Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 2

1) Controlul financiar preventiv are drept scop: ( OMFP 522/2003 Norme CFP , punctul A,
alin. 1.1. si 1.2)

a) controlul asupra legalitatii platilor intr-o entitate;


b) identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu
respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi
destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia
patrimoniul public şi/sau fondurile publice;
c) controlul asupra operatiunilor care vizeaza angajamentele legale şi angajamentele
bugetare.

2) Care este in prezent valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
pentru un program complet de lucru ? ( HG 1091, art.1)
a) 975 lei lunar;
b) 1050 lei lunar;
c) 1200 lei lunar

3) Conditiile ce trebuiesc indeplinite de o persoana pentru a avea calitatea de gestionar


sunt: ( legea 22/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cap. 2 , art.3)

a) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit şcoala generala sau o şcoală echivalenta


şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini aceasta funcţie;
b) a împlinit vârsta de 18 ani, a absolvit şcoala generala;
c) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit liceul.

4) Angajarea cheltuielilor bugetare se face: ( Ordin 1792/2002)

a) in limita creditelor deschise;


b) numai în limita creditelor bugetare aprobate;
c) functie de veniturile incasate.

5) . Inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute se efectueaza: (OMFP


2861/2009)

a) la sfarsitul anului;
b) la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării, în cazul
fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege;
c) cel putin o data pe an.

6) Care este momentul recunoasterii cheltuielilor aferente stocurilor?


a) in momentul achizitiei acestora;
b) in momentul consumului;
c) sub forma amortizarii, care se inregistreaza in mod sistematic.
7) Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se
intocmeste balanta de verificare: ( Legea contabilitatii 82/1991actualizata)
a) cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a
raportarilor contabile stabilite potrivit legii;
b) anual;
c) trimestrial.

8) Completarea şi transmiterea registrului de evidenta al salariatilor se face de către: ( HG


500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.5)
a) angajator;
b) una sau mai multe persoane, salariati cu atributii de resurse umane ai angajatorului;
a) una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

9) Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă: ( OMFP 522/2003 Norme CFP , punctul
B, alin. 4.1.)

a) în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă;


b) în cadrul tuturor compartimentelor din entitate;
c) in cadrul compartimentului financiar contabil si audit din entitate.

10) Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe
comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către: ( Legea Educatiei
Nationale , Cap. VIII , art. 104 , alin. 5)
a) autoritatile locale (primarii);
b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene,
respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;
c) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

11) Angajamentul bugetar reprezinta: (Ordinul 1792/2002 – Norme angajare, lichidare,


ordonantare)

a)orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei
anumite destinatii, in limita cerintelor;
b) fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar
putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.
c)orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice
unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

12) Cine completeaza, respectiv inregistreaza Registrul de evidenta al salariatilor pentru salariaţii
detaşaţi? ( HG 500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.4, alin.e )
a) angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se
face detaşarea, anterior începerii detaşării;
b)angajatorul la care se face detasarea completează perioada detaşării, anterior începerii
acesteia;
c) angajatorul de baza precum si cel la care se face detasarea completează perioada detaşării,
anterior începerii acesteia;

13) Metoda de evaluare a stocurilor la iesirea din gestiune LIFO este:


a) metoda ultimul intrat-primul-iesit;
b) metoda primul intrat-primul iesit;
c) metoda costului mediu ponderat.

14) Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele insotite de documentele de calificare si


selectie se pastreaza de catre autoritatea contractanta: ( OUG 34/2006, actualizata, art. 212)
a) 10 ani de la data finalizarii contractului respectiv;
b) atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice,
dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
c) atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu
mai mult de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

15) Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie


publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire: ( OUG 34/2006,
actualizata, art. 70)
a) pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
b)pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
c)pe parcursul unei perioade de cel putin 24 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;

16) Lichidarea cheltuielilor reprezinta: (Anexa (2 – 3 – Lichidare si ordonantare ) la Ordinul


1792/2002 – Norme angajare, lichidare, ordonantare)

a) Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;
b)  documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului
compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a
cheltuielilor;
c) faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

17) Control financiar preventiv se defineste ca fiind: (OUG 119/1999, actualizat , art. 2 , punctul
c) – definitii)
a)activitate prin care se verificã legalitatea si regularitatea operatiunilor
efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora;
b)limita maximã a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, în limitele
aprobate;
c)ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern,
stabilite de conducere în concordantã cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, în vederea
asigurãrii administrãrii fondurilor în mod economic, eficient si eficace.

18)Pozitia globala alte cheltuieli de investitii cuprinde urmatoarele categorii de investitii:


a) achizitii de imobile;
b) dotari independente;
c) investitii in continuare;