Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. Competețe Unități de Unități de conținut Nr.

de Data Activități de învățare și produse recomandate


specifice competență ore
Dimensiunea 1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1 Evaluare initială 1

2 • Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - 1 • Exerciții de exprimare a identității personale
evoluție personală. Realizări și aspirații prin identificarea realizărilor, performanțelor
1.1. Identificarea personale. personale sub diferite forme: eseu, compunere
asemă- nărilor și liberă, poster etc.;
deosebirilor dintre
pasiune și iubire
3 pentru asumarea • Autoreglarea emoțională. Stresul 1 • Elaborarea hărții mintale pornind de la
responsabilității în academic, impactul stresului asupra aspirațiile personale și traseul de realizare a
relațiile de gen; performanței. Prevenirea și depășirea lor;
stresului.
4 1.2. Aplicarea • Conflictul. Responsabilitate personală în 1 • Discuții de înțelegere a fenomenului de
strategiilor de managementul conflictelor. Strategii de stres, de identificare a semnelor stresului,
autoreglare negociere. analiza relației dintre stres și consecințe;
emoțională și
soluționare a con-
5 flictelor prin • Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în 1 • Exerciții de utilizare a tehnicilor de relaxare
asumarea relațiile de gen. Semnificații, comporta- în situații de stres;
responsabilității ment responsabil, riscuri, modalități de
proprii; depășire a dificultăților.
6 1.3. Argumentarea • Valoarea familiei. Familia ca mediu de 1 • Discuții și studii de caz cu referire la
rolului familiei în viață. Comunicarea în familie și starea de asemănările și diferențele dintre pasiune și
posibilitățile de siguranță.. iubire;
realizare și evoluție Discuția „Panel” privind responsabilitatea în
personală. relațiile de gen în realitate și în spațiul virtual.
7 Evaluare sumativa. 1 Produs Dezbateri cu referire la
responsabilitățile într-o relație și familie
8 2.1. Descrierea • Prioritățile unui/unei tânăr/tinere. 1 • Crearea unor postere „Priorități importante
priorităților și a Semnificația priorității. Stabilirea pentru devenirea mea” (colaj, desen, pictură,
modalităților/mijloa- priorităților. Prioritățile și calitatea vieții. grafică);
celor de realizare a Prioritățile în raport cu genul: mit și
aces- tora în raport realitate.
cu valorile personale
și normele acceptate
în societate;
9 • Valorile și nonvalorile. Caracterul polar 1 • Comentarea secvențelor din literatură, presă,
2.2. Analiza al valorii. Influența mediului de viață – emisiuni radio și TV despre nevoi, dorințe și
posibilităților de familie, clasă, comunitate – asupra modalități de rea- lizare;
asigurare a unei sistemului de valori.
vieți de calitate,
10 axate pe muncă și • Sursele de venit prin muncă și respectul 1 • Analiza informațiilor obținute din diferite
respectul de sine; de sine. Munca și venitul. Condițiile de surse despre prioritățile vieții;
muncă și respectul de sine. Integritatea
2.3. Proiectarea unei persoanei și modalități de obținere a
gospodării virtuale, venitului.
11 bazate pe valori și • Nevoi și dorințe versus resurse. Bugetul 1 • Completarea de fișe individuale, postere,
gestionare eficientă familiei și bugetul personal. Gestionare și prezentări despre muncă și importanța ei
a resurselor. economisire. Contribuția la economisirea pentru respectul de sine;
resurselor familiei.

12 • Casa mea de vis. Cuibul familial. Valori 2 • Poster „Arborele dorințelor” – valorificarea
materiale versus valori spirituale. Copiii, intereselor și aspirațiilor personale;
valoare a familiei, sensul vieții.
Organizarea gospodăriei.

13 Evaluare sumativă 1 . Produs Eseu „Îmi construiesc o casă de vis și


o viață de calitate, învățând din modele
comunitare”
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare
Modul de viață sănătos
14 3.1. Descrierea • Apa și sănătatea. Rolul apei în menținerea 1 • Discuție dirijată după lecturarea textelor
rolului apei în sănătății organismului. Resurse de tematice: Ce importanță are apa pentru om?,
menținerea și alimentație cu apă. Calitatea apei. Câtă apă trebuie să consume omul pe zi?, Cum
consoli- darea Prevenirea poluării apei. putem ști că apa este potabilă?;
sănătății organis-
15 mului în baza • Efortul și sănătatea. Efortul fizic și 2 • Realizarea unui sondaj: Cât efort trebuie să
informației mintal. Capacitatea de efort a facă un adolescent?, Ce activități sunt peste
prezentate; adolescentului. Efortul ca factor al puterile adolescen- tului?, Care sunt semnele
dezvoltării. Riscul supraefortului. oboselii mintale, fizice?;
3.2. Analiza Oboseala, efectele ei asupra sănătății.
capacității de efort a Modalități de diminuare a oboselii.
adolescentului din
16 perspectiva • Drogurile. Situații de risc. Racolarea 1 • Prezentarea unui poster: Dauna lipsei de
promovării unui consumatorului. Impactul consumului de mișcare;
mod activ de viață. droguri asupra sănătății fizice, mintale și
emoționale în adolescență.

17 • Sănătatea și modul sedentar de viață. 1 • Vizionare de filmulețe cu tematica:


Mișcarea ca factor de dezvoltare. Consecințe ale utili- zării drogurilor.
Modalități de prevenire a sedentarismulu Spot publicitar: Spun NU utilizării drogurilor
18 Evaluare sumativa 1 Spot publicitar: Spun NU utilizării drogurilor

Dimensiunea 4. Unitatea de învățare


Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
19 4.1. Identificarea • Traseul educațional și perspective 1 • Elaborarea articolelor, posterelor,
oportunităților profesionale. Oportunități educaționale și discursurilor la tema „Munca în adolescență:
educaționale și pro- fesionale pentru absolvenții de drepturi și responsabilități”;
profe- sionale din gimnaziu. Criterii de alegere. Instituții de
perspectiva învățământ secundar general. Instituții de • Realizarea interviurilor pentru consultarea
cunoașterii de sine învățământ profesional. Cerințe de opiniei persoanelor adulte, de vârstă diferită,
și a pieței muncii; înmatriculare și condiții oferite. despre munca prin contract și fără contract;
• Personalitatea și profesia. Diferența 1
20 4.2. Argumentarea dintre calități și abilități. Atitudini și valori. • Identificarea acțiunilor pentru realizarea
deci- ziilor privind Tipuri de personalitate. Rolul trăsăturilor traseului educațional/profesional;
traseul educațional de per- sonalitate în decizia de carieră și • Discuții cu părinții și/sau alte persoane de
și profesio- nal în realizarea profesională. încredere privind decizia de carieră;
baza sistemului de
21 atitudini și valori; • Cum se caută un loc de muncă. Modalități 1
de identificare a locului de muncă.
4.3. Formularea Anunțuri de angajare și analiza lor. • Descrierea competențelor necesare pentru
unor inițiative practicarea diferitor profesii;
22 pentru activitățile • Identificarea valorilor dominante cu ajutorul
antrepreno- riale în testului elaborat de către D. Super;
diferite domenii • Simularea interviurilor de angajare;
profesionale
dezvoltate în •Cariera profesională. Interviul de angajare.
comunitate. Comportamente non-verbale utile pentru un 1 • Participarea la târguri de cariere pentru a
interviu de angajare. Echilibrul emoțional comunica cu angajatorii;
în timpul unui interviu. Pregătirea pentru
interviu.

23 • Antreprenoriatul – opțiune de carieră. 2 • Analiza resurselor, problemelor din


Planul de afaceri. comunitate și ela- borarea ideilor de afaceri
Componente constituti- ve. Schița unui care ar contribui la dezvolta- rea comunității.
plan de afaceri, prezentarea lui în
comunitate.

Proiectul de carieră. Planificarea traseului 1 Produs Proiect de carieră. Proiectul include


24 profesional/traseului educațional. traseul educațional/ profesional: obiective,
Oportunități educaționale stipulate în Codul acțiuni de realizare și monitorizare
Educației.evaluare sumativa,
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare
Securitatea personală
25 • Traficul rutier. Reguli de circulație. 1 • Ateliere practice: Știu să mă comport în
5.1. Relatarea Utilizarea mijloacelor de transport. Acces stradă. Știu să citesc grupurile de semne; Știu
despre regulile de legal conform vârstei. Contravenții. să utilizez mijloacele de transport;
circulație, utilizarea • Comportamentul recomandat în caz de 1 • Prezentarea imaginilor despre atacuri
26 mijloacelor de trans- amenințare a unui act terorist. Surse ale teroriste;
port din perspectiva terorismului. Modalități de manifestare.
securității personale Reguli de comportament în raport cu tipul
și colective; actului terorist.
27 • Securitatea personală în contextul 1
5.2. Analiza securității naționale. Securitate națională; • Discuții dirijate cu privire la securitatea
contextelor de modalități de asigurare. Comportament personală în contextul securității naționale;
asigurare a legal și corect în caz de amenințare a
securității datelor cu securității naționale.
28 caracter per- sonal, • Securitatea datelor personale. Cadrul 2 • Formularea și rezolvarea de situații-problemă
în baza cadrului legal. Posibilități și limite ale securizării privind securitatea datelor personale,
normativ existent; datelor cu caracter personal. Riscuri ale agresiunea în mediul on-line.
5.3. Argumentarea accesului la datele cu caracter personal.
necesității Mod de reacționare în caz de încălcare a Produs Afiș publicitar, elaborat în grup (care
cunoașterii dreptului la securitatea datelor cu caracter va fi plasat în clasă/în școală), în cadrul unei
fenomenului personal. campanii de promovare a securității personale
29 bullying și a • Bullyingul. Agresiunea în mediul on-line. 1 cu una dintre tematici: Pericolul unui act
modalităților de Modalități de protecție. Reacție și terorist etc
comportament, din comportament în caz de bullying. Securitatea datelor personale
30 perspectiva Evaluare sumativa 1 Produs Afiș publicitar, elaborat în grup (care
asigurării securității va fi plasat în clasă/în școală), în cadrul unei
personale. campanii de promovare a securității personale
cu una dintre tematici: Traficul rutier, ,

S-ar putea să vă placă și