Sunteți pe pagina 1din 24

1. Informaţia reprezintă .....

a. generatorul de date; stabilind purtătorii c. instrumentul prin care se culeg, se


materiali de cunostiinta înregistrează şi se prelucrează datele,
precum şi a modalităţilor de transfer ale
acestora către destinatar
b. un mesaj, un semnal care reflecta starea d. instrumentul optim privind gestionarea
unui sistem sau a mediului in care acesta eficientă a unei unităţi economice
functioneaza si care aduce receptorului
sau un plus de cunoastere

2. După situarea în timp, informaţiile pot fi ....


a. active, pasive si previzionare c. oportune şi contradictorii
b. mesaje, semnale care reflectă starea unui d. utilizate de către organele de conducere
sistem pentru a influenţa perioada viitoare

3. După conţinut, informaţiile sunt .....

a. elementare complexe si sintetice c. analogice, sau relaţii între diversele date


de intrare, se obţin, în special, în procesul
de vanzare a produselor
b. active, pasive d. documentele clasice si documente obţinute
la imprimantă

4. Cultura firmei reprezinta ....

a. relaţiile economice, sociale, politice, c. măsura în care semnele ce compun


legislative şi etice ale mediului unei firme informaţia înlătură un element de
incertitudine, de determinare a
fenomenului
b. ansamblul valorilor promovate, a d. ansamblul care reflectă activitatea curentă,
tradiţiilor, a simbolurilor, modelelor de în mod operativ, la locul şi momentul
atitudine şi a comportamentului, specifice producerii unui efect sau proces economic
politicilor adoptate, dar şi a modului de
efectuare a sarcinilor

5. Sistemele informatice operaţionale cuprind .....


a. sisteme informatice operaţionale; sisteme c. date referitoare la toate funcţiunile unităţii
pentru procesarea (prelucrarea) respective, oferind, în acest fel, o imagine
tranzacţiilor; sisteme pentru controlul completă asupra fenomenelor care se
proceselor; sisteme pentru colaborarea la desfăşoară în unitate; să fie obiectiv şi să
nivelul organizaţiei uşureze elaborarea unor concluzii
b. elemente care permit gruparea într-un loc
bine definit a informaţiilor semnificative;
prezentarea sistematizată a informaţiilor;
existenţa informaţiilor care să redea
evolutiv fenomenele

6.
Sistemul informaţional reprezinta ....
a. o însuşire de caractere numerice sau c. un mesaj, un semnal care reflectă starea
alfanumerice, ce au o anumită unui sistem sau a mediului în care aceasta
semnificaţie funcţionează şi care aduce receptorului
său un spor de cunoastere
b. un ansamblu organizat şi integrat de d. decizia care depinde de precizia în
operaţii de culegere, transmitere, interpretarea elementelor informaţionale,
prelucrare, sistematizare, analiză şi de nivelul de pregătire al decidenţilor şi
păstrare, difuzare şi valorificare a de utilizare a unor metode moderne de
informaţiilor prelucrare

7. Un sistem de numeraţie este .....


a. obţinut prin prelucrarea datelor ca c. format din totalitatea regulilor de
urmare a producerii unui fenomen sau reprezentare a numerelor cu ajutorul unor
proces economic simboluri numite cifre

b. o codificare numerică, o evaluare


cantitativă, o cuantificare a fenomenului
care face obiectul reprezentării

8.
Cele două caractere ale sistemului binar se numesc ....

a. caractere hexazecimale poziţionale şi c. elementare, complexe şi sintetice


nepoziţionale
b. cifre binare

9. Codul de reprezentare EBCDIC .....


a. reprezinta un mesaj, un semnal care c. utilizează 8 cifre binare cu care se pot
reflectă starea unui sistem sau a mediului realiza 28=256 de combinaţii
în care aceasta funcţionează
b. este un cod ce utilizează 7 cifre binare cu
care se pot realiza 128 de combinaţii

10. Din punct de vedere al contribuţiilor diferitelor categorii de specialişti la evoluţia tehnicii de calcul
şi a utilizării acesteia, generaţiile de calculatoare sunt .....
a. generaţia inventatorilor; generaţia b. generaţia dezvoltatorilor; generaţia
tehnologiilor; generaţia programatorilor, tehnologiilor; generaţia programatorilor,
generaţia a patra este „era utilizatorilor” generaţia a patra este era digitala

11.
O caracteristica a generaţiei a cincea de calculatoare este .....
a. utilizarea tranzistoarelor în locul c. utilizarea de periferice speciale care
tuburilor electronice permit comunicarea via linie telefonică,
preluarea directă a informaţiilor de pe
suporţi externi (procedura de scanare a
paginilor de hârtie)
b. revoluţionarea sistemului de comunicare d. infrastructura informaţională internă
om-calculator, prin utilizarea limbajului (Intranet-uri) sau externă,
natural, ce va conduce la generalizarea interorganizaţională (extranet-uri)
interogării şi a răspunsului prin voce sau
simboluri grafice

12. Informatiile sunt obtinute prin ....

a. procesul de prelucrare a datelor d. procesul de prelucrare binar, propriu unui


sistem electronic de calcul
b. procesul de prelucrare a evenimentelor e. procesul de prelucrare a cuvintelor ce
economice definesc o anumita realitate
c. procesul de prelucrare a resurselor
sistemului informatic

13. Cunoasterea .....


a. reprezinta un sir de caractere, simboluri, c. are diferite semnificatii, in functie de
cifre, cuvinte contextul concret in care a fost utilizat
b. defineste o eventuala incertitudine d. reprezinta un proces complex de insusire,
inlaturata prin realizarea unui eveniment apropiere, reconstructie a realitatii de catre
dintr-un set de evenimente posibile subiect

14. Informatiile se clasifica in: informatii active, informatii pasive si informatii previzionare
a. dupa subiectul abordat c. dupa gradul de absorbtie
b. dupa situarea in timp

15. Sistemele de numeratie se clasifica in ....


a. sisteme de numeratie pozitionale si c. sisteme de numeratie alfanumerice si
sisteme de numeratie nepozitionale sisteme de numeratie zecimale
b. sisteme de numeratie binare si sisteme de d. sisteme de numeratie alfabetice si
numeratie hexazecimale sisteme de numeratie simbolice

16. Unui grup de 4 caractere a unui numar reprezentat in sistemul de numeratie binar ii corespunde
....
a. un caracter in sistemul de numeratie c. trei caractere in sistemul de numeratie
hexazecimal hexazecimal
b. doua caractere in sistemul de numeratie
hexazecimal

17. Codul ASCII reprezinta un cod ....


a. numeric d. zecimal
b. alfanumeric e. cod de translatie
c. simbolic

18. Din punct de vedere informatic, valoarea de utilitate caracterizeaza _________


a. datele de intrare-i c. informatiile
b. procesele de prelucrare
19. ________ sunt supuse unui risc ridicat de degradare, indus de actiunile de producere si difuzare.
a. Datele prelucrabile imediat c. Procesele de prelucrare
b. Deciziile d. Informatiil

20. __________ se obtin din prelucrari succesive ale informatiilor elementare


a. Informatiile previzionale directe c. Informatiile implicite
b. Informatiile complexe

21. Informatiile active ....


a. reflecta activitatea curenta, in mod c. reflecta o activitate trecuta a unei unitati
operativ, adica la locul si momentul economice si sunt utilizate de catre
producerii unui efect sau proces economic organele de conducere pentru a influenta
perioada viitoare
b. reflecta un singur moment din
contabilitatea intreprinderii

22. _______ urmareste armonizarea obiectivelor cu resursele pentru a rezulta o eficienta maxima
a. Informatia superioara c. Managementul informatiei
b. Decizia

23. Valoarea unei cifre din cadrul unui numar este determinata de pozitia ei in cadrul numarului
caracterizeaza ________
a. sistemul de numeratie zecimal c. sistemul de numaratie EBCDIC
b. sistemul de numeratie ASCII si
alfanumeric

24. Pentru conversia unui numar reprezentat in sistemul de numeratie binar in sistemul de numeratie
hexazecimal se vor realiza _________
a. grupuri de trei elemente incepand de la c. grupuri de trei elemente
stanga la dreapta
b. grupuri de patru elemente octale d. grupuri de patru elemente incepand de la
dreapta la stanga

25. Codul EBCDIC reprezinta un cod _______________


a. numeric c. simbolic
b. alfanumeric d. zecimal

26. Unitatea elementara de memorie se numeste _______


a. acces la memorie c. adresa de memorie
b. celula binara d. capacitate de memorie

27. Termenul ...... defineste o eventuala incertitudine inlaturata prin realizarea unui eveniment dintr-un
set de evenimente posibile
a. datele primare c. prelucrarea paralela
b. informatiile d. cunoasterea
28. ..... reprezinta semnale, stiri despre evenimentele sau procesele economice care au loc in cadrul
unei unitati economice
a. Datele sistematizate c. Procesele de prelucrare a deciziei
b. Informatiile

29. ...... reflecta un singur moment din activitatea intreprinderii si se obtin prin prelucrarea datelor ca
urmare a producerii unui fenomen sau proces economic
a. Informatiile elementare c. Informatiile superioare
b. Informatiile complexe simpliste d. Informatiile cantitative si calitative

30. Informatiile pasive ....


a. reflecta un amdamblu de momente din c. reflecta activitatea curenta, in mod
activitatea intreprinderii operativ
b. reflecta o activitate trecuta a unei unitati
economice si sunt utilizate de catre
organele de conducere pentru a influenta
perioada viitoare

31. Unui caracter reprezentat in sistemul de numeratie octal ii vor corespunde .....
a. un caracter binar c. trei caractere binare
b. doua caractere binare d. opt caractere binare

32. Dintre cele mai reprezentative coduri alfanumerice putem enumera


a.codul binar
b. codul zecimal
c. codul ASCII
d. codul EBCDIC
e. codul octal

a. (a, b); c. (c, d);


b. (b, c) d. (a, b, c)

33. ..... reflecta activitatea curenta, in mod operativ, adica la locul si momentul producerii unui efect
sau proces economic
a. Informatiile complexe c. Informatiile operative
b. Informatiile contabile virtuale

34. Pentru cunoasterea si gestionarea eficienta a unei unitati economice, trebuie identificate
evenimentele si faptele care genereaza………..:
a. datele permanente c. deciziile indirecte
b. informatiile d. cunoasterea implicita

35. Unui caracter reprezentat in sistemul de numeratie hexazecimal ii vor corespunde ....
a. un caracter binar c. trei caractere binare
b. doua caractere binare d. patru caractere binare

36. Codul ASCII utilizeaza .....


a. doua cifre binare plus o pozitie pentru c. patru cifre binare plus o pozitie pentru
controlul de imparitate controlul de imparitate
b. trei cifre binare plus o pozitie pentru d. sapte cifre binare plus o pozitie pentru
controlul de imparitate controlul de imparitate

37. Informatiile se clasifica in: informatii analogice, informatii cantitative si informatii calitative
a. dupa continutul lor c. dupa gradul de operativitate
b. dupa situarea in timp d. dupa forma de exprimare

38. Informatiile previzionare ....


a. reprezinta relatii intre diversele date de c. reflecta un singur moment din activitatea
intrare se obtin in special în procesul de intreprinderii si se obtin prin prelucrarea
productie datelor ca urmare a producerii unui
fenomen sau proces economic
b. privesc perioada viitoare şi se obtin d. se obtin in activitate desfasurata de o
pornind de la analiza informaţiilor istorice unitate economica pe o anumita perioada

39. ..... reprezinta un ansamblu structurat si corelat de proceduri si echipamente electronice de calcul
care permit culegerea, transmiterea si prelucrarea datelor, obtinerea de informatii reprezinta
a. Managementul informatiei c. Sistemul informational
b. Sistem integrat de prelucrare a datelor d. Sistemul decizional

40. Elementele sistemului de numeratie binar se numesc ...


a. grupari binare c. pozitii lineare cu valoare 0 si 1
b. cifre binare d. puteri binare

41. Datele referitoare la configuratia hardware a calculatorului sunt stocate in ______


a. memoria superioara c. nici un raspuns nu este corect
b. memoria RAM d. hard disc

42. Totalitatea componentelor fizice folosite in culegerea, memorarea, prelucrarea datelor si


transmiterea rezultatelor alcatuiesc ....
a. unitatile periferice de iesire c. unitatea centrala de comanda control

b. componenta hardware

43. _______ este alcatuita dintr-un ansamblu de registrii care stocheaza temporar operanzii si
rezultatele unei operatii
a. Unitatea de comanda a memoriei c. Memoria interna centrala

b. Unitatea aritmentico-logica

44. _______ permit schimbul de informatii si dialogul intre utilizator si sistemul electronic de
calcul
a. Unitatea centrala si cea periferica d. Unitatea de control pentru intrare /
ieşire
b. Unitatile de memorie interna e. Unitatile periferice

c. Unitatea de comanda-control

45. Microcalculatoarele se clasifica in ...

a. familiale, semiprofesionale, c. familiale, semiprofesionale, medii si


profesionale mari
b. familiale, semiprofesionale, personale d. familiale, semiprofesionale,
supercalculatoare

46. Memoria interna a unui calculator se clasifica in ....

a. memorie ROM si memorie RAM c. memorie CMOS si memorie firmware

b. memorie EPROM si memorie PROM d. memorie SDRAM si memorie DRAM

47. Numarul maxim de pixeli pe care ii poate afisa un monitor atat pe orizontala cat si pe
verticala reprezinta __________
a. rata de refresh c. densitatea de puncte

b. rezolutia

48. ______ reprezinta viteza cu care datele sunt transferate spre si dinspre platan

a. Timpul de cautare c. Rata de transfer a hard discului

b. Numarul de rotatii pe minut

49. .. reprezinta unitatea functionala a calculatorului destinata pastrarii permanente sau


temporare a programelor

a. Procesorul CISC c. Memoria interna

b. Procesorul RISC

50. Densitatea datelor de pe un platan influenteaza ___________


a. rata de transfer c. viteza de rotatie graduala

b. timpul de cautare si pe cel de regasire


a datelor

51. Informatiile referitoare la configuratia hardware a sistemului electronic de calcul se afla in .....

a. memoria PROM si RAM c. memoria CMOS

b. memoria EPROM sau ROM

52. Ajuta la schimbul de informatii intre calculatoare, convertind datele digitale in date
analogice
a. monitorul c. placa de retea

b. placa video d. modemul

53. Unitatea centrala este compusa din

a. unitatea de comanda control


b. memorie interna
c. unitatea aritmetico-logica
d. unitati de intrare-iesire
e. unitati periferice

a. (a, b); c. (b, d)

b. (a, c) d. (c, d)

54. Unitatile periferice de intrare sunt

a. scaner-ul
b. display-urile
c. mouse-ul
d. discurile magnetice
e. imprimantele
a. (a, b) c. (b, c);

b. (a, c) d. (c, d);

55. Memorie ce este in permanenta alimentata de o baterie

a. memoria PROM c. memoria CMOS


b. memoria EPROM d. memoria RAM

56. Tehnologia imprimarii piezo electrice caracterizeaza imprimantele ______

a. cu jet de cerneala c. matriceale

b. laser

57.

Caracteristica comuna a unitatilor de memorare este ____________


a. capacitatea ciclului de memorare c. capacitatea de adresare

b. durata locatiei de memorie d. capacitatea de memorare

58. Tip de memorie ce poate fi stearsa si reprogramata din nou de mai multe ori, utilizand
tehnici electronice speciale
a. memoria PROM c. memoria CMOS

b. memoria EPROM d. memoria RAM

59. Tehnologia de imprimare prin impact este caracteristica imprimantelor ....

a. dot matrix c. piezo electrice

b. bubble jet d. laser

60. Metoda de „imprimare prin impact ...

a. permite ca prin intermediul bordului de c. permite ca o imagine tiparita in modul


control programabil prin software sa se grafic sa fie de o calitate mai buna, care
stabileasca viteza de imprimare depinde de numarul de duze al capului de
scriere

b. solicita impactul fizic dintre o componenta d. solicita impactul fizic dintre imprimanta si
a imprimantei si o banda tusata, pentru a o banda tusata, pentru a transfera tonner-ul
transfera cerneala pe hartie pe hartie

61.
Imprimanta laser asigura ....

a. o inalta calitate a tiparirii prin materialul c. prin sursa de lumina multiculoare


consumabil toner (praf special de carbune, corelata cu un mecanism sofisticat de
deosebit de fin) ce urmeaza a fi depus pe oglinzi concave transferul imaginii pe
hartie hartie

b. scrierea sau citirea concomitenta a d. legatura cu distribuitorul de servicii


acelorasi pagini si acelorasi fraze ale concomitent cu scrierea si citirea
documentului informatiilor de pe suportul de memorie
externa

62. Caracteristic calculatoarelor din generatia a cincea este ca ...

a. apar si se raspandesc foarte rapid c. utilizeaza ca elemente constructive


calculatoarele personale care devin circuitele integrate generalizate pe scara
preponderente în economie medie

b. introduce conceptul de memorie virtuala. d. revolutioneaza sistemului de comunicare


Daca modelele anterioare de calculatoare om-calculator, prin utilizarea limbajului
erau limitate la o capacitate de memorare natural, ce va conduce la generalizarea
de maxim 1 milion de caractere, acum interogarii si a raspunsului prin voce sau
poseda o capacitate virtuala de stocare de simboluri grafice
pana la un bilion de caractere

63. Memoria de baza .....

a. dispune constructive de un set de caractere c. este cea mai importanta componenta a


localizate în unitatea centrala si pot fi memoriei interne si reprezinta memoria
folosite de catre instructiuni fie ca registre, maxima disponibila pentru programe. În
fie ca locatii de memorie fapt, ea însumeaza primii 640 KB de
memorie si fara ea calculatoarele nu pot
functiona

b. este alcatuita din registrele generale se vor d. transforma datele efective ale
comporta ca o memorie tampon foarte utilizatorului, care constau în siruri de
rapida, care vor pastra operanzi ai caractere, imagini, sunete în instructiuni
programului executat sau rezultate partiale CISC sau RISC

64. Unitatea aritmetico-logica ....

a. este alcatuita din mai multe parti de c. este componenta care realizeaza efectiv
dimensiuni egale, denumite locatii de instructiunile aritmetice si logice. Ea
memorie. Acestea sunt „etichetate” reprezinta un ansamblu alcatuit din
începand cu valoarea „0” si corespunzand registre care stocheaza temporar operanzii
fiecarei locatii se vor defini adresele de si rezultatele operatiei si din circuite care
memorie determina succesiunea operatiilor necesare
efectuarii unei operatii aritmetice
complexe

b. permite functionarea perifericelor de


intrare / iesire, care faciliteaza controlul
legaturii unitate centrala – periferice
65. Etapa calculatoarelor electronice din punct de vedere al contributiilor diferitelor categorii de
specialisti la evolutia tehnicii de calcul si a utilizarii acesteia este structurata pe ...

a. 5 generatii. Prima generatie bazata c. standardizarea programarii, o monitorizare


constructiv pe tuburile electronice. a functiilor calculatorului,
Generatia a doua caracterizata prin autodiagnosticarea si o extindere a
utilizarea tranzistoarelor în locul tuburilor programarii prin hardware
electronice. Generatia a treia utilizeaza
circuitele integrate. Generatia a patra
foloseste circuitele integrate virtuale.
Generatia a cincea, care utilizeaza
limbajul natural.

b. trecerea de la informatica clasica la d. generatia inventatorilor; generatia


informatica inteligentei artificiale, care tehnologiilor; generatia programatorilor si
urmareste prelucrarea cunostintelor în era utilizatorilor
primul rand si nu a datelor

66. Unitatile periferice ....

a. rezerva zone de lucru pentru rezultatele c. sunt reprezentate în memoria interna prin
intermediare obtinute în urma prelucrarii succesiuni de caractere, fiecarui caracter
si pentru fisierele utilizate de programe corespunzandu-i cate un octet (byte).

b. realizeaza legatura cu mediul exterior, ele


permitand schimbul de informatii si
dialogul utilizator-sistem electronic de
calcul, precum si stocarea unei cantitati de
informatii mult mai mari decat cea
permisa de memoria interna

67. Caracteristicile unei unitati DVD sunt


1 viteza de rotatie 2. viteza de stocare 3. viteza de scriere

4. viteza de citire 5. timpul de transfer al datelor

a. (1, 2) c. (1, 5)

b. (2, 3) d. (1, 4)

68. Caracteristicile unei unitati CD-ROM sunt

1. viteza de rotatie 2. viteza de stocare 3. viteza de scriere


4. viteza de citire 5. timpul de transfer al datelor

a. (1, 4) c. (2, 3)
b. (1, 2) d. (3, 4)

69. Echipamentele periferice de memorie externa sunt ....

a. dispozitivele care asigura scrierea si c. dispozitivele care asigura introducerea


citirea informatiilor pe si de pe suportul de datelor si a programelor in memoria
memorie externa externa, precum si redarea rezultatelor
prelucrarii

b. dispozitivele care se ocupa cu efectuarea


operatiilor aritmetice si logice asupra
datelor stocate in memoria externa

70. Rezolutia, reprezinta o caracteristica a urmatoarelor dispozitive

1. Modem 2. Scaner
3. Disc optic 4. Monitor
5. Imprimanta
a. (1, 3, 4) c. (2, 3, 4)

b. (2, 4, 5) d. (3, 4, 5)

71.
Componenta hardware a unui sistem electronic de calcul necesită existenţa unui _____ care să
gestioneze resursele hardware, concomitent cu asistarea utilizatorului în timpul pregătirii şi lansării
în execuţie a lucrărilor sale.

a. sistem de operare c. mediu optic de stocare


b. magazin de aplicaţii Windows Store d. mediu de back-up pentru a preveni astfel
incidente neplăcute

72. Funcţia de gestionare a memoriei constă în evidenţierea resurselor de memorie utilizate, la un


anumit moment, realizând ________
a. existenţa unui sistem de operare c. coordonarea execuţiei programelor
aplicative
b. alocarea acesteia pentru asigurarea d. gestionarea bibliotecii de sistem şi a
accesului şi protecţiei datelor, efectuând, fişierelor utilizator
în finalul prelucrării, dezalocarea resursei

73. Funcţia de gestiune a informaţiei se materializează în evidenţierea resursei (a informaţiei), în


localizarea şi utilizarea acesteia (File System), _______
a. mediul în care interacţionezi cu toate c. decide cine utilizează aceste resurse,
aplicaţiile impune protecţia cerută şi oferă rutinele de
acces necesare, alocarea resurselor
realizându-se prin deschiderea fişierului
(OPEN), iar dezalocarea acestora prin
închiderea fişierului (CLOSE).
b. are versiuni gratuite pentru cele mai d. permite integrarea completa între
uzuale aplicaţii Windows numeroase dispozitive electronice pe care
le utilizăm zilnic: calculatoare, tablete,
laptopuri şi telefoane mobile

74. Sistemele de operare Windows sunt perfect adaptate pentru cele două categorii de utilizatori: _______
a. Microsoft Windows, Apple Mac OS X c. touchscreen, bazate pe dispozitivele de
intrare disponibile
b. Windows 7 include un nou design pentru d. utilizatori individuali; utilizatori de grup,
interfaţa grafică, îmbunătăţiri menite să de reţele complexe
ajute performanţa sistemului

75. Principiul de bază al WINDOWS-ului este utilizarea ferestrelor, ________


a. pentru a nu asigura execuţia mai multor b. ca zone încadrate de un chenar, cu o
acţiuni în acelaşi timp. structură standard, unde se găsesc aşezate
diverse obiecte ce simbolizeză aplicaţii

76. Zona activă a ferestrei conţine o serie de reprezentări grafice implicite, care dau posibilitatea
utilizatorului să aibă acces, _______
a. programe ce folosesc multitasking c. calculatoarelor la o reţea, precum şi
preemptiv (sistemul va distribui timpul de componentele de securitate necesare
calcul între aplicaţiile active) pentru includerea calculatoarelor într-un
domeniu Windows NT/2000/XP
b. la principalele componente ale
calculatorului prin reprezentarea This PC,
la reţeaua INTERNET, prin reprezentarea
grafică Microsoft Edge Explorer şi la un
gestionar al fişierelor şterse, Recycle Bin,
care poate permite utilizatorului
reconstituirea acestora.

77. Lina de stare, poziţionată, implicit în partea de jos a ecranului, ________


a. prin reprezentarea grafică Microsoft Edge c. asigură utilizatorului accesul nemijlocit la
Explorer şi la un gestionar al fişierelor elementele software şi hardware ale
şterse, Recycle Bin, care poate permite calculatorului, la aplicaţiile aflate în lucru
utilizatorului reconstituirea acestora şi la numele fişierelor asociate acestora
b. permite obţinerea unui nivel ridicat de d. ofera facilitati de a lucra cu echipamente
securitate, fiind compatibil cu orice hardware performante, incluzând
computer personal sau notebook dotat cu modalităţi de configurare pentru lucrul cu
un singur procesor şi o singură placă video două procesoare

78. Renunţarea la lucrul cu Windows si oprirea calculatorului se realizeaza prin optiunea ________
a. Microsoft Edge c. Define power buttons
b. Power Plan d. Shut down
79. Executarea unui clic pe butonul ______ va produce lansarea programelor, afişarea şi posibilitatea
de apelare automată a ultimelor fişiere create sau actualizate, modificarea parametrilor de
configurare, localizarea unui program, obţinerea rapidă a unui ajutor din partea calculatorului,
lansarea unui program prin scrierea denumirii sale, precum şi posibilitatea opririi sau a repornirii
sistemului Windows.
a. Restart c. Sleep
b. Start

80. Tehnologia _____ are ca scop introducerea inteligenţei în calculator, pentru ca acesta să poată
rezolva sarcini privind instalarea şi configurarea, fără ca utilizatorul să intervină.
a. Plug and Play c. Ease of Access
b. Hotspot Network & Internet d. WiFi, Flight mode, Mobile hotspot

81. Windows dispune de trei tipuri de ferestre: _____


a. Windows NT/2000/XP. Windows XP c. de aplicaţii, de document şi de grup
Professional
b. individuali; utilizatori de grup, de reţele
complexe

82. Optiunea _______ permite actualizarea informaţiilor afişate pe ecran, în urma efectuării unor
modificări
a. Plug and Play b. Refresh

83. Optiunile ______ permit afişarea / modificarea proprietăţilor desktopului, respectiv a modului de
afişare al obiectelor pe desktop
a. Undo Copy c. Paste şi Paste Shortcut
b. Display Settings si Personalize d. Plug and Play

84.
Butonul ______ este dispus pe bara de taskuri şi permite accesul la aplicaţiile instalate (prin
meniul cu programe), la panoul de control al sistemului de operare şi la anumite funcţii sistem (de
oprire, Help, Find - căutare, lansare în execuţie a programelor).

a. Recycle Bin c. Refresh


b. START

85. ________ reprezintă un folder care grupează aplicaţiile si accesoriile livrate împreună cu sistemul
de operare. Ele pot diferi de la un echipament de calcul la altul deoarece, la instalare, utilizatorul
are posibilitarea selectării aplicaţiilor ce vor fi copiate şi renunţării la cele care nu-i sunt utile,
economisind astfel spaţiu pe disc.
a. Windows Accessories c. Weather
b. Microsoft Store d. Gestionarul de unităţi periferice (This PC)

86. În ______ se afişează ultimele documente deschise de utilizator în vederea accesului mai rapid la
ele. Documentul este asociat cu aplicaţia sub care poate fi exploatat.
a. Documents c. Help
b. Windows Update d. Microsoft Edge
87. _______ reprezinta un folder ce conţine utilitare pentru administrarea sistemului de operare.
a. Windows Non Accessories c. Recycle Bin
b. System Tools

88.
_____ permite lansarea în execuţie a programelor, prin introducerea căii de acces.

a. START c. Run
b. Communications d. Alarm &Clock

89. Adăugarea sau dezinstalarea anumitor componente Windows se realizează din opţiunea _____ a
ferestrei Settings fişa Apps & Features
a. Taskbar Proper c. Add or Remove Program
b. Control Panel si Start

90. Componenta _____ permite consultarea şi actualizarea informaţiilor aflate stocate pe unităţile de
disc magnetic sau pe alte dispozitive periferice de memorare, locale şi partajate în reţea,
utilizatorul putând folosi programele de întreţinere de sistem
a. List Folder, Read Data c. power user
b. Administratorul de sistem d. This Pc

91. Prin intermediul _______ utilizatorul are posibilitatea de a crea shortcuturi pe desktop
a. gestionarului de unităţi periferice This Pc c. Change permission
b. Execute File d. Taskbar Properties

92. ______ reprezinta reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult
câţiva kilometri
a. Reţelele publice şi non private c. Reţele locale (LAN - Local Area
Networks),
b. Reducerea decalajului digital prin crearea d. Parlamentul European pentru introducerea
unor condiţii tehnice favorabile pentru ca Internetului mobil în tehnologia 5G
segmentele de populaţie defavorizate începand din 2020 a stabilit ca
comunicaţional să aibă accces la
serviciile electronice, indiferent de locul
de reşedinţă

93. _______ sunt folosite pentru transmisii de date şi voce, întinderea lor localizându-se la nivelul unui
oraş sau judeţ
a. Reţelele publice şi non private c. Reţele metropolitane (MAN -
Metropolitan Area Networks),
b. Reducerea decalajului digital prin crearea d. Parlamentul European pentru introducerea
unor condiţii tehnice favorabile pentru ca Internetului mobil în tehnologia 5G
segmentele de populaţie defavorizate începand din 2020 a stabilit ca
comunicaţional să aibă accces la
serviciile electronice, indiferent de locul
de reşedinţă

94. Principalele servicii oferite de Internet sunt: _______


a. UMTS sistem digital mobil c. RACE (Research and development for
multifuncţional, multiservice, care Advanced Communications in Europe),
prezintă numeroase aplicaţii multiple ACTS (Advanced Communications
Technologies and Services), NICE
(National host InterConnection
Experiments with global linkage) şi
ESPDIT (European Strategic Program for
Research and Development in Information
Technology
b. poşta electronică (E-mail); conectarea la d. disponibilitatea de servicii de bandă largă ,
distanţă (TELNET), transferul de fişiere accesul la un mijloc esenţial de servicii de
(FTP) şi consultarea unui ansamblul de comunicaţii pentru toţi actorii implicaţi în
documente legate între ele World Wide societate, îmbunătăţind astfel coeziunea
Web (WWW sau Web) socială şi regională

95. Pentru a localiza şi a consulta anumite informaţii, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza anumite
componente (programe) specializate, numite _____
a. Web Browser c. Home Page
b. Nume de domeniu şi de subdomeniu d. conectare la distanţă (TELNET),
transferul de fişiere (FTP)

96. Totalitatea paginilor Web corespunzătoare unei anumite instituţii este cunoscută sub denumirea de
Web Site, acesta având ______
a. cereri de la un server care rulează pe un alt c. răspândirea geografică, natura reţelelor şi
server hardware toate tipurile de tranzacţii necesare
b. o anumită adresă d. două entităţi, transferul datelor fiind
bidirecţional

97. Un ______ reprezintă un mixt de informaţie textuală şi tag-uri, care explică browserului cum să
vizualizeze acest text pe ecranul monitorului
a. tag si un buton prezintă o mulţime de c. şir de trei caractere care prezintă
reprezentări grafice asupra cărora caracterul sau serviciile oferite
utilizatorul poate acţiona pentru a realiza o
anumită activitate
b. document HTML d. mesaj al utilizatorului poate identifica

98. Nevoia unui _______ este generată în special de posibilitatea de a putea accesa rapid un anumit
fişier indiferent de calculatorul, laptopul, smartphone-ul sau tableta de pe care te conectezi, prin
intermediul unui browser sau a unei aplicaţii mobile.
a. serviciu de stocare online a datelor c. desen si a încadrării textului în pagină se
realizează cu ajutorul a două etichete
fortate
b. tag al unui fişier pe acelaşi calculator d. browser va apărea numele sub care se va
salva pe hard documentul HTML

99. Operaţiunea de _________ se realizează pe trei niveluri, la nivel de document, la nivel de


paragraf şi la nivel de caracter
a. ansambluri de texte, imagini, tabele, c. tehnoredactare computerizată
grafice, care aparţin aceleiaşi lucrări,
elemente procesate
b. salvare de pagini, paragrafe, fraze şi d. tratare a informaţiei numerice după reguli
cuvinte este supus unor operaţii pentru matematice şi logice
determinarea formei caracterelor şi a
mărimii acestora, forma şi mărimea
paginii

100. Controlul si modificarea elementelor componente ale calculatorului se realizeaza din


____
a. linia de stare c. panoul de control

b. zona activa a unei ferestre

101. ________ permite consultarea si actualizarea informatiilor aflate, stocate pe unitatile de disc
magnetic sau pe alte dispozitive periferice de memorare

a. Gestionarul de fisiere sterse d. Windows Explorer

b. Gestionarul de retea e. Windows Net

c. Taskbar

102. Tip de retea de calculatoare menita a facilita schimbul de informatii intre calculatoarele unei firme
sau institutii

a. ATM d. WAN

b. LAN e. UMTS

c. MAN

103. Structura unei adrese de mail este urmatoarea:

a. nume_utilizator.nume_calculator_gazda@domeniu.tara

b. nume_calculator_gazda.nume_subdomeniu.nume_domeniu

c. nume_calculator_gazda@nume_subdomeniu.nume_domeniu

d. nume_utilizator.nume_calculator_gazda.domeniu.tara

e. nume_utilizator@nume_calculator_gazda.domeniu.tara

104. Executarea unei operatiuni de instalare automata a unor subansamble nou adaugate in
configuratia calculatorului se realizeaza prin optiunea
a. add remove programs c. automatic updates

b. add new display d. add new hardware


105.
In functie de marimea lor fizica retelele se clasifica in

a. Retele publice, private si comerciale c. Retele magistrala, cerc si stea

b. LAN, MAN, WAN d. Retele OSI si TCP/IP

106. Singurul nivel al modelului OSI ce nu furnizeaza servicii altor nivele il reprezinta

a. Nivelul sesiune deschisa c. Nivelul aplicatie

b. Nivelul prezentare multimedia

107.
Serviciile principale oferite de reteaua Internet sunt

a. E-mail, Telnet, FTP, WWW c. E-mail, WWW, VSAT, UMTS

b. E-mail Telnet, WWW, Vsat

108. Sistemul de operare Windows dispune de urmatoarele tipuri standard de ferestre


a. de document
b. de paginare
c. de aplicatie
d. de grup
e. de vizualizare primara

a. (a, b, c); c. (c, d, e);

b. (b, c, d); d. (a, c, d);

109. Vizualizarea informatiei realizata in format HTML se realizeaza

a. prin oricare editor de imagini c. prin oricare browser

b. prin oricare editor de texte virtuale d. cu ajutorul editorului Notepad

110.
Operatiile fundmentale care se pot realiza asupra unei ferestre sunt:
a. copierea
b. modificarea formei
c. redenumirea
d. selectia
e. marirea
f. deplasarea

a. (a, b, c); c. (c, d, e);

b. (d, e, f); d. (a, c, e)

111.
In interiorul barelor de defilare se gaseste
a. cursorul de defilare c. casetele de marcaj

b. zonele de text d. butoanele de comanda

112. Continutul informational al unei pagini realizate in limbajul HTML se regaseste

a. intre tagurile sau etichetele c. in corpul (body-ul) documentului


documentului
b. in antetul (head-ul) documentului d. intre parantezele formate din semnele
"mai mic" şi "mai mare"

113.

Manipularea aplicatiilor in cadrul grupurilor si intre acestea se face prin operatiile


de:
a. adaugare
b. modificare
c. stergere
d. marire
e. micsorare

a. (b, c, d); c. (c, d, e)

b. (a, b, c); d. (a, d, e);

114.
Domeniile reprezinta:

a. un sir de caractere avand rolul de a c. un sir de trei caractere care prezinta


identifica un calculator gazda in Internet caracterul sau serviciile oferite

b. un cod ISO format din doua caractere, d. un sir de caractere avand rolul de a
avand rolul de a identifica tara de origine a permite o gestiune distribuita a
calculatorului informatiilor

115.
Internetul comercial a luat nastere in anul:

a. 1990 odata cu dezvoltarea browserelor c. 1968 cand compania Beranek and


Web, concomitent cu conectarea a doi Newman a construit o retea care unea
distribuitori de retea CompuServe si centre de cercetare specific militare
AmericaOnline

b. 1973 cand a fost demarat un program de d. 1988 cand Comunitatea Europeana a


interconecare a diverselor retele izolate lansat programul RACE (Research and
development for Advanced
Communications in Europe)

116.
În Word, pentru editarea unui document pe coloane, se alege opţiunea:

a. Width and Spacing c. Format – Columns

b. Apply To

117. În Word, construirea graficelor se realizează având la bază aplicaţia specială

a. Microsoft Format – Paragraph c. Microsoft Graph

b. Microsoft Kerning d. Microsoft Format Fonts

118. În Word, formatarea paragrafelor se realizează:

1. cu ajutorul butoanelor din bara de instrumente;


2. cu ajutorul combinaţiilor de taste;
3. din meniul Format – Fonts;
4. din meniul Format – Paragraph;
5. din meniul Format – Borders and Shading.

a. 1+2+4 c. 2+3+5

b. 1+3+5 d. 4+5

119.
În Word, imprimarea unui document se realizează din linia de meniuri cu ajutorul opţiunii

a. File – Print c. View-Page


b. Setup File – Page

120. În Excel, conţinutul unei celule se poate modifica prin următoarele moduri

1.editarea în linia de formule;


2.editarea în Word;
3.editarea în PowerPoint;
4.editarea direct în celulă;
5.editarea în afara celulei.

a. 1+4 c. 2+3

b. 1+2 d. 4+5

121. În Word, liniile de instrumente cuprind

a. optiuni pentru configurarea ferestrei c. meniuri si submeniuri de comenzi directe


Microsoft Word

b. butoane de comenzi grupate pe diferite d. cele doua rigle ce contin diviziunile in


functiuni centimetri sau inchi

122. În Word, renuntarea la afisarea unor linii de instrumente se realizeaza din submeniul

a. View Toolbars c. View All Screen

b. View Lines

123. În Word, linia de stare prezintă informaţii referitoare la:

a. Modul în care sunt îngroşate, înclinate sau c. Modul de inserare sau suprascriere
subliniate caracterele

b. Legăturile cu alte baze de date sau d. Starea programelor care sunt instalate pe
şabloane create calculator

124. În Word, stilul de afisare al caracterelor se refera la:

a. scrierea caracterelor cu majuscule c. aspectul grafic al caracterelor

b. scrierea caracterelor ca exponent sau


indice

125.
În Word, copierea stilurilor de scriere se realizează cu:
a. Comanda Copy c. Format Painter

b. Format Stiles d. Butonul Copy

126.
În Word, alinierea unui paragraf pe centrul paginii se realizează cu ajutorul:

a. Optiunii View Center c. Barei de instrumente View Center

b. Butonului de centrare din Linia de


instrumente Formatare

127.
Pentru a putea introduce un grafic intr-un document Word se va alege optiunea Microsoft
Graph din:

a. Bara de instrumente Format c. Meniul Insert optiunea Object

b. Bara de instrumente Insert

128. Stergerea unei celule dintr-un tabel inserat într-un document Word se realizează folosind

a. Optiunea Delete Cells din meniul Table c. Optiunea Cut din bara de instrumente
Format

b. Butonul Delete din bara de instrumente


standard

129. In Excel, o plajă de celule poate arăta de forma:

a. 1A:3C c. A1:D3

b. AA sau 3

130. In Excel, numarul de celule cuprins in plaja de celule A1:C3 este de:

a. plaja de celule cuprinde un rând intreg c. 3 celule

b. 9 celule d. plaja de celule cuprinde o coloană întreagă

131. Validarea datelor introduse intr-o celula Excel se realizeaza prin

a. Prin apăsarea tastei Enter de la tastatură c. Selectarea căsutei Validate din bara de
instrumente Date
b. Prin alegerea corectă a formulei introduse d. Cu ajutorul semnului egal (=)
in celula

132.
Se consideră următorul tabel realizat în Excel:
Denumire produs Pret de Cantitate Valoare
Vanzare aprovizionata (Pret de vanzare X Cantitate
aprovizionata)
Manuale scolare 55 100
Top hartie Xerox 15 20
Biblioraft 20 5
Plaja de celule intre care se incadreaza tabelul este A1:D4
Pentru a stabili Valoarea care va popula celula D2, se va folosi o formulă de forma:

a. = Product (B2:C2) c. =Prod (B2;C2)

b. Product (B2+C2)

133.
Se consideră urmatorul tabel realizat in Excel:

Produs A Produs B
Intrare Iesire Intrare Iesire
100 11 50 18
10 40 30 15
23 11 11 20
Total Intrari Produs Total Iesiri Produs Total Intrari Total Iesiri Produs
A A Produs B B

Plaja de celule între care se încadreaza tabelul este A1:D7


Pentru a stabili Valoarea care va popula celula A7, se va folosi o formulă de forma:

a. =SUMA (A3+A4+A5) c. =SUM(A3;A4;B5)

b. = SUM(A3:A5) d. =SUM (A3;A4;A5)

134.
Se consideră următorul tabel realizat în Excel:
Intrari Iesiri
Produs A Produs B Produs A Produs B
100 11 50 18
Total produse aflate in stoc

Pentru a stabili Valoarea care va popula celula A5, se va folosi o formulă de forma:

a. =SUMA (A3-C3+B3-D3) c. =SUM(A3:B3)-SUM(C3:D3)


b. =SUM (A3;A4;A5)

135.
Se consideră următorul tabel realizat în Excel:
Produs A Produs B
Intrare Iesire Intrare Iesire
100 11 50 18
10 40 30 15
23 11 11 20
Valore minima obtinuta

Plaja de celule între care se încadreaza tabelul este A1:D7


În celula A7 pentru a afişa valoarea minimă înregistrată de cele două produse indiferent dacă
produsul este intrat în stoc sau ieşit din stoc, se va folosi o formulă de forma:

a. =MINIM (A1:D7) c. =MINIM (A3) – MINIM(D5)

b. =MIN (A3:D5)

S-ar putea să vă placă și