Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Privind aprobarea Avizului asupra proiectului


de lege pentru modificarea unor acte normative
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ
asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte


normative, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 7 din 18 ianuarie 2022) de
către domnul Dan Perciun, deputat în Parlament, și comunică următoarele.
Potrivit notei informative, proiectul de lege are drept scop acordarea unor
măsuri suplimentare de protecție socială a consumatorilor casnici, precum și a
familiilor defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului, în urma
majorării tarifelor pentru consumul de energie termică în contextul majorării
tarifelor la energia termică, pentru perioada rece 1 ianuarie – 31 martie 2022.
Respectiv, proiectul prevede modificarea Legii nr. 192/2021 privind compensarea
diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada
rece a anului (în continuare – Legea nr. 192/2021) și a Legii nr. 190/2021 cu
privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada
rece a anului (în continuare – Legea nr. 190/2021).
Luând în considerare situația determinată de creșterea prețului pe piețele de
gaze naturale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, precum și în
contextul majorării prețurilor la energia termică, statul trebuie să întreprindă
măsurile necesare pentru a susține consumatorii casnici de energie termică și
familiile defavorizate beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului.
Având în vedere cele menționate, proiectul de lege se susține cu următoarele
propuneri:
1. Din punct de vedere redacțional, expunem necesitatea ca la art. I, referitor
la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 190/2021, să se precizeze la care cereri se face
referință.
2. Pentru interpretarea corectă a prevederilor legale, se propune ca în art. I
din proiect, referitor la art. 1 alin. (5) din Legea nr. 190/2021, după textul
„reexaminate în conformitate cu alineatul (3)” să se introducă textul „și (4)”.
3. În contextul intrării în vigoare la data de 30 noiembrie 2021 a Legii
nr. 192/2021, se constată că, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, compensaţia diferenţei
de preţ în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică pentru fiecare
consumator casnic constituie 67 % din diferenţa de preţ în urma majorării tarifelor
reglementate la energia termică pentru un volum lunar consumat de până la l Gcal.
Întrucât energia termică este utilizată atât pentru încălzirea spaţiilor locative, cât
şi pentru prepararea apei calde menajere, rezultă că compensaţia din diferenţa de
preţ în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică în prezent se
calculează pentru ambele servicii consumate în volum de până la l Gcal lunar. De
menţionat că acelaşi principiu se aplică şi în cazul consumatorilor de gaze naturale.
Totodată, compensațiile acordate consumatorilor casnici de gaze naturale, în
4

conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2021, nu fac distincție între modul de


utilizare de către consumatori a gazului natural – încălzire, prepararea apei calde
menajere sau pregătirea hranei, comparativ cu consumatorii casnici de energie
termică, în cazul cărora pentru prepararea apei calde menajere este utilizată
energia termică livrată în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică, care este facturată separat, per unitate de măsură „Gcal”, la tariful identic
aplicat pentru încălzire. Astfel, pentru un spor de precizie normativă, în scopul
evitării interpretărilor în acest sens, considerăm oportun de a indica expres acest
fapt în Legea nr. 192/2021, modificând art. II pct. 1 din proiect după cum urmează:
„La articolul 6, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Compensarea diferenței de preț/tarif în urma majorării tarifelor
reglementate la energia termică se acordă consumatorilor casnici conectaţi la
sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pentru încălzire şi prepararea
apei calde menajere.
(2) Compensarea diferenței de preț/tarif în urma majorării tarifelor
reglementate la energia termică (inclusiv pentru încălzirea şi prepararea apei calde
menajere) pentru fiecare consumator casnic constituie 80% din diferența de preț
în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică pentru un volum lunar
consumat de până la 1,5 Gcal (inclusiv).”
4. La art. II pct. 3, textul „alineatul (6)” se va substitui cu textul „alineatul
(3)”.
5. Pentru a ajusta noțiunile utilizate în Legea nr. 192/2021 cu termenii
utilizați în domeniile de livrare a gazelor naturale și energiei termice, în scopul
interpretării univoce a acestei noțiuni, se propune completarea art. II din proiect
cu următoarea prevedere:
„La articolul 2, noțiunea asociațiile de locatari va avea următorul cuprins:
„asociație de locatari – gestionar al fondului locativ care consumă gaze
naturale sau energie termică în baza unui contract de furnizare a gazelor naturale
sau energie termică încheiat cu furnizorul de gaze naturale sau cu furnizorul de
energie termică, utilizându-le pentru necesitățile casnice ale membrilor asociației
de locatari (persoane fizice) sau/și pentru producerea de energie termică prin
intermediul propriilor cazangerii;”.
6. La art. III, alin. (2) urmează să se completeze cu textul „ , cu excepția
prevederilor articolului I alineatul (1), care se pun în aplicare începând cu
1 noiembrie 2021”.
Suplimentar, punctul 5 din nota informativă urmează a fi modificat prin
substituirea referirii la Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social cu referirea
la Legea nr. 190/2021.
Concomitent, realizarea propunerilor de la art. II din proiectul de lege atrage
după sine alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. În acest
context, vor fi înaintate propunerile de intervenție, prin redistribuiri de resurse
între programele de cheltuieli bugetare, inclusiv în cadrul unui eventual exercițiu
de modificare a bugetului de stat pentru anul curent.