Sunteți pe pagina 1din 3

Examen de corigenţă la matematică

Anul școlar 2020-2021


Clasa a VI-a
Varianta B

Timp de lucru 50 min.


Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin ȋmpărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I. (36 puncte=12x3p)

I.1.Răspundeți cu adevărat A sau fals F

1. 3 ϵ { x / x divide 15 } A, F ...............
2. Suma oricăror două numere prime este număr par A, F ..............
−3 −8
3. < A, F ..............
5 13
4. Un unghi ascuțit are măsura de 900 A, F ..............
5. Un triunghi care are două unghiuri cu măsurile de 600 este echilateral A, F ..............
6. Triunghiul MNP este dreptunghic în M și MN ≡ MP, atunci ∡ P=45 0 A, F ..............

I.2 Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele

1. Cel mai mare divizor comun al numerelor 24 și 40 este..................


x y
=
2. Dacă 4 5 , atunci x este …%y.
5
⋅(−4 )+10⋅1,2
3. Rezultatul calculului 2 este egal cu .... .
4. Suplementul unghiului cu măsura de 1020 este unghiul cu măsura de...........0.
5. Perimetrul unui triunghi echilateral care are latura de lungime 8 cm este.........cm.
6. Intr-un triunghi isoscel măsura unghiului opus bazei este de 720. Media aritmetică a măsurilor unghiurilor
alăturate bazei este .......0.

SUBIECTUL II. (24 puncte)

II.1 Alegeți litera corespunzătoare rezultatului corect (12 puncte)

4p 1. Raportul dintre pătratul lui -4 și cubul lui 2 este :


A.8 B. -8 C. 2 D. 4
4p 2. Triplul diferenței numerelor 13 și 14 este:
A.-81 B.-27 C.-3 D.3
4p 3. 8 muncitori, lucrând la fel, pot termina o lucrare în 12 zile. În câte zile termină lucrarea 6 muncitori
care lucrează în același ritm:
A. 6 B. 10 C. 14 D.18
4p 4. Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare este:
A. 450 B. 600 C.900 D.1200
4p 5. G este centrul de greutate al triunghiului ABC, iar E mijlocul lui BC, atunci:
AE
A.AG=2GE B. AG=GE C. AG=3GE D. AG=
4
4p 6. Pe un cerc C ( O , r )se iau punctele A,B,C,D,E, în această ordine, care impart cercul în 5 arce egale.
Măsura unghiului AOC este:
A. 360 B. 720 C.900 D.1440
SUBIECTUL III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (40 puncte)

10p 1. În tabelul de mai jos este prezentată situația statistică a notelor obţinute de elevii unei clase a VI-a

la un test.

Note 4 5 6 7 8 9 10
Număr de elevi 1 2 4 5 6 5 4

Conform tabelului:
(4p) a) Câți elevi au luat note mai mari sau egale cu 7?
(6p) b) Care este probabilitatea ca un elev să aibă notă minim nouă ?
10p 2. Un produs costă 180 lei.

a) (5p) Care va fi prețul produsului după o scumpire cu 15%?


b) (5p) Cu ce procent trebuie să scadă prețul inițial al obiectului pentru ca acesta să coste 162 lei?

20p 3. În triunghiul ABC, AB = 6 cm și AC = 10 cm. Mediatoarea laturii BC intersectează dreapta AC în punctul E.

a) (5p) Realizați un desen conform enunțului.


b) (7p) Demonstrați E B≡ E C
c) (8p) Aflați perimetrul triunghiului ABE.