Sunteți pe pagina 1din 6
{Hel 0¢ ode. DECLARATIE DE AVERE Subsemuatul/Subsemnata, AONIGIOAIE! SORIN-NICOLAIE, avind functia de _CONSILIER SUPERIOR la _PRIMARIA COMUNE PARJOL, CNP Comuna PARJOL, Judetul BACAU domiciliul: Localitatea cunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal pr ‘ind falsul in declaragii, declar pe proprie rispundere cd impreuna cu familia” detin urmatoarele: 1) Prin familie se injelege sojul/sotia si cop: aflati in intrejinerea acestora. 1. Bunuri imobite 1. Terenuri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari = =a — 1 1 es L “ * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuti extravilane, dacd se afla in cireuitul civil . : *2) La "Titular" se menjioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (Litularul, soqul/sotia, copilal), iar in cazut bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor 2. Cladiri NOTA | Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ffi. | |APARTAMENT | 2015 43 uv aaa [coe ——__ | ee | | ¥ Gurogorile Tndicate sunt (I) apartament; G) cast de Tocuis CB) cash de Wada) aps producgie realeide *2) La “Titular” se menioneazd, in cazul bunutior pr iar in eazu “Oprii, numele prop ul bunutilor in eoproprietate, cota-parte gi num rietarului (itularul, soquisoria, copilul), ‘ele coproprietarilor A. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoar care sunt supuse inmatricula qi RENAULT on . AUTOTURISM TWINGO I 1994 CUMPARARE OPEL Py AUTOTURISM Damen 1 2001 CUMPARARE oe a 2. Bunuri sub forma de metale prejivase, bijuterii, colectii de arti gi humnismatici, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural national aac universal, a ciror valoare ‘insumati depiseste 5.000 de euro obiecte de arti si de cult, IL. Bunuri mobile, a cdror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunu: ultimele 12 luni IV. Active financiare 1. Conturi si depozite neare, fonduri de inyestijii, forme echivatente de econemisire si investire, inclusiv eardurile de credit, daca valourea insumati a tuturor acestora depageste 5.000 de ew re NOTA: Se vor declarainclusiv cele aflate in banc! sau institu nanciare din strdindtate CEC BANK filiala Moinesti DEPOZIT | EURO 15 010 CEC BANK filiala Moinesti_ | pepozit | EURO 2020 7500 CONT alt BCR filiala Moinesti curenr | LEI on | 10.000 FCategurille indicate sunt: (1) com eurent sau echivalente (inclusiv card); (2) ddeporit hanear sau cchivalente; (3) foniui de invesiit sau echivalente, inclusiv fonduri private ide pens sou te sisteme cu acumulare (se vor deciara cele aferente amului fiscal anterior) 2, Plasamente, investiti directe si imprumuturi acordate, daed valoaren de piafd Insumati a tuturor avestora depayeste 5.000 de euro NOTA Se vor deciara inclusiv investijiile si participarile in strainatate *Categoriile indicare sunt: (1) hartit de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cliuni sau parti sociale in societd{i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depisese echivalentul a 5.000 de euro pe an: NOTA: / Se vor declara inclusiv cele aflate in str&indtate. V. Datorii peer i i in be zitionate in sistem leasing §i Debite, ipoteci ‘angi emise in bene cl z asemenea buauri, dick valoarea insumati a tuturor acesiora depigeste 5.000 de euro 3 NOTA Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in straindtate, VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de vi partea nor persoane, organizafi, societi{i comerciale, regii autonome, compani/societati naji institutii publice romAnesti sau striine, inelusiv burse, credite, garangii, d cele ale angajatorului, a edror valoare individual depaseste $00 de euro” loarea de piaya, din He sau de cheituieli, altele deett 1. Titular 1.2. Soy/soyie 13. Copii | "Se excepteazd de la declarare cadourile si tratatiile wzuale primite din partea rudelor de gradul 1 yi al Lea. VIL. Venituri aie declarantului si aie membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivie art. 44 NOTA Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate Macy 1. Veniturt ine (La. Titular OATETSORIN- Vai Tprima 5 SALARIAT i PRIM, \ INICOLAIE [PRIMARIAPARIOL | COMPARTIMENT CAr 1.2. Sosojie t i= ae isa a 2 Mesihuriali act tri independe 2.1, Titular = lianas | t [2.2. Soysotie —— . = (5 Vein’ din cedarea jolosiigarb & 3.1. Titular { T , —— 3.2. SoVsotie == [ean [41 Titular 4.2. Sovsotie [5 Vein din pensii 5.1. Titular 5.2. Sopsotie | einai aetivitdil aprieale, 6.1, Titular —— nas 6.2, Soysajie 7-1. Titular 7.2. Soysolie I 2.3. Copii [sMetitod dinate gro [sa caracterul incomplet al jie constituie act public atelor menfionate, si rispund potrivit legit penaie pentru inevactitatea sau Data completa Semnatura 02.06.2020 mee