Sunteți pe pagina 1din 4

VARIANTA 1

1) La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o
singura persoana. În aceasta situatie,
( ANEXA NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii – OMFP 2861/2009 , punctual 6 alin. 2)
a) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de
credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective;
b) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine contabilului;
c) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului;

2) Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat pentru unitatile de invatamant
preuniversitar de stat se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului
Bucureşti de către: ( Legea Educatiei Nationale , Cap. VIII , art. 104 , alin. 5)
a) autoritatile locale (primarii);
b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu
asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti;
c) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

3) Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele insotite de documentele de calificare si selectie se


pastreaza de catre autoritatea contractanta: ( OUG 34/2006, actualizata, art. 212)
a) 10 ani de la data finalizarii contractului respectiv;
b) atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu
mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
c) atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu
mai putin de 10 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

4) Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica,


persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire: ( OUG 34/2006,
actualizata, art. 70)
a) pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
b) pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
c) pe parcursul unei perioade de cel putin 24 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;

  5) Control financiar preventiv se defineste ca fiind: (OUG 119/1999, actualizat , art. 2 , punctul
c) – definitii)
a) activitate prin care se verificã legalitatea si regularitatea operatiunilor
efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea
acestora;
b) limita maximã a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, în limitele
aprobate;
c) ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern,
stabilite de conducere în concordantã cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, în
vederea asigurãrii administrãrii fondurilor în mod economic, eficient si eficace.
  6) Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care
fac obiectul acestuia din punctul de vedere al: ((OUG 119/1999, actualizat , art. 7)
a) legalitatii si regularitatii angajamentelor bugetare si legale;
b) legalitatii si regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de
angajament, dupa caz, stabilite potrivit legii;
c) legalitatii si regularitatii angajamentelor legale de platit.

7) Completarea şi transmiterea registrului de evidenta al salariatilor se face de către: ( HG


500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.5)
a) angajator;
b) una sau mai multe persoane, salariati cu atributii de resurse umane ai angajatorului;
c) una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

8) Cine completeaza, respectiv inregistreaza Registrul de evidenta al salariatilor pentru salariaţii


detaşaţi? ( HG 500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.4, alin.e )
a) angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care
se face detaşarea, anterior începerii detaşării;
b) angajatorul la care se face detasarea completează perioada detaşării, anterior începerii
acesteia;
c) angajatorul de baza precum si cel la care se face detasarea completează perioada
detaşării, anterior începerii acesteia;

9) Refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul de evidenta salariati în format


electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor constituie:
( HG 500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 9, alin. b)
a) contraventie;
a) infractiune;
b) nu constituie nici contraventie, nici infractiune

10) Detaşarea reprezintă:

a) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al salariatului ;


b) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al angajatorului;
c) modificarea definitivă a locului muncii, prin actul unilateral al salariatului.

11) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile se aproba:
a) de către ordonatorul de credite ierarhic superior;
b) prin lege;
c) prin hotărâre a Guvernului.
12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii
abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea
proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu cadrelor didactice si didactice auxiliare:
( Norma metodologica HG 569/2015, privind decontarea navetei cadrelor did. Si did. auxiliar,
art.7, alin. 10)

a) în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative;


b) pe baza de avans de trezorerie, urmand ca acesta sa fie justificat cu documente;
c) in ultima zi lucratoare din luna pentru care s-a solicitat decontarea transportului pe baza
documentelor justificative.

13) Prin demisie se înţelege: ( Legea 53/2003 Codul muncii – republicata, art. 81, alin. 1)
a) actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea contractului individual de muncă fara preaviz;
b) actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de
preaviz;
c) actul unilateral de voinţă al angajatorului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatului încetarea contractului individual de muncă, dupa indeplinirea unui termen de
preaviz.

14) Termenul de preaviz este: ( Legea 53/2003 Codul muncii – republicata, art.
81, alin. 4)

a) cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în
contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare
pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru
salariaţii care ocupă funcţii de conducere;
b) cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în
contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 de zile lucrătoare pentru
salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 30 de zile lucrătoare pentru salariaţii care
ocupă funcţii de conducere;
c) cel convenit de părţi în contractul individual de muncă şi nu poate fi mai mare de 20 de zile
lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare
pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere;

15) Creditul de angajament reprezintă: (Anexa (1 – Angajare cheltuieli) la Ordinul 1792/2002


– Norme angajare, lichidare, ordonantare)
a) suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi
efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului
bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja,
ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte actiuni;
b) limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exerciţiului bugetar, în limitele
aprobate;
c) Sumele aprobate prin bugete în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează
plăţi, iar acestea reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
16) Angajamentul legal reprezinta: (Anexa (1 – Angajare cheltuieli) la Ordinul 1792/2002 –
Norme angajare, lichidare, ordonantare)

a) orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unor
anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;
b) toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar sau în exerciţiile
precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în
cursul exerciţiului bugetar respectiv, în limita creditelor bugetare aprobate.
c) fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar
putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.

17) Lichidarea cheltuielilor reprezinta: (Anexa (2 – 3 – Lichidare si ordonantare ) la Ordinul


1792/2002 – Norme angajare, lichidare, ordonantare)

a) Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;
b)  documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului
compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a
cheltuielilor;
c) faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

18) Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă: ( OMFP 522/2003 Norme CFP ,
punctul B, alin. 4.1.)

a) în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă;


b) în cadrul tuturor compartimentelor din entitate;
c) in cadrul compartimentului financiar contabil si audit din entitate.