Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:24.05.2021
Clasa: a-VII-a C
Disciplina : Matematică
Profesor: Stancu Gheorghe
Unitatea de învățare : Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Tema lecției: Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Tipul lecției : recapitulare și sistematizare a cunoștințelor.

Competențe generale :
CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care
acestea apar
CG2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural,
cuprinse în diverse surse informaționale
CG3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte
matematice

Competențe specifice :
C1. Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie
geometrică dată
C2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea
unor elemente ale acestuia
C3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

Obiective operaționale:
O1. Să cunoască elementele unui triunghi dreptunghic
O2. Să cunoască teorema înălțimi
O3. Să cunoască teorema catetei
O4. Să cunoască teorema lui Pitagora și reciproca teoremei lui Pitagora.
O5. Să cunoască noțiunile de trigonometrie în triunghiul dreptunghic
O6. Să cunoască valorile funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile de 30 0 , 45 0
,60 0 .
O7. Să aplice noțiunile învățate în rezolvarea diferitelor probleme.

Strategii didactice:
a)Metode și procedee : explicația, conversația, conversația euristică, exercițiul,
demonstrația, metoda ciorchinelui, brainstorming.
b)Mijloace de învățământ : - manual de matematică pentru clasa a -VII-a
- culegere “Mate” 2000 + 20/21; editura Paralela 45
-caiet, pix, cretă, burete, laptop și videoproiector, fișă
de lucru.
c)Forme de organizare : frontală , individuală.

Timp :30 minute

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

ETAPE OB. OP. CONŢINUTUL LECŢIEI METODE ȘI EVALUARE


PROCEDEE
MOMENT Se asigură condiţiile optime pentru
ORGANIZATORIC
desfăşurarea lecţiei.
CAPTAREA O6. Profesorul întreabă un elev cât este
ATENȚIEI
valoarea sin30 0 . Apoi le arată pe Conversația Apreciere
videoproiector elevilor tabelul cu verbală
valorile funcțiilor trigonometrice
pentru unghiurile de 30 0 , 45 0 ,60 0 .
(timp:3min)

REACTUALIZARE O1 După scrierea titlului pe tablă a


A O2
CUNOȘTINȚELOR lecției profesorul aplică metoda Conversația Observația
O3
ciorchinelui pentru recapitulare. euristică Apreciere
O4
O5 Elevii răspund pentru a întregii verbală
metoda ciorchinelui. (timp:5 Explicația
minute) Ciorchinele

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției Conversația


ANUNȚAREA
TEMEI ȘI A și prezintă obiectivele operaționale
OBIECTIVELOR ale lecției. Elevii scriu în caiete titlul
OPERAȚIONALE
lecției și ascultă ce spune profesorul.
Profesorul împarte elevilor câte o
DIRIJAREA O1
ÎNVĂȚĂRII fișă de lucru. Din acea fisă se Conversația Observația
O2
O3 rezolvă problema 6 în care se aplică Explicația
O4 metoda brainstorming. Profesorul Exercițiul Aprecierea
O5 realizează desenul pe tablă iar elevii Brainstorming verbal
O6 trebuie să spună cât mai multe Aprecierea
O7 metode de rezolvare.Se aleg metodei
Realizarea metodele eficiente de rezolvare a
conexiunii problemei. Elevii ies pe rând la tablă
inverse și rezolvă problema în funcție de
(feed-back) metoda stabilită(spusă).
(timp:20 minute)

,TEMA PENTRU Sunt apreciați pentru activitatea Conversația


ACASĂ.
desfășurată și notați dacă este cazul.
Elevii sunt informați că ora viitoare
vor primi un test de verificare.
(timp:2 minute)