Sunteți pe pagina 1din 3

F.M.01.

19

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD VERIFICAT


____________________
FACULTATEA DE ………………. (numele şi semnătura cadrului didactic)
Operator de date cu caracter personal nr. 2929
Nr. dosar înscriere____________

CERERE DE ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


durata studiilor: __ semestre
(se completează cu majuscule fără prescurtări)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(se vor completa toate opţiunile în ordinea preferinţelor folosind prescurtările din tabelul de mai jos)
1B - Program de studii 1, zi, buget 1T - Program de studii 1, zi, taxă
2B – Program de studii 2, zi, buget 2T – Program de studii 2, zi, taxă
3B – Program de studii 3, zi, buget 3T – Program de studii 3, zi, taxă
4B – Program de studii 4, zi, buget 4T – Program de studii 4, zi, taxă
5B – Program de studii 5, zi, buget 5T – Program de studii 5, zi, taxă
6B – Program de studii 6, zi, buget 6T – Program de studii 6, zi, taxă

Secţiunea I.1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ / STRĂINĂ


1. Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

2. Numele de familie actual - dacă este cazul (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, conform
actului doveditor)

3. Prenumele candidatului

4. Iniţialele tatălui (sau mamei dacă tatăl nu este menţionat în certificatul de naştere)

5. Cod numeric personal 6. Data naşterii; Anul; luna; ziua


// //
6. Stare civilă:  căsătorit;  necăsătorit;  divorţat;  văduv;  nedeclarat.
7. Stare socială specială:  nu e cazul;  orfan de un părinte;  orfan de ambii părinţi;  alte
situaţii;  nedeclarat;  provenit din case de copii/plasament familial;  provenit din familii
monoparentale;  provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate.
8. Etnia ________________________
9. Religia_________________________
10. Alte date personale ale candidatului:
Telefon(e)___________________________________________________
E-mail _________________________________@_____________________________________
11. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi:  DA  NU;
Conform documentului _______________________, nr. ___________, data eliberării
___//__//_______ Instituţia eliberatoare ____________________________________________

12. Loc de muncă (dacă este cazul) _______________________________


Localitatea_____________

Pe perioada şcolarizării mă susţin financiar / sunt susţinut financiar de ………………………

1
F.M.01.19
În cazul în care sunt susţinut financiar sunt de acord ca situaţia mea şcolară să fie cunoscută
de cei care mă susţin.
Mă angajez, că dacă voi candida pe locuri bugetare să depun diploma de licenţă în
original (sau în caz excepţional copie legalizată împreună cu o adeverinţă de la
Universitatea/Facultatea unde se află originalul care să specifice data cea mai apropiată la care
se va putea elibera originalul) înaintea interviului pentru ocuparea locurilor bugetare. Pentru
absolvenţii 2021 se acceptă adeverinţa de absolvire în original. În caz contrar, nu pot participa
la interviul pentru ocuparea locurilor bugetare.
Mă angajez, că dacă voi fi declarat admis pe locuri bugetare să achit în termen de 3 zile de la
afişarea rezultatelor finale în perioada de confirmare a locurilor taxa de înmatriculare în
cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV. În caz contrar, am luat la cunoştinţă că locul
meu va fi scos la concurs în sesiunea a doua şi voi fi declarat(ă) respins(ă)
Mă angajez, că dacă voi fi declarat admis pe locuri cu taxă să achit prima rată (sau suma
integrală) a taxei de şcolarizare în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale în perioada de
confirmare a locurilor şi taxa de înmatriculare în cuantumul stabilit prin hotărârea Senatului UAV,
ştiind că, în caz contrar, nu voi fi înmatriculat. În eventualitatea retragerii sau respingerii la concurs,
am luat la cunoştinţă că zilele de eliberare a dosarelor de la Comisia de admitere sunt în termen de
3 zile de la afişarea rezultatelor finale în perioada de confirmare a locurilor.
După începerea anului universitar dosarele se vor retrage de la Secretariatul Facultăţii.
Eliberarea dosarului se face personal candidatului (sau cu procură notarială) pe baza buletinului/cărţii
de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
În cazul în care voi fi declarat admis pe loc bugetar (subvenţionat de stat) /cu taxă de
școlarizare şi doresc să-mi retrag dosarul după data de 01.10.2021 voi plăti o taxă de retragere
echivalentă alocației bugetare a anului universitar în curs de la programul de studii la care am fost
înmatriculat.
Am mai luat la cunoştinţă următoarele:
- orice fals în datele declarate mai sus atrage după sine eliminarea din concurs, respectiv din facultate,
în cazul în care am fost admis;
- sunt de acord ca în cazul în care nu sunt admis la programele de studii selectate, din lipsă de
locuri, să fiu repartizat la alte programe de studii unde mai sunt locuri.
- mă angajez ca în cazul în care sunt admis la facultate, în termen de 3 zile de la afişarea
rezultatelor finale, în perioada de confirmare a locurilor, să mă prezint la Comisia de admitere
pentru a semna contractul de studii.

Data ____.________.2021 Semnătura, ___________________

NOTĂ: Nu se comunică rezultatele examenului de admitere prin telefon.


Nu se eliberează dosare de concurs în timpul perioadelor de admitere

2
F.M.01.19

DECLARAŢIE (pentru cei care au absolvit studii de licenţă înainte de anul 2021)

Subsemnatul (a) _________________________ CNP _____________________, posesor


BI / CI seria ________, nr. ______________, eliberat de _________________ la data de
____________.
Cunoscând că declaraţiile mincinoase se pedepsesc conform legilor în vigoare, declar pe
propria răspundere că: (se bifează varianta corectă)
[ ] NU AM FOST ŞI NU SUNT ÎNMATRICULAT la MASTER în nici o instituţie de învăţământ superior
pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
[ ] AM FOST ŞI/SAU SUNT ÎNMATRICULAT la MASTER pe loc finanţat de la bugetul de stat (fără
taxă) la:
Instituţia de învăţământ superior Perioada
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
[ ] În anul universitar 2021/2022 O SĂ FIU ÎNMATRICULAT ca student la :
Instituţia de învăţământ superior Fără taxă/cu taxă
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
şi nu voi înmatriculat la mai mult de două programe de studii universitare (licenţă, master, doctorat) în
paralel, în anul universitar 2020-2021.
Am beneficiat de burse de studiu/merit/socială pe o perioadă de _______________ semestre.

Arad, la …………….. 2021 Declarant,

S-ar putea să vă placă și