Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA DE CITARE

(dispoziții reluate de la referatul cauzei)

- dacă este legal îndeplinită cu toate părţile și nu este incidentă vreo situație
specială (de exemplu – art. 158 alin. 1, art. 172 Cpc), se va menţiona doar
„procedura de citare este legal îndeplinită”
- în cazul în care procedura de citare este nelegal îndeplinită, menționăm în
considerentele încheierii norma generală – art. 153 Cpc, la care adăugăm norma
specială incidentă pentru cazul particular de neîndeplinire a procedurii de citare
existent în speță, în măsura în care există o astfel de dispoziție
- în referatul cauzei realizat de către grefier, acesta trebuie să indice motivul
pentru care procedura de citare este nelegal îndeplinită, precum și dispoziția
legală specială incidentă, dacă există, practic să arate în fapt și în drept de ce
este nelegal îndeplinită procedura de citare; se menționează doar temeiul special,
nu și art. 153 Cpc, pe care îl indicăm doar în considerentele încheierii – a se
vedea exemplul de mai jos
- dacă este lipsă de procedură doar cu una sau cu unele dintre părţi, se va menţiona
„procedura de citare este legal îndeplinită cu X şi Z, procedura de citare este
nelegal îndeplinită cu T, întrucât dovada de înmânare nu cuprinde menţiunile
prevăzute de art. 164 alin. 1 lit. ….., respectiv…, prevăzute sub sancţiunea
nulităţii conform art. 164 alin. 3 Cpc”
- dacă dovada de îndeplinire a procedurii de citare nu este restituită la dosar, nu se
va mai menţiona nicio dispoziţie legală la referatul cauzei
- dacă neregularitatea privind citarea se acoperă prin prezenta părţii/a
reprezentantului, se va menţiona „procedura de citare este nelegal îndeplinită
întrucât….., neregularitate ce se acoperă prin prezenţa părţii, conform
dispozițiilor art. 153 alin. 1 Cod procedură civilă (temeiul minim este art. 153
alin. 1 Cod procedură civilă, dar se poate menţiona în plus şi art. 160 alin. 1 Cod
procedura civilă; dacă se menţionează doar art. 160 alin. 1 Cod procedură civilă
nu este suficient)
- în cazul aplicabilităţii art. 172 Cod procedură civilă, se va menţiona „procedura
de citare este legal îndeplinită cu X, fiind aplicabile dispoziţiile art. 172 Cod
procedură civilă”
- dacă sunt incidente dispozițiile art. 158 alin. 1 Cod procedură civilă ( partea este
citată la sediul/domiciliul său, iar nu la sediul/domiciliul ales, întrucât nu a
indicat persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură ) - „procedura de
citare este legal îndeplinită cu X, fiind aplicabile dispoziţiile art. 158 alin. 1 Cod
procedură civilă”
- se va face distincția între căsuța poștală (art. 158 alin. 2 Cpc) și cutia poștală
(art. 163 alin. 3 Cpc)