Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA lui NECHIFOR LIPAN din romanul “BALTAGUL” de Mihail

Sadoveanu

Mijloace de TEXT PROPRIU-ZIS TRĂSĂTURI


caracterizare

Caracterizare "Locuitorii aceştia de sub brad


directă, prin sunt nişte făpturi de mirare. Iuţi Nechifor Lipan este un personaj absent, soţul
descriere, prin şi nestatornici ca apele, ca Vitoriei, care concentrează în jurul său toate
părerea vremea; răbdători în suferinţi ca acţiunile şi întreg zbuciumul interior al femeii,
celorlalte sş-n ierni cumplite, fără griji în în strădania de a afla adevărul despre omul ei şi
personaje bucurii ca şi-n arşiţele lor de de a împlini actul justiţiar al pedepsirii
despre el. cuptor, plăcându-le dragostea,
vinovaţilor.
şi beţia, şi datinile lor de la
începutul lumii, ferindu-se de
alte neamuri şi de oamenii de la
câmpie şi venind la bârlogul lor
ca fiara de codru - mai cu samă
stau ei în faţa soarelui c-o inimă
ca din el ruptă: cel mai adesea
se desmiardă şi luceşte - de
cântec, de prietinie. Aşa era şi Nechifor Lipan era oier din Măgura Tarcăului
acel Nechifor Lipan, care şi îşi câştiga existenţa ca toţi muntenii “cu
acuma lipsea”. „Nechifor Lipan
toporul ori cu caţa”, el fiind dintre “ cei mai
s-a arătat totdeauna foarte
priceput în meşteşugul
vrednici “, pentru că-şi întemeiase o stână de oi
oieritului. Stânile i-au fost bine la munte. Asemeni ţăranilor sadovenieni, îşi
rânduite şi ciobanii ascultători. petrecea o mare parte din viaţă în mijlocul
Bacii nu ştiau numai istorisiri, naturii“ cu Dumnezeu şi cu singurătăţile“,
ci cunoşteau taina laptelui acru mutându-şi oile de la munte la şes, în funcţie
ş-a brânzei de burduf. Îi veneau de anotimp, apoi se întorcea întotdeauna la
scrisori şi cereri de departe, din casa şi la familia lui, pentru că “munteanul are
nişte târguri cu nume ciudate”. rădăcini la locul lui, ca şi bradul“. Nechifor
„La mustaţa neagră şi la ochii plecase toamna, ca de obicei, să cumpere nişte
aceia cu sprâncene aplecate şi oi de la Dorna, dar acum era Sfântul Andrei şi
la toată înfăţişarea lui îndesată
el nu se mai întorsese. După cum socotise
şi spătoasă, Vitoria se uita
ascuţit, căci era dragostea ei de
Vitoria, bărbatul ei întârziase şaptezeci şi trei
douăzeci şi mai bine de ani. de zile şi acest fapt a stârnit nelinişte şi bănuieli
Aşa-i fusese drag ş-acum, când negre nevestei.
avea copii mari cât dânşii.”
„Într-un an au fost ochi negri; Autorul nu face în mod direct un portret fizic,
într-altul nişte ochi albaştri de înfăţişarea lui Nechifor se alcătuieşte din
nemţoaică. Înţelegea ea într-o memoria afectivă a Vitoriei, care-şi aminteşte
privinţă că, pentru un bărbat ca că avea “mustaţa groasă, adusă a oală“,
dânsul, acelea-s petreceri – cum sprâncenele lăsate şi statura “îndesată şi
bei un pahar cu vin, ori rupi o spătoasă“. Chipul bărbatului se încheagă în
creangă. Ea era deasupra
ochii femeii, pentru că acesta îi fusese drag din
tuturora; avea într-însa o putere
ş-o taină, pe care Lipan nu era
tinereţe şi-i “era drag şi-acuma, când aveau
Caracterizare în stare să le dezlege. Venea la copii mari cât dânşii“. Legătura spirituală
indirectă prin dânsa ca la apa cea bună”. dintre cei doi soţi este solidă şi eternă, ea se
fapte, prin „Dacă-i soţul dumitale, apoi n- bazează pe “dragostea ei de douăzeci şi mai
atitudine, prin am ce zice, vrednic român bine de ani”.
relaţia cu numai nu-mi plăcea că se ducea
celelalte la drum asupra nopţii”. Portretul moral reiese din mărturisirile,
personaje sau „ –Era om cu harţag la chef, se amintirile şi atitudinile oamenilor care-l
prin felul de a învoi Victoria. Nu-i putea sta
nimeni împotrivă. Odată... ne-au
vorbi. ieşit înainte oameni mânjiţi pe cunoscuseră. Inteligent şi ambiţios, Nechifor
obraz cu funingine. Au ridicat Lipan era ştiutor de carte şi-i plăceau pildele şi
ciomegele asupra noastră şi au poveştile cu tâlc, pe care le spunea cu farmec
strigat să lepădăm paralele. pe la petrecerile din sat, animând cu veselia lui
Nechifor avea baltag. Numai şi- toate adunările. Fire comunicativă şi pasională,
a lepădat din cap căciula, şi-a
lui Nechifor îi plăceau femeile frumoase, însă
scuturat pletele şi-a înhăţat
baltagul. Atâta a strigat: Măi nu depăşea limitele bunului simţ şi ale
slăbănogilor, eu pe voi vă respectării familiei. Această trăsătură reiese din
pălesc în numele tatălui şi vă atitudinea Vitoriei de a respinge cu fermitate
prăvălesc cu piciorul în râpă. previziunile babei Maranda, vrăjitoarea satului,
Aceia au ferit pe după nişte că bărbatul ar fi părăsit-o pentru o femeie cu
ciritei şi duşi au fost. De hoţi nu ochii verzi. Îi plăceau petrecerile, dar era
se temea: avea stăpânire asupra uneori plin de „harţag”. Era un om care nu se
lor. Doar dacă l-or fi pălit dintr- sfiia să-i cinstească pe trecători, banii nefiind
o lature, prietini, pe furiş”. consideraţi importanţi, generozitatea lui
„- Adevărat, era un om cu trensformându-se chiar în risipă.
harţag la chef, se învoi Vitoria.
Mie mi-era drag când îl vedeam
aşa, cu mare coraj”. Imaginea lui Nechifor se conturează, indirect,
„Eu aş fi avut plăcere să şi din relatările celor care-l cunoscuseră ca pe
cinstesc cu dânsul ca şi cu un om generos, „nu se uita la parale, numai să
dumneavoastră. Eu cu oamenii aibă toate după gustul lui“, prietenos şi
de la mine din sat nu cinstesc, sociabil, era „meşter la vorbă“, „oier cinstit şi
dar cu oamenii străini îmi place, mândru“, om vrednic şi fudul“. În toate
că ei sunt călători, au necazuri locurile unde a întrebat de el, oamenii vorbeau
şi-i bine să le stai înainte cu un cu prietenie despre „munteanul cu căciula
pahar dulce şi vorbă bună. Dar brumărie şi călare pe un cal ţintat”, ca de un
omul acela zicea că se duce om cinstit, plătindu-şi datoriile şi iubitor de
noaptea; că se bucură să umble
animale.
pe lună. De oameni răi spunea
că nu-i pasă; are pentru dânşii
pistoale încărcate în desagi. S-a Sobrietatea stilului este dată de timpul mitic în
dus şi într-o vreme a prins a care se petrec întâmplările, un timp al
cânta din solz, ca să nu-i fie credinţelor strămoşeşti, într-o lume arhaică,
urât”. foarte puternic legată de natura înconjurătoare,
de superstiţii, de legi strămoşeşti nescrise , dar
păstrate cu sfinţenie.

S-ar putea să vă placă și