Sunteți pe pagina 1din 3

Revista de Asisten]\ Social\, anul XII, nr. 2/2013, pp.

163-164
www.swreview.ro

Procese de asistenţă socială centrate pe


individ, familie şi grup. Studii de caz
[Individual, Family and Group‑centered
Social Work Processes: Case Studies]
Nicoleta Neamţu (coordonator), Cluj‑Napoca:
Editura Accent, 2012, 282 p.

Am aflat cu satisfacţie profesională despre această apariţie editorială, care a fost lansată la
Timişoara în 23 noiembrie 2012, în cadrul celei de‑a patra ediţii a Conferinţei Internaţionale
ICERT. Lucrarea cuprinde 15 studii de caz ample, bine documentate, specifice proceselor
de asistenţă socială, focalizate asupra indivizilor, familiilor şi grupurilor.
Conf. univ. dr. Nicoleta Neamţu, prin competenţele sale manageriale, de leadership,
abilităţile de relaţionare socială, aptitudinile organizatorice, capacitatea empatică, de comu‑
nicare şi de adaptare facilă la medii multisocioculturale, competenţe dobândite pe parcursul
formării profesionale şi în calitate de membru şi coordonator al unor proiecte naţionale şi
internaţionale de cercetare/dezvoltare/inovare, dând dovadă de un accentuat spirit de echipă,
reuşeşte să elaboreze, în calitate de coordonator, această carte cu aportul celor mai marcanţi
specialişti care activează în diversele arii specializate ale domeniului asistenţei sociale.
Prin competenţa teoretică, expertiza profesională şi ocupaţională a echipei de autori,
„antrenată” şi supervizată de conf. dr. Nicoleta Neamţu de la Universitatea „Babeş‑Bolyai”
din Cluj‑Napoca, acest volum oferă o şansă în plus cititorului să găsească o îmbinare reuşită
între exemple de bune practici şi o abordare ştiinţifică asupra domeniului complex şi
complicat al asistenţei sociale.
Studiul de caz este, prin procesele de asistenţă socială centrate pe individ, familie şi
grup, prototipul nu numai al unui demers pragmatic, ci şi al unei fundamentări ştiinţifice,
validate prin studii controlate de strategii de identificare a problematicii asistenţei sociale şi
de intervenţie complexă, adesea interdisciplinară.
Tematica studiilor de caz este axată pe un spectru larg de variabile investigate ale
grupurilor‑ţintă şi client. Astfel, sub aspectul criteriului vârstă, studiile elaborate fac referiri
începând de la nou‑născut şi până la adult, iar în privinţa problematicii, tematica acesteia
conţine referiri la o categorie vastă de caracteristici abordate: părinţi imaturi şi consecinţele
dezinteresului parental faţă de copii, procesul de evaluare a adultului pentru stabilirea
eligibilităţii sale ca părinte adoptiv, asumarea responsabilităţii de părinte, utilitatea centrului
maternal în reintegrarea socială a unei mame adolescente şi a copilului său sugar, dezvoltarea
abilităţilor sociale ale copiilor instituţionalizaţi în centrul de plasament, asistarea socială
a elevilor de liceu în scopul autocunoaşterii şi dezvoltării personale, precum şi al formării
mediatorilor de conflicte între egali, asistarea socială multidisciplinară şi consilierea unei
adolescente codependente de alcool, a adulţilor care manifestă comportamente adictive, a
164 Apariţii editoriale

tinerilor care şi‑au pierdut capacitatea de muncă, a unui tânăr nevăzător, a unui adult
seropozitiv HIV, a bolnavilor psihic, a copiilor cu intelect de limită, a celor neglijaţi de
către familie, aflaţi sub influenţa grupului de prieteni şi chiar a familiilor multiproblematice.
În pofida diversităţii tematice, studiile de caz ne oferă un design metodologic riguros,
elaborat, structurat algoritmic, cu respectarea regulamentară a următoarelor dimensiuni
standard: date de identificare ale clientului, istoria problemei, evaluarea nevoilor, stabilirea
listei de probleme cu menţionarea priorităţii acestora, descrierea obiectivelor, planificarea
intervenţiei (metode, tehnici, activităţi desfăşurate pentru realizarea obiectivelor), încheierea
relaţiei de ajutor, evaluarea rezultatelor postintervenţie, monitorizarea cazului pentru feed‑
backul eficientizării situaţiei, concluzii şi discuţii. Îndeplinirea acestor misiuni este realizată
de către asistentul social ca manager de caz, prin multiplele roluri care îi revin, cum sunt
cel de intervievator, evaluator, planificator, educator, consilier, mediator, avocat, broker
(menţinerea legăturii între sistemele în care este implicat beneficiarul, adică familia, respectiv
între alte unităţi, autorităţi ale administraţiei publice locale şi alte instituţii abilitate în
soluţionarea problemelor identificate).
Am remarcat – în conţinutul volumului – modele de utilizare a unor instrumente din
procesul de evaluare a nevoilor şi colectare a datelor despre beneficiari, cum sunt eco‑harta
(151, 152, 180, 182, 199) şi sociograma (181, 183), cât şi reprezentările grafice ale evaluării
intervenţiei de asistenţă socială (100, 248, 273‑275). De asemenea, am reţinut şi utilitatea
practică a unor instrumente/fişe de lucru din anexele de la finalul studiilor de caz; de
exemplu, la paginile 46‑50, Dimensiuni ale evaluării unei familii potenţial adoptive, sau în
pagina 82, Contract pentru acordarea de servicii sociale (82‑86), şi anexa dintre paginile
279‑282, Jocuri de cooperare, exerciţii şi povestiri folosite în intervenţie.
Demersul strategiilor de evaluare a nevoilor şi a intervenţiei sociale focalizate pe individ,
familie şi grup are ca reper general Contractul pentru acordarea de servicii sociale (conform
Ordinului nr. 73 din 17 februarie 2005), care este particularizat, în congruenţă cu problematica
clienţilor, şi care se află la baza fiecărui studiu elaborat.
Un element fundamental al acestei cărţi constă în abordarea proceselor specifice dome‑
niului asistenţei sociale, pornindu‑se de la metodele şi tehnicile de lucru din literatura
nord‑americană, britanică şi românească, particularizate şi adaptate adecvat de autori în
activitatea directă a acestora cu beneficiarii. Autorii, cu toţii licenţiaţi în asistenţă socială,
oferă o perspectivă specifică domeniului, atât prin pregătirea lor profesională de bază, cât
şi datorită experienţei practice reflective, dobândită în intervenţia directă de teren.
Metodele de evaluare a nevoilor şi de intervenţie descrise în studiile de caz sunt particu‑
larizate de practicieni în funcţie de specificul fiecărui sistem‑client, dar acestea pot fi
transferate şi pentru alte categorii de beneficiari ai asistenţei sociale.
Studiile cuprinse în prezentul volum se remarcă prin utilizarea unui cadru metodologic şi
fundamentări teoretice relevante pentru investigaţiile din domeniul asistenţei sociale. În consecinţă,
putem afirma că stăpânirea metodologiei de aplicare şi realizare a tuturor paşilor de urmat în
acordarea asistenţei sociale şi a consilierii clienţilor conform informaţiilor furnizate de autorii
studiilor din această carte reprezintă o premieră în literatura de specialitate din ţara noastră.
Prin aria largă de teme abordate, calitatea informaţiilor şi caracterul aplicativ, volumul devine
astfel un instrument util celor care lucrează în domeniul asistenţei sociale (ca formatori sau
practicieni), precum şi profesioniştilor din domenii conexe acesteia.
Cosmin Goian*

* Department of Social Work, Faculty of Sociology and Psychology, The West University of
Timişoara, B‑dul. V. Pârvan 4, Timişoara, 300223, Timiş, Romania, phone: 0256592373 or
0744810318, e‑mail: cosmin.goian@socio.uvt.ro.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without
permission.