Sunteți pe pagina 1din 47

 

                         ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE
ADEVĂRATE SAU FALSE
 
F….1. Finanţele întreprinderii şi finanţele personale fac parte din categoria finanţelor publice. 
 
A…2 .Principalii intermediari financiari sunt: băncile comerciale, casele de economii, băncile
cooperatiste, fondurile de investiţii, societăţile de asigurare, fondurile de pensii. 
 
F…3. Sectorul financiar din Romania se bazeaza predominant pe piata de capital, in timp ce sectorul
bancar detine o pondere modesta.
 
 
A ..4.  Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de
formare a veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii sociale şi
obiectivelor de politică financiară ale perioadei.

A ..5. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete.

       

 A...6. Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, manifestate


între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi
utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia. 

  A...7. Conţinutul economic al cheltuielilor publice este stâns legat de destinaţia acestora. 
Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern brut (cheltuieli  cu 
administraţia generală,  plata  dobânzilor  la împrumuturi ş.a.) iar  altele reprezintă  doar o
avansare de  produs intern brut. 

 
A...8.  Deficitul bugetar poate să apară atât în ţări cu economie dezvoltată cât şi în ţări cu
economie în curs de dezvoltare sau în tranziţie. 

A...9. Cauzele apariției deficitului bugetar pot fi generate de propria economie sau de
conjunctura internaţională.

 
A...10.Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea
persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului,  în vederea acoperirii cheltuielilor publice. 
Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie
directă din partea statului.

 A...11.Din definiţiile impozitului,  se desprind caracteristicile fundamentale ale acestuia: forţa


puterii publice; caracterul general; transferul de avuţie; caracterul pecuniar; faptul că nu
presupune o contraprestaţie directă şi imediată; caracterul definitiv; funcţia extinsă (rolul)
impozitelor.

 
A...12..În mod tradiţional, creditele acordate clientelei nebancare – mari companii, întreprinderi
mici şi mijlocii, persoane particulare – deţin ponderea principală în ansamblul activelor deţinute
de băncile comerciale. 

A...13..Spre deosebire de băncile comerciale, băncile de investiţii nu au dreptul să atragă


depozite şi să acorde credite
 
F...14..Cambia este un instrument de plată şi credit prin care o persoană, denumită emitent, îşi
ia angajamentul efectuării unei plăţi în favoarea (sau la ordinul) beneficiarului la o anumită
scadenţă. 
 
F..15..Certificatele de trezorerie atestă depunerea de către clienţi la bancă a unei sume de bani
pe termen scurt, până la un an.

A...16..Termenul de „investiţii” semnifică, stricto sensu, utilizarea unor resurse financiare pentru
intrarea în patrimoniul firmei a unor mijloace de producţie fixefie prin achiziţie, fie prin
construirea lor propriu-zisă.

A...17..La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în politica cheltuielilor publice,


în politica fiscală, în politica monetară.

A...18..În ţările dezvoltate, fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un rol important în


sistemul financiar. Cu toate acestea, există diferenţe notabile între diverse ţări, izvorâte din
particularităţile sistemelor financiare atât în ceea ce priveşte rolul băncilor şi pieţelor de capital,
cât şi reglementările în materie.

 
A...19..Spre deosebire de SUA şi Marea Britanie, în mod tradiţional, în ţările Europei
continentale, investitorii instituţionali fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un rol mai
mic în sistemul financiar al ţărilor respective.

 
 
ALEGETI VARIANTA CORECTA  
 
1 .FONDURI MUTUALE.... colectează economiile diverşilor investitori cu scopul de a le plasa
în comun. Pentru sumele alocate, investitorii primesc unităţi de fond, iar câştigul lor rezultă din
diferenţa între suma primită la răscumpărarea unei unităţi de fond şi suma plătită pentru
cumpărarea aceleaşi unităţi de fond.
a)      Fondurile mutuale
b)      Societăţile de asigurare
c)      Băncile comerciale
 
2. Mutaţiile demografice FONDURILOR DE PENSII– scăderea natalităţii, îmbătrânirea
populaţiei, creşterea speranţei de viaţă – reprezintă factori importanţi pentru dezvoltarea:
a)   fondurilor de administrare a averii statului
b)  fondurilor de pensii
c)   fondurilor hedge.
 
 3.Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că: 
a)în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice

b)prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin intermediul
impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice

c)autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând

sau frânând anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar

d)nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al

bugetului de stat
e)toate afirmaţiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat

4.Dintre enunţurile de mai jos, selectaţi-l pe cel care se referă la principiile bugetare: 
a)universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare
b)universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare

c)universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 


neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii

d)nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare

e)toate enunțirile grupează principiile bugetare

 
5. Structura cheltuielilor publice poate fi abordată corespunzător mai multor criterii de
clasificare şi anume: 
a) administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul
reproducţiei sociale; gruparea folosită de organismele ONU
b)    administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul
reproducţiei sociale; trăsături de formă și fond
c)     administrativ; economic; funcţional; financiar; după cota aplicată; gruparea
folosită de organismele ONU
d)    toate enunțurile sunt corecte
e)     nici unul dintre enunțuri nu este corect
 
6.. Dintre următoarele enunțuri, selectați indicatorii de analiză a nivelului cheltuielilor
publice:
a)   Cheltuielile publice totale ce revin în  medie pe un locuitor 
b)  Volumul cheltuielilor publice
c)   Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut  
d)  Nici unul dintre indicatorii menționați
e)   Toţi indicatorii menționați

7.. Din punctul de vedere al conţinutului economic, resursele financiare se împart în: 
a)   prelevări cu caracter obligatoriu (impozite,  taxe,  contribuţii)
b)  resurse de trezorerie
c)   împrumuturi publice
d)  emisiune monetară fără acoperire
e)   toate enunţurile sunt adevărate
 
8.. Resursele financiare publice privite prin prisma bugetului general consolidat,  se
stucturează în:
a)   resurse financiare ale bugetului de stat (central)
b)  resurse financiare ale bugetelor locale
c)   resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat
d)  resurse financiare care alimentează fondurile speciale
e)   toate enunțurile sunt adevărate 
 
9.. Dintre următoarele enunțuri, selectați trăsăturile creditului public:
A)                contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil
B)                 caracter obligatoriu, nu presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil
C)                 vizează persoanele fizice și juridice, presupune o contraprestaţie, nu este
rambursabil
D)                se contractează pentru necesități de trezorerie sau pentru echilibrarea
bugetuluui
E)                 nici unul dintre enunțuri nu este adevarat Variante de răspuns:
a)      A+B+C+D
b)  A+C+D
c)      E
d)      A+B
e)      B+D

10.. Rolul creditului public se manifestă pe mai multe planuri și anume: 

a) redistribuirea PIB, instrument de politică economică, modalitate de procurare


rapidă a fondurilor financiare publice
b)     instrument de politică economică, modalitate de procurare uzuală a fondurilor
financiare publice, încetinirea ritmului de creştere a veniturilor publice

c)     caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este

rambursabil

d)     nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă


e)     toate combinațiile de enunțuri sunt corecte
 
11..Resursele atrase de băncile comerciale de la clientela nebancară îmbracă, în
principal, forma:
a)   creditelor primite de la banca centrala
b)  depozitelor
c)   titlurilor de stat

12..Certificatele de depozit:

a)  atestă depunerea la bancă pe o anumită perioadă a unor sume de bani (de obicei,
scadenţele şi valorile sunt standardizate);
b)  certifică existenţa în conturi bancare a unor sume de bani constituite drept garanţii;
c)  certifică faptul că cecurile emise de deponent au acoperire.
 
13..Sprijinul companiilor în obţinerea de capital prin emisiunea de titluri financiare
reprezintă principala activitate:
a)      a unei bănci comerciale
b)      a unei bănci de investiţii
c)      a unei bănci retail
d)      a băncii centrale. 

 
14..Care din următoarele elemente nu reprezintă o componentă a banilor primari sau
bazei monetare: 
a)  numerarul
b)  depozitele pe care băncile comerciale le constituie la banca centrală sub forma rezervelor
minime obligatorii.
c)  disponibilităţile la vedere din conturile deschise la băncile comerciale.
 
15..Operaţiunea prin care posesorul unei cambii sau bilet la ordin cu plata la termen
vinde titlul respectiv unei bănci înainte de scadenţă se numeşte:
a)   acceptare
b)  avalizare
c)   scontare.
 
16..La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în:
a)politica cheltuielilor publice, în politica fiscală, în politica monetară
b)politica demografică politica cheltuielilor publice,
c) în politica fiscală, în politica de marketing 
e) nici una dintre politicile enumerate

17..În procesul de selectare a investiţiilor pe baza utilizării RIR, se disting mai multe
situaţii:

a)   Problema RIR de investire sau RIR de finanţare


b)  Problema existenţei mai multor RIR pentru un proiect de investiţii
c)   Problema proiectelor de investiţii rentabile, dar cu durată mai mare de exploatare
d)  Problema mărimii investiţiei iniţiale
e)   Toate enunțurile sunt corecte
 

18..SOCIETATILE DE ASIGURARI..............sunt intermediari financiari care atrag fonduri sub


forma primelor de asigurare încasate de la asiguraţi pentru plata unor despăgubiri în cazul
producerii anumitor evenimente sau la expirarea unei perioade de timp.

a)                  Societăţile de asigurări


b)                  Societăţile de leasing
c)                   Fondurile de pensii

19..ASIGURARILE DE VIATA............. reprezintă o formă de asigurare asociată economisirii;


sunt contracte încheiate între societatea de asigurare (asigurator) şi partea contractantă
(asigurat) prin care societatea de asigurare se angajează, contra plăţii de către contractant a
unor prime de asigurări, să-l despăgubească pe beneficiar cu o sumă de bani în cazul în care
se produce un eveniment privind viaţa asiguratului. 
a.                   Asigurările generale
b.                  Asigurările de viaţă

FINANŢE – EVALUARE PE PARCURS  


(specializările: Management, CIG, Marketing)
 
1.     Finanţele întreprinderii şi finanţele personale fac parte din categoria finanţelor
publice.  
Răspuns: Fals
 
2.     Sistemul financiar din România se bazează predominant pe piaţa de capital, în timp
ce sectorul bancar deţine o pondere modestă.  Răspuns: Fals
 
3.     Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de
formare a veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii
sociale şi obiectivelor de politică financiară ale perioadei. Răspuns corect:
Adevărat  
 
4.     Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete. Răspuns corect: Adevărat  
 
5.     .....................oferă posibilitatea efectuării unor investiţii care pot fi chiar de dimensiuni
reduse (mai mici decât suma necesară constituirii unui depozit bancar).  
a)  Fondurile mutuale 
b) Fondurile hedge 
c)  Fondurile de administrare a averii statului 
Răspuns: a
 
6. Mutaţiile demografice – scăderea natalităţii, îmbătrânirea populaţiei, creşterea
speranţei de viaţă – reprezintă factori importanţi pentru dezvoltarea: 
a)  fondurilor de administrare a averii statului 
b)  fondurilor de pensii 
c)  fondurilor hedge. 
Răspuns: b
 
7. Hârtiile comerciale sunt instrumente de debit prin care firmele pot obţine
finanţare pe: a) termen mediu 
b)  termen lung 
c)  termen scurt. 
Răspuns: c
 
8. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că:  
a)             în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice 
b)             prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin
intermediul impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice
c) autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau
frânând 
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar 
d)  nici una dintre afirmaţii nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de
stat 
e)  toate afirmaţiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
Răspuns corect: a)  
 
 
9. Dintre enunţurile de mai jos, selectaţi-l pe cel care se referă la principiile bugetare:  
a)    universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare 
b)    universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare 
c)    universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii 
d)    nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare 
e)    toate enunţirile grupează principiile bugetare 
Răspuns corect: a)  
 
10. Principiul  unităţii bugetare constă în: 
a)      existenţa unui document unic în care să se înscrie veniturile şi cheltuielile
publice exprimate în sumele lor totale
b)     înscrierea în bugetul de stat a veniturilor  şi cheltuielilor publice în sumele lor totale 
c)      dezangajarea statului prin prevederea unor cheltuieli în bugete anexă sau în
bugetele conturilor speciale de trezorerie şi nu în bugetul general al statului 
d)     toate enunţurile sunt adevărate cu privire la principiul  unităţii bugetare 
e)      nici unul dintre enunţuri nu este adevărat cu privire la principiul  unităţii bugetare
Răspuns corect: a)  
 
11. Întocmirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul: 
a)    unităţii bugetare 
b)    anualităţii bugetare 
c)    universalităţii bugetare 
d)    echilibrului bugetar 
e)    neafectării veniturilor bugetare    
Răspuns corect: a)  
 
12. Structura cheltuielilor publice poate fi abordată corespunzător mai multor
criterii de clasificare şi anume:  
a)    administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul 
reproducţiei sociale; gruparea folosită de organismele ONU
b)   administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul reproducţiei 
sociale; trăsături de formă şi fond 
c)    administrativ; economic; funcţional; financiar; după cota aplicată; gruparea folosită
de 
organismele ONU 
d)   toate enunţurile sunt corecte 
e)    nici unul dintre enunţuri nu este corect 
Răspuns corect: a)
 
 
13. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că:  
a)             în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice 
b)             prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin
intermediul impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice
c) autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau
frânând 
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar 
d)  nici una dintre afirmaţii nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de
stat 
e)  toate afirmaţiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
Răspuns corect: a)  
 
 
14. Dintre enunţurile de mai jos, selectaţi-l pe cel care se referă doar la principiile
bugetare:  
a)     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea 
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare
b)    universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare 
c)     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea
bugetului,  
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii 
d)    nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare 
f) toate enunţirile grupează principiile bugetare 
Răspuns corect: a)
 
 
 
 
1.Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de
formare a veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii
sociale şi obiectivelor de politică financiară ale perioadei. 
Răspuns corect: Adev
 
2.              Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete. Răspuns corect: Adev
 
3.              Bugetul de stat exprimă relaţii economice în formă bănească formate în procesul
repartiţiei produsului intern brut, corespunzător obiectivelor de politică economică,  socială şi
financiară a fiecărei perioade. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: atât ca relaţii de
mobilizare la dispoziţia statului a resurselor băneşti, cât şi ca relaţii prin care se repartizează
aceste resurse. Răspuns corect: Adev
 
4.              Rolul bugetului de stat se manifestă pe mai multe planuri: alocativ, redistributiv, de
reglare. Răspuns corect: Adev
 
5.Universalitatea presupune ca veniturile  şi cheltuielile publice să fie înscrise în bugetul de stat
în sumele lor totale,  astfel încât Parlamentul să dispună de informaţiile privind veniturile totale
pe care statul urmează să le încaseze în perioada considerată şi destinaţia acestora. 
Răspuns corect: Adev
 
Alegeți varianta corectă:
1. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că: 
a)  în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice 
b) prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin intermediul
impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice 
c)  autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau frânând
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar 
d) nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
e)  toate afirmațiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
Răspuns corect: a)
 
2.     Dintre enunțurile de mai jos, selectați-l pe cel care se referă la principiile bugetare: 
a.     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare 
b.     universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare 
c.     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii 
d.     nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare 
e.     toate enunțirile grupează principiile bugetare 
Răspuns corect: a)
 
3.     Principiul  unităţii bugetare constă în: 
a.     existenţa unui document unic în care să se înscrie veniturile şi cheltuielile publice
exprimate în sumele lor totale 
b.    înscrierea în bugetul de stat a veniturilor  şi cheltuielilor publice în sumele lor totale
c.     dezangajarea statului prin prevederea unor cheltuieli în bugete anexă sau în bugetele
conturilor speciale de trezorerie şi nu în bugetul general al statului 
d.    toate enunțurile sunt adevărate cu privire la principiul  unităţii bugetare 
e.     nici unul dintre enunțuri nu este adevărat cu privire la principiul  unităţii bugetare 
Răspuns corect: a)
 
4.     Întocmirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul: 
a.     Unității bugetare 
b.    Anualității bugetare 
c.     Universalității bugetare 
d.    Echilibrului bugetar 
e.     Neafectării veniturilor bugetare  
Răspuns corect: a)
  
 
1.Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de
formare a veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii
sociale şi obiectivelor de politică financiară ale perioadei. Răspuns corect: Adev
 
2.              Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete. Răspuns corect: Adev
 
3.              Bugetul de stat exprimă relaţii economice în formă bănească formate în procesul
repartiţiei produsului intern brut, corespunzător obiectivelor de politică economică,  socială şi
financiară a fiecărei perioade. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: atât ca relaţii de
mobilizare la dispoziţia statului a resurselor băneşti, cât şi ca relaţii prin care se repartizează
aceste resurse. Răspuns corect: Adev
 
4.              Rolul bugetului de stat se manifestă pe mai multe planuri: alocativ, redistributiv, de
reglare. Răspuns corect: Adev
 
5.              Universalitatea presupune ca veniturile  şi cheltuielile publice să fie înscrise în bugetul
de stat în sumele lor totale,  astfel încât Parlamentul să dispună de informaţiile privind veniturile
totale pe care statul urmează să le încaseze în perioada considerată şi destinaţia acestora.
Răspuns corect: Adev
 
 
Alegeți varianta corectă:
1. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că: 
a)  în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice 
b) prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin intermediul
impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice 
c)  autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau frânând
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar 
d) nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
e)  toate afirmațiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat 
Răspuns corect: a)
 
2.     Dintre enunțurile de mai jos, selectați-l pe cel care se referă la principiile bugetare: 
a.     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare 
b.    universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare 
c.     universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii 
d.    nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare 
e.     toate enunțirile grupează principiile bugetare 
Răspuns corect: a)
 
3.     Principiul  unităţii bugetare constă în: 
a.     existenţa unui document unic în care să se înscrie veniturile şi cheltuielile publice
exprimate în sumele lor totale 
b.    înscrierea în bugetul de stat a veniturilor  şi cheltuielilor publice în sumele lor totale
c.     dezangajarea statului prin prevederea unor cheltuieli în bugete anexă sau în bugetele
conturilor speciale de trezorerie şi nu în bugetul general al statului 
d.    toate enunțurile sunt adevărate cu privire la principiul  unităţii bugetare 
e.     nici unul dintre enunțuri nu este adevărat cu privire la principiul  unităţii bugetare 
Răspuns corect: a)
 
4.     Întocmirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul: 
a.     Unității bugetare 
b.    Anualității bugetare 
c.     Universalității bugetare 
d.    Echilibrului bugetar 
e.     Neafectării veniturilor bugetare  
Răspuns corect: a)
 
1.     Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, manifestate
între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia
repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor
acestuia. 
Răspuns corect: Adevarat
 
2.     Conţinutul economic al cheltuielilor publice este stâns legat de destinaţia acestora. 
Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern brut (cheltuieli  cu 
administraţia generală,  plata  dobânzilor  la împrumuturi ş.a.) iar  altele reprezintă  doar
o avansare de  produs intern brut.

Răspuns corect: Adevarat


 
3.     În funcţie de rolul lor în viaţa economică, cheltuielile publice se împart în:  cheltuieli reale
(sau negative) care reprezintă un consum definitiv de produs intern brut (cheltuielile
militare, cale cu întreţinerea aparatului administrativ etc.); cheltuieli economice (sau
pozitive) care contribuie la creşterea avuţiei naţionale (construcţia de drumuri, poduri,
aeroporturi, susţinerea unor proiecte economice etc.). 

Răspuns corect: Adevarat


 
4.     Analiza structurii cheltuielilor publice vizează calculul proporţiei (ponderii) pe care o are
fiecare dintre grupele de cheltuieli publice în total.  Se poate realiza în cadrul oricărei
clasificări a cheltuielilor publice: economică, funcţională,  financiară,  administrativă etc. 

Răspuns corect: Adevarat


 
Alegeți varianta corectă:
1. Structura cheltuielilor publice poate fi abordată corespunzător mai multor
criterii de clasificare şi anume: 
a)  administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul reproducţiei sociale;
gruparea folosită de organismele ONU 
b)  administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul reproducţiei sociale;
trăsături de formă și fond 
c)  administrativ; economic; funcţional; financiar; după cota aplicată; gruparea folosită de
organismele ONU 
d)  toate enunțurile sunt corecte 
e)  nici unul dintre enunțuri nu este corect 
Răspuns corect: a)
 
2. Dintre următoarele enunțuri, selectați indicatorii de analiză a nivelului cheltuielilor
publice: 
a)  Cheltuielile publice totale ce revin în  medie pe un locuitor 
b)  Volumul cheltuielilor publice 
c)  Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut  
d)  Nici unul dintre indicatorii menționați 
e)  Toți indicatorii menționați 
Răspuns corect: e)
 
3. Dintre următoarele enunțuri, selectați varianta care conține doar indicatori de analiză
a dinamicii cheltuielilor publice: 
a)  Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice; coeficientul de devansare a
creşterii produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice; modificarea
absolută a structurii cheltuielilor publice; modificarea relativă a structurii cheltuielilor
publice;  elasticitatea cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut 
b)  Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice, coeficientul de devansare a creşterii
produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice, modificarea absolută a structurii
cheltuielilor publice,  ponderea cheltuielilor publice în PIB,  elasticitatea cheltuielilor publice
faţă de produsul intern brut 
c)  Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice, coeficientul de devansare a creşterii
produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice, modificarea absolută a structurii
cheltuielilor publice,  ponderea cheltuielilor publice pentru sănătate în total,  elasticitatea
cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut 
d)  nici una dintre grupele de indicatori enumerați 
e)  toate grupele enumerate 
Răspuns corect: a)
 
4. Elasticitatea cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut reprezintă un
indicator de: a) volum 
b)  dinamică 
c)   structură 
d)  nu se încadrează în nici una dintre grupe 
e)   nici unul dintre enunțuri nu este corect 
Răspuns corect: b)
 
1.     Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea
persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului,  în vederea acoperirii cheltuielilor
publice.  Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără
contraprestaţie directă din partea statului. 

Răspuns: Adevărat
 
2.     Din definiţiile impozitului,  se desprind caracteristicile fundamentale ale acestuia: forţa
puterii publice; caracterul general; transferul de avuţie; caracterul pecuniar; faptul că nu
presupune o contraprestaţie directă şi imediată; caracterul definitiv; funcţia extinsă (rolul)
impozitelor. 

Răspuns: Adevărat
 
3.     În opinia lui Adam Smith, principiile impozitării constau în: justeţea impunerii (sau
echitatea fiscală);  certitudinea impunerii; randamentul impozitului (sau eficienţa
acestuia);  comoditatea perceperii. 

Răspuns: Adevărat
 
 Între indicatorii de analiză a nivelului resurselor financiare publice se regăsesc: volumul
veniturilor publice, în expresie nominală şi reală; Ponderea veniturilor  publice în
produsul intern brut; Venituri publice  medii pe un locuitor.  
Răspuns: Adevărat
  
Alegeți varianta corectă:
1. Din punctul de vedere al conţinutului economic, resursele financiare se împart în: 
a)  prelevări cu caracter obligatoriu (impozite,  taxe,  contribuţii) 
b)  resurse de trezorerie 
c)  împrumuturi publice 
d)  emisiune monetară fără acoperire 
e)  toate enunțurile sunt adevărate
Răspuns: e)
 
2.     Resursele financiare publice privite prin prisma bugetului general consolidat,  se stucturează
în: 
a)  resurse financiare ale bugetului de stat (central) 
b)  resurse financiare ale bugetelor locale 
c)  resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
d)  resurse financiare care alimentează fondurile speciale 
e)  toate enunțurile sunt adevărate 
Răspuns: e)
 
3.     Clasificarea impozitelor se realizează pe baza unor criterii ştiinţifice, cum sunt: 
a.     trăsăturile de formă şi fond; obiectul impunerii; scopul urmărit de autoritatea
publică prin introducerea şi perceperea lor; frecvenţa realizării; cota aplicată;
destinaţia impozitelor pe verigi administrative 
b.    trăsăturile de formă şi fond; obiectul impunerii; scopul urmărit de autoritatea publică prin
introducerea şi perceperea lor; elementele impozitului 
c.     trăsăturile de formă şi fond; scopul urmărit de autoritatea publică prin introducerea şi
perceperea lor; cota aplicată; destinaţia impozitelor pe verigi administrative; subiectul
impozitului 
d.    nici una dintre enumerări nu este corectă 
e.     toate enumerările sunt corecte 
Răspuns: a)
 
 
4.     Elementele constitutive ale impozitului sunt: 
a.     subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată,
suportatorul, unitatea de impunere, sursa impozitului 
b.    subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată, suportatorul,
destinaţia impozitelor 
c.     subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată, suportatorul,
unitatea de impunere,sursa impozitului, scopul urmărit 
d.    nici una dintre enumerări nu este corectă 
e.     toate enumerările sunt corecte 
Răspuns: a)
  
1.              Deficitul bugetar poate să apară atât în ţări cu economie dezvoltată cât şi în ţări cu
economie în curs de dezvoltare sau în tranziţie. 
Răspuns corect: Adevărat
 
2.              Cauzele apariției deficitului bugetar pot fi generate de propria economie sau de
conjunctura internaţională. 
Răspuns corect: Adevărat
 
3.              Creditul public reprezintă o înţelegere intervenită între stat, pe de o parte şi o persoană
fizică sau juridică, pe de altă parte, prin care, cea din urmă consimte să pună la dispoziţia
statului o sumă de bani, sub formă de împrumut, pe o perioadă determinată, iar statul se
angajează să restituie această sumă la un anumit termen, plătind şi dobânda cuvenită. 
Răspuns corect: Adevărat
 
4.              Creditul public se caracterizează prin următoarele trăsături: caracter contractual,
presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil. 
Răspuns corect: Adevărat
  
5.              Plasarea creditului se realizează prin mai multe modalităţi şi anume: subscriere publică;
prin intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa de Valori. 
Răspuns corect: Adevărat
  
Alegeți varianta corectă:
1. Dintre următoarele enunțuri, selectați trăsăturile creditului public: 
A)  caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este
rambursabil 
B)  caracter obligatoriu, nu presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil 
C)  vizează persoanele fizice și juridice, presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil
D)  se contractează pentru necesități de trezorerie sau pentru echilibrarea bugetuluui
E)  E) nici unul dintre enunțuri nu este adevarat 
Variante de răspuns: 
a.     A+B+C+D 
b.     A+C+D 
c.     E 
d.     A+B 
e.     B+D 
Răspuns corect: b)
 
2. Rolul creditului public se manifestă pe mai multe planuri și anume: 
a)  redistribuirea PIB, instrument de politică economică, modalitate de procurare rapidă a
fondurilor financiare publice 
b) instrument de politică economică, modalitate de procurare uzuală a fondurilor financiare
publice, încetinirea ritmului de creştere a veniturilor publice 
c)  caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil 
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă 
e)  toate combinațiile de enunțuri sunt corecte 
Răspuns corect: a)
 
3. Modalităţile de plasare a creditului public sunt: 
a)  subscriere publică; plasarea prin intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa
de Valori 
b) vânzare la Bursa de Valori, amortizarea creditului public, repudierea creditului public
c)  subscriere publică; prin intermediul unor consorţii bancare; repudiere 
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă 
e)  toate combinațiile de enunțuri sunt corecte 
Răspuns corect: a)
 
4. Între operaţiunile care au loc în legătură cu împrumuturile de stat, sunt: 
a)  plasarea acestora pe piaţă, modificarea ratei dobânzii sau a termenului de rambursare,
precum şi amortizarea lor 
b) subscriere publică; plasarea prin intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa de 
Valori 
c)  caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil 
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă 
e)  toate combinațiile de enunțuri sunt corecte 
Răspuns corect: a)
 
1.              În mod tradiţional, creditele acordate clientelei nebancare – mari companii,
întreprinderi mici şi mijlocii, persoane particulare – deţin ponderea principală în ansamblul
activelor deţinute de băncile comerciale. Răspuns: adevărat
 
2.              Din punct de vedere istoric, după criza din 1929-1933, în Europa a fost adoptat Glass
Steagal Act, document prin care s-a separat activitatea băncilor comerciale de activitatea
băncilor de investiţii. Răspuns: fals
 
3.              Spre deosebire de băncile comerciale, băncile de investiţii nu au dreptul să atragă
depozite şi să acorde credite. Răspuns: adevărat
  
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns 1. Resursele atrase de băncile
comerciale de la clientela nebancară îmbracă, în principal, forma: a) creditelor primite
de la banca centrala 
b)  depozitelor
c)  titlurilor de stat 
Răspuns:b
 
2. Certificatele de depozit: 
a)  atestă depunerea la bancă pe o anumită perioadă a unor sume de bani (de obicei,
scadenţele şi valorile sunt standardizate); 
b) certifică existenţa în conturi bancare a unor sume de bani constituite drept garanţii; 
c)  certifică faptul că cecurile emise de deponent au acoperire. 
Răspuns: a
 
3. Pentru a fi profitabile şi a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare, ..............................., la
creditele pe care le acordă, trebuie să fie mai mare decât ....................., la depozitele pe
care le atrag. 
a)  rata dobânzii activă/ rata dobânzii pasive 
b) rata dobânzii pasive/ rata dobânzii activă 
c)  rata dobânzii fixe/rata dobânzii variabile 
Răspuns: a
  
4. Activitatea de bază a băncilor de investiţii o reprezintă: 
a)  subscrierea şi vânzarea de titluri financiare
b)  atragerea de depozite 
c)  acordarea de credite 
Răspuns: a
 
5. Sprijinul companiilor în obţinerea de capital prin emisiunea de titluri financiare
reprezintă principala activitate: 
a.     a unei bănci comerciale 
b.     a unei bănci de investiţii 
c.     a unei bănci retail. 
Răspuns: b
  
1.     Piaţa de capital este acel segment al pieţei financiare prin intermediul căreia se emit şi
se tranzacţionează titluri financiare pe termen mediu şi lung. (Adevărat) 
 
2.     Acţiunile comune conferă posesorului dreptul obţinerii unui dividend fix, stabilit iniţial,
indiferent de rezultatele firmei şi politica de dezvoltare. (Fals) 
 
3.     Spre deosebire de obligaţiunile cu dobândă, obligaţiuni cu cupon zero se emit la un preţ
mai mic decât valoarea nominală. (Adevărat) 
 
4.     Similar acţiunilor, obligaţiunile dau drept de vot investitorilor în adunările generale ale
emitentului. (Fals) 
 
5.     Piaţa AeRO este o piaţă din cadrul Bursei de Valori Bucureşti pe care sunt listate
companiile româneşti de dimensiuni mari şi companiile străine. (Fals) 
  
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
1.În montarea unui împrumut obligatar, emitenţii apelează la serviciile unei ..............
care, pe lângă consultanţa oferită în ceea ce priveşte emisiunea obligatară, subscrie şi
vinde titlurile financiare emise. 
a)  bănci comerciale 
b)  bănci de investiţii
c)  societăţi de asigurări. 
Răspuns: b 
 
2. ........................este destinată emisiunii şi vânzării/cumpărării de titluri financiare
pentru prima dată. 
a)  Piaţa primară de capital
b)  Piaţa secundară de capital 
c)  Piaţa la vedere 
d)  Piaţa la termen. 
Răspuns: a                
 
3. Printre caracteristicile acţiunilor preferenţiale se numără: 
1)  conferă posesorului dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor 
2)  conferă posesorului dreptul de a încasa un dividend variabil 
3)  conferă posesorului dreptul de a încasa un dividend fix, prestabilit 
4)  4) suprimă dreptul de vot al posesorului acţiunii în adunarea generală a acţionarilor. 
a) 1+2 
b)  2+3 
c)  3+4 
d)  1+4 
Răspuns: c
 
4. În funcţie de venitul pe care îl oferă investitorilor, obligaţiunile pot fi: 
a)  obligaţiuni cu dobândă, obligaţiuni cu cupon zero 
b) obligaţiuni garantate cu anumite active, obligaţiuni negarantate 
c)  obligaţiuni de stat, obligaţiuni corporative, obligaţiuni municipale. 
Răspuns: a
  
5.              Pentru a fi listate pe ..............................din cadrul Bursei de Valori Bucureşti, companiile
trebuie să îndeplinească anumite criterii, între care cerinţe minime privind capitalurile proprii
(minimum 1 milion euro). 
a.     piaţa reglementată 
b.    piaţa AeRO 
Răspuns: a)
 
6.              În funcţie de ................................., operatiunile bursiere pot fi: operaţiuni speculative,
operaţiuni de acoperire a riscurilor, operatiuni de investire, operaţiuni de arbitraj. 
a.     termenul la care are loc executarea contractului 
b.    scopul pentru care se efectuează 
c.     data la care are loc încheierea contractului 
Răspuns: b) 
  
1.     Termenul de „investiţii” semnifică, stricto sensu, utilizarea unor resurse financiare pentru
intrarea în patrimoniul firmei a unor mijloace de producţie fixefie prin achiziţie, fie prin
construirea lor propriu-zisă. 
Răspuns: Adevărat
 
2.     La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în politica cheltuielilor publice,
în politica fiscală, în politica monetară. 
Răspuns: Adevărat
 
3.     Pragul de rentabilitate poate fi determinat în unităţi fizice, valorice, în număr de zile,
pentru un produs, sau pentru întreaga activitate. 
Răspuns: Adevărat
 
4.     Durata de viaţă economică este intervalul de timp în care investiţia generează o
rentabilitate cel puţin acceptabilă. 
Răspuns: Adevărat
 
5.     Un criteriu important care permite clasificarea investiţiilor după gradul de rentabilitate
este criteriul RIR sau criteriul ratei interne a rentabilităţii 
Răspuns: Adevărat
  
 
 
 
Alegeți varianta corectă:
1. La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în: 
a.     politica cheltuielilor publice, în politica fiscală, în politica monetară 
b.    în politica fiscală, în politica monetară, în politica de marketing 
c.     politica cheltuielilor publice, politica demografică 
d.    politica cheltuielilor publice, în politica fiscală, în politica de marketing 
e.     nici una dintre politicile enumerate 
Răspuns corect: a)
 
2. În procesul de selectare a investiţiilor pe baza utilizării RIR, se disting mai multe
situaţii: 
a)  Problema RIR de investire sau RIR de finanţare 
b)  Problema existenţei mai multor RIR pentru un proiect de investiţii 
c)  Problema proiectelor de investiţii rentabile, dar cu durată mai mare de     exploatare 
d)  Problema mărimii investiţiei iniţiale 
e)  Toate enunțurile sunt corecte 
Răspuns corect: e)
 
3.  Între sursele proprii care pot fi utilizate la finanţarea investiţiei, se regăsesc: 
a)  capitalul social, fondul de amortizare, profitul, fondurile de rezervă, suplimentarea
de capital, veniturile din plasamente 
b) capitalul social, fondul de amortizare, profitul, creditele 
c)  fondurile de rezervă, suplimentarea de capital, veniturile din plasamente,  sursele
împrumutate 
d) capitalul social, fondul de amortizare, profitul, fondurile de rezervă, sursele atrase 
e)  nici una dintre sursele enumerate 
Răspuns corect: a)
 
4.  Opțiunile care se pot face la încheierea contactului de leasing, sunt: 
a.       utilizatorul (chiriașul) poate intra în proprietatea bunului închiriat, prin plata valorii
reziduale a mijlocului fix care face obiectul contractului de leasing
b.      prelungirea leasing-ului cu negocierea de noi redevențe 
c.       restituirea către locator a bunului închiriat 
d.      nici una dintre situațiile enumetare 
e.       toate situațiile enumerate 
Răspuns corect: e)
 
1.     În ţările dezvoltate, fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un rol important în
sistemul financiar. Cu toate acestea, există diferenţe notabile între diverse ţări, izvorâte
din particularităţile sistemelor financiare atât în ceea ce priveşte rolul băncilor şi pieţelor
de capital, cât şi reglementările în materie. (Adevărat) 
 
2.     Spre deosebire de SUA şi Marea Britanie, în mod tradiţional, în ţările Europei
continentale, investitorii instituţionali fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un
rol mai mic în sistemul financiar al ţărilor respective. (Adevărat)
 
 
3.     Relaxarea reglementărilor au permis investitorilor instituţionali fonduri de pensii şi
societăţi de asigurări, pe lângă diversificarea plasamentelor pe plan naţional, şi
efectuarea de plasamente în străinătate. (Adevărat) 
  
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
  
1.              ..........................sunt intermediari financiari care atrag fonduri sub forma primelor de
asigurare încasate de la asiguraţi pentru plata unor despăgubiri în cazul producerii anumitor
evenimente sau la expirarea unei perioade de timp. 
1.  
a.     Societăţile de asigurări 
b.    Societăţile de leasing 
c.     Fondurile de pensii 
Răspuns: a
  
2.              ....................... reprezintă o formă de asigurare asociată economisirii; sunt contracte
încheiate între societatea de asigurare (asigurator) şi partea contractantă (asigurat) prin care
societatea de asigurare se angajează, contra plăţii de către contractant a unor prime de
asigurări, să-l despăgubească pe beneficiar cu o sumă de bani în cazul în care se produce un
eveniment privind viaţa asiguratului. 
a.     Asigurările generale 
b.     Asigurările de viaţă 
Răspuns: b
 
 

 
 

FINANTE
 
1.Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de formare a
veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii sociale şi obiectivelor
de politică financiară ale perioadei.
Răspuns corect: Adev
2. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete.
Răspuns corect: Adev
3. Bugetul de stat exprimă relaţii economice în formă bănească formate în procesul repartiţiei
produsului intern brut, corespunzător obiectivelor de politică economică,  socială şi financiară a
fiecărei perioade. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: atât ca relaţii de mobilizare la
dispoziţia statului a resurselor băneşti, cât şi ca relaţii prin care se repartizează aceste resurse.
Răspuns corect: Adev
4. Rolul bugetului de stat se manifestă pe mai multe planuri: alocativ, redistributiv, de reglare.
Răspuns corect: Adev
5. Universalitatea presupune ca veniturile  şi cheltuielile publice să fie înscrise în bugetul de stat
în sumele lor totale,  astfel încât Parlamentul să dispună de informaţiile privind veniturile totale
pe care statul urmează să le încaseze în perioada considerată şi destinaţia acestora.
Răspuns corect: Adev
Alegeți varianta corectă:
1. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că:
a) în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice
b) prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin intermediul
impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice
c) autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau frânând
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar
d) nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat
e) toate afirmațiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat
Răspuns corect: a)
2. Dintre enunțurile de mai jos, selectați-l pe cel care se referă la principiile bugetare:
a. universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare
b. universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare
c. universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii
d. nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare
e. toate enunțirile grupează principiile bugetare
Răspuns corect: a)
3. Principiul  unităţii bugetare constă în:
a. existenţa unui document unic în care să se înscrie veniturile şi cheltuielile publice
exprimate în sumele lor totale
b. înscrierea în bugetul de stat a veniturilor  şi cheltuielilor publice în sumele lor totale
c.  dezangajarea statului prin prevederea unor cheltuieli în bugete anexă sau în bugetele
conturilor speciale de trezorerie şi nu în bugetul general al statului
d. toate enunțurile sunt adevărate cu privire la principiul  unităţii bugetare
e. nici unul dintre enunțuri nu este adevărat cu privire la principiul  unităţii bugetare
Răspuns corect: a)
4. Întocmirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul:
a. Unității bugetare
b. Anualității bugetare
c. Universalității bugetare
d. Echilibrului bugetar
e. Neafectării veniturilor bugetare  
Răspuns corect: a)
 

1.Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare publice de formare a
veniturilor şi  de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător nevoii sociale şi obiectivelor
de politică financiară ale perioadei.
Răspuns corect: Adev
2. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică eliminarea
transferurilor dintre diferitele categorii de bugete.
Răspuns corect: Adev
3. Bugetul de stat exprimă relaţii economice în formă bănească formate în procesul repartiţiei
produsului intern brut, corespunzător obiectivelor de politică economică,  socială şi financiară a
fiecărei perioade. Aceste relaţii se manifestă în dublu sens: atât ca relaţii de mobilizare la
dispoziţia statului a resurselor băneşti, cât şi ca relaţii prin care se repartizează aceste resurse.
Răspuns corect: Adev
4. Rolul bugetului de stat se manifestă pe mai multe planuri: alocativ, redistributiv, de reglare.
Răspuns corect: Adev
5. Universalitatea presupune ca veniturile  şi cheltuielile publice să fie înscrise în bugetul de stat
în sumele lor totale,  astfel încât Parlamentul să dispună de informaţiile privind veniturile totale
pe care statul urmează să le încaseze în perioada considerată şi destinaţia acestora.
Răspuns corect: Adev
Alegeți varianta corectă:
1. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că:
a) în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice
b) prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin intermediul
impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul cheltuierilor publice
c) autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând sau frânând
anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor,  cheltuielilor  şi  soldului bugetar
d) nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat
e) toate afirmațiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat
Răspuns corect: a)
2. Dintre enunțurile de mai jos, selectați-l pe cel care se referă la principiile bugetare:
a. universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare
b. universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului,  neafectarea veniturilor bugetare
c. universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, 
neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii
d. nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare
e. toate enunțirile grupează principiile bugetare
Răspuns corect: a)
3. Principiul  unităţii bugetare constă în:
a. existenţa unui document unic în care să se înscrie veniturile şi cheltuielile publice
exprimate în sumele lor totale
b. înscrierea în bugetul de stat a veniturilor  şi cheltuielilor publice în sumele lor
totale
c.  dezangajarea statului prin prevederea unor cheltuieli în bugete anexă sau în
bugetele conturilor speciale de trezorerie şi nu în bugetul general al statului
d. toate enunțurile sunt adevărate cu privire la principiul  unităţii bugetare
e. nici unul dintre enunțuri nu este adevărat cu privire la principiul  unităţii bugetare
Răspuns corect: a)
4. Întocmirea de bugete autonome reprezintă o abatere de la principiul:
a. Unității bugetare
b. Anualității bugetare
c. Universalității bugetare
d. Echilibrului bugetar
e. Neafectării veniturilor bugetare  
Răspuns corect: a)
1. Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească,
manifestate între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi juridice, pe de altă
parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul
îndeplinirii funcţiilor acestuia.
Răspuns corect: Adevarat
2. Conţinutul economic al cheltuielilor publice este stâns legat de destinaţia
acestora.  Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern
brut (cheltuieli  cu  administraţia generală,  plata  dobânzilor  la împrumuturi ş.a.)
iar  altele reprezintă  doar o avansare de  produs intern brut.
Răspuns corect: Adevarat
3.  În funcţie de rolul lor în viaţa economică, cheltuielile publice se împart în:  cheltuieli
reale (sau negative) care reprezintă un consum definitiv de produs intern brut
(cheltuielile militare, cale cu întreţinerea aparatului administrativ etc.); cheltuieli
economice (sau pozitive) care contribuie la creşterea avuţiei naţionale (construcţia de
drumuri, poduri, aeroporturi, susţinerea unor proiecte economice etc.).
Răspuns corect: Adevarat
4. Analiza structurii cheltuielilor publice vizează calculul proporţiei (ponderii) pe care o are
fiecare dintre grupele de cheltuieli publice în total.  Se poate realiza în cadrul oricărei
clasificări a cheltuielilor publice: economică,  funcţională,  financiară,  administrativă etc.
Răspuns corect: Adevarat
Alegeți varianta corectă:
1. Structura cheltuielilor publice poate fi abordată corespunzător mai multor criterii de clasificare
şi anume:
a) administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul reproducţiei sociale;
gruparea folosită de organismele ONU
b) administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor  în procesul reproducţiei sociale;
trăsături de formă și fond
c) administrativ; economic; funcţional; financiar; după cota aplicată; gruparea folosită de
organismele ONU
d) toate enunțurile sunt corecte
e) nici unul dintre enunțuri nu este corect
Răspuns corect: a)
2. Dintre următoarele enunțuri, selectați indicatorii de analiză a nivelului cheltuielilor publice:
a) Cheltuielile publice totale ce revin în  medie pe un locuitor
b) Volumul cheltuielilor publice
c) Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut 
d) Nici unul dintre indicatorii menționați
e) Toți indicatorii menționați
Răspuns corect: e)
3. Dintre următoarele enunțuri, selectați varianta care conține doar indicatori de analiză a
dinamicii cheltuielilor publice:
a) Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice; coeficientul de devansare a creşterii
produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice; modificarea absolută a structurii
cheltuielilor publice;  modificarea relativă a structurii cheltuielilor publice;  elasticitatea
cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut
b) Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice, coeficientul de devansare a creşterii
produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice, modificarea absolută a structurii
cheltuielilor publice,  ponderea cheltuielilor publice în PIB,  elasticitatea cheltuielilor publice faţă
de produsul intern brut
c) Modificarea absolută şi relativă a cheltuielilor publice, coeficientul de devansare a creşterii
produsului intern brut de către creşterea cheltuielilor publice, modificarea absolută a structurii
cheltuielilor publice,  ponderea cheltuielilor publice pentru sănătate în total,  elasticitatea
cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut
d) nici una dintre grupele de indicatori enumerați
e) toate grupele enumerate
Răspuns corect: a)
4. Elasticitatea cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut reprezintă un indicator de:
a) volum
b) dinamică
c) structură
d) nu se încadrează în nici una dintre grupe
e) nici unul dintre enunțuri nu este corect
Răspuns corect: b)
1. Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau
averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului,  în vederea acoperirii
cheltuielilor publice.  Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu
nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea statului.
Răspuns: Adevărat
2. Din definiţiile impozitului,  se desprind caracteristicile fundamentale ale acestuia:
forţa puterii publice; caracterul general; transferul de avuţie; caracterul pecuniar;
faptul că nu presupune o contraprestaţie directă şi imediată; caracterul definitiv;
funcţia extinsă (rolul) impozitelor.
Răspuns: Adevărat
3. În opinia lui Adam Smith, principiile impozitării constau în: justeţea impunerii (sau
echitatea fiscală);  certitudinea impunerii; randamentul impozitului (sau eficienţa
acestuia);  comoditatea perceperii.
Răspuns: Adevărat
 Între indicatorii de analiză a nivelului resurselor financiare publice se regăsesc: volumul
veniturilor publice, în expresie nominală şi reală; Ponderea veniturilor  publice în produsul intern
brut; Venituri publice  medii pe un locuitor. 
Răspuns: Adevărat
 
Alegeți varianta corectă:
1. Din punctul de vedere al conţinutului economic, resursele financiare se împart în:
a) prelevări cu caracter obligatoriu (impozite,  taxe,  contribuţii)
b) resurse de trezorerie
c) împrumuturi publice
d) emisiune monetară fără acoperire
e) toate enunțurile sunt adevărate
Răspuns: e)
2. Resursele financiare publice privite prin prisma bugetului general consolidat,  se stucturează
în:
         a) resurse financiare ale bugetului de stat (central)
         b) resurse financiare ale bugetelor locale
         c) resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat
         d) resurse financiare care alimentează fondurile speciale
            e) toate enunțurile sunt adevărate
Răspuns: e)
3. Clasificarea impozitelor se realizează pe baza unor criterii ştiinţifice, cum sunt:
1. trăsăturile de formă şi fond; obiectul impunerii; scopul urmărit de autoritatea
publică prin introducerea şi perceperea lor; frecvenţa realizării; cota aplicată;
destinaţia impozitelor pe verigi administrative
2. trăsăturile de formă şi fond; obiectul impunerii; scopul urmărit de autoritatea
publică prin introducerea şi perceperea lor; elementele impozitului
3. trăsăturile de formă şi fond; scopul urmărit de autoritatea publică prin
introducerea şi perceperea lor; cota aplicată; destinaţia impozitelor pe verigi
administrative; subiectul impozitului
4. nici una dintre enumerări nu este corectă
5. toate enumerările sunt corecte
Răspuns: a)
4. Elementele constitutive ale impozitului sunt:
1. subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată,
suportatorul, unitatea de impunere, sursa impozitului
2. subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată,
suportatorul, destinaţia impozitelor
3. subiectul impozitului, obiectul impunerii, cota aplicată, termenul de plată,
suportatorul, unitatea de impunere, sursa impozitului, scopul urmărit
4. nici una dintre enumerări nu este corectă
5. toate enumerările sunt corecte
Răspuns: a)
 
1. Deficitul bugetar poate să apară atât în ţări cu economie dezvoltată cât şi în ţări cu economie
în curs de dezvoltare sau în tranziţie.
Răspuns corect: Adevărat
2. Cauzele apariției deficitului bugetar pot fi generate de propria economie sau de conjunctura
internaţională.
Răspuns corect: Adevărat
3. Creditul public reprezintă o înţelegere intervenită între stat, pe de o parte şi o persoană fizică
sau juridică, pe de altă parte, prin care, cea din urmă consimte să pună la dispoziţia statului o
sumă de bani, sub formă de împrumut, pe o perioadă determinată, iar statul se angajează să
restituie această sumă la un anumit termen, plătind şi dobânda cuvenită.
Răspuns corect: Adevărat
4. Creditul public se caracterizează prin următoarele trăsături: caracter contractual, presupune o
contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil.
Răspuns corect: Adevărat
 
5. Plasarea creditului se realizează prin mai multe modalităţi şi anume: subscriere publică; prin
intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa de Valori.
Răspuns corect: Adevărat
 
Alegeți varianta corectă:
1. Dintre următoarele enunțuri, selectați trăsăturile creditului public:
A) caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil
         B) caracter obligatoriu, nu presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil
C) vizează persoanele fizice și juridice, presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil
D) se contractează pentru necesități de trezorerie sau pentru echilibrarea bugetuluui
E) nici unul dintre enunțuri nu este adevarat
Variante de răspuns:
1. A+B+C+D
2. A+C+D
3. E
4. A+B
5. B+D
Răspuns corect: b)
2. Rolul creditului public se manifestă pe mai multe planuri și anume:
a) redistribuirea PIB, instrument de politică economică, modalitate de procurare rapidă a
fondurilor financiare publice
b) instrument de politică economică, modalitate de procurare uzuală a fondurilor financiare
publice, încetinirea ritmului de creştere a veniturilor publice
c) caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă
e) toate combinațiile de enunțuri sunt corecte
Răspuns corect: a)
3. Modalităţile de plasare a creditului public sunt:
a) subscriere publică; plasarea prin intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa de
Valori
b) vânzare la Bursa de Valori, amortizarea creditului public, repudierea creditului public
c) subscriere publică; prin intermediul unor consorţii bancare; repudiere
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă
e) toate combinațiile de enunțuri sunt corecte
Răspuns corect: a)
 
4. Între operaţiunile care au loc în legătură cu împrumuturile de stat, sunt:
a) plasarea acestora pe piaţă, modificarea ratei dobânzii sau a termenului de rambursare,
precum şi amortizarea lor
b) subscriere publică; plasarea prin intermediul unor consorţii bancare; vânzare la Bursa de
Valori
c) caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este rambursabil
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă
e) toate combinațiile de enunțuri sunt corecte
Răspuns corect: a)
 1. În mod tradiţional, creditele acordate clientelei nebancare – mari companii, întreprinderi mici
şi mijlocii, persoane particulare – deţin ponderea principală în ansamblul activelor deţinute de
băncile comerciale.
Răspuns: adevărat
2. Din punct de vedere istoric, după criza din 1929-1933, în Europa a fost adoptat Glass Steagal
Act, document prin care s-a separat activitatea băncilor comerciale de activitatea băncilor de
investiţii.
Răspuns: fals
3. Spre deosebire de băncile comerciale, băncile de investiţii nu au dreptul să atragă depozite şi
să acorde credite.
Răspuns: adevărat
 
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
1. Resursele atrase de băncile comerciale de la clientela nebancară îmbracă, în principal,
forma:
a) creditelor primite de la banca centrala
b) depozitelor
c) titlurilor de stat
Răspuns:b
2. Certificatele de depozit:
a) atestă depunerea la bancă pe o anumită perioadă a unor sume de bani (de obicei,
scadenţele şi valorile sunt standardizate);
b) certifică existenţa în conturi bancare a unor sume de bani constituite drept garanţii;
c) certifică faptul că cecurile emise de deponent au acoperire.
Răspuns:a
3. Pentru a fi profitabile şi a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare, ..............................., la
creditele pe care le acordă, trebuie să fie mai mare decât ....................., la depozitele pe care le
atrag.
a) rata dobânzii activă/ rata dobânzii pasive
b) rata dobânzii pasive/ rata dobânzii activă
c) rata dobânzii fixe/rata dobânzii variabile
Răspuns:a
 
4. Activitatea de bază a băncilor de investiţii o reprezintă:
a) subscrierea şi vânzarea de titluri financiare
b) atragerea de depozite
c) acordarea de credite
Răspuns: a
5. Sprijinul companiilor în obţinerea de capital prin emisiunea de titluri financiare reprezintă
principala activitate:
a. a unei bănci comerciale
b. a unei bănci de investiţii
c. a unei bănci retail.
Răspuns: b
 
1. Piaţa de capital este acel segment al pieţei financiare prin intermediul căreia se emit şi se
tranzacţionează titluri financiare pe termen mediu şi lung. (Adevărat)
2. Acţiunile comune conferă posesorului dreptul obţinerii unui dividend fix, stabilit iniţial,
indiferent de rezultatele firmei şi politica de dezvoltare. (Fals)
3. Spre deosebire de obligaţiunile cu dobândă, obligaţiuni cu cupon zero se emit la un preţ mai
mic decât valoarea nominală. (Adevărat)
4. Similar acţiunilor, obligaţiunile dau drept de vot investitorilor în adunările generale ale
emitentului. (Fals)
5. Piaţa AeRO este o piaţă din cadrul Bursei de Valori Bucureşti pe care sunt listate companiile
româneşti de dimensiuni mari şi companiile străine. (Fals)
 
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
1.În montarea unui împrumut obligatar, emitenţii apelează la serviciile unei .............. care, pe
lângă consultanţa oferită în ceea ce priveşte emisiunea obligatară, subscrie şi vinde titlurile
financiare emise.
a) bănci comerciale
b) bănci de investiţii
c) societăţi de asigurări.
Răspuns: b
2. ........................este destinată emisiunii şi vânzării/cumpărării de titluri financiare pentru
prima dată.
a) Piaţa primară de capital
b) Piaţa secundară de capital
c) Piaţa la vedere
d) Piaţa la termen.
Răspuns: a
3. Printre caracteristicile acţiunilor preferenţiale se numără:
1) conferă posesorului dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor
2) conferă posesorului dreptul de a încasa un dividend variabil
3) conferă posesorului dreptul de a încasa un dividend fix, prestabilit
4) suprimă dreptul de vot al posesorului acţiunii în adunarea generală a acţionarilor.
a) 1+2
b) 2+3
c) 3+4
d) 1+4
Răspuns: c
4. În funcţie de venitul pe care îl oferă investitorilor, obligaţiunile pot fi:
a) obligaţiuni cu dobândă, obligaţiuni cu cupon zero
b) obligaţiuni garantate cu anumite active, obligaţiuni negarantate
c) obligaţiuni de stat, obligaţiuni corporative, obligaţiuni municipale.
Răspuns: a
 
5. Pentru a fi listate pe ..............................din cadrul Bursei de Valori Bucureşti, companiile
trebuie să îndeplinească anumite criterii, între care cerinţe minime privind capitalurile proprii
(minimum 1 milion euro).
1. piaţa reglementată
2. piaţa AeRO
Răspuns: a)
 
6. În funcţie de ................................., operatiunile bursiere pot fi: operaţiuni speculative,
operaţiuni de acoperire a riscurilor, operatiuni de investire, operaţiuni de arbitraj.
1. termenul la care are loc executarea contractului
2. scopul pentru care se efectuează
3. data la care are loc încheierea contractului
Răspuns: b)
 
1. Termenul de „investiţii” semnifică, stricto sensu, utilizarea unor resurse financiare
pentru intrarea în patrimoniul firmei a unor mijloace de producţie fixefie prin
achiziţie, fie prin construirea lor propriu-zisă.
Răspuns: Adevărat
2. La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în politica cheltuielilor publice,
în politica fiscală, în politica monetară.
Răspuns: Adevărat
3. Pragul de rentabilitate poate fi determinat în unităţi fizice, valorice, în număr de zile,
pentru un produs, sau pentru întreaga activitate.
Răspuns: Adevărat
4. Durata de viaţă economică este intervalul de timp în care investiţia generează o
rentabilitate cel puţin acceptabilă.
Răspuns: Adevărat
5. Un criteriu important care permite clasificarea investiţiilor după gradul de rentabilitate
este criteriul RIR sau criteriul ratei interne a rentabilităţii
Răspuns: Adevărat
 
Alegeți varianta corectă:
1. La nivel macroeconomic, politica de investiţii se regăseşte în:
1. politica cheltuielilor publice, în politica fiscală, în politica monetară
2. în politica fiscală, în politica monetară, în politica de marketing
3. politica cheltuielilor publice, politica demografică
4. politica cheltuielilor publice, în politica fiscală, în politica de marketing
5. nici una dintre politicile enumerate
Răspuns corect: a)
2. În procesul de selectare a investiţiilor pe baza utilizării RIR, se disting mai multe
situaţii:
a) Problema RIR de investire sau RIR de finanţare
b) Problema existenţei mai multor RIR pentru un proiect de investiţii
c) Problema proiectelor de investiţii rentabile, dar cu durată mai mare de
exploatare
d) Problema mărimii investiţiei iniţiale
e) Toate enunțurile sunt corecte
Răspuns corect: e)
3. Între sursele proprii care pot fi utilizate la finanţarea investiţiei, se regăsesc:
            a) capitalul social, fondul de amortizare, profitul, fondurile de rezervă, suplimentarea de
capital, veniturile din plasamente
         b) capitalul social, fondul de amortizare, profitul, creditele
         c) fondurile de rezervă, suplimentarea de capital, veniturile din plasamente,
 sursele împrumutate
d) capitalul social, fondul de amortizare, profitul, fondurile de rezervă, sursele atrase
         e) nici una dintre sursele enumerate
Răspuns corect: a)
4. Opțiunile care se pot face la încheierea contactului de leasing, sunt:
1. utilizatorul (chiriașul) poate intra în proprietatea bunului închiriat, prin plata valorii
reziduale a mijlocului fix care face obiectul contractului de leasing
2.  prelungirea leasing-ului cu negocierea de noi redevențe
3. restituirea către locator a bunului închiriat
4. nici una dintre situațiile enumetare
5. toate situațiile enumerate
Răspuns corect: e)
1. În ţările dezvoltate, fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un rol important în
sistemul financiar. Cu toate acestea, există diferenţe notabile între diverse ţări, izvorâte din
particularităţile sistemelor financiare atât în ceea ce priveşte rolul băncilor şi pieţelor de capital,
cât şi reglementările în materie. (Adevărat)
2. Spre deosebire de SUA şi Marea Britanie, în mod tradiţional, în ţările Europei continentale,
investitorii instituţionali fondurile de pensii şi societăţile de asigurări au un rol mai mic în sistemul
financiar al ţărilor respective. (Adevărat)
3. Relaxarea reglementărilor au permis investitorilor instituţionali fonduri de pensii şi societăţi de
asigurări, pe lângă diversificarea plasamentelor pe plan naţional, şi efectuarea de plasamente în
străinătate. (Adevărat)
 
 
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
 1. ..........................sunt intermediari financiari care atrag fonduri sub forma primelor de
asigurare încasate de la asiguraţi pentru plata unor despăgubiri în cazul producerii anumitor
evenimente sau la expirarea unei perioade de timp.
1.  
1. Societăţile de asigurări
2. Societăţile de leasing
3. Fondurile de pensii
Răspuns: a
 
  2. ....................... reprezintă o formă de asigurare asociată economisirii; sunt contracte
încheiate între societatea de asigurare (asigurator) şi partea contractantă (asigurat) prin care
societatea de asigurare se angajează, contra plăţii de către contractant a unor prime de
asigurări, să-l despăgubească pe beneficiar cu o sumă de bani în cazul în care se produce un
eveniment privind viaţa asiguratului.
1. Asigurările generale
2. Asigurările de viaţă
Răspuns: b
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1.Finanţele întreprinderii şi finanţele personale fac parte din categoria finanţelor
publice.
Răspuns: Fals
2.Principalii intermediari financiari sunt: băncile comerciale, casele de economii,
băncile cooperatiste, fondurile de investiţii, societăţile de asigurare, fondurile de pensii.
Răspuns: Adevărat
3.Sectorul financiar din România se bazează predominant pe piaţa de capital, în
timp ce sectorul bancar deţine o pondere modestă.
Răspuns: Fals
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
4. ........................... colectează economiile diverşilor investitori cu scopul de a le
plasa în comun. Pentru sumele alocate, investitorii primesc unităţi de fond, iar câştigul
lor rezultă din diferenţa între suma primită la răscumpărarea unei unităţi de fond şi suma
plătită pentru cumpărarea aceleaşi unităţi de fond.
a) Fondurile mutuale
b) Societăţile de asigurare
c) Băncile comerciale
 
5.Mutaţiile demografice – scăderea natalităţii, îmbătrânirea populaţiei, creşterea
speranţei de viaţă – reprezintă factori importanţi pentru dezvoltarea:
a) fondurilor de administrare a averii statului
b) fondurilor de pensii
c) fondurilor hedge.
Răspuns: b
 
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1.Bugetul general consolidat reflectă, la nivelul unui an, fluxurile financiare
publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii, corespunzător
nevoii sociale şi obiectivelor de politică financiară ale perioadei.
Răspuns corect: Adevarat
2. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica întocmirii lui, adică
eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de bugete.
Răspuns corect: Adevarat
Alegeţi varianta corectă:
1.Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul că:
a) în mod tradiţional, statul îşi asumă sarcina finanţării serviciilor publice
b) prin buget are loc redistribuirea fondurilor financiare publice, pe de o parte prin
intermediul impozitelor şi taxelor şi, pe de altă parte, prin intermediul
cheltuierilor publice
c) autorităţile publice au posibilitatea de a acţiona asupra economiei, stimulând
sau frânând anumite activităţi, cu ajutorul veniturilor, cheltuielilor şi soldului bugetar
d) nici una dintre afirmații nu este adevărată cu privire la rolul alocativ al
bugetului de stat
e) toate afirmaţiile sunt adevărate cu privire la rolul alocativ al bugetului de stat
Răspuns corect: a)
 
2.Dintre enunţurile de mai jos, selectaţi-l pe cel care se referă la principiile
bugetare:
a)universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea
bugetului, neafectarea veniturilor bugetare
b)universalitatea, unitatea, anualitatea, echitatea fiscală, specializarea, publicitatea
bugetului, neafectarea veniturilor bugetare
c)universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea
bugetului, neafectarea veniturilor bugetare, comoditatea impunerii
d)nici unul dintre răspunsuri nu cuprinde principii bugetare
e)toate enunțirile grupează principiile bugetare
Răspuns corect: a)
 
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1. Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească,
manifestate între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi juridice, pe de altă
parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în
scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.
Răspuns corect: Adevarat
2. Conţinutul economic al cheltuielilor publice este stâns legat de destinaţia
acestora. Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs
intern brut (cheltuieli cu administraţia generală, plata dobânzilor la
împrumuturi ş.a.) iar altele reprezintă doar o avansare de produs intern brut.
Răspuns corect: Adevarat
Alegeţi varianta corectă:
1. Structura cheltuielilor publice poate fi abordată corespunzător mai multor
criterii de clasificare şi anume:
a) administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor în procesul
reproducţiei sociale; gruparea folosită de organismele ONU
b) administrativ; economic; funcţional; financiar; după rolul lor în procesul
reproducţiei sociale; trăsături de formă și fond
c) administrativ; economic; funcţional; financiar; după cota aplicată; gruparea
folosită de organismele ONU
d) toate enunțurile sunt corecte
e) nici unul dintre enunțuri nu este corect
Răspuns corect: a)
 
2. Dintre următoarele enunțuri, selectați indicatorii de analiză a nivelului
cheltuielilor publice:
a) Cheltuielile publice totale ce revin în medie pe un locuitor
b) Volumul cheltuielilor publice
c) Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut
d) Nici unul dintre indicatorii menționați
e) Toţi indicatorii menționați
Răspuns corect: e)
 
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1. Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi dinimpozit veniturile şi/sau
averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului, în vederea
acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu,
cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea statului.
Răspuns: Adevărat
2. Din definiţiile impozitului, se desprind caracteristicile fundamentale ale
acestuia: forţa puterii publice; caracterul general; transferul de avuţie;
caracterul pecuniar; faptul că nu presupune o contraprestaţie directă şi
imediată; caracterul definitiv; funcţia extinsă (rolul) impozitelor.
Răspuns: Adevărat
 
Alegeţi varianta corectă:
1. Din punctul de vedere al conţinutului economic, resursele financiare se împart
în:
a) prelevări cu caracter obligatoriu (impozite, taxe, contribuţii)
b) resurse de trezorerie
c) împrumuturi publice
d) emisiune monetară fără acoperire
e) toate enunţurile sunt adevărate
Răspuns: e)
 
2. Resursele financiare publice privite prin prisma bugetului general consolidat,
se stucturează în:
a) resurse financiare ale bugetului de stat (central)
b) resurse financiare ale bugetelor locale
c) resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat
d) resurse financiare care alimentează fondurile speciale
e) toate enunțurile sunt adevărate
Răspuns: e)
 
 
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1. Deficitul bugetar poate să apară atât în ţări cu economie dezvoltată cât şi în ţări
cu economie în curs de dezvoltare sau în tranziţie.
Răspuns corect: Adevărat
2. Cauzele apariției deficitului bugetar pot fi generate de propria economie sau de
conjunctura internaţională.
Răspuns corect: Adevărat
 
Alegeţi varianta corectă:
1. Dintre următoarele enunțuri, selectați trăsăturile creditului public:
A) caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este
rambursabil
B) caracter obligatoriu, nu presupune o contraprestaţie, nu este rambursabil
C) vizează persoanele fizice și juridice, presupune o contraprestaţie, nu este
rambursabil
D) se contractează pentru necesități de trezorerie sau pentru echilibrarea
bugetului
E) nici unul dintre enunțuri nu este adevarat
Variante de răspuns:
a) A+B+C+D
b) A+C+D
c) E
d) A+B
e) B+D
Răspuns corect: b)
 
2. Rolul creditului public se manifestă pe mai multe planuri și anume:
a) redistribuirea PIB, instrument de politică economică, modalitate de procurare
rapidă a fondurilor financiare publice
b) instrument de politică economică, modalitate de procurare uzuală a fondurilor
financiare publice, încetinirea ritmului de creştere a veniturilor publice
c) caracter contractual, presupune o contraprestaţie (dobânda, câştigul), este
rambursabil
d) nici una dintre combinațiile de enunțuri nu este corectă
e) toate combinațiile de enunțuri sunt corecte
Răspuns corect: a)
 
Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false
1.În mod tradiţional, creditele acordate clientelei nebancare – mari companii,
întreprinderi mici şi mijlocii, persoane particulare – deţin ponderea principală în
ansamblul activelor deţinute de băncile comerciale.
Răspuns: adevărat
 
2.Spre deosebire de băncile comerciale, băncile de investiţii nu au dreptul să
atragă depozite şi să acorde credite.
Răspuns: adevărat
 
Stabiliţi care este varianta corectă de răspuns
3.Resursele atrase de băncile comerciale de la clientela nebancară îmbracă, în
principal, forma:
a) creditelor primite de la banca centrala
b) depozitelor
c) titlurilor de stat
Răspuns:b
 
4.Certificatele de depozit:
a) atestă depunerea la bancă pe o anumită perioadă a unor sume de bani (de
obicei, scadenţele şi valorile sunt standardizate);
b) certifică existenţa în conturi bancare a unor sume de bani constituite drept
garanţii;
c) certifică faptul că cecurile emise de deponent au acoperire.
Răspuns:a
 
5.Sprijinul companiilor în obţinerea de capital prin emisiunea de titluri financiare
reprezintă principala activitate:
a) a unei bănci comerciale
b) a unei bănci de investiţii
c) a unei bănci retail
d) a băncii centrale.
Răspuns: b

Se dau următoarele date:

Indicatorii mld. u.m.

Impozit pe profit 11.113

Taxa pe valoarea adăugată 20.596

Accize 8.663

Impozit pe salarii 10.015,7

Taxe vamale 5.485

Vărsăminte de la instituțiile publice 421,9


 
Să se determine:

 Veniturile din impozite directe;


 Veniturile fiscale;
 Ponderea impozitelor directe în veniturile fiscale.

21.550,6 mld. u.m.; 55.872,7 mld. u.m.; 38,6%


21.128,7 mld. u.m.; 55.872,7 mld. u.m.; 50,0%                                                           (asta nu este
bun)

21.128,7 mld. u.m.; 55.872,7 mld. u.m.; 37,8%

 
Serviciul datoriei publice cuprinde:

a. cheltuielile cu rambursarea împrumutului

b. dobanda, comisioanele şi spezele aferente împrumutului

c. cheltuielile cu rambursarea împrumutului, dobanda, comisioanele şi spezele


aferente acestuia, etectuate în decurs de un an

d. toate activitățile legate de rambursarea unui împrumut public

Operațiunea de consolidare a datoriei reprezintă preschimbarea înscrisurilor corespunzătoare


împrumuturilor exigibile imediat, sau pe termen scurt, cu înscrisuri ale unor credite pe termen
mijlociu sau lung, sau fără termen de rambursare.

R: Adevarat

S-ar putea să vă placă și