Sunteți pe pagina 1din 9

SUBIECTE

SIMULARE ADMITERE
06 martie 2022

SPECIALIZARE: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ


SUBIECTE: CHIMIE (întrebări 1-45)

VARIANTA B

CHIMIE ORGANICĂ
1 Adiția bromului la 1,3-butadienă se poate face:
A. numai cu obținerea de compuși dibromurați vicinali;
B. cu obținerea 1-bromo-1-butenei;
C. cu obținerea produsului majoritar 1,4-dibromo-1,3-butadiena;
D. cu obținerea produsului majoritar 1,4-dibromo-2-butena;
E. cu obținerea produsului majoritar 3,4-dibromo-1-butena.
2 Se consideră compusul cu formula procentuală 61,02% C, 23,72% N, 15,26% H și masa
moleculară 59 g/mol. Alegeți afirmația corectă:
A. compusul prezintă trei izomeri;
B. doi dintre izomeri sunt amine secundare;
C. un izomer este mai puțin bazic decât amoniacul;
D. doi dintre izomeri sunt amine primare;
E. toți izomerii pot reacționa cu clorura de acetil.
3 Știind că randamentul reacției de oxidare parțială, în prezența oxizilor de azot, a 80 m3
metan (măsurat la 27°C și 2 atm), a fost de 80%, concentrația soluției de formaldehidă
obținută după adăugarea a 328 kg H2O, este:
A. 37%;
B. 50%;
C. 27%;
D. 47%;
E. 60%.
4 Se consideră următoarea succesiune de reacții:

Compusul C este:
A. p-cloro-anilină;
B. m-cloro-anilină;
C. p-cloro-nitrobenzen;
D. m-cloro-nitrobenzen;
E. m,m’-dicloro-nitrobenzen.
5 Alegeți afirmația adevărată:
A. formulei moleculare C3H4O2 nu-i corespunde niciun compus carbonilic;
B. formulei moleculare C7H6O îi corespund trei compuși carbonilici cu nucleu aromatic,
izomeri de poziție;
C. se poate obține oglinda de argint la tratarea cu reactiv Tollens a amestecului obținut în
VARIANTA B

reacția de hidroliză 2,2-dicloropropanului;


D. între moleculele dintr-o soluție de formol se pot stabili legături de hidrogen, dipol-dipol și
van der Waals;
E. în reacțiile de condensare între compuși carbonilici, acetaldehida poate fi doar
componentă carbonilică.
6 Se obține un acid carboxilic în reacția:

7 Se dau următoarele afirmații referitoare la reacțiile de halogenare a alchenelor:


1. reacția de adiție a clorului are loc numai în faza gazoasă;
2. cel mai ușor se adiționează acidul iodhidric, apoi acidul bromhidric și cel mai greu acidul
clorhidric;
3. pentru determinarea cantitativă a alchenelor este obligatorie creșterea temperaturii sau
utilizarea catalizatorilor pentru mărirea vitezei reacțiilor de adiție a clorului sau bromului;
4. halogenarea alchenelor se realizează direct doar prin adiția halogenilor și a hidracizilor;
5. cel mai ușor se adiționează iodul, apoi bromul și cel mai greu clorul;
6. reacția de adiție a halogenilor poate avea loc în CS2.
Selectați afirmații FALSE:
A. 1, 2, 3, 4;
B. 2, 4, 5, 6;
C. 3, 4, 5, 6;
D. 1, 3, 4, 5;
E. 1, 2, 3, 6.
8 Peptida simplă provenită de la alfa-alanină ce conține 18,76% N este o:
A. dipeptidă;
B. tripeptidă;
C. heptapeptidă;
D. pentapeptidă;
E. nonapeptidă.
9 Policlorura de vinil are următoarele proprietăți, cu EXCEPȚIA:
A. rezistență la agenți chimici;
B. izolant electric;
C. rezistență la agenți atmosferici;
D. solubilă în cetone și esteri;
E. rezistență termică foarte ridicată.
10 Sunt substanțe solubile în apă, cu EXCEPȚIA:
A. etanol;
B. zaharoză;
2
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

C. celuloză;
D. acid acetic;
E. acetonă.
11 Pentru următorii compuși se dau afirmațiile:

1. compusul 2 are caracter acid mai pronunțat decât compusul 5;


2. compusul 4 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 3;
3. compusul 5 are caracter acid mai slab decât compusul 1;
4. compusul 7 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 3;
5. compusul 6 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 4.
Sunt adevărate:
A. 1, 2, 4;
B. 2, 3, 5;
C. 1, 2, 3;
D. 2, 3, 4;
E. 3, 4, 5.
12 Acetatul de benzil se obține în reacția:
A. acid benzoic + alcool etilic;
B. alcool benzilic + etanol;
C. acid acetic + fenoxid de sodiu;
D. clorură de acetil + alcool benzilic;
E. clorură de benzoil + etanol.
13 Alegeți afirmația corectă:
A. structura primară a proteinelor se referă la orientarea în spațiu a macromoleculelor
proteice;
B. asocierea moleculelor proteice nu se poate realiza prin legături de hidrogen;
C. structura terțiară a enzimelor are rol decisiv pentru activitatea acestora;
D. structura terțiară a proteinelor se referă la identitatea aminoacizilor componenți și la
succesiunea lor;
E. nu există proteine naturale care pot adopta un aranjament elicoidal.
14 Se dau următorii compuși:

Se pot diazota:
A. 1 și 2;
B. 2 și 5;
C. 1 și 3;
3
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

D. 2 și 4;
E. 3 și 4.
15 Alegeți afirmația FALSĂ:
A. în structura ciclică a glucozei, toate grupările hidroxil au reactivitate identică;
B. aldozele și cetozele pot reacționa cu 2,4-dinitro-fenilhidrazina;
C. între alfa-glucoză și beta-glucoză se stabilește un echilibru în soluție;
D. reducerea aldozelor și cetozelor conduce la obținerea de polioli;
E. monozaharidele pot participa la reacții de eterificare și esterificare.
16 Se dă schema de reacții:

Știind că, compusul A este carbidul, compusul E:


A. este acidul propionic;
B. se poate obține și prin oxidarea acidului lactic;
C. este acidul propenoic;
D. este un acid gras;
E. la tratare cu hidracizi rezultă compuși care nu prezintă izomerie optică.
17 Câți compuși se pot forma la tratarea clorurii de acetil cu compuși aromatici având
formula moleculară C7H8O, în absența AlCl3?
A. trei;
B. patru;
C. șapte;
D. cinci;
E. doi.
18 Alegeți denumirea corectă a compusului cu următoarea structură:

A. fenil-dimetiletanol;
B. dimetil-p-tolilmetanol;
C. benzil-dimetilmetanol;
D. benzil-izopropanol;
E. dimetin-p-tolilmetanol.
19 Următorii compuși pot participa la reacții de substituție la nucleu în poziție orto, cu
EXCEPȚIA:
A. acid benzoic;
B. cumen;
C. toluen;
D. anilină;
E. cloro-benzen.
20 Se dă schema de reacții:

Alegeți afirmația FALSĂ:


4
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

A. compusul D poate reacționa cu acidul azotic, formând un produs cu proprietăți explozive;


B. compusul B poate juca rolul de agent de alchilare;
C. reacția de transformare a compusului A în compusul B este o adiție;
D. compusul D se utilizează în industria farmaceutică;
E. compusul C prezintă izomerie de funcțiune.
21 Selectați asocierea corectă între reactanți și produșii de reacție:
1. CH4 + O2
2. CH4 + 1/2O2
3. CH4 + CH4
4. CH4 + H2O
5. CH4 + NH3 + 3/2O2
6. CH4 + 2O2
a. CO + 2H2
b. C2H2 + 3H2
c. HCN + 3H2O
d. C + 2H2O
e. CO + 3H2
f. CO2 + 2H2O

A. 1-d, 2-b, 3-c, 4-e, 5-f, 6-a;


B. 1-e, 2-b, 3-c, 4-f, 5-d, 6-a;
C. 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c, 6-f;
D. 1-d, 2-a, 3-e, 4-f, 5-c, 6-b;
E. 1-e, 2-b, 3-a, 4-f, 5-c, 6-d.
22 Compusul obținut prin oxidarea etanolului, ce conține cu 1,58% mai mult oxigen
(procente de masă), este:
A. etanalul;
B. acidul acetic;
C. dioxidul de carbon;
D. formolul;
E. eterul etilic.
23 Hidrocarbura și catalizatorul utilizați la obținerea industrială a oxidului de etenă sunt:
A. C2H4 și Pt;
B. CH4 și oxizi de azot;
C. C2H2 și Ni;
D. C2H6 și Hg;
E. C2H4 și Ag.
24 Compoziția procentuală de masă a amidonului este:
A. 63,15% C, 5,12% H, 31,73% O;
B. 49,38% C, 6,17% H, 44,44% O;
C. 31,73% C, 5,12% H, 63,15% O;
D. 53,19% C, 7,17% H, 39,64% O;
E. 44,44% C, 6,17% H, 49,38% O.
25 Reacțiile de alchilare a arenelor:
A. au loc întotdeauna în prezență de AlCl3 umedă;
B. pot avea loc cu alcani, amine sau cloruri acide;
C. se realizează prin substituția hidrogenului;
D. se pot realiza cu derivați halogenați în prezență de AlCl3 umedă;
E. au loc cu alcooli și HNO3 concentrat.

5
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

26 Selectați afirmația corectă:


A. nu există nicio hidrocarbură cu formula moleculară C7H16 ce nu prezintă atomi de carbon
secundar în moleculă;
B. alcoolul izopropilic este cel mai simplu alcool terțiar;
C. în structura aminelor secundare atomul de azot nu se poate lega de un atom de carbon
hibridizat sp2;
D. există o singură hidrocarbură ce conține în moleculă numai atomi de carbon nular;
E. în structura acidului picric se găsesc doar atomi de carbon secundar.
27 Hidrocarbura gazoasă cu densitatea 2,285g/L la 47°C și 2 atm este:
A. metanul;
B. etanul;
C. etena;
D. acetilena;
E. propanul.
28 Alegeți afirmația corectă:
A. riboza și fructoza prezintă același număr de atomi de carbon asimetrici;
B. glucoza și fructoza sunt anomeri;
C. glicerinaldehida este singura monozaharidă optic inactivă;
D. manoza și galactoza au număr diferit de atomi de carbon;
E. monozaharidele cu 5 sau 6 atomi de carbon prezintă structuri ciclice mai puțin stabile
decât formele aciclice.
29 Prin alchilarea alcoolilor inferiori cu oxid de etenă se pot obține:
A. monoeteri ai glicolului;
B. alchilpoliglicoeteri;
C. compuși cu proprietăți tensioactive;
D. beta-hidroxi-etil-amine;
E. compuși utilizați ca emulgatori.
30 Aldehidele cu nucleu aromatic, cu formula moleculară C9H10O, care pot fi
componente metilenice în reacții de condensare crotonică, sunt în număr de:
A. trei;
B. patru;
C. zece;
D. șase;
E. cinci.
31 În amestecul rezultat la hidrogenarea acidului metacrilic, compusul hidrogenat și
acidul metacrilic se găsesc în raport molar 2:3. Știind că s-au folosit 4,48 L hidrogen
(condiții normale), cantitatea de acid metacrilic inițială a fost:
A. 43 g;
B. 34 g;
C. 20,4 g;
D. 24 g;
E. 13,6 g.
32 Numărul compușilor nesaturați corespunzători formulei moleculare C5H10 (inclusiv
stereoizomeri) este:
A. opt;
B. cinci;
C. șase;
D. nouă;
E. șapte.

6
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

33 Reacționează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina formând un compus colorat:


A. metanul;
B. anilina;
C. fenoxidul de sodiu;
D. acetonitrilul;
E. acetaldehida.
34 Se dă schema de reacții:

Știind că acidul salicilic poate reacționa cu compusul C, formând aspirina, aflați


compusul A.
A. 2-butena;
B. 1-butena;
C. 2-propanol;
D. 2-pentanol;
E. 1-butanol.
35 Se dau următoarele afirmații:
1. acidul glutamic și lisina sunt aminoacizi monoaminodicarboxilici;
2. alanina și valina sunt aminoacizi monoaminomonocarboxilici;
3. cisteina este un hidroxi-aminoacid;
4. adrenalina este un aminoacid derivat de la tirozină;
5. aminoacizi naturali pot fi esențiali sau neesențiali.
Sunt FALSE:
A. 1, 2, 4;
B. 2, 3, 5;
C. 1, 4, 5;
D. 2, 3, 4;
E. 1, 3, 4.
36 Selectați compusul ce se poate utiliza drept combustibil:
A. izobutena;
B. diclorodifluorometanul;
C. tetraclorometanul;
D. metanolul;
E. etena.
37 Indicele de iod al trioleil-glicerinei este:
A. 57,60;
B. 127,43;
C. 86,20;
D. 110,25;
E. 82,40.
38 În urma tratării a 22,4 L acetilenă (condiții normale) cu clorură de diamino-cupru(I)
rezultă o cantitate de acetilură egală cu:
A. 156 g;
B. 152 g;
C. 88 g;
D. 304 g;
E. 202 g.
39 Un amestec format din propanal și propanonă a fost supus reacției de condensare
crotonică aleatorie. NU se regăsește printre produșii de reacție:
7
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

A. nona-3,6-dien-5-onă;
B. 2-metil-2-penten-al;
C. 3-hexen-2-onă;
D. 4-metil-3-penten-2-onă;
E. 2-metil-3-penten-al.
40 Următoarele afirmații referitoare la acetatul de vinil sunt adevărate, cu EXCEPȚIA:
A. se obține printr-o reacție de adiție între acidul acetic și acetilenă;
B. se află în relație de izomerie cu patru acizi carboxilici aciclici (inclusiv stereoizomeri);
C. formează la tratare cu 1 mol H2 un compus ce conține doar atomi de carbon primar;
D. are NE = 1;
E. poate participa la reacții de polimerizare și copolimerizare;
41 Acizii carboxilici NU pot reacționa cu:
A. reactivul Bayer;
B. Na;
C. CaO;
D. CuO;
E. NaOH.
42 Se dă structura următorului compus:

Selectați afirmația adevărată:


A. nu prezintă niciun atom de carbon nular în moleculă;
B. nu prezintă activitate optică;
C. prezintă NE mai mică decât 1,2-difeniletanul;
D. conține doi atomi de carbon cuaternar în moleculă;
E. conține șapte atomi de carbon primar în moleculă.
43 Se dau următorii compuși:
1. cetone;
2. aldehide;
3. brom;
4. acid bromhidric;
5. alcooli;
6. acizi carboxilici;
7. acid clorhidric.
Pot rezulta în urma hidrolizei derivaților dibromurați geminali:
A. 1, 2, 7;
B. 1, 2, 4;
C. 3, 4, 5;
D. 1, 2, 7;
E. 3, 5, 6.
44 Insulina:
A. este principalul hormon secretat de glandele suprarenale;
8
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA B

B. are structură derivată din acizi grași;


C. prezintă două lanțuri polipeptidice legate între ele prin punți disulfidice;
D. a fost primul hormon izolat și identificat;
E. are structură sterolică.
45 Se consideră izomerii cu formula moleculară C7H8O2. Câți izomerii cu nucleu
aromatic pot reacționa cu NaOH în raport molar de 1:1 și cu Na metalic în raport molar
de 1:2?
A. unu;
B. patru;
C. trei;
D. șase;
E. cinci.

Masele atomice relative pentru principalele elemente chimice


H=1 O = 16 Mg = 24 Ba = 137 Cu = 64 Cl = 35,5
C = 12 S = 32 K = 39 Cr = 52 Zn = 65 Br = 80
N = 14 Na = 23 Ca = 40 Mn = 55 Ag = 108 I = 127

9
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro

S-ar putea să vă placă și