Sunteți pe pagina 1din 6

Antetul proiectului didactic

Data 29.11.2021
Clasa a I-a ,,B’’
Disciplina Matematica
Aria curriculară Matematică și Științe
Subiectul lecției Adunarea si scăderea cu 4. Consolidare-Dezvoltare.
Tipul lecției De reactualizare a cunoștințelor noi
Unități de competențe (UC):
3.3.Aplicarea operaţiilor de adunare,scădere şi a proprietăţilor acestora pentru:
compunerea,descompunerea numerelor naturale 0 – 10; aflarea unor numere
necunoscute în exerciţii, șiruri date.

Obiectivele lecției:
* La sfâ rșitul lecției, elevul va fi capabil:
O1- Să identifice cuvinte potrivite pentru completarea problemei propuse
O2- Să completeze lanțul cu numerele corespunză toare ră spunsului
O3- Să rezolve problemele conform condiției date în manual.
O4- Să calculeze exercițille cu operația de scă dere și adunare.
O5- Să manifeste corectitudine și gâ ndire logică în timpul lecției.

Strategii didactice:
● Metode și procedee:
Conversația, explicația ,observația,exercițiul,problematizarea.
Mijloace didactice: stichere
● Forme de organizare:
Frontal,individual

Strategii de ECD
Evaluare orală

Resurse informaționale și metodologice


1)Curriculum național pentru Învățământul Primar, Chișinău,2018.
2)Manual Matematică clasa I-a.
SCENARIUL DIDACTIC AL LECȚIEI

Elemente de conținut Strategii didactice Strategii


O Activitatea învățătorului Activitatea elevilor t, Forme Metode Mijloace de
evaluare
Evocare
Momentul organzatoric
Pregătirea materialelor Elevii se pregătesc
necesare pentru lecție pentru lecție
frontal conversația
Captarea atenției:
Маnа drеарtа о
rіdісаm 5’
Маnа ѕtаngа о fluturаm Elevii se ridică în
Ре рісіоrul drерt ѕаrіm picioare și repetă
poezia împreună cu
Ре ѕtаngul nе ѕрrіјіnіm
învățătoarea
Ѕuѕ-јоѕ, іnvаtаm
Саrе-і unа, саrе-і аltа
Јоѕ-ѕuѕ, nе uіtаm
Ѕа nu lе-nсurсаm.. orală

-operația de adunare
-Ce operații am învățat și operația de
noi până acum? scădere. frontal
-Ce semn se pune la -semnul plus
Termen,Termen Sumă 2’
operația de adunare?
-Ce semn se pune la
Descăzut,scăzător și
operația de scădere? rest
Să ne aducem
aminte,care sunt
componentele la Asalt de idei
adunare?
-Dar la scădere?

REALIZAREA SENSULUI
Deschidem cartea la
pagina 52,analiză m atent
exercițiul 3
-Ce trebyie să facem? -Să calculăm apoi să 5’ conversația
descompunem primul
Efectuăm operația de număr din exercițiu.
scă dere la exercitiul
5-4= 1
Primul numar 5 se
descompune în 4 și 1

Astfel se procedează
analog și la și la
1
exercițiile
6-4
7-4
8-4
9-4
10-4
Apoi primul numă r se Conversația
descompune.

Deschidem caietelul Elevii deschid caietul


scrim data la mijloc de calsă scriu data și
29.11.21 încem rezolvarea individu
Si procedam astfel și în
exercițiul cu ajutorul 2 al
caiet,este ceva noi
învățătorului care
pentru noi așa?
scrie exercițiul la
tablă.
Dacă suntem harnci și
isteți am ajuns să
rezolvă m și problema
numă rul 5
Vă citesc problema și
împreună să Observația
determină m care va fi
schema.
În clasă erau 5 copii.Au Erau...5 c
mai intrat 4.Câ ți copii Au intrat...4 c 5
sunt acum în clasă ? În total ? c
R-re
-Câ ți copii erau? 5+4=7c.)
-Câ ți au intrat? R.7 copii
-Ce se ă ntreabă ?
Prin ce operație vom Elevii răspund la Frontal
afla? întrebări după
Care va fi exercițiul? problema scrisă pe
Deci care este tablă. Problematiz
raspunsul? area
Deschidem caiețelul și
Elevii scriu în caiete.
împreună scrim
2
problema de pe tablă .

Ca autorul să vadă câ t de
ingenioși suntem a
propus să schimbăm
condiția problemei,adică
să modifică m un numă r
din problemă pe cel mai
mic să -l mă rim cu 1 -A aduna
-Ce îneamnă a mă ri?
-Care este cel mai mic 4
numă r din problemă ?
-Dacă mă rim cu 1,câ t 5 3
obținem?
Ș i acum ă adună m
numă r nemodificat din
problemă cu acesta și să Frontal.
vedem câ t obținem
-Care va fi operația? 5+5
-Câ ți elevi vor fi în total?
În total vor fi 10 elevi
Bravo elevi,v-ți Conversația
descurcat de minune

În continuare observă m Să completăm 3


exercițiul 6,ce trebuie să patratul liber cu
facem? numărul care lipsește.

Eu și exercițiile la tablă
iar voi în
caițele,completați cu
Elevii scriu în caiete
numă rul potrivit.
exercițiile.
Individu
4+...=9 al.
...+4=6 3
4+...= Exercițiile se scriu
...+4=8 frumos în colonițe.
Etc.

Să trecem împreună la
exercițiul 9,punem
mintea noastră în
mișcare și să adaugăm
cuvintele potrivite
exercițiul
În cutie sunt 4 ... și tot Elevii se gândesc la 3
atâ tea .... cuvinte potrivite
Câ te .... sunt în total în (Ciocolate,bomboane)
cutie?
-Ce poate să fie într-o
cutie?
Reflecție
frontal
Exercițiul 10
-Ce imagini sunt
-telefoane
reprezentate?
5
Observați fiecare numă r
de pe telefon
apoi,adună m,sau
scă deam pentru a
completa ră spunsurile Elevii deschid
oferite..Acest șir îl vom caietelul și lucrează în
scrie și în caiețel. caiete.
4+2=6+4=10-1=9-4=5-
4=1+3=4

Extensie 1
Aprecierea elevilor cu
cuvinte lăudabile.
5

S-ar putea să vă placă și