Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Codul


Drept civil. Contracte
disciplinei
DZ3541

Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E


Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară
Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 6
Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 64 Total ore pe semestru 120
Titularul disciplinei Lect. univ. dr. Aneta LUCA
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea DREPT
Numărul total de ore (pe semestru)
DREPT PRIVAT ŞI ŞTIINŢE din planul de invatamant
Catedra COMPLEMENTARE (Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ŞTIINŢE JURIDICE
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
DREPT Total C** S L P
universitare de licenţă
Direcţia de studii ------ 56 28 28 - -
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
Introducere în Dreptul civil
(condiţionate)
Discipline Subiectele de drept civil
Anterioare
Teoria generală a obligaţiilor
Recomandate

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4 8. Pregătire prezentări orale 4


2. Studiu după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finală 20
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. Consultaţii 2
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 6 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire
0 12. Documentare pe INTERNET 4
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6 13. Alte activităţi … 0
7. Pregătire lucrări de control 4 14. Alte activităţi … 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64

1
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)


- Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază în materia contractelor civile speciale
- Cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor teoretice şi practice cu privire la condiţiile generale
şi specifice de validitate ale contractelor civile
- Cunoaşterea consecinţelor juridice ale neîndeplinirii condiţiilor de validitate ale
contractelor civile şi înţelegerea răspunderii juridice a părţilor contractante, cu referire
specială la soluţiile din practica judiciară şi la opiniile exprimate în doctrina juridică de
specialitate
- Înţelegerea normelor de drept civil incidente în materie
- Cunoaşterea relaţiilor dintre elementele de informare, a ansamblului de reguli, a
procedurilor pentru tratarea sau evaluarea surselor de informare specifică, în lumina
sistemului dreptului civil român, a reglementărilor prevăzute în dispoziţiile legale speciale
- Înţelegerea relaţiilor interne în disciplina studiată, precum şi a relaţiilor interdisciplinare
dintre cunoştinţele transmise şi cele dobândite la alte discipline
- Cunoaşterea corelaţiei dintre reglementarea contractelor civile, pe de o parte, şi
contractele comerciale, pe de altă parte, precum şi a corelaţiei dintre regimul juridic
special al contractelor civile şi teoria generală a obligaţiilor
- Articularea interdisciplinară a surselor de informare din domeniul diferitelor ramuri de
drept şi operarea unor translaţii de cunoştinţe

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Înţelegerea condiţiilor de validitate şi a efectelor fiecărui contract civil, în lumina Codului
civil român şi a unor legi speciale
Competenţe - Înterpretarea normelor juridice cuprinse în Noul Codul civil român în lumina
specifice reglementărilor constituţionale şi a dispoziţiilor cuprinse în legile speciale
disciplinei
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
- Corelarea normelor generale cu normele speciale
- Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific
centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi
creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională)

- Înţelegerea importanţei reglementării contractelor civile speciale


- Cultivarea trăsăturilor personalităţii studenţilor pentru exactitate şi claritate în gândire,
comunicare, disciplină şi perseverenţă în activitatea intelectuală, pentru cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi
- Cultivarea capacităţilor de analiză-sinteză, abstractizare-concretizare, generalizare-
particularizare, argumentare şi aplicare la cazuri concrete a informaţiilor de specialitate
- Cultivarea abilităţilor de identificare şi utilizare a elementelor de informare specifică, de
evaluare şi selecţie, de interpretare critică, de valorificare creatoare a surselor de
informare
- Formarea unui limbaj de specialitate, capabil să opereze interdisciplinar, interpretativ,
constructiv în fundamentarea conceptelor, principiilor şi valorilor juridice
- Armonizarea educaţiei generale cu specializarea profesională

2
3
1. Contractul de vânzare-cumpărare (noţiune; domeniul de aplicare; condiţiile de validitate:
consimţământul părţilor; capacitatea părţilor; obiectul contractului; caractere juridice;
pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare; obligaţiile
vânzătorului; obligaţiile cumpărătorului; reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor;
vânzarea moştenirii; alte varietăţi de vânzare)
2. Contractul de schimb (noţiune; domeniul de aplicare; caractere juridice; asemănări şi
deosebiri între contractul de schimb şi contractul de vânzare-cumpărare; efectele
contractului)
3. Contractul de donaţie (noţiunea şi condiţiile de validitate ale contractului de donaţie; donaţiile
simulate, indirecte şi darurile manuale; efectele contractului de donaţie între părţi şi
opozabilitatea efectelor contractului faţă de terţi; cauzele legale de revocare a donaţiilor)
4. Contractul de locaţiune în sistemul dreptului civil (noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de locaţiune; efectele contractului de locaţiune: obligaţiile locatorului şi
obligaţiile locatarului; contractul de sublocaţiune şi de cesiune a contractului; încetarea
locaţiunii; natura juridică a drepturilor locatarului)
5. Contractul de închiriere a suprafeţelor locative (încheierea contractului de închiriere ca temei al
folosinţei locuinţei; părţile contractante; forma contractului; obiectul contractului; termenul
închirierii, dreptul la reînnoirea contractului şi dreptul de preemţiune al chiriaşului; efectele
contractului de închiriere: obligaţiile locatorului; obligaţiile locatarului; contractul de
subînchiriere; schimbul de locuinţe; încetarea contractului; soluţionarea litigiilor locative;
reguli derogatorii privind închirierea unor locuinţe cu destinaţie specială: locuinţa socială;
locuinţa de serviciu; locuinţa de intervenţie; locuinţa de necesitate; locuinţa de protocol)
6. Contractul de arendare (noţiune; condiţii de validitate; reguli particulare în materia arendării)
7. Contractul de antrepriză (noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale
contractului de antrepriză; reguli generalke cu privire la contractul de antrepriză : problema
riscurilor; recepţia lucrării; răspunderea antreprenorului; încetarea contractului; reguli speciale
privind antrepriza de construcţii: subantrepriza; acţiunea directă a lucrătorilor; răspunderea
antreprenorului penrtu calitatea construcţiei; modificarea preţului)
Tabla de materii
8. Contractul de mandat (noţiune; condiţii de validitate; efectele contractului de mandat între părţi
şi faţă de terţi; încetarea contractului); mandatul fără reprezentare, contractul de interpunere)
9. Împrumutul de folosinţă – comodatul (noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate
ale contractului de folosinţă; efectele contractului: obligaţiile comodatarului; obligaţiile
comodantului; stingerea efectelor)
10. Împrumutul de consumaţie - propriu-zis (noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de
validitate ale împrumutului de consumaţie; efectele împrumutului de consumaţie; împrumutul
cu dobândă; stingerea împrumutului de consumaţie)
11. Contractul de depozit (noţiunea, caracterele juridice şi felurile contractului de depozit;
depozitul obişnuit – voluntar : condiţii de validitate; dovada şi natura juridică a contractului de
depozit obişnuit; efectele contractului de depozit obişnuit; depozitul neregulat: depozitul
neregulat de drept comun; depozitul de sume de bani la bănci)
12. Contractul de societate civilă (noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de societate,
domeniul de aplicare; încheierea contractului de societate; efectele contractului de societate:
drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei; administrarea societăţii; obligaţiile asociaţilor faţă
de terţi; încetarea contractului de societate)
13. Contractul de rentă viageră (noţiunea, caracterizarea generală şi enumerarea contractelor
aleatorii; noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de rentă
viageră; efectele contractului de rentă viageră)
14. Contractul de întreţinere (noţiunea, caracterele juridice şi delimitarea contractului de
întreţinere de alte contracte civile; condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere;
efectele contractului; efectele contractului pentru neexecutare şi efectele sale
15. Contractul de asigurare (definiţie şi caractere juridice; natura juridică; înţelesul unor
termeni; clsificarea asigurărilor; asigurările facultative; asigurarea obligatorie; asigurări de
bunuri, de persoane şi de răspundere civilă; asigurări directe, coasigurări, reasigurări)
16. Contractul de tranzacţie – tranzacţia (noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de
tranzacţie; efcetele contractului de tranzacţie)

4
I. Bibliografie obligatorie

Bibliografia 1.) Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2001
2.) Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ediţia a IV-a,
actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu, vol. I, II, III, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007
3.) Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil, vol. II şi vol. III, Ediţia a
III-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000
4.) Aneta Luca, Petre-Răzvan Luca, Drept civil român. Itinerar terminologic,
Editura Fundaţiei Axix, Iaşi, 2006
5.) Marilena Uliescu (coordonator, Noul Cod civil. Comentarii, Universul
Juridic, Bucruresti, 2010
II. Bibliografie opţională
1.) Chirică Dan, Drept civil. Contracte speciale, editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1998, 2002
2.) Gherasim Dimitrie, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Editura
Academiei, Bucureşti, 1981
3.) Stoica Valeriu, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura
A.L.L., Bucureşti, 1997
4.) Toader Camelia, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck,
Bucureşti, 2003
5.) Toader Camelia, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti,
1997

Lista materialelor 1. Legislaţie


didactice
2. Jurisprudenţă
necesare
3. Bibliografie juridică

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}

70
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator -

- testarea periodică prin lucrări de control 10

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

5
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

EXAMINARE ORALĂ CU BILETE

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)

Cunoaşterea ideilor principale Răspuns corect la toate subiectele


Definirea corectă a noţiunilor Dovada studierii bibliografiei indicate
Lipsa erorilor grave Cunoaşterea şi comentarea unor opinii
Activitate minimă în timpul semestrului controversate din literatura de specialitate
Participarea la activitatea de cercetare şi a
cercului de drept civil
Prezentarea unui referat in cadrul Sesiunii
ştiinţifice a studenţilor UMK sau la Cercul de
Drept civil.

Data completării: 01.10.2011 Semnătura titularului: ________________

Lect. univ. dr. Aneta LUCA