Sunteți pe pagina 1din 2

Punct de lucru : Liceul Tehnologic “I.C.Petrescu” Stâlpeni Nr…………..

………
VIZAT
Director,
Prof.Postelnicu Luminiţa

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A MATERIEI


ANUL ŞCOLAR: 2021- 2022, SEMESTRUL I

PUNCT DE LUCRU: LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÂLPENI


Disciplina: PSIHOLOGIE
Profesor: RADU CĂTĂLINA-IULIANA
Timp: 14 săptămâni x 1 oră/ săptămână , 14ore
Clasa: a X-a Profesională
Bibliografia: Lupșa Elena, Bratu Victor, Psihologie, Manual pentru clasa a X-a, Editura
Corvin, Deva, 2005; Zlate Mielu, Psihologie, Ed. Aramis, 2005

Nr
Nr. crt. Capitolul/Obiective Subiectul Data
ore

Introducere în problematica psihicului


uman. Obiectul psihologiei
Elevii vor fi capabili :
Sem.I:
- să surprindă specificul cunoaşterii psihologice Introducere în Psihologie 1
I
- să reflecteze asupra psihicului şi a naturii sale S1
- să distingă între diferite categorii de fenomene Obiectul de studiu al Psihologiei 1 S2
psihice

1
Procese senzoriale
Senzatiile : caracterizare generală 1
- să utilizeze corect conceptele de bază ale
Clasificarea senzaţiilor;
cunoaşterii senzoriale ;
- să stabilească corelaţii între procesele
Percepţia: caracterizare generală; 1
senzoriale
Forme complexe ale percepţiei;
II - să distingă înţelesul ştiinţific al termenilor de S2-S8
Observaţia şi spiritul de observaţie ; 1
„senzaţie", „percepţie", „reprezentare", de înţelesul
aplicaţii ;
lor în limbajul comun ;
- să aprecieze contributia informatiilor de ordin
Reprezentarea: caracterizare generală; 1
psihologic în explicarea situaţiilor din viaţa
Clasificarea reprezentărilor;
cotidiană ;
1

1
Punct de lucru : Liceul Tehnologic “I.C.Petrescu” Stâlpeni Nr…………..………
VIZAT
Director,
Prof.Postelnicu Luminiţa

III Procese cognitive superioare (a) Gândirea ca proces psihic central ; 1 S9


- să definească corect conceptele de bază ale Operaţiile gândirii; 1 S10
cunoaşterii logice, raţionale ;
- să realizeze comparatii între procesele
intelectuale şi procesele senzoriale ; (b) Memoria : Procesele memoriei ; 1 S11
- să caracterizeze procesele cognitive superioare
- să diferenţieze procesele cognitive superioare Factorii, legile şi optimizarea memoriei ; 1 S12
de alte categorii de procese psihice ;
- să argumenteze importanta proceselor
cognitive superioare pentru cunoaşterea umană ;
(c) Imaginatia:caracterizare generală; 1 S13
Formele imaginaţiei ;

Aplicaţii: procesele cognitive superioare

IV Stimularea şi energizarea comportamentului (a) Motivatia: caracterizare;


Sistemul motivational (niveluri);

(b) Afectivitatea: caracterizare; 1 S14


Clasificare, rol

Planificarea lectiilor de recapitulare şi de evaluare

Obiective Subiect Tip de lecţie


Elevul va fi capabil : - să utilizeze corect, (1) Interacţiunea proceselor psihice
în contexte diferite, conceptele psihologice senzoriale ;
- să stabilească corelatii intre diferite (2) Relatia între gândire şi limbaj ca
categorii de procese psihice ; relatie între cognitiv şi comunicational ;
- să integreze în structuri logice (3) Procese cognitive implicate în
cunoştintele dobândite ; rezolvarea de probleme; reguli empirice ale
- să determine noi aplicatii ale procesului rezolutiv Recapitulare şi
continuturilor psihologice ; (4) Aplicatii : Cum să realizăm o sistematizare ;
- să realizeze transferuri intra- şi învăţare eficientă ; Evaluare
interdisciplinare ; (5) Lucrare scrisă semestrială ;
- să explice locul central ocupat de gândire (6)Analiza lucrărilor
în procesul cunoaşterii ; (7)Prezentarea eseului „Cum ar fi viata
- să-şi imbunătătească procedeele muncii fără imaginatie ?" ;
intelectuale ; să-şi alcătuiască propriul (8) Evaluarea portofoliului.
portofoliu.

Data Semnătura prof. psihologie


……………. ……………………………

S-ar putea să vă placă și