Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 3

1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine


impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de
a-l vira la bugetul de stat:
( Legea 571/2003 Codul fiscal, Titlui III, cap. 3, art.58)
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste
venituri;
b) pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri;
c) ultima zi lucratoare din luna pentru care se platesc aceste venituri

1 2) Angajamentul bugetar reprezinta: (Ordinul 1792/2002 – Norme angajare,


lichidare, ordonantare)

a)orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei
anumite destinatii, in limita cerintelor;
b) fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar
putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.
c)orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice
unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

2 3) Detaşarea reprezintă:
3
4 a) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al salariatului ;
5 b) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al
angajatorului;
6 c) modificarea definitivă a locului muncii, prin actul unilateral al salariatului.

4) Angajarea cheltuielilor bugetare se face:

a) in limita creditelor deschise;


b) numai în limita creditelor bugetare aprobate;
c) in functie de veniturile incasate.

7 5) In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor


lua masuri de reconstituire a acestora in termen de:
8
9 a) maximum 3 luni;
10 b) maximum 30 zile;
11 c) maxim 3 zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.
12
6) ) Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă: ( OMFP 522/2003 Norme CFP ,
punctul B, alin. 4.1.)

a) în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă;


b) în cadrul tuturor compartimentelor din entitate;
c) in cadrul compartimentului financiar contabil si audit din entitate.
13
7) Impozitul lunar pe veniturile din salarii se determina astfel: ( Legea 571/2003 Codul
fiscal, Titlui III, cap. 3, art.57)
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din
venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se
depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
b) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a
contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
c) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a
contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

14
8) Garantia  in numerar si dobinda aferenta pot fi ridicate de catre gestionarul titular al
carnetului de consemnare la incetarea contractului sau de munca sau la trecerea intr-
o functie pentru care nu se cere garantie, in situatia in care nu a cauzat o paguba sau
cind paguba a fost acoperita in intregime: ( Legea 22/1969, prind angajarea gestionarilor ,
art.16)
a) gestionarul poate ridica garantia de la banca fara comunicare din partea unitatii;
b) unitatea a eliberat gestionarului, in termen de cel mult 10 zile o comunicare
catre Casa de Economii si Consemnatiuni sau banca la care este deschis contul de
garantii in care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia;
c) gestionarul nu mai primeste niciodata garantia constituita, aceasta facandu-se venit al
bugetului de stat.
15
16 9) Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea
situatiilor financiare, vor fi corectate in:
17
18 a) decurs de 3 luni;
19 b) anul in care acestea se constata;
20 c) in anul urmator anului in care s-au constatat.

10) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile se aproba:

a) de către ordonatorul de credite ierarhic superior;


b) prin lege;
c) prin hotărâre a Guvernului.

21 11) Control financiar preventiv se defineste ca fiind: (OUG 119/1999, actualizat ,


art. 2 , punctul c) – definitii)
22 a) activitate prin care se verificã legalitatea si regularitatea operatiunilor
23 efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de
aprobarea acestora;
24 b) limita maximã a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, în
limitele aprobate;
25 c) ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv
auditul intern, stabilite de conducere în concordantã cu obiectivele acesteia si cu
reglementarile legale, în vederea asigurãrii administrãrii fondurilor în mod
26
12) Completarea şi transmiterea registrului de evidenta al salariatilor se face de către: ( HG
500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.5)
27 a) angajator;
28 b) una sau mai multe persoane, salariati cu atributii de resurse umane ai angajatorului;
29 a) una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către
angajator.
30
13) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii
abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea
proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu cadrelor didactice si didactice auxiliare:
( Norma metodologica HG 569/2015, privind decontarea navetei cadrelor did. Si did.
auxiliar, art.7, alin. 10)
31
32 a)în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele
justificative;
33 b) pe baza de avans de trezorerie, urmand ca acesta sa fie justificat cu documente;
34 c) in ultima zi lucratoare din luna pentru care s-a solicitat decontarea transportului pe
baza documentelor justificative.

35 14) Angajamentul legal reprezinta: (Anexa (1 – Angajare cheltuieli) la Ordinul


1792/2002 – Norme angajare, lichidare, ordonantare)
36
37 a) orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri
publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;
38 b) toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar sau în
exerciţiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi
plătite în cursul exerciţiului bugetar respectiv, în limita creditelor bugetare aprobate.
39 c) fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care
rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.

15) Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe
comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către: ( Legea Educatiei
Nationale , Cap. VIII , art. 104 , alin. 5)
a) autoritatile locale (primarii);
b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene,
respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;
c) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

40 16) Conditiile ce trebuiesc indeplinite de o persoana pentru a avea calitatea de


gestionar sunt: ( legea 22/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cap. 2 , art.3)
41
42 a) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit şcoala generala sau o şcoală
echivalenta şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini aceasta funcţie;
43 b) a împlinit vârsta de 18 ani, a absolvit şcoala generala;
44 c) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit liceul.

45 17) Lichidarea cheltuielilor reprezinta: (Anexa (2 – 3 – Lichidare si ordonantare )


la Ordinul 1792/2002 – Norme angajare, lichidare, ordonantare)

a) Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;
b)  documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului
compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a
cheltuielilor;
c) faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

18) La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de
catre o singura persoana. În aceasta situatie,
( ANEXA NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – OMFP 2861/2009 , punctual 6 alin. 2)
a)raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului
de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective;
b)raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine contabilului;
c)raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului;