Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 4

OBIECTIVELE EDUCATIONALE

Obiectivele educationale
 enunţuri cu caracter finalist care dau expresie intenţiei de a produce o schimbare la
nivelul personalităţii elevului, ca urmare a implicării acestuia într-o activitate educativă;
 indică tipuri de schimbări pe care sistemul/ procesul de învăţământ preconizează să le
producă în dezvoltarea personalităţii elevilor;
 sunt enunţuri care dau expresie intenţiei de a determina o schimbare în personalitatea
elevului ca urmare a implicării sale în activitatea de predare şi învăţare. (Ionescu, 2001).
La nivelul activității didactice, obiectivelor educaționale exprimă:
 relaţia cu celelalte elemente ale procesului de învăţământ de care depinde realizarea lor:
prelucrarea conţinutului, alegerea metodelor, a mijloacelor, formelor de organizare, a
variantei optime de proiectare, de dirijare a elevilor, stabilirea formelor de evaluare;
 modul de raţionalizare a acţiunilor instructiv-educative în jurul scopurilor derivate,
ordonate, organizate, echilibrate;
 modul de reglare a acţiunilor pe măsura constatării realizării obiectivelor, a ceea ce s-a
aşteptat, putând conduce chiar la reformularea scopurilor, obiectivelor după evaluarea
posibilităţii reale de rezolvare a lor;
 modul de concretizare în sarcini de lucru pentru elevi, la variate nivele de dificultate
(Joiţa, 2006).

 Funcţiile obiectivelor educaționale:


 funcţia de comunicare axiologică
- educaţia încorporează valori socio-istorice, concepţii despre societate si individ, interese
socio-economice, având o puternică încărcătură filozofică şi social politică;
- selecţia si ierarhizarea obiectivelor se realizează după criterii axiologice.
 funcţia de anticipare a rezultatelor educaţiei
- orice obiectiv anticipă o însuşire/ deprindere/ capacitate/ competenţă ce urmează a fi
formată.
 funcţia evaluativă
- calitatea evaluării depinde de corectitudinea concretitudinea şi claritatea obiectivelor
educaţionale.
 funcţia de organizare si reglare a procesului de învăţământ
- obiective/ competenţe - strategii didactice – forme de evaluare
eficienţa actului didactic depinde de selecţia şi calitatea obiectivelor.

Clasificarea taxonomică a obiectivelor


Evaluare
Reacţie complexă Sinteză Caracterizare
Automatism Analiză Organizare
Reacţie dirijată Aplicare Valorificare
Dispoziţie Comprehensiune Reacţie
Percepere Achiziţie de informaţii Receptare
Domeniul psihomotor Domeniul cognitiv Domeniul afectiv

Abordarea taxonomică a obiectivelor educaționale

În literatura de specialitate sunt prezentate numeroase taxonomii ale sunt valorificate


obiectivelor (De Landsheere; De Landsheere, 1979).

a. Taxonomia obiectivelor educaționale în functie de gradul de generalitate:


 obiective generale - vizează proiectarea planului de învăţământ;
 obiective specifice - vizează proiectarea programelor şi a manualelor şcolare;
 obiectivele concrete/ operaționale – vizează proiectarea lecţiei, orei de dirigenţie etc.

Obiectivele generale şi specifice sunt elaborate la nivel de politică a educaţiei sau de


politică şcolară; obiectivele concrete/ operaţionale sunt elaborate de profesor pentru fiecare
lecție/ activitate didactică.

Obiectivele generale
 reflectă dimensiunea funcţională a procesului de învăţământ, situată la linia de intersecţie
cu finalităţile macrostructurale ale sistemului de educaţie;
 vizează criteriile de elaborare a planului de învăţământ, validate la nivel de politică a
educaţiei în funcţie de capacitatea acestora de:
- a răspunde nevoilor reale de formare-dezvoltare a unui anumit tip de personalitate,
valabil la scara întregii societăţi;
- a îndruma acţiunile viitoare de programare şi operaţionalizare a conţinutului instruirii
în cadrul programelor şi manualelor şcolare;
- a indica rezultatele care trebuie obţinute prin activităţile şcolare;
- a orienta selecţia conţinuturilor, activităţile de învăţare şi exigenţele pedagogice ale
curriculum-ului (Curriculum Național).
 au grade diverse de generalitate și pot fi identificate:
- la nivelul intregului sistem de invatamant, dand expresie directa idealului educational
(obiective generale ale invatamantului);
- in functie de tipul si profilul scolii;
- in functie de ciclul de invatamant (obiective ale invatamantului primar, ginmazial etc);
- in functie de dimensiunile formarii personalitatii (formarea personalitatii morale,
estetice, religioase);
- pe discipline de invatamant (abiectivele generala ale disciplinelor de invatamant.
obiective ale predarii/invatarii matematicii, muzicii), dar si la nivelul unor sisteme de
lectii si chiar la nivelul unei singure lectii (obiectivul fundamental sau scopul lectiei);

Obiectivele specifice:
 sunt valabile pe niveluri, trepte, discipline, forme de învăţământ şi de instruire;
 reflectă dimensiunea structurală a procesului de învăţământ, care vizează resursele de
conţinut plasate intermediar între criteriile stabilite la nivel de politică a educaţiei şi
cerinţele de proiectare didactică eficientă orientate în direcţia activităţii de predare-
învăţareevaluare;
 acţionează la trei nivele de proiectare a procesului de învăţământ:
- coordonata transversală vizează dimensiunile educaţiei:
o obiective pedagogice specifice educaţiei intelectuale;
o obiective pedagogice specifice educaţiei morale;
o obiective pedagogice specifice educaţiei tehnologice;
o obiective pedagogice specifice educaţiei estetice;
o obiective pedagogice specifice educaţiei fizice.
- coordonata verticală vizează treptele de învăţământ:
o obiectivul pedagogic specific învăţământului preşcolar;
o obiectivul pedagogic specific învăţământului primar;
o obiectivul pedagogic specific învăţământului secundar inferior;
o obiectivul pedagogic specific învăţământului secundar superior (liceal,
profesional);
o obiectivul pedagogic specific învăţământului superior (scurt, lung,
postuniversitar).
- coordonata orizontală vizează obiectivele pedagogice specifice ale fiecărei discipline
de învăţământ sau grupe de discipline proiectate intradisciplinar, interdisciplinar sau
transdisciplinar;

Obiectivele concrete/ operaționale


 au caracter concret, precis, fiind formulate de educator pentru fiecare activitate didactivă,
prin derivare de la obiectivele de referință;
 onstau în specificarea comportamentelor observabile şi măsurabile, care oferă informaţii
despre achiziţiile şi performanţele celor care se instruiesc.

 Taxonomia obiectivelor educaționale în functie de domeniile vietii psihice:


 obiective cognitive
 obiective afective
 obiective psiho-motorii

Obiectivele cognitive vizează însușirea de cunoștinte, deprinderi și capacități intelectuale,


urmând următoarele etape:
 cunoaştere (a defini, a recunoaşte, a distinge)
 înţelegere (a redefini, a reorganiza, a explica, a demonstra, a interpreta)
 aplicare (a aplica, a utiliza, a alege),
 analiză (a identifica, a deduce),
 sinteză (a generaliza, a deriva, a sintetiza, a sintetiza),
 evaluare critică (a valida, a decide, a argumenta, a emite judecăţi de valoare/ a evalua
critic);

Obiectivele afective se referă la formarea de sentimente, interese, atitudini, convingeri,


sentimente, urmând următoarele etape:
 receptare (a diferenţia, a accepta - afectiv)
 reacţie (a răspunde, a aproba, a susţine – afectiv),
 valorizare (a argumenta, a dezbate, a specifica, a susţine sau a protesta – afectiv),
 organizare (a armoniza, a organiza – afectiv),
 caracterizare (a aprecia, a dirija, a schimba, a rezolva, a colabora, a rezista – afectiv);

Obiectivele psiho-motorii vizează comportamentele fizice (dexteritate manuală, rapiditatea


mişcărilor), urmând următoarele etape:
 percepere (a percepe o mişcare),
 dispoziţie (a avea dispoziţie fizică şi psihică pentru realizarea unei mişcări),
 reacţie dirijată (a executa mişcarea după un anumit model, conform unui unei comenzi),
 reacţie automatizată (a executa mişcarea în mod automat, ca deprindere dobândită);
 reacţie complexă (a integra mişcarea în activitate, în termeni de adaptare dar şi de
creativitate).

Sarcini / exerciţii aplicative / (auto)evaluare

1. Analizati, in maxim 2 pagini, importanta obiectivelor educationale in procesul de


invatamant
2. Descrieti o categorie de obiective educationale

BIBLIOGRAFIE

Bocoş, M.; Chiș, V. (coord.) (2012). Abordarea curriculară a conținuturilor curriculare.


Particularizări pentru învățământul primar. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti:
Editura Paralela 45.
Universitaria.
Negreț-Dobridor, I. (2008). Teoria generală a curriculumului educațional. Iași: Editua
Polirom.
Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculumului. Braşov: Editura
Universităţii „Transilvania”.
Păiși-Lăzărescu, M.; Tudor, S.L.; Stan, M.M. (2009). A deveni şi a fi educator. Bune practici
în învăţământul primar şi preşcolar. Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
Potolea, D.; Manolescu, M. (2006). Teoria și metodologia curriculumului, PIR.
Potolea, D. (coord. Potolea, D.; Neacșu, I.; Iucu, R.; Pănișoară, I.-O.). (2008). Pregătirea
psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II. Iași: Editura Polirom.
Ungureanu, D. (2000). Educaţie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.

S-ar putea să vă placă și