte având drept cardinal un număr de elemente
concentrul 0-10 cu mai mic decât 10
Resurse materiale:
CLR - 2.3 suport intuitiv  Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere în
–fişe de lucru, beţişoare,
AVAP – 2.2 concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate
numărătoare, Aprecierea corecti-
prin numărare de obiecte/prin desene
laptop, videoproiector tudinii rezolvării
 Crearea unor probleme simple după imagini date
Resurse procedurale: sarcinii de lucru
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini
conversaţia, explicaţia,
date
demonstraţia, exerciţiul, Observarea sistematică
MM : Audiţie : E ziua ta, mămico
învăţarea prin descoperire, a capacităţii de a face
CLR : întrebări şi răspunsuri despre semnificaţia
observarea directă, jocul didactic, asocieri –
zilei de 8 Martie
jocul de rol corespondenţe
 Joc de rol: „La magazin” –cadoul potrivit pentru
Forme de organizare:
mama
frontal, individual, în grup
 Sortarea cadourilor din magazinul virtual, pe baza
unui criteriu dat
AVAP: Cadoul perfect pentru mama
VINERI RELIGIE
EF
 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
Legenda ghiocelului impresii, meteo, mesajul zilei
 Text suport: „Legenda ghiocelului”de Eugen
Jianu Resurse materiale:
 Formularea unor răspunsuri la întrebări: „Cine? – Calendarul „Întâlnirea de
Ce? Unde? Când? Cum? De ce?” dimineaţă”
 Recunoaşterea în imagini a fiecărui anotimp – pagina 46-47, din caiet Delta Cart
Aprecieri globale şi
CLR -1.1.;  Joc: „Mingea călătoare” completarea enunţului Educaţional, planşă cu litera â,
individuale
1.2; 1.3; Anotimpul meu preferat este... portretul autorului, ilustraţii cu
2.1;  Utilizarea în enunţuri proprii a cuvintelor care ghiocei, coli, creioane colorate,
Observarea
AVAP – 2.2 denumesc anotimpuri laptop, videoproiector
comportamentului
MEM – 1.1  Identificarea imaginilor corespunzătoare imaginilor Resurse procedurale:
participativ
MM – 1.4 care conţin sunetul „â” conversaţia, explicaţia,
 MEM : numărarea anotimpurilor şi colorarea cifrei demonstraţia, exerciţiul,
corespunzătoare jocul didactic, învăţarea prin
 Punerea în corespondenţă a unui enunţ rostit cu descoperire, observarea directă
anotimpul potrivit Forme de organizare:
 AVAP : ilustrarea prin desen a unei secvenţe din frontal, individual, în grup
povestea audiată
MM: audiţie muzicală A. Vivaldi, „Anotimpurile”-
Primăvara
II LUNI DP – 2.1; Eu şi cei dragi mie Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Aprecieri globale şi
2.3; 3.1 meteo, mesajul zilei Resurse materiale: individuale
CLR – 2.2  CLR : jocul „Cel mai mult îmi place la – Calendarul „Întâlnirea de
fratele/sora meu/ mea....” – evidenţierea unor dimineaţă” Observarea
modele de comportament – pagina 29-30 din caiet Delta Cart comportamentului
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul Educaţional,CD, coli, creioane participativ
Despre fratele/sora meu/ mea pot spune .… în care colorate, laptop, videoproiector
fiecare copil îşi prezintă fraţii şi obiecte preferate Resurse procedurale:
ale acestora conversaţia, explicaţia,
 Activităţi şi jocuri de tipul Prietenul secret – demonstraţia, exerciţiul,
motivarea alegerilor făcute jocul didactic
Identificarea asemănărilor şi deosebirilor între Forme de organizare:
propria persoană şi fratele/sora sa frontal, individual, în grup

CLR -2.1.; Legenda ghiocelului  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea sistematică
2.2; 4.1; impresii, meteo, mesajul zilei – pagina 46-47, din caiet Delta Cart
AVAP – 2.2  Text suport: „Legenda ghiocelului”de Eugen Educaţional, planşă cu litera â, coli,
DP – 2.1 Jianu creioane colorate, laptop,
 Repovestirea unor secvenţe preferate din povestea videoproiector
audiată Resurse procedurale:
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte care încep conversaţia, explicaţia,
cu sunetul â, cu imaginile potrivite demonstraţia, exerciţiul,
 Formulare de propoziţii, indicarea numărului de jocul didactic, învăţarea prin
cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi din palme descoperire, observarea directă
 Indicarea locului sunetului â în cuvinte de 2-3 Forme de organizare:
silabe frontal, individual, în grup
 Colorarea bulinei corespunzătoare
 Scrierea literei â cu ajutorul lânei
AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea literei
â, de tipar
 Trasarea conturului literei â, folosind resurse
variate, decorarea literei
Joc: Copacul cu litere – identificarea literelor care
compun cuvinte date prin colorarea lor
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar
DP : identificarea emoţiei în diverse situaţii

Universul  Identificarea planetelor cu ajutorul imaginilor Resurse materiale:


 Identificarea /colorarea unor mijloace de transport – pagina 53, din caiet Delta Cart
MEM – 1.1.;
specifice călătoriilor în Univers Educaţional, CD,ilustraţii cu
1.4.; 3.1.;
 AVAP: Jocuri de construcţii folosind figuri Universul,
Aprecierea corecti-
geometrice: Naveta spaţială laptop, videoproiector
CLR – 1.1 tudinii rezolvării
Resurse procedurale:
AVAP – 2.2 sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, jocul de rol
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
AVAP –1.3; Elemente de limbaj  Ghiocelul – pictură Resurse materiale: Observare
2.4 plastic: pata de  Identificarea materialelor şi instrumentelor de –tempera, pensule Expunerea lucrărilor
CLR – 2.2 culoare lucru laptop, videoproiector
MM – 2.2  Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru Resurse procedurale:
 Exerciţii de realizarea lucrării plastice conversaţia, explicaţia,
 Exprimarea opiniei referitoare la lucrările colegilor demonstraţia, exerciţiul,
– activitate frontală
jocul didactic
 CLR:Legenda ghiocelului
Forme de organizare:
 MM: Audiţie muzicală: Ghiocelul
frontal, individual, în grup

MARŢI CLR -1.1.; Text suport: „Legenda ghiocelului”de Eugen


1.2; 1.3; Legenda ghiocelului Jianu
2.1; 2.2;  Formulare de mesaje scurte, pe baza unui suport
3.1; 4.1; vizual dat
DP – 2.1  D.P: identificarea emoţiei în diverse situaţii
MM – 1.4  Identificarea literei â, de tipar, într-un şir de
cuvinte Observarea
 Recunoaşterea literei â, în cuvinte scrise şi modului de lucru
ilustrate, cu precizarea poziţiei literei în cadrul al copiilor
cuvântului
 Citirea cuvintelor scrise cu literele învăţate şi
asocierea cu imaginile potrivite
 Ordonarea literelor pentru a forma un cuvânt
 Identificarea cuvintelor cu sens opus
 Stabilirea corespondenţei cuvânt – silabă
MM : audierea cântecului redat cu ajutorul
mijloacelor tehnice (E ziua ta, mămico!)
MEM – 1.1.; CLR: Dialog imaginar: copil - Terra Aprecierea corecti-
1.4.; 3.1.; Adunarea şi  Identificarea /colorarea unor simboluri specifice Resurse materiale: tudinii rezolvării
scăderea în bogăţiilor Terrei – pagina 56,CD, planşe cu sarcinii de lucru
CLR – 1.1 concentrul 0-20  Identificarea, prin numărare, a numărului de adunarea/scăderea în concentrul 0-
AVAP – 2.2 fără/cu trecere elemente dintr-o mulţime 20, ilustraţii cu Terra, beţişoare,
peste ordin,  Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-20, numărătoare,
prin numărare/cu prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o laptop, videoproiector
suport intuitiv mulţime dată Resurse procedurale:
 Adăugarea şi scăderea de elemente în concentru conversaţia, explicaţia,
0-20, fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea demonstraţia, exerciţiul,
obiectelor jocul didactic
 Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 1-5 unităţi în Forme de organizare:
concentrul 0 – 20 şi verificarea operaţiilor frontal, individual, în
efectuate prin numărare de obiecte/prin desene grup
 Folosirea unui calculator pentru operaţii simple de
adunare şi verificarea rezultatelor cu ajutorul
obiectelor
AVAP: Colorează anotimpul primăvara
AVAP – 1.1.; Tehnici de lucru:  Confecţionarea Semnului de carte Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 2.1; 2.2; croit, cusut tăiere,  Identificarea materialelor şi instrumentelor de – pagina 46-47, din caiet Delta Cart individuale
2.3; 2.4; 2.6; decupare, lucru Educaţional, planşă cu litera â, coli,
CLR – 2.2 asamblare,  Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru creioane colorate, laptop, Observarea
MM – 2.2 lipire  Confecţionarea materialului, folosind tehnici videoproiector comportamentului
DP - 2.3 simple (decupare, tăiere a cartonului, asamblare, Resurse procedurale: participative
cusut, croit ) conversaţia, explicaţia,
 Realizarea semnului de carte pentru folosire demonstraţia, exerciţiul,
proprie jocul didactic, învăţarea prin
 MM: Audiţie muzicală: Primăvara descoperire, observarea directă
DP: Ce îmi place la tine (comunică celui de lângă Forme de organizare:
el ceea ce apreciază la el) frontal, individual, în grup

MM – 1.1.; Interpretarea  Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor Resurse materiale: Aprecieri individuale
1.3 sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi – laptop, videoproiector
AVAP – 2.2 distincte Resurse procedurale:
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, conversaţia, explicaţia,
emise tare sau încet, de obiecte cunoscute demonstraţia, exerciţiul,
 Observarea unor ilustraţii reprezentând textul jocul didactic
cântecului Forme de organizare:
 Implicarea activă şi dirijată în receptarea frontal, individual, în grup
cântecelor
 Joc:”Roata emoţiilor”
AVAP: realizarea unor desene inspirate din
versurile cântecului
MIERC DP – 2.3; Joc: Pot să îmi prezint familia? Resurse materiale:
URI 2.1; 3.1 Eu şi cei dragi mie  Identificarea/recunoaşterea membrilor familiei – pagina 31, din caiet Delta Cart
AVAP – 2.2  Exerciţii de participare la conversaţii scurte, în Educaţional, CD, coli, creioane
grup, pe teme sugerate de imagini colorate, fotografii cu membrii
 Realizarea de simboluri pentru activităţi din familie familiei, laptop, videoproiector
 Selectarea, dintre două desene date, a aceluia care Resurse procedurale: Observarea sistematică
reprezintă ceea ce şi-ar dori în propria cameră: un conversaţia, explicaţia,
animal viu/o jucărie demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: Cadouri pentru membrii familiei mele jocul didactic
MM: Familia Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR -1.1.; Legenda ghiocelului  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.2; 1.3; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
2.1; 2.2;  Text suport: „Legenda ghiocelului”de Eugen dimineaţă”
3.1; 4.1; Jianu
MEM: Exerciţii de numărare a cuvintelor dintr-un
AVAP – 2.2 enunţ scurt
MEM – 1.3  Exerciţii de identificare a sensului unui cuvânt
rostit de cadrul didactic/colegi – pagina 46-47, din caiet Delta Cart
 Exerciţii de construire de cuvinte pornind de la Educaţional,CD, planşă cu litera
silabe date â”coli, creioane colorate, laptop,
 Combinarea unor propoziţii simple prin folosirea videoproiector
unor cuvinte de legătură Resurse procedurale: Observarea
 Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de conversaţia, explicaţia, comportamentului
interes demonstraţia, exerciţiul, participative
 Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de jocul didactic, învăţarea prin
tipar, citirea unor cuvinte scrise cu litere mari şi mici descoperire, observarea directă
de tipar Forme de organizare:
 Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele frontal, individual, în grup
orale indicate
 Transcrierea prin fotografiere vizuală a unor
cuvinte/propoziţii, cu litere mari de tipar
AVAP – Hora literelor însufleţite

MEM – 1.1.; Adunarea şi  Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.4.; 5.2..; scăderea în date – pagina 57,CD, planşe cu tudinii rezolvării
concentrul 20-30,  Joc „Cine ştie câştigă!” – ştafeta rezultatelor adunarea/scăderea în concentrul sarcinii de lucru
CLR – 1.1; fără/cu trecere  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 1-5 unităţi în 20-31, ilustraţii cu activităţi
2.3; peste ordin concentrul 20-30 şi verificarea operaţiilor efectuate dăunătoare Terrei, beţişoare,
AVAP – 2.2 prin numărare de obiecte/prin desene numărătoare,
 Folosirea unui calculator pentru operaţii simple de laptop, videoproiector
adunare şi verificarea rezultatelor cu ajutorul Resurse procedurale:
obiectelor conversaţia, explicaţia,
 Compunerea/ descompunerea numerelor după demonstraţia, exerciţiul,
model dat, făcând calculul acestora jocul didactic, jocul de rol
 AVAP: Personalizarea Continentului Europa Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MM – 1.4.; Cântarea vocală în Cântec: Copăcelul din grădină Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1.; grup şi individual  CLR : Joc „Cu ce începe cuvântul…?” –ilustraţii cu un copăcel,
CLR – 2.1 Mişcări sugerate de  Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite laptop, videoproiector
textul cântecului intuitiv, pronunţând corect Resurse procedurale:
AVAP – 2.2  Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin conversaţia, explicaţia,
asocierea cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe demonstraţia, exerciţiul,
vârfuri) jocul didactic, jocul de rol
 Exersarea mişcării spontane pe cântec Forme de organizare:
 Desenarea unor imagini sugerate de textul frontal, individual, în grup
cântecelor
 AVAP: Copăcelul
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR -1.1.; A venit primăvara  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 1.4.; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
2.1; 3.1.;  Text suport: „A venit primăvara”de Emilia dimineaţă”
4.1.; Plugaru – pagina 50-51, din, caiet Delta Observarea
AVAP – 2.2  Exersarea comunicării orale pornind de la Cart Educaţional,CD, planşă cu comportamentului
observarea ilustraţiei: formulare de întrebări şi literele ţ/Ţ, portretul autoarei, coli, participativ
răspunsuri despre personaje, loc etc creioane colorate, laptop,
 Identificarea cuvintelor care conţin sunetul ţ, la videoproiector
începutul şi la finalul lor Resurse procedurale:
 Asocierea literelor ţ/Ţ cu sunetul ţ conversaţia, explicaţia,
 Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt demonstraţia, exerciţiul,
 Despărţirea cuvintelor în silabe jocul didactic, învăţarea prin
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul descoperire, observarea directă
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea Forme de organizare:
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar frontal, individual, în grup
 Joc: Găseşte cuvintele ascunse
AVAP: Realizează un colaj cu titlul „Primăvara, în
pădure”
EF
MEM – 1.1.; Adunarea şi  Joc „Spune mai departe!”; formularea unor Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.4.; scăderea în enunţuri despre planeta noastră – pagina 58, din caiet Delta Cart tudinii rezolvării
concentrul 0-31,  Extragerea de elemente din mulţimi date, pentru a Educaţional,CD, planşe cu sarcinii de lucru
AVAP – 2.2 fără/cu trecere obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” adunarea/scăderea în concentrul 0-
peste ordin  Folosirea unui calculator pentru operaţii simple de 31, ilustraţii cu activităţi
scădere şi verificarea rezultatelor cu ajutorul dăunătoare Terrei, beţişoare,
obiectelor numărătoare,
 Compunerea/ descompunerea numerelor după laptop, videoproiector
model dat, făcând calculul acestora Resurse procedurale:
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de conversaţia, explicaţia,
scădere cu 1-2 unităţi, fără trecere peste ordin, în demonstraţia, exerciţiul,
concentrul 0 – 31 jocul didactic, jocul de rol
Audiţie: Cântece despre primăvară Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
VINERI RELIGIE
EF
A venit primăvara  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
Aprecieri globale şi
impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de
individuale
 Text suport: „A venit primăvara”, de Emilia dimineaţă”
Plugaru – pagina 50-51, din caiet
Observarea
 Numirea personajului/personajelor dintr-un Delta Cart Educaţional, CD, planşă
comportamentului
CLR - 1.3.; fragment de poveste audiat cu literele ţ/Ţ, portretul autoarei,
participativ
2.2; 3.1.;  Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt coli, creioane colorate, laptop,
AVAP – 2.2  Despărţirea cuvintelor în silabe videoproiector
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Resurse procedurale:
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea conversaţia, explicaţia,
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar demonstraţia, exerciţiul,
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a cel puţin jocul didactic, învăţarea prin
unui cuvânt identic cu un cuvânt dat descoperire, observarea directă
AVAP: Realizează un afiş cu sosirea primăverii Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
III LUNI DP - 1.1; Eu şi cei dragi mie  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
2.1; 3.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de
3.3;  Joc Continuă enunţul: La mine acasă... dimineaţă”
AVAP – 2.4 (prezentarea caracteristicilor unei fiinţe sau ale unui – pagina 31, din caiet, coli,
MEM – 1.4 obiect de acasă) creioane colorate, fotografii cu
Observarea
 Prezentarea familiei şi caracteristicile acesteia membrii familiei, laptop,
comportamentului
 Interacţiuni simple cu fiinţe şi persoane familiare videoproiector
participative
 Joc de rol: Imită-ţi......( mama, tata, bunicul...) Resurse procedurale:
Observarea sistematică
AVAP: Realizarea de desene cu activităţile conversaţia, explicaţia,
preferate realizate împreună cu membrii familiei demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR -1.2; A venit primăvara  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
3.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
 Text suport: „A venit primăvara”, de Emilia dimineaţă”
MM – 1.1 Plugaru – pagina 50-51, caiet Delta Cart
AVAP – 2.2  Exerciţii de identificare a cuvintelor care încep/se Educaţional, CD,planşă cu literele
termină cu un anumit sunet ţ/Ţ, portretul autoarei, coli,
 Exerciţii de indicare a creioane colorate, laptop,
sunetelor/silabelor/cuvintelor videoproiector
 Exerciţii de numărare a cuvintelor dintr-un enunţ Resurse procedurale:
scurt, de stabilire a poziţiei sau a succesiunii conversaţia, explicaţia,
cuvintelor din propoziţii orale scurte demonstraţia, exerciţiul,
 Exerciţii de identificare a sensului unui cuvânt jocul didactic, învăţarea prin
rostit de cadrul didactic/colegi descoperire, observarea directă
AVAP: Desenarea unor obiecte/fiinţe a căror Forme de organizare:
denumire conţine sunetul specificat frontal, individual, în grup
Observarea literelor din plastic/din alfabetarul
magnetic sau tipărite
Desenarea literei „Ţ” de tipar
 MEM : scrierea numărului de litere ţ/Ţ, utilizate în
cuvintele din propoziţiile date

Terra-planeta  CLR: Observarea activităţilor oamenilor în Resurse materiale:
noastră utilizarea bogăţiilor Terrei – pagina 59, din caiet Delta Cart
MEM – 1.1.;
 Exerciţii de identificare a continentelor EducaţionalCD,, planşă cu planeta
1.4.;
 Identificarea codului culorilor Pământ, laptop, videoproiector Aprecierea corecti-
 identificarea efectelor pozitive şi negative ale Resurse procedurale: tudinii rezolvării
CLR – 1.1
acţiunilor proprii asupra mediului apropiat; conversaţia, explicaţia, sarcinii de lucru
AVAP – 2.2
 AVAP: demonstraţia, exerciţiul,
 Audiţie: Cântece despre primăvară jocul didactic, jocul de rol
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
AVAP – 2.2;  Câmp înflorit – realizarea unui colaj folosind Resurse materiale: Observarea
2.3; 2.4; 2.5; florile realizate prin tehnica Origami şi alte –planşă cu Zâna Primăvară, hârtie modului de lucru
CLR – 2.2 Tehnici de lucru: elemente pictate (nori, fluturi, gâze, albine, etc.) creponată, foarfecă, bolduri, al copiilor
MM – 1.4 origami MM : audiţie cântec: Flori de primăvară polistiren extrudat, lipici, coli,
DP - 2.3 CLR: Dialog despre florile care înfloresc în creioane colorate, laptop, Turul galeriei
anotimpul primăvara videoproiector
 Respectarea etapelor de lucru pentru realizarea Resurse procedurale:
florilor utilizând tehnica Origami conversaţia, explicaţia,
 Utilizarea acuarelelor pentru a picta alte elemente demonstraţia, exerciţiul,
(nori, fluturi, gâze, albine) jocul didactic, învăţarea prin
 Confecţionarea florilor utilizând tehnica Origami descoperire, observarea directă
 Activitate în grup pentru a picta câmpul pe bucăţi Forme de organizare:
mari de polistiren extrudat frontal, individual, în grup
Examinarea produselor finale realizate şi
aprecierea acestora
MARŢI CLR -1.1.;  Text suport: „A venit primăvara”, de Emilia
1.3; 3.1; A venit primăvara Plugaru
Resurse materiale:
4.1.;  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate
– pagina 50-51, din caiet, alfabetar,
din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând
coli, creioane colorate, laptop, Observarea sistematică
MM – 1.1 obiecte din universul apropiat
videoproiector a capacităţii de
AVAP – 2.2  Citirea cuvintelor asociate unor imagini
Resurse procedurale: povestire după imagini
 AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea
conversaţia, explicaţia, Observarea
literei Ţ, mare, de tipar
demonstraţia, exerciţiul, comportamentului
 Trasarea după contur a literei Ţ, mare, de tipar
jocul didactic, participative
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a cel puţin
observarea directă
unui cuvânt identic cu un cuvânt dat
Forme de organizare:
 Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe pentru
frontal, individual, în grup
formarea cuvintelor
MM: Audiţie: Cântece despre primăvară
MEM – 1.1.; Adunarea şi  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-
1.4.; 5.2..; scăderea în 5 unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea
Resurse materiale:
concentrul operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
–fişe de lucru, planşe cu
CLR – 1.1; 0-31 desene
adunarea/scăderea în concentrul 0-
2.3;  Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
31, beţişoare, numărătoare,
AVAP – 2.2 decât 31
laptop, videoproiector
 Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Aprecierea corecti-
Resurse procedurale:
balanţei tudinii rezolvării
conversaţia, explicaţia,
 Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de sarcinii de lucru
demonstraţia, exerciţiul,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente
jocul didactic, jocul de rol
mai mic decât 10, respectiv mai mic decât 31
Forme de organizare:
Folosirea unui calculator pentru operaţii simple de
frontal, individual, în grup
adunare şi verificarea rezultatelor cu ajutorul
obiectelor
AVAP – 1.3.; Colaj  Câmpul cu flori Resurse materiale: Aprecierea lucrărilor
2.1; 2.2: 2.4.; Tehnici de lucru:  CLR : observarea şi analiza unor picturi din -pag.54 din caiet, albume de
2.5; pensulaţie, stropire, albume: întrebări şi răspunsuri; pictură, acuarele, pensule, flori Turul galeriei
CLR – 2.2 lipire  Identificare valorilor estetice din mediul conturate, seminţe, nasturi, boabe
înconjurător ilustrat în de piper, creioane colorate, laptop,
pictarea florilor folosind culori potrivite videoproiector
 Lipirea diverselor materiale naturale (seminţe, Resurse procedurale:
boabe de piper) pentru finalizarea florilor pictate conversaţia, explicaţia,
anterior demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, învăţarea prin
 Finalizarea compoziţiei individual/în perechi/în descoperire, observarea directă
grup, folosind culori la alegere şi tehnici Forme de organizare:
improvizate – Exemplu: stropire, suflare, frontal, individual, în grup
dactilopictura
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre
produsele obţinute
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu

MM – 1.4.; Cântarea vocală în  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1; grup şi individual redat cu ajutorul mijloacelor tehnice –ilustraţii cu un copăcel,
Mişcări sugerate de  Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care laptop, videoproiector
CLR – 2.2 textul cântecului uşurează receptarea Resurse procedurale:
 Cântec: Cântec de primavera conversaţia, explicaţia,
 Reproducerea în colectiv a cântecului „Cântec de demonstraţia, exerciţiul,
primăvară” jocul didactic, jocul de rol
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări Forme de organizare:
potrivite conţinutului de idei al textului frontal, individual, în grup
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală
(bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc)
 Joc muzical „Albina şi florile”
AVAP: desenarea unor imagini sugerate de textul
cântecului.
MIERC Ce-mi place mie... CLR: Fiinţe preferate şi caracteristicile acestora Resurse materiale:
Observarea
URI DP - 1.1;  Labirint – Unde merg în vacanţă cu familia? – pagina 32, din caiet,CD, coli,
comportamentului
2.3; 3.1;  Joc: Roata preferinţelor – activitate de creioane colorate, fotografii cu
participative
CLR – 1.4 intercunoaştere în grupuri mici (stabilirea membrii familiei, laptop,
AVAP – 2.4 preferinţelor) videoproiector
 Prezentarea în faţa grupului a sportului Resurse procedurale:
utilizat/preferat împreună cu familia conversaţia, explicaţia,
 Joc: Realizarea clubului prieteniei demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: Desenează familia ta jocul didactic
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR - 1.3; Paştele în sat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea sistematică
2.1.; 3.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de a capacităţii de
4.1.;  Text suport: „Paştele în sat”, de R. Niger dimineaţă” povestire după imagini
 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de tipul: – pagina 52-53, din caiet ,CD,
AVAP – 2.2 „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza ilustraţiei
planşă cu literele g/G, coli,
MEM – 2.2  Discuţii privind sărbătoarea Paştelui, obiceiuri şi
creioane colorate,
tradiţii, semnificaţia acestei sărbători, ouă roşii
Pag.51 din caiet AVAP, laptop,
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte date
videoproiector
 Indicarea numărului de cuvinte/silabe, percepute
Resurse procedurale:
prin bătăi cu creionul în bancă
conversaţia, explicaţia,
 Identificarea literelor G, respectiv g, prin
demonstraţia, exerciţiul,
încercuire cu culori diferite
jocul didactic, învăţarea prin
MEM : scrierea numărului de litere g/G utilizate în
descoperire, observarea directă
cuvintele din versurile date
Forme de organizare:
 Identificarea literelor g/G şi colorarea lor
frontal, individual, în grup
AVAP: De Paşti-suport de ouă-
confecţionare( AVAP)
MEM – 1.1.; Adunarea şi  Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.4.; 5.2..; scăderea în decât 31 –fişe de lucru, planşe cu tudinii rezolvării
concentrul 0-31,  Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda adunarea/scăderea în concentrul 0- sarcinii de lucru
CLR – 1.1; fără/cu trecere balanţei 31, beţişoare, numărătoare,
2.3; peste ordin  Numărare cu pas dat (ex.: din 2 în 2, din 3 în 3), cu laptop, videoproiector
AVAP – 2.2 suport intuitiv Resurse procedurale:
 Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de conversaţia, explicaţia,
obiecte având drept cardinal un număr de elemente demonstraţia, exerciţiul,
mai mic decât 10, respectiv mai mic decât 31 jocul didactic, jocul de rol
 Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date Forme de organizare:
obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, frontal, individual, în grup
cerculeţe, linii etc.
 Joc „Cine ştie câştigă!” – ştafeta rezultatelor
 Folosirea unui calculator pentru operaţii simple de
adunare şi verificarea rezultatelor cu ajutorul
obiectelor
AVAP: Colorarea Terrei, după un cod de culori dat
MM – 1.4.; Cântarea vocală în Cântec: Înfloresc grădinile Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1; grup şi individual  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau – laptop, videoproiector
Mişcări sugerate de redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Resurse procedurale:
CLR – 2.2 textul cântecului  Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care conversaţia, explicaţia,
MM – 2.2 uşurează receptarea demonstraţia, exerciţiul,
 Reproducerea în colectiv a cântecului „Înfloresc jocul didactic, învăţarea prin
grădinile” descoperire, observarea directă
 Executarea unor mişcări potrivite conţinutului de Forme de organizare:
idei al textului frontal, individual, în grup
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală
(bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc)
AVAP: desenarea unor imagini sugerate de textul
cântecului.
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Paştele în sat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
3.1; 4.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de Aprecieri globale şi
DP – 2.2  Text suport: „Paştele în sat”, de R. Niger dimineaţă” individuale
MEM -1.1  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate – pagina 52-53, din caiet, planşă cu
AVAP – 2.2 din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând literele g/G, alfabetar, tablă
obiecte din universul apropiat magnetică, coli, creioane colorate, Aprecierea corecti-
 Citirea cuvintelor asociate unor imagini laptop, tudinii rezolvării
 Observarea literei g şi analiza acesteia videoproiector sarcinii de lucru
 Recunoaşterea, numirea şi colorarea literei G în Resurse procedurale:
cuvinte date conversaţia, explicaţia,
 Identificarea sunetului iniţial şi final al cuvintelor demonstraţia, exerciţiul,
 AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea jocul didactic, învăţarea prin
literei G mare de tipar; descoperire, observarea directă
 Trasarea după contur a literei G mare de tipar Forme de organizare:
 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare frontal, individual, în grup
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a cel puţin
unui cuvânt identic cu un cuvânt dat
 Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe pentru
formarea cuvintelor
 MM: Audiţie: Cântece despre primavara
EF
MEM – 1.4; Probleme care se  CLR : Formularea unor răspunsuri ce presupun Resurse materiale:
1.6; 5.2 rezolvă cu ajutorul alegere duală/multiplă – pagina 60, din caiet,CD, planşe
operaţiei de  Identificarea situaţiilor contextuale care impun cu imagini pentru crearea de
CLR - 2.2 adunare şi scădere rezolvarea unor probleme prin adunare: am primit, probleme, beţişoare, numărătoare,
Aprecierea corecti-
AVAP – 2.2 în concentrul a adus, au venit, au urcat etc. şi asocierea lor cu laptop, videoproiector
tudinii rezolvării
0-31 operaţia corespunzătoare Resurse procedurale:
sarcinii de lucru
Crearea unor probleme simple după imagini date conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, jocul de rol
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
RELIGIE
VINERI EF
CLR – 1.3; Paştele în sat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
2.1; 3.1; 4.1 impresii, meteo, mesajul zilei
 Text suport: „Paştele în sat”, de R. Niger Resurse materiale:
AVAP – 2.2  Identificarea literelor g prin încercuire cu culori – Calendarul „Întâlnirea de
MEM – 1.1 diferite dimineaţă”
MM – 1.1  MEM : scrierea numărului de litere g identificate – pagina 52-53, din caiet,Cd,
 AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea planşă cu literele g/G, alfabetar,
literei g mic de tipar; tablă magnetică, coli, creioane
 Trasarea după contur a literei g mic de tipar colorate, laptop,
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu videoproiector Aprecieri globale şi
imaginea potrivită Resurse procedurale: individuale
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate conversaţia, explicaţia,
din 1-4 silabe cu imagini potrivite, demonstraţia, exerciţiul,
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! - exerciţii de jocul didactic, învăţarea prin
obţinere a pluralui unui cuvânt după model descoperire, observarea directă
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Forme de organizare:
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea frontal, individual, în grup
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar
MM: Audiţie: Cântece despre primăvară
IV LUNI DP - 1.1; Eu şi cei dragi mie  Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul
2.1; 3.1; apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea Resurse materiale:
3.3; globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar – Calendarul „Întâlnirea de
AVAP – 2.4 MM: Audiţie: Cântece despre primăvară dimineaţă”
MEM – 1.4  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, –fişe de lucru,, coli, creioane
impresii, meteo, mesajul zilei colorate, fotografii cu membrii
 CLR : Prietenul -Grigore Vieru - memorare familiei, laptop, videoproiector Observarea sistematică
 Activităţi şi jocuri de tipul Prietenul secret – Resurse procedurale:
motivarea alegerilor făcute conversaţia, explicaţia,
 AVAP: Prezentarea celor mai buni prieteni şi demonstraţia, exerciţiul,
desenarea chipurilor lor jocul didactic
Identificarea persoanelor cărora le sunt recunoscători, Forme de organizare:
desenarea chipurilor lor şi prezentarea argumentelor frontal, individual, în grup
pentru alegerile făcute
CLR – 1.3; Paştele în sat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
2.1; 3.1; 4.1 impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
 Text suport: „Paştele în sat”, de R. Niger dimineaţă”
AVAP – 2.2  Identificarea literelor g prin încercuire cu culori – pagina 52-53, din caiet, planşă cu
MEM – 1.1 diferite literele g/G, alfabetar, tablă
MM – 1.1  MEM : scrierea numărului de litere g identificate magnetică, coli, creioane colorate,
 AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea laptop,
literei g mic de tipar; videoproiector
 Trasarea după contur a literei g mic de tipar Resurse procedurale:
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu conversaţia, explicaţia,
imaginea potrivită demonstraţia, exerciţiul,
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate jocul didactic, învăţarea prin
din 1-4 silabe cu imagini potrivite, descoperire, observarea directă
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! - exerciţii de Forme de organizare:
obţinere a pluralui unui cuvânt după model frontal, individual, în grup

Probleme  Identificarea situaţiilor contextuale care impun
rezolvarea unor probleme prin adunare sau prin Resurse materiale:
scădere –fişe de lucru, planşe cu
MEM – 1.4;  CLR : - formularea unor propoziţii după suport adunarea/scăderea în concentrul 0-
1.6; 5.2 vizual 31, beţişoare, numărătoare,
Aprecierea corecti-
 Identificarea situaţiilor contextuale care impun laptop, videoproiector
tudinii rezolvării
CLR - 2.2 rezolvarea unor probleme prin adunare sau prin Resurse procedurale:
sarcinii de lucru
AVAP – 2.2 scădere conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
 Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date jocul didactic, jocul de rol
obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, Forme de organizare:
cerculeţe, linii etc. frontal, individual, în grup
 Crearea unor probleme simple după imagini date
AVAP – 1.1.; Tehnici de lucru:  Coroniţa primăverii Resurse materiale: Observarea
1.3; 2.1; 2.2; tăiere, decupare,  Formularea de răspunsuri la întrebările despre –planşă cu Zâna Primavară, hârtie modului de lucru
2.3; 2.4; 2.6; asamblare, lipire conţinutul textului audiat creponată, foarfecă, bolduri, al copiilor
CLR – 2.2  Formularea de răspunsuri la întrebări simple polistiren extrudat, lipici, coli,
MM – 2.2  Identificarea materialelor şi instrumentelor de creioane colorate, laptop, Turul galeriei
DP - 2.3 lucru videoproiector
 Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru Resurse procedurale:
 Confecţionarea materialului, folosind tehnici conversaţia, explicaţia,
simple (decupare, tăiere, asamblare a hârtiei) demonstraţia, exerciţiul,
 Realizarea coroniţei pentru folosirea în serbări jocul didactic, învăţarea prin
tematice, decoruri diverse. descoperire, observarea directă
 MM: Audiţie muzicală: Primăvara Forme de organizare:
DP: Ce îmi place la tine – fiecare comunică celui de frontal, individual, în grup
lângă el ceea ce apreciază la el
MARŢI CLR -1.1.; Literele mici şi  Exersarea comunicării orale pornind de la
1.3; 3.1; mari, de tipar observarea ilustraţiei: formulare de întrebări şi
4.1.; Recapitulare răspunsuri
Resurse materiale:
 Exemplificarea unor cuvinte care conţin sunete
–fişe de lucru, CD,
MM – 1.1 date, la început, în interior sau la sfârşitul
alfabetar, tablă magnetică, coli,
AVAP – 2.2 cuvântului Observarea sistematică
creioane colorate, laptop,
 Recunoaşterea literelor în cuvinte scrise, cu a capacităţii de
videoproiector
precizarea poziţiei literei în cadrul cuvântului povestire după imagini
Resurse procedurale:
 Ordonarea literelor, pentru a forma silabe Observarea
conversaţia, explicaţia,
 Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt comportamentului
demonstraţia, exerciţiul,
 Citirea cuvintelor şi asocierea lor cu imaginea participativ
jocul didactic, jocul de rol,
potrivită
observarea directă
 Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunţ
Forme de organizare:
 Citirea propoziţiilor şi asocierea lor cu imaginea
frontal, individual, în grup
potrivită
Trasarea elementelor grafice ce intră în
componenţa literelor
MEM – Protejăm Terra Resurse materiale:
1.1.; 1.4.; CLR : conversaţii scurte în grup, pe baza desenului –pagina 61 din caiet,CD, coli,
5.2.; audiat şi a imaginilor referitoare tradiţia vopsirii acuarele, pensulă numărătoare,
ouălor laptop, videoproiector
AVAP – Identificarea regulilor de protejare a Terrei Resurse procedurale: Aprecierea corecti-
1.3; 2.2 Joc de rol:Să fiu un locuitor al Terrei responsabil conversaţia, explicaţia, tudinii rezolvării
CLR – 2.4 Crearea de mesaje pentru protejarea mediului demonstraţia, exerciţiul, sarcinii de lucru
înconjurător jocul didactic, jocul de rol
Forme de organizare:
AVAP: Decorarea Planetei frontal, individual, în grup

Colaj  Flori de primăvară Resurse materiale: Aprecierea lucrărilor


AVAP – 1.3.; Tehnici de lucru:  CLR : observarea şi analiza unor picturi din –hârtie creponată,
2.1; 2.2: 2.4.; pensulaţie, albume: întrebări şi răspunsuri foarfecă, bolduri, Turul galeriei
2.5; stropire, lipire  Identificare valorilor estetice din mediul polistiren, lipici, coli, creioane
CLR – 2.2 înconjurător ilustrat în opere de artă (flori) colorate
DP – 3.2  Pictarea florilor (lalea, mac) folosind culori , laptop, videoproiector
potrivite Resurse procedurale:
 Lipirea diverselor materiale naturale (seminţe, conversaţia, explicaţia,
boabe de piper) pentru finalizarea florilor pictate demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, învăţarea prin
anterior descoperire, observarea directă
 Finalizarea compoziţiei individual/în perechi/în Forme de organizare:
grup, folosind culori la alegere şi tehnici frontal, individual, în grup
improvizate – Exemplu: stropire, suflare,
dactilopictura
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre
produsele obţinute
Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin
efort propriu
MM – 1.4.; Cântarea vocală în  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1; grup şi individual redat cu ajutorul mijloacelor tehnice – laptop, videoproiector
Mişcări sugerate de  Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care Resurse procedurale:
CLR – 2.2 textul cântecului uşurează receptarea conversaţia, explicaţia,
 Reproducerea în colectiv a cântecului demonstraţia, exerciţiul,
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală jocul didactic, jocul de rol
(bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc) Forme de organizare:
 Joc muzical „Albina şi florile” frontal, individual, în grup
AVAP: desenarea unor imagini sugerate de textul
cântecului.
MIERC DP - 1.1; Recapitulare/  Joc: „Un compliment pentru o fiinţă (un coleg/un Resurse materiale:
URI 2.3; 3.1; Evaluare animal/un copac/o floare” –fişe de lucru, coli, creioane
CLR – 1.4 Interacţiuni simple  AVAP: Cercul prietenilor – desenarea propriului colorate, fotografii cu membrii
AVAP – 2.4 cu fiinţe şi obiecte chip şi a chipurilor celor dragi familiei, laptop, videoproiector
familiare  Precizarea caracteristicilor unor fiinţe Resurse procedurale:
 Identificarea situaţiilor în care interacţionează cu conversaţia, explicaţia,
Observarea sistematică
familia, prietenii etc demonstraţia, exerciţiul,
CLR : Joc de rol: Sfatul mamei jocul didactic
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR -1.1.; Literele mici şi  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea sistematică
1.3; 3.1; mari, de tipar impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de a capacităţii de
4.1.; Recapitulare  Confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de dimineaţă” povestire după imagini
tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc. –fişe de lucru, alfabetar, coli, Observarea
MM – 1.1  Exerciţii de rezolvare a unor itemi cu alegere duală creioane colorate, laptop, comportamentului
AVAP – 2.2  Citirea cuvintelor scrise cu literele învăţate şi videoproiector participativ
alegerea celui potrivit Resurse procedurale:
 Jocuri de tipul: rebus, puzzle conversaţia, explicaţia,
 Crearea unor poveşti individual/în grup, pornind de demonstraţia, exerciţiul,
la imagini date
 Crearea unor poveşti cu început/sfârşit dat, după jocul didactic,
imagini-suport observarea directă
 Colorare după codul literelor Forme de organizare:
 Trasarea elementelor grafice ce intră în frontal, individual, în grup
componenţa literelor

MEM – Recapitulare  Identificarea situaţiilor contextuale care impun Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.1.; 1.4.; Adunarea şi rezolvarea unor probleme prin adunare sau prin –fişe de lucru, planşe cu tudinii rezolvării
1.6.; 5.2.; scăderea în scădere adunarea/scăderea în concentrul 0- sarcinii de lucru
concentrul  Aflarea diferenţei /sumei a două numere mai mari 30, beţişoare, numărătoare,
CLR – 2.4; 0-31 decât 10 laptop, videoproiector
3.2;  Numărare cu pas dat (din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în Resurse procedurale:
3), pornind de la 10 conversaţia, explicaţia,
AVAP – 2.2  CLR : - formularea unor propoziţii după suport demonstraţia, exerciţiul,
vizual jocul didactic, jocul de rol
 AVAP: : colorarea unui desen pe baza unor coduri Forme de organizare:
date frontal, individual, în grup
 Identificarea măsurilor concrete de protecţie a
mediului înconjurător
MM – 1.4.; Cântarea vocală în  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.1.; 3.1; grup şi individual redat cu ajutorul mijloacelor tehnice – laptop, videoproiector
Mişcări sugerate de  Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care Resurse procedurale:
CLR – 2.2 textul cântecului uşurează receptarea conversaţia, explicaţia,
MM – 2.2  Reproducerea în colectiv a cântecului demonstraţia, exerciţiul,
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală jocul didactic, jocul de rol
(bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc) Forme de organizare:
 AVAP: desenarea unor imagini sugerate de textul frontal, individual, în grup
cântecului.
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR – 1.3; Recapitulare  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
2.1; 3.1; 4.1 Evaluare impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
 Evaluare: Sunetele si literele â, b/B, ţ/Ţ, g/G dimineaţă”
AVAP – 2.2  Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor –fişă de evaluare, planşe cu literele
MEM – 1.1  Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi colorarea învăţate, Aprecierea corecti-
sunetelor indicate alfabetar, tablă tudinii rezolvării
 Marcarea numărului de silabe al cuvintelor magnetică, coli, creioane colorate, sarcinii de lucru
 Exerciţii de transcriere a unor cuvinte cu ajutorul laptop,
literelor mari de tipar videoproiector
 Exerciţii de scriere a unor semne grafice Resurse procedurale:
 Mijloace de transport. Indicatoare rutiere conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, învăţarea prin
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
EF
MEM – Ameliorare/  Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale:
1.1.; 1.4.; Dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se –fişe de lucru, planşe cu
1.6.; 5.2.; vor stabili în funcţie de problemele individuale/ale adunarea/scăderea în concentrul 0-
CLR – 2.4; majorităţii elevilor. 31, beţişoare, numărătoare, coli,
3.2;  Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat creioane colorate,
Aprecieri globale şi
AVAP – 2.2 de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care laptop, videoproiector
individuale
vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Resurse procedurale:
evaluare vizate. conversaţia, explicaţia,
Realizarea unui poster-Şi nouă ne pasă !-protejarea demonstraţia, exerciţiul,
bogăţiior Pământului jocul didactic, jocul de rol
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
VINERI RELIGIE
EF
CLR– 1.1; Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
1..1; 3.1; dezvoltare impresii, meteo, mesajul zilei Resurse materiale:
4.1  Ameliorare-dezvoltare – Calendarul „Întâlnirea de
 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se dimineaţă”
vor stabili în funcţie de problemele individuale/ale –alfabetar, tablă magnetică, coli,
majorităţii elevilor. creioane colorate, laptop,
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat videoproiector Aprecieri globale şi
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care Resurse procedurale: individuale
vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversaţia, explicaţia,
evaluare vizate. demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, învăţarea prin
descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „VREAU SĂ AM O MESERIE”
Nr. de săptămâni: XXV- XXVII
Perioada: 23 martie –-24 aprilie

SĂPTAMAN ZIUA DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE RESURSE EVALUARE


A CONŢINUT DISCIPLINE
I LUNI DP - 1.2; Hobby-urile mele Resurse materiale:
3.1; 3.2  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Pagina 42,CD, coli, Aprecieri globale şi
AVAP – 2.2 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei creioane colorate, individuale
 Crearea de discuţii în grup despre laptop, videoproiector
aptitudinile şi talentele copiilor Resurse procedurale: Observarea
 Identificarea unei activităţi pe care copilul conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comportamentului
o face cu talent exerciţiul participativ
 Crearea unor spaţii în clasă cu recuzită Forme de organizare:
specifică frontal, individual, în grup
(construcţii, pictură, lectură, ştiinţe, muzică
etc.),
unde copiii pot opta să lucreze, în funcţie de
interese pe diferite teme
AVAP :Colecţii de obiecte
CLR – 1.3; Mirosul meseriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
2.1; 3.1; 4.1 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
 Text suport:”Mirosul meseriilor”, de – pagina 54, din auxiliar, CD,planşă cu
AVAP – 2.2 Gianni Rodari literele f/F, coli, Observarea
MM – 1.4  Descrierea meseriilor cu ajutorul creioane colorate, comportamentului
imaginilor laptop, videoproiector participativ
 Imbogăţirea vocabularului- exerciţii Resurse procedurale:
 MM : Audiţie : Meseriile conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

MEM – 1.1, Figuri şi corpuri  Recunoaşterea unor figuri şi corpuri Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1, 4; 1, 5; 1, 6; geometrice geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, coli, tudinii rezolvării
3, 1; triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi creioane colorate, sarcinii de lucru
în materiale tipărite laptop, videoproiector
CLR 2.2  Descrierea unor figuri şi corpuri Resurse procedurale:
geometrice din mediul apropiat conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP – 1.2 exerciţiul
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

AVAP – 1.3.; Desen  Desenarea unor obiecte cu ajutorul Resurse materiale:


2.1; 2.2: 2.4.; formelor geometrice învăţate coli, Aprecieri globale şi
2.5;  Jocuride construcţii cu figuri geometrice creioane colorate, individuale
CLR – 2.2 laptop, videoproiector
DP – 3.2 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

MARŢI CLR – 1.3; Linia şi punctul: Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecierea corecti-
2.1; 3.1; 4.1 elemente de limbaj impresii, meteo, mesajul zilei coli, tudinii rezolvării
plastic  Text suport:”Mirosul meseriilor”, de creioane colorate, sarcinii de lucru
AVAP – 2.2 Gianni Rodari laptop, videoproiector
 Hobby-uri, jocuri şi activităţi preferate, Resurse procedurale:
ocupaţiile părinţilor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Indicarea locului sunetului f, în cuvinte de exerciţiul
2-3 silabe Forme de organizare:
 Identificarea literei f/F, de tipar într-un şir frontal, individual, în grup
de litere/cuvinte
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
 Joc de rol:Recunoaşte meseria!
 AVAP: Mie îmi place...
Scrierea literei f/F de tipar pe diverse
suporturi (făină, nisip
MEM – Figuri şi corpuri  Recunoaşterea unor figuri şi corpuri Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1.1, 1, 4; 1, 5; geometrice geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, coli, tudinii rezolvării
1, 6; 3, 1; triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi creioane colorate, sarcinii de lucru
în materiale tipărite laptop, videoproiector
CLR 2.2  Descrierea unor figuri şi corpuri Resurse procedurale:
geometrice din mediul apropiat conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP – 1.2 AVAP: Decuparea pe contur a formelor exerciţiul
geometrice plane de diferite dimensiuni, Forme de organizare:
realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, frontal, individual, în grup
carton
Tonuri şi nuanţe  Precizarea culorilor, liniei, a punctului, a Resurse materiale: Observare
AVAP – 2.1; culorii şi a formei în ipostaze familiare –pag.50 din caiet, tempera, pensule, sistematică
2.2; 2.3; 2.4  Descrierea materialelor folosind drept laptop, Aprecieri
MM – 2.2 criteriu proprietăţile lor videoproiector individuale
 Explorarea mediului înconjurător pentru a Resurse procedurale:
identifica forme, culori, materiale conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Realizarea de compoziţii libere” In exerciţiul, învăţarea
natură” ce au la bază iniţiative spontane prin descoperire, observarea directă
Discuţii despre realizarea unor lucrări în care Forme de organizare:
să se asocieze elemente de exprimare frontal, individual, în grup
plastică, cu alte forme de exprimare artistică
(transformarea în colaj)
MM – 1.4.; 2.1.; Cântarea vocală în  Executarea unor mişcări după model: bătăi Resurse materiale: Aprecieri globale şi
3.1; grup şi individual din palme, bătăi cu degetul pe bancă etc. coli, individuale
Ritmul muzical  Jocuri pe cântec cu executarea unor creioane colorate,
CLR – 2.2 mişcări potrivite conţinutului de idei al laptop, videoproiector Observarea
textului Resurse procedurale: comportamentului
 CLR: Completarea unei propoziţii conversaţia, explicaţia, demonstraţia, participativ
lacunare:Cândvoi fi mare, eu voi fi ….. exerciţiul
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Ce îmi place să fac  CLR: „Ce miros au meseriile?” de Giani Resurse materiale:
3.2 Rodari –CD, laptop, Observarea
MEM – 5.1  Descrierea meseriilor cu ajutorul videoproiector sistematică
CLR – 1.3 versurilor Resurse procedurale:
MM – 2.2  Sunt reporter- copiii aşezaţi în cerc spun conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
ce meserii au părinţii lor exerciţiul, învăţarea
 MEM : gruparea uneltelor grădinarului, prin descoperire, observarea directă
stabilirea numărului dat/ precizarea Forme de organizare:
vecinilor frontal, individual, în grup
 Identificarea/asocierea profesiei sau
meseriei cu imaginea uneltelor necesare
pentru desfăşurarea lor
 Joc mimă:” Ghiceşte meseria!”
 AVAP: Desenează o activitate la care ai
participat cu plăcere împreună cu colegii tăi
MM: Audiţie: Cântec despre profesii
CLR -1.2; Mirosul meseriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
3.1; 4.1;  Text suport:”Mirosul meseriilor”, de Resurse materiale:
MM – 1.4 Gianni Rodari – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
AVAP – 2.2  Descrierea meseriilor cu ajutorul – pagina 54, din auxiliar, planşă cu
Aprecieri globale şi
imaginilor literele f/F, coli,
individuale
 Indicarea locului sunetului f, în cuvinte de creioane colorate,
2-3 silabe laptop, videoproiector
Observarea
 Identificarea literei f/F, de tipar într-un şir Resurse procedurale:
comportamentului
de litere/cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
participativ
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt exerciţiul
 AVAP: Mie îmi place... Forme de organizare:
 Trasarea conturului literelor folosind frontal, individual, în grup
resurse variate
 Decorarea literei f
MM : Audiţie : Meseriile
MEM – 1.1, Figuri şi corpuri  Identificarea caracteristicilor figurilor Resurse materiale: Aprecierea corecti-
1, 4; 1, 5; 1, 6; geometrice geometrice – pagina 62, din auxiliar,CD figuri şi tudinii rezolvării
3, 1;  Jocuri de construcţii folosind piese din corpuri geometrice, sarcinii de lucru
lemn sau plastic laptop, videoproiector
CLR 2.2 AVAP: Jocuri de realizare a Resurse procedurale:
figurilor/corpurilor geometrice din plastilină conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP – 1.2  Jocuri de tipul Bingo exerciţiul,
 Realizarea unor colaje cu ajutorul învăţarea prin
formelor geometrice învăţate descoperire,
 Crearea şi rezolvarea unor probleme observarea directă
simple după imagini date Forme de organizare:
 CLR : Figurile şi corpurile geometrice frontal, individual, în grup
MM - 1.3; Cântarea vocală în  Vizionarea unor filme care ilustrează Resurse materiale: Observarea
2.1 grup şi individual diverse mişcări de percuţie – laptop, videoproiector sistematică a
CLR – 2.2 Ritmul muzical  Executarea unor mişcări după model: bătăi Resurse procedurale: capacităţii de a cânta
AVAP – 2.2 din palme, bătăi cu degetul pe bancă etc. conversaţia, explicaţia, demonstraţia, în colectiv prin scara
 Jocuri pe cântec cu executarea unor exerciţiul, de clasificare
mişcări potrivite conţinutului de idei al observarea directă
textului Forme de organizare:
 CLR: Completarea unei propoziţii frontal, individual, în grup
lacunare:Cândvoi fi mare, eu voi fi …..
 AVAP: Colorarea meseriei preferate
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
Mirosul meseriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
CLR - 1.3; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
2.1; 3.1; 4.1  Text suport:”Mirosul meseriilor”, de
MEM – 1.4 Gianni Rodari
 Joc: „Cu ce sunet începe cuvântul?” Resurse materiale:
AVAP – 2.2  Răsfoirea unor cărţi care ilustrează diverse – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
meserii/ preocupări; numirea meseriilor : – pagina 55, din auxiliar,CD, planşă cu
pictor, muzicant, bucătar, vânzător, zidar etc. Observarea
literele f/F, cărţi care ilustrează diverse
 Formulare de mesaje scurte despre meserii, sistematică a
meserii, jetoane, coli, creioane
pe baza întrebărilor de sprijin capacităţii de a
colorate, laptop,
 Sortarea jetoanelor care reprezentă meserii a pronunţa corect
videoproiector
căror denumire începe cu sunetul f sunetele şi de a trasa
Resurse procedurale:
MEM: Identificarea sunetului f (numără de literele de tipar
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
câte ori se aude sunetul f şi scrie cifra învăţată
exerciţiul,
corespunzătoare)
jocul didactic
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea
numărului de silabe
Forme de organizare:
 Trasarea conturului literelor folosind resurse frontal, individual, în grup
variate,
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP : Modelarea plastilinei pentru
obţinerea literelor f/F, de tipar
EF
MEM - 1.2; 1.4; Unităţi de măsură a  Aşezarea unor imagini în ordinea derulării
1.6; 52 timpului-Ziua evenimentelor dintr-o zi
 Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul Resurse materiale:
„A cui activitate a durat mai mult?” – pagina 63, din auxiliar, diferite tipuri
 Ordonarea cronologică a zilelor de ceas, laptop,
săptămânii videoproiector
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând Resurse procedurale: Aprecieri globale şi
repere cronologice (ieri, azi, mâine) conversaţia, explicaţia, demonstraţia, individuale
 Realizarea unui orar săptămânal, cu exerciţiul, învăţarea
ajutorul desenelor şi al simbolurilor prin descoperire, observarea directă
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi Forme de organizare:
scădere cu 1-5 unităţi, în concentrul 0-31 frontal, individual, în grup
Crearea şi rezolvarea unor probleme
simple după imagini date
VINERI RELIGIE
EF
Mirosul meseriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Aprecieri globale şi
noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei Resurse materiale: individuale
 Text suport:”Mirosul meseriilor”, de – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
Gianni Rodari – pagina 54-55, din auxiliar, planşă cu
 Formulare de mesaje scurte despre literele f/F, alfabetar, cărţi care
semnificaţia meseriilor, pe baza unui ilustrează diverse meserii, jetoane, coli,
suport vizual dat creioane colorate,
 D.P: identificarea emoţiei în diverse laptop, videoproiector
situaţii Resurse procedurale:
 Identificarea literei f/F de tipar într-un şir conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
CLR de cuvinte exerciţiul
 Scrierea literelor învăţate în unitate jocul didactic
 Indicarea locului sunetului f în cuvinte de Forme de organizare:
2-3 silabe frontal, individual, în grup
 Reprezentarea grafică a cuvintelor,
stabilirea locului literelor noi
 Alegerea literei iniţiale potrivite pentru
nume de copii
 Trasarea conturului literelor folosind
resurse variate
 Decorarea literei F
 Stabilirea corespondenţei cuvânt – silabă
AVAP: Colorează imaginea meseriei
preferate
II LUNI DP - 2.1; .2.3 Ce îmi place să fac  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
CLR – 1.3 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei Resurse materiale: Observarea
AVAP – 2.4  CLR: Ce te faci când vei fi mare? – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” comportamentului
MM – 2.2  Joc: Denumeşte meseriile! - gicitori –planşă cu coli, creioane colorate, participative
despre meserii laptop, videoproiector
 Crearea unor spaţii în clasă cu recuzită Resurse procedurale: Observarea
specifică conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sistematică
(construcţii, pictură, lectură, ştiinţe, muzică exerciţiul,
etc.), jocul didactic
unde copiii pot opta să lucreze, în funcţie de Forme de organizare:
interese pe diferite teme frontal, individual, în grup
 AVAP: „Când voi mare, ce voi fi
oare?”(ilustrarea răspunsului prin desen)
MM: Audiţie: Sunt poliţist
CLR -1.2; Mirosul meseriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
3.1; 4.1;  Text suport:”Mirosul meseriilor”, de – pagina 54-55, din auxiliar, planşă cu
AVAP – 2.3 Gianni Rodari literele f/F, alfabetar, tablă magnetică,
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din coli, creioane colorate,
universul apropiat/observarea etichetelor laptop, videoproiector
cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor Resurse procedurale:
scrise cu litere de tipar conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a exerciţiul,
cel puţin unui cuvânt identic cu un cuvânt jocul didactic
dat Forme de organizare:
 Asocierea cuvintelor din coloane pentru a frontal, individual, în grup
forma propoziţii
 Citirea unor cuvinte şi scrierea
comunicării formate
 Joc: Găseşte cuvintele ascunse
 Indicarea unor cuvinte care îndeplinesc
anumite condiţii (ex.: cuvinte care încep
cu sunetul...., cuvinte care se termină cu
sunetul ...., cuvinte care au .... silabe etc.)
 AVAP: Colorează păsările călătoare

Figuri şi corpuri  Reproducerea, prin desen, a formelor Resurse materiale: Aprecierea corecti-
geometrice geometrice plane (pătrat, triunghi, – pagina 64, din auxiliar, figuri şi tudinii rezolvării
dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloane corpuri geometrice, sarcinii de lucru
sau cu mâna liberă laptop, videoproiector
MEM – 1.1, AVAP: Continuarea unor modele repetitive Resurse procedurale:
1, 4; 1, 5; 1, 6; reprezentate prin obiecte, desene sau numere conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
3, 1;  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi exerciţiul,
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 învăţarea prin
CLR 2.2  Construirea unor obiecte uzuale folosind descoperire,
suportul desfăşurat al unui cub observarea directă
MM– 1.2  Jocuri Tangram Forme de organizare:
 Realizarea unor colaje cu ajutorul frontal, individual, în grup
formelor geometrice învăţate
 Crearea şi rezolvarea unor probleme
simple după imagini date
MM: Pătrăţel
AVAP – 2.1; Linia şi punctul:  Precizarea culorilor, liniei, a punctului, a Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3; 2.4 elemente de limbaj culorii şi a formei în ipostaze familiare –bloc de desen, tempera, pensule, sistematică
MEM – 3.1 plastic  Descrierea materialelor folosind drept laptop, Aprecieri
CLR – 2.3 criteriu proprietăţile lor videoproiector individuale
 Explorarea mediului înconjurător pentru a Resurse procedurale:
identifica forme, culori, materiale conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Realizarea de compoziţii ce au la bază exerciţiul, învăţarea
iniţiative spontane prin descoperire, observarea directă
Discuţii despre realizarea unor lucrări în care Forme de organizare:
să se asocieze elemente de exprimare frontal, individual, în grup
plastică, cu alte forme de exprimare artistică
(transformarea în colaj)
MARŢI CLR - 1.3;
2.2.; 3.1; 4.1; Gospodina  Text suport: „Gospodina”, de Otilia
AVAP – 2.2 Cazimir
MEM – 1.3  Audiţii, discuţii pe marginea textului,
memorare Resurse materiale:
 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de – pagina 56-57, din auxiliar, planşă cu
tipul: „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza literele h/H, portretul autoarei, coli,
ilustraţiei creioane colorate, laptop,
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte videoproiector
Observarea
date Resurse procedurale:
comportamentului
 Indicarea numărului de cuvinte/silabe, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
participativ
percepute prin bătăi cu creionul în bancă exerciţiul,
 Identificarea literelor H, respectiv h, prin jocul didactic
încercuire cu culori diferite Forme de organizare:
 MEM : scrierea numărului de litere h/H frontal, individual, în grup
utilizate în cuvintele din versurile date
 Identificarea literelor h/H şi colorarea lor
AVAP: ilustrarea prin desen a unei
secvenţe din poezia audiată
MEM - 1.4; Unităţi de măsură a  Aşezarea unor imagini în ordinea derulării Resurse materiale: Aprecierea
3.1; 5.2 timpului-Anul evenimentelor dintr-un an – pagina 65, din auxiliar, CD, ilustraţii corectitudinii
MM – 2.2  Ordonarea cronologică a lunilor anului cu diferite activităţi din viaţa şcolarilor, rezolvării sarcinii de
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând laptop, lucru
repere cronologice videoproiector
 Exerciţii de observare a unor modificări Resurse procedurale:
apărute în viaţa omului, a animalelor, a conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
plantelor, în funcţie de anotimp exerciţiul, învăţarea
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi prin descoperire, observarea directă
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31
 Crearea şi rezolvarea unor probleme Forme de organizare:
simple după imagini date frontal, individual, în grup

Tehnici simple de  Realizarea unor lucrări individuale Resurse materiale: Observare


AVAP – 2.1; lucru  Tehnici simple – rupere, tăiere, decupare -caiet,CD,hârtie glasată, lipici, sistematică
2.2; 2.3; 2.4 Tehnica Tangram după contur, lipire, modelaj, înşirare, foarfece, laptop, Aprecieri
răsucire, înnodare videoproiector individuale
Colaj: Casa mea ( figuri geometrice) Resurse procedurale: Aprecieri globale şi
Căsuţa ( tehnica Tangram) conversaţia, explicaţia, demonstraţia, individuale
 exerciţiul, învăţarea
prin descoperire, observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

MM - 2.1; Cântarea vocală în  Reproducerea în colectiv a cântecului Resurse materiale: Observarea


2.2 grup şi individual  Jocuri pe cântec cu executarea unor –laptop, videoproiector sistematică a
AVAP – 2.2 Ritmul muzical mişcări potrivite conţinutului de idei al Resurse procedurale: capacităţii de a cânta
textului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, în colectiv prin scara
 Acompanierea cântecelor cu percuţie exerciţiul, învăţarea de clasificare
corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul prin descoperire, observarea directă
în bancă etc) Forme de organizare:
AVAP: Realizarea unor instrumente de frontal, individual, în grup
lucru pentru diferite profesii
MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Despre meserii
3.2  CLR: „Ce te faci când vei fi mare?”
MEM – 5.1  Descrierea meseriilor cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
CLR – 1.3 versurilor – pagina 43, din auxiliar, CD,planşă sistematică
MM – 2.2  Creionul vorbitor - copiii aşezaţi în cerc care ilustrează diferite meserii din
spun ce meserii au părinţii lor poezie, coli, creioane colorate,
 MEM: gruparea uneltelor profesiilor, laptop, videoproiector
stabilirea numărului dat Resurse procedurale:
 Identificarea/asocierea profesiei sau conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
meseriei cu imaginea uneltelor necesare exerciţiul,
pentru desfăşurarea lor jocul didactic
 Joc mimă:” Ghiceşte meseria!” Forme de organizare:
 AVAP: Meseriile părinţilor mei frontal, individual, în grup
MM: Audiţie: Cântec despre profesii
CLR -1.2; Gospodina  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
3.1; 4.1;  Text suport: „Gospodina”, de Otilia
MM – 1.4 Cazimir
AVAP – 2.2  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
reprezentând obiecte din universul apropiat Resurse materiale:
 Citirea cuvintelor asociate unor imagini – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Observarea literei H şi analiza acesteia – pagina 56-57, din auxiliar, planşă cu
 Recunoaşterea, numirea şi colorarea literei literele h/H, alfabetar, tablă magnetică,
Aprecieri globale şi
H în cuvinte date coli, creioane colorate
individuale
 Identificarea sunetului iniţial şi final al laptop, videoproiector
cuvintelor Resurse procedurale:
Observarea
 AVAP: modelarea plastilinei pentru conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
comportamentului
obţinerea literei H, mare, de tipar exerciţiul,
participative
 Trasarea după contur a literei H, mare, de jocul didactic, învăţarea prin
tipar descoperire
 Asocierea cuvintelor cu imaginile Forme de organizare:
corespunzătoare frontal, individual, în grup
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a
cel puţin unui cuvânt identic cu un cuvânt
dat
 Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe
pentru formarea cuvintelor
 MM: Audiţie: Cântece despre primăvară

MEM - 1.4; 1.6; Corpuri  CLR: Prietenii figurilor geometrice Resurse materiale: Aprecierea corecti-
3.1; 5.2  Rezolvarea de exerciţii de adunare/scădere – pagina 66, din auxiliar, diferite tudinii rezolvării
cu 0-5 unităţi, în concentrul 0-31 şi corpuri geometrice, laptop, sarcinii de lucru
CLR - 2.2 verificarea operaţiilor efectuate prin videoproiector
AVAP – 2.2 numărare de obiecte/prin desene Resurse procedurale:
 Descrierea corpuri geometrice din mediul conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
apropiat exerciţiul, învăţarea
 Continuarea unor modele repetitive prin descoperire, observarea directă
reprezentate prin obiecte, desene sau Forme de organizare:
numere frontal, individual, în grup
 Folosirea corpurilor geometrice în
realizarea unor desene
 Construirea unor obiecte uzuale folosind
suportul desfăşurat al unui cub (ex.: suport
de creioane, cutia pentru cadouri)
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
imagini date
 Explorarea mediului înconjurător pentru a
identifica şi număra corpuri
MM - 2.1; Cântarea vocală în  Reproducerea în colectiv a cântecului Resurse materiale: Observarea
2.2 grup şi individual  Jocuri pe cântec cu executarea unor –laptop, videoproiector sistematică a
AVAP – 2.2 Ritmul muzical mişcări potrivite conţinutului de idei al Resurse procedurale: capacităţii de a cânta
textului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, în colectiv prin scara
 Acompanierea cântecelor cu percuţie exerciţiul, învăţarea prin descoperire, de clasificare
corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul observarea directă
în bancă etc) Forme de organizare:
 AVAP: Zidarul- construirea unui zid din frontal, individual, în grup
piese de LEGO
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
Gospodina  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale:
CLR - 1.3; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
2.1; 3.1; 4.1  Text suport: „Gospodina”, de Otilia – pagina 56-57, din auxiliar, alfabetar, Observarea
AVAP – 2.2 Cazimir tablă magnetică, coli, creioane colorate, sistematică a
MEM – 1.3  Identificarea literelor h/H, prin încercuire laptop, videoproiector capacităţii de a
cu culori diferite Resurse procedurale: pronunţa corect
 MEM : scrierea numărului de litere h conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sunetele şi de a trasa
identificate exerciţiul, literele de tipar
 AVAP : modelarea plastilinei pentru jocul didactic învăţată
obţinerea literei h mic de tipar Forme de organizare:
 Trasarea după contur a literei h, mic, de frontal, individual, în grup
tipar
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt
rostit cu imaginea potrivită
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
formate din 1-4 silabe cu imaginile potrivite
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! -
exerciţii de obţinere a pluralui unui cuvânt
după model
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/observarea etichetelor cu
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar
Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine
EF

MEM - 1.4; Unităţi de măsură a  Aşezarea unor imagini în ordinea derulării


3.1; 5.2 timpului-- evenimentelor dintr-o săptămână
Săptămâna  Ordonarea cronologică a zilelor săptămînii
AVAP - 2.2  Plasarea unui eveniment în timp, utilizând
repere cronologice Resurse materiale:
 Realizarea unui orar săptămânal, cu – pagina 67, CD,din auxiliar, ilustraţii
ajutorul desenelor şi al simbolurilor cu diferite simboluri – nori, soare, vânt,
Aprecierea
 Completarea unui calendar timp de o lună laptop, videoproiector
corectitudinii
cu starea vremii, prin desenarea unor Resurse procedurale:
rezolvării sarcinii de
simboluri – nori, soare, vânt etc. conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
lucru
 Exerciţii de observare a unor modificări exerciţiul, învăţarea
apărute în viaţa omului, a animalelor, a prin descoperire, observarea directă
plantelor, în funcţie de anotimp Forme de organizare:
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi frontal, individual, în grup
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31
 Crearea şi rezolvarea unor probleme
simple după imagini date

VINERI RELIGIE
EF
CLR – 1.3; Gospodina  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
2.1; 3.1; 4.2 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
AVAP –2.2  Text suport: „Gospodina”, de Otilia – pagina 56-57, din auxiliar, alfabetar,
Cazimir tablă magnetică, coli, creioane colorate,
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din laptop,
universul apropiat/observarea etichetelor videoproiector
cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor Resurse procedurale:
scrise cu litere de tipar conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Crearea unor cuvinte prin completarea exerciţiul,
literelor lipsă jocul didactic
 Exerciţii de realizare a unor desene pe Forme de organizare:
baza cuvintelor frontal, individual, în grup
 Colorarea imaginilor care corespund unui
cuvânt – etichetă
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
cu ajutorul săgetilor
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi
colorarea sunetelor indicate
 Colorarea selectivă a unor litere, silabe,
cuvinte folosind codul culorilor
 Scrierea literei mici de tipar
corespunzătoare literei mari date

III 30 MARTIE- ,
3 APRILIE ȘCOALA ALTFEL
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
IV LUNI ZI LIBERA-PAŞTI
MARŢI ZI LIBERA-PAŞTI
MIERCURI Ce voi fi când voi fi Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
DP - 2.1; .2.3 mare? impresii, meteo, mesajul zilei Resurse materiale: Observarea
CLR – 1.3 CLR: Ce te faci când vei fi mare? – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică
AVAP – 2.4  Joc: Denumeşte meseriile! - gicitori – pagina 44, din auxiliar,CD, ilustraţii
MM – 2.2 despre meserii cu diferite profesii, coli, creioane
 Crearea de discuţii în grup despre colorate, laptop,
aptitudinile şi talentele copiilor videoproiector
 Identificarea unei activităţi pe care copilul Resurse procedurale:
o face cu talent conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Jocuri/activităţi/ concursuri de identificare exerciţiul,
a unor jocul didactic
abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor Forme de organizare:
copiilor frontal, individual, în grup
în diverse domenii: muzică, dans, sport,
desen,
matematică, relaţionare cu ceilalţi etc.
(cântat
vocal sau la un instrument, desenat, decupat,
sărit coarda, bun la fotbal, povestit, a fi
curajos, a
fi politicos, a răspunde la întrebări, calcul
matematic simplu etc.)
 AVAP: „Când voi mare, ce voi fi oare?”
 MM: Audiţie: Meseriile
CLR -1.2; Doctorul  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
1.3; 2.1; 2.2; Aumădoare noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
3.1; 4.1;  Text suport: „Doctorul Aumădoare”,
AVAP – 2.3 Kornei Ciukovski Resurse materiale:
MEM – 5.1  Oferirea unor răspunsuri la întrebări de – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
tipul: „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza – pagina 58-59, din auxiliar, planşă cu
Aprecieri globale şi
ilustraţiei literele z/Z, coli, creioane colorate,
individuale
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte laptop,
date videoproiector
Observarea
 Indicarea numărului de cuvinte/silabe, Resurse procedurale:
comportamentului
percepute prin bătăi cu creionul în bancă conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
participative
 Identificarea literelor Z, respectiv z, prin exerciţiul,
încercuire cu culori diferite jocul didactic
 MEM : scrierea numărului de litere z/Z Forme de organizare:
utilizate în cuvintele din versurile date frontal, individual, în grup
 Identificarea literelor z/Z şi colorarea lor
 AVAP: ilustrarea prin desen a unei
secvenţe din povestea audiată

MEM - 1.4; Măsurări cu unităţi  Alegerea potrivită a unor unităţi Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 3.1; 5.2 nonstandard pentru neconvenţionale (palma, creionul etc.) – pagina 68, din auxiliar,CD, ilustraţii corectitudinii
lungime pentru măsurarea lungimii cu diferite obiecte ce pot fi măsurate, rezolvării sarcinii de
AVAP - 2.2  Precizarea dimensiunii unui obiect cu laptop, lucru
MM – 2.2 ajutorul unor unităţi de măsură videoproiector
neconvenţionale Resurse procedurale:
 Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Ordonarea unor obiecte după lungime, exerciţiul, învăţarea
comparări succesive şi exprimarea prin descoperire, observarea directă
rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel Forme de organizare:
mai lung” etc.) frontal, individual, în grup
 Colorarea selectivă a elementelor unui
desen, pe baza unui criteriu precizat (ex.:
„cel mai scurt/lung”)
 Completarea unui desen prin realizarea
unui element asemănător cu unul dat, dar
mai lung/mai scurt; mai înalt/mai scund
 Estimarea unor lungimi pe baza unor
unităţi neconvenţionale date
AVAP: Jocuri şi activităţi preferate
MM : Audiţie : Meseriile
Cântarea vocală în  Reproducerea în colectiv a cântecului Resurse materiale: Observarea
grup şi individual  Jocuri pe cântec cu executarea unor –laptop, videoproiector sistematică a
MM - 2.1; Ritmul muzical mişcări potrivite conţinutului de idei al Resurse procedurale: capacităţii de a cânta
2.2 textului conversaţia, explicaţia, demonstraţia, în colectiv prin scara
AVAP – 2.2  Acompanierea cântecelor cu percuţie exerciţiul, învăţarea prin descoperire, de clasificare
corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul observarea directă
în bancă etc) Forme de organizare:
AVAP: Jucăria preferată frontal, individual, în grup

JOI
LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Doctorul  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
2.2.; 3.1; 4.1; Aumădoare formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
AVAP – 2.2 reprezentând obiecte din universul apropiat
 Citirea cuvintelor asociate unor imagini
 Observarea literei z şi analiza acesteia
Resurse materiale:
 Recunoaşterea, numirea şi colorarea literei
– pagina 58-59, din auxiliar, alfabetar,
Z în cuvinte date
tablă magnetică, coli, creioane colorate,
 Identificarea sunetului iniţial şi final al Aprecieri globale şi
laptop, videoproiector
cuvintelor individuale
Resurse procedurale:
 AVAP: modelarea plastilinei pentru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
obţinerea literei Z, mare, de tipar Observarea
exerciţiul,
 Trasarea după contur a literei Z, mare, de comportamentului
jocul didactic
tipar participativ
Forme de organizare:
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
frontal, individual, în grup
corespunzătoare
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a
cel puţin unui cuvânt identic cu un cuvânt
dat
Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe
pentru formarea cuvintelor
EF

MEM - 1.4; Calendarul naturii  Alegerea potrivită a unor unităţi Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 3.1; 5.2 neconvenţionale (palma, creionul etc.) – pagina 6 9, din auxiliar, laptop, corectitudinii
pentru măsurarea lungimii videoproiector rezolvării sarcinii de
AVAP - 2.2  Precizarea dimensiunii unui obiect cu Resurse procedurale: lucru
MM – 2.2 ajutorul unor unităţi de măsură conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
neconvenţionale exerciţiul, învăţarea
 Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi prin descoperire, observarea directă
 Ordonarea unor obiecte după lungime, Forme de organizare:
comparări succesive şi exprimarea frontal, individual, în grup
rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel
mai lung” etc.)
 Completarea unui desen prin realizarea
unui element asemănător cu unul dat, dar
mai lung/mai scurt; mai înalt/mai scund
 Estimarea unor lungimi pe baza unor
unităţi neconvenţionale date
 Completarea datelor lipsă dintr-o filă de
calendar
 Ordonarea cronologică a zilelor
săptămânii, a lunilor anului, a anotimpurilor
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii
reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt
etc.);
 Completarea datelor colectate într-un tabel

AVAP: Hobby-uri
MM : Audiţie : Meseriile
VINERI RELIGIE
EF
Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
dezvoltare noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” individuale
 Ameliorare-dezvoltare –laptop, videoproiector
 Activităţile de învăţare cu caracter Resurse procedurale:
CLR– 1.1; ameliorativ se vor stabili în funcţie de conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
1..1; 3.1; 4.1 problemele individuale/ale majorităţii exerciţiul
elevilor. Forme de organizare:
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad frontal, individual, în grup
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate.
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „COPILĂRIA”
Nr. de săptămâni: XXVIII- XXXII
Perioada: 27 aprilie– 22 mai
SĂPTĂMÂN ZIUA DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE RESURSE EVALUARE
A CONŢINUT DISCIPLINE
I LUNI DP- 1.2;
3.1; 3.2 Împreună cu alţii  CLR: „ Dragii mei”, -audiţie Resurse materiale:
CLR – 1.3  Identificarea/recunoaşterea unor jocuri – pagina 33,CD din auxiliar, laptop,
AVAP – 2.4 ale copilăriei videoproiector
 Reguli de conduită în jocurile practicate Resurse procedurale:
 Respectarea regulilor jocurilor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Observarea
 Discutarea unor consecinţe legate de exerciţiul,
comportamentului
nerespectarea regulilor învăţarea prin
 Norme de comportare în vederea evitării descoperire,
accidentelor observarea directă
AVAP:jocuri şi jucării-colaj Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR -1.2; Sfatul jucăriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.1; 4.1;  Text suport: „Sfatul jucăriilor”de – pagina 60-61, din auxiliar, Cd,planşă
AVAP – 2.3 Mache Iliuţ cu literele j/J, coli, Observarea
MM – 2.2  Povestirea după imagini creioane colorate, comportamentului
 Exprimarea propriilor idei în contexte laptop, videoproiector participativ
cunoscute, manifestând interes pentru Resurse procedurale:
comunicare conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Indicarea locului sunetului j, în cuvinte de exerciţiul,
2-3 silabe Forme de organizare:
 Identificarea literei J, mare, de tipar, într- frontal, individual, în grup
un şir de cuvinte
 Reprezentarea grafică a cuvintelor,
stabilirea locului literelor noi
 Trasarea conturului literelor folosind
resurse variate
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
MM: Audiţie– Fuga jucăriilor şi
identificarea mesajului
Unităţi de măsură CLR : Joc de rol: „Magazinul de jucării”
Resurse materiale:
pentru valoare-  Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei,
– pagina 70, din auxiliar, CD, monede
Banii 10 lei
şi bancnote, laptop,
 Exerciţii de selectare şi de colorare a
videoproiector
banilor potriviţi pentru a cumpăra un Aprecierea
MEM - 1.4; Resurse procedurale:
obiect corectitudinii
1.6; 3.1; 5.2 conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Jocuri de gestionare a unui mic buget şi de rezolvării sarcinii
exerciţiul,
utilizare a banilor de lucru
CLR - 2.3 învăţarea prin
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
AVAP – 2.2 descoperire,
imagini date
observarea directă
 Exerciţii de calculare a unor sume de bani
Forme de organizare:
strânse şi de comparare a acestor sume
frontal, individual, în grup
AVAP: Jucăria mea preferată
AVAP – 2.3; Tehnici simple de  Jucăria preferată
2.4 modelaj CLR: Discuţii frontale despre jucăria
CLR – 2.2 preferată
Resurse materiale:
 Realizarea jucăriei preferate utilizând
– plastilină, beţişoare, hârtie, foarfecă,
plastilina şi alte materiale: beţişoare, hârtie
laptop, videoproiector
 Utilizarea unor tehnici simple de îndoire,
Resurse procedurale:
pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere,
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
tăiere, decupare după contur, modelaj, în
exerciţiul, Analiza produselor
funcţie de nevoile/opţiunile copiilor
învăţarea prin activităţii
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple
descoperire,
– utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
observarea directă
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu
Forme de organizare:
texturi diferite
frontal, individual, în grup
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi
diferite
Decorarea sălii de clasă cu obiectele
realizate prin efort propriu
MARŢI Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
CLR Sfatul jucăriilor impresii, meteo, mesajul zilei Resurse materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.1;  Text suport: „Sfatul jucăriilor”de – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” comportamentului
2.2; 3.2; 4.1; Mache Iliuţ – pagina 60-61, din auxiliar, planşă cu participativ
DP – 3.1  DP : Jocul „Îmi place să…” – copiii vor literele j/J, alfabetar, tablă magnetică,
AVAP – 2.3 enumera activităţile pe care le preferă la coli,
şcoală şi în timpul liber creioane colorate,
 Asocierea unor imagini cu litera laptop, videoproiector
corespunzătoare sunetului iniţial al Resurse procedurale:
cuvântului pe care îl denumesc
 Indicarea locului sunetului j în cuvinte de
2-3 silabe
 Identificarea literelor j, J, de tipar într-un
şir de cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Trasarea conturului literelor folosind exerciţiul,
resurse variate, decorarea lor Forme de organizare:
 Stabilirea corespondenţei dintre cuvintele frontal, individual, în grup
scrise cu litere mari de tipar cu cele scrise
cu litere mici de tipar
AVAP: Colorează desenul care reprezintă
jocul tău preferat

MEM 1.4; 1.5; Fenomene ale CLR – Joc „Găsiţi cuvinte cu acelaşi
1.6; 3.1; 5.2 naturii- sens/sens opus pentru...”
Anotimpurile  Aşezarea unor cartonaşe reprezentând Resurse materiale:
CLR - 2.2 anotimpurile, în ordinea succesiunii lor în – pagina 71, din auxiliar, CD,imagini
AVAP – 2.2 an cu anotimpurile, laptop,
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt videoproiector
 Diferenţierea anotimpurilor, două câte Resurse procedurale: Aprecierea
două conversaţia, explicaţia, demonstraţia, corectitudinii
 Observarea unor modificări apărute în exerciţiul, rezolvării sarcinii
viaţa omului, animalelor, plantelor, în învăţarea prin de lucru
funcţie de anotimp descoperire,
 Folosirea unor reprezentări simbolice observarea directă
simple pentru a reda înţelegerea enunţului Forme de organizare:
unei probleme frontal, individual, în grup
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
imagini
AVAP: Anotimpuri

AVAP – 1.2; Jocuri şi jucării  Păpuşele- Cofecţionarea de păpuşi pentru Resurse materiale: Aprecieri globale
2.2; 2.4 simple teatru de păpuşi –pag, 63 din caiet, fire groase de şi individuale
CLR – 2.2 Utilizarea corectă a  Observarea modelului prezentat, răsucit, crenguţe, nasturi, bandă
MM – 2.2 instrumentelor de identificarea materialelor de lucru, adezivă, acuarele, pensule, laptop,
lucru explicarea etapelor de lucru videoproiector Aprecieri globale
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple Resurse procedurale: şi individuale
– utilizarea corectă a instrumentelor de lucru conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Răsucire, împletire, decupare, ruperea exerciţiul,
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi învăţarea prin
diferite descoperire,
 CLR : formularea de întrebări simple şi observarea directă
răspunsuri despre cele observate Forme de organizare:
MM:joc de rol:Sunt personajul........ frontal, individual, în grup

MM - 1.4; Cântarea vocală  Fuga jucăriilor


2.1; 3.1  Exersarea deprinderilor de cântare în
colectiv sincronizată (poziţie, preluarea
tonului, respectarea semnalului de început,
Resurse materiale:
emisie naturală, dicţie, sincronizare)
–laptop, videoproiector
 Exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de
Resurse procedurale:
ritmul, metrul, textul şi de mersul melodiei
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Marcarea, prin bătăi din palme, prin
exerciţiul,
mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor
învăţarea prin Aprecieri globale
muzicale, a structurii ritmice a cântecului
descoperire, si individuale
 Acompanierea cu propriul corp (bătăi din
observarea directă
palme, pe genunchi, pe masă, pe piept, cu
Forme de organizare:
talpa pe podea)
frontal, individual, în grup
 Acompanierea cu jucării muzicale (tobă,
lemne, clopoţel, maracas, trianglu,
tamburină, gong)
 La colţul ludic: Ne jucăm cu jucăria
preferată

MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Împreună cu alţii  CLR: „ Dragii mei”, -memorizare Resurse materiale: Observarea
3.2  Identificarea/recunoaşterea unor jocuri – pagina 34, din auxiliar, laptop, sistematică
CLR – 1.3 ale copilăriei videoproiector
AVAP – 2.4  Reguli de conduită în jocurile practicate Resurse procedurale:
MM – 2.2  Respectarea regulilor jocurilor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Discutarea unor consecinţe legate de exerciţiul,
nerespectarea regulilor învăţarea prin
 Norme de comportare în vederea evitării descoperire,
accidentelor observarea directă
 AVAP: Desenează personajul preferat din Forme de organizare:
poezie frontal, individual, în grup
MM: Audiţie: Şotronul
CLR -1.2; Sfatul jucăriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
3.1; 4.1;  Text suport: „Sfatul jucăriilor”de
AVAP – 2.3 Mache Iliuţ
MM – 2.2  Joc de rol: dialogul dintre minge şi căţel
DP – 2.2  Răsfoirea unor cataloage/reviste/pliante cu
jucării în spaţiul destinat bibliotecii şi Resurse materiale:
numirea jocurilor şi a jucăriilor ilustrate – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Sortarea jetoanelor care reprezintă – pagina 60-61, din auxiliar, planşă cu
jucării/obiecte utilizate în jocuri, a căror literele j/J, alfabetar, tablă magnetică,
Aprecieri globale
denumire conţin sunetul j coli,
şi individuale
 Exprimarea propriilor idei despre jocuri şi creioane colorate,
activităţi preferate laptop, videoproiector
Observarea
 Identificarea literei j, mic, de tipar, într-un Resurse procedurale:
comportamentului
şir de cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
participativ
 Trasarea conturului literelor folosind exerciţiul,
resurse variate Forme de organizare:
 Decorarea literei j frontal, individual, în grup
 Reprezentarea grafică a cuvintelor,
stabilirea locului literelor noi
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
 DP : Joc „Pot să prezint eu?” – despre
jucării
 MM: Audiţie– Fuga jucăriilor

MEM - 1.4; Fenomene ale CLR – Joc „Găsiţi cuvinte cu acelaşi Resurse materiale:
1.5; 1.6; 3.1; 5.2 naturii- sens/sens opus pentru...” – pagina 71, din auxiliar, imagini cu Aprecierea
Anotimpurile  Aşezarea unor cartonaşe reprezentând anotimpurile, laptop, corectitudinii
CLR - 2.2 anotimpurile, în ordinea succesiunii lor în videoproiector rezolvării sarcinii
AVAP – 2.2 an Resurse procedurale: de lucru
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Diferenţierea anotimpurilor, două câte exerciţiul,
două învăţarea prin
 Observarea unor modificări apărute în descoperire,
viaţa omului, animalelor, plantelor, în observarea directă
funcţie de anotimp Forme de organizare:
 Folosirea unor reprezentări simbolice frontal, individual, în grup
simple pentru a reda înţelegerea enunţului
unei probleme
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
imagini
AVAP: Anotimpuri

MM - 1.4; Cântarea vocală  Fuga jucăriilor


2.1; 3.1  Exersarea deprinderilor de cântare în
colectiv sincronizată (poziţie, preluarea
tonului, respectarea semnalului de început,
Resurse materiale:
emisie naturală, dicţie, sincronizare)
–laptop, videoproiector
 Exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de
Resurse procedurale:
ritmul, metrul, textul şi de mersul melodiei
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Marcarea, prin bătăi din palme, prin
exerciţiul, Aprecieri globale
mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor
învăţarea prin si individuale
muzicale, a structurii ritmice a cântecului
descoperire,
 Acompanierea cu propriul corp (bătăi din
observarea directă
palme, pe genunchi, pe masă, pe piept, cu
Forme de organizare:
talpa pe podea)
frontal, individual, în grup
 Acompanierea cu jucării muzicale (tobă,
lemne, clopoţel, maracas, trianglu,
tamburină, gong)

JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR -1.2; Sfatul jucăriilor  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.3; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.2; 4.1;  Text suport: „Sfatul jucăriilor”de – pagina 60-61, din auxiliar, planşă cu
DP – 3.1 Mache Iliuţ literele j/J, alfabetar, tablă magnetică, Observarea
AVAP – 2.3  Asocierea unor imagini cu litera coli, comportamentului
corespunzătoare sunetului iniţial al creioane colorate, participativ
cuvântului pe care îl denumesc laptop, videoproiector
 Indicarea locului sunetului j în cuvinte de Resurse procedurale:
2-3 silabe conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Identificarea literelor j, J, de tipar într-un exerciţiul,
şir de cuvinte Forme de organizare:
 Trasarea conturului literelor folosind frontal, individual, în grup
resurse variate, decorarea lor
 Stabilirea corespondenţei dintre cuvintele
scrise cu litere mari de tipar cu cele scrise
cu litere mici de tipar
AVAP: Colorează desenul care reprezintă
jocul tău preferat
EF
MEM - 1.4; Unităţi de măsură CLR : Joc de rol: „La magazin”
Resurse materiale:
1.6; 3.1; 5.2 pentru valoare-  Exerciţii de selectare a banilor potriviţi
– pagina 72, din auxiliar,CD, monede
Banii pentru a cumpăra un obiect
şi bancnote, laptop,
CLR - 2.3  Exerciţii de estimare a valorii băneşti
videoproiector
AVAP – 2.2  Jocuri de gestionare a unui mic buget şi de Aprecierea
Resurse procedurale:
utilizare a banilor – pentru excursie, vizită corectitudinii
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
la muzeu, plimbare în parc, vizionarea rezolvării sarcinii
exerciţiul,
unui film etc. de lucru
învăţarea prin
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în
descoperire,
imagini date
observarea directă
 Exerciţii de calculare a unor sume de bani
Forme de organizare:
strânse şi de comparare a acestor sume
frontal, individual, în grup
AVAP: Obiectul preferat
VINERI RELIGIE
EF
CLR -1.1;  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.2; 2.1; 2.2; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.1; 4.1;  Text suport: „Sfatul jucăriilor”de – pagina 60-61, din auxiliar, planşă cu
AVAP – 2.3 Sfatul jucăriilor Mache Iliuţ literele j/J, alfabetar, tablă magnetică, Observarea
MM – 2.2  Exerciţii de oferire a unor răspunsuri la coli, comportamentului
cererea elementară de informaţii creioane colorate, participativ
 Dialoguri în diferite contexte, reale sau laptop, videoproiector
simulate Resurse procedurale:
 Alcătuire de propoziţii după imagini conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Exerciţii de numărare a cuvintelor dintr-un exerciţiul,
enunţ scurt jocul didactic, jocul de rol
 Exprimarea propriilor idei în contexte Forme de organizare:
cunoscute, manifestând interes pentru frontal, individual, în grup
comunicare
 Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite suporturi
 Asocierea cuvintelor scrise cu majuscule,
cu cuvinte scrise cu litere mici
 Transcrierea prin fotografiere vizuală:
cuvinte/propoziţii, cu litere mari de tipar
 Joc: Descoperă litera ascunsă (prin
colorare după cod)
AVAP: Colorează desenul care reprezintă
jocul tău preferat
II LUNI DP - 1.1; 2.3; Cum mă organizez Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
3.3 impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
AVAP – 2.2  Joc: Eu sunt... – pagina 35, din auxiliar,CD, laptop,
 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă videoproiector
de sine şi faţă de ceilalţi Resurse procedurale:
 Reguli de comunicare în activitatea conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Observarea
şcolară exerciţiul, sistematică
 Observarea imaginilor şi rezolvarea unor învăţarea prin
cerinţe pe baza acestora descoperire,
 AVAP: Desen diferite obiecte ale observarea directă
şcolarului Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR – 1.3; Ionel, un băieţel  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1; noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
AVAP –2.2  Text suport: „Ionel, un băieţel”de Giga – pagina 62-63, din auxiliar, Cd, planşă
Iuteş cu literele x/X, coli, Observarea
 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de creioane colorate, comportamentului
tipul: „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza laptop, videoproiector participativ
ilustraţiei Resurse procedurale:
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
date exerciţiul,
 Indicarea numărului de cuvinte/silabe, învăţarea prin descoperire, observarea
percepute prin bătăi cu creionul în bancă sistematică
 Identificarea literelor X, respectiv x, prin Forme de organizare:
încercuire cu culori diferite frontal, individual, în grup
 MEM : scrierea numărului de litere x/X
utilizate în cuvintele date
 Identificarea literelor x/X şi colorarea lor
 AVAP: ilustrarea prin desen a unei
secvenţe din povestea audiată

MEM – 1.4; Fenomene ale  Precizarea lunilor specifice anotimpului Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 5.2 naturii- Toamna toamna – pagina 73, din auxiliar,CD, imagini corectitudinii
 Ordonarea cronologică a acestora cu anotimpul toamna, fructe şi legume rezolvării sarcinii
MM - 1.4  Recunoaşterea fenomenelor naturii de toamnă, laptop, de lucru
AVAP – 2.2 specifice acestui anotimp videoproiector
MM: Producerea de sunete specifice ploii – Resurse procedurale:
picături de apă care cad, tunetul conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Exerciţii variate de asocieri şi exerciţiul,
corespondenţe învăţarea prin
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru descoperire,
recunoaşterea fenomenelor naturii în observarea directă
situaţii reale sau în imagini (ploaie, vânt Forme de organizare:
etc.) frontal, individual, în grup
 Exprimarea unor opinii (acord/dezacord)
cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul
înconjurător
 Identificarea propriilor greşeli de
comportament faţă de mediul înconjurător
 Vizionarea unor filme scurte pentru
observarea fenomenelor naturii specifice
anotimpului toamna
AVAP:Completarea unui calendar pe o
săptămână/lună cu starea vremii, prin
lipirea/desenarea unor simboluri: nori,
soare, vânt etc.
 Observarea unor modificări apărute în
viaţa omului, animalelor, plantelor, în
funcţie de anotimpul toamna

AVAP – 1.2;  Ceasul Resurse materiale: Aprecieri globale


2.2  Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: – pagina 13, din auxiliar, beţişoare, şi individuale
CLR – 2.2 decupare după contur, lipire hârtie, foarfecă, laptop, videoproiector
 Observarea modelului prezentat, Resurse procedurale:
identificarea materialelor de lucru, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Colaj
explicarea etapelor de lucru exerciţiul,
Tehnici de lucru:
 Realizarea lucrării propuse învăţarea prin
decupare, lipire
 Lipirea diverselor materiale, formularea de descoperire,
întrebări simple şi răspunsuri observarea directă
 Participarea cu obiectele realizate prin Forme de organizare:
efort propriu la expoziţia organizată în frontal, individual, în grup
clasă
MARŢI CLR - 1.3; Ionel, un băieţel  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
3.1; 4.1 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
AVAP – 1.2  Text suport: „Ionel, un băieţel”de Giga
DP – 2.2 Iuteş
 “Primăvara” de Vasile Alecsandri –
rememorare
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
Resurse materiale:
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
– Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
reprezentând obiecte din universul apropiat
– pagina 62-63, din auxiliar,CD, planşă
 Citirea cuvintelor asociate unor imagini
cu literele x/X, alfabetar, tablă
 Observarea literei X şi analiza acesteia
magnetică, coli,
 Recunoaşterea, numirea şi colorarea literei
creioane colorate, Aprecieri globale
X în cuvinte date
laptop, videoproiector şi individuale
 Identificarea sunetului iniţial şi final al
Resurse procedurale:
cuvintelor
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Observarea
 AVAP: modelarea plastilinei pentru
exerciţiul, comportamentului
obţinerea literei X, mare, de tipar;
învăţarea prin descoperire, observarea participativ
 Trasarea după contur a literei X, mare, de
sistematică
tipar
Forme de organizare:
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
frontal, individual, în grup
corespunzătoare
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a
cel puţin unui cuvânt identic cu un cuvânt
dat
 Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe
pentru formarea cuvintelor
DP : stabilirea unor reguli de comunicare
în cadrul activităţii.
Unităţi de măsură- Marcarea unei săptămâni pe calendar Resurse materiale: Aprecierea
Timpul  Realizarea unui orar săptămânal, cu – pagina 74, din auxiliar,CD, imagini corectitudinii
MEM – 1.1; ajutorul desenelor şi al simbolurilor cu activităţi preferate de elevi, laptop, rezolvării sarcinii
1.2, 3.1; 5.1  Aşezarea unor imagini în ordinea derulării videoproiector de lucru
CLR – 2.2 evenimentelor dintr-o zi Resurse procedurale:
AVAP – 1.2  Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
„Cine ajunge mai repede la...?”; „A cui exerciţiul,
activitate a durat mai mult?” învăţarea prin
 Completarea datelor lipsă dintr-o filă de descoperire, observarea directă
calendar Forme de organizare:
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi frontal, individual, în grup
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31
 Crearea şi rezolvarea unor probleme
simple după imagini date

AVAP – 1.3 Colaj  Universul-realizarea unui colaj Resurse materiale: Turul galeriei
Tehnici de lucru  Utilizarea tehnicilor de lucru:pensulaţie, ––pag.56-57 din caiet,CD fire albastre,
lipire galbene, verzi, foarfecă, lipici, laptop,
 Identificarea materialelor de lucru, videoproiector
explicarea etapelor de lucru Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,
învăţarea prin descoperire, observarea
sistematică
Forme de organizare:
frontal, individual, în grupe

MM – 1.4; 2.1;  Audierea cântecului redat cu ajutorul Resurse materiale: Analiza produselor
3.3; mijloacelor tehnice –laptop, videoproiector activităţii
AVAP – 2.3  Exersarea asimilării pe strofe şi integrale Resurse procedurale:
a cântecului conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Reproducerea în colectiv a cântecelor exerciţiul,
Jucării muzicale învăţarea prin
însuşite intuitiv, pronunţând corect
improvizate descoperire,
cuvintele
 AVAP : realizarea unor tobe din cutii de observarea directă
metal Forme de organizare:
 Acompanierea liberă a cântecului, cu frontal, individual, în grup
sonorităţi emise de obiecte din clasă

MIERCURI DP - 1.1; 2.3; Ştiu ce vreau Jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a Resurse materiale: Observarea
3.3 unor abilităţi, a predispoziţiilor – pagina 36, din auxiliar,CD, coli, sistematică
AVAP – 2.2 native/talentelor copiilor în diverse domenii: creioane colorate,
muzică, dans, sport, desen, matematică, laptop, videoproiector
relaţionare cu ceilalţi etc. Resurse procedurale:
 Prezentarea activităţii preferate conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Prezentarea orală a pasiunilor/hobby-urilor exerciţiul,
 Stabilirea ordinii unor activităţi din rutina învăţarea prin descoperire, observarea
zilnică sistematică
 AVAP : Colorează imaginile care Forme de organizare:
ilustrează activităţi şcolare frontal, individual, în grup
CLR - 1.3; Ionel, un băieţel  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
3.1; 4.1 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
AVAP – 2.2  Text suport: „Ionel, un băieţel”de Giga
MM – 2.2 Iuteş
 Identificarea literelor x prin încercuire cu
culori diferite
 MEM : scrierea numărului de litere x Resurse materiale:
identificate – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 AVAP : modelarea plastilinei pentru – pagina 62-63, din auxiliar, planşă cu
obţinerea literei x, mic, de tipar literele x/X, alfabetar, tablă magnetică,
 Trasarea după contur a literei g mic de coli, Aprecieri globale
tipar creioane colorate, şi individuale
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt laptop, videoproiector
rostit cu imaginea potrivită Resurse procedurale: Observarea
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comportamentului
formate din 1-4 silabe cu imagini potrivite exerciţiul, participative
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! - învăţarea prin descoperire, observarea
exerciţii de obţinere a pluralui unui cuvânt sistematică
după model Forme de organizare:
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din frontal, individual, în grup
universul apropiat/observarea etichetelor cu
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar
Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine.
Realizarea unor albume, portofolii care
cuprind date personale despre activităţi
preferate, aptitudini, realizări etc.
MEM – 1.4; Fenomene ale  Precizarea lunilor specifice anotimpului Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 5.2 naturii- Iarna iarna – pagina 75, din auxiliar, imagini cu corectitudinii
 Ordonarea cronologică a acestora anotimpul iarna, ilustraţii cu activităţi rezolvării sarcinii
MM - 1.4  Recunoaşterea fenomenelor naturii specifice iernii, laptop, de lucru
AVAP – 2.2 specifice acestui anotimp videoproiector
MM: Producerea de sunete specifice vijeliei Resurse procedurale:
 Exerciţii variate de asocieri şi conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
corespondenţe exerciţiul,
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru învăţarea prin
recunoaşterea fenomenelor naturii în descoperire,
situaţii reale sau în imagini (ninsoare, vânt observarea directă
etc.) Forme de organizare:
 Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) frontal, individual, în grup
cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul
înconjurător
 Identificarea propriilor greşeli de
comportament faţă de mediul înconjurător
 Vizionarea unor filme scurte pentru
observarea fenomenelor naturii specifice
anotimpului iarna
AVAP:Completarea unui calendar pe o
săptămână/lună cu starea vremii, prin
lipirea/desenarea unor simboluri: zăpadă,
nori, soare, vânt etc.
 Observarea unor modificări apărute în
viaţa omului, animalelor, plantelor, în
funcţie de anotimpul iarna
MM – 1.1;  Însuşirea după auz a liniei melodice a Resurse materiale: Observarea
1.4; 2.1; 3.3; cântecului Glasul instrumentelor – jucării muzicale sistematică a
(instrumente muzicale), prin cântarea lui laptop, videoproiector capacităţii de
Mânuirea jucăriilor demostrativă de către cadrul didactic sau Resurse procedurale: receptare a
CLR – 3.2 muzicale (tobe, cu ajutorul mijloacelor tehnice, receptarea conversaţia, explicaţia, demonstraţia, sunetelor emise de
AVAP – 2.2 lemne) lui de către copii exerciţiul, jucăriile muzicale
 Reproducerea în grup respectând învăţarea prin
sincronizarea descoperire,
 Identificarea, în audiţii, a sunetelor observarea directă
produse de diferite instrumente muzicale Forme de organizare:
 Vizionarea unui film educativ: frontal, individual, în grup
Instrumente muzicale şi sunetele lor
 Acompanierea liberă a cântecelor învăţate
în unitate, cu sonorităţi emise de obiecte
din clasă (creioane, beţişoare, masă,
podea, dulap etc.)
 CLR : identificarea instrumentelor şi
selectarea acestora din imaginile date.
 AVAP : reprezentarea prin desen a unor
instrumente muzicale.
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Ionel, un băieţel  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
3.1; 4.1 noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
AVAP – 2.2  Text suport: „Ionel, un băieţel”de Giga Resurse materiale:
DP – 2.2 Iuteş – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
Joc: Descoperă cuvintele ascunse – pagina 62-63, din auxiliar, planşă cu
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt literele x/X, alfabetar, tablă magnetică,
rostit cu imaginea potrivită coli, Aprecieri globale
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte creioane colorate, şi individuale
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, laptop, videoproiector
reprezentând obiecte din universul apropiat Resurse procedurale: Observarea
 Formare de cuvinte prin unirea silabelor conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comportamentului
date exerciţiul, participativ
 Joc: Găseşte cuvântul învăţarea prin descoperire, observarea
 Citirea selectivă a unor cuvinte/enunţuri sistematică
 AVAP: Chipul literelor – personalizarea Forme de organizare:
literelor învăţate frontal, individual, în grup
Realizarea unui bilet către prieten/ă,
respectiv mama sa
EF
MEM – 1.1; Recapitulare  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi
1.2; 1.3; 3.1; Ne jucăm, numărăm scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi
5.2 şi calculăm verificarea operaţiilor efectuate prin
AVAP - 2.2 numărare de obiecte/prin desene Resurse materiale:
 Aflarea sumei/diferenţei a două numere – pagina 66, din auxiliar, imagini cu
mai mici decât 31 anotimpul iarna, ilustraţii cu activităţi
 Jocuri de gestionare a unui mic buget – specifice iernii, laptop,
pentru excursie, vizită la muzeu, plimbare în videoproiector
parc, vizionarea unui film etc. Resurse procedurale:
Aprecieri globale
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
şi individuale
imagini date exerciţiul,
 Jocuri de colorare după codul culorilor învăţarea prin
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri descoperire,
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, observarea directă
triunghi, cub, sferă Forme de organizare:
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu frontal, individual, în grup
ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale

VINERI RELIGIE
EF
CLR – 1.3; Fetiţa care l-a luat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
2.1; 3.1; 4.2 pe NU în braţe noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
AVAP –2.2  Text suport: „Fetiţa care l-a luat pe NU – pagina 64-65, din auxiliar,
în braţe”de Octav Pancu Iaşi CD,alfabetar, tablă magnetică, coli,
 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de creioane colorate,
tipul: „Cine? Ce? Unde? Cum?”, pe baza laptop, videoproiector
ilustraţiei Resurse procedurale:
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
date exerciţiul,
 Indicarea numărului de cuvinte/silabe, învăţarea prin descoperire, observarea
percepute prin bătăi cu creionul în bancă sistematică
 Identificarea literelor învăţate, prin Forme de organizare:
colorarea lor frontal, individual, în grup
AVAP: ilustrarea prin desen a unei secvenţe
din povestea audiată
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi
colorarea sunetelor /literelor indicate
 Identificarea sunetelor în cuvinte însoţite
de imagini sugestive
 Colorarea imaginilor care corespund unui
cuvânt – etichetă
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
cu ajutorul săgeţilor
 Colorarea selectivă a unor litere, silabe,
cuvinte folosind codul culorilor
Scrierea literei mici de tipar
corespunzătoare literei mari date
III LUNI DP - 1.1; 2.3; Ştim să mă Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
3.3 gospodăresc! impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” Observarea
AVAP – 2.2  Organizarea orarului prin lipirea – pagina 37, din auxiliar, coli, sistematică
imaginilor cu activităţile zilnice şi creioane colorate,
săptămânale laptop, videoproiector
 Personalizarea orarului: desen, colaj, Resurse procedurale:
pictură, elemente grafice artistice conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învăţăm la exerciţiul,
şcoală?” învăţarea prin descoperire, observarea
 Desenarea momentelor specifice unei zile sistematică
obişnuite de şcoală Forme de organizare:
 Distribuirea şi asumarea unor sarcini în
clasă (aranjarea jucăriilor, udatul florilor,
distribuirea fişelor de lucru, afişarea
produselor învăţării, ştergerea tablei,
ordonarea consumabilelor, inserarea
frontal, individual, în grup
produselor activităţii în portofolii etc.)
 Identificarea obiectelor care sprijină
activitatea de învăţare şi a celor care
perturbă/distrag concentrarea şi atenţia
Identificarea atitudinii corespunzătoare
lucrului în echipă
CLR – 1.3; Fetiţa care l-a luat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
3.1; 4.1; pe NU în braţe noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
AVAP –2.2  Text suport: „Fetiţa care l-a luat pe NU – pagina 64-65, din auxiliar, alfabetar,
în braţe”de Octav Pancu Iaşi tablă magnetică, coli, Observarea
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte creioane colorate, comportamentului
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, laptop, videoproiector participativ
reprezentând obiecte din universul apropiat Resurse procedurale:
 Citirea cuvintelor asociate unor imagini conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Recunoaşterea, numirea şi colorarea exerciţiul,
literelor învăţate, în cuvinte date învăţarea prin descoperire, observarea
 Identificarea sunetului iniţial şi final al sistematică
cuvintelor Forme de organizare:
 AVAP: Realizează un afiş cu exemple de frontal, individual, în grup
comportare civilizată
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare
 Scrierea pe suport de hârtie sau pe nisip a
cel puţin unui cuvânt identic cu un cuvânt
dat
 Joc de rol: Mă comport civilizat
 Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi
mici de tipar pe diferite suporturi

MEM – 1.4;  Precizarea lunilor specifice anotimpului Resurse materiale: Aprecierea


1.6; 5.2 Fenomene ale primăvara – pagina 77, din auxiliar, Cd,imagini cu corectitudinii
naturii- Primăvara  Ordonarea cronologică a acestora anotimpul primăvara, laptop, rezolvării sarcinii
CLR - 2.2  Recunoaşterea fenomenelor naturii videoproiector de lucru
AVAP – 2.2 specifice acestui anotimp Resurse procedurale:
MM: Producerea de sunete: ciripitul conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
păsărelelor, zumzăitul albinelor etc exerciţiul,
 Exerciţii variate de asocieri şi învăţarea prin
corespondenţe descoperire,
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru observarea directă
recunoaşterea fenomenelor naturii în Forme de organizare:
situaţii reale sau în imagini (ploaie, vânt frontal, individual, în grup
etc.)
 Exprimarea unor opinii (acord/dezacord)
cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul
înconjurător
 Identificarea propriilor greşeli de
comportament faţă de mediul înconjurător
 Vizionarea unor filme scurte pentru
observarea fenomenelor naturii specifice
anotimpului primăvara
AVAP:Completarea unui calendar pe o
săptămână/lună cu starea vremii, prin
lipirea/desenarea unor simboluri:ploaie,
nori, soare, vânt etc.
Observarea unor modificări apărute în
viaţa omului, animalelor, plantelor, în
funcţie de anotimpul primăvara
AVAP – 1.2; Resurse materiale: Aprecieri globale
 Tehnici simple de prelucrare a hârtiei:
2.2 –hârtie colorată, lipici, foarfecă, coli, şi individuale
decupare după contur, lipire
CLR – 2.2 creioane colorate,
 Observarea modelului prezentat,
Colaj laptop, videoproiector
identificarea materialelor de lucru,
Tehnici de lucru: Resurse procedurale:
explicarea etapelor de lucru
decupare, lipire conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu
exerciţiul,
texturi diferite
învăţarea prin descoperire, observarea
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi
sistematică
diferite
Forme de organizare:
Realizarea lucrării propuse
frontal, individual, în grup
MARŢI CLR - 1.3; Fetiţa care l-a luat Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
3.1; 4.1 pe NU în braţe impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” Aprecieri globale
AVAP – 1.2  Text suport: „Fetiţa care l-a luat pe NU – pagina 64-65, din auxiliar, alfabetar, şi individuale
DP – 2.2 în braţe”de Octav Pancu Iaşi tablă magnetică, coli,
 Identificarea literelor învăţate, prin
încercuire cu culori diferite
 Punerea în corespondenţă a unui cuvânt
rostit cu imaginea potrivită
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte
formate din 1-4 silabe cu imagini potrivite
 Joc: Căutătorii de cuvinte
creioane colorate,
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din
laptop, videoproiector
universul apropiat/observarea etichetelor cu
Resurse procedurale:
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
litere de tipar Observarea
exerciţiul,
 Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine comportamentului
învăţarea prin descoperire, observarea
 Joc „ Roata literelor” participativ
sistematică
 Indicarea numărului de sunete din cuvinte
Forme de organizare:
date
frontal, individual, în grup
AVAP: Colorează elementele ale căror
denumiri se termină cu o silabă dată
 Asocierea literelor învăţate cu imagini
corespunzătoare ilustrării literei iniţiale
 Realizarea unor desene cu litere
personificate
DP : stabilirea unor reguli de comunicare în
cadrul activităţii.
MEM – 1.1; Ne jucăm,  Utilizarea unor denumiri şi simboluri Resurse materiale:
1.2, 3.1; 5.1 numărăm şi matematice ( sumă, total, plus, minus, – pagina 78, din auxiliar, imagini cu
CLR – 2.2 calculăm diferenţă, egal) anotimpul primăvara, laptop,
AVAP – 1.2  Exerciţii de adunare şi scădere videoproiector
 Exerciţii de scriere/ precizare a operaţiei Resurse procedurale:
matematice solicitate de situaţia practică conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Aprecierea
sugerată de imagini exerciţiul, corectitudinii
 Exerciţii de rezolvare/ compunere a unor învăţarea prin descoperire, rezolvării sarcinii
probleme simple după imagini date observarea directă de lucru
Discuţii despre petrecerea timpului liber, Forme de organizare:
despre primăvară, lunile primăverii, frontal, individual, în grup
caracteristicile anotimpului primăvara

AVAP – 1.3 Expoziţie  Selectarea celor mai frumoase 2-3 lucrări Resurse materiale: Turul galeriei
realizate în timpul activităţilor din unitatea – coli de flipchart, laptop,
tematică videoproiector
 Realizarea, prin desen, a unor chenare pe Resurse procedurale:
coli de flipchart – suport pentru expunerea conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
lucrărilor (grupuri de 3-4 elevi) exerciţiul
 Expunerea lucrărilor Forme de organizare:
 Vizitarea expoziţiei şi exprimarea unor frontal, individual, în grup
puncte de vedere referitoare la lucrările
expuse de colegi
Fotografierea expoziţiei

MM – 1.4; 2.1;  Audierea cântecului redat cu ajutorul Resurse materiale: Analiza produselor
3.3; mijloacelor tehnice –laptop, videoproiector activităţii
AVAP – 2.3  Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a Resurse procedurale:
cântecului conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
Jucării muzicale  Reproducerea în colectiv a cântecelor exerciţiul,
improvizate însuşite intuitiv, pronunţând corect învăţarea prin descoperire, observarea
cuvintele sistematică
 AVAP : realizarea unor tobe din cutii de Forme de organizare:
metal frontal, individual, în grup
Acompanierea liberă a cântecului, cu
sonorităţi emise de obiecte din clasă
MIERCURI DP - 1.1; 2.3; Recapitulare Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
3.3 impresii, meteo, mesajul zilei Observarea
AVAP – 2.2  Organizarea orarului prin lipirea Resurse materiale: sistematică
imaginilor cu activităţile zilnice şi – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
săptămânale –fişe de lucru, coli,
 Personalizarea orarului: desen, colaj, creioane colorate,
pictură, elemente grafice artistice laptop, videoproiector
 Jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învăţăm la Resurse procedurale:
şcoală?” conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Desenarea momentelor specifice unei zile exerciţiul,
obişnuite de şcoală învăţarea prin descoperire, observarea
 Distribuirea şi asumarea unor sarcini în sistematică
clasă (aranjarea jucăriilor, udatul florilor, Forme de organizare:
distribuirea fişelor de lucru, afişarea frontal, individual, în grup
produselor învăţării, ştergerea tablei,
ordonarea consumabilelor, inserarea
produselor activităţii în portofolii etc.)
 Identificarea obiectelor care sprijină
activitatea de învăţare şi a celor care
perturbă/distrag concentrarea şi atenţia
Identificarea atitudinii corespunzătoare
lucrului în echipă
CLR - 1.3; Fetiţa care l-a luat  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
3.1; 4.1 pe NU în braţe noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
AVAP – 2.2  Text suport: „Fetiţa care l-a luat pe NU
în braţe”de Octav Pancu Iaşi
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat/observarea etichetelor
cu cuvinte/ citirea globală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar
 Crearea unor cuvinte prin completarea
Resurse materiale:
literelor lipsă
– Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Exerciţii de realizare a unor desene pe
– pagina 64-65, din auxiliar, alfabetar,
baza cuvintelor
tablă magnetică, coli,
 Joc: Copacul cu litere – identificarea Aprecieri globale
creioane colorate,
silabelor care compun cuvinte date şi individuale
laptop, videoproiector
 Numirea alimentelor sănătoase dint-o
Resurse procedurale:
mulţime de elemente date şi stabilirea Observarea
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
numărului de silabe comportamentului
exerciţiul,
 Recunoaşterea literelor învăţate participativ
învăţarea prin descoperire, observarea
 Citirea globală a numelui scris cu litere de
sistematică
tipar pe dulăpior, la cuier, la colţul de
Forme de organizare:
prezentare al clasei, la panoul
frontal, individual, în grup
„Responsabilităţi”
 Identificarea cuvintelor corespunzătoare
numelui unor copii, folosind literele
învăţate
 Joc: Şirul literelor (trasarea literelor
folosind creioane colorate)/ identificarea
cuvintelor date, dintr-o mulţime de litere
 AVAP: Realizarea unei căsuţe, folosind
figuri geometrice (cerc, pătrat, triunghi)

MEM – 1.4; Fenomene ale  Precizarea lunilor specifice anotimpului Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 5.2 naturii- Vara vara – pagina 79, din auxiliar,CD, imagini corectitudinii
 Ordonarea cronologică a acestora cu anotimpul vara, laptop, rezolvării sarcinii
CLR - 2.2  Recunoaşterea fenomenelor naturii videoproiector de lucru
AVAP – 2.2 specifice acestui anotimp Resurse procedurale:
 Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
cu privire la anumite atitudini şi exerciţiul,
comportamente observate în mediul învăţarea prin
înconjurător descoperire,
 Identificarea propriilor greşeli de observarea directă
comportament faţă de mediul înconjurător Forme de organizare:
 Vizionarea unor filme scurte pentru frontal, individual, în grup
observarea fenomenelor naturii specifice
anotimpului vara
AVAP:Completarea unui calendar pe o
săptămână/lună cu starea vremii, prin
lipirea/desenarea unor simboluri:ploaie,
nori, soare, vânt etc.
 Observarea unor modificări apărute în
viaţa omului, animalelor, plantelor, în
funcţie de anotimpul vara
MM – 1.1;  Însuşirea după auz a liniei melodice a Resurse materiale: Observarea
1.4; 2.1; 3.3; cântecului Glasul instrumentelor –laptop, videoproiector sistematică a
(instrumente muzicale), prin cântarea lui Resurse procedurale: capacităţii de
Mânuirea jucăriilor demostrativă de către cadrul didactic sau conversaţia, explicaţia, demonstraţia, receptare a
CLR – 3.2 muzicale cu ajutorul mijloacelor tehnice, receptarea exerciţiul, sunetelor emise de
AVAP – 2.2 lui de către copii învăţarea prin jucăriile muzicale
 Reproducerea în grup respectând descoperire,
sincronizarea observarea directă
 Identificarea, în audiţii, a sunetelor Forme de organizare:
produse de diferite instrumente muzicale frontal, individual, în grup
 Vizionarea unui film educativ:
Instrumente muzicale şi sunetele lor
 Acompanierea liberă a cântecelor învăţate
în unitate, cu sonorităţi emise de obiecte
din clasă (creioane, beţişoare, masă,
podea, dulap etc.)
 CLR : identificarea instrumentelor şi
selectarea acestora din imaginile date.
 AVAP : reprezentarea prin desen a unor
instrumente muzicale
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
Recapitulare  Joc: Descoperă cuvintele ascunse
CLR - 1.3; Sunetele şi literele  Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi
Resurse materiale:
3.1; 4.1 mari şi mici de tipar colorarea sunetelor /literelor indicate
– Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
AVAP – 2.2  Identificarea sunetelor în cuvinte însoţite
–fişe de lucru, alfabetar, tablă
DP – 2.2 de imagini sugestive
magnetică, coli,
 Colorarea imaginilor care corespund unui Aprecieri globale
creioane colorate,
cuvânt – etichetă şi individuale
laptop, videoproiector
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
Resurse procedurale:
cu ajutorul săgeţilor Observarea
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Colorarea selectivă a unor litere, silabe, comportamentului
exerciţiul,
cuvinte folosind codul culorilor participativ
învăţarea prin descoperire,
 Scrierea literei mici de tipar
observarea sistematică
corespunzătoare literei mari date
Forme de organizare:
AVAP: Chipul literelor – personalizarea
frontal, individual, în grup
literelor învăţate

EF
MEM – 1.1; Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa,
1.2; 1.3; 3.1; dezvoltare noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei
Resurse materiale:
5.2  Ameliorare-dezvoltare
-fişe de lucru,
AVAP - 2.2  Activităţile de învăţare cu caracter
laptop, videoproiector
ameliorativ se vor stabili în funcţie de
Resurse procedurale: Aprecieri globale
problemele individuale/ale majorităţii
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, şi individuale
elevilor.
exerciţiul
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad
Forme de organizare:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite
frontal, individual, în grup
pentru elevii care vor demonstra realizarea
tuturor obiectivelor de evaluare vizate.
VINERI RELIGIE
EF
CLR – 1.3; Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, Resurse materiale: Aprecieri globale
2.1; 3.1; 4.2 dezvoltare noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
AVAP –2.2  Ameliorare-dezvoltare –laptop, videoproiector
 Activităţile de învăţare cu caracter Resurse procedurale:
ameliorativ se vor stabili în funcţie de conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
problemele individuale/ale majorităţii exerciţiul
elevilor Forme de organizare:
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad frontal, individual, în grup
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea
tuturor obiectivelor de evaluare vizate.
IV 18 mai – 22 mai ŞCOALA ALTFEL
PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „VARĂ, VARĂ DULCE VARĂ!”
Nr. de săptămâni: XXXIII- XXXV
Perioada: 25 mai – 12 iunie

SĂPTĂMÂ ZIUA DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE RESURSE EVALUARE


NA CONŢINUT DISCIPLINE

I LUNI DP - 2.1; 2.2; Sunt şcolar Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,


CLR – 1.3; impresii, meteo, mesajul zilei
3.1;  CLR: Participare la conversaţii scurte, în
grup, pe teme sugerate de imagini Resurse materiale:
AVAP – 2.4 – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Organizarea orarului prin lipirea imaginilor
– pagina 41-42, din auxiliar, material
MM – 1.4 cu activităţile zilnice şi săptămânale PPT, laptop, videoproiector Observarea
 Personalizarea orarului: desen, colaj, Resurse procedurale: sistematică
pictură, elemente grafice artistice conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Desenarea momentelor specifice unei zile exerciţiul,
obişnuite de şcoală jocul didactic, învăţarea prin
 Identificarea obiectelor care sprijină descoperire, observarea directă
activitatea de învăţare şi a celor care
Forme de organizare:
perturbă/distrag concentrarea şi atenţia frontal, individual, în grup
 Identificarea atitudinii corespunzătoare
lucrului în echipă

CLR – 1.3.; 3.1; 1 Iunie, Ziua  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
4.1.; Copilului impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
 Text suport: „1 Iunie, Ziua Copilului”de – pagina 66-67, din auxiliar, coli,
MM– 1.4 creioane colorate, laptop,
Teodor Munteanu Observarea
videoproiector
 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt Resurse procedurale: comportamentul
pe teme familiare/ a unor informaţii dintr-un conversaţia, explicaţia, demonstraţia, ui participativ
mesaj scurt exerciţiul,
 Exerciţii de formulare a unor răspunsuri, pe jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
baza imaginii prin descoperire, observare sistematică
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
forma cuvinte
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare
 Cuvântul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe
 Asocierea cuvintelor cu numărul de silabe
 Scriere de cuvinte cu suport de imagini
 Exerciţii de completere a literelor lipsă
pentru obţinerea unor cuvinte
 Exerciţii de formare de enunţuri prin
aranjarea logică a cuvintelor
MM: Audiţie: Copilăria

MEM - 1.1.; Numerele naturale  CLR: Dialog despre semnificaşia zilei de Resurse materiale:
1.2; 1.4; 1.6; 0-31 1IUNIE – pagina71, din auxiliar, planşe cu Aprecierea
3.1; 3.2  Citirea numerelor de la 0 la 31 numerele de la 1 la 31, corectitudinii
laptop, videoproiector rezolvării
 Scrierea numerelor de la 0 la 31
AVAP - 2.2. Resurse procedurale:
 Numărarea înainte şi înapoi, în variante sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
CLR – 2.2 complete sau de la un punct al seriei, din 1 exerciţiul,
în 1, cu/fără manipularea obiectelor învăţarea prin descoperire,
 Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o observarea directă
mulţime pentru a obţine numărul indicat Forme de organizare:
 Identificarea „vecinilor” unui număr frontal, individual, în grup
 Compararea numerelor de la 0 la 20
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi
scădere cu 1-5 unităţi fără/cu trecere peste
ordin, în concentrul 0-31 şi verificarea
operaţiilor efectuate prin numărare de
obiecte/prin desene
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple
după imagini date
 Ordonarea unor numere date, crescător sau
descrescător
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa
numerelor, în situaţia în care se dau două
numere
AVAP: ilustrarea, prin desen, a jocurilor
copilăriei

AVAP – 1.1.; Colaj  Felicitare de 1 IUNIE - realizarea unor Resurse materiale: Analiza
1.3; 2.1; 2.2; Tehnici de lucru - rame pentru fotografii prin rupere, răsucire, – hârtie creponată produselor
2.3; 2.4; 2.6; tăiere, rupere, decupare după contur, lipire foarfecă, lipici activităţii
CLR – 2.2 răsucire, decupare  Utilizarea unor tehnici simple de rupere, laptop, videoproiector
Resurse procedurale:
MM – 2.2 după contur, lipire răsucire, tăiere, decupare după contur, lipire
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
în funcţie de nevoi exerciţiul,
 CLR : formularea de întrebări simple şi învăţarea prin descoperire,
răspunsuri despre cele observate observarea directă
 MM : audierea cântecului redat cu ajutorul Forme de organizare:
mijloacelor tehnice frontal, individual, în grup
Formularea de răspunsuri şi întrebări, pe
baza textului cântecului
MARŢI CLR -1.1.; 1 Iunie, Ziua  Text suport: „1 Iunie, Ziua Copilului”de Resurse materiale:
1.2; 1.3; 2.1; Copilului Teodor Munteanu – pagina 66-67, din auxiliar, coli, Observarea
3.1.;  Exerciţii de formare a unor cuvinte, folosind creioane colorate, laptop, comportamentul
Videoproiector ui participativ
AVAP – 2.2 litere şi silabedate
AVAP-pag. 48-49din caiet AVAP,
 Trasarea conturului literelor folosind resurse carton, hârtiecolorată, lipici, elastic,
variate foarfecă
 Scrierea după contur Resurse procedurale:
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
forma cuvinte exerciţiul,
 Asocierea cuvintelor cu imaginile jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
prin descoperire, observare sistematică
corespunzătoare
Forme de organizare:
 Cuvântul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în frontal, individual, în grup
silabe
 Asocierea cuvintelor cu numarul de silabe
 Scrierea de cuvinte cu suport de imagini
 Exerciţii de completere a literelor lipsă
pentru obţinerea unor cuvinte
 Exerciţii de formare de enunţuri prin
aranjarea logică a cuvintelor
 Exercitii de formulare a unei felicitări
AVAP : Confecţionarea unei măşti (AVAP-
pag. 48-49)
MEM – 1.1.; Numerele naturale  CLR: Dialog despre semnificaţia zilei de
1.3; 3.1.; 0-31 1IUNIE
 Citirea numerelor de la 0 la 31
CLR – 2.1
 Scrierea numerelor de la 0 la 31
AVAP – 2.2
 Numărarea înainte şi înapoi, în variante
complete sau de la un punct al seriei, din 1
în 1, cu/fără manipularea obiectelor
 Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o Resurse materiale:
mulţime pentru a obţine numărul indicat – pagina71, din auxiliar, planşe cu
 Identificarea „vecinilor” unui număr numerele de la 1 la 31, Aprecierea
 Compararea numerelor de la 0 la 20 laptop, videoproiector corectitudinii
Resurse procedurale: rezolvării
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
scădere cu 1-5 unităţi fără/cu trecere peste sarcinii de lucru
exerciţiul,
ordin, în concentrul 0-31 şi verificarea învăţarea prin descoperire,
operaţiilor efectuate prin numărare de observarea directă Observarea
obiecte/prin desene Forme de organizare: sistematică
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple frontal, individual, în grup
după imagini date
 Ordonarea unor numere date, crescător sau
descrescător
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa
numerelor, în situaţia în care se dau două
numere
AVAP: ilustrarea, prin desen, a jocurilor
copilăriei
AVAP – 2.1; Orăşelul copiilor  Formularea de răspunsuri la întrebări simple Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3; 2.4  Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, –coli, creioane colorate, laptop, sistematică
MM – 2.2 pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, videoproiector Aprecieri
Resurse procedurale: individuale
decupare după contur, modelaj
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Aprecieri globale
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple exerciţiul,
folosite în orăşelul copiilor şi individuale
jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi prin descoperire, observare sistematică
diferite Forme de organizare:
 Jocuri de tipul puzzle frontal, individual, în grup
MM: Oraşul

MM - 1.4; Timbrul vocal  MEM : ordonarea unor imagini Resurse materiale: Observarea
2.1.; Sunete vocale reprezentând anotimpurile, în ordinea – laptop, videoproiector acuităţii auditive
MEM – 6.2 cronologică a acestora Resurse procedurale:
 Audierea cântecului demonstrat de conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,
propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor
Forme de organizare:
tehnice frontal, individual, în grup
 Exersarea asimilării pe strofe şi integrale a
cântecului
Reproducerea în colectiv a cântecului însuşit
intuitiv, pronunţând corect cuvintele
MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Cum mă relaxez Jocuri de tipul: „Roata emoţiilor” Resurse materiale:
3.2  Concursuri de identificare a unor abilităţi, a – pagina 43, din auxiliar, material
MEM – 5.1 talentelor copiilor în diverse domenii PPT, laptop, videoproiector
Resurse procedurale:
CLR – 1.3  Realizarea unui jurnal/a unei embleme în Observarea
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
imagini „Eu”, „Ce mă reprezintă” sistematică
MM – 2.2 exerciţiul,
 Realizarea unor expoziţii cu temă, care să jocul didactic, învăţarea prin
cuprindă produsele/ lucrările tuturor elevilor descoperire, observarea directă
clasei Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
CLR -1.2; 1 Iunie, Ziua  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.3; 2.1; 2.2; Copilului impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.1; 4.1;  Text suport: „1 Iunie, Ziua Copilului”de – pagina 66-67, din auxiliar, creioane
colorate, laptop,
MM – 1.4 Teodor Munteanu Observarea
videoproiector
AVAP – 2.2  Formularea unor comunicări cu ajutorul Resurse procedurale: comportamentul
cuvintelor date conversaţia, explicaţia, demonstraţia, ui participativ
 Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine exerciţiul,
 Cuvântul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în jocul didactic, învăţarea prin
silabe descoperire, observare sistematică
 Completarea silabelor într-un cuvânt Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
 Asocierea unor etichete pe care sunt scrise
cuvinte cu imaginile potrivite
 Asocierea a două silabe pentru formarea
cuvintelor
 Descoperirea literelor pentru a forma
cuvinte
 Formularea unor comunicări cu ajutorul
cuvintelor date
AVAP: Realizează un desen cu titlul:”O zi de
vară”
MM : Audiţie : Vara
MEM – 1.1, Probleme  Completarea datelor colectate într-un tabel Resurse materiale: Aprecierea
1, 4; 1, 5; 1, 6;  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi – pagina72, din auxiliar, probleme corectitudinii
3, 1; scădere cu 1-5 unităţi fără/cu trecere peste ilustrate, laptop, rezolvării
videoproiector
ordin, în concentrul 0-31 şi verificarea sarcinii de lucru
CLR 2.2 Resurse procedurale:
AVAP – 1.2 operaţiilor efectuate prin numărare de conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
obiecte/prin desene exerciţiul,
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple învăţarea prin descoperire,
după imagini date observarea directă
 Exerciţii de realizare a unor serii, respectând Forme de organizare:
regula frontal, individual, în grup

MM - 1.3; Cântarea vocală în  Vizionarea unor filme care ilustrează diverse Resurse materiale: Observarea
2.1 grup şi individual mişcări de percuţiecorporală –laptop, videoproiector sistematică a
CLR – 2.2 Ritmul muzical  Executarea unor mişcări după model: bătăi Resurse procedurale: capacităţii de a
AVAP – 2.2 conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
din palme, bătăi cu degetul pebancă etc. cânta în colectiv
exerciţiul,
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări învăţarea prin descoperire, prin scara de
potrivite conţinutului de ideial textului observarea directă clasificare
 CLR: Povestirea din experienţa de şcolar Forme de organizare:
 AVAP: Desenează şcoala viitorului frontal, individual, în grup
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Cipi, acest pitic  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea
2.1; 3.1; 4.1 uriaş impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
– pagina 68-69, din auxiliar, alfabetar,
MEM – 1.4  Text suport: „Cipi, acest pitic uriaş”, de
Fodor Sandor
AVAP – 2.2  Efectuarea de predicţii pornind de la titlul
textului
 Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre
ce este vorba (în acest text)?”etc
 Formularea unor răspunsuri la întrebări tablă magnetică, coli, creioane
despre conţinutul mesajului textului, pe baza colorate, laptop,
imaginilor videoproiector
Resurse procedurale: capacităţii de a
 Exerciţii de alegere de cuvinte potrivite
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, pronunţa corect
imaginii
exerciţiul, sunetele şi de a
 Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
jocul didactic, jocul de rol, învăţarea trasa literele de
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a prin descoperire, observare sistematică tipar învăţată
forma cuvinte Forme de organizare:
 Joc: „Cu ce sunet începe cuvântul?” frontal, individual, în grup
MEM: Identificarea unui sunet dat (numără
de câte ori se aude sunetul „…”“şi scrie
cifra corespunzătoare)
 Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate,
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP : Realizează un desen care să ilustreze
o secvenţă din poveste
EF
MEM - 1.2; 1.4; Mă verific!  Observarea părţilor componente ale Resurse materiale: Aprecieri globale
1.6; 52 plantelor, ale corpului animalelor şi al omului, – pagina73, din auxiliar, probleme şi individuale
pentru identificarea structurii comune a ilustrate, laptop,
videoproiector
alcătuirii fiinţelor
Resurse procedurale:
 Identificarea modului de mişcare/deplasare conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
al diferitelor obiecte/vieţuitoare exerciţiul,
 Identificarea organelor de simţşi a modului învăţarea prin descoperire,
în care acestea ajută la descoperirea mediului observarea directă
înconjurător
 Identificarea apei în natură sub diverse Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc. )
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în
materiale tipărite
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu
ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale
 Exerciţii de identificare şi de plasare de
obiecte în poziţii spaţiale date

VINERI RELIGIE
EF

Cipi, acest pitic  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
CLR – 1.3; uriaş impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
2.1; 3.1; 4.2  Text suport: „Cipi, acest pitic uriaş”, de – pagina 68-69, din auxiliar, coli,
creioane colorate, laptop,
AVAP –2.2 Fodor Sandor
videoproiector
DP – 1.2  Discuţii despre petrecerea timpului liber, Resurse procedurale:
despre vară, lunile verii, caracteristicile conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
anotimpului vara exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol,
 Identificarea semnificaţiei unor imagini învăţarea prin descoperire, observare
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor sistematică
enunţuri scurte care testează înţelegerea Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
textului audiat
 Exerciţii de alegere de cuvinte potrivite
imaginii
 Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a
forma cuvinte
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare
 Exerciţii de formare a pluralului unor
cuvinte
 Joc: „Cu ce sunet începe cuvântul?”
 Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
 D.P: identificarea emoţiei în diverse situaţii
AVAP: Colorează imaginea preferată
LUNI 1 IUNIE-ZIUA COPILULUI
MARTI Cipi, acest pitic  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
uriaş impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
 Text suport: „Cipi, acest pitic uriaş”, de – pagina 68-69, din auxiliar, coli,
creioane colorate, laptop,
Fodor Sandor
videoproiector
 Discuţii despre petrecerea timpului liber, Resurse procedurale:
despre vară, lunile verii, caracteristicile conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
anotimpului vara exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol,
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor învăţarea prin descoperire, observare
enunţuri scurte care testează înţelegerea sistematică
CLR – 1.3; textului audiat Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
2.1; 3.1; 4.2  Exerciţii de alegere de cuvinte potrivite
AVAP –2.2 imaginii
DP – 1.2  Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a
forma cuvinte
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare
 Exerciţii de formare a pluralului unor cuvinte
 Joc: „Eu spun una ,tu spui multe?”
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
 D.P: identificarea emoţiei în diverse situaţii
 AVAP: Colorează pasărea preferată
MEM - 1.2; 1.4; Mă verific!  Observarea părţilor componente ale Resurse materiale:
1.6; 52 plantelor, ale corpului animalelor şi al omului, –fişe, probleme ilustrate, laptop,
pentru identificarea structurii comune a videoproiector
Resurse procedurale:
alcătuirii fiinţelor
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Identificarea modului de mişcare/deplasare exerciţiul,
al diferitelor obiecte/vieţuitoare învăţarea prin descoperire,
 Identificarea organelor de simţşi a modului observarea directă
în care acestea ajută la descoperirea mediului
Forme de organizare:
înconjurător
frontal, individual, în grup
 Identificarea apei în natură sub diverse
forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc. )
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în
materiale tipărite
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu
ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale
 Exerciţii de identificare şi de plasare de
obiecte în poziţii spaţiale date
ACTIVITĂŢI  Joc:Ce îmi place să fac! Resurse procedurale:
MM- 2.2 preferate  Descrierea activităţilor preferate,reguli, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
abilităţirezultate exerciţiul,
MEM – 5.1 jocul didactic, învăţarea prin
 AVAP:Desenează ţi apoi colorează obiecte
CLR – 1.3 descoperire, observarea directă
sau fiinţe preferate Forme de organizare:
 MM:joc de simulare a activităţilor preferate frontal, individual, în grup

Pictură:  Pictura: Culorile verii-compoziţie liberă Resurse materiale: Observare


 Formularea de răspunsuri la întrebări simple –pag.64 din caiet, tempera, pensule, sistematică
 Tehnici de lucru: pensulaţie, dactilopictură, laptop, Aprecieri
videoproiector
pata picturală, amprentare, ştampilare, individuale
AVAP – 2.1; Resurse procedurale:
pulverizare conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
2.2; 2.3; 2.4
 CLR:Audierea unei poezii despre vară exerciţiul,
MM – 2.2
 Realizarea unei expoziţii cu lucrărilr jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
realizate prin descoperire, observare sistematică
 Autoevaluare a lucrărilor Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Prieteni noi  Sărbătorirea primului an de şcoală Resurse materiale:
3.2 prindesene, lucruri interesante învăţate – pagina47, din auxiliar, laptop,
MEM – 5.1 saumomente în care s-au simţit bine, lucrări
CLR – 1.3 inedite realizate împreună cu părinţii
 Jocuri de tipul: „Roata emoţiilor” videoproiector
MM – 2.2 Resurse procedurale:
 Jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a
unorabilităţi, a predispoziţiilor conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
native/talentelor copiilorîn diverse domenii exerciţiul, Observarea
învăţarea prin descoperire,
Crearea unor spaţii în clasă cu recuzită observarea directă sistematică
specifică (construcţii, pictură, lectură, Forme de organizare:
ştiinţe, muzică etc.), unde copiii pot opta să frontal, individual, în grup
lucreze, în funcţie de interese pe diferite
teme

CLR -1.2; Cipi, acest pitic  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.3; 2.1; 2.2; uriaş impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.1; 4.1;  Text suport: „Cipi, acest pitic uriaş”, de – pagina 68-69, din auxiliar, imagini
cuanotimpul vara, coli, creioane
MM – 1.4 Fodor Sandor Observarea
colorate, laptop,
AVAP – 2.2  Identificarea semnificaţiei mesajului textului comportamentul
videoproiector
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor Resurse procedurale: ui participative
enunţuri scurte care testează înţelegerea conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
textului audiat exerciţiul,
 Exerciţii de ordonare a literelor pentru a jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
forma cuvinte prin descoperire, observare sistematică
Forme de organizare:
 Asocierea cuvintelor cu imaginile
frontal, individual, în grup
corespunzătoare
 Exerciţii de dramatizare afragmentului dat
 Exerciţii de formare de enunţuri prin
aranjarea logică a cuvintelor
 Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate
AVAP : Realizează un desen prin care să
ilustrezi anotimpul vara
 Puzzle- silabe : Asocierea a două silabe
pentru formarea cuvintelor
 MM: Audiţie:Cântece despre vară
MEM - 1.4; 1.6; Mă verific!  Observarea părţilor componente ale Resurse materiale: Aprecierea
3.1; 5.2 plantelor, ale corpului animalelor şi al omului, – pagina74, din auxiliar, laptop, corectitudinii
pentru identificarea structurii comune a videoproiector rezolvării
CLR - 2.2 Resurse procedurale:
alcătuirii fiinţelor sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
AVAP – 2.2  Identificarea modului de mişcare/deplasare exerciţiul,
al diferitelor obiecte/vieţuitoare învăţarea prin descoperire,
 Identificarea anotimpurilor observarea directă
 Identificarea animalelor sălbatice şi Forme de organizare:
domestice frontal, individual, în grup
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în
materiale tipărite
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple
după imagini date;
MM - 2.1; Cântarea vocală în  Exersarea deprinderilor de cântare în Resurse materiale: Observarea
2.2 grup şi individual colectiv sincronizată –laptop, videoproiector sistematică a
AVAP – 2.2 Ritmul muzical  Exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de Resurse procedurale: capacităţii de a
ritmul, metrul, textul şi de mersul melodiei conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
cânta în colectiv
 Audierea unor lucrări de factură diferită exerciţiul,
 Asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor învăţarea prin descoperire, prin scara de
contrastante şi a timbrului vocal, comparativ observarea directă clasificare
cu cel instrumental Forme de organizare:
 Interpretarea cântecului cu audiţie interioară, frontal, individual, în grup
prin joc
 Identificarea cântecelor audiate după
structura ritmică a versului ales
 Identificarea cântecelor după melodia
receptată auditiv a primului vers
 Acompanierea cu jucării muzicale (tobă,
lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină,
gong)
JOI LIMBĂ
ENGLEZĂ
CLR - 1.3; Recapitulare  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea
2.1; 3.1; 4.1 impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
AVAP – 2.2  Recapitularea literelor învăţate
MEM – 1.3  Citirea globală a unor cuvinte
 Exerciţii de analiză fonetică
 Elemente grafice
 Jocuri care au cuvinte scrise sub imagine
 Cuvântul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în
silabe
 Completarea silabelor într-un cuvânt – pagina70, din auxiliar, coli, creioane
 Asocierea unor etichete pe care sunt scrise colorate, laptop, capacităţii de a
cuvinte cu imaginile potrivite videoproiector pronunţa corect
Resurse procedurale: sunetele şi de a
 Asocierea a două silabe pentru formarea
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
cuvintelor exerciţiul, trasa literele de
 Descoperirea literelor pentru a forma jocul didactic, observare sistematică tipar învăţată
cuvinte Forme de organizare:
 Formularea unor comunicări cu ajutorul frontal, individual, în grup
cuvintelor date
 Exerciţii de completare a enunţurilor
 Exerciţii de tipul adevărat/ fals
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
 MEM : scrierea numărului de litere
identificate
AVAP : Desenează rechizitele şcolarului

EF
MEM - 1.2; 1.4; Recapitulare  Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a
Resurse materiale:
1.6; 52 Pământului folosind imagini sau modele
– pagina75-76, din auxiliar, laptop,
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple videoproiector
după imagini date Resurse procedurale:
 Ordonarea unor numere date, crescător sau conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
descrescător exerciţiul,
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa învăţarea prin descoperire,
numerelor, în situaţia în care se dau două observarea directă
Forme de organizare:
numere
frontal, individual, în grup
Şiruri de numere
VINERI RELIGIE
EF
Recapitulare  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din – pagina70, din auxiliar, coli, creioane
colorate, laptop,
universul apropiat/observarea etichetelor cu
videoproiector
cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu Resurse procedurale:
litere de tipar conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Crearea unor cuvinte prin completarea exerciţiul,
literelor lipsă jocul didactic, observare sistematică
 Exerciţii de realizare a unor desene pe baza Forme de organizare:
CLR - 1.3;
cuvintelor frontal, individual, în grup
2.1; 3.1; 4.1
AVAP – 2.2  Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
MEM – 1.3 cu ajutorul săgetilor
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi
colorarea sunetelor indicate
 Colorarea selectivă a unor litere, silabe,
cuvinte folosind codul culorilor
Scrierea literei mici de tipar corespunzătoare
literei mari date
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
MEM : scrierea numărului de litere
identificate
 AVAP : Desenează scene din poveşti
III LUNI DP - 2.1; .2.3 Am crescut cu un Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale:
CLR – 1.3 an impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” Observarea
 Sărbătorirea primului an de şcoală – laptop, videoproiector sistematică
AVAP – 2.4 Resurse procedurale:
prindesene, lucruri interesante învăţate
MM – 2.2 conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
saumomente în care s-au simţit bine, lucrări exerciţiul,
inedite realizate împreună cu părinţii învăţarea prin descoperire,
 Jocuri de tipul: „Roata emoţiilor” observarea directă
 Jocuri de selecţie şi plasare de jetoane: Forme de organizare:
Da(comunicare eficientă)/Nu frontal, individual, în grup
(comunicareineficientă)
 Ghicitori, poezii, cântece despre
obiecte de igienă personală
 Jocuri de rol, cu marionete, ilustrând
modalităţi pozitive/negative, de
interacţiune verbală saufizică
 Colaje despre hobby-uri şi activităţipreferate
Realizarea unei expoziţii care să cuprindă
produsele/lucrările tuturor elevilor clasei
CLR -1.2; Recapitulare  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale
1.3; 2.1; 2.2; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” şi individuale
3.1; 4.1;  Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din –fişe de lucru, coli, creioane colorate,
laptop,
AVAP – 2.3 universul apropiat/observarea etichetelor cu Observarea
videoproiector
MEM – 5.1 cuvinte/ citirea globală a cuvintelor scrise cu comportamentul
Resurse procedurale:
litere de tipar conversaţia, explicaţia, demonstraţia, ui participative
 Crearea unor cuvinte prin completarea exerciţiul,
literelor lipsă jocul didactic, jocul de rol”observare
 Exerciţii de realizare a unor desene pe baza sistematică
cuvintelor Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
cu ajutorul săgetilor
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi
colorarea sunetelor indicate
 Colorarea selectivă a unor litere, silabe,
cuvinte folosind codul culorilor
 Scrierea literei mici de tipar corespunzătoare
literei mari date
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
MEM : scrierea numărului de litere
identificate
AVAP : Desenează scene din poveşti
MEM - 1.4;  Identificarea apei în natură sub diverse Resurse materiale: Aprecierea
1.6; 3.1; 5.2 Recapitulare forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc. ) – pagina75-76, din auxiliar, laptop, corectitudinii
 Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii videoproiector rezolvării
AVAP - 2.2 Resurse procedurale:
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
MM – 2.2 recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii exerciţiul,
reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt învăţarea prin descoperire,
etc.); observarea directă
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri Forme de organizare:
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, frontal, individual, în grup
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în
materiale tipărite
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul
unor unităţi de măsură neconvenţionale
 Completarea datelor colectate într-un table
 Identificarea activităţilor zilnice în care
intervine electricitatea
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi
verificarea operaţiilor efectuate prin numărare
de obiecte/prin desene
Trasarea unor combinaţii de linii, urmărind
conturul punctat
AVAP – 2.1; Confecţii şi jucării  MEM – Joc „Ce s-ar întâmpla dacă...?” Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3; 2.4  Formularea de răspunsuri la întrebări simple – laptop, videoproiector sistematică
MEM – 3.1 Confecţii şi jucării: materiale Resurse procedurale: Aprecieri
CLR – 2.3 neconvenţionale (fire, mărgele, pietricele, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
individuale
scoici, sârmă; materiale de art-hobby) exerciţiul,
 Descrierea materialelor folosind drept învăţarea prin descoperire,
observarea directă
criteriu proprietăţile lor
Forme de organizare:
 Discuţii despre realizarea unor lucrări în frontal, individual, în grup
care să se asocieze elemente de
exprimare plastică, cu alte forme deexprimare
artistică (transformarea în
colaj)
CLR : Dacă Zâna Vacanţei ar exista, i-aş
cere ....
MARŢI CLR - 1.3; Evaluare finală(1)  Realizarea de decoruri pentru serbarea Resurse materiale: Aprecieri globale
2.2.; 3.1; 4.1; de sfârşit de an Pag.58 din caiet,colihârtie de diverse şi individuale
AVAP – 2.2  Descrierea materialelor folosind drept feluri, foarfecă, lipici, alte materiale
criteriu proprietăţile lor din natură Observarea
 Discuţii despre realizarea unor lucrări în Resurse procedurale: comportamentul
care să se asocieze elemente de
exprimare plastică, cu alte forme deexprimare
artistică (transformarea în
colaj)
 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt
pe teme familiare/ a unor informaţii dintr-un conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
mesaj scurt exerciţiul
Forme de organizare:frontal,
 Identificarea semnificaţiei unor imagini
individual, în grup
 Formularea unor răspunsuri la întrebări Resurse materiale:
despre conţinutul unui mesaj/ text scurt – pagina71, din auxiliar, coli, creioane
audiat / pe baza imaginilor colorate,
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor laptop, videoproiector
ui participativ
enunţuri scurte care testează înţelegerea Resurse procedurale:
textului audiat conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor
jocul didactic, jocul de rol, învăţarea
cu ajutorul săgetilor prin descoperire, observare sistematică
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi Forme de organizare:
colorarea sunetelor indicate frontal, individual, în grup
 Scrierea literei mici de tipar corespunzătoare
literei mari date
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
MEM : scrierea numărului de litere
identificate
AVAP : Desenează scene din poveşti
MEM - 1.4; Recapitulare  Recunoaşterea unor figuri şi corpuri Resurse materiale: Aprecierea
3.1; 5.2 geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, – pagina75-76, din auxiliar, laptop, corectitudinii
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în videoproiector rezolvării
AVAP - 2.2 Resurse procedurale:
materiale tipărite sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul exerciţiul,
unor unităţi de măsură neconvenţionale învăţarea prin descoperire,
 Completarea datelor colectate într-un table observarea directă
 Identificarea activităţilor zilnice în care
intervine electricitatea Forme de organizare:
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi frontal, individual, în grup
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi
verificarea operaţiilor efectuate prin numărare
de obiecte/prin desene
Trasarea unor combinaţii de linii, urmărind
conturul punctat
AVAP – 2.1; Colaj  Identificarea apei în natură sub diverse
2.2; 2.3; 2.4 Tehnici de lucru şi forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc. )
MM – 2.2 materiale diverse  Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale
sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.);

MM - 2.1; Cântarea vocală în  Exersarea deprinderilor de cântare în Resurse materiale: Observarea


2.2 grup şi individual colectiv sincronizată – laptop, videoproiector sistematică a
AVAP – 2.2 Ritmul muzical  Exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de Resurse procedurale: capacităţii de a
ritmul, metrul, textul şi de mersul melodiei conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
cânta în colectiv
 Audierea unor lucrări de factură diferită exerciţiul,
 Asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor învăţarea prin descoperire, prin scara de
contrastante şi a timbrului vocal, comparativ observarea directă clasificare
cu cel instrumental Forme de organizare:
 Interpretarea cântecului cu audiţie interioară, frontal, individual, în grup
prin joc
 Identificarea cântecelor audiate după
structura ritmică a versului ales
 Identificarea cântecelor după melodia
receptată auditiv a primului vers
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă,
lemne, clopoţel, maracas, trianglu,
tamburină, gong)
MIERCURI DP - 1.2; 3.1; Ameliorare/  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea
3.2 dezvoltare impresii, meteo, mesajul zilei –laptop, videoproiector sistematică
MEM – 5.1  Ameliorare-dezvoltare Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
CLR – 1.3  Activităţile de învăţare cu caracter
exerciţiul
ameliorativ se vor stabili în funcţie de Forme de organizare:
MM – 2.2 problemele individuale/ale majorităţii frontal, individual, în grup
elevilor.
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate.
CLR -1.2; Evaluare finală(2)  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi,
1.3; 2.1; 2.2; impresii, meteo, mesajul zilei
3.1; 4.1;  Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt
MM – 1.4 pe teme familiare/ a unor informaţii dintr-un
AVAP – 2.2 mesaj scurt
 Identificarea semnificaţiei unor imagini
Resurse materiale:
 Formularea unor răspunsuri la întrebări
– Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă”
despre conţinutul unui mesaj/ text scurt – pagina72, din auxiliar, coli, creioane
audiat / pe baza imaginilor Aprecieri globale
colorate, laptop,
 Aprecierea ca adevărate sau false a unor videoproiector şi individuale
enunţuri scurte care testează înţelegerea Resurse procedurale:
textului audiat conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Observarea
 Realizarea de cuvinte prin unirea silabelor exerciţiul, comportamentul
jocul didactic, jocul de rol, învăţarea ui participativ
cu ajutorul săgetilor
prin descoperire, observare sistematică
 Reprezentarea grafică a unor cuvinte şi Forme de organizare:
colorarea sunetelor indicate frontal, individual, în grup
 Scrierea literei mici de tipar corespunzătoare
literei mari date
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
MEM : scrierea numărului de litere
identificate
AVAP : Desenează scene din poveşti

MEM - 1.4; Recapitulare  Identificarea apei în natură sub diverse Resurse materiale: Aprecierea
3.1; 5.2 forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc. ) –fişe de lucru, laptop, corectitudinii
 Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii videoproiector rezolvării
AVAP - 2.2 Resurse procedurale:
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru sarcinii de lucru
conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii exerciţiul,
reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt învăţarea prin descoperire,
etc.); observarea directă
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri Forme de organizare:
geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, frontal, individual, în grup
cub, sferă, în mediul înconjurător şi în
materiale tipărite
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu
ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale
 Completarea datelor colectate într-un tabel
 Identificarea activităţilor zilnice în care
intervine electricitatea
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi
scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi
verificarea operaţiilor efectuate prin numărare
de obiecte/prin desene
 Trasarea unor combinaţii de linii, urmărind
conturul punctat
MM - 1.3; Cântarea vocală în  CLR: completarea unei propoziţii lacunare: Resurse materiale: Observarea
2.1 grup şi individual Când sunt vesel, eu ….. –laptop, videoproiector sistematică a
CLR – 2.2 Ritmul muzical  AVAP: Completarea chipurilor cu feţe Resurse procedurale: capacităţii de a
AVAP – 2.2 conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
vesele cânta în colectiv
exerciţiul, învăţarea prin descoperire,
 Cântece despre vacantă (la bunici, la mare) observarea directă prin scara de
 Cântece despre prietenie Forme de organizare: clasificare
frontal, individual, în grup
JOI
CLR - 1.3; Evaluare finală(2)  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea
2.1; 3.1; 4.1 impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de dimineaţă” sistematică a
AVAP – 2.2  Recapitularea literelor învăţate – pagina 72, din auxiliar, coli, creioane capacităţii de a
colorate, laptop,
 Citirea şi scrierea unor litere mari şi mici pronunţa corect
videoproiector
detipar Resurse procedurale: sunetele şi de a
AVAP: Decorarea literelor mari şi mici de conversaţia, explicaţia, demonstraţia, trasa literele de
tipar prindesene exerciţiul, tipar învăţată
sau princolorare jocul didactic, jocul de rol, învăţarea (listă de
 Scrierea unor elemente grafice care intră în prin descoperire, observare sistematică verificare)
componenţa literelor demână Forme de organizare:
 Citirea şi scrierea unor cuvinte şi frontal, individual, în grup
identificarea unui anumit sunet sau
literăindicate
 Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
şi de numărare aacestora
 Exerciţii de citire şi de scriere a
unorpropoziţii
 Exerciţii de ordonare a unor cuvinte pentru a
obţineo propoziţie
 Exerciţii de identificare a unuicuvânt
 Exerciţii de alcătuire de propoziţii după
criteriidate
 Exerciţii de scriere a unor cuvinte cu acelaşi
înţelesşi
cu înţelesopus
 Joc: Literele amestecate (formarea a cât mai
multe cuvinte din literele date)
 Asocierea literelor învăţate cu imagini
corespunzătoare ilustrării literei iniţiale
 Jocuri cu litere –Labirinturi-litere
 Scrierea unor silabe, cuvinte cu literele
învăţate folosind jetoane, litere magnetice
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu
literele care îl alcătuiesc
AVAP: colorare după un cod dat

MEM - 1.2; 1.4; Ameliorare/  Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale:


1.6; 52 dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter –fişe de lucru, laptop,
ameliorativ se vor stabili în funcţie de videoproiector
Resurse procedurale:
problemele individuale/ale majorităţii
conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Aprecieri globale
elevilor exerciţiul, şi individuale
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad învăţarea prin descoperire,
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru observarea directă
elevii care vor demonstra realizarea tuturor Forme de organizare:
obiectivelor de evaluare vizate frontal, individual, în grup
VINERI RELIGIE
EF
CLR– 1.1; Oră la dispoziţia cadrului didactic
1..1; 3.1; 4.1
12 IUNIE VACANŢA DE VARĂ