Sunteți pe pagina 1din 20

Varianta 1

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Cercetările de sociologia familiei scot în evidenţă faptul că, în societăţile urbane
moderne familia a pierdut din importanţa sa socializatoare tradiţională, o parte din elementele ei
fiind preluate de alţi agenţi socializatori, îndeosebi de către şcoală.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează agenţii de socializare identificaţi în text şi
precizaţi la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza conform căreia asumarea unui
model cultural este o consecinţă a socializării. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a familiei tradiţionale în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale stratificării sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii rol social şi valori şi norme, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10
puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care, în ultimele decenii, relaţiile
interpersonale îşi pun amprenta pe constituirea vieţii sociale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia putem trăi un sentiment de frustrare relativă,
atunci când stabilim un grup de referinţă prea înalt. 4 puncte
Varianta 2

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Efectele socializatoare ale mijloacelor de comunicare de masă au făcut obiectul a
numeroase analize, concluziile fiind de multe ori contradictorii. Copiii care privesc la televizor
emisiuni prosociale sunt mai dispusi la cooperare, ajutor, prietenie decât cei care privesc
emisiuni cu un conţinut neutru sau în care se prezintă comportamente violente.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia massmedia
poate determina socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a presei scrise în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale individului implicat în relaţia de comunicare. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clase sociale şi straturi sociale, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care mobilitatea socială este un
efect al schimbărilor din structura socială. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capacitatea de interacţiune interpersonală este o
caracteristică specific umană. 4 puncte
Varianta 3

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Având în vedere volumul mare de timp pe care copiii îl petrec în faţa televizorului,
majoritatea cercetărilor care evaluează efectele programelor de televiziune se preocupă de
implicaţiile acestora în ceea ce priveşte socializarea. Trei dintre cele mai studiate aspecte sunt:
impactul televiziunii asupra tendinţei către infracţiune şi violenţă, natura ştirilor TV şi rolul
televiziunii în viaţa socială şi culturală.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit careia massmedia
poate determina socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la impactul socializator al reţelei globale de
Internet în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de biografie socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi comunicare directă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care structura socială existentă la
un anumit moment dat se poate modifica în funcţie de acţiunea unor factori economici, sociali sau
politici. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia unele statusuri sunt dobândite, iar altele sunt
prescrise. 4 puncte
Varianta 4

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Copilul învaţă şi interiorizează regulile sociale în interacţiunile cu ceilalţi şi, cu
deosebire, în cadrul jocurilor. Aceste jocuri, fiind reglementate, sunt reflexul activităţilor sociale
organizate şi, totodată, o reproducere, în miniatură, a societăţii globale.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme ipoteza potrivit căreia asumarea unui model cultural
este consecinţa procesului de socializare. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a jocului în societatea
contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor de referinţă. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii intercunoaşterea membrilor unui grup şi
interacţiunea socială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care conformarea este un proces
care influenţează comunicarea reală. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia grupul social este o pluralitate de indivizi aflaţi
într-o situaţie de solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată. 4 puncte
Varianta 5

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
În familie, copilul este şi martorul modului în care adulţii, bărbaţi şi femei, se comportă
între ei. El învaţă, pe parcursul observării comportamentului lor, o serie de valori, precum
respectul, toleranţa, etc.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa unui
model adecvat în familie poate conduce la socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a familiei
monoparentale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale comunicării de masă în spaţiul public. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii poziţie socială şi rol social, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10
puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care capacitatea de interacţiune
ţine de personalitatea fiecăruia. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia comunitatea rurală este un macrogrup care
dispune de o anumită organizare a activităţilor şi este conştient de apartenenţa sa la un anumit
tip de comunitate. 4 puncte
Varianta 6

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea îi determină pe oameni să interiorizeze şi să adopte aceleaşi modele,
aceleaşi valori, aceleaşi norme sociale, aceleaşi linii de conduită. În acest fel, datorită habitus-
urilor care au fost interiorizate şi transmise de la o familie la alta şi de la o generaţie la alta,
este asigurată stabilitatea socială.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia procesul
socializării poate determina mobilitatea socială. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a valorii în societatea
contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de biografie socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familia nucleară şi microgrup, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10
puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i se pot asocia mai
multe roluri. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stilul de viaţă este studiat din perspective
statusului social. 4 puncte
Varianta 7

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Familia este nu numai locul în care copilul se naşte şi îşi trăieşte prima perioadă din
viaţă, dar şi principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea globală şi
copil, locul în care se modelează principalele componente ale personalităţii.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia procesele de
socializare specifice sunt rezultatul intervenţiilor diferite din partea familiei. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a globalizării în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului minoritar. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii coeziune şi grup de apartenenţă,redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care cunoaşterea intereselor
grupului dezvoltă abilitatea socială. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia distanţa socială între persoane este direct
proporţională cu rangul relaţiei de rudenie. 4 puncte
Varianta 8

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea în cadrul familiei este determinată de imaginea pe care societatea o are
despre copil. În unele culturi copilul este văzut ca un om mai mic, în unele ca fiinţă pură, care
trebuie apărată împotriva mizeriei sociale, în altele, ca o fiinţă sălbatică, impură, care trebuie
transformată în om.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea ar
putea fi influenţată de prejudecăţi. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia discriminării în societatea
contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale organizate. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii similaritatea valorilor şi complementaritatea
psihologică, ca factori în relaţiile dintre parteneri, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care dialogul este un tip de
comunicare eficient în rezolvarea conflictelor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia urbanizarea şi industrializarea au fost
generatoare de mutaţii calitative şi cantitative în ceea ce priveşte calitatea vieţii. 4 puncte
Varianta 9

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea familială se realizează şi în funcţie de rolul pe care părinţii îl anticipează
pentru copiii lor. Rolul anticipat nu concordă întotdeauna cu cel pe care şi-l doreşte copilul.
Neconcordanţa poate genera conflicte familiale şi contestarea dreptului părinţilor de socializare
anticipativă.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia învăţarea
rolurilor sociale conduce la conformism. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socializării anticipative în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate postindustrială şi clasă de mijloc,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care capacitatea de interacţiune
personală se naşte din nevoia de a comunica. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia de la naştere şi până la moarte, omul trăieşte în
diferite grupuri. 4 puncte
Varianta 10

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Şcoala în calitate de agent socializator complex oferă atât informaţii, calificări, cât şi un
întreg climat valoric şi normativ, formal şi informal. Elevii şi studenţii învaţă nu numai din cele
prezentate de profesori, dar şi din interacţiunea cu ceilalţi elevi şi studenţi, din comportamentul
afectiv al profesorilor, din modalitatea de organizare a şcolii.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
secundară determină schimburi interculturale. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a culturii de masă în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de investigaţie sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale schimbării sociale, în cazul comunităţii rurale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicare de masă şi spaţiu public, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă coeziunea în
cadrul grupurilor sociale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capacitatea de interacţiune poate determina rolul
unui anumit individ în societate. 4 puncte
Varianta 11

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea nu se limitează doar la cei patru agenţi principali, ci ea se realizează şi de
către organizaţiile religioase, politice, de asociaţii voluntare şi, în mod difuz, de ansamblul
comunităţii în care trăieşte individul.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia unul dintre cei
patru agenţi de socializare poate determina resocializarea. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a instituţiilor religioase
în soluţionarea problemelor sociale din societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de eşantion. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale informale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii structură socială şi societate închisă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care sistemul rol – status îşi pune
amprenta asupra unor laturi ale personalităţii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia abilitatea socială depinde atât de cunoaşterea
intereselor grupului, a mediului de provenienţă, cât şi de capacitatea de anticipare a reacţiilor
celuilalt. 4 puncte
Varianta 12

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Inerţia sistemului şcolar în raport cu exigenţele noilor generaţii, poate deveni un element
disfuncţional serios în realizarea socializării. Ruptura între cultura socializată de şcoală şi
cultura trăită de masa de elevi poate afecta dinamismul întregii societăţi şi conduce la
acumularea unui potenţial conflictual.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sistemul de
învăţământ este viabil atâta timp cât realizează un tip de socializare compatibilă cu cerinţele
societăţii contemporane. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei în societatea
contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referinţă. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grupurile etnice şi educaţie multiculturală,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se realizează mobilitatea
socială, în succesiunea generaţiilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia omul modern este un însingurat. 4 puncte
Varianta 13

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Şcoala dezvoltă un raport de complicitate între copii. Acesta se manifestă ca o
complicitate între elevi pentru a se proteja de autoritatea profesorului ceea ce nu exclude
competiţia între elevi pentru a se identifica tocmai cu acesta. Informaţii privind sistemul
educaţional din alte culturi pot genera modernizarea şi democratizarea socializării şcolare.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia adoptarea unor
modele de către copil eficientizează procesul socializării. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a comunităţii
delincvente în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii personalitatea individului şi rol social,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se constituie ierarhia socială.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stabilitatea şi funcţionalitatea structurilor sociale
au la bază varietatea mecanismelor şi varietatea agenţilor de socializare. 4 puncte
Varianta 14

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Şcolile care generează doar modelele pedagogice tradiţionale, bazate pe separarea netă
a profesorului de elev, pe disciplină, conformism formal şi autoritatea profesorului pot să
provoace anumite tensiuni în realizarea socializării.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sistemul de
învăţământ poate fi îmbunătăţit pentru a realiza adecvat procesul socializării. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sistemului educaţional
în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu sociologic. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de presiune şi decizie politică, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.
10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care educaţia interculturală
determină apariţia societăţii globale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia mobilitatea socială este mai degrabă un efect al
schimbărilor din structura socială decât o cauză a acestora. 4 puncte
Varianta 15
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Grupurile de similaritate le oferă copiilor posibilitatea să se manifeste independent, în
afara controlului părinţilor. Spontaneitatea copiilor, limitată ori cenzurată de adulţi sau
autocenzurată se exprimă liber în absenţa familiei. În relaţiile cu părinţii sau cu alţi adulţi, copiii
au o poziţie subordonată; grupurile de similaritate oferă copiilor posibilitatea să socializeze ca
egali.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia grupurile
pereche pot determina socializare în forma subculturii juvenile. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de şanse în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de biografie socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale mobilităţii sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi mobilitate ascendentă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile interpersonale îşi pun
amprenta pe constituirea vieţii sociale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societatea actuală au loc schimbări ale
structurii relaţiilor sociale, datorate influenţei mijloacelor de comunicare în masă. 4 puncte
Varianta 16
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Grupurile cu care interacţionează indivizii în procesul formării personalităţii lor nu au
aceeaşi importanţă. Unele grupuri sunt mai importante ca modele de la care indivizii în curs de
socializare preiau idei şi norme comportamentale. Acestea sunt grupuri de referinţă în formarea
personalităţii. Din această categorie fac parte în primul rand persoanele cu acelaşi status.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia grupurile de
similaritate pot contribui la socializare. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a normelor
comportamentale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii egalitate de şanse şi mijloace de comunicare în
masă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţă poate
influenţa rolul unui individ. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaţie cu ceilalţi în
scopul tranzacţionării unor informaţii. 4 puncte
Varianta 17
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Formarea personalităţii este rezultatul unui proces complex de socializare în care
interacţionează factorii personali, de mediu şi culturali. Socializarea este un proces de
interacţiune socială prin care individul dobândeşte cunoştinţe, valori, atitudini şi comportamente
necesare participării efective la viaţa socială.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa
factorilor afectivi din partea familiei determină carenţe în dezvoltarea personalităţii. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a climatului muncii în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie participativă. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale statusului social. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii criteriu de stratificare şi poziţie socială,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care absenţa comunicării poate
genera probleme de adaptare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grupurile minoritare sentimental solidarităţii
de grup şi al apartenenţei comune este mai puternic. 4 puncte
Varianta 18
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primară sunt completate cu elemente
noi pe parcursul unei socializări continue. Spre deosebire de socializarea primară orientată de
elemente ideale, socializarea continuă se centrează pe elemente realiste.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
anticipativă se realizează prin intermediul jocului. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a comportamentului
deviant în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de structură socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale mijloacelor de comunicare în masă. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii urbanizare şi societate postindustrială,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţă devine
grup de apartenenţă. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societăţile stagnante, copiii preiau poziţiile
sociale ale părinţilor şi rămân în aceeaşi clasă socială. 4 puncte
Varianta 19

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea, deşi este un proces social global, se realizează în cadrul unor grupuri, în
medii sociale diferenţiate. Grupurile şi mediile sociale se raportează în mod diferit la cultura
societăţii globale.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
multiculturalitatea poate determina socializarea ca proces global. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a parentalităţii în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de experiment sociologic. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale formelor de comunicare în masă. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii ierarhizare socială şi criteriu de diferenţiere,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care influenţa grupului de
similaritate poate genera delincvenţă juvenilă. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un anumit rol este însoţit de anumite prescripţii. 4
puncte
Varianta 20
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea poate avea o formă pozitivă, conformă cu valorile, normele şi aşteptările
sociale dezirabile şi promovate de către societate, sau negativă contrară aşteptărilor, valorilor şi
normelor sociale generale, dar conformă cu cele ale unui grup sau ale unei subculturi.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6
puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text
şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia instituţiile
statului pot promova idei care să determine socializare pozitivă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a infracţionalităţii în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie structurată. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale structurii sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicarea în masă şi relaţiiinterpersonale,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care nivelul de aspiraţii determină
mobilitatea ascendentă. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup este o componentă
importantă a identităţii sociale a unui individ. 4 puncte

S-ar putea să vă placă și