Sunteți pe pagina 1din 786

MrNlsrERUtINVATAMINTULUI

Acod. M. NICOIESCU

N. D!f'ICULEANU

':";
A PATRA
EDITIA py

qUF.
I
I
LA EDITIA
PREFATA A IREIA \.

Ed,ilia a treia a. aol'urnutrui I atr ruanwalulwi de analizd. maternaticd


nu, prezintd. ntodificd.ri structwralefald. d,eed,ilia preced'entd..Am linwt totwpi
sd i.ndreptdrnpe ci.t posibil ati,t eroril'e gi scd'fd'ril'edatorite autorilor, ctt;i
erorile d,etipar.
Am profitat de acest prilei ca sd. simpliJicd'm prezentarea unor capi-
tole, precwm si unele demonstralii. In, acel,api timp arn cd.utat sd' aplicd.m
nra.i comsecaentgi mai ad;i,ncit conceptwl general, d,efunclie introdot's chiar
la inceputul, rnanualului la stud'iwl aplicaliilov I'ui' R saw R2 i'n Rz sau R3,
priai.te ca spalii aectorial,e,ad,icd.La stwd,iwl,aga-numitelor funclii uectoriale.
Era natural, ca sd.d'd.m;i i'n acestc6t'2,cd ;i in cazwl'apl,icaliilor nuvne'
rice, o interpreture fizicd. d'eriaatei i,ntii ;i deriuatei a doua. In acest rnod,,
studentwl,este mai bine pregd.tit sd abordezestud,iile ulterioare de geometrie
satt, de mecanicd..
Este probabil, cd. i,n aceastd.ed'i[ie se aor strec%rclalte erori. Vorn fi
recunoscd.toricolegil'orca.rene aor sernnala I'ipswril,ede orice fel', aiutind'u'ne
astfel sd ne i.mbund.td.limcontinuw Prezentarea manwalwlwi.

AUTORII
PREFATA
LA EDITIAA DOUA

Interaal,ul, de tirnp foarte scurt la care aceastd ed,,itieu,rmeazdprirnei


edili'i nu ne-a i'ngd'duit sd reflectdm prea rnotlt asupra twtwror i.mbunritdti-
rilor ce s-ar fi pwtut aduce tn redactarea;i prezentareamaterialului din
acestaolum ;i nici nu ne-a perm'is sd culegetnobseraaliilefdczile de cititori.
Cw toate Aceste&,am Procedatla unele modificdri pe care le-am crezut abso-
l,wt necesarepentrw mai buna Lnlelegerea Jenomenelortnatenzat,ice l>rezentate.
Astfel, stwdiul girwrilor conaergente se prez,intdmai sistetnaticdacd estepre-
cedatde stwdiwl,s,irurilor c&re conl)ergcd,trezero. Am'introdws 6n noua editie
acest stwdiu prel,irninar.
De asemenea,stud'iul fwncliitror 'integrabile Riemann a fost completat
cu teoremade ecltiaalenlda lui Lebesgue.Prezentareaacestwicriteriu Gyeun
interes gtiinliJic deosebit: pe de o farte, cititorwl, capdtd o infornralie precisd
asupra structwrii fwncliilor 'integrabi!,eRiemqnn; pe de al,td parte, cyiteriul
lwi Lebesgue delim'iteazd.exact dameniul de ,integrare cu rnetoda Riemann.
'1900,
In fapt, dupd ce Lebesgue,tn jurul anulwi a oblinut teorema sa d,e
caracterizare a 'integrabil,itdlii i,n senswl,lui Riernann, a trebu,it sd se gtn-
d.eascd. la un alt lrocedew pentru a extinde integrala Rietnann; gi astfel a
ajuns la integrala care-i poartd. numnle.
Din lunct de aedere metodologic, criteriul lui Lebesguepermite sd. se
dea dernonstralii rnwlt mai simple tuturor proprietdli.lor priaind funcliile inte-
grabile Riernann ;i calculul cu acestefunclii. Aceste demonstratii figureazd
tn edilia de fald..
In afard. de aceste rnodificdri mai 'imPortante, s-aw mai ad,us, de-a
l,ungul,i,ntregul,ui curs, wnele mici, indrefitdri gi modificdri l>e care nu le ynai d)
enumerd.rnaici.
Toate tnd,reptd.r'ile,addugirile ;i cltiar swprirndlilrc fdcute cu scopwl
amel,iord.rii ailt a formei cAt pi a conlinuiulwi nw modificd linia generald
PREFATA

v ne men!'inemrugd.minteacdtre colegii no;tri de specia'


a. ma.nual,wlwi.De a.cee6r
de
I,itate ;i cd.tre toli cititorii d,e a ne sencnala erorile eaentwal'escd'pate9i
a ne trimite toate obseraaliile swsceptib'il,ede a contribwi I'a o ;i mai bund'
brezetttare a acestwi tnanual,'
1962
AUTORII
Decembrie,

LA EDITIA'/NTII
PREFATA

fi
expe-
cartea de fa[d. reprezintd, i.tt cea mai rnare tnd.swrd.a sa, fructwl'
sd.i., precu'm al, unor repetate dezbateri, in
rien!.ei didactice e autorilor ;'i
celor rtr'ai bune rnijloace de prezen-
gedi'nlelede colectitt ale catedre'i, aswpra
tor"'o noliunil'ot d,e bazd'ale anal'izei
pentrw
Intieaga teorie a integralei, ca gi teoria curbelor rectificabil,e,
f,i a nu. rla d,eci,tacested.owd,exemfle, poartd. pecetea, a;a' culn sint redactate
aici, a discr,tliilor fructuoase purtate i.n colectiail, amintit mai sus.
pl'ecare wn
In consecinld., manualatl de fa{d., cere ere ca pwnct de
manual, mai nechi al, unuis. d,intre autorir, se deosebegte in mod'sensibdl'de
acesta.
Ex'istd',in llimul ri,nd, o deosebirei,n ordonarearnat.eriei,care a' u,rma'|,
ile in rnanwalul, de fa!d', t'n mod strict, Progratna analiticd"
Aceastd.frogramd' este d'iJeritd'de programa d'in 7949, ca gi de cea
d.in 7953.Ca urmare, conl,inwtultnsug'iaI actual,wluimanual esternai cufrin-
zd.tor clectt al aechiulwi manual'
prece'
In anii, regimulwi, d,ernocrat-popttlara aawt loc o i'nflorire fd.rd'
d,in ce i,n ce rna'i I'argi
d.ent a cercetdrii matematice, ca.le & cuprins sectoave
puternicd' de ana'
ale aceste,ictisciptine. In Particul&r, s-6t creat o gcoald.
co'n-
ti.zd.fwnc{ionald. gi topologie, fr'in efortwrile reunite ale catedreloTca're
Facwl'tdlii de rnaternaticd. a Uni'
stituie ,itAri secyia ie aiatizd. a ;i Jizicd'
f uersitd.lii d"in Bwcure;ti'
,lMiron lo calcul diferenfial 9i integtal, 1949;2" Anallzd matema-
i Nicolescu:
ticE. vol. II, 1953.
PREFATA

In dezaol,tareaacestei g'coli, crtrsotl de o.na.lizd,matemq.ticd(calcwtwl


d,iferen,tial,gi integral,) a jucat ;i ua treb+r,isd continue sd,joace un rol de
bazd. Iatd d,e ce am consideratneces&rsd. dfun o orientare corespunzdtoare
acestoti curs, tintnd, - binetnleles - sez,],il,a de tradilia creatd,gi ueri,ficatd
frr.n experienla de ati,lia ani d.e la catedva de calcul d,iferenlial ;i integrat.
Arn linwt, d,e asem,enea,se&nla de locul, d,in ce in ce rnai irnportant,
pe care algebra abstractd.i'l' joacd in cercetareamateuoaticdactuald,.Metodele
algeltrei aw pd.trwns astd.zi tn aproape toate cel,el,qlted.iscipline tnatentatice.
Din acest naotia, dernnrcareaprecisd i.ntve cliuerselesectoareal,e actiuitd.lii
matenoaticed,euineo operalie din ce i,n ce mai grea. o astfet d.edernarcare,
d'acdesteprea net subliniatd.,este chiar ddu,ndtoareid,eii d.ewnitate pe care
cercetdtorwl incepdtor trebwie sd. o cap:sted,in studiul d.iversel,ord.isciptine
waterm,atice.
Toli factorii enwnerali w'tai stts gi,-awad,us contribwlia l,or i,n tnfdti-
sarea actuald.a curswlwi. O consecinld,a acestuifapt o constitwie,d,eeiem-
plu, lwnerea i.n acord a terncinologiei.wtilizate i,n curs cu terrninologi,ain
uz 6n cercetareaactuald, frecwrn 9i ottilizareafrecaentd a limbajwlwi aecta-
yisl, care are dwblu aaantuj : d,e a si,w'tplifi,caprezentarea ;i d,e a i.nl,esni
drumttl st're analiza fwnclional,d.
Volwnwl acestui curs poate apd.reaprea mare fald d.enumd.rul d,e ore
atribuit analizei rnatenoatice prin progratna actwald.
Am fi putwt foarte bine sd.prezentfunacestcurs ca o reprod,ucere fid.etd
a lec!.iilor orale, l,ucru ca.re &r fi noicgorat (nu prea mwlt, totu;i) volumul
acestu'icurs. Considerd.rninsd cd clacd.aceastd.rnetodd.se foate susline cu
argwrnentevalabile, pentru un cwrs d.e speci,aliz&re,ea dev'inede-a d,reptwl,
ddundtoare,i,n cazwl,wnwi cwrs fundarnental. Dacd profesorwl, d.i.nlipsd. d,e
timp sau pentru n+otiaed.eordin pedagogic,gdsegtecw cale sd prezimle,i,ntr-o
leclie aorbitd, nwrnai li,niile general,eale wnui ralionament, stud.entul,trebwie
sd poatd gd.si tn ynamualralionarnentu,l,expus in toate d,etaliil,e.Mai rnalt
d,ecitatit, otn adeudrat manual, consacyatotnei rnaterii fwnd,amental,e trebuie
sd poatd,serui stwd,entwlwi;i d,upd.trecered.exa?nenel,or cct o carte
respecti,ne,
de referinld,, analogd unwi ,,diclionar politehnic" pentrw wn inginer.
Intrucit aceastd.carte este d,estinatd.stwdenlil,or,awtoyii si,nt i,nteresa,t'i
i,mcea mai mq.rerndsurd,sd cunoascd,rezu,ltateleexparienleifd.cwtecu yn&mu-
alwl, de fald. la cel,el,al,teinstitulii d,e i.nud.ld.ntintsvtperior; ei aor Prirni cu
recuna;tinld toate obseraaliilecare aor cantribwi la i.wbwnd.td.lirea euentnal,e-
lor edilii urmd.toare.
AUTORII
Copitolul l

$r FUNCTII
MULTTMT

$ L A p o r t e n e n l d , i n c l u z i u n e ,p o r l i l e u n e i m u l l i m i

Vom adopta aga-numituTpunct de uedere.naiz-inexpunerea noliurrilor


t- din teoria muilimilbr, adic6 vom da noliunilor fundamentale-, mulfirne,
relafie, proprieiate, corespondenfl etc., inlelesul pe care-l au in limbajul
obignuit.

1 . E x e m p l ed e m u l l i m i

Denumirile mulfime, gr5madS, ansamblu, colectie slnt sinonime"


Iatb citeva exemple de mullirni concrete:
1) Mu1limea oamenilor de Pe glob.
2) Mullimea litereior alfabetului latin.

2 . E l e m e n t e luen e i m u l f m i

Obiectele din care este alcdtuiti o mu1lime se numesc el,emenleale


mulfimii. Elementele unei mullimi pot fi obiecte de orice naturd, fie obi-
ecte concrete, fie obiecte ale gindirii. Pentru studiu, problema esenliaii
este posibilitatea de a distinge intre ele aceste obiecte.
\:J,

* Vom presupune cunoscute numerele intregi, penttu exemplificarea noliunilot din


acest capitol. Teoria mulfimilor nu necesitd insb cunoagterea conceptului de numir, ci,
dimpotrivb, construitea sumereior necesitS cunoagterea teoriei mullimilor.
MULTIMI $I zuNCTII

din
: 1a un 1oc o mulfime' O carte
tii.*Bi"*""te1e (clfuile) acestei mu1-
prln
Ln conlinut, fie prin format' t1e
(aJe
bate in ralionamente prin litere. '
grafice sau prin combrnalu ce
luri
mari' iar ele-
ri1" s3-"ot"az[ cu'iitere

;e spune de cele mai multe ori "mul-


A"
a"",1-"rli*""- nitota ptin Titeta

o t i t e r 5 p o a t e i n d i c a f i e u n e l e m e n f , d , e t e r m i n a t , f i e u n e l enumit
m e n | auaviabi'ld" d e ta'rgument'
r b i t y a r , n esa.|- er-
arbitrar i.'"."-*ea
minat, al nnei mu$imi. uiJ"l;. "*tu
sau element tt#{:: unei mulfigi' s9
"i:;yffi, sau. tntr-o relalie relativd la elementele
se spune c[ se dH'1ui
*'ii.t-o' ur"JJ"-t^l'"t"tiiiat xr'
inlocuiegte oo .1.-",,t-Triiirii
t'ut't':"";i;e arbitrateesteo
" cbo propri"tu!:'^T,:,^"1,?l::,i"-r*::,.'"11"H
,1""ffirt"
fi valorile ilate elementelor
i.rtentdtate,daci ea o"oio"^ o propozilie "a"oa#a]*oii";;;--;
arbitrare (argumentelor)'

3. Moduri de definire o mullimilor

4. Reloliode egolitote
acela,g'i mu1limi E,
Dacl d-oudlitere, '( Siy' reprezintd' **!"'--11ii"i nu reprezintS'
",,* egal cu v"' Daci x Sr y
." ."r"i"*ily qi *" nu este egal cu y" sar ,,x
"ii"gtl "3t"
;i- r"%ltestJ ,,x
acelasielernent." ,;i;t;+y

I
APARTENENTA, iNCLUZIUNE, PARTILE UNEI MULTIMI

este diferit d" y" . Semnul : se numegte sernn cle egalitate. Se verificb
imediat ci relalia d.e egalitate are urmbtoarele proprietSfi* :
l) x : x (egalitatea este reflexivd) ;
!_: 2) x : y :> y : r (egaiitatea este simetric[) ;
3) *--y Siy:z:)x:z ( e g a i i t a t e ae s t e t t a n z i t i v i L()x , y g i a s i n t
elemente arbitrare ale lui E) .

5. Relolio de oportenenld

Dach a este un element al unei mullimi A (mai precis, dacl litera a


reprezi.ntdun element al mullimii indic&te prin litera ,4), se scrie a € 1
gi se citegte ,,a aparline mullimii A".Dacl.b nw esteelementalmullirnii 1,
se scrie b + A gi se citegte ,,& nu aparfine 7lti A". Semnul € se nunee;te
semn de apartenenld..
Am definit astfel relalia de a(>artenenldintre eiementele unei mui-
t- timi
' si
'in multimea insdsi.
loc' de & e A se poate scrie :{ =t a.

E z en f l e . 5 € { I , 2 , 3 , 4 , 5 , . . . } , 3e{1, 3,7}; 2et2}; -1*{r. 2, 3....};


2 * { 1 ,3 . 7 j ; 3 f { z } ; { r , 3 , 7 } = 7 i t l , 3 , 7 j 7 5 .

6 . P o r l i l eu n e i m u l l i m i

Fie E o mulfime. O proprietate P, care se referd 1a elementelelui E


(pe care unele elemente o pot avea, iar alte elemente pot si nu o aibd),
definegte o mullime format[ din acele elemente ale lui E care alr pro'
prietatea P. O astfel de mulfime formatl din elementea1elui .E se numes-
ie parte a ld E sa11subrnuilinoe a lui E.
Proprietate& ,,fr: r" este adevdrat[ pentru toate elementele;v € E,
este o identitate. Partea definitd de aceasti proprietate se numeste t'artea
plind. a lui E gi este formatl din toate elementele fui E, Asadar E este
o parte sau o submultime (improprie) a sa ins5gi.
DacL a q E, mtillimea {a} format| numai din elementul a este o
parte a lui E. Aceastd parte poate fi definiti ca mullimea punctelor
x e. E care au proprietatea x : &.
* :) este semnul i,mplicaliei, logice. De exemplu, ft : ! :> y : s se citegte
,,*:y implic6, (atrage) !:x", sau ,d,ach z:y, atwci !: x", sau inc5, ,din x: y teznlt'a
! : x". Semnul :) se poate citi, cle asemerea : deci, agadar, prin urmare,
1 = 1e s t e s e m n u l e c h i a a l e n l e i l o g i c e . D e e x e m p l u , a : y ( = ) y : x se citegte: ,,x:!
este echivalent cu y:x",sav, a:y dacd ginumai dacly:x" sa:o ,,x:! atunci gi
numai atunci clnd 3r: x" sa'a. incd ,,penttu ca x: y este necesar gi suficient ca y: fr",
Semnul <+ se poate citi, de asemenea: adic6, inseamnd c5, este acelagi lucru cu etc.
MULTIMI $I FUNCTII
10

u coincide cu -E, atunci '4 se numeg-


a hti E.
lerb si bartea aid'd a lui E, care se
"J;13
1""1"*:1"?Bx,:"1",j;'*?'i
tee x, + x.
PlrlilemullimiiEpo!.ficonsideratecaelementealeuneinoimul-
ti*i, """litl i"i1;iifp,rfit'or tui E,,ei notatl '?J9'.Printre elementele
l"'iir-ii l/\ai r"i r, :" .ilii E,'.bsi {a}dacr a a E'
pa.rlile
"'pi'i'r6i
Putenr decl scne E'e'p (E), 6 e ? (E), ta\ a'p (E)'
Dac[douipin1;iAgiBaleluiEsintformatedinaceleagielemen.
t",."."r1" A:b -i"9it,A:
n [ t ! p'E B i n s e a m n l c d l i t e r e l ee * A ! t : K -
,p (E))-
neazd.sceeasibarte;i;i (*u acelagielement al mullimii pirfilor

a1e sale. Dacb fiecare element


'd'ese citeste ,,.4 este conli'nwtd
si
A C B se scrie de aseme-
include) pe A" (fig. 1). Dacl

AcB A + R
Fis. 2

B b A Si se.,citeqtl'respec-
A nu esteinclusi in B, se scrie A G P sau a" (fig' 2)' vom
incltde.i"
tiv ,,A nu este in"iusa ii n'; '"ol,B;oo E'
C i, oricare ar.fi.partea A a 1ui
;;;"";;*""n!iab lui'E (sauintre
Am definit iiiili"- ii ;iaktiwie int'e plrlile
"riJ
elemerrtelemullimii pirlilor Q-@D' . proprietdlile urmi-
Se verific[ i*"diui ca letipi'a de incluziune are
toare :
(este reflexiv[) ;
;;",B -7 :s A': B (este antisimetrici) ;
ii f C C:>A CC (estettanzttwa)
C'fiind pdrli arbitrare ale lui E)'
OPERATII CU MLTLTIMILE 1l

Relalia de incluziune este a relatie de ord'ine* in multimea par-


Irlor Q @).

I,egltura dintre reTalia de apartenen!5 gi reTalia de incluziune este


exprimatb de urmbtoarele proprietlli :
1) a e A S i A C B : ) a e . t s ;
2) q . e A € t a l C A .
Observa!ie. Proprietatea2 a relaliei de ordine (antisimetria)constituieprocedeul
obignuit de demonitrafie a^egalitSlii a dgua-.mullimi A. ii. B _Fig,.T"i precis, literele I 9i
B leprezintd aoeea;i,mueimef: se aratb intii cE x € A:).v Q B (deci A c B) gi apoi se
arctt cL xQB:)x Ql ( d e c i B c A ) , d e u n d e r e z u l t dA : B '

5 2 . O p e r C I l ici u m u l l i m i l e

1. Reuniuned 5i intersecliq

Fie E o multime, A Si B doui pdrli- ale ei.


I Mu1limea elementelor care apa4in. cel'fwlin une!'q.din mulfirniie .4
qi B se numegte leuniunea lui / ;i B gi se noteazd A l) B (se citegte ,4.
ieunit cu B) (fig. 3). Agadal
f----.,
A U B : t . x ' x € . A s a u . x , e B ) i' o f j - " - - 1
. Semnul U se nume;te serzra d'e L--]-
f eun1,wne. L__J

Exernplu. A UB
{r, 2, 5} U {-1, 0, 2}:"{-1, 0,'1, 2, 5}. Fis.3
* O relalie z uneie
-< 7 definitE pentru
mullimi Jt4 se numegte relali,e de ordine dacl
antisimetricd (z -< / ti / .-< t :) I : y) qI tt
o relatie de ordine; si definim rclalia '
"x
Relalia x 1 y este ireflexiud (x < x nt ate lo

rnei multimi ,?I4 defineqte pe M o stvwcturd d'e


upreun6 cu o ordine tlefiniti pe ea se numegte
mullime ordonatli. Mullimea M este totai ordonat5, dacd oricare at fi elementele x I y cli1a
M avern sa1l t < y, sau y < t(.
I2 MULTIMI $I FUNCTII

Mqlfime1 elementelor care aparlin g'il,wi A ;i lui. B se numegte inter-


sec!'ia7ui A gi B gi se noteazd, A ) B (se citegte: ,4 intersectat cu B
(fig. a). Aqadar:
AnB:{xl%aA qtxeB}.
DTce { gi B nu au nici un elernent comun, atunci intersecfia 1or este
vidd.: A O B: @ . in acest caz se spune c5,A 9i B sint d.isjwnite(fig. 5).
{r, 2, 5} n {0, 2, 5} : {2.s};{1,2,s} n {2.7}: {2};{1,2, i} n{8,7}:o.
Exemptre.
qf)

AltE AOB=6
F i s .4 Fig. 5
Am definit astfel operaliile de reuniune si interseclie, prin care fie-
c6rei perechi (A,B) de pdrli ale lui ,E i se asociazl mu1limea A l) B,
respectiv A n B.
Cele dou6 operafii cu mullimile au urmS.toarele proprietbfi:
I \
tt
d
r r
r f A - , 4 , AnA:l (iclempoteufa),
v

2) (AU B)Uc:AU @ue): @ nB)nc:An(Bnc) (asociativitatea),


3) AU B:B U A A n B:Bfll (comutativitatea),
4) AV (B nC) : (AU B) fl (l U c) ; A n@ g C):@ nB)U @ nq (distributivitatea).
5 ) A U @ : A : A ^ F - A

6 ) A U E : E ; A n A : A
(A, B qi C fiincl pdrli arbitrare ale lui E).

I.egdtura dintre relalia de incluziune gi opera,tiile de reuniune qi intersecfie este expri-


matd cle urmdtoarele proprietbli:
7 ) A c A U B ; A N B CA,
8 )l c B < = > A U B : B ; AcB (=)l fl B:A,
9 )A c B : > A U C c B U C ; AcB:>A nCcB nC,
1 0 )A c C 9 i B c C : ) A l ) B c C ; C c A 9 iC c B : ) C c A n B
(A, B gi C fiind pdrli arbitrare a1e lui E).

Sd definesc in mod asemindtor reurriunea gi interseclia mai mul-


tor mullimi Ar, A2,..., A, notate respectiv
n t

. A r U A " l ) . . . U A " , A r O A r n . . . (\ A, sauU A, i-r


fi A,
i:l

2. Diferenfa.
Complementoro
Fie E o multime, A gi B dou[ pir]i a1e ei. Mul]imea elementelor
lui,4 care nw apartirLlui B se nume;te d.iferenladintre A gi B gi se noteazS
A - B (se citegte ,4 minus B) (fig. 6). Agadar:
A-B:{xlxeA.xEB).
OPERATIi CU MWTIMILE
13
'
Diferen|a A - B se obline eliminind din A elemente care aparlin
;i lui B.
Dacd, A gi B sint disjuncte, atunci A - B : A ; dacd A C B atunci
A - B : 6 .
Diferenla E - A se numegte compl,ementarairui ,4 gi se noteazi, CA,
A;adar:
CA:{(xlxaE, x+Al.

n
VA
,
A

Fis.6 Fis.
Fia 7
7

Compiementata fui ,4 este formati din toate elementele lui -E care


rru aparlit l:uli A.

Lrrm6toarele propriet5li se deduc imediat:

r )C E : a ; l a : E ,
2) E$A): A,
3)AUCA:E; AnCA:s,
1) C@u B) : (Cr) n (CB); c( r n B) :( cA)u ( cB) ,
s)AcB<+$l:SB
(,a 9i B iiincl pdrli arbitrare ale lui E).

Din ptopriet5lile 3 rezuit6 cd:

1e'ile:) tfCA 9i xeQA<=)*EA.

3. Produscortezion

Fie E gi F doui mullimi distincte sau nu. Putem forma perechi ord.o-
nate (x, y) cu elementele celor doui muifimi, cu primul element x din E
;i a1 doiiea element y din F.
S5 considerdm toate perechile (*, y) de acest fel. Mullimea tuturor
perechilor (*, y), considerate ca elemente, se nume;te prod,u,sul,cqrtezisn
al lui E cu F gi se noteaze. E X F. Agadar:

ExF:{(x,y)lxeE,yeF}.
E gi F se numesc factorii produsului cartezian E x F; E este primu!
factor, iarFesteal doilea factor.
MULTIMI SI FUNCTI]
I4

f r q i y s e n u m e s c c o o r d ' o n a t e l e s a u p r o i e c l i i l e e | e m e n t t i u i ( x , ysau
) ; x ea s t e
prima'JoJrdonata **o pti*u proieclie' iar y este a doua coordonat[
-doua
proiecfie'
(o'' bt)' (a'' b') }'
Exernplu. E : {at, a"}, F
: {br' br\' E x F
: {(a'' b1)' @'' b')'
E a11ui F cu 'E' ale clrui
Se poate considera produsul cartezian F x
(i, *) cu y € F 9i x eE;
"t"*"iti""itiperechile
F x E: t(y,x)ly eF, x e,E).
F xE' ln exem-
DacdE #F, vomfacedistinclieintre E xF 9i
plul precedent, avem:
F x E: {(br, a1),(bt, er), (br, at), (br, ar)}'
caz' in 1oc d"eE x E
Dac[ E - 7'-,evident E X F : F x E' in acest
vom scrie E2. Astfel,
Ez : {(x, Y) | x e. E, Y e'E}'
E*emplu.E:{at,ar}'En:{(at'a)'(ot'o')'(a''a')'(o''a'))'
')
a1e produsului cartezian sint, egale
^t' i

irr EtXEzx "' x E,an mulfirni


:uturor gruPelor (,r, *r, ' ' ' ' f,") unoe

n facLati

$ 3, Funclii

1, Defini!iofuncliei

Fie E 9i F d.ou[ mullimi distincte sau nu'

Definilie. Daeilo printr-un-procedeu oareearetlacem s5' eores-


y eF' spunem
*rundfi fieef,rui'element I eB oo elernent qi unul singur
i[ u^ definit o funefie pe E eu valori in F'
E' multi-
Prin fwnclie se inlelege ansamblul format din: mu1limea
mea F gi"corespondenla i'J' de la E 7a F'
FUNCTII
1D
.f este
ieu a
,E se numegte n+wl,timeade drtnilie (satt domeniul de definifie) al
funcfiei, iar F se nume;te mwQimeai,n carefunctia ia ual,ori.
ql,
O funclie se noteaze cu o 1iter6, de exemplu / (se pot folosi gi alte
litere, g, k, F, g, O etc.)"
Daci / este o funclie definiti pe .E cu valori in F, se spune de ase-
menea c5./ este o aplicalie a lwi E i,n F.
Vorn folosi ad-eseanotalia f : E .-+ F care se citegte : funclia / defi-
nitd pe E cu valort in F, sau, aplicalta f a lui E in F.
Dacb. intr-un ralionament intervin doui sau mai multe funcfii, vom
folosi diagrame de forma urmitoare:
G
f . /
".,
E -*F(
\
,;\
H
!,: ll a
unde p-rintr-un grup de semne .^ n lF se inle1ege cd / este o aplicalie
a1rliEinF.
Dacd printr-o funclie f :E -->F, unui elemerlt a. e.E ii corespunde
elementul (unic) b e F, se spune cb, b esteaal,oareafwncfiei f in ,,p'tnc{tl" a,
gi se noteazLf(a). Agadar:
b : f(a).
Se spune, de asemenea,cE b este 'iwag,inectl:ui a prin funcfia /, sau
ci D este_transfornoatul, |ti a prin funclia /, sau c5., funclia f ti,aniJormd
oeainb.
Uneori. sefolosestein loc de f(a) notalia ind,iciatd f*.
LTn element oarecare x a7 rr,.lfimii de definilie E se numegte de ase-
menea uariab'ild.saa argrtment a1 funcliei /. Funcfia / se reprezintd. de
asemeneaprin notalia simbolici
x --+f(x), x = E.
Se poate spu11e,de exemplu : fie funclia f carc fiecirui numir real r face
si-i corespundd x2; sau, fie funclia / definitS. pe mullimea numerelor rea-
le prin corespondenla x --+x2 (satprinegalitateaf(x) - xr).
_ gb.1tla!ie. l'rebuie fdcutd distinc{ie intre funclia f (care reprezintd corespon-
denla de la E la F, in ansamblul ei) gi elementul f(x) din F (care reprezintd ual.oayea finc-
liei / in r). Totugi, funclia se noteazS, aclesea cu f(x) in loc de z ni@), ceea ce constituie
ililflfts- un altlz de limbaj foarte frecvent gi de foatte rrulte ori r€cesar. De exemplu, funclia expo-
nentiaid x->2Y, definitd pe mul,tirea numerelor reale, va fi notatd, mai simplu, 2r.

Aplicaliile / ale unei mullimi E intr-o muilime F sint elementele unei


muljimi, muQimea aplica,tiilor lwi E i.n F, care se noteazE FE.
Exemple. 1^)fi" E: {.*,,u, u} gi F: {a, &, c}. Coresponden}aindi-
catb. im figura B prin sigeli define;te o funclie f :E --+F.
Avem : f(w) : b, f(a) : a, f(u) : b.
MULTIMI SI FUNCTII
16

la:
egale il puncte diJeri'te (de exemplu'

mente care se nu fie valori a1efuncliei


f\
'oka
f{x) :a'
aal'oare,
a^"a areaceeag'i
de funclie constant1'

L t
F
ca Ug- y aU

w c*______aary

Fis.9 Fig' 10
Fis.8

2. Grqficul unei funclii

F i e f u n c } i a f : E . - + F . C o r e s p o n d e n l a x . - . f ( x'O
) s t a b i l i de
t l dpereche
e f u n c t ieste
a/
astff
se poate ,"pr"r"otn'f,,io p"tt"tti Jrdonati {2 f(fi
x e.E;i /(t) €4'
un-element proalo.itii^""iftri^nE x'F,'d"our""*
"t
MultimeaGatutwrorperechilordeforma(x,'f(x))c17xe.Esenu-
meqte graficul funcliei /' A;adar:
G:{(x,f(*))lxeE}'
Graficulfuncliei/esteoparte,aprodusulllicar|ezianExFgieste
caracterizat de urmdtoarele proprletaF:
dintr_o pereche (*, y) ^ graficu_
y
raficului, cele doud coordonate x 9i
lrice altl pereche (x' y) care nu apar'
FI--NCTII 1 Q
i l

Egalitatea
IG,

l' : f(x) '


re1
veiificatd de toate elementele (x, u) a7egraficului gi numai de acestea, se
nunre;te ecwal'iagraficwlui fwrtcliei f.
Fie acum G o submuilirne a produsului cartezian E x F, caie are
iroprietatea cE"liecare element n e E face parte dintr-o pereche (x, 1,]= G
;inutna'i din una. Putem atunci defini o funclie f : E -+ F, fScind'sd.-cores-
lryda fiec"d,ru'i-elementn€ -E, elenentul unilcy"e F, p"trito care (x,:li JC
adici punind f(*) : ypentru fiecare pereche (x, y) eG"
l\,Iullimea G este graficul funcliei .i astfel definite.
Exewflw. Graficul aplicaliei icientice a rnnllimii E in ea fnsd;i e.ste
nrtLllirnea perechilor (x, x) ca r e E. GraficLrlaplicalieiidentice se nunreste
diagonala produsului carteziat E2.

Observafii. lo Graficul uuei fuuctii f:E+Fcoincide cu produstl cartezian


-Ex i', <iaci gi numai dacd mullimea F este formati dinr.r-un singut element.
submulfime K C E X F care confine cloud perechi (x, y) Ei (r, y,), cu acela.si
. Z'O
prinr element "r, dar cu y I J/, r1r esie graficul unei fuur:tii, deoarece in corespontj.euta
stabilitd de multimea K, 1:ui t i se a-qociaz5,doud elemente diferite, y gj y,.
:l
De esemplu, mullimea punctelor (2, _o) din plan, care verificd ectatia xz = .: 4
!-
(cercui cu centrul in origine ,i taza 2) ,tu.r este graficul unei funcfii, deoa.rece pentru ; : ] {
existi doud numere diferite, y : {2 qi y' : - lZ, c^re verilicd aceastd ecuatie.
3o Din cauza corespondenfei dintre o funcfie f Si ecuatia y : I@) a gralicuiui -s5l
G7, se folose;te uneori, pentru functie, nctatia y:.f(z).

3 . F a m i l i i$. i r u r i

in anumite caztri este util sa r.nni.enenr o frrnnfig -n E r:.a o


f :tr
familie de clenrentedin .E; in acest indicialr 1,
pentrtl valoareafuncfieiintr-un punct r."";,';;i;i;=.XJ"Jt"iia
Mullirrreade definifie1se nunie;te
atunci m,uQ'imea ind,ic'ilor; orice elemeut i e I se nune;te'irodice,iar Jo-se
numeste element a1 familiei, c,r inciicelea, Elementelefami;iei poi coincid"
(ctac5/ nu este biunivocl).
O asemeneafamilie se noteazS:

Un)o*t.
De obicei,daca perrtru elenrerrtele mullimii E se i'oloscstco literi n.
o familie de elemente a1e 1ui .E se noteazd' (an)..r.
D a c i m u i l i r n e ai n d i c i l o r e s t e m u l t i m e a I { : { 1 , 2 , g , . . . , n , . . . ; a
nt.'merelornaturale, o familie (or)nen de'eiementea1e'mulfimii E se tru*"it"
*sar.A;adar, un;ir de elementedin.o este o funclie ' n->&n definitr pe mul-
linea AI a numerelor naturale, cu valori inE.

'!l - ADaliza matematicE, vol. i

t
_LO MUTTIMI $I FUNCTII

4, Reuniunigi intersecliide fomilii

Fie (,4r)oE1o familie de pirli (distincte sau nu) ale unei mullimi E.
. Mullimea_ elementelot x e E care au proprietatea cr aparlin cel
pulin unei mullimi An din familie se numegte reuniunea tamitiJi gi se
noteaz6"

E,o''
Mullimea elementelor x.e E
9g9 aparlin tuturor mullimilor din fami-
1ie se numegte interseclia familiei gi-se-noteazi

Do''
DacL (Ao),sn
lste oT^gjt de pirli ale lui E, reuniunea gi interseclia acestui
gir se noteazd gi astfel:

UA" sau,4rUArUArl)...
respectiv

nA* sau,4O
.,Arfi ArO...
n:l

1,: fr, oblinem o familie vidd de pirli ale-1ui E. seface convenlia


Pu:1
ca reuniunea familiei vide sl Iie @, iar interseclia familiei vide si fie miii-
limea -8. Cu*aceastS convenfie, at loc totdeiurr"
"gulite1il"
Cier : ( 1 C A e i C ( n 1", ): l ) C-A ,
( U A o )ier
iei td
oricare ar fi familia(An),er.

5. Restrictii$i extensiunide functii

Din defini!\ da\L


,4 / egale
sint ^y,2!iunii de funclie re.ait6, cb, doui funclii / qi g
daci sint definite pe aceeagi'mulfime E, at valori iri ateias'i
'corespbndenfd., ------7'
mullime F gi daci stabilesc-aceeagi adicl dacE
f(*) : g(r) pentru orice x e E.
Altfelexprimat:funcliile'/gigsintegale dacl gi numaidac6 au ace-
, .
ragl grailc.
19
Agadar, doub funclii /_gi.g sint diferite fie daci nw
aceea;iT"l!i*g, fie, in carirt'ciiA , sint definite pe
stnt a'etinite;; ;;;i";;i;H#;;#;
'
au valori diferite cel, pwlin intr_un punct xo d E,
ftxr) + g(xo).
Fie funclia
I t-F - e ^$i ,4 . o p-arte
x '-+f(x) stabilitb
'f a rui E. SX considerbm corespondenla
de functia nu,mai pentru elementele x e A. Aceast5
E
cd ta

* C

Fis. t l
corespondeTi4 de-1'aA la^F- definegte o apticalie
alui A in F, care se nu-
rne;te restrict'ia fwncliei
f .r,a *rriinrto.i, Fi';; ;;;;, ae obicei, cu f o
(sau/l-.4). Agariar:'fundlia
-fn: i --F este definiti prin egalitatea
fn@) : J@) pentru x €. A.
efinifie, o extensiwnesau o frelunpire

1,T,I ji Tff,{"f"i,Xof},i
:la A dacFL :'g(x)' "f,"#TF
f(x) fentiu orice
A;adar o funclie h:A -+ F are in general
nrulfimea E g.uncfii,h_,areo ptei'irgire ,ilrii mai multe prerungiri 1a
ti il;#;;'numai dach F
esteformati dintr-un singur 61"r,-r*ni;.
Exemplu. E: {u, a, a}, F:
stricfia {a, b, c}, a : {u, u}. Flrrnclia h dim figura lI este re_
funcliilor / qi g.

6 . F u n c l i ic o m p u s e

funclii.
transformat de functia in elernentul
/
.vI f(x) € F este trarisformat de func_
in tcest mod putem stabili
la G: " ";;;;_

PJ-p 5c
x --> f(x) --+ sU@))
* sU(*))

rtfe'j*-14+66

C-
MULTIMI 91 FUNCTII
2A

I) e f i'nr"ti Funclia detinitfl P{E c3 oalg]i in G-plin corespondenla


".
x -+ g(f(x))ie iumegte funclia eompusi a functiilor g ;i f, inaceasti ordine
qi se noteazilg"f:
@ " J ) @ ) : s U @ D p e n t r ux e E
(g o/" se cite;te g compuscu "f)'
Funclia g./ estb definitl P.ep$fimea E. 9a ;i. funclia /
scrisi 1a dreapta "oitp..t.a-
ln noi*ja g'"f 9i are valori in G ca 9i funclia g scris[
1a stinga in notalia g"f.
G
E f o g 0
cm

wc>-----'------" P

Fig. 12

Este de observat ci peetru a obline funclia compusd g o/, se aplici

De aceeafuncfia definitd d,e ambii membri se noteazS!.9:J p: se nu-


megte funclia compus[ a funcliilor h, g gi/, in ord.inea indicati:
' -n
eJ-+r Jrc
x ---+f(x) --->su(x)) --+ h(g(f(x)))
x NGU@D).
Se definegte in mod analog funclia compus[ a rrr:ai'multorfunclii'
observatii. I" Fie /:E+F gi g:F+ G d o u d f u n c f i i . _l n g e n e r a l t t n c l i a f " g -
tto oo*t"liaJi"itel trl adevdt,'un elementT e F este transfotmat de funcfia g in elementul
; 9i dacd CU) * E, nu-i putem aplica funclia /'
gli e- Z G,
""' bacd f :Enf ii g,Fj-E .toit"i se pot defini ambeie funcfii compuse: goJr
Si,f.g.
. . 3 . ^ / .
t a
-
E ---> F *-) E f--7 11--F

r -+ f(x) '---+sU@)) --> su) --+ fGuD


v --
1 -- cffpt)) v f@UD.
prima este
cele douS funcfii compuse go;f ,i f " g siat in general-diferite, deoarece
nu
d"finitt;; t, i^t ^ d6ua esti aefiiite pe r. L9adar operafia de compunete a funcfiitror
este comutativE.
APLICATII BIUNIVOCE. FUNCTII INVERSE ,1

DacE f: E+ E qi g:E-rE, atunci funcliile g


muJfime E. Chiar in acest-ca-z cele "f F /og sint definite pe aeeeagl
_doud funcfii'com-pu6e Jf"d i"'g""ouf diferite, J.

ej
I constatd din exemplul dat in figura 13.
3o Fie funclia f :E+F.
Dacd" i. este aplicalia identicd a lui E in E (i(t) :,
"o_

pentru z € E), atunci

E 'lof E
p0

'W
o W
Fig. 13

lu adevdr. pentru orice ,.€ E avem (f ..,i) (r) :f(t(*)):/(z). Funcliile f o i qi f


sint definite amiidou;.- pe mulfiTea E stibiles-9'Jg"9i5i'"6!"rp'.,)iti."p, a,i"i ,i"t
-9i
De asemenea,dac67 este apricaliaidentici a liri F io'r
$@f :ypdo.i',-oria" "gliJ.
atunci l, dFi;
j"f:f,
I
tn adev6r, pentru orice jr € E avem f(x) e F qi
I
I

(j "f) (z) - j(f('()) : f(x).


pot fi amindoud definite dacd gi numai dacb
=/. Aplicafia identic6 i a hti E in E este deci
de compunere a funcliilor f :, E-> E,
Sd notdm pt : {xlx e E, f(x) € G}. Mul,rimea
restricfia-/, ? 1", f ia Er. Agadar :-Jr: Er'+ G.
Li Er - Ff. pentru oice- z g E, avlm
:
@ " f,) (x) cff,@)l : eff(x)).
De aceea, prin abuz de limbaj, funcfia compusd g o
1fr, se noteaz| adeseag o /.

$ 4. Apl,icolii biunivoce. Funclii inverse

A p l i c o l i ep e o m u l l i m e

--+p gi A o.parte a hi E. Mulfimea valorilor


,__,-,Fiu.foncfia f :E luate de
J,p-? 4 se numegte i.maginea directd a lui A'pri,n fwnclia sau, mai
if:\i_"
slmplu, imaginea lui ,4 prin / gi se troteazd. /
f(A).' A;adar:
f(A):{f(x)lxaA).
. Mulfimea f(A) este o parte a multimii F (deoarecef(x) e F pentru
orrce
..f = A), gi se numegte de asemeneatransformata multimii A ptin
Iunc'ra l.

l*F
MULTiMi SI FUNCTiI
22

Agadar, y c f(A) dacl 9i numai daci exist[ (cel pu]in) un element


- A: astfel cai' : J@).
-x e
;;&il;" jtbl i hJtregii mullimi de definilie se 'umegte mulfim'ea

ruE
slie
xeF. Trebuie s5 facem distinclie intrr
a llri E be F".
F .o F EiernPlw (fig. 1 ). f(E) : F ; f ( { u , a ) ) : i a , c } ;
: {b, c).
u-a------'----; a -f({t}): tc} ; f({a, u, t})
Din definilia funcliei deducem urmitoarele
proprietSli:
'^ 1)f(A U B) : f(A) U f@)
2) f(A n B) c f(A) of@).
^
3) Dacl. A C E Si A + g atltncif(A) =; @-
4) Dacd A C E este formatl numai dintr-u*
elemeit, A : {x}, atunci /(24) este formatb nurnai
Fig. 14 dintr-un eiement, J@): {f(*)}, adic6
f({*}): {/(r)}.
2 . l m o g i n ir e c i p r o c ed e m u l l i m iprintr-o {unclie.
A p l i c o l i ib i u n i v o c e
-, F si B.o parte a 7:triF. Mullimea tuturor elemen-
Fie funclia f :E
'aTe"clror wm
teTor x e. E imagini prin funclia f apatlin 1ui B se n-umegte qil

imagine reciprocd (sau inversi) a 1ui B prin funclia / 9i se toteazd f {a) :


-1

J @ ) : { x l x e E , f ( * ) e -B
l
};
_l

tinl este o parte a mullimii E. Agadar, x e f(B) daci 9i numai dac[


{lry\ a
+ - ' R
J \ * t r _1

Evident, f(G) : E 9i c1easemeneaflf(ED : E'


Avern: - L - r
1

r) f(A u B) :- 1 JiA)U- l/(B)


1
2)!{An B): I(l),nfq)
3)f(A-B) :J@,)-f(B). _1
_,
-
E x e m p h . t ( f i1g5. ) . f ' ( { b ,, } ) { a , w , t ) : f ( { a , b } ) : {u,u}; /({"}):
: { a , t } ; f ( { d } ): g .
FUNCTIi
APLiCATII BIUNIVOCE. INVERSE
23

Fe acest exemplu se constatl cd:


n) m,l.7fimeaB CF poate fi nevidd gi totugi imaginea sa reciproci
_t
/ (B) poate fi vidS;
6) mullimea B CF_poate fi formatd dintr-un singur element, 9i
totugi inaginea reciproc[ / (B) poate fi formati din doul sau mai multe
elemente.
t f F
u a

Fiq. 15 rFri gq . 1r o
6

Se constati usor c5.: imaginea reciproci a oric[rei mu1limi nevide


B C F este de asemenea nevid6, dacd gi numai d,ac| f(E) : F, adic5. dacd
sinunai dacdf esteoaplicalie al:u;.E ft F.
Dacl / este o aplicalie a htt E pe F, aLwci imaginile reciproce veri-
fici gi ele proprietatea 1) a imaginilor directe :
Dacb BCF qi B+0, atunciig*A.
Def inifie. Se spune eI lunclia f :E ->F este biunivoei, daei
oricare ar fi elementele x' + x" din E, avem /(r') =f f(*") (adicfl doui
elemente diferite din E au imagini diferite in F).
^. S.e verifici ggor c[ / este biunivoci daci gi numai dacd f(x') :
: f(x") :s 7' : 5'?.
Exemplw (fig. 16).
O formulare echivalenti a definiliei unei funclii biunivoce este ur-
mdtoare a :
. Fwncli,af : E -->F esteb,iuniuocddacd.;i nwnai dacd, oricqrear fi y = F,
ionaginearec'iprocda mul'lirnii {y} conline cel ruwlt om ele,tnent
(putind. fi even-
tual vidb) . Lisdm pe seama cititorului, ca exercifiu, verificarea echiva-
lenlei diferitelor formuliri ale definiliei unei funclii biunivoce.
Dacl / este o aplicalie biuniaocd.a Iui E pe F, at:u.tci imaginile reci-
proce au aceleagipropriet5li ca 9i imaginile directe:
I) daca BCF;i B:fr attincij€i)*r,
2) B C p si B este formatd" dintr-un singur element, B : {y),
,dacd
atunci / (B) este formatS. numai dintr-un singur element, r, pentru care
-f(x) : y.
MULTIMI Si FUNCTII

3. Func,tiiinverse
: F
Pe F. Lceasta inseamnd c6'f(E)
I E ) .
nt \) e.F, existl un element Si wnul

espond'enfbf(*) -' x. de la elementele


,te o apfi6alie tiwniiocd' ahti F.le .8,
(sau functria inversl) a funcliei / 9i

se noteazb/. Agadar:
(sau reeiproefl) a funcfiei
n e-fri n i ! i e. Se numeqte func,tie inversf,
element y Q F ii eorespunile acel element (unic)
/ frrnelia / prin care fiecilrui
'x
= E P6ntru eate J@) : Y' _l
Egalit6li1e,f(*):y;i x:f (y) sint echivalerite'

Funclialestelarinduls6uoaplica}iebiuniaocd'a_luiFpeEgi
Funcliile ,f si / sint deci in-
deci admite o funclie inversr care este /.
verse una alteia | . t

u'\o
J _ ,
: y 9i x: 'f (y)' ded'ucem
Din egalitllile echivalente /(z)
j Vt-ll : n penttlT orice x Q E,

f(w) :b,
( b ): w ;

pe F ad'
mit funclii inverse.
F
u )a

Fis. 17
i

I
I
I APLICATII BIUNIVOCE. FUNCTII INWRSE
It 25
L
il
Dacd functia f : E -+F este biunivocd.
gi dacn/(E) t'F, atunci se con-
o-pn"i1i"ni""i"o"i ;"i;;E';;' f6j, la_ir" o runcfie
+ :tu-'ujf ;iili
inversi
f :f(E) -, E.
f 2o Practic, dupi ce s-a verificat cE, : _n
II -/se f E F esteo aplicalie biuni-
aocdalui E pe F, funcfia inversi obginerezolvindrn raport cu r ecuafia
I
I y : f(x), (*eE,yeF).
Pentru fiecare y e-F, se obfine solufia unici
in E
_I
,:f(y).
3' Fie /: E+F o bi.uniuocd.E fis y-:lf _rE funclia
Dacd"i este aplicafiai{icalie sa inversd.
identicd aluiE ln'E, (i.(x): n pentflr otfce x€E)
avem

7ir: o.
I -t
rn adeviir (f z:d(z) pentru odce neE.
"f)(x):f(f(")):
Dacd j este aplicaria identicd a lui
F ?fl'F (iu):y p.o*Lce y €F), avem

J "j' : ,.
o^Tf''F;ru';K1'J'i?ffi"e*imi E pe ea insdsise numeste
ia"oti"a4'e pel?nutdle.
Apticafia
Fie/: E+ . n*-"*"* ;t;i;- E permutarea inversi. Avem :
"
-l -t
f"f:i sifof:i.
permutdrilor f : E+E este gtup* (necom'tativ) pentru
u" opetafia
".-|u#"lt".mulfimea
* Fie -E o -"tti:::
mette operafie de compur"." g aplicalie.a produsului cartezian E x E in murfimea
E se nu_
.io a. agod.i,-o oper_afiede murfimea E face
i:,;:;'?:*i"t,Tff:-perechi ta vf i"-"r"-Lt?, aii a. "o*poo-r"-io
"""I5#."Tai" .E pe care-rvom
l) O operafie .e o y este asociativE dacd

(tc o y) :
" z x o (y o z) oricarc ar Ii t, y, z e E.
2) Un element se numegte element neutru
"eE petttrtt operafia *oy d.ac,
eox : t oe : x oricare at fi * € E.
3) Dacd e este elem::ll,
are invers (sau este inversibil) T^11i: !:"trl opera,tia o y, se spune cE un etement
!
pentru-aceastdo'plr"!i"a*i"*i"tirri"""r*"o.y€Eastfelca .z G A

ttoy:!oX:e,
'noteaz|
l-:se__numegte.inversul lui x; y este de asemerei
lui z se r-1, a.gad,ar ! : x-t, * : 9i inversur sdu este z. rnversul
,)jootttabil
4) O operafie *oy este cornutativd dacE

fr o J,t : ! ot ortcare ar li r,y g E.


MULTI&{I SI FUNCTII
26

$ 5 . M u l l i mn
i umdrobile
1. Corespondenlabiunivocdo doud inullimi
-1
Fie /: E,--+F o aplicalie biunivoci a 7ui E peF, gi E2^ t
IIE J
.
F ->E
funclia sa invers[.
biuniuocd.iitte
Se spune cd funcliile / gi ]treali zeazd"o corespondenld.
mulfimile E gi F, sau cE E gi F sint puse in corespondenld biunivocd prin
aceste funclii.
Orice mullime E poate fi pusi in corespond.enf[ biunivocS. cu ea
insigi, de exemplu prin aplicalia identicb a lli E pe E.
Dacd doui mullimi pot fi puse in coresponden!5biunivocb. prin func-
JlileJ gi /, atunci pot exista gi alte funclii care s5lepun5 in corespondenlE
biunivoc6.
ln adevir, dac6,p este o permutare oarecare a ld E gi g o permutare
oarecare a lui F, funcfia compusd .
g"f"p:E-->F
este de asemeneao aplicalie biunivoci a Iai E pe F, deci aceasti_aplicalie
qi aplicalia sa recipr6c| iealizeaz5.de asemenea o coresponde!5 biunivoci
intre .E gi F.
Se ipune ci doud mullimi E Si F s?nt echiaalente,Si se scrie E - F"
dac[ pot ti por" in coresponden]dbiunivocl (adicl dacl existi o aplicafie
biunivocd a ld E pe F).

2 , M u l l i m in u m d r o b i l e
nwmd.rabild.daci este echivalentd cu
dici dacl poate fi pusl in corespon-
relor naturale.
,bill d.ac[ gi numai dacl" toate elemen-

(11, Ctrz, &g, . ., CIa, ' ' '

O mullime E in care s-a tlefinit o operafie.asociativd se flurnegte semigrwp. Dac*


eristd element neutru, E se numepte semigrup cu unitate.
Un semigrup cu unitate in- care .fiecate element este inversabil se tlumette g/24t.
Un semigrup sau grup ln care operafia este comutativ6 se nu'ne9te semigrup, res-
'pectiv grup comutativ, sau abelian.
i: F"otru o operafie comutativd, se folosegte mai ales notalia aditivd * + t; in acest ca.z
elementul neuttu este ffifrit ,,zero" qi este notat 0; inversul unui element r este nnmit
ltti gi este tolat -x.
$, opusul
' z
AltE oirt"1i. uzuald pentru operafii este notafia multiplicativd
caz elementul neutru este numit element u:ritate, sau ,,unu".
x ' y sa.u xy; 1n acest

$' Dac6 E este gtup, condifia necesard gi suficientd ca o submulfime E, c E s5 fie grup,
1t este ca fr o y e E' gi i-r € E', oricare at fi *, y e E -

j[i
j
I

MULTIMI NUMARABILE
27
I tinitd. gi are z elemente daci este
ot* echi_
nj_a primelor n namere naturale.
niti se numestemulpimetiiitii..
o
mwlt nwmdrabild, dacl estre finitl sau
l) Mrtllimea numerelor naturale
* -Xf\t.*PIe' este numdrab'i (deoarece
2)'Mullimea numerelor pare

estenumirabild,u:?_11:g"?;.lr' ;ni"7'r^t"'pot fi asezateintr_un


corespondenta biunivo"a "ui. -- numerelor natuiare eir.
3) Mulfimea numerelor
"""--"i1Til"" --+ esten 2n.
imoare
este numirabill.
ri finite. A 9i B sint echivalente
elemente. dacd
Lentelor lai A. Aceasta inseamni
eci _.{1,
B ,4 _
2, S, ..., aiii-ti-an
au a elementeatunci"1,
A._71,;,:::
4,-8. {r
ci echivalenti cu.o submulfime
a sa. strictd
Din exemplele precedente seved.e cd. o murfime
valentS. cu o Jubmutlime strictd infinit' poate fi echi_
.". e9"afT;;#;utfimile
,,numbrul" de eremente nu mai ".tu *""i"..i-iirr[G**.p*entru iafinite
mu1]imile

niruurI T:*fiftitfuT:ffiHea unuilsir(A)n.* demulpiminumdra-

Ar: al---->at, oL_-_>al. . ..


,/ .r' ,/
r ' /
Ar: a! al q,€

vl , /, /r '
A,: arz al a!
,/
r'
An: af a $ a!

,UP
MULTIMI $i FUNCTII
2B

S5 formbm acum girul urmitor


a l ; a t , a z r ;a 7 ,a f i ,a L t ;a i , a ? ,a " r ,a t ; . . .
Orice ar fi mullimea An qi oricare ar fi elementul sdt a" , e1 face parte
din acest gir; agadar, acest confine toate elementelereunionii-9^,4.'
"sir
deci aceastd reuniune este rrumdrabi]S'.
o b s e rv ali e. Se poate arlta cd mulgimea _numerelor ra!;ionale
si multimea numerelor al,gibyice sint mullimi numirabile, ;i c5 muilirnea
-num5rabil5'
iru-"t61ot reale nu este

$ 6, Desprenegolie
ln matematici se folose;te ad,esearalionamentul ,,prin reducere 1a
absurd" pentru demonstralia unei-proprietdli P' {9esi ralionament const6
i"-f"pt"f presupunind ,,prin."&Lth" c5-proprietateaP nu este atjct'5'-
ratl ie "d,
trag consecinle contradictorii.
pentru a putea folosi in ralionarnente propozilia negativ[ ,,prcpfg-
tatea P nu este adeviratS", trebuie s-o tiansformim intr-o propozilie
echivalenti afirmativS.
P" intr-o formulare echivalenti afir-
, negarea ProPrietblii P'
lare mai lung[, negareasa este adesea
' l

i-'d" ,r"g"r" simPl[ si sigur['


mai intJi propoZipi simple, universal
afirmative, sau particular afirmative'
*--*O
p;;piiiit" ii-pia universal afirmativ[ afirmi c5. toate elementele
triigitii i at o proprietate P, 9i deci se poate formula astfel:
"""1
orice r e, E ate ProPrietatea P
sau
oricare ar fi x e E, x are proprietatea P'
afirmativd affumb' cb unele elemente
:lementelelui E) au o proprietate -P,
:are au ProPrietatea P nt este vid[;
P-
atea
:%"ffiJ"li" p,op,i"t
,,cel pufin" dal se subinlelege totdea'
una, astfel incit o propozilie particular afinnativl se scrie
exist[ n e. E cu ProPrietatea P'
intre ele
observSm c5, formal, cele douE feluri de. propozilii se deosebesc
pti" ]"pt"t-le unele io""p ,,oricare", iar altele cu ,,exist6"'
"o
DESPRE NEGATIE
29
Prin negare, o simptd uniaersal afirrnatiad. se transforrnd.
i.ntr-unap.art'icutar lropglilie
afirmatiad, o-piopozilie.simpld'pnliiilir-itri*:iiiia" *
d intr-wnawniaersar afiiruitia d', i ar p'r;py,;ir\';;' i ;;' i;';;";i;;;;
transJorrn
tn contrariwl ei non P.

sl plec6m de ra o propozilie simptd universal affumativ|:


cl'ice x din E are proprietatea p,
gi s-o negdm. Forma directi a neglrii este urmb.toarea:
nu este adevdrat cd.orice r din E are proprietatea p.
Aceasta inseamnd ch existd, sigur, ce1pufin un element
are proprietatea p, deci care are proprietlt"" din E care nu
p;
"o"til*-non "q"a*il
existd % eE care are ploprietatea non p.
Si. plecdm acum de ra o propozilie simpld particurar
afirmativd:
Gel pufin) un elemeit x e'E
., s-o
;1
. :*::t:,
negam: "*r"^"r"^proprietate;- n:"-'-
nu este ader'irat ci existb un erement x din E cu proprietatea p.
Aceasta inseamn5 cE nici un element din.E nu are proprietatea p,
sau:
oricare ar fi elementtl x e E, x na are proprietatia p, ci proprietatea
contrari, non P;
agadar:
oricare ar fi x a E, x are proprietate non p.
De aici deducem urmitoarea reguli practici:
p,in negare,,,o,icare" se trans.forn+din ,,existd", ,,existd" se transfornt,d
in ,,oricare", iar propr'ietateap i,i non p."
lru orjce propozifie, nu numai pentru
,pozlttr complexe se reduce la negarea

ftrF
MULTIMI $I FUNCTII
30

Va trebui s[ observ[m de fiecare dat[ c1:


(este.-.fun(
un el'ementd'esprecclre se afirryd' .cd' ,,existd"'-d'epind'ed'e "9,
iti*ritrt, scriie tn propozilie i,naintea-sa- gi despre ca.le,se efxlrnA ca sxnt
(aw a"pitide de'elementele icrise dupi el
arbitrare i,nainte(',,"fr;;;;;'i ;i
""
in propozitie.
:- in care sint
fr" dlm astfel seama de importanla pe care-o are ordinea
cuvintelor intr-o pro-
scrise cuvintele intr-o propozifie.^schimbarea ordinii pro-
mult infelesul,.:-o^irSnsforme intr-o
o""le sn-i schidbe'foaite
""rlii"
po"iiie d,iferitd sau, uneori, chiar i-ntr-o propozilte tari sens'
despre
De asemen"", * 1i"iui s[ obserne* 6a dupl fiecare element
adaugdm expresia ,,cu proprietatea
care se afirmi ,,"=iJe'l trebuie s[
ci" sau,,astfel "a incit".
i" f.igii. -ui"Latl"e se folosescnotafiile I qi Y.-B"ltto "exist[" 9i
,,ori""li",;.'W"i pfut""ttetile urrir6toare': ,,ort' pentru ,,oricare"
""-^i"i6i
gi ,,ex" pentru ,,exist6"'

,iiH

h
Copitolul lt
MULIIMI DE NUMEREREALE.
FUNCTilREALE

$ 1. Numer er eole

- vom presupune cunoscute numerele reale gi proprietilile


le rezumim mai jos.
I-4vyrrL!( 1or, pe care
construirea numereror reare gi demonstrarea
in detaliu la cursur,de aritmeti;t$i.irt propriet6l'or ror se fac
expuse-Ni;"i;;;:*'
in tratatul de anarizi mate_
rnatici (vol. r) ar academicia"tit.'i-ilrir.ir,

1..Structuroolgebricd o numerelor
reole

Mullimea numerelor reale va fi notatd cu


Cu numerele reale se pot efectua?oui operat: R.
operafia de adwnare face'sa
reale un numbr real notal ut x"";;;pildH""a;;i'
{ y gi-itmit surna
Operalia de inmuQire face "sA corespunaa
r?^umere reale un numdr real notat * . y
xy gi:
-proprielap:
Aceste operalii au urmitoarele "^o
!;l !^,-,y x (adwarea este comutativd)
.) f_+, ^-l * ;
tx + yt + z,= U + 4 (adunareaeste asociativ5);
3) x i 6': x (0-este !
neutru pentru lJ"Jrr"t;
4) x * (- *) :0 "l**"rrt
(orice * are un opus _ z) ;
"iier--
R a aumerelor ri:ale este, d'eci, grup comutativ
'u','"rytft-ea pentru operafra de

EI f:^.= t,x*..(y:)
linyrllirea .este cornutativd)
(inmulfirea ;
3l esteasociatiil);
t ) \.y):.:
t ' x : x (r este erement neutru, sau' element unitate pentru
inmulfire) ;
B) Dacd x+0, xxlt- 1(orice num5r n+0 afe invers pentru
0 este singurul numdr
""r"t?tjl:lrr.,"r. (pentru inmutlire).
MULTIMI DE NUMERE REALE' FUNCTII REALE
32
de inmu$ire'
Mulfimea numerelor d'iferite d'e 0 este grwp pentru operafia

9) *(y i z) : xy + xz (inmulfirea este distributiva fald de adunare).


R a numerelor reale este cotp* (pentru operafiile de adunare 9i
Agadar, nulfimea
inmulfire).

S u m a x * ( - y ) d i n t r e r q i o p u s u l l u i y s e s c r i e ' m a i s i m p lastfel
u'x.^l
qi s" lo*"5i"'ali*tir!r aitrtt" i Si y.,Operafia de scidere se reduce
i;;;; dl tdtit'ute'.x - ! : x+ (-Y)'
xx'-1 :
Inversul x-L alunui numlt x + 0 se mai noteazd'! ; a;adat,

: x . L: l. Produsul r l ditttt" un numer r 9i inversul unui num5r

y +0 se mai scriel;i dintre t(;i y.Operalia de impdr-


se numeSteci,tu!,

numere {x, y) c't y +O i se asociaz[ citui


flre (nrin care unei perechi de
: .' '
tor ll se reduce astfel la aceead.e inmullire t 1 :v
vl v
are invers' Nu
impirlirea cu 0 nu se.poate efectua, d-eoarece^Onu
cu 0, nu o definim' Spunem ci imp5rlirea
d.dm nici un inleleJi-pa+it'ii
cu 0 este o oPeralie flrb sens.
DinproprietSfiledemaisusrezultlincSurmitoareleproprietifi:
1) Num[rul 0 este singurul element neutru pentru adunare'
2j Numarul I este singurul element unitate pentru inmulfire'
0'
aj U" numlt real are un singur opus' Opusul lui 0 este
lui 1 este 1'
aj uo numir real diferit de 0 are un singur invers. Inversul
5) x:y:>x*z:y+z (li,- z - - y _ z ) o i c a r ea r f i z e R ;

x+z:y+ e ( s a ux - z - Y - z ) : ) x : 3 t '
*-: Loicatearfiz +A;
6) x: !:) x z : y z o r i c a r ae r f i z e R ; t c : y : >

d a c ie # 0 , a t u n c xi z : V { t ^ o : : x: !'
+F
-
- Fi" E pe care s-a! tlefinit doub operafii,. una notati aciitiv z { 1', 9i alta
-"lfime
acestedoud operalii dacd:
notat' "
mulripricafiv fii #irriiti.J E ";i; inel penti-a
l) este grup comwtatia pentru aclu:rare;
2) este semigtup pertrir tnmulfire (lnmu$itea este asociativ5') ;
3) lnmu-lfirea este distributivd fal6 de aclunate'
DacE inmulfirea este comutativE' E se numeqte inel comutativ'
uuitate'
DacE inmulfirea are element unitate' E se numeqte inel cu
invers oentru inmullire se
care fiecare element x f\.are
Un inel cu unitate, E, ln codutativ. Aqailat, un
E se nume'te.corp
numegte corp, Dace ii-:"itrrl,
,"
corp este un inel ".i"-"onotatiol.,
.1.il;;ior'direrite de 0 este grup pentnt lnmu$ire'
"lilLliir;;
NUMERE REAI.E 33
!
I

adunare). l

eilnnssg gj

x-y
astfel 2 Close de numere reole

-, -. -1
Nu:nerele naturale sintx :
1 , 2 , 3 ,. . . , n ,
numar
Uu$imea numerelor naturale va fi notatS. cu N.
'n
de impbr- Sunia ?n + n gi produsul il,Lna do]o| numefe naturale rn qi sint de
aserlle4ea numere natufale.
citul Optrr..ri unui numlr natural nu mai este num[I natural. Inversul
unui nimer natural ?Lnl mai este numer natural d.ecit dacd n : l.
Multimea lY a numefelor natufale este semigrup comutativ pentfu

iur,ers. Nu
implrlirea

3,-2,-1,0,L,2,3,...
lni I este 1.
}lulfrnea numerelor intregi va fi notat6' ctt Z- Avem N CZ'
,€R;
Suma f * q gi produsul Pq a doal numefe intregi f Si q sint d.e ase-
menea numere intregi.
in p1us,d_acip-este numlr intreg, opusul sau - 1 este de asemenea
atftz+A; numdr intreg.
Aga6arjmullimea Z a ntmerelor intregi este grup comutativ pentru
adunare. Inversul unui num6r intreg I este tntreg numai dac| p : 1 sau
b - - 1. deci. pentru inmulfire, Z eite semigrup (comutativ cu unitate).
" Rezultd, ct mullimea Z' a numerelor intregi este inel' (comutativ cu
* f 1,, 9i aita unitate).
&,: y *
Nwmeyel,erafionale se pot reprezenta sub forml d.e fraclie ,
"o
;r n intregi ;i n 4' 0.
Dou[ asemeneafraclii! SiY*reprezintS acelaginumlr ralionaT, dac1
Sl. numai dacl nr'n' : rn'n.
inmullire se
. ASadar, un * Unii autorilconsiderd 9i pe 0 num6r natural-
fumuifire-

3 - Anatiza matematice, vol. I


.l at T.4ULTIMI DE NUi\4ERi REALE. FUNCTTI
REALE

Mullimea numereror raliorrare va fi notatd cu


Q. o fraclie ! @r gi n
0) este 'ireductibitdd.ac| nt.9i
il!:.ts] 2i ".s z sint prime intre e1J
urtcare oo-U..:Ltional,se pcate reprezeniaintr_nrr
singur.modU frffi
lie ireductibiid cu nuvnxturalnun,taruxatur6!,.
un numir intreg 1 se poate scrieca fraclie sub forma
! , deci n'rnerele
tntregi sint in acelagi timp numere rationale: Z I
eQ.
suma.r * s;iprodusul r s a dou' nurnererationale
numere rafionale.-fi plus, d-acl"r este numSr rafianal, sint cleasemenea
atunci opusnl s6u
: / €ste numbr rational, iar dacb r A, inversul - 1
+ sdu este de asemenea r l l i ,
r
numdr rafional.
Rezult' cb mullimea Q a numerelor rationale este
corp (comutatir,)-
l)acd. a gi b sint numere ralionale, atunci b_a
gi l qaacen+Al
sint numere rafionale, deci,ecuafiileq
t *: & gi o*: { (aace a ;0}
au solulii in caclrul numerelor rationale.
. Ecuafia az: q nu mai are i'iE totdeaunasorufic,raiionald.
plu, ecualia.x2 : 2 nu are solulie,"1io""1a.--i";; """ Deexerii_
;d'
Nw existd n'ici un nurndr iapionil i1 inii"fatrrt'{iit,
egat
Sd presupunem, prin absurd, cr exist6 un'numbr rJ.lion*t cw 2.
r astfel ca
rz : 2' si scriem nunrdrui r ca fraclie ireductibild :
, +, unde !, ;i q
sint numere intregi fbrb nici uir alt di'izor conrun afari nr
de r, * r. Asadar
tb\z ^ hz
ltl :2sau L:2,
\q) q,
cle uncle :
i' :2q''
. ^R"r!td 9FtP, este un nnmdr par, deci gi y' este un numd.r par* :
! :2*n. Egalitatea !, :2q, =" =&i"'atunci:'
4 r n 2: 2 q 2 ,
de unde
Zm.z: gz.
Rezulti ci 42 este
-au-pe par, d.ecigi g este
dar, p 'i^g 2"1^"1T-?1
ca divizor comun si L* .un numir par : q : 2n.. Aga_
^-
presupunind cd ar exista urr num6r ragional ":""r-;;;f"li""'o
;";;-r;:t "ortr"clicfie,
Vom arbta mai. departe cE, cadrul numerelor reale, oricare ar fi
num.a{ natural 2,.9i oricare ar fi.innumirur t"it
[iiii, i, ecaalia an : 64
are totdeauna soluiie.

* Dacd b at fi imoar, : 2nt. -* am


I, atunci " avea .pz :
- 2(2mz+ 2'ni + 1, adic6'Jf p, ui ri'i-p;;.
-r (2m + I), : 4mz | 4m ! | :.
NUMERE REALE 35

bre corpul numetelor rafio-la1e Q .9i


-d'eosebiri,
;i alte care pot fi ,conside-
d.iverse consecinle ale unei deosebiri
len![ mai deParte*.
lioriale se numesc l&uftrereiralional'.e.'
umlr care este solufie a unei ecualii
algebrice d.e forma
e,f +&o-t*-L +.'. *afi*ao:0
cn eoeficienfifao, &t, . . ., aturiumere intregi. Mullimea numerelor algebrice
e# numdrabili.
Nnmerele reale care nu sint algebrice se nllmesc nu,lneretranscend,ente.
Se dernonstreazl cE,numerele e 9i zc slnt transcendente'

3 Structuro de ordine

y"
clefinegteo relalie de ordine ,,fi. { 'este
I Y se scrie de asemeneaY > r (Y
#.xll/"i";:
.T,.iii'li#,'r:J'f
ra gi numai una d-in urmltoarele trei
posibitit5'i: sau r'( !, sanTfi: !, satu x > y.
a) Propri'ddtjl'e rel,aliei ,,x 1!" i
F) r { r, oricare ar h x e R (este ireflexivi) ;
F) r< j,+t> n;
(iii) r<,"y- F Xt<z:)r<z (estetranzitivd);
( i u )r < - y + x + z < - ? + z {;t x-z<y-zl er fi z eR;
oricara
x + z < y + e ( s a ux - z < Y - z ) ) x 1 ! "
I

( o ), < y E iz > 0 : > t i z < y z ( ; i Z < t ) ;

z > 0 9i xz <y,- ("^o


t :) x 1y;

( r a t* ) < y : ) - * ) - y :
1.
( " i i )0 < , c < y : > ! >
f i y

* Deosebfueaeste cE R este spafiu complet (orice gir fundamental este convergent)


limiti
pe cinct g ou este lexisti giruri Caucdy de trumere rafionale cate n-au
rafionalS). "p.tl" ".-pt"t

i r, {riri,'t* 5r

[1"","
MULTIMI
36 DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE

Din (u) 9i (ui) rearTt| ce:


x1! e iz ( a ) x z > y z { s i i r i ) ,
\ . . l

z < 0 9 i x z < y- z f s a : Lu < L ) : ) x ] y .


t z z )

Numerele x > 0 se numesc numere strict pozitit,c.


Numerele x <0 se numesc numere strici negatiae.
Orice numir natural n este strict pozitiv: n S 0.
Relinem de asemeneaurmd.toarele proprietifi* :

intre doui numere reale cliferite <y- existi eel pu{in un numir
-x
rafional r gi cel pulin un numir ira{ional oc:
x <r 1!, fi1 u1y.
Rezulti cd intre doud numere diferite reale exist[ oricit de multe nunlere
ralionale gi oricit de multe numeie irafionale.

Axioma lui Arhimede: o r i c a r ea r f i n u m e r e l e


r e a l ex > 0
gi y, existd un numdr natural a astfel ea nx, > :v-.
in particular, luind fr : l, rezultd ci.:
Orieare ar fi numdrul real y, existi un numir natural n ) !.
Dacd x f y (* nu este mai mare decit y), atunci sau r : j/ sau ,{ I
!,
ceea ce vom scrie x < y (x este mai mic sau egal cu y) .
Relalia ,,fr{y." este echivalent[ cu rela]ia ,,x <y salJfr:y,, gi
cu relalia ,,x f y'
De exemplu, 2-< 3 deoarece 2 ( 3; 2< 2 deoarece 2 :2.

DacE x4y @ nu este mai mic decity), atunci sau.ff:y sau x7!,
ceeace vom scrie x > y (r este mai mare sau egal cu y) .
. . Relalia ,,.!)>-,y" este echivalenth cu relalia ,,xi> y sau ir : y", c17
relalia ,,x 1 y", ;i cu relalid ,,! 4 i'.
Numerele x > 0 se numesc numere poz,iti,ae;numerele r-<0 se numesc
nulnere negative.
Deoarecex>0:) x2 0gi r<0:)n< 0 rcz;,;Jt|cdoricenum5"rstrict
pozitiv este un numir pozitiv, gi orice numdr strict negativ este un numbr
negativ. 0 este in [acelagi timp pozrtiv gi negativ, gi este singurul numrr'
cu aceastd proprietate.

lntr-o fgerie construetivd a rutrrerelor reale; aceste proprieteli se pot demoflstra


ln mod riguros.
NUMERE REALE rla

bl Profiietd.lil'erelaliei ,,x { y" :


fi) " -< r oricare ar fi x € R* (este reflexivd) ;
fitl x(y qi y<x:)x:y ( e s t ea n t i s i m e t r i c;b; )
fiji) r-{-/ Si y<z:)r<e (este fianzitivd);
6"\ * < y + t c + z - { y * z ( g i x - z - o < ! - e ) o r i c a r ea r f i z e R ;
n + z < - y + e ( s a ux - z ( y - z ) : ) x 4 l ;
( o ) r < y i z ) , - 0 ) x z 4 y z ; x 4 ! S iz ) 0 : > : <
f ;
z>0 si rz -{ yr["^o1-a 1l :> x<y;
\ z zJ
(oj) r-{/ =) - n }- - !',

t"ii) 0( z-{.7:, } r-j = o.


Din (v) + (vj) rezu.ltl, cd.
x-<! g z<0:)xz2yz; #(-tr siz<0:>a>L;

z<0 F xz{7'z{orra-. Z'l:) r2t.


[ : zJ
Din proprietiipe celor douE rcIal1i reztlt6, incl, urmh.toarele proprietili:
I) *-{y gr y < 7:Sx 1 z; t(<y gi y< z : ) %I z;
2l x4y gr x' <y' :l x * x' 4! * y' :
t<y * l<y':>xtx'1y*y'
(atlunarea nembru cu membru);
ryegalit5filor
3) O< s--{-/ gn 0-{ f,'(-y":) xx' 4yy'
(inmu$irea membru cu membm airlLegalntilltlor de numere pozitive)
_ Relinem de asemenea"urm5.toareapropritate (care se poate demonstra
riguros) :
I

luqil (9") gi (b,) .sint rloui giruri de numere ralionale eare au urmil-
toarele rloui proprietdli
I ) a , - ( e 2 4 . . . { e n \ <. . . ( b,-{
2) pentru oriee numir o('> 0, existil un numilr natural z, astfel efr
b, - &n-{ a; atunci existi un numir real xs, si numai unul astfel incit
an{ xo-< D, oricare ar fi n eN.
Observaf ie. Condiiia 2) inseamnd cd tim(bn- a):0 (v. cap. fII).

'tFi
MUTTIMI DE NUMERE RNALE. FUNCTII REALE

Fie n numere reale ap &2,.. . , an. Cel mai mare (maximul) dintre
aceste numere se noteazd.
max {ar, &2,.. , , eo} sau sup {6r, a",. , . , &n}
iar ce1mai mic (minjmul) dintre acestenumere se noteaz[
lrriry'{ar,a2,..., &o\ sau inf {ar, ctz,... &,).
Mai departe, aceste numere vor fi interpretate ca margini ale mu1limii
gr,. ' ', Gn}.
{ar,

4. Modulul
Modulul lzl a1unei numbr z se definegteastfel:
xdacd'x>o
, - _: , I ,., Ixdachx>o
l#l 0 dac[x :0 Sarltl :1
i l-xdacl 'r<o
l - x d a c dx < o
sau ince, lxl : mu* tx, - *\.
Proprietlli1e modulului sint urmltoarele:
7 ) l x l > - 0 ; l * l > 0 d a c i 9 i n u m a i d a c dx + 0 ;
2) l- xl: lxl;
3 ) l * * y l - < l z l * l y l ; l x - y l - < l r i * l y l;
4 ) l l x l - l y l l- ( l r - y l ; l l x l - l y i l( l r * y i ;
s )t x y t :t x .t t y t ; : ,* o ;
l ; l : : i
gi numai daci - e
, . x
6) lxl <. d.ac[ < < e;
lsl ( daci gi numai daci - e -( r -{ e.
"
DacL r este numdr raftonal, atunci lrl este de asemenea rational;
dacd,p este lntreg, atunci gi ly'l este intreg.
Se folosesc urmitoarele notalii
0' dac[x]-0
.r*:sup(r,0)' : lx'dacLx)'0 r-:suD (-x,0\:!
[0, daci r-< 0 t- r, dacl r-( 0
#* se numegte partea pozitivl" a numdrului x, iat #- se nume;te partea
negativd]a numirului r. Se verifici fdr6 dificultate egalit[file

1C': ,c+ - *o : x)
*uxl *
t(-

9i
l*l:*++x- - :+(lxl-x).
De asemenea, avem
I ,
sup(.'r,y) : (* * y * lx - yl)
;
inf. (x, y) : - sup (- x, * y)
NUMERE REALE 39

5. Reprezentoreonumerelor reole
prin puncte Pe o dreoptd

m x l rr dacd si numai dacd P se


: la P [a Q este Pozitiv)'
de abscise",respeitiv x'1i y, numlrul
ei0'
a dintre P 9i originea O'
vor fi ades6a iclentificate cu punctele
ce 1e corespund.

6. Reprezentqreoperechilorde nurnere
prin puncte din Plon

tuiui P; r este abscisalui P, iar


y este ordonata lui P (fig' l8)-
.-g
Datorit5 acestei coresPondenle
biuuivoce se identific[ un Punet 4
P cu perechea coordonatelor sale
(r, y). I'
ln loc de ,,Punctul P" vom
spune adesea,,Punctul (tc,Y)".
------->- *

7. lntervole Fis. 18

Fie a -( b doui numere rea1e.oatecare.


1) Mulfimea tuturor punctelor t{ care verificl inegalitafile a 1 x <b
i se numegte intental, d,eschis(fig. 19) 9i se noteaz[ (a, b):
(a, b)-- {xlxeR, a < x <b}.
b
2) Mullimea tuturor punctelor _r care-verificl inega-1it_[fiLe -a 4 x -4
se numegte 'interaal,i'nchis so:usegmenl"(fig.20) 9i se noteazd' la, bl:
la,bl:{xlxeR,a{x1b\.

, 1,,11,,,,s1al"{t.iilnr.tifirr##tHn l!:il#n**n"o""'
ifpiln'.;
40 MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE

3) Mullimea
fa,b): {xlxaR,a4 x <b}
se numegteinterval inchisla stingagi d.eschisla dreapta(fig. 2l).
4) Mullimeu
,,(o, bl :
{xlx e, R, a < x < b}
senumegteinterval deschisla stingagi inchisla dreapta(fig.22).

e b

=H=
a b
H-
Fig. 19 Fis. 20 Fis. 21 Fid )t

Intervalele definite mai sus se numesc intervale


numesc extremitdt,ile intervaTalai : a este extremitatea mdrginite; a 9i '6 D se
extremitatea dreapti. stingi, iar este
Avem (a, b) C fa, b) C la, bl
;i (a, b) C (a, bl C fa, bl.
Dacd a:!b atunci la, af :
{a} ;i (a, a) : (n', ;l-: Lr, a) : @.
rntervalele inchise La, bl se mai numesc intervale
compacte.
-5). Mullimea {xlx.-a 4, * > a} se numegte sernidreaptd. ""-' d.eschisd
nemS.rginiti.la dreapta (fig. 28) se noteaz6.(;,T;i-
9i
. -6) Il-ullimea {.ylxvpl, 'eix }- a} se numegte semidreaftd.inchisd nemdr-
ginitd la dreapta (iis. 24) je notea)e
bi +;;;.-'"'"''""
7) Mullimea {xlxeR, x I a} se numegte semid.reaptd
ginitd. la stinga (fig. 25) 9i se noieazi d.eschisdnemEr_
1_ *, o,.
8) Muitimea {xlrygf , x < a} se nume;te semiareaptd.
ginitl Ia stiriga (fis. 26)li i" tnchisd.nemdr-
x), &t.
"oi"i"i-('

=f_
Fis. 23
Fis. 25 Fig. 26
Punctul u se numegte extremitatea
semidreptelor.
Dreapta intreagd R se mai noteazl
(_ oo, i oo,).
Semidreptele gi dreapta intreagi.
R se numesc ,interaalenernd.rginite
departe (cap. rv) vor fi
^^-- apar
care ,M"i fustificate simbolurile - o o g i f o c
in notalii intervaielor neniaieinite"
t 1
tL
PUTERI INTREGI

$ 2. Puteriintregi

1. Puterinoturqle
natwral" Vom scrie:
Fie a un numdr real' Si m ttn n:umdr
s r : 6 1 $ i a n : a . ' a ' . . . a d a c |n > l '
' 3 f r
{,
{-
N u m l r u l 4 ' s e n u m e g t e p u t e r e : n u m [ r uAvem
l a s e n iu m
l*:e g t l'e b9i
a z0":0
a p u t e roricare
ii,iar
putcii'
numSrul n se numetl" "ipoit""tr{ a 2 0 a t u n c ia " 7 0 o ricare
arfineN. Dacl ;;:d*"";-;:0;daca
lumesc buteri' naturale'
sint urmitoarele:

0.
'icare ar fi naN'
< 1 , o r i c a r ea r f i n e N '
fice imediat, plecind de 1a d'efinilia

i orin recuren![:
uli'rc^tt esie 6trict pozitiv)' oblinem

&" <7, oricare at fi ng,N' inci urmitoarele proprietdli:


Din propri"talif" Ee mai.s1': s-e,deduc at fi-neN'
A" 1b*' oricare
"Dffi A <-i-; ALt"""i
5\ Dac[
: a* 1a* pentraa > l'
6i
"2-*-aiunci
P e n t r u0 < a < l '
a'n>aft
1' d'eci{*)" '1 sauY > l'
intr-adevlr, din 0 < a < b reztita 1= a \ a I
pto-
adicL bn > a, saa a| 1b', oricare ar fi n 6 N, ceea ce demonstteazd

?;:!;:":Y'Il
,-ni,ri"1u"""fi,i.l="#,'
'J
(:" 1,.:i,
: "3;.':
"#:fJ,11"t:,';)
t
asemenea demonstratd'
";

r5ir*"
| trFa{rt#'!'F{Fsffi'i'F
t q IvIULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII
14 REALE

2" Puteri tntregi

Dacd,q*0se.definegte
ao : l gi a-, - 1, oricare ar fi n, a N.

Puterile lui 0 negatit'nu se definesc' spunem ci 00 9i


ti 0-,,, n l-N,rro ul,lJ"X:"""t
tn acest fei am definit puteriie art ale nnui$numdt a d.iferit cle 0, ca
orice exponent intreg 1.
Puterile cl1 exponent intreg se numesc puteri i,ntregi.
Proprietd.lile ?^wterilorintr.eg'i.s^tnt
wrncd.toarele
(oi de cite ori exponentul
este -{ 0, baza va fi presupasd d.iferitd de 0) :
l) ao . clc - af+c I 4 : aP-q.

2) (ao)q : a.bl.

3 ) ( a b )-t a b b h t ( + ) ' : #
4)a-b:1.
af

5) Dacda>l atunci:a?> ldaclp>0.


aPll d a c l{ , < 0 .
Dac5. 0 < a < 1 atunci : afr I I dacd p > 0.
aP>ldac6p<0.

. Fti*Lle patru proprietSli se deduc imetiiat din definilia -puterilor


lntregi gi din proprietilile corespunzdtoarea1eputerilor rraturale.
Daci ? > Q,1 este natural gi in acest caz proprietatea 5) este adevd.-
rat6., ca o proprietate a puterilor naturale. Dac[ p < 0, atunci - p este
natural; proprietatea 5) rezultd in acest caz din 4).

3 . I n e g o l i t o t e ol u i B e r n o u l l i

Oricare ar fi a > - 1 si n naturatraaem:


( 1* a ) ' " ) - t l n a .
P e n t r u n : I a v e m ( 1 * a ) t : L i a : 1 + 1 . a, deci inegalitatea
este verificati cu egalitate.
S[ presupunem acum inegalitatea verificatS. pentru n : P:
( 11 a 1 o ) - l l p a
gi s-o demonstrim pentru n: ? * l.
PUTERI INTREGI
43

Deoarece 1 * q ) 0, inmullind cu 1* a in inegalitatea precedentb


obflnem
(1 t a)o(r* a) >- (r { pa)(r{ a)
sa.tl
(l + a;r+r >- 7 -1-fa -. a + ?a, : I + (l * !)" + Pnr>- | + (l * f)a
cE 0o 9i (deoarece fo= > O)-
Conform principiului induc,tiei complete, inegalitatea este adevbrati
ile 0, cu pentrn orice n eii-
Inegalitat€a demonstrati se numegte inegalitatea 1ui Bernoulli.
Afl;cqii. 1) Dacd.& )- 2, ohtnci a" 2>n * 1, oricare ar fi n e N .
crponentul fntr-adesdr,sEnotdm A : a - 1 ; d e c iA > - l S i a : A + 1 . Atunci:
a' : (l + A)" >- | + %A )- | * n.
in particular,22ru I l, 102n f 1, oricarear fi n eN.
2) Dacd e > l, pentnt. fiecare rutrndr real a, existd urc notmdr natwral
n estfel ca a." > u.
S d n o t 6 mA : s - 1 , d e c i , l > 0 g i a : 1 + A .
Existl u:r numlr natural ,, ,
adic[ astfel ca nA > cc (deoarece
;,
,{ > 0). Attraci, pentru num5rul tatlural n, oblilrtt avem:
a" :.(l + A),'> | + nA > I * a ) a.
Rezu1t5.c6 daci a > 1, atunci -1 poate fi ficut oricit de mic clacb
a,ft

-=- r1ui se ia n snficient de mare. intr-adevdr, fie a > 0 un numdr arbitrar; sd,
notErn r:: j exisf;i atu::ci un numdr z astfel ca anSz, decif < 1:
adevi- a n f t ".
- t este
SI obserrim cI pentru orice-num5r fi' > n averr &n') Ao, deci a. < 1 si '
an' Afi
j_
deci < e.
an'

Rezu1t5, de asemenea,c[ dac[ (a") Si (b,) slnt doub giruri de rrumere


ralionale care all urmitoarele dou[ proprietdli :
1) a,-{ ez{ . . . 4 en\< . . . -{ b,-{

2) existf,un num6r l> 0 astfeleabn- en{jnutrt*o oriee m €N,


atea
atunei existi un numflr unie ro astfel ca &, { xo< b, perrt"o oriee a € N.

intr-adevbr, d.acbse dE a>0, exist[ w n astfelca la * pi deci


bn - &o-( a gi afkmalia rentltd. atunci dintr-o proprieta# anterioare a
numerelor reeale,

--qFrr"-
MULTIMI DE NUMERE REALE, FUNCTII REALB
44

S 3. Multir nimdr ginite


1 . M u i l i m im o j o r o t eM
. u l l i m im i n o r o t e .
Mullimimdrginite

trie .4 o mullime de numere reale.


Se spwne cd.A este noajoratd' (sau m'd.rgi'nitd'swperi_o.r) dacd' existd' wc
punct b ta dreapta cdru,'ianu se noai afld tm pwnct din A, adi,cd'- astfel'
-tnci.t _nici
x.=<b Peitru' orice xGA. No'tn+d'rul, b se nwmeptem'ajorant al' n+wl'-
'lim,ii A.
Dac[ b este un majorant a1 1ui A ;i dacit b < b', atunci gi b' este un
majorant a1 1ui A.
Se spwne cd. mwl'!'itneaA este m'inoratd. (satt' rnd.rginitd' inferi,or) d9.r4.
nw-senoa'iafl'd,nici un punct d'in A, adi,cd'
ex'istd.tm pwnct ala sti'ngacd.rot'ia
a4x
astJeli.rr.ctt pentru orice xeA.Itlwndrul a se nunoe;tem,inorantal mul!i''
mii A.
Dacd. a este un minorant al lttt A si a' < q attttci gi a' este un mino-
rant a1thtt A.
Se sfwne cd'mullimea A estetndrS
adicd.dacd.existd'doud tt'wmevea 9i' b

'b { - A
' A ; mS.rginitl 1a stinga, care conline pe
iis. 27 , (fig. 27). De asemenea/ este mi-
Fis. 28
norati dacb existd o semidreapid ne-
mdrginiti 1a dreapta, care conline pe ,4 (fig. 28). ,4. este mlrginitl dac6
exisi[ un interval-mS.rginit (inchis sau nu) care conline pe ,4.

Frop ozilie. O mu$ime .4 esto rn6rginiti tlaaH 9i numai daeil


existd un n-uni$r ltt > 0 astfef ea lxl < M pentru otiee x Q A'
Dacb existb. M > 0 astfel ca
- M -{ x -1 M pentru orice xQA, adt
ginit [- M, Mf ;i deci,4 este mirgir
exist5 un interval mirginit (a, b) ca
xeA. Sd punem M : lr'a:x(lal, \bl).
deci-M<-iat,4a, a d i c b-.L I <
sau jxj ( ,Li pentru orice x=A.
Exemple. l) Mulfimea {..., -t, ...' -2' -1} e s t e m a j o r a t a . d - a - rn u e s t e m i n o r a t e '
b)- -7 este un majotani a1 ei. Numirul -1 este de
deci nu este m6rginitS.'Orice'numdr
asemenea un majorant qi anume cel, mai mi,c noajorant, 9i {ace parte din muifime.
2) Multimea {1, 2, ..., 4, ...} este minoratl dat nu este raajoratd, deci nu este
mdrginiid; ori"" iromh. a -< 1 este minorant al siu. Numdrul 1 este cel, mai, mare ,ninorant
qi face parte din mulfirne.
MULTIMI MARGiNITE 45

3 ) U n i n t e w a l ( a , b ) e s t e o m u $ i m e m a j o r a t bu')
, g i mbi n oeste
ratE ,de
un c i e s t e m Sar g ieste
major-ant; n i t d .cel
o r imai
ce
ti ;ri* rr1^x
lrumir a'-< a este "" ;1";;;;i a a oo fac parte. di'' multime.
b *tJ**T -"i !ri" majorapt; fi
mare minoran t, i^t dh acestenume-
"'"o*\#e m6rginitd' 9d ryi--]:
4) Orice mullime finit'd' {au.o'' jl-ai mare din 4ceste nuinere este un majorant al mulfimii'
re este un minorant, iar cel

2. Morqinile unei multimi


a unei
Def initie. Un numdr rn se-nume$te-malginq.inferioarf,
minoranf al mu{imii /. Se noteaz'"
mugimi A daeil.este"iefTJ?u*"
m:inl A:io| *

(se citegte ,,infimum" sau "inferior")'


a mu$imi '4 {aen
Un numHr M*se numeqte margiTg sup€rioari Jnei
noteazd:
c-L;ai mic fralorant it mutlimii '4' Se
".ts
M:snpA-_sygx

(se citegte ,,supremum" .satl "suDerior")'


at"a wnice' Existenla marginilor
ilarsinile "*itia-,--sint'
este asigurat5 "r.;]fi;?;,
de urmltoarea:
Teoremfl.oricemu$imeneviiliminoratiaremargineinferioarf,
gi oti"-"'i rrfi*" ;*;iAA majdratdare marginesuperioaril'
mul;imi m*iont'e A'
Vom face demonstralia in cazal unei 'tnaiorant al
Fie a nu numlr care nu esternajorant
-x al I'li- A' ;i b tn
a""i oo punct a A astfel ca:
ht A;
""i.ta ""ipo1itt
a < x < b q ib - a : I > 0
lui .4). in plus,^putem alege numere-
'ralionil'
.enea (Ii caz csntrar alegem
tiii""ii b' > b;i D' estemajorant' iar

punct x e A astfel ca ar4 x -{ b,.,i


Si PresuPunem ci am g6sit do
a.nseMufiemajorant alhtliA,iat b*sE
plrli egale si si notdm ct1
56 impirlim segmentul la*, b*,f in d'ou[
care extreniit"t". Jti"'gL in+tiwest'e majorant
lanar, b"+r1 partea pentru
.10 N{ULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE

a1 1ui A, iar extremitatea dreapt5 b,*, este rnajorant a1 lui 24. Numerele
a,q1 $i b,n, slnt rafionale, ,
an'-{&*1t l bn+t'-( b, ;i bn+t- a"+, : ii'

Am demonstrat astfel, prin recilrenle, ci putem gisi doud ;ir:g:l]i (a,) ;i (&,,)
d.e numere ra!'ional,e,cu urmdtoarele propriet[fi:
1) a, -{ ez --1. . .',1 &r-\<. . . --( &r'-(''' -\<br'-1br.
2) b, - ao: Lpentru$oricare n G. A'.
3) Nici un numer annw este majorant aIlttiA;i orice num[r b, este
maiorant al lui A.
"
Din proprietSlile 1) gi 2) rezrslt| c1-exist6 un num6r real s" ;i unui
singur astfel incit
a* -,1x--( &, pentrul orice zr e Ai.l fji.
S[ ar6tdm cd oreste cel mai mic majorant al muilimii,4.
I) creste majorant alhti A, adicd"x --{ o.oricare ar ft x e, A. intr-adev5r,
si preiupunem, prin absurd, ci ar exista run punct xo e' A xtt u { xn.
-
Putem alegepe z suficient de mare astfel ca z, I *o - u; atutci bn a," 1
1 fro - *, deci bn 1e* - oc* ro gi fiindch en . *--(-0, rezuTtb'b" 1.1t,,
contraziceiaptui'c[ D, este'majorant allti A, conform propriet5lii 3).
""""?" 2) a este ce1riai mic majorant a1 1ui A. inft-adevbr, s5 presupunem
cd ar dxista un majorant' a' 1u' ailtti A' Putem alege jpe a suficient de
mare astfel ca!( oc- a.' ;i atunci b,- G',< q"- d', d.e unde - &*1
1s- - bn- &' 9i fiindc5.d"- bn(0,.rezuit[.- !*1-g' s3u u' 1ao,' .I)e-
oafece a,"este niajorant a1 7ti A, deducem cL Si an estefmajorant al 1ui "4,
ceea ce este in contradicfie cu proprietatea 3). ,. t' ii: i:
IJrmeazl. cb creste'ce1ma-imlc ma'icrani a1lui A, adtcd"este rnarginea
superioar[ a lr:i A.
se demonstreazl in mod analog existenla matgirrit inferioare a unei
muilimi minorate.
c o r o I a r. orice mul$ime m*rginit[ are margine inferioars ,eimargine
superioari.
fntr-adevlr, o mullirne m6rginitd este ;i minorat6=;i majoratfl.
Din definilia marginilor unei mu1!imi, deducem c5:
Un num6r rn esternarginea'inferioard.a unei mullimi '4, daci 9i numal
daci verifici urmdtoarele dou[ condifii:
l) rn --1x pentru orice x e A (tn esteiminorant a1 1ui '4) ; -:
2) oricare ar Ji a 2 m, existd.cel,pwlin u,n pomct x-e A astfel incit
* < o"'1fig.29), (nici un numer ,x) m nu este minorant al lui 24, adicb
n't, este ce1 mai mare minorant) .
STRUCTURA TOPOLOGrcA'PE DREAPTA 47

"este margin'easuferioard' a unei mu1limi


lJe asemenea,un numir M
urmdtoareie doui condifii-: .
,4 CacE
- ;i'x numai d-ac[ verifici
ft -1tI petttr+t'
orice x a.A.,{\ este majorant a1iui '4.);
ov'icarear li x I M, ex'istd iel ptt'lin wn punct x e A astfel incit
2\'(fig.
a1 x 30) (nici un numS'r y.1 +["
nu'este iajoiaht allai A, .ad19a$
estecel mai mic majorant al lu A). ot' r il tl
Dacb -4 este m5rginitS, atunci
ri^
I = '29 Fig. 30
i n f , { - ( r - - { s u p 1 ,p e n t r uo t i c ex = A ' '
Avem tnf A : sup ,4 <laci 9i numai dacE mullimea -4 este formati
dintr-un singur punct.
l,{arginile unei mullimi pot s5 aparlina sau s5 nu aparlina mu1fimii.
E x e n ' r p l se u" p { . . . , - n , ' . . , - 2 , - 1 } : - 1 ; i n f { 1 , 2 ' . . . . ,- n , ' , , } - t ; i n f ( 0 , 1 ) : 0
e i s u p ( 0 r, ) ' : i . a i i o * ( 0 , I)9iI*(0,-1);ini10.1)-:0 9i 0€10.1), sup [0,1): I
eiifii0.i).
Dac6"A posedS un ce1rnai mic numSr tn, attnci
rn:inf ,4:min AqA.
Dac[ -4 posedd un cel mai mare numir ]i1, atunci
.M : suP A : rr:rax.A a A.

$ 4. Structurotopologico pe dreoptd

l.vecindt@

* ,., pe dreaptl. vom n1.1m\ a.ltiro orice mul-


a.ecind,tate
"**t rin intei'al deschis confine-
lime V "ui" "oigine {a,b) .cate ?e .xo,.,adici
ls*"t.itr"ii xoeia,blCV, tn particular,orice interval deschis(a,b) care
ccnfirie pe jrs, adic[ astfel ca G'*<.fro{ b,
este ,r vecindtate a 7ti xo (fig.3i). Zd
-*r\-
VecirrXt6li1e de forma r:. \t * 40 \

txo- u, xs { x) :i"^-tt
' u - t-+E

ct1 e1> 0 se numesc uecind,td,!,'i simetr'i- Fis. 31 Fis. 32


ce ale hti xo {fig. 32).
Orice uec'ind,tate V a I'ot'ixo cottline o vec'ind'tate simetricd,a /'wi xo.
fntr-ad.evir, fie (a, b) un interval deschis astfel ca xo a (a',b)Ctt.
D e o a r e c{ et < x o ( & , ' a v e m a : i n i n ( * o - a , b - x o ) } 0 qi (ro-4,
ro]- a)C{a, b)CV.
natoritd'acestei observalii, va fi suficient, mai departe, si conside-
rdm numai vecindtiliie de forma (a, &) sau vecin[t5file simetrice a1eunui
punct.
MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE
48

Vecindtdfile pulctului zo au utmS,toarele proprietdli:


I) Orice mulfime [/ care contine o vecindtate V a L',ti xo este de asemenea o vecin5-
tate a lui xo.
2) Iniersecfia a doud vecindt5li ale lui zo este de asemenea o vecinEtate a hti ro
(fig. 33).
3) Orice vecindtate V a hi .to confine pe .r0.
4) Pentru orice vecindtate v a fui zo exist5 o vecinatate w : (a, b) a lui xo, astfel
lncit 7 este vecinEtatea fiecHrui ptnct y e W'

r v-z-____/\-__-_____\ \
{ - l o e o
a , x c g b
Fis, 33 Fis. 34

Prin alegerea veciudt6filor fiec5rui punct cle pe dreaptd, am definit pe dreaptd o strtr'c-
turd. lopol,ogicd sal- o topologie*. Cu aceastb topologie, dreapta .R este un spa!'iu topologic
numit dreapta reald..

ir.,Ljii,\: Pro p ozilie.' Orieare ar fifpunctele x +y, existi o veeindtateU


a Iui r gi 6 veeii[tate V a lui y, ffr^il punete eonn:une: U n V : A.
. Se presupunem x < y; existi un num6r c astfel ca x < g-< y (fig. 3a) ;
luind a < x gi b ) y, U : (a, c) este o vecinetate a 1ui fr, V : (c, 6) este
o vecinetate a lui ! ;i a OV -- g.
Propdetatea enunlatb in aceastb propozitie se exptimd spunind cd dreapta real5 este
un spafiu sepalet.

2. Puncteinterioore,Mullimi deschise

Fie ,4 o muttime de numere.


A d.ac6exista o vecine-
un punct x, din A estepwnct interior al rnu,ftimi,i.
tate (a, bl alai r0, conlinutd in mullimea.4, adicd astfel ca
xoe. (a.,b) C A.
A spune ci .ro este punct interior a1 lui 14 inseamS deci cag4'este o ve-
-se-numegte
"ro. interioare a1e mullimii 7
cin[late a 1ui M"it;;"-puncteloi

* Fie E o mullime. Dacd penku -x, fiecare element tt e E s-a ales 9 mulJime de.pdrli
19(z), numite aeeindtd,li ale lui cafre indeplinesc cele patru_ condilii din text, se zice cE
'
s-a definit pe mu$imea E o stvuctwtd topologi,cd sat o topologie.
O mutlime b p" s-a definit b siructurd topologicd se numegte spali'u topologi'c'
"ut"
iar elementele sale se flumesc puncte'
O mullime de vecindtbli ale lui z-se aumegte si,stem.Jund,amen-tal de uec|ndtdli ale I'u4
x, dacd fiecdre vecindtate a'lui z confine o vecindtate din sistemul funtlamental.
Intervalele (a, b) care confin un punct r de pe dreapta Jormeazd.un sistem fundamen-
- o,
tal de vecinStdli ale lui r. De asemenla, vecinStbfile siqetrice ale ,Lui x, de forma (,
x * u), sauciefbrma lr - n, x + df Lotmeazl.unsistemfundamentalde vecinbtdli ale lui z-
STRUCTURA TOPOLOGICA PE DREAPTA 49

1ui 'd este


'i,nteriovul'lui gi se noteaz6' Int r4 sau A' Evident' interiorul
conlinut in
\.r-A

Interiorul mullimii vide este tot mu1limea vid'1'


ffifi ;#].;1"6;:iyt4y:(:::h!:(^*,":*'l:,"".?:l?":tif:
saleii sintinterioli?;l?";t"Y
,or .ail17^: A;;dt"t a""i to"t" punctele
::';?:;fi;i?"?t"i*a- a "*1":,y.i+l*:":-1t""?*1,nlill'fJr":r1;
f ""?")r'i';;;,:t11i,flli:-*:,"','.o';"i-7,i"'""mnrcrnici-ovecinrtate
sff
aTtti xonu este complet'conlintftE in A'
exterior ld A' daci vn este
Spunem c6 un punct !o€'R este bunct v
interio_r
punct "1e"i"fill'l:#iFij+"? ,iil;;:"iji":,"i;'A1"-iecinttite
*ir"ei i"*a' ca v(\A: n'
X1ff'rf':l'?ttr'll,i,:);;"il;'t" @: b'
I:tt
Exemple. i) I\Iul,timea vidd' @ este deschisd' deoatece
2)Dreapta**""*UO-"*deschisd'fn-adevdr'oricepun ct*o'FRestepunctinte-
cl vecinbtate (a' b) a 1ui zo' avem evident
rior al 1ui R, deoatece,'1ti"d
xoe(a'b) cR'
orice punet *oe (a' b)
-io o -mu-lfime deschis6' deoatece
3) l'n interval deschis (a' b) este
f *-"".lndtate a lui zo chiar intervalul
este Drrnct interior irt.r")i"fui. "f"J
"f "O"tai,
(a, b), avem:
xo € (a' b) c (a' b)'

4)oticesemidreaptdd.eschisd(nem5rginitSiadreaptasaulastinga)esteomulfime
deschisS. punctu'
b nu este o muJlime deschis', deoarece
r.in interval de {orma la, b-l.ctt a <
o t.t punct interior a1 intervalului'
(o., p)
""i" oricare ar fi vecindtatea (o, P) a lui a, avem d 1 a 1 B, deci
Intr-ac]ev5r,
ru este conlinutb in la' bl' deschise
b gi semidreptele inchise nu sint mullimi
6) rntervalele r", ui, to, bl ctt a < '
singur punct lu este cleschisS'
7i O mullime {a} format| dintr-tn
urmltoarele:
Propriet6!i1e mulfimilor deschise sint
de mu1limi deschise este o mu1-
1) Reuniunea unei familii oarecave
!ime deschisS. deschise este o mlll'lme
2) Interseclia unei familii fi,nite de mullimi
deschisS.
3) R S1 @ sint mu1limi deschise'

I)omonstralie

deschise 9i A :l) Aa' Fie. T oeA i exis-


1) Fie (A6);q o familie oarecare de muilimi

tSomu$ime).6dtrtlamiliecareconlinepexo;dat14estetleschisi,deciexist5,ovecindta-
te (a, b) a hti xo astfel ca
xoe(a,b)cAi

- Analiza maiematicA, vol I


{

l|fl*t;
50 MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTIi REALE

Si cum Al C A, avem
loe(a,b)cA,
aclic5. ro este punct interior a7 rd A. cum ro.a fost
ales arbitrar 1n
'- A, rcz.,ltd. cd orice
p'tlact x € I este punct interior al ltti A, deci 2
este ao*ira.---^
2) Fie (lJra;s, o familie finitd cte mulfimite deschise A :
9i ff ru. ,n € A i
atunci *o E Ar, xo € Ar, . . ., *o E An. Dat murlimile "r.
A; slnt d"sctisl]L""i ,o poo"t
interior al fiecdreia; existd deci intervalele deschise(or,, "st"
Or), ,.., (a*, ij astiet ca:
r o € ( d v b t ) C A t u n o e ( a z ,b r ) c A r , . . . , n o e ( a n ,
b t u c) A n .
Sd notbm a : n^rr (ar:
?r, ...., an) $i e -.ar" et,.br,. ..., bn). atrrnci a I xo { b
deci (a, u) este o 'ecin'tate a-r.oi'to9i
in toate"intervar6ie bt), @r, br),,..
toate mulliltL;;,-2;":..,*,a). @t,
cu atlt mai muf in"stli'cJnp"ut6
;;;ir["f;!*.deci tra";l di"i" iiia-
xo€(a,b)cA.

Aqadar zo este punct interior al lui L Cum


ro a Iost ales arbitrat fus.A, tezlrltb" cd orice
punct a S I este punct intedor al lui l,
deci I este deschisd.

Io rntersecliauneifamilii infinitedemrdfimi deschise nu este totdeauna


d"..hi.?bt"tvafii'

De exemplu, mulfimils Ar:[- 1, 1l


, n:1,2,8, ... s l n t d e s c h i s e ,d a r i n t e r _
\ n n l
q

secfia lor A : nAn:


{0} nu este deschisl.
n:1
2o se poate demo-nstra cd"orice murfime deschisd-oe
dreaptd se poate pune rn mocl
forma reuuiunii unei familii cel'n oit oo-ambile
Hffi T|" de intetvati deschise disjuncte

Fiecdrui pv*ct *o i l" poate ataga rn acest mocl un intervat (ao,


contine punctul zo, astfei Fg.
incit orice'int"t"it\i,
bo) c.G care
b) = (ao, tJ;;;r;;" incrrs in G.
Dacd existd un punct x, e G astfel incit xt
gdsim un interval maxilm E (ao, bo), atunci,
---"" ralionlnd
^*' ca mai sus,
,1ar,_'07c9, "*"-"""g"?rlu'nlirri,?r.
Eviclent (ao, bo) n @r) '
nri': A.
Atfful' o mulfime deschisd G c R este o reuniune
dorrd. de intervale disjuncte dou6 cite
Rdrnltre sd atEtdm cd mulfimea I a acestor
intervale este cel mu-lt numbrabil5.
t*:-laevdr, mullimea A, a intervalelor dtr A, carc au lungimea
"
numS.rabild (eventual vidE). pentru fiecare nrmai ) I, este cel mult
natural l;;iiiila An a intervalelor
1 1 ";
dit I care au lunglmea ,- q, a este de asemenea cel mult numdrabild (eveotual
; * _ ,
vidd)'Fiecareinterval face parte din una din muitimile
A, deciA: r3r,, qi deci l este
cel mult n'mdrabild, ca reuniune numdrabild
de mullimi cel murt ,rrr-#r?lrr. (eventuar unere
dintre ele, vide).
STRUCTURA TOPOLOGICA PE DREAPTA
51

3. Puncte oderente. Aderenlo unei mullimi.


Mullimi inchise

Fie ,4 o mulfime d.e numere. Un punct ,(o e R (nu neapbrat din A)


se numegtepwnct aderent aTh:j A, dac5.in orice vecinbtate V alai xo existi
cel pulin un punct din A (eventuai numai xo, dacl xo e. A), adici daci
Anv+4.
Mullimea punctelor aderente aie mullimii z4 se numegte aderenla llui
.r4.sau i.nchidereaiui 24.gi se noteazl A.
Orice punct xo aA este punct aderent aI hi A, deoareceln orice
vecinS.tate afui xo se glsegte cel pulin punctul xo din A. ASadar, mulfimea
z4 este conlinutd ln inchiderea sa:
Ace'
O mullime poate s[ aibi gi alte puncte aderente-caresb nu-i aparfinb.
F O mgllime ,4 se numegte mufiime tnchisd daci este ega16cu inchiderea
sa:A :4.
A spune cL xo*A, irisearrtndcE existi o vecinitate V a lui .ro cu
11nA:@, iar aceasta inseamn[ cd ro estd punct exterior al lui,4, adiei
punct interior al mu$imii CL,.S| reciproc. Avem agadar

CA : Int fi,A gi glnt A: GA.


SpunJm c5 yo este an pwnct frontierd. al unei mullimi .,4, dacd este
aderent 9i lui ,4 gi lui $,4, adicd dacl apar]ine mul]imii A\ET.
Mullimea A n@ a punctelor frontier[ a1e1ui ,4'se numeStefrontiera
mullimii 14 gi se noteazd Fr1. Deducem de aici cb FrA: Fr[,4.
A spune cd yo G Fr.A inseamnS. cd pentru orice vecindtate V a It;i
yo a ve mV OA +fr 9i Vfifi,A+fr .
Exemple. 1) lnchiderea dreptei R este tot .R, deoarece alte puncte care s5-i fie ade-
tente nu mai existS. Dreapta R este o mulfime inchisd (in acelagi timp, ea este qi o mulfime
deschisd),
2) lnchiderea mullimii vide este mulfimea vid6: @: O. lntr-adevdr, aiei un punct
*oeR nuesteaderentluiO,deoareceoricarearfivecindtatea V a lui zo avem V ng:4.
Mulfimea vidd este deci o mullime inchisi (ea este qi tleschisi).
3) lnchidetea unui interval lnchis [a, b] este tot" [a, b], deoarece nici un alt punct d.ina-
fara intervalului nu ii este aderent. In adevHr, fie to S. fa, b]. Pettru a face o alegere, sE pre-
supunem cd rn 1a. Existd o vecindtate V alti x., care illl conline pe a, deci V f) la,bl: A.
Un interval inchis este, agadar, o mu$ime lnchisS.
^4) lnchiderea unei mu{imi {xo} formatiL numai dintr-un punct este mulfimea tnsd4i:
{zo}. In adev6r, dacd *, I xo existl o vecindtate V a fui xr care nu confine pe zo, cleci
v A {"0}: o. Mul,timea formati dfutr-un singur punct este deci o mullime lnchisi.
5) D a c E a < b, avem (a,b)-.: La,b) : (i:-Ul: ta,tl.
lntr-adevdr a este punct aderent orichruia din intervalele (a,b), la, b) qi (a, bl, deoarece
odce vecinitdte (a, p) a lui a, d. < a < p, conliae punctele de la dreapta lui a, care se afld
MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE
^t

atat6' cd.b este punct-aderent al intetvalelor' Punctele


in fiecare clin aceste intervale. La fel se
mlus ;o, bl nu sint puncte aderente ale nici unuia din aceste
#';;-"p*t,*-l"t*""r"r"i
**''
intervale.
se obfine addugind semirlreptei extremitatea sa' cate
O lnchiderea unei semidtepte
li este punct aderent'
,r z oqrc arierent multimii t : n. ln adevdr,
ralionale: Q
i; Oti"" nurnEr real z. este aderent-mu11ttl9:::*erelor
in ori""'rrJ"iieii-(i'ul a l'ti x puncte,.tltttiill:
ir"31"11"iii-Y; ;a.J*i;d;iii;t::lt'l'l:.:
-existd
d) wrrctr r\*urar rL4;;;;;;;td;tP'ta' -"j1T::"1?:
lntr-adevdr' in T:f:.***f;:'',T"f ,.Tli
orice vecindtate (a'b) a lfi x
firnii numerelor irafionalt. i__^r:^-^r
ie afla cet P"!" qjltS' g9!"13t

, ) i , + 1; . 1 1
l : { , ,2
) t
1 I
3
i
n
^l
U';
j

1 0 ){ 1 ,2 . 3 , . ' . , n " " } : { 1 '2 ' 3 ' " ' ' n ' "'i'

Margineasw!>erioard'Maune,irnwQ'irni,ma,jorateAestepunctaderent
al Lwi A.
intr-adevlr, fie V: (o, F) o vecindtate a 1ui M, adicd n I M I F:
ca q I x{ M, ad1c[ astfel
Exist6 atunci cet pulin or.'poti"t x A A astfel
c-*a x e , ( a , P ) , d e c i V n A + A '
muftimi rninorate este
S"-r'iati'ia fe1'.a kiigi"ea inferi'oard.nL e un'ei
-fiu'nct ad,erental, acesteia' pct'nctead'erente ale
Rezult e .e **iil,""iit ,"t1, mul,lirni md.rginite si,nt
aceste'ia.
observafii.l.DreaptalntreagS'Rgimuifineavid6sintgiinchiseqideschise,
reale care au aceastb proprietate'
si sirrt *iogor"le mlrigimi de numire nici des&is^e, cle exemplu intervalele de foflna
2 " Exista multimi care ru sint nici inchise
(t"'a . b 1 s a , el.a , b ) c a a < b .
",
iJ*uiio# iilti. Lotg-it" deschise 9i cele inchise este dati de urmdtoarea

Prop ot,i-tie" O mu$ime / este inehis[ ilacf, qi numai dae6 corn-


plornentara sa f,,4 este deschisd'

deci zo€8, adicd froQ A' Ctm xo a

tx,n:;;:=i,:x:sl"?'J'"3'x'?
Corolar.omrrllimeBested.eschisHdaeilqiuurnaidaeflcompie-
mentara sa f,B este inchisi'
.-.iEtlllt#, '*trdrr r :ir!'rr!,:r !- ,i

PE DREAPTA
STRUCTURA TOFOLOGICA

: EB,d-eci B : QA gi se aP1icl Propozilia


tn aderzd.r,se noteaz| A
precedentS.
se deduc proprietdlile.T,;Lir.!il1to,l"t#:lu
-lncns "'
#Jtir#i il:l'* "iJL'""l;:t'i* e a'

Eemcnstralie'
f,l;' sint
inchise 9i 'l:
1) Fie (l);Er o farrrilie oarecare c1enullimi o|'Ao'Atunci
Dar
deschise$ .l)r|At este tot o mullirne deschisi'
mnllini

c l - c -i iAe l ; - - Qt €. /t ' a i '


este inchisl'
deci f,l este cleschisS, 9i deci I ,l
Atunci f,;l; sint
inchise 9i e: UJ*
2) Fie (A;)r<;,<* o famiiie fi'nitd' de nnlfimi

desclise Si flr}A; este deschisS" Dar

n , J - n U ^ , i: : ht - t o , ,
v.'-uEr-,

inchis['
deci f;l este deschisd 9i rleci '4 este

O b s e r v a ! i i ' 1 " R e u n i ' - r n e a u n e i f a m i l i i i n f i ' n i ' t e U r " r - o t l t - t i n c h i s e n u m a i e s t e in-


t':1'2' " sint
De exeuplu' rnullimiie o':L;'t|'
totcleaunao rntllime inchis6'

: (0' 1l:" este inchisd'


clrise clar reutriunea 1cr "l ,U:ro":
2 . o r i c e m u r l i m e f i n i t l _ e s t e i n c h i s b . , r n t r de
- a d-"[r-i
e v 5 . r , o ninchise
u l l i m e l i (deoarece ' } e s + ' e numar
2 ' " " aforrnate
n i t d { a r ' c d sint
teriniunea familiei finite {at}' {o"\' " " ldftJ
B este
u- B clac' orice p'nct a1 f i
"tt;"":"n;"""j: cE o '.r1!ime l este trensd.,intr-o mu1lime b sirt
(a' b) cu a <
Z D" intervalele (a' b)' la' b)'
aderent lui,4, aclici au"a -A'c """"'p1u'
.l"ts" ltt inten'alul incliis ie' b]'
t'"^"Ti'i't"ptte cE"A este peste
1' dacb'A':
Dacd o ru.'aifime I este densd .ft: i1]:: este peste
Tl tot dens6'; muilimea nilmele-
liii-lnereloruo9'ooti"
tct tiet'tsi De exernplu, multirnea
e'ste peste tct deIlsa'
lor iratioflale
il'f'
contine marginea superioare
O muilime Lncltisd;i majorati .A'i1i
al 1ui /
cleoareceM est'epunct aderent conline matg\nea
lle asemen";"; T"i,ti^"-a"thisd.- si minoratl i;i
inferioard. . , y,.-:^^:tx gi nar-
"""" i;i conline marglnea inferioar[
+.
O^;"lfime i'nclzi'siiI'i tnd'rginitd'
ginea suPerraarl.

(ff* "
FUNCTII REALE
MULTIMI DE NUMERE REALE'
it4

4, Punctede ocumulore'

."""*&4p;#::t;r;'f':rnifrVi:;:
ruil:-"'"l {,u::#ti{{",
"r#""Hf:l

punctdeacumula''"
:ste "] T:1}ff:i
Il f; ;1iTfi'l?
i- iio' care nu mai contlne
a tui
de zo'
al unei mril.
n punct #0 est'e punet de- 3cynrulare o infinitate
e[-in oriec";i"##"t;"#,nJi ]1,--*=t[
este infinit[)'
I d.ac[ *o4i*"Jfhy'
ui ro se afl[ o inf]1"iQ!e
ii sint- diferite
""t"tutt" A diferi'"e ce
Puncte din

- & P g
l-*-2'=t----tr- t"'*-+ :
J ' c l L z s
Fiq 35
STR.UCTURA TOPOLOGICA PE DRE-APTA

Corolarull.Dae[omrr$imeAaneunpunetdeacunaulatenea
-este infinitfl.
de acu-
Corolarul2. O mu$ime iinitf, nu are nici un punct
cnulare.
rultimi infinite care nu au nici un
llirirea i/ a numerelor naturale este
acumutare'
nu-qi conline marginea superioard il'l'
,ui 2, deoarecet14este punct ad'erent

toratf, '4 rru-;i conline marginea infe-


cumulare aI 7rY A '
Aiia A nu-qi conline una d'in margini'
7ut A.
n uneLe cazuri marginile sint puncte de acuiuu-

f 10. 1l : o e [0, 1], iar 0 9i 1 sint Puncte

?;i?:l':i3#":'l'#::::
I;"4",=,Lf'll;,1
!]tr'.1are.

ilaci $i
Prop ozi[ie. O Tru$inte A este inehisfi tlaci qi numai
eon{lne todte puietele sale de aeumulare'
Dac5.,4 este inchis6, avelr' A :

nchisi.

Weierstrass-Sotrzano' O r i e em u $ i r n e
?eorerna lui
*xtgl"lii;i i"Ti"ite are eel pulin un punet de aeumulare'

infinit6, a tn minotant a|7ui A ;r^b


*"t"i" a Si b ralionale' Fie l' : b- a>0 ;
tr q:ia, bl.
i" d,oue p-lrti egale' Deoarece '4 este
iL pdrli c&1i1" o infinitate d"e puncte
*J ,u$ pirli tu aceastd proprietate;
"ate
L '
;ii ;i b1 sint ralionale 9i b, - ar:

ffir
MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTiI REALE
DO

S[ presupunem ci am g[sit doui numere ralionale a,gi b* astfel .ca


segmentul la*,b,f si conlinb o infinitate d.epuncte dln A Eib,- o*:;'
S[ impirlim segmenttl la*, b,] in doub pdrli egale.-Deoarece seg-
mentul le,,-bn) conline o infinitate d.epuncte din A, ce1pulin una din cele
doun plili conline de asemeneao inflnitate delpuncte din A. Si notdm cu
lfl*+r, bo*rf :uia din cele doui pdrli care are aieast[ proprietate. Numerele
en+r;i-bn+Lsintrafionale, a, --{ &*+t l Da+r--( bn gi b,*, - &ntr :
#r'
Am demonstrat astfel prin induclie complet[ cb putem g6si doul giruri
(o*) Si (b.) de numere ralional,e,cu urmitoarele pro_prietSfi:
1) a, --( az 4 .,. .'-1 dr.\< . . . -( b, -( . . . \< &r --( bt.
2) b* - a*: orice z € ly'.
;pentru
3) Segmenttil la,, b,lconline o infinitate de puncte dir' A, oricare
ar fi n eN.
Numerele a* gi b, nt aparlin neapirat mullimii A. Din ProprietS-
!i1e gi 2) deducem c6 existd un numdr xo astfel incit a* t-( ro --( b'^oricare
1)
ar fi n natural.
Si ar[tlm ch xo este punc! de acumulare aI lti A.
Fie Z: (cr, 9) o vecinitate a lui xo, adicd u"l xo ( p. Putem alege
pe z suficient d.e mare, astfel incit si avem
a .1 & n - - { z o ( b , < P .
Dar segmentul la,, b,] conline o infinitate de puncte din A; atunci veci-
n1tatei (", g) at1",i io conline de asemeneao infinitate de puncte din A,
deci .ro este punct de acumularc a7 ltti A.
observaf ie. Punctul x nt aparline neapSrat lvi A, dacl I nu este inchisS.

..tp""t",i.t l-Lebesgue
l_lyflttrt
daci este
o mu1lime c de numere reale se numegte mu1lime cornpactd,
tnchisd. ;i rnd.rginitd..
Exemple. 1) O mulfime finitb C-: {ot, or, ..., an} 9st9 inchisd 9i mbrginitS, cleci este
compaeth.. l-n paiticular, o mulfime {a} totryat{" numai dintr-un punct este compactS. , _
2) Un iiterval inchis gi riarginit [a, 6] este o mullime compactl. Intervalele la, bl se
numesc'interuale conePacte.
3) Oreuniune'finit1I, U 1e U ...l) IndeintervalecompacteesteomulfimecompactS.
4) Intervalele (a,b), la,b); @,bl nu si''t compacte'd.e_oarece nu sio1 inchise.
5j Semidreptele qi'dr;apta intreagd nu sInL compacte deoarece nu sint mSrginite'

. vom spune ci o familie (B")*e"r de mu1limi corstituie o .acoperirea


unei mullimi A, dace orice puncL i 1e aparline cel pulin uneia din mul-
limile familiei, adicb claci A C U,8,.
PE DREAPTA D I
STRUCTUR.A TOPOLOGICA

Dacifamiliaesteformatidintr-unnum6rfinitdemullimi'vom
.poo""J1a-constituie o acoperirefi'nitd a mullimii -At '-
-
Mu1limi1e compacte all o propnetate impoitantl d'at[ d'e

T e o r^Oio
ema lui Borel-Lehesgue' - D a g fCr - o s t e ' ' oP , g t T :
a sa eu inteivale desehise se"poate extrage
o"ic" u"op*,.ite
o adoperire finitl a sa'
"o*piriX-,

:ormatl d'in intervale deschise'


... . ' x-', fiecare din acestepuncte este
re. Ceie n intetvale Io', '''' Inn cofi-

ct l,:b-&,avem
a .-1 at ( b, '-( b, b1 - a'r: l_.
2

ralionale a* gibn astfel ca


S5 PresuPunernc5. am g[sit d-ou[ nllmere
riiiim** _ t nu poate fi acoperitl cu un numlr finit
de
l e i l , b^7 )C
bn - frn: -
,r

intervale din familie.


l
lllhnruuu pirli egale' prin punctul
llll{l Sd impdrlim segmentui la*' b*f in doui
*
llliirrdll rtle lan, c,7 n C sau lco' b'7 fl C nu
lilmru; de intervale din familie' S[ notS'm cu
i
ittu,' lli aie segmentului la' b) "u-tu ?.t-",fT:
.te fi acoPerit[ cu un numar lirut Ge
llifllmt' ,r +r ;int rationaie 9i avem
rllilffilll
- '
brar''1bn, vh n + L .f "l4 + L - : -
d,* ',1 Q'n11{ d,t,

lhlr.i''
DE NUMERE REALE FUNCTiI REALE
MULTI\4I
5U

completl' cii putem construi doul


Am demonstratastfel,prin induclie
cu urrnbtoareleproprietali :
qirori j),1 ;t-E;fti; ;urnere rafionale'
1)ar-< ez{ "' 4en
N'
2) b* - o* : ! P"ntru orice n e'
imea lon, b,f fl C nu Poate fi accPeritd

liT"l3"in,o"u,
T e o r e m a . D a e [ i l i r r o r i e e a c o p e r i r e e u i tatunei
rter.rC
' a |este
e d eeompactd"
selrise,arrnei
acoperir'e-ti"ite'
mu[imi C, se*poate-extrage o

1" este mlrginit 9i C C ,9r'^r


..., f ,*.Deoarece fiecareinterval itrmeazd'
md'rg'iniia' Mu1limea-I
in primul rind cd C este o mu$ime .---i-rJ:'"n)
: fr:
I
fiecare inLetval 'i' deci J- () C
ca
. 1ui C' Din cele de mai sus dectucem
=, iS:if "":?'il:f,ft
f:liffil'"i#ll
f
o b s e r v a f i i . l " A t i t i n t e o r e t n a d i r e c tnu-neapaiat
5 c i t E i i n t e odin
t e mintervale
a r e c i p rdeschise'
ocd,sepotconsi-
aeslhfl
dera acoperiri formate aft'-"f-tf*i r1li lor-J-iJi;;;; ia ca definifie a mul'i'mi1or com-
proprietatea
-s^pu1iile ".
";r;;#;-i**-u
topologice generale'
puct" trr

f
FUNqTII REALE 59

sau nu este mdrginitd' exista


2o se poate ardta priu exemqlg c5 dac6 c nu este inchisd,
din care ru se poate ertrage o acoperire finit5'
J" flri C
""op"ril De asemenea,""-i"tJ*?.-a.t"^Uise,
or"j^-"fii-if" d-io ."op.rire nu sh? deschise,elte posibil sd nu se poat6
extrage o acoPerire finitd.
---- 'Exempli.
t1 c: (-1, 1). rntervalele
1 1 \ ( I 1 l
{ r. , : l - t + * ' t - E ) " ' '
. It:t-t*;,t-;)'
r I t l
rn-t:
l-t*-''t-;),..
cu un numSr finit din aceste inter'
constituie o acoperire a hi c, dar c nu poate fi acoperit5
vale.
2) C : t0, *co)' fntervalele
: (n - 2' n) "'
1 r : ( - l , t ) , 1 2 : P ' 2 ) ' ' r a: ( 1 ' 3 ) ' ' ' ' ' I *
o.lgoperir^efinitil a lui 6'
constituie o acoperire ahti C' clin care nu se..poategxtlage Bn: {z}' Familia (B)tec
3) C : t0, f l. penluii""*" z €C s5^consitlerdrimu$imea
o acoperire finitd'
constituie o acoperire a lui C, clin cate nu se poate extrage

$ 5. Funcliireole

1. FuncJiireole, functii de voriobild resld

Funcliile/ ; E + F in care F este o multiTe de numere,reale se numesc


functii cu nal,ori reate sii, mai simptu , fuiclii rea.Ie satr fulclii, nurnerice'
'"'--'--SJi"iiL- definita
t-= i ; i se cite,ste.3ttei i funcfia.reale / ry .E:11
funclia numcric6 / definitl pe .8, sau funclia / definitd pe E cu valon reale
sau -F"r;tttG
*- numence
--F in care E este.o.lultime dg:"*:i" reale se nu-
f :E
mesc funciii di argument real, sa,of'ancti'i, de reel'q..
aerl'eb1'l'd.
bacd atit f itt 9i F stnt mullimi c
se numesc funclii rea,l,ed,eelgument r
Acestea .roi' fi 6tudiate in cea rr.ai mt
soune ,,functie" fdrl" altd specificare,
r-ealI de vaiiabila real[. Printre fun
funcliile elementare, stud.iate in gcoala medie'

II 2. Operolii cu fun4ii reole


{ pdrli ale 1ui E' astfel ca
r) Fie E o muf ime oarecar.e, A -qi.B d'ou6 B:
e n E-+ A, f Si S'a.ial"""fii' reat'edefinitepA A'respectiv
f;A->R, g:B-'R'

(ffi*"
t"t'tttt *lltt
*"1'j
MuLTiMr DE NuMERE
--'*"-;,1t1*..i1*,?il;iJl;JJ$L""'?::i;irii,"ii:H iilor

llHt:xi"*""Jffi tr',"d,';#l$:t*ry"*:
,"","S1?Tt'#t::l',;:{Ji:#!i:ifltf ir*:f
#ti
ii::ltl't!t"-"4!il"i"",1*
#ill?Eii"'s;r'#*trft
.u,:iftit
ffi d"rl#I;r
*JElt'Jtt j[]#i
3ir;191,;1t
,li r.(!;
i';?HffnT ffi ;l;i*i
ffi*i*T$:"sl:ili^*'r:'*i*:,fff**{^'i::
11ft"u'll"id;t'7 p"
cateestedernna'
'L"I'r?io7--q'u:::',x"1#3'.'tffi
;;;;"b" x e d o B'
"*t:":=:.1:oo
;";;t"; impdr\ireaL' trebuie
c110 n1l are sens.
- . EfSHFj't
ii"fl{31'fr ,il:11.:-,":;
H;ji=;i;**,t:i:"il;',; d^ B
rnultiwea
pe
a,ytn;ta
:i;Itil:n':: rt:f:"iit,pto
p
' rinegal'itatea ,^.\ t-o(x\. xaAOB.
(j + s)@: to^'^":^::-)' pe
,',t,p,n'1iac"eJi*'itd'
ilumar
dint're x't'10
a' ,n*i,,i.'y
2\ Prod'usul'.q'f p't" egat'itatea
,nutl';i*leia lca 9i'i1 -, . x€A'
( o / )l x ) : o " f l x ) ' pe mwl'linoea d 0 B
g este fu+tcliad'efinitd'
fg atrJotncliitor f 9i'
3\ Prod'usul'
pri'n egali'tatea x e' A ) B'
: g(x),
ffs)(r) f(x) - Gu'
pe nt'ul'li'm'ea
d'efi'ni'td'
I g estefunclia
4)'Inaersa- a funcli'ei' .L egal.itatea "B
aB' g @ ) : o } ' P r m

[iJ'':?n
u n d , eG o : { x \ x

g-1'
I se poate scrie de asemenea
in loc d"
Nutrebuie
..::'H*lj;u-
gj,*ilr+; fi"#tr,g
""JJ#i
?
l?i'u3 ""o-P'
,il,""?l?" cu
a funcliei'inverse
notalia g-1
;?tbure confundat[

egali.'atea
""+i'..{-i l':tj:| ;f:W?^rI,u;*f;ff.i'
Lurnd a: Y'-
t o ;i f) prin
ested'eJtntrw
Ef'Fi"tllo"-J xaA'
(J)(") :-flx)'
defi'-
'. f ;i s estefunclia
Atunci
tn. f - s :/ + (-g) d.intrefunclia
6) Di{:!:"Y':j pitn' egat'ilatea
ni,td, mut'lt'rne t"n
pe
- s@), x a A o B'
rf _ g)(r),: f(g
FUNCTII REALE 61

Din d,efiniliile3) 9i 4) ded'ucem:


!:1. pe
L dint , funcli'af 9i'fwnclia g estefuncli'a-detinitd'
7\' C'itwt,
c c ,.
rnwl,lirneaA n B - Go prin egalitatea
f\ sf )lt'l :rl4-
slx)
.

o, funcliile/ + e' f - s,ts si *nupot fi definite'


O b s e r v a ! i i . 1 ' Dacd A fl B :
f"
: 0 pe A l) B' funcfia 1 nu poate fi tlefinita'
De asemenea,dacdGo: 4 fl B, adicd dacd g(r)

2oSSnotSmcu€ImullimeafurrcliiiorrealedefinitepepSrlialemullimiiE:

s:{f,A+RlAcE}'

proprietSli ale operafiilor definite mai sus:


Se verific6 ugor urmdtoarele

r)f-te:c+f'
2 )( f + d + h : f * @ - r h ) .
3) Funcfia itlentic nule 0(*) : 0 clefinitb pe E este zero pentru aclunare:

f+0:f.
Mul.timea&estedecisemigrupcom'utativcuelementneutfllpefltru a d u n a r e . &An u
aveml-/: + R ;i
esteins6 srup pentru'i;;;;:;;;"'"-ai'a A *E' ci f : A +R'
(f -fl(*):f(r) - J @ ) : 0 P e n t r ax e A '

Funcfia/_/estedefinitdpelgiestediJeritEdefunclia0careestedefiaitbpeintreaga
-orU-" A.'adaclai, fulclia / nu are'opus in mullimea &'
q fe: cf.
5) Udh: fGD'
QFuncliac:orstant5id.enticegaldc:u|'e(r):l,clefinitdpeE,esteuoitatepentfu
iomulfire:
ef:f.
I
lnmulfire.
b Mulfimea ff ests semi,grup comutativ cu unitate 9i Pentru
lnmullirea este distributivd fal6 de adunate:

7) I@:rh): fe 'r fn'


pentru cd nu estel$uPlpentru adu-
Mu$imea ff nu este,Lnel perrtrtt cele dou6 opetalii
nafe.

A c E,gi mu$imea g (A' R) a funcfiilor reale' defi-


3" SE consideram acum o mullime
toa.te, pe A
a nite,

ff(A,R):{f:A+R}'
- c' df 9i/g sint definite tot pe multimea l'
Dac6. fsi g slnt definite pe l, atunci f + c, f
deci apirlin tot mu$imii g (A' R)'

*';n;
ilF,,ffi
REALE FUNCTIt
MULTIMI DE NUMERE TItu
62

deci esteiael numere:


lff*#;H|#,rJ'r":-"rp'il "u
(i) * s) : dJ + de'
"(.f
(n) (" * 9V: "I t 9f'
(iii) n(9fl: ("9)/.
( i u )r ' l : f .
(i) : @fls: f("e)'
"fe) g t?::.:o pentru operafiile f * g qI "f '
aeatoriatr*
RezultE cd mullimea q ' f) runclia
tt *";. gg:if;;:,-fft$t "'p:tiu egar dintre
cuprodusur
^"'[1I J:tkt:ru.F,/g:rr";r:rfr'.,te de pto-
d.ii"iT##rl'"trYf:ii"/po"te tn caz particular
ri deci consiclerat
"oo*tuJta "
clus a cloud,fuacfii'

reale definite pe E' '


llimea funcliilor
structurrdeordine
t'iT'4iildi--i-
E, vom scrie,f -{ I
;lhi;t':'B .Pe
pozitiad'si
f,"'p=oi"-- ci- funcaia/ este
scriem f >- O' scriem
'r € E' spunemc[ / estenegatiad9i
DacbJ(xl ( 0 pentru orice
/-< 0.
Dac6'Eesteullspafiuvectorialgidac6osubmullimeE'CEesteinchisdfaladeadu-
tJ"€;,. arunci E'este de ase'enea
""t"
u**tlo?"rT pentru oricex.y €E qi cc€E,
un sPaliu vectorial'
,_. _.\ o opere!1e
ad'uqate (*:y)':" x t I 9l
* O mu$ime E pe care-;i; s-a definit o-operafie de
i,""io;a-"i''tpifiu tin'iar dac':
deinmurfire.r, ,o-"*li. **r" oo-";t".li'oii7
"""-ll?;j*tar:-"-a-J:?:'""':1::"i"i'Ht'fJ"G) - t'*)df-';*'.1;*","
vectori' iar numer
scarari'
senumesc
Dlementele ""'i ipJfrt'"""toiitt^t"-o"mesc (x'v)n
.*'.fi?:'T-"1ff"";"#".:",T iift-.,'*';t""t##:'ff:;::T1"t,oinmugire
' . ii1$Ffr'"";{ii*::*J!;#ff."J'
:;:::::".'",
"s\it-!i-:-iillv inmul-
: x("v)' ,,1^L'--*E se numegtealgebracomutativd';daca
comrltatlva'-
il""i iti-"riitei t' y este
algebtdcu unitate'
tirea are unitate, a '! ""ti"9t"

ri
t
FUNCTII REALE

Dac6" E este o algebri qi dacd o submrillime E' c E este furchisd fald cle adunare, fuurul-
fire
' 9i
' lnmu$ire cu scalari:
n+y eE, nJl=E'9i az gE', oricareat fi 7,y eE qi a€-R, atunci E'este de
asemenea o algebrd,
Deoarece s-a atdtal cd ff(A, R) este algebrd, deducem c5 penttu a demonstta ci o sub-
multime de fr-.ncfii 8' c ff(A, R) este o algebtl, este suficient sA aretdm cA ceie tfei oFerafii,
e{ecluate asupra fulcliiLor dir: S'', ne condrr.c tot la func{ii din &'.
Se verilfice ugoi c5 ,,.f-< 8" este o relafie de ordine pe mullirnea S'(l?, i?), cu urmdtoarele
proprieteti :

1).f<.f.
z) f .< e 9i C-<"f:)"f : s-
3) .f -< I 9i g -< /z:),f -< fr.
4) _f-<I :>J + h:< I * Z (9iJ + hS I -l /zl,f-< S).
5 ). f - < B q i h ) - 0 : S J h - . < g h
fh -< Sh 9i h(x) > 0 pentru otice r € E :),f \< g.

Dac6. f(x) ) 0 pentru orice t e .E spunem ce funclia f este -strict


poz'it'iad., iai dac5 f(r) < 0 pentru orice # € E spunem ci funclia / este
strict negatiad..
Vom nota cu l/l funclia definitd pe Efprin egalitatea

("t ' : lf(.)"dacl"


f(x) >' o ' pentru x eE.
Ift @): lf(x)l
\ - f(x), dacd /(z) -< 0
Funclia lfl fi numiti modulul funcliei /.
Fie funcfiile""'
f , g: E '-+ R. Vom nota cu sup (/, g) funcfia real[ defi-
nitl pe .E, card ln fiecare punct x € E are drept \raloare pe cel mai mare
dintre numerele f(x) Si g(x) :
sup (/, e)@) : sup (/(*), g(r)), n e E.

Se define;te d,e asemeneafunclia i"t (f,g), prinlegalitatea


inf (/, g)(x) : inf (/(r), ^S@)), n eE.
Funeliile sup ("f, g) gi inf ("f, S) t" numesc, respectiv, anvelopa superioard
'funcfiilor f Si g.
;i anvelopa inferioari a
Mai general, dacd (fr)n., este o familie tle funclii reale definite pe E,
se definesc anvelopa infeiioar5 f,rt anvelopa superioar6 ggp , a acestei
i!,
familii, prin inegalitSlile
(int J,\@) : inf ft@) ;i isup fnl @): suP fn@).
\i€r J iel )
\t€r deI

Funcliile
,f+ : sup (/, 0) Si ,f- : sup (-/, 0)
se numesc respectiv partea pozitivd gi partea negativ[ a funcliei /.
MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE
64

Avem
dacl. f(x) >- O
f* (*): dacn /(r) g 0
{t;.'"
cl
a'

-\x) f0 ,dacdf(x)>-0
1,. : -f@),
| daci /(*).-< o
Se verificd imediat urmitoarele egalitbli :

f:f* -f- fn:+(n+/)


lfl : f+ + -f- : sup ("f,-/),' f- : : \fl - f)

sup(,f,r) : +U + s+ l/-el)
inf (/ g) : - sup (-/, -g)

4. Funclii mdrginite

Fie funclia rea76"f : E - R definitd pe o mu$ime oarecare E 9i fie


ACE.
Se spune ci funclia / este rninoratd salnmd.rginitd inferior pe rnuQi-
mea A daci inraginea f(A) a l:u;iA prin funclia / este o mu$ime minoratl,
adic6"d.acd.existd.un numdr o e R, astfel,i.nctt a <.f(tc) pentru orice x eA.
Marginea ilferioarl int f(A) a mu'llimii f(A) se numegte marg,inea inferioard.
a func!,iei f pe mwQimea A qi se f,oteazl f@),
ipj

i'rt f(x) : inf f{A)' :

Numirui rn : inf. /(r) este caracteizat de urmitoarele doud proprie-


tdli (care expriml faptul cd m este cel ruai mare rninorant aI rnwllimii f(A)) :
l) m < f(x), oicare ar fi x a A;
'
2) dacd"n I q, existd x e A astfel ca f(*) <
".
DacE"f este minorati pe domeniul sdu de definilie .E, se spune, mai
simplu, cE este minorati, fdrd, a mai specifica mu1limea pe cafe are aceastl
proprietate, iar numiral inf J@) se numegte marginea inferioard. a funcliei f.
FUNCTII REALE 65

ariabili reald, a spune ci / este mino-


I in intregime deasupra unei drepte
toratd.saw md.rginitd. swperior pe rnwl'-
nllime majoratl, adici" dacd' existd. un
oricare ar fi x e A.
r mu1limii /(,a) se numegte marginea
,4 pi se noLeaz6.;yy f@:
ffiP f(4: suP /(z{)'

Numirul M : ,,tpo/(*) este caracterizat d.eurm[toarele doud proprie-


t[!i (care expriml fap-tul c5 M este cel,mai mic rnaiorantalmtllimiif(A)):
t) f(x) < M, oricare ar fi x e A;
Zj aice q1M, existi xaA a s t f e lc a q " < f ( x ) '
Dac6.f este majoratl pe domoriul siu de defini]ie E, se spun", tolj
simplu, cL/ este majoratl, f.Ltd,a.rnai specifica mullilea pe cafe are aceastd
ptopf"trt.i, iar numS* f@) se nume-ste ntarginea superioard, a fwnc-
::g
'liei 'f.
a spune ci este majo--
Daci / este o funclie real[ de variabila tea-15",
ratb insea#'5 ci graficirl siu se afl[ in intregime sub o dreapti y : b
paraleil cw axa.Ox (fig. 37).

,1
ti

Fis. 37

Se spune ci funclia/ estemd'rginitd.pe mu$iTea 4.4?te este 9i Ti19-


ratb gi mijorati pe A', adice dace _mulfimea valorilor /(.4) este mlrginiti.
'Aceaita
ins6amn[ cd existd. doud nwmere a ;i b astfel t'nci,t sd aaem
a <-- .' f ( x ) 1 b p e n t r uo r i c ex Q A .
hi'"* tit 11x1-{ sup f@) ; cele doui margini sint egale dac[ ;i numai
leA xeA
daci ./ este constantl, pe A.

- ADaliza Eatematica vol. I


5

i
FUNCTII REALE
IV'ULTIMI DE NUMERE REALE.
66
,:i
,mea de definilie E' r''om spune' ma1
ti sPecificare' r it

'aria6la rea15,a spune c[ / este mir- 'i


afl1 in intregime cuprins intre doua
xa Ox (fig' 38)' ,{
F u n e [ i af : E - +R
l
FroPoziIie'
h:!
ly -eriif;i'idilfolte ;i
o"to meriiilrft"
este ;i-numhi dicf, existh
nu-mil tlicf, existi
I1 oo numfl"r M'> 0 astfel ineit
x a E'
!) ------ ----: Il(r)l < M pentru oriee
In adevsr,f(E) : {f(x)lx a FI: i3texistd fP)
&"-;Efiilf-itir"r huctii'numai dacl
< M renlrr1 1tp
- u*
L/ v
u*>-o
yef(E),
"' ''lYli4 Pentrlt oricex=E'
adicelf(r)l-<
-''-{Lrulta'[in'
iceast^apropozilie c5'.I
Fis.38 *t" ;;Gi;it[ dacl,gi numii dacl modulul
ta" li1 Jste o funclie mirginit6'... ,
ugor c[ da9i*f,,g.t i R sint mlr-ginite"funcfiilef" * g''
Se verific6 7glu (E' R) a funcliilor reale mdrgr-
q.f si fs.sint mdrginit",-al"f "i"f" mea
frtJ-d3ri"ite pe E este o algebrd"
atunci/f g este-minoratEsi dacd a)0
Observaf ie' Dacd'f 9i g sint,-il:t'"!; Mullimea functiilor mino-
poate insb .a i" ti" fut.?at6'
atunci a/ este minoratd. f"""di.'-"f
i.t. oo ..t" gtuP Pertru ad'unare' pentru-fnrctii maiorate'
Acelea^Eiconsideraliise pot face caz avem:
-ioo"'Jiai;;;"';"i dacd - / eite majorat5' In acest
Func{ia;
"rt"
tut"f(x): -#E Ff@)'
dacd - / este minorate $i avem:
De asemenea / este majoratd
daci 9i numai
,"pEI@) : - (-/("))'
f,.t"
D e m a c u m c l t e v a p r o p r i e t E l i a l e f u n c f i i l o r m i r g i n i t e - " "d: a
Ycdde m
B o :cr s It r a tai teuensct ie/ i meesdtiea tm
ad: rginitb pe
dt r ii
l) Dacd f: E +T"'"tii'-a?'s-'iail'
Bti
' itt f (x), sup /(r) -<.s3g
irlf. f (x) )-
rEA
,f(*)'
,eB xei xeB
at;unci I este ndrginitd
9\ Dacdf :E+Reste mbrginitd pe submultitrile A $ B'
peAU B .
qi dacd /-< g atunci :
3) Dacb funcliile /, g: E + R sint mbrginite
g(r)'
-< ryfrs(z)' sug'f(z)-< sup
:tJ@)
mdrginite' atunci
4) Dacb funcfiile f ,i g: E + R sint
lurf.(f(t\' 1- e@)))-inf
"' " J@) a inf g(z);
*eE "' leE reE

sup (/(*) * eQd) -< sup /(r) { sup-g(z)'


"' *eE
.-er' P t€E
-j€r

FUNCTII REALE 67
,llli*
illlllilttlr',*''
5 . F u n c t i im o n o t o n e
rlilmn,r-
,lilidruurlttu
Fie/: E --+R o fwnclie reald.de aariabild reald.(E C R) pi fie A CE.
Spunem ci funcfia/este crescdtoare pe A, daci., oricare arfi x' < x" din A,
avem f(x') < J@").
Spunem cd funclia / este descrescd.toare Pe A, daci, oricare ar fi
x' < ):" din A, avem f(x') >-f(x").
Daci funclia / este cresc6toare(respectiv descrescitoare)pe tot dome-
ni*1 si.u de definifie, va fi numit6, mai simplu, funclie crescitoare (respec-
iir- descrescltoare) fdrl. a mai specifica mullimea pe care are 1oc aceasti
proprietate.
Funclii1e crescitoare gi funcliile descrescltoare se numesc funclii
nanotone.
O funclie constantd este gi crescitoare gi descrescS.toare. Reciproc,
dacd o funclie este gi crescltoare gi descrescEtoare,atunci ea este constanti.
Observalie. O funclie crescitoarese catacterizeazd" prin aceea
c[ o inegalitate dintre valorile argumentului se transformi intr-o inegali-
tate de acela;i sens (eventual, egalitate) intre valorile funcfiei. Agadar,
o funclie crescdtoare se poate defini gi cu ajutorul urmitoarei implicalii :
x' 2 x" :t f(x') >- f(x").
O funclie descrescitoaretransformi o inegalitate dintre valorile argu-
mentuiui intr-o inegalitate de sens contrar (eventual, egalitate) intre valo-
rile funcfiei. Agadar, o funclie descrescdtoarese poate caracteiza prin;
f,' ) r;" :>.f(x') < I(*").
Spunem cd funclia / este strict crescd,toare pe A, dacl,, oricare ar fi
x' < x" din A, avem f(x') <f(x").
Orice functie strict crescS.toareeste crescdtoare deoarece daci
f(*') < f(..t") atunci J(v') < f(*").
Spunem cd funclia / este strict descrescdtoare fe A, dacd, oricare ar
l i -
fi .i' 1 .\i" dtn A, avem f(x') > f(x").
Orice funclie strict descrescitoare este descrescitoare.
Dac[ funclia / este strict crescdtoare (respectiv strict descrescitoare)
pe tot domeniul siu de definilie, va fi numitd, mai simplu, funclie strict
crescdtoare (respectiv strict descrescitoare) fLrd" a mai specifica mullimea
pe care are loc aceastS.proprietate.
Funcliile strict cresc5toare gi strict d.escrescdtoare se numesc funclii
strict monotone.
Crice funclie strict monotoni este monotoni.
O b s e rv al i e. Funcfia/este strict crescitoaredacl gi numai dac5
r' > lJ" :> f(x') > f(*").Funclia / este strict descrescdtoaredac[ gi numai
-9 dacd x' 2 x" :> f(*') 1 f(x").
Urmdtoarele proprietd.ti se verificd imediat:
1)Dacd,f;igslnt(strict)crcscd.toaregid)0,atuncif*g;iufstnt(strict)crescdloarc.
0

. _-. _rriifi .6,*sHrirrti.,qa{llaat*itln*.rr*


rffilr"1=
MULTIMI DE NUMERE REALE. FUNCTII REALE
6B

Agad'armul|imeafunc|iilorreale(strict)crescdtoaredelinitepeomulfimeEc.Reste
n) al {uucfiilor f :.E.1 R'
vL con c,onue** ln spafiul vectorial G @'
*- --';l
i"rd esie crescdtoare', atunci -f este (strict) descrescdtoate.
f istrict)
teale cresc6toare definite pe E c R nu este Srup pentru
Agaclar, mu$imea funcliilor
adunare. i
3)Dacdf(x)>0pentruor'i'celeE'idacdfeste(stri'ct)crescd'toare,atwncifunc|da7

este (strict)
- D a c i i ndescrescdtoare.
propozi}iiledemaisusselnlocuiesccuvintele,,cresc5tor,,qi,,descrescbtor,,

ooot uft"t, t"'.tii" d.lte proprietbli ale funcfiilor monotooe'


"lr g t B - ' ' R , d ou6 funcfii 9i g"f Iuncfia lor compus6'
4) Fie/: A + B 9l "A->R'
sau ambele-(strict) descrescdtoate, atunci
i^.U i gi g iint ambele (sttict) crescEtoate
funcfia ! .1 este (strict) crescdtoare' P
"ompo.A
DacSunatlinfuncliile/gigeste(sttict).ctesc6toareqicealaltdeste(sttict)desctescS.
tlescrescitoate'
tour", uton"i funcfia compusS g ' / este (strict)

Pro p ozitie. O funclie striet monotoni este biunivoei'


x" -dottl'
'x". strict molotone, ^Fi !' 4
:!ie
Atanci f(*') < f(x") d'ac6"
/ 9st"
lacl J este strict descrescdtoare'decl'
;te biunivocl'
lnotone admit funclii inverse'

Propozi'ie.Funcliainversiaunei-fulcfiistrictclescitoaleeste
strict erescfltoare.
""'""F"riii!i" i"""r.e a unei funefii striet deseresedtoare
este strict deseres- lr
citoare.
pe B, l@) : B, ;i fie
Fie / o aplicalie strict crescd'toarea 1ui '4' r -t

l, n - A hnclia inversl' Fie y' <y"; s5 aritlm te fU') <f(y")' r l e


"*', *" punctele din A Pentru care avem
91 -r\
l l h I -- at'
Y t f(x") : y"
d.eci

x' : f (!'), x" : f( y") .


-1 -1

A. ardta ce JU') <IU") revine 1a a ardta c6"x' < fr"'


-,
(ctt virful in origine) dacd
* Fie E un spaliu vectorial. o mullime c c E se numegte con
C^9i 6rice numLr ct > 0 avem ux € C'
-p"ot o ori"" " e punct), conline lntreaga semidreaptb {arlcr >
0}
Asadar c este con 6ac6 o dati cu un
cu vtrfuf h odgine, care trece 1rin x'
rraca
Un con C c E se nuoeeqte con conaefr
ar f.i r' Y eC
* I t e C, oricare
corililie intregul segment care Ie u[e9te'
aclicd, dacb o datd cu doub puncte t Ei y'

ri
FUNCTII REALE

Deoarece/estestrict cresc5-
',*' ),- /'.
c-eeace contrazice alegereay' < y"'
-1
.
cr / este strict crescitoare'
;citoare, se procedeazL inmod analog'

ProP ozilie' G r a f i c e l ea d o u d
functii reale tle iariabili reali, inverse
.iot .i-*ttiee fa![ de prima
fr) "J"'"ft-i*
hiseetoare.
i Fie / o aplicafie biun'ittocd'a 7:uiA
Pe B, t*i I apltcaiia reciProcl a 1ui
B peA:
f :A -' B
A<-B:f.
Avem y : f(x) dacl 9i numai dacb
* : 7 "' ( r \ . t ce , A , y e B .
Iin Punct (r, Y) se af15Pe gra

6. Oscilolio unei fun4ii pe o multime

oarecar--e-Eq!-!:1!^S^E:,
Fie/: E '* Ro funclie d'efinitb pe o mullime superloaratl
este marginita pe mu$imea A' ate o marglne
no.alu"tlial dintie aceste margini
ll
;;;rgil;'l'i"rio"ra pe-aceast^dmultjme. DiferenJa
pe mullirnea A si se noteaz[ a/A) :
se nume$te orrrrrrri fi,i'lli; i
a1(A) : suP /(,a) - int f(A)'
proprietSli.pe mullimi1e
Din aceastbd.efinifie rczulth.ci to7 are urmbtcarele
4 CE, (t, este Pozitivi)' deoarece
w g (o,r este crescdtoare)' d'eoarece
Lf/(B) ;

imf=
MULTIMI DE NUMERE REALE, FUNCTII REATE
rU

3) ar(A) - sup (f(*') - -f(x")).


x,eA
. a"eA
lntr-adevlr,
sup ll.4)' - sup f(r') Si int f(A) :i.nf - s.Lq(-f(*"))'
x'eA x"€A
.f(x"): t"eA

deci

' : ,'eV
as(A) suPU@') - f\*"))'
stp -f(x') * sup (-l@")):
/'€A
:'"Zj
Se verific[ imed.iatcd dacl mu1]imeaL esteformat[ dintr-un singur punct
x, atttnci col({r}) : 0. -r -'
De asemenea, daci funclia / este constonti pe A, atunci o7('4) : Q'

7. Oscilolio unei functii intr-un punct

S [ p r e s u p u n e m a c u m c S'E' f - : E 3 R g g t e o f u n c l i e m l r g i n i t i d e f i n i t l
oe o muldim" d" ,ro-"te reale, C R, gi fie x € E. Pentru fiecare vecini-
'aflv
iiti i i'l- r si considerim oscilalia fi E) a functiei pe mullimea
v o E gi s[ notdm
.,3x): inf .,y(vn E),1
V ale Iui r. Numi-
unde marginea-se inferioarS. se ia pentru .toate vecin*tdfile
rul *'il!'"ti"
-* orr(r) numegte oscilaliaiuncliei J i'n punctul' x'
a"ri"it"u oscilatriei intr-uti purict ne.putem folosi numai de
intervalele / care confin pe Jt sau care au centrul in x:
^r(x):\*,^,(rnE),
deoareceorice vecindlat= V a ltti x, confine un interval cu centruTin x'
DacL x esteun punct tzoTatal'l:ulib, atunci existi o vecinitate :VQa
t u i r a s t t e li n c i t i n f : { x ) ' l t t OE) :<o;({r})
tcesi caz io1(V

-este definitl
P r o p o zi ,ti e. S[ pres]rpunem.,ei- tunclia.It E .'R
pe o mllpi*" E-;a;e o*it*1iu sa ./(;) este mirginiti, 9i si
notim ",i*iu;i
ro : sup cor(r).
r€E
FUNCTII REALE 77

Atunci pentru orice numir e > 0, existd un numdr 8(") > 0 astfel ineit
orieare ar fi intervalul 1 de lungime ( 8(e), sd avem or(1 O E)_< to f e.

PinipotezS, avem o7(r) -( co,oricare ar fi x € E. Fie e > 0 gi x e E.


Deoarece
- ^/x) :
|:!,"1, n E),
b existl un intervaT I, ctt centrul in .r, astfel lncit sd avem
^rQ, O E) < u1@) * e -{ ol.+ e.
Procedind astfei pentru fiecare x e E, obfinem o familie (l"),Ex de inter-
vale deschise,care acoperi pe E,'astfel incit pentru fiecare x e E si avem
, c n 1 ( / n E )( o f e .
fn fiecare interval /" si alegem un interval deschis J*, ca centrul in x, gi
cu lungimea egal5 cu jtmltatea lungimii l:ui I ,. Familia de intervale deschise
+ (J,)"ee acoperi de asemeneamullimea compacti E. Conform teoremei 1ui
Borel-T,ebesgue,din aceastd acoperire se poate extrage o acoperire finitl
a lui E:
Jr,, Jr", ..., Jro.
intervalele flind. agezate in ordinea crescA'toare a.indicilor:
. xrl xzl ... 1 x*
Sd notim cu S lungimea celui mai mic dintre acesteintervale. Numirul
I astfel oblinut este num[rul ciutat. Fie intr-adevSr un interval ,I de
lungime ( E. Daci I O E : Q, atan
punem deci cI I n E * 0. in acest
intregime in reuniu-nea a doud interr
nind c5.interva1ul I,.arelungime mai:
deci IC.I"- gi deci

i .r(1 O E) -{ coy(I,-n E) < <o* E


ri:
E' gi propozilia este demonstratS.

I
,).
(t
CoPitolul lll
'}
s t R u RDl EN U M E R E
I

$ 1. Generolitoli

1. Denumirigi nototii

giruri'
;a stabiliti de funclia ;ir:

%!." ' care sE subinfelege'


lnl[turincl mullimea de clefinifie l' 2' " " a indicilor:
rdmtn numai -rrtori#'iotili"i lit,-tir otdio"" crescitoare
611, 6tr2, &gr. " , Anr " 'znQ

Aceasta este scrierea obignuitS' -a ?ir!


evidenfl caracterul de fun-cfie al grrut
insi caracterulde funclie al grrulur,oat

\
I
I
GENERALITATI J J

;#Atunci cind se d[ un gir concret de numere, in care.indicii nu mai


sfiit scrigi; caracterul de functie al girului se pune in evidenli dacb asociem
numirului I primul termen din gir, numlrului 2 a1 doilea termen din gir etc.
Doi termeni diferili ao Si a1, U + j), pot avea aceeagivaloare.

Exemple de giruti:

1) l,2, 3, 4, ...(girul numerelor naturale).


2) 2, 4, 6, 8, ...(girul numerelor naturale pare).
3) t, 3, 5,7, ...(girul numerelor flaturale impare).
1) 2, l, 4, 3, 6, 5, ...(gir d.e numete naturale). \
5) -1, -2, -3, -4, ...(9irul numerelor intregi Strict negative).
6) 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...
zi r, r, t, 1,... t\
8) 0, 0, 0, 0, ... \
Potrivit egalitdlii a doui funcfii, doud giruri (a") Si (0") sint egale'
dacl gi numai daci au termenii corespunz[tori aceluiagi indice egali:
a . 1: b 1 , az:b2,..., &*:b*,,..

Un gir (a,) este constq.ntdacl este o func]ie constantS, adicb dacb


toli termenii au aceeagi valoare.
_V
&t: &z: Q'": &4: " ' : d^ f
I
F
Dac[ not[m ca & \aloarea comuna"a tat:uror termenilor. un sir constant
se scrie:
q . ,& , & , . . . , & , . . .

Termenii unui gir se pot reprezetta prin puncle pe dreaptb. Daci.


doi_saumai mu$i termeni au aceeagi_valoare,ei se reprezinti, evi^dent,prin
acelagi punct pe dreapt6. De exemplu, toli termenii unui'gir constarit se
reprezinti prin acelagi punct.

2. Operolii cu giruri

'ry Fie (a") gi (b,) doub siruri :


(a,) : ar, az, at,. . a , , ,.
+ ( b , ) : b r ,b r , b r , . . . , b n , . . .
I
i Din definilia operaliilor cu funcliile se deduc operaliile cu girurile :
I ( a " )+ ( b " ) : ( a * * b , ) : e r l b r , az*br,..., dn*bn,...
I a(a) : ( a a , ) : d . c r b d . & 2 , .. . , d.&o,...
q
I ( o " ) ( b " ): ( a n b , ) : a r b r , a r b r . . . , a n b n ,. .

I *:(:)' 1,
at
1, ..., 1,...
@z &n
( d . a cad*. t ' 0 p e n t r uo r i c ea 6 t r l ) .
SIRURI DE NUMERE
74

ln particular:
-(a*) : (-n") - d 1 , ,- a 2 , . . . , -Qn,...
i
( a * )- (b*): (o*- b,)tdt) br,dr- br,..., &n- b^,"'
( a n -) ( g o ) , y, %,...,?,..., d a c 6 "b n t ' 0 p e n t r u o r i c ez € N .
(b,) \b" J bL b2 bn

pentruladunarea girurilor, iar


$irul constant 0, 0,. . ., 0,. . . "l!" zero
sirul constant 1, 1, . .'., 1,. . . este unitate pentru lnmullirea girurilor. Ilulfi-
mea sirurilor de numere -rea1eeste o algebrd'.
*

3. $iruri rirfirginite

Un gir (a,) este rninoyat (satt rndrginit inferior) dacb exist[ un numir cr
astfel incit
a 4 e, pentrn oice n, A N.
un numdr I
$ir.al (a,) este noajoral (sau nodrgi,nitsuperior) dacl exista
astfel incit
e*<g pentruaticenaN.
doui numere oc{ 0' astfel incit
$iru1 (a,) este md.rginit, dac1 exist[
sd avem
d--1 an =< P Pentru otice n g N''x
consid.erafiile din capitolul rI, .S 5, asupfa funcliilor paarginite, se
ap1ic5, in particular, girurilor numerice:
-PIopozi{ia1.Un]gir(a,)estern[rginit<taail;inumaidacdexisti
un numflr- M >0 estfel incit si avem
'\-
la, l ( M, Pentru oriee a € N.
ln cazul qirurilor insl este suficient ca inegalitatea si fie verificati
numai incepind de la un anumit rangl
hpropozi{ia2.Daei e x i s t f lu n n u m i l r M > 0 g i u n n u r n f r z o
astfol incit sd avem
la^l < M, Pentru % 2- %o
atunei girul (4") este mf,rginit.
intr-adevir, luind. Xi[' : tnax (iarl, larl,.',, lan"l,M), averrt'
laol4 M', Pentru orice ra € N,
deci (a,) este mdrginit. r.
GENERALITATI 75

.I
dacd,(a*)
c5 daca
dificultate ca s1 \or, slnE giruri
\a'il si.(b") mSrginite,
rrrarBrruLtr'
se flrl
verific[ far[
Se verific[ dificultate .sint 9trurr
mirgi-
asemenea
lat d. a i, ;;i eirurite(a,* b,),$1,,);i ,(a,b"),:1?1"d"
nite, i"J', iitl'imlea girurilor ndrginite esteo algebrd'
Ais"ftu si'rurilor'mdrginitese noteazi ctt liteta rn'
a;"q"GrT; iut pintru (a,) se a:fit:?i" margineainferioari
"li;,
-de 11 ;lt proprietdli:
no: 1,'f a,i canctertzat1 urm5toarele
nQN

;:.. 1) m 4 a, Pentra otice n;


.' 2) pentru orice a ) m, exisl[ un termen a'n< e
- sup ttn, caracterizatd d'eurm[tcarele proprietd]i:
;, *"rgro"u1op.iio^ta_U ileN

7) o* < M, Pentrtt otice n;


2) pentru orice a < M, existd un termen &n ) e'
Exempte' l. Orice gir constant-a ' a' a" " ' &"" este mdrginit (putem lua a: 9 : a'

deci e -< ar:( 9, Pentru orice re € N )'

2) l,
1
t, ;'
1
. ' ., este mdrginit
(
lavem
^
0 -<
1
;
-< 'J
l ' \
l
- 1
- l - 5-(-;-.r)'
l1lnl s ) - 1 ,- 7,
. . . e s t emirsinit
t' i' [avem

4) O, 1,0, 1, 0, 1, ... este mdrginit (avem la'l -< 1!)'-


o3,. . ., a', . .'
5) Dac6 0 < a < l, avem c < a, Z I pentru ori""'rbN, deci girul l, a, a2,
este in5'rginit.ln particular, girurile urnStoare sint margirite:
ilirinir
1 1 1 -t - l
1' . -2 - ,2 - 2 ' 2- 3 , . . . ; t '.1 0 ,
l
10, 103
Prin
iiii sirurile care nu sint mSrginite se numesc airuri inemirgjnite.
o"gutd" proprietdfii de mlrginire, oblinemlurmitoarele defini]ii :

un gir (a,) este nemirginit, daefl gi numai dacd, el_iearear fi numErul


X,I > A, dxiuie'uo termen a* dim gir astfel furcit la*l > M'
Sau:
un pir (a,) este-nemarginit, dae[ gi nunai dacil., oriaare ar fi uurnerele
o 1 g, eii*ti rin terriien al dii glr cire nu se afld euprins intre d $i 9,
ileei pentru eare avern sar\ a'n< ct, sau I 1o*
ln limbaj geometric, un gir (a,) este nemdrginit dacb in alara oti-
cErui interval inXrginit exist[ ce1 pulin un termen din gir'
un gir este nernSrginit fie dac[ nu este,majorat, fie daci nu este mino-
rat, fie d'ac[ nu este nici majorat, nici minorat'
riu este
ginit,e' 1) 1'2'3, ... ,n' , ' ' este mi[orat (de 0) dat
E x e m b l e d e s f u u r i n e m d r-ti
mojorJ
' ln'adev,r, oricare ar lW>O' existd un numir natural nlM'
ar
2) -1, -2, -3' ,.., -n,... este majorat (de 0)' dar nu este minotat; oricare
III>0, existd nlM, deci -n < - M.
1i
3) 0,1, 0,2, 0,3, ..., 0,n, ...este minorat.

,l
1ffinr=
$IRURI DE NUMERE
76

I' a' a2' a3""'q!""-'este nembrginit' ln aclevdr' folosincl inega-


4) DacE a>l,9iru1 astlel ca
;i;;;";.""i ti ru )-0, exista"un num5r natural n
litatealuiBernoulli,.-alao.
'ii->-
xr, deci girul flu.este majorat'
ln Particular, girurile
l, 2, Zz, 2c, .. . 1 , 1 0 , 1 0 2 , 1 0 e ,. . '

" - nem6rginite.
*sint - -^*x--ini$
nem6reinit'
$ l u ' , 2 h , g h , . . . , r t h , '.. . . . 'ti"( f r n a t u r a l ) . e s t e n"fr1r natural n > M. Dar h )- l, deci
ori""i" tw>o, ol1
lntr_adevdr, "iiste
"u>-",u\\iii r?,j",*u:,_n,t -6, . . ' nu este nici majorat, nici minotat'
,8

4. Siruri monotone
funcliilor monotone se
^p"-'ifi
Consid.erafiile din capitolul II' . S 5 -asqp-ra
el:
.pri"ffi I"';r:*:#i;,#"T;&"' Astf
tor=9r \e")
uqun
ez4...4o*4&n+L\<...
cel urmltor) '
(fiecare termen este mai mic sau .egal cu
t^'--*u"-iii dac6"
(a,) este descrescd'tor
6h)- &z>,- . ,. )t &*2- 6trr'122 "'
'
(fiecare
' termen este mai mafe sau e-galcu cel urm6tor)
senumescairluLimonotone'
siruril" Gscrescatoare
iil;f "r"s"atoui;;iF;ril"
(a,) este strict' crescd'tordacl
etl621acl
d'eoa-rece'dacl a* { &n1u
Orice gir strict cresc6tor este crescltor'
atunci a.n1 &n+r
-"--"b;"t]; dacd
(l[j este strict d'escrescd'tor'
a1 ) 6[z] es]

o r i c e g i r s t r i c t d e s c r e s c d t o r e s t e d e s c r e s c [ t o r strict
. $ i r u rvnonotone'
ilestrictcrescl-
se numesc air*rxi
toare gi giruriie ttti"t a"t-"t"t"1!oare monoton'
ori.r.p'sir strrct " monoton esteun 9ir
",J' ""Jirfi.e ia;;" i;ii."ttate - ozilii :
urmatoarele prop
u'rlurL*uv -6il#i'yr')r:;"Xf:i,
]l ?.:.:: r:r)^"'o
a ) 0t atun& |tn', strict crescdtoare)
ASadar mutl
este un '#r;\":f atunci ;irut' (-a^)
estecres
,rt, iitiiiiitir"'('"spectia strict .d'iscrescd'tor)'
nu este grup oentru ad'unare'
Agadar, ^oryiXJX";t;;Ii;; "t-"t"atott"
(i,-f,,;i,;1;i'i crbsidtorld'enurnere
3) Dacd.(a*)esteun 1ir ,,,,,ato," \?
(respectiastrict d'escrescd'tor)'
> 0, atwnci girwl'(L)tut d'escrescd'tor
GENERALITATI 77

Daclinproprietl}iled.emaiggiseinlocuiescunulcualtulcuvintele
* oLiit alte propriet[li ale giruriior mono-
,,crescitor" 9i ,,a"r"iill;;;i
tone.
d'e giruri' monotone t) Orice $ir constant
*pxemple "
4, a, a' ..., a' "'

estegicrescdtorgid'escrescltor.Reciproc,dacdungitestegircrescbtotgiclescrescstoratrrnci
este constant.
2) l, 2, 3, .. . ..' n, ' ' 'este strict ctesc6tor'
3) I, 1, 2, 2, 3,3, " 'este crescdtor'
1
l l
4) L " e s t es t r i c t d e s c r e s c d t o r '
;' ;''' ;'
5) Dacd all, girul
I'a,a2,.",{, "'
cleoarecea>l;1 n<n+ I avem: a! <an'ta' oricate
este strict crescbtor' Intt-adevbr'
arfiz€N.
. lu Patticular, girurile
...
l , Z , 2 2 , . . . , 2 o , . . . ;1 , 1 0 , 1 0 2 , . . .' ., l 0 * ,
sint strict sescdtoare.
6) Dacd 0<acl, girul
I' a, a',..', dt""

este strict descresc6tor; deoarece O<a<l Si n<n * I avem


an>an*r oricafe ar fi n€N.

tn particular girurile
I I I l - I
1
t , i ' - r , '. . - , r " , " ' ; r ' r o ' 6 r ' " " t o * '" '
sint strict descrescdtoare'
7) $irol
lh, 2h, 3h, .... ,nh,,.. .(A natural)
aveg n-h< (n f IIF oricate ar fi zeN'
este -"i;';it;cresc6tor.Intr-acler6r, deoarecen<n + l,0' l' 0' 1"" ' 'o'
** strict r""
d,ceiruri;;;';; t)
stnt rnomotone'
2 \ O , ' 1 ,o , 2 : ,0 , 3 ' " . ' 0 , n ' "
3\ 1, -2, 3, -4' 5, -6, ' ' '

15
5. Sub;iruri
Dac[
Fie ar, a2, &s,, . ' , &*,' ' ' u1I 9ir'
tut1%21nt1..'1nP 1"'
girttl
este un Sit strict crescdtor de numere matwrale'
d'nr2 anp dn"" ' ' ' &'0" '

se numegte sub;['r al girului inilial'


7B SIRURI DE NUMERE

Daci % t : 1 , f l z : 2 , f r s : 3 , . . . n b : ? , . . . . . . subgirul
&rr, Ar"r..,,, &apr...

nP )-'P'
2o Un subqir (orp)peN al girului (o)rra1g se
obline prin cotnpunerea gittthti sttict
ctescdtor de numere naturale P -, nb cq girul nr an:

P -> ,xf 4 aflp.


.r

$ 2. $iruriconvergente
1 . U n e x e m p l ud e $ i r c o n v e r g e n t

Si considerdm sirul
'
o r , & 2 , . . . ,a r r . . , . .
't
in care e.^: J-,(n e N) . Ne dim seama,foarte ugor, ci termenii acestui
nhofientit, se a\rcPie tot naai mult d'e zero.
Sir d.escresc
Vom incerca sA cuprindem intr-o formulare matematicS precise
aceaste constatare de ordin experimental.
Pentru a verifica matematic c[ telrnenii girului precedent se apropie
in adevdr de zero cind rangul lor cregte, vom proceda astfel: ne vom da
un numer pozitiv e (dup6 voie, il puten deci presupune oricit de mj.c Yoiry)
9i vom ver:ifica dacb eiist[ un rang v inceqind de 1a care termenii girului
35 scadl toli sub e. Fentru aceasta trebuie ca n > v sd implice
-I < s .

Dar n ) v este echivalent


""*.i
1
Dac[ d.eci avem:

- ( E ,

adic6:
I
V ) - '
$IRURI CONVERGENTE
79

atunci cu atit mai mult vom avea I a pentru toli ,terrnenii.de rang mai
n ",
mare d,eci,tv.
rnegalitatea precedenti poate fi verificat6, de exemplu, daci ludm
pentru v ce1 mai mic numir nattral care deplge9te pe 1 .
I
er' rangul v depinde de e, adic[ Jste o funclie de e.
,., __-Ppi,cum,s.e,vede,
rr vom scne asttel: ye.
I - . Agadar: Pentrworicenwmdre )0 existdunrengv" astfeli,ncttn>v.
sd irnplice &, { e.
. Aceasti propozilie constituie constatarea, formulati in termeni mate-
intuit experimental,la-inceput, anume ci termenii giru_
fl?tt^ll_?.laptului
lu1 conslderat se apropie tot mai mult de nim[rul zero.
Daci ia fiecare termen al girului consid.erat am adduga numirul 1,
am obfine un a1t gir
b y b 2 , . . . , b * , .. .
cn b, = + | :+. Din ralionamentul ficut mai sus renjrt| c6.:
i
Pentru o'rice nwrnd.rE ) 0 existd, un /&ng v, astfel,i.ncit n; v". sd
impl,ice
0<b,=1(e.
:onstatarea, matematic formulatd, a
'opie necontenit
de numdrul l.
;e da un aspect geometric: 56 consi_
punctului l. pentru rL ) )te, toli ter_
vecinitlfi. ln afarb. va riniine irumai
bermenii:
b p b 2 ,. . . . , b u " .
numirul,.acestor termeni,. care este totdeauna finit, de.
.^r.^,^B.i1"lofeies,
prnoe cle e.
. . . S"-"iqro9, s{ presupunen c[ orice vecinitate (l _ I * a punc_
tului 1 las5. in atxe an numir finit (depinri"a ad-") dl ", termeni.
") Daci
bu"este termenul de rang cel mai inalt'riiat p"lt; ;;;;;ti";;:
menii girului se vor afla in intervalul (1 - "t"iel
I + e).-
",

2. Definilio limitei

consideraliile din exemplur preced.ent ne cond.uc Ia. urmdtoarea


D-eJ i n i f i e. un numir a esle rimita 'nni gir (a,) daed
oriee veeini-
tate a lui a coipine toli termenii ginrlui, oo irnui numer finit de
termeni. "*e"p6d
$IRURI DE NUMERE
80
sa
mici, cu atit se vor afla in afara
r finit'
:a $irul'ui (a*) se spune de asemenea
'S'itii toi'tigent (sau conaerge)cd'tre
SCNS:

p-o": o'
I'itde c6tre infinit este egal cu a)
(Citit : limitd de a, cind n
sau:
lim an: a

(citit: limita de an este egal[ cu a)


iau incl:
o" a'n -->a'
7

sc siruri convergente'
'" iot fi numit*e giruri d'iaergente'''11-
este
t daci nici un numlr real nu
ir, deducem' Prin negare urmltoarea

divergent daei gi'numai


'utu"u daebooticare
P r o p ozili e' Un gir (a.")cste io edreia se afld o
7;t1"t-o,
ar fi numirlrt a.,;;.d""-;*.iilxtut"
i"d"il"t" de termeni ai qirului'
are
q" a'' A" " '' &'" ' este convergent 9i
Exemple. 1) $iru1 constant
pe d{"9313
ui coincid in -reprezentarea
ri'iTiiJii* tiii t"'m .nii eirului(fdrd
rice n - N' a'*: a' Scriem
J1T
7im a: a"

mai sus deducem ci qirul


2) Din exemplul considerat
,I .1- I
- , , ' ' t -L , ' . . , a r e l i m i t a 0 :
' 2 ,
3 n
I-t0'
tmI:0 sau
n
fr1@ ilt'

numerelor '' ''.ti1 '


Exemplede giruri, diuergente.l)$irul i**tti -'ce i ::-,-:
runtrue
i'.
V: *
oarecare 9i vecinbtatea sa 7.:t
2
divergent. Fle a un numEr ['-
este cel p,,lio cu I' ln aceasta vecin6-
doud numere oatutale "gaa
Deoarece distanla dintre
SIRURI CONVERGENTE

t a t e s e a f l a c e l n r u l t u n n u m S t n a t u f a l , d egir'
c i . iCu-
n a f ao
r a ^e i trlst
s e a fales
l 6 o iarbitrat e c l e n uc5
n { i n i t a trentltb r e nun
m enici atrr.
rale. Deducein cd' a nt "'-llirtJ#l"""toi aeci este convergent'
1imii6 t lt"tt"i qit'
nurnbr nu este
**---- 5ir-r1l-3;
ca 9lrurlle
2) Se demonstreazl' ca m.ai sus
-1, -2, -3' '. '' -n' " '
l, -2, 3, -4, 5, -6' . . .

sint divergente.
""'"ii-$tJ-b, 0' l''"estedivergent'
r, o' 1,""'' (| 3\
I nu estelimitb a girului.ln in afaravecin[talii
adevar, ; ) "
sd atitdm lntii c6 la'
luilseafl6oinfinitatecletermeniaigirului,anumeto}itermeniiegalicu0(fig.40).Deci
t
""::";:]i.",:i':]0 , l e g i n dv e c i n ' t a t e a ( - ;
n u e s t ei i m i t s a q i r u l u i a i)"t::t
de l, putem alege o vecindtate / a
Dac6 a estelun num6r oarecare diferit de 0 si girului' Deci nici a
r" tt"t" sa si ane hfi' tetmenii
sa care nu conline #tTi.i;'rl'ii
"tut cl
11" limita girului' Rezultd
atlici
sirul".t"nu are nici o limit6'
este divergent.
Obsetvalie' Din faP- i . b . / \ / \ d
a lui a se u 4 a
tu1 c5. intt-o vecinitate t t
i"tioitate de termeni ai 2 2 2
siiuiui, nu rezultd cd in afara
"iia-o
icestei r-ecin6tdli se afl5 neap6- Fig.40
rat un numdr finit d.e termeni.
( | I I
0 se'af15 cite o
intetiorulvecindt5liil-;
De exemplu: atit in afara cit 9i in i) "t"i

infinitate de termeni ai Eirului 0, l' 0' 1' 0' I' " '

lll fi:"fitf ifii "i"i unestedatddeur-


metoarea
gir (a') $a95 si numai daeio
T e o r e m a. Un num[r a estelimita unui incii oricarear fi
pentr1rffi65.mJar e ib, exisffi iiittr,
"" "*ii.'V(j
n),- N(e), sa avem
@* _ al < e.
:
S[ presupunem intii cL a' ]*: '"'
Fie e ] 0 oarecare' Dupd curn lll
gir care nu ver^ifica inegalitatea
am remarcat mai sus, termenti a)- dn (o -
ta,- al< s9.ufl;;i uiu'" *:) deci sint in num[r
"""ioeta,tii
" ga", i""i''itt*i**"".on dqp.e "' ? se mai afll nici
finit;putem "1t"',it':i1-li
oricare ar fi n > N(t)
unul dintre N("j': 1i f 1' atunci
"."9r.,".'i-"";;"d;
- -\reljza matematica, vol l
6

,tlffi;=
SIRURI DE NUMERE
82

aveln tr.ne (a - e, e * e), adici lo* - al ( e gi prima implicalie a teoremei


este demonstrate.
Reciproc, se presupunem verificat5. condilia din enunlul teoreme_i.
Fie 7 o vecinitate a lui a. D:upS'cum am remarcat mai sus, vecindtat€a V
conline o vecinitate simetrici a 7ui a, de forma (o - a I e) cu e ) 0.
", pentru n )-N{e)
Ccnform presupunerii, pentru acest e exist5 N(e) astfel incit
si avem la,-al { e, adici a.*e(a - €, a*") C V. Tn afara veciniltetiiZ
alti a se afll cel mult primii N(") - I termeni, in numbr fintt. Urmeazd.
cd a este limita girului (o*) s) cu aceasta gi a doua implicalie a teoremei este
demonstratd.
Din aceast5 teoreml, deducem, prin negafie, urmS.toarea
Pro p ozilie. $irul (a*) este divergent daoi gi numai daef,,,pentru
orice numii a. e R, existfi un numir eo] 0 (eare rlepinde de a) eu;proprie,-
tatea ei oricare ar fi N, existfl un numflr n > N (z depintie de N gi de a)
astfel ineit sil avenn
lan - al >- eo.
- Observafii. l" fnegalitatea lo*-ol ( e dinenunfulteoremei poate fi lnlocuitd
cu inegalitatea la, - al :( e.
lntt-adevii, d.aci lap - al < e, atunci putem scrie de asemenea lao - al '-< e,
Reciproc, dac6 pentru fiecare e)0, inegalitatea lar- al --<e este satisficutd pentru

n)>- N'(e),atunci avem lo,- ol -< o n)-N' t, deci lon- ol ( e pentru


|p"ot [;i
I e ,
n )- N(e): t'[; .
i
2o Inegalitatea n),N(e) din enun.tul teoremei poate fi bJocuit6 cu inegalitatea strictd
n > N(e).
lotr-adev5.r, d.acd la*- al < e pentru oice n )N("), atunci avem iao- al < e pentru
orice z > N(.).
Reciproc, dacdlar-al <e pentru oticen >II'("), atunci, notintl N(e):N'(e) * 1
avem lan - al <e pentru orice n)- N(.).
3o Dacd pentru fiecare e > 0 existd i/'(e) astfel ca
- o | <e pentru oice n)-N'(e),
lo*

atunci, notind N(e) : r,(;), avem

lan-ol < jrcntru oticen)N(").

ln genetal, notlnd N(e) : N'(ae), cr > 0, avem

I an - al ( re pentru orice n)>- N(e).

4o DacE an+a qi b*+b, d.acd a >0gi B > 0, atunci pentru fiecare e 10 putem
gisi acelagi numdr N(e) pentru ambele girud astfel ca

lan- a | < c r eq i l b " - b | { p e o r i c a r ea r l i n } - N ( e ) .

Fie lntr-adevEr € > 0; deoarece @n+ d, pentru acest e existb un num5r -iV'(e) astfel ca

lan - al < ae pentru orice n) N'(e).


SIRURI CONVERGENTE B3

Deoarece bn+b, pentru acelagi numdr e existi un num6r N"(e) astfel ca

lb"-b | < P".


S5 luEm N(e) :maxN'(e),.li"(e) ;dac6 n)-N(e), attttcin)N'(") qi n),N"(e), deci

la*- a | < ae qi lb*-b I < pe pentru orice n ).Atr(")'

5" Condilia ca e sd fie stri'ct pozitia esle ese-niial6'


In atlev6i, siogurele giruri care indeplinesc contlifia, clig enuntul teotemei g_i_pentru e : 0,
sint $iruriie v"--rifi"e egalitatea 4n : d, inceplnd de la un anumit rang N(0), deci care
diferd de un ""r.
gir constant numai printt-un numdr finit de termeni.
6. Vorir lolosi definifia cu vecindtdli sau definilia cu e a limitei unui qir, dupi cum
va fi mai convenabil ln rafionamente.

Criteriu de convergen!6. F i e ( a " ) ; i ( a " ) r l o u i lg i r u r i


Eia.e R. Ilaei la,-al-< lo,l pentru oriee'lL gi daeil a,-->0, atunci an-+&'

in adevir, fie e > 0. Deoarece d.n->0, existb un numer N(e) astfel ca


pentru orice n >, N(") se_-avem-1"."1 < e. Atunci, cu atit mai mult
\a- - al ( e pentru n 2 N(e\, deci an -, a.
i n p a r t i c u l a r ,d a c b l a * l 4 l o - , 1 ; i d a c 1 o ' n + 0 , a t u n c i a , + $ .

3. Siruri convergentecdtre 0

Din teorema din numerul preced-ent,deducem, in particular, luind


A,:0,
Pro p ozitia 1. &,-n 0 dacfl gi numai ilae[, pentru oriee e > 0,
existi un numdr N(e) astlel incit si avem
ln,l < e, Griearear fi n ) //(r).
Prin negafie, deducem apoi
Pro p oziti^ 2. Fentru ea (a*) si nu aib6 trimita 0 este necesar
gi sufieient s[ ei:iste un nurnflr e0> 0 eu proprietatea e[ Pentru orice
irumflr N existi n> N ea la^l]- eo.

insemnbtatea special[ a ;irurilor convergente cdtre 0 rezultd din

Propozif ia 3 . A v e m & o 1 & , i l a e d p i m n n a i d n e i la' , - a - + 8 .

tntr-adevar, condjfia d.in enunlu1 teoremei d.ela numlrul precedent:


pentru orice e ) 0, existi I/(e) astfel incit
la,- al < e, pentru n)>- I{(e)

inseamni, in acelagi timp, cd An -', & ;i cd an - a - 0.

(ffi'=
SIRURI DE NUMERE
da

poate serie
C o r o I a r. .A.veman + a' ilaci gi numai dacb girul (a,) se
sub forma
CI*: & t dn

ou ar->0
lntr-ad'evlr, notind- dn: dn- a', avem &r: a.*- oT. ii din propo-
"c6"
,itir -a" deducem
pie"ed.entb a* -+ a dacl^gi numai dacS .oc' + Q'
"'t'- cltre 0-se oblin cu ajutorul propo-
fi;;;;i" Jii"ti "onv"rg"nte
ziliei urmltoate
P r o p o zilia Daeb, (a*) este un qir ereseitor gi nemfuginit ile
-4.
numere ; 0, atunei ! -' 0'
existS
Fie e ) 0. s5 not6m A : !. Deoarece (a,) este nemSrginit
n N avem
un termen au) A. Deoarece (a") este cresc[tor, _pentru orice ]-
a*)-(ry, deci &*)A, de unde 0< f <+<e' N o t i n d " l / ( e ): N '
d n A

avem d.eci

lll<e, p e n t r uo r i c e n> N ( " ) ,


lenl
1 --
deci 0.
a,n

t'0 pentruorie,en'atunci
Prop ozi[ia 5. Dat;6.a,-+0gidac6'an
sirul
' {l I estenemirginit.
\anl

tntr-ad.evir fie M )0 un numir oaiecare' S[ notim ":; =O'


N(e) si
Deoarecea*+0, existl un numbr N(e). astfel incit pentrt %]-'
avem la*l( e, d.eci - - - - - ll lt M, deci 9iru1illeste nemdr-
- -!- > 1, ' -adici
lo,l' e l""l' \a*l
ginit.
o^"^-'Tr"orcriem
qi criteriul de convergen![ pentru giruri coflvergente
citre 0:
P r o p o z i , t i a 6 . D a e [ l a , l { l " , l F i e , + 0 a t u n e i& n + 0 '
cdtre 0' 1) Dacd 4 > l' girul
Exemple de giruri conuergente
1 1 I
,,;, '"", ... arelimita0:
*'
I

lim--:0(a>l).
n+a d"

deoatece girul l, este crescdtor gi nemdrginit.


$IRURI CONVERGENTE B5

t I I
Iu particular.lly n : O.
z":
fr1@ -*
"t1x
"lt 2) Dacd.0 < a < 1, qirul 1, a, a2' ..,' a'are limita 0:
liman:0, (0<a<1)
tu-4@

l t l
d.eoarece,notindb::, avem b > l, deci lim -:0sideoarece af:-tezlult|limax:0'
& n-o oft bfr fr'a

<....este un de numerenaturale, atunci girul


3) DacS nr1nz1nz1.....n! 'ir

t 1 1 r
nr /12 n3

are limita 0:

1 l
lim-:0sau-+0.
pa@ n.p npP
lntr-adevdr, un gir de numere naturale di,ferite este nemdrginit gi ptin ipotezE girul
(np)pen este crescbtor.
1 1 1
l n p a r t i c u l a r ,l i m - : 0 ; l i m - : 0 ; lim; : 0'
-# * 2 n n 2 n l l * n h

l 4. Proprietdlilegirurilorconvergentg
I

tft Pro p ozitia 1. Un sir eonvergent are o singuri limiti (limita


unul gir eonvergent este uniei).
Fie (a") un tir convergent cdtre un num5r a. Dac6, a' =f &, existl o
vecinetate V ahi a gi o vecindtate V' alti a'firi puncte comune (fig. a1).
Deoarece&**& 9i Z es Yt
tate a 7ui a, in Z se afl, -
de termeni din gir; acegt
afliin afarahiZ;.Ag;< #
o vecinitate V', a lrti a'
reia.se afld"o infinitate d.etermeniai Fis' 41
giruiui (a,), deci a' riu este limita acestui gir. UrmeazL cd a este singura 1i-
mit5 a girului (o").
Yg Pro p ozi,tia 2. Dac[ (a*) este un gir convergent, atunei girul
(la,,l) este eonvergent gi
t'
lim la*l: lt)I o"l
(limita modulului este egali eu modulul limitei).
$IRURi DE NUMERE

S[ notdm a ::* an. Bie e ) 0. ExistS un numir .l/(e) astfei incit


s[ avem
la, - al q e, pentru crice n2z N(e).,
Dar
- lall4 la" - al, pentru odce a,
l, , ,l

lla"l
d.eci
1 ,
-, . r
lla"l loll < e Pentru oricen> N(")
deci la,l -+ lal:
: : r^
)y io,,l lal l]:T
Observa!ie. P r o p o z i l i ar e c i p r o c 5n.u e s t e a d e v l r a t d : d a c d g i r u l
(la,l) este convergent, na rezult| cd 9iru1 (a,) este convergent.
De exemplu, 9iru1
1,-1, 1, -1,...
nu este convergent, iar girul modulelor
1, 1, 1, 1, ...
este convergent, fiind constant'
pentri giiurile convergente catre zero este adevbrath"gi propozilia
reciprocl:
:i; Prop ozilia 3. Ilaefl lanl*0, atunci&*+a (9i reeiproc].
In ad.evbr, la,l - 0 inseamnd' c6: pentru orice E > 0 exist[ 'l/(e)
astfel incit si avem
la*l < e, pentru crice n )- N(e),
iar aceasta inseamn6 c5' a, -+ 0'
EtemPlu. $irurile
i 1 1 1
'| -- 1 l 1
L ' - _

" 2 ' 3 4 n 2 ' B ' 4

au limita 0, deoarece qitul modulelot

. t -I I I 1
- ' 2 , 3

are limita 0.

,{} P r o p o zi[ia 4. Orice ;ir eonvergenteste milrginit'


Fie (a,) un ;ir convergent qi a limita sa' Luind tut :|al=! 1 avem
-M 1ol"'A, deci intervilul (-fu1, este
/1,1) o vecinS.tatea lui a. Deoa-
SIRURI CONVERGENTE B?

exist-l
rece in afara acestei -recinltSfi se af15.un num6r finit de termeni,
astfel incit pentro *22 N s[ avem ana(-M, M)' adic1
;;-";;;l/
-M < a^ < X'[, deci
l a * l < M , p e n t r t t o r i c en 2 - N '
lJrmeazh cE ;irui (a,) este mlrginit'
Din aceastl fiirpozilie deducem urm[torul
C o r o I a r. Oriae gir nemilrginii este divorgent'
.v Propozilia 5. Prin schimbareaordinii termenilor unui 9ir ccn-
o*i,rro*t u* ilrpi.ru Ln ;ir convergent cdtre aeeeagilimitfl'
ior'
in adev[r, pozifia pe dreaptb a termenilor nu depinde de rangutr
ci nutnai de valoarea 1or numericd'
Dac6"(a.) orilit convergent cLtre a ti (e") este u.n gir oblinut d'in
"rt" atunci in"afara fiecdrci vecindtlti
1a,; prirr-s"ilrirt"t"u or'J"ii;;;';ilor, num6r finit
a',,i ase afl[ orr r,ota, ii"ii a" termeni ai girului lo) p! ac,el'tpi
girul (b,,) ate tot llffilta e'
de terrnenj ai ;irdui (0,,), cleci 9i
Fro pozi!ia 6 . D a c f il a u n ; i r c o n Y e r g e n t i g . i $ 1 i g [s a u s e . s e o * l e
are aeeeagilirni!'r '
un nt:rndr tiiiit de f *r'-*i, gitut ol1l".it este con"vergenl9i
in acievar, cLac|an --+a., attTtrciin afara fiecirei vecinatSli a 1ui a se
afli un numbr finit d-etermeni ai girului (a*), ia't d.upa adSugareasau.scca-
i"t"r ottol rruw.drfinit de termeni, in afaia fiecirei veci'ht[fi a lui a s.e
af15 tot un numir finit de termeni ai girului obfinut, d.eci9i acesta are li'
mita s,.
t pnopozi{ia ?. Bae[ (a*) esteun gir convorgentqi ilaeri exisri
no astfel incif s[ ave]n
a"{ 6ro-{ p, pentrB n >/ ?1'o a-€ -' n +€, ,
( - ( ^, --+-------+--)- \
t '../J
atunei .l
o( 3n d Jn,
\-

"=):-Ta,<9' Fig. 42

Si notSm a :7im a, ;i s[ arbtim cd a -{ a -( 9. Si presupunem

prin, absurd cb,a <a. I,uind d.' < A, intervalul U .: {\'.,..4) este o vecini
iate a lui a. Deoarece &n + d, aYerrLa'nF (1', a), adicl &o{ e pentru
ioli termenii, cu excepfia'unui .numbr finit dintre ei, ceea ce contrazice
ipc;teza&n)- a pentru n,)-71n. Agad.ars.-1 q., gi 1a fel se arati c5 a-{ p.
C o r o I a r. Oac[ (a*) este un gir eonvergent de termeni >- 0, atunoi
1,)ro*>-o'
Ir lttltlilL!
lLlf({ltflti
- Se ia a : 0 in propozilia 7.
$IRURI DE NUMERE
B8

o b s e r v a ! i e ' D a c i i n p r o p o z i l i i l e p r . e c e d e n t e t e r m e n iinegalit5li
iqiiul"i
li*ita verificS'
(a") verifica io"gJfitiii 1lri"t", "o t'""oita "e
stricte.
! ^u"^ an)0' 6ar 7fu a*:0'
De exemplu, pentru girtl a,-
Propoziliaurmltoareexprim[oproprietateduallceleidinpropo-
,, zilia Z, iita pentru inegalitlli stricte'
i Prop oziliu (a*) este un^;ir^ convergent ;i daci
-s. - Paen
n<i^-;_2 p-,-ii"""i existi un iumir zo astfel incit sh avem

a 1 dn ( P, Pentr\ n> no'

: ("' P) este o vecinS-


notind o : I:Ta,, intervalrtl V
intr-adevir,
astferincit pentru n 7- %o
tate alui a. DeoareceAft-, ,, "*iJte un numir nn
sE avem &n eV, adicl a I anl F'
Corolarull.Dac[7imao>0,atunciexistflunnumflraoastfel
ineit si avem
&*) 0, Pentru fr7- %o'

Seiaa:0.
Corolarul 2. I}aeh lima,{,0, atunci existi un num[r zo, astfe|

ineit si avem
an 10, Pentru n 2 no'

SeiaP:0.
zo astfel
Corolarul 3 . D a e dL i m a n = * 0 'atunei existi un numir
ineit s[ avem
a, + 0, Pentru % )- flo'

S 3. Operolii cu giruri convergente

convergorte operatiile alge-


vom arlta c6, efectuind asupra,girurilor i-nmuilirea, 9i'
brice obignuite (aduJa;;;;-*edqt"l, i.i*"4i*t."tt.."""ltti,
t"ttii"tii, lmphrgirea) se oblin iot giruri convergente'
"" """-Tt"

I
OPERATII CU $IRURI CONVERGENTE B9

1. Operctii cu giruriconvergentec6tre zero

Prop ozi$ia 1 ' D a e da' * + 0 qi bn-->0a


' tunei
a, lbn-+0
arbn -> 0

d6, + 0, Pentru oriee numflr a € R'


-+ 0' existi un numd'r
lntr-ad,evlr, fie e > 0' Deoarece a'tu+ 0 9i b'
N(e) astfel incit s[ avem

;i lb-l a i, pentru otice n > N(')'


la,l < ]

Dar
la, * b*l--(la,l + lb*l'
deci
la*
-l b*l { e, Pentru orice n2z N(e),

adic| an ! b, --->0.
mod aseminitor'
Relafiile Q'nb,--+0 qi aa* -> 0 se d'emonstreaz[ in
hitt ot*l.to atea propozilie mai generali'
d"t ii
";;;;;ii.
un qir mflrginit'
Pro p ozi ia 2' Daei &*+A qi daefl (b,) este
atunei a*bn + 0.
0 astfel incit
Deoarece9iru1 (&,) esbemirginit, existS'un numir M >
se urr"-- 1US-<'A, f toli termenii b,' deci
""tto
iaobol.: lt,,llb,14 Mla"l, pentru orrcen'
un numir N(e) astfel incit sd
Fie acun s ) 0' Deoarecea, - 0, existd
avem

la*l< f , l.ttt.o otice n > N(t)'

]tltmeazl' atunci c5
n N("),
la*b,l 1s, pentrn orice >-
adicl" a,bn -'+ 0-
atunei
C o r o l d r u l 1 . Date6,a, + 0 9i (b,) este un gir eonvergent,
aobn --+ Q.

lntr-adevir, ;irul convergent (b-) este m[rginit'


dici -d,+ 0 li b."l-01
Din acest corolar t"r"ite-i" pitiiculur c5
ao-O] atunci aant 0, d'eoarece9ff1J1\c'an)
atunci dnbo- 0 9i ci d.ac6"
SIRURI DE NUMERE
90
girul constant ("), c?:"
poate fi considerat c! prod'usul diutre 9iru1 (a') 9i d'emonstrat6'
ilil;;;gent. In-|"JJi;i; 9i propozilia 1.a'fost complet
Corolarul 2 . B a c Ha n + 0 ' a t u n c i- & * + O '
Se ia a - -l in ProPozilia 7'
CorolarulS.I}ac[a,,+0$ib*+0atuneia'n_b*+0'
- (;bJ 7 0t
intr-adevSr, -bn -' 0 9i &n b*:= a* * unui uumlr h
Prin induclie coffpletb sdm;:i
ded'iicem-'ce d9if^*
d" asemenea giruri convergente c[tre
d.e giruri Jait" ?"i" tiot
zeTo. "onrr"rg"or"""
O b s e r v a l i e . M u l f i m e a q i r u r i l o r c o n v e f g e n tun
e c 6,d'eal*
t r e 0 .ln
e salgebra
t e o . a l , zr
g ea
b tEirurilor
d . A c e a smdr-
tSalge.
,r. oio"il#fiit;;'te ,o
brb se noteaz, "a "r-t"
""
*tott"'*u, a Eirurilor colvergente este de asemeneao
departe se va ardta cE mulfimea.o
rrg.tra-.^6io r treitiria cd co este un ideal 9i in algebra c'
"iioiarur

2. Opero!ii cu Siruriconvergente
e9u-ag-irurieonvergente' iar
* P r o p o zili al-, t. Daeh.(ar) $i (b."),slt
gi"1o-b*)sint ebnvergente9i
oc€ R, atunci giruriie 1o-li)1,'(ia',1
t:n @"* b*): I11-o"
+ :*u"
:
(limita sumei este egali cu suma limitelor)
lrm (uu*) : o lfu o*i

lim (a*b,) : 1im a,lim b,


n4Q fr+@
n4@

(limita produsului este egalf, cu produsul limitelor)'


se pot scrie sub
Fi; a :lim &, 9i U : l\yb"' $irurile (a') qi (b*)
forma
a, 9i b*: b * 9*'
&n: (I *
&n f p'' avem
und-e a, -+ 0 9i P, -t 0. Atunci, notind Tn:
( e + q " * *) ( b * 9 ' ) : ( a * b ) * ( o * * 9 J : @ *b) *v"'
an*bn:
n a ! b:
iar y* : a., * 9o - 0, deci an * bn
bn'
7im (a* I b*) : a' + b: lim an ! lirr:'

* Fie E o algebrd comutativi. O sub:nulliqe 'IcE se numeqte ideal al algebrei E daci


;e1 9i brice yeE avem xyel'
este o algebrl 9i dacE Gil;;;"
OPERATII CU $IRURI CONVERGENTE
91

Avem apoi
&An: d . A '+ d.tLn

Si a.an
-* 0 deci d.&* -'-+ ss6tr1

t*"n,: d Q :,
"l*o".
ln sfirgit, notind 8,: en\n * ag* | ban, avem
enb, - (a I x*)(b I g*) :
ab { u,$* t ag* * ba* : ab i 8,.
Dar dn\* n 0, a9,^- 0 gi bun -* 0, d.eci 8n: &*8n * ag, * ba, -+ 0 9i
deci anbn -, ab:
: 6Ib
(o"r-) :l*r-)\2r*
)y
Prin induclie completi se d.emonstreazbci suma ;i produsul unei
familii finite de giruri convergente sint de asemeneasiruri convergente gi
limita sumei este egali cu suma limitelor, iar limita produsuiui este egald
cu produsul
^ limitelor.
in particular, luind A giruri convergente egale cu (a,), deducem
; h^ @r,): (l,,rya")n.
Corolarul l. Ilacigirul(a") este eonvergentoafunei qirul (-o,)
este eonvergent ;i
lim (-a*) : -lfu o*.

Se ia a : -1 in propozifia 1.
C o r o I a r u I 2. Daei (o,) qi(b,) sint doul giruri eonvergente, atunci
girul {a, - b,) l;ste eon.,'ergent gi
- b"): -
l* (o, l**, l::u,
(limita diferenlei este egal5 eu diferenla limitelor).
intr-adevir, presupunind c[ an -'+a ;t b, * b, avem -b, -- -b
gi e, - bn : dn + eb*) -> a | (-b) : a - b-
Exempte,
,) -# ::\-(" . , :) ::::.' * ):2, * :
,lT,
I

r : a * b iim-:a!b0--a.
nao ?l

.l 2)Dacd0<q<l,atunci
1-q" 1

I
L - q 1 - q r - q

4
I
,fr pnxp,r*
SIRTJRI DE NUMERE
92

Dar lim 8n :0, deci


n4@

Obsetva!ii.
:*H:*-*::*'":+
l"Dacdqirurile (arlbn)9i(arbn) sint convergente' nu rezultd cd
:-
'-'
qirurile (an) gi (b,)'sint convergente
De exemPlu, girurile
1, 0, l,

0, I, 0,

nu sint convergente, cleqi suma lor

qi ptodusul lor
0, 0, 0, 0, ..., 0, 0, . '.
sint convergente, fiind constante'
2. Mulfimea girurilor convergente este o algebrd.cate conline algebra co a 'iruril0r
se noteaze cu o'
convergeu.te cbtre O.'Algebra giturilor coflvergente sa lim a, se
Functia rr"J'Ja*"lr*p""ae ii"c!-rui qir coflvergent (an) din , litiita
""r"
numegte operalia d'e tvecere la lim'itd'*'
Egalitatea
lim (an * bn) : lim. a* | lim bn
n4@ tu4@ n4@

aratd c5. operalia de trecere la limitd este aditiad'


Egalitatea
tlim (aa") : a lim an
n4@ ,4-@
este
aratb c5 operalia de trecere la limith este omogend,.Agadar, operafia de trecere la limitd
ldniavd.

funglie T: E-> F - pentru


E gi F doud spalii vectoriale_(eventual algebte)- O
*Fie
F ii ia va'ioti sittL spali'i aectoviale - se numegte
care domeniul de definilie d!ii""rir-"t "ut.
obevatie.
uyot@tre;
qi mul{imea in care ia va-
operalie T : E + E - pentru care mullimea de definifie
loti, coincid - se numette, de obicei, operatot'
ooperalieT:E->.R_perrtrucafespaliulvectorialincare?iavaiori,es|edr.eapta
numericd - se numegte funclional'd'
ad'itiad d'acl"
Fie ?' E + t o op.ia1i.. Spunem cd T este o operafie

1.7(* + y'1 T(x) + : T(y)' oricare at fi x' y € E'


:KE
Spunemicd ? esteo operafie cmogend'dacd
a T ( z ) , o r i c a r eai r I i x e E 9 i c e R '
T(ax):
O opera{ie aditivi 9i- cmogeni se rumette op-eralieliniard'.
dacd
naci r ii F .iot Jg'"t*, t!oo.- cE opeiafia T este mulliplicatiud'
T(ty) : T@) fQ), oticare ar li r, Y eE'
operaliadetrecerelaljmitdT(an):liman,definitdpespa{iulveqtorialE:calgiru-
rilor cu valori reale, este de fapi o-funclionald. Ea este liniarb 9i multiplicativd'
convergeate,
OPERATII CU $IRURI CONVERGENTE

Egalitatea
7fut (a,b*) : linl' an 7im bn
n1@ tu+@ fr-A

arati cd oPeralia cie trecere la limitd este multiplicatiud"

3. Citul o doud giruri convergente

Reamintimc[daclungir(a,)arclimita#0,atunciavem'.un}0.,
o"rrtr,r-ioii termenii, eventual, a unui numbr.finit dintre ei'
il";;;"-ii
^ p"t"p inld.tura,nie a *:glji::^prin aceastalimita'
"tt "*""p1iu,
De aceea in continuare vom presupune
c[ dacd un gir are limita t' 0, atunci toli . ( " { . )
iermenii s6i sint t' 0, chiar daci acest fapt o e e p
nu va fi sPecificat.
\rom^ d.emonstra mai intii urmltoarea Fis.43
girul
L e m I . Dacd (b,) este un qir eonvergentecu limita 4 0, atunei
f1'l estem[rginit.
\o"J
56 notim b : ljm b* + 0. Atunci putem presupune ci toli termeni'i

b, sint ;0, deci gitd [:.) este definit'


\on)

S[ 1uim, de exemPlu, o : lal 2 0' A v e m i i m l b , l : l b " l >


o"
rJrmeazil cb existi un rang N incepind d'e 1" inegalitatea
"uff-".r"*
lb*l > a. Atunci 1
<1, p e n t r un > N .
lbrl cr

1 1 1 1 l
Luind. M : frr&x '
I b , l I .l
b a
lb.vl J

ar fi m,
M, oricare

deci girul (+) ul<


este mirginit.

' n-r 0, (9i b,#


D a c Sb 0 p e n t r u f i e c a r e a ) t' t " t " i 9 t ' " 1 ( l J este ne-
Obsetva!ie.
mbrginit.
=f
P r o p o z i ! i a . Daei girul (b,) este eonvergent 9r dacl lim bo 0, fl-@

a t u n c i s' i r u l l l l e s t eeonvergent gi
\b")
:.t -
I 1
I1m
n'6 b, Lim b,
n4@

i$'"$ d
.{ffi#-lnm|,di[*ril''iif
$IRURI DE NUMERE

::* b, + 0' avem


intr-adevbr, notind U

l_1:b_bn:1!(b_b,).
b4 b bnb brb

- b,) +0' Din lema precedenti rezttltd' cd


Dar b- bn'O, deci itU
rr\ -,nit. deci! . L(u-b*) -->0.
girui | - | este margl bn o
\ w n J , I I I
-> 0' adrca: + :
A$adar,
' ' +b - +n 6 b * o

.. 1 I I
Ilm-:-:-'
u" t
"-i IZb"
/1'\
convergent' deoareceestenemdrginit
O b s er v ali e' Dac6"b*+0' 9iru1 ""**
[tr)

sint doui giruri eonvergente qi


P r o p o zi\i a . Dae[ (9-). Ai (b')
eonvergent 'si
dacf, lim t- + O, atunei 9** [;)este
lim an
.. &n n1@

iY k: ,i^k

(limita citului este egalfl eu eitul lt*;;;' - i giruri


de
lntr-adevir, pr,,"* scrie 9iru1 cit ca un produs
?:o,'!'
oa utu
/ l \
,,L atlunci c[ 'irul produs ' - este
lan |

lvergent'
b*' avem
n1@ n4@
lim a'

o ' +: ! - ":3- - '


ti m 9 : l i m (o.'
" !)
bn)
: fim anr i' ,_!:
n4@ ,JJ tn b b
,-- bn ,*, \ ]:-^.u"

D a n ' lai ln + e + 0 q i h € N ' a t u n e id * u ' * o - u '


Corolar.
tir o;' : l):: o")
r \-,t

' r -> ah *0,


lntr-adevir af, decii * 1,, adic6 a;Q+ a-h'
a'l' 4E
OPERATII CU $IRURI CONVERGENTE 95

Din acest corolar gi d.in observalia care tumeazl propozitia I deducem


c5, dac[ 4n'-, A =f 0, avem :
t]:,rl: an)h, oricare ar fi k i'ntreg,
[tj1n,
iar pentru k natwral, egalitatea este adevarat' chiar dac6
lilt'_a":0.
Mai d.eparte se va ardta cE"dacl 1im &* ) 0, egalitatea rlmine ade-
vdtat| pentru orice exponent real.
coo-
observafii. l" Propozilia reciprocS nu este aclev6tat6: dacl $irul cit este
T.ergent, nu rezultS'ca cele dori5 giiuri stnl convergente. De exemplu, giflrrile egale

l, 2, 1, 2, ..., 1, 2, ...

1, 2, 1, 2, .. ", 1, 2, ...

nu sint convergente, inltimp ce pirul clt

1,l,1,1,.... l, 1,...

este convergent, fiind coflstant.

DacE @n4 o I 0 ,i bn->0, qirur nemdrginit, deci nu este convergent.


2o ""(?\este
\on J

Dacd. ar+0 gi bn+O, despre girul cit (?1 se mai poate afirma nimic. uneori
y b ") ""
este convergent, alteori este divergent. Mai mult, oticare at fi a e R, se poate gdsi un $ir
an+ 0 gi,un gir b, + 0, astfel-,ca? -
vn ".

Exemfle:

I 1 1 I
l) (an):l, , an-> 0
, 3 4 1 2 '

& @ , &
( b n ): a , ; , ba+ 0
3 4 n

( b"\ bn
-4 A.
l-l,o, a,o.,...,a,...
&4
\an )
)i

I l
2\ (a^\: l. - , -
l l I
an+ 0
2 3 4 n
I
I
I /L \ . 1
\un). t'
_
1 1 1
. .. ' "' bn->0
22, 32' 42' n2'
{-
I A-.1
lzl: t, 2, 3, 4, . ' ., n' .. ' qescltor 9i nemdrginit
\b"l
$IRURI DE NUMERE

t
o, _ I an+ 0
2 '
I I
(b):r, ' b6+ 0
32'

(:ol , - ,, descrescbtor gi nembrginit.


\b")

an-> 0

( b " )r:,t , s , 7'


' '2n
-t' 2n'
bn-'0

('u)"'o't'o'
nu are limitd.

4. Trecereo lo limit6 in inegolitoli

P r o P o z i \ i a 1. Daci (o,) qi (b,) sint doud giruri eonvergente 9i


dae6. a,.-( b, Pentru oriee n €N, atunci:

):T'"=:*b''
- o,) este convergent 9i
lntr-adevir, 9iru1 (b*
Fis' 44
(b, - a^)::* b" -:\o"
:*

Pe d,ea1t[ Patte, b* - an)- 0 pentru oricen ei/, deci lim (b,- o,) >0'
Rezultd c5:
rf
7im b, - lim an )- 0, rr{

,
n1Q n4@

adicS:
,:\"-<fim b"'

O b s e t v a l i e . D a c [ a n l p * p e n t r u o r i c e nG N n u p u t e m d e d ' u c e tJ

.U i"a*:*b'n, ct' n:umaic[ 1im an4ltm bn'


1I3
Propozilia urmitoare este 9i un criteriu de convergen!1'

Prop ozilia b, pentr:l


2. Dac[ a,1x,( €'Y.;i'daeI
- l T t =atunei;irul
limiti, "t^ti (x")
a'ce'ea;i
;1 ta"f .irl".Gg.dip_gi"au
;irurileirf gi celelaite dou5 giruri.
este eonvergenr gr ur" a"eeugiiimite'ca
SIRURI FUNDAMENTALE (CAUCHY) o1

Din inegalitdliTea, =< 1tr,-{ b, deducem0 -4 xn - en { b, - ao. Deoa-


rece 1im (o*-b,) : 1im an - lim b, : 0, pe baza criteriului d.e convergen!6
fr4@ n1@ n4@
rcntltd. lim (x, - e*) : 0.

","""f fru: (Kr, - a,o) I an,


deci :
- a*)+
y: ", : !: (:;,, en: 0 + *,::* o,:
llt ,!r-T )iyb,.
Obserr-atie. Propoziliile de mai sus rdmin adevdrate chiardacSinegalitdlile
sirt reriiicate doar incepind de 1a un anumit rang. lntt-adevdr, inlSturind. termenii in numdr
rinit care nu rerifici inegalitdlile, obtinem noi giruri cu aceleagi limite, ai c5,ror termeni ved-
i:c:,'-cii, inesaiitXfile respective.

$ 4. $iruri fundcmentole (Couchy)

ln definilia limitei unui ;ir, aceast[ 1imit5. a intervenit in mod expli-


cit. Pentru a putea verifica pe baza acestei definilii ce un gir este conver-
llililfl gent, trebuie sd avem o indicalie asupra limitei insegi. Pentru un numer
r e s t r i n qr l e . i r r r i c a i l i , ill, f al e t c . , i n t u i t i v , n e d d m s e a m au g o r
\,)'\z"J'1rc')
cI limita 1or este 0. Folosind propriet[li1e sirurilor, criteriul de convergen]d
gi operaliile cu girurile convergente, din convergenla girurilor cunoscute
putem deduceconvergenla altor giruri.
I
Daci ni se di un Sir (a") c[ruia nu-i putem apiica unul d.in aceste
proced-ee,in general este foarte greu, uneori chiar imposibil, s[ precizim
dac[ girul este convergent. Chiar dacb gtim ci este convergent, in general
nu-i putem determina limita, dac[ nu avem vreo indicalie asupra ei,
pentru cd nu putem incerca toate numerele reale d.aci verifice sau nu
d.efinitia limitei.
Agadar, definilia limitei este de un folos practic atunci cind dupi
puline incerciri reugim si g6sim limita girului. Importanla teoreticl a
acestei definilii este ins5. foarte mare, ea sti Ia baza anaTizeimatematice.

1 . D e f i n i l i o g i r u l u if u n d o m e n t o l
l t i

^ cauchy.a reu;it s6. d.eao definilie echivalenti a unui gir convergent,


in care nu mai intervine limita girului, ci numai termenii girului.

e f i ati !i e. Un-gir (a,) se nlrrnegtegir lundamentual sau gir Cauchy,


-numir
dac[ pentrq -orice numflr s ] 0 existi un N(e) astfel irieit oricaie
ar Ii ru > lrr(") Ei n > N(e) si avem
lem-anl<e.

7 - Analiza matematicd, vol. I


SIRURI DE NUMERE

In cele ce '.meaz1 vom ardta ci noliunile de 'ir fundamental 9i de


convergent sint echivalente'
pot fi
observaf ii. 1o ca gi tn definilia limitei unui $fu,inegalithli7en)-jv(e)
@rl \< e, sau cu
lnlocuite .i n> Nie); inegalitillt7e la*- arl I e pot fi irlocuite clrlam-

la*-arl <i 1 a e , u n d ea ) 0 '


s " u c ; t 'l a a - a n l
2" I,acji @n) 9i (b2) stnt douE giruri fuaclamentale, a } 0 si p > 0, atuaci pentru fiecare
e ) 0 putem gdsi acelagi N(e) astfel ca -i.r.
< p e , o r i c a r ea r t i r n ' n ) ' N ( e ) '
lam- &nl < n" tr lb--b*l
Definilia unui $ir fundamental se. Pgate enunla in formele echiva-
lente date 6e urm6t6arele doui propozirii:

Y prop ozilia 1. Un qfu (a*) este fundamental daei gi numai daei,


ar II
Dentr; orie'e nun'ilr e ;> 0 exlsti un numflr N(e) astfel ineit oricare
n2 W1"1qi orieare ar fi P e N s[ avem

l a n + p - e n l1 e ,
intr-adevdr, dac[ in d.efini]ia de mai sus, consideIdfrL tn > n, avern
ln: n * b cu P; 1 9i oblinerh con4ilia dirn.enunfgl Propozifiei'"Re;i-
proc, din i:onditia enunfat[ in propozilie se obtill.de11ilFa 91fl1lu1runoa-
'*;^i;";i"a'i
: n * y', {e^oa1e^9e dac[ n 2 N(e) 9i f >- 1, avem de
m > N(e) (vezi obs. 1').
"."*.rr"'u
daci
K pr opozif ia 2. Un gl:r (a,) estefundamental dae[ si numai
pentru orice numir e > 0 existn'rii N(e) astfef ineit oricare
arfin)Ns[avem ""-A*Tf

la*-anl 1e.
Din definilia girului fund.amenta| rezrild condilia din propozifia 2,
h;jnd.rn: f/ : N(e).
Reciproc, si'fresupunem verificatd cond;fia din enunlul propozifiei.
- o*l < ar fi
Fie e ) 0; existl un numir N astfel ca lo* * oricare
n)-N.
Dacl. n, m)- N avem deci
-
16r*- ex * ett a*l 4 la*- axl * lax - anl I + * : t'
la* - a,l : i

n propozilia 2 se poate folosi mai ugor in rafig-

:ntal tevine la a afiu:m:a cd diferenla a doi ter-


angul celor cloi termeni este suficient de rnare'
afpmae da e, diferenla a doi termeni este mai
oi termeni unul de altul'
FUNDAMENTALE (CAUCHY)
$IRURI 99

2. Subgiruriconvergente.Lemo lui €esdro

. P r o p 9 ?.it.+ 1. Oriee subgir al unui gir eonvergent este convergent


s-i are aeeeaEi limit5.

intr-adevrr, dacl a.n-> tr., in, af.ara oricirei vecinitili a lui a se afl[
un numer finit de termeni ai girului (a") si deci, cu atit mai mult, un numlr
frnif ds termeni ai oricirui subgir al siu; deci orice subgir al ginir:ui (a*)
a:e hrrllila a-
. i" eggS4ar, girul oblinut dintr-un gq convergentprin suprimarea
nsui numir finit de termeni este convergentgi tinde citre aceedpifimiti
ca girul ioi""l.

Ezc*pk. 1) Deoarece girul , , lt , t, are limita 0

I
lim - :0
tae tt

urmitoarele ale sale

l l t t l l l
z' 7' ;' "" 2n'"'; I,
3 '
rl I I I t
5 " " ' 2 n - 1 " "
l I
1, ..,e,.'.4eff; 1,
* *, sr 2r'g"""' ,r"""
au' de a+me:rea limita 0:

,l i m - _ r 1 1 1
:Q; lin, :0; l i m - - ; : 0 -; ' - il -i m - : - : 0 .
, 2n E 2n-l ^--nh n"

1im4*:Q (0<a<1)
fr+@

urmEtoareie subgiruri ale sale

a, a3, a5, . - ., a2n-1, . ..


t

a5, al,, 415, . . ., asr, , ,.

au de asemenealimita 0
9.b:".tva1ie. bropozifia teciproctr este de asemeneaadevdrat5: daci orr'casubgir
f Eld"i (a") 9s!e convergent, atunci $irul (a") este de asemenea convergent, deoarece (rir)
insugi este unul din sub$iruri.
4. Daci insE. lc:umai unelc
\x
-sub$ruri slnt -convergente, nu rezulti cd girul este convergent
de exemplu,.girul0, 1, 0, 1, 0, 1, .,'. are subgirud convergentecum slnt O,'O,0, .. . ; l, 1, 1,1. . ;
oar trril mrllal rru este convergent.
De asemenea,girul 0, 1,0,2,0,3, . . ., 0, a, . . . este divergent gi confine subgirul con-
vergent 0, 0, 0, ...
SiRURI DE NUMERE
100

o condilie suficienta pentru ca un 'ir sd conlina subgiruri convergente


este dati d.e

Lema lui cesdro. orice $ir mdrginit conline un subgir con-


vergent.

Fie (r,) un gir m[rginit. Putem glsi dou[ numere ra|,ional'e a 9i b


astfel ca

alxn1b

pentru oice n aN.


"""* si^i"rpa4im segmenttl fa, bl in doui pirli egale, prin punctul rulio-
na| c :t; Ce1pulin unul dintre cele d.ou[ segmente par]iale conline
infinitate de termeni ai girului'
" ^--^g;;ta*
o
cu fi.-Url ii"t d,intre acestesegmente.parliale care conline
par]iale au ac'a1!i
o infinitate ae termini'ai'girului. Dac[ ambele sigmente
oroorietate, convenim -'de exemplu - si notdm cu [at' bt] pe cel clln
ititigu. Numerele a, 9i b, sint ralionale 9i avem
T
a4at4br-(b li b 1- a l :
2 '

unde am notat l: b - a.
qonJine o infini-
Sd presupunem c[ am gbsit un segment lor, .b*f.sa16
tate de te?meni ai girului (.r"), astfel c6"a*9i bnsint ra'lonale t1

b ,- a * : k '

lmpirlim segmentul l&n, b*l in doul p[r!i egale prin punctul


i cn:
h..
:L
- d."

tl notem cl la.oa1,br*r] unul din cele d'ou[ segmente par]iale


^-,
o infinitate de termeni ai girului (r,)' Avem:
""t" "or,-1irre
-
an 4 dn+\ l bnar-4 b, 9i b*+t en+t: z!,,+r'

iar a,*t gi b,*, sint rafionale'


Amdemonstratastfelprininduc}iecompletlc6putem.gSsidou[
r'aliona1e cu'urmito-arele propriet[]i :
'ir"ri (i)1 ;i-(bJ d" ;orrr"r"
1) a1 -{ 42 -{ ( 4 , (

2) b" - t l " : 6 pentru oricez€N.

1
9 l
t !
t i .

ri

fE
SIRURI FUNDAMENTALE (CAUCHY) 101

3) Fiecare segment lan,b*f conline o infinitate de termeni ai girului


("").
Din primele dou[ proprietSli deducem c[ existS un punct z 9i nu-
mai unul, astfel ca
a* 4 x -( b, Pentru orice n e N,
S5 ardtim ci z este limita unui subqir al girului (r,)'
Si alegem un termen xn, al girului (r,) astfel ca
xn, et lar, bt].
Deoarece segmentul lar, brf conline o infinitate de termeni ai giru-
lrri (x"), putem gbsiun termen xn"aI gitthti astfel ca
frn,e l&2, br] qi %r 1fl2.
Si presupunem c[ am ales w tetmen xno e lap, bp]' Deoarece
girirlui (r"), putem gdsi in
l*p,-r, bp*rf conline o infinitate de termeni ai
frrto, cl np 1np,., astfel ca
# ut tbimen
*,p*, e iap*t, bp+t].

A:::. dernonstrat astfel, prin induclie complet|, cd"putem gdsi un


F (",o1" I -< p { €, asffel ca
flrlnz
"? F
ap 4 lcnp-{ bp Pentru orice P e N.

A;adar, (.r,J esteunsub;iral girului (2").


Rimiie sE arltim ci subgirul (x"p) este convergent cdtte x.
Din inegafite'ile
ap4x-4b9,
,ap4 xro-4 bp
'$
deducem:

l*np-, l-( bo- oo<#


o0
pentru fiecare y'. $irul[*J""" convergent cltre 0 (deoarecegirul "- este
crescitor gi nemdrginlii.'fe baza critetiului de convergenti deducem cb
1 7im xn^: 5
r
&)@

gi lema este demonstratd.

lfFH
SIRURI DE NUMERE
112

3. Criteriullui Ccuchy
leme'
1ui Cauchy' vom demonstra dou[
lnainte de a enunla criteriul
este mlrginit'
L e m a 1' Orice qir fundamental
natural
f,g{a s : 1' glsim un num6r
Fie (a,) un gir fundamentaf'
n )- N si avem
lr : lr iri"Jtfelcapentruorice
lan-avl<1

sau
-l < a n - a o q1 7

sau incl
&N-l.--eo1a'N+l'

Dac[ not[m
- lj,
7vs: mifl {A1, &2, . . , , & N - r , a x
l\,
M - max {a1 6tz' , , . , & N -t , A r g*

orice n natural avem


atunci Pentru
rn 4 eo< M,

deci girul (a,) este mirginit'


con'tine un subqir eonvergentt
L e m a 2. Daci un gir luntlamental
atunei el este eonvergent'
c6tre
'np) [o subqir al slu convergent
este d'e asemenea convergent-cLtte'a'
naru-
r fundamental' exist[ un numar

a1ctLn,mlN'(e)'

t convergent citre a' existi un numir


Deoarece subgirul (o'p) este
natural Nr(e) astfel ca

la*o
- o| < P 2 Nr(e)'
;Pentru
sI alegem p
Si notim N(e) : max.(N'(e1.-lfu(e))'Fie z >N(") ;
astfel? 7, = ttJil Atuncrn"i,o) N'(")' deci

l a *- a , o l 1 ]
FUNDAMENTALE

!\

. S
^:
I np 2 !{ 2@), deci

la,r-ol<;'

-
,an- &l { la* - fl,pl * le*p el < e'
C::-- t; a fost ales arbitrar, teatTt| c[ pentru otice n >- N(") avem:
la*-al<e,
a":. =--:u1(a") este convergent cdtte a.
criteriul l u i c a u c h y . u n q i t ( a , ) e s t e c o n v e r g e nttl a c i ; i
nmai dae[ este gir fundamental.
Sa presupun6m intii c6"(a*)-esteun gir_convergent,gi fie a limita sa.
Si. arEtii atunci c6(a,) estegir fundamental.
Fie e ) 0. Deoarec} an- a, existb,un numar natural l/(e) astfeica
pentru orrce n ) N(t) avem:
{ru-oi<+' ..-
^r,t':ncr,pentiu orice, zi, nr'2 N(e) ivem
- - e*l I
ien - au,l--<la* al * la e,
adic[ (o*) este gir fundamental.
R!"ipro", se presupunem acurn ci (a,) este. gir. fundramental_gi s6
ardtdm attnci'cd eJte Deoarece(a,) este gir fundamental, este
"dnrr"rgent.
mbrginit, d-eci,conform lemei lu Cesdro, conline un subgir convergent. Con-
form- lemei 2, ;iru1 fundamental (a") este de asemeneaconvergent.
Observa!ii. 1. Importanfa criteriului lui Cauchy consii in aceea cb ne petmite
sd precizhm
* dacd un 9ir este corvergent, Ifud a-i cunoatte limita'
2" Deoarece orice gir fundam&tal de numere reale este convergent, se spu[e ci mul-
ti:::ea
'--- numetelor reale este un spaliw compl,et.
ii"liil"" oo-"t"lot rayi,onale no esi. un spafiu_ com-plet, deoarece existd giruri funda-
mentale d.e numere rati,onale care nu au limitd rali,onald (aclicb nu slnt convergente in cadrul
numetelor rafionaie).
Vom c'onstrui prin recur_eafd un gir fundamental (16) de numere talionale care nu este
annrrpropnf

Plecdm de la lumetele a:1 qi b : 2. Avem


a2121$z.qib-a:7.
Considerdm apoi numerele
1 2 9 -
l , 1 + 1 0 ,1 + 1 0 ,. . . , 1 +
a,,
fi,
gi pdtratele lot

,,,(,+*J'{'* k)', , {'*;)'. ,'.

flff*-,ltinlMr{r{'
$IRURI DE NUMERE
104

2 se af15 cuprins intte douS l1umefe consecutive dintre acestea, anume


Numdrul

[ , * !l 0l /' . 2 . [ , * 9 t'.
lo'
t \
II 4 5
l N o t b mh : | * s' : t + Avem
I ;$ r.

,l<2<slgisr-rr:k

Sd presupunem cE am gdsit numerele rafionale rn 9i s, astfel incit:

, ? - < 2 - < s 2 n qs ir - r r :
,+-

qi ne propunem sd gdsim cloud numere ralionale rr+r $i sr*, astfel i!'cit

,2n+r-<2-< gi sr+r - lnrr:


"rl+r *t

Pentru aceasta considerdm numetele

r*'rn*nh ',+ #.''"''ln t.:t,,'


gi pdtratele 1or
2
,'u\,,. ,h,}",\,"+frn l. ,1,"+fi-*,-)'
( I Y i 2 t I I
o
"* &
in&e r2n qi sl , existd doud numere consecutive 'n T i
Deoarece 2 se afld cuprins lo'l-i
a + r i a \ 2 - t a + 1 '
0-( a-( 9 astfelca + 2-< +
si rn I ffi lr, [t, t0;+T I
"-^)-<
a a I l
( sral:( s*i
Notlnd rn*r:r" + $i s,+r :rnl ,r,n,
a v e m/ n : ( / z + l
1ii
1
'
,2+r 4 2 -< t1+r gi s,+r - /n+r :
I1,+T
lnacestfel,prinincluctiecompletdputemconstruidou5giruri(r,)9i(s")denumere
rafionale astfel incit :
s t \ <s r ;
I ( /2{ ... :( /r:(''' :( s"-(''' :(
1
,?-< 2 -< s2n gi s, - ln: , Pentru orice z € N'
16,

Deoarece s, -< 2 9i z, -< 2 pentru orice n € N, avem t


n
0-( 2 - ,2r-<tzr- r"r: (s**'n) Gn- rr) -( 4 (s, - r") :
w'

aclic6:
t,.2 - o
o ll - - - -:-
l'n
10t
SIRURI MONOTONE 105

4
Deoarece lim - :0, pe baza criteriului tle convergerld dealucem cL rf;+2'
,-- 10ft

$iru1 (/r) nrt e-s;teconvergeflt (cdtre un numbr ratioflal).


Intr-adevhr, 6ac5 ar exista un n:umdt lali.o%alr astlel ca rn->/, atlT;'ci rf,+rt; dat

tzr+Z $cum limita ufif $ir este unicd, avem r2:2, ceea ce este absurcl, deoatece nu existb
tiri m nuna r4:icnal al c5.rui pdtrat sd fie egal cu 2'
Fe afe efte ltarte, $irul kr) este funalamental.
fcr-oitev5r,
|^'2 .2|
Ir* - t*l : #f n t T n -<lr2,- r'*1,
ru'rra rnlrn)- 1. Fie e> 0; cleoatece ?2) este convergent, este furdamental, deciexisth
E rm;ir li(e) asffel ca

tr'"- rkl < e pentru n, m)- N(e),

Atunci, de asemenea
lrn - r*l < e pentru n, m ) N(e),

ailicii (rJ este grr firndamerrtal.


t - .
-F
$ 5. Sirurimonotone

1. Tecremode convergenldo girurilormonotone

s-a arltat mai inainte c5 orice tir convefgent este mdrginit. Existl
insd giruri
' mdrginite care nu sint convergente.
Existd di asemenea giruri monotone care n1l sint convergente, .de
-este nunerelor natirrale. Dacb insS un_gir are.ambele pfopfieteli,
exemplu 9iru1
atunii el convergent. Pentru aceasta vom demonstra mai intii urml-
toarea
L e m i . Limita unui gir crese[tor gi eonvergent este mai male deeit
toli termenii girului.
Fie (a*) un tif crescetor ti convergent gi fie a limita sa. Pentru orice
n gi oricem, > navem
&'4 &*
de unde, luind limita in partea dreapt5, obtinem
a*4 hry a*,
6 adicI
&n{ &
oricare ar fi n e' N.
NUMERE
SIRURI DE
IUO

' ter-
lnmod.asembnbtorseatal' 7,t conrtergent
^^", esternar tntc'd d'eci'ttoli
Limita ***, ;ri"i){irisranr ;i
convergent'
9i m[rginit este ,Y
sa
ginit' Pentru 1TL]fe o alegere
^t""a^J"*onstr'a1ii
' pentru aceastd

astfel incit sl
'tT^in num[r M >0
in-
Ft @) nu estegir Cauchy' Aceasta
tii'J-";;i{-o"-.o*ar o' cu
'' 'eo->de lv)
i n ) N (m dePinde
"tl ""*at
6
2M (axiomaiui
ili"it se avem'Peo> :
ta-i"aat d'iferiie valori
- A1 ) eo
:\1 AtuL

cllr a'nn- a'*'] Eo


n2] th
Pentru !{ : !L1t existl

. eo'
- np-r existb mp2 n2-t ct7 dnP- a'*'-',--
pentru N
tt Adunlndacestepinegalitd|imembrucumembrugireductndterrrrenrt
I
asemenea,deducem
1r d.nb a1 2 pen.
, r - oM,
Dar + totl < "
d'nb- : lenp- etl -4 la*pl
g"Ut"l""-! :' 1]KL
e' 1l11ul"ir"#"T;l
2M2 p"0,""""
deci '"fit*-afl..contrazice
"" lo" fi gir Caucnv
h[| a\es b. Agadar'
t"T+lyf; x "L'\11^:-";
j-i;i ".,""'"1*
u do
qiruri ereare
numer
1l
;T:ttltF iLj
oo"e eonrlilii:
r ; r-erilica
eare
:lll I
:t "ititxiout*i"
\ o 6 I t 4 e z 4 " ' 4 e *
i;t i
it.i
," l* (b*- a,): a'
rii

" ; l
SIRURI MONOTONE 107

atunei girurile (4") ti (b') sint eonvergentegr-au aeeeaqilinita


t* ""::\ u*
m6rginit (ar{ en-{ br), deci este convergent;
$irul (a") este cresqitor 9i
fie c lirnita sa:
ff o": ''
h Atunci
(bn - an) * ao
bn:

lirn b,: 1im(b* - a*) * lim &*:0 ! c: c'


nla tu+@
fr)a

&n4 c -{ b, Pentru orice z € N'


ar-< a-( b,
Observa!ie. Numdrul c este singurul num5.r cate verific6 inegalitdlile
m uu crice; €lt.
-*-Ittt-J;t5t,
| tlac5 ar-< c'-{b* pentru orice z' atunci:
f acticd,c-< c'-< c,
1,11o,_. ",_.tpob,
de urd.e c' : c'

Pr0pozi!ia4Pentruorieenumdrrealr.existililouiqiruri(r,)
$ (.,t a* sl*ite ra$onale, Gu urm[toarele proprietdli:
gsr-{s1 i
l"zr-{/s(.--4r*
2" litm*lr: \c: lim sr.

lntr-adevlr,pentrufiecarenumSrnaturalzexistldouanumere
ralionale (, $i I' astfel ca
tt-!1an.--n<p*<x+!.

Pentru fiecare n natural s5 notlm


i /n: ala*(a1, &2, , ", 4n), so: fnin (9t' 9t'
A \
Yil.

i Numerele r* 9i-s*-sint rafiorlale 9i avem


r,4 rz\< . . ' -( /, -( -{ s2 -{ s1

9i.x-*"r,<r<s,(1++
Atunci
lx-r,l<!,1*-tS<*
convergenfl,
9i d.eci, 1n baza criteriului de
Iim rn: x Fi 1im s,
n)@ tu4@
$IRURI DE NUMERE
108

2. Numdrul e

Fie pirul

I r - rL i ' .f r + 1 ) ' , , t+ 1 ) .' . ', t( t + f 1 " ., . .


t l / ' t 2 J ' t 3 ) n J
Vom arita ci acest gir este crescitor gi mirginit, de und.eva rentTta ci este
convergent.Pentru aceasta,pentru'fiecare n e N s6 notlm

o"* : [ r + ln' lJ'


t
gi s[ dezvolt[m membrul drept dupb formula binomului lui Newton:
t, l'\n n 1 , n(n-l) | n(n-l)(n-2) I
&^:ll-r:l : I 1r^ - -,' ' ' - - -,' - - r - I
' '
I n t I n ' 1 . 2 n 2 ' 1 ' 2 ' 3 n 3

' +...-f
, *(*-1)...(n-.h+1) I
' V - rr " ' f t n(n-l)'..2'l ' r1t "
r.r_h r.r_."
Se observ[ ci
n n-l n-fr+l
n ( n - r ) . . . ( n f- r + l ) . 1 : n n n _
1.2...h nk 1 2 h

: 1 [r_ LI[r-3 1. . . '1 1 - 1 1 I, ,


r'2...h1 nl n
"l\
astfel inclt

& n : r + r +|1 = ) -l ' l2 . 3" 1i r - 1n t1(\ t - Z


. h -n1l +
. 2 \ n l
l+..+
+' 1 . 2I. . . hf 1r - 1n l1\t r - 2n t1 . . \ . { i - ln J l l + . . . +
+' r . 2 I. . . n{ \r - 1n )J . . .\f r - " n- ' )l -
Efectuind operulia de sc[dere iri fiecare parantez6",se obtine un num6r
o- t
) 0, deoareceft- | < ngideci a l.

Agadar, membrul ar"pt sumi cu termeni strict pozitiv, 9i deci


aceastS'su-e, adicl, a*, este "rt"'o
mai maf,e decit suma primilor doi termeni
1+1:2;deci
2<q,.
SIRURI MONOTONE 109

pe d.e altd parhe, in fiecare patantezd" numarul obtinut este mai mic
decit 1, deci

a * . . - r +1 + - " + ; L . u + " ' + r ; . . - , , '


Dac[ in fiecare fractie se inlocuiesc cu 2 factorii de ]a numitor mai
mari sau egali cu 2, r'itmitorii fracliilor se micgoreazd,, deci e1ese miresc'
Agadar:

e n l r +r + i * * + . . ' + r : 1+ # < 1+ i : r+2:3'


2 2

Asadar.
' 2 < a^ < 3 oricare ar fi n e N, adici 9itt7 (a,) este md.rginit.
Se ^titetn u"rr^ c[ este crescbtor" Dezvoltind termenul an*, dttpd
binomul 1ui Newton, oblinem

en+r:(, * : 1 + I +, -
*)"*' ;(t r)*
".
1 - I r i r - - 1 1' + . . . + - L . f r - - i l . ' [ t - ? j +
1.2-3 n-111.- r*r) 1'2...h\ n*r) \ n-fr)

+ . . . - , . z_ j--(.*+ t )( t - # ) . . .( t - h )
Avem:
L d
de"i
n n i l n n f |

1 - L < l - " - ,

Agadar, numdrul din fiecare parantezd"din d.ezvoltarea lui an este mai m'ic
decit numdrul din patanteza corespl
Deci fiecare termen a1 sumei care di
corespunzdtor al sumei care dL Pe a,
sa un termen pozitiv (ultimul) in plt
cu atit mai mult cb a, 1. ann, Pent"
crescd.tor.
Fiind crescator gi mirginit, gir:JJ(a*) este convergent. Irimita sa se
noteaz\ cu litera e:

lim {1 I !)" : e:
--\
n+al n) _-_--
: ,

d - e o a r e c2e1 e * ( 3 p e n t r u o r i c en e - l / , d - e d u c e m c p2 - - 1 e = < i i
\ ----:';

ffi!"nuunr*n'
$IRURI DE NUMERE
110

ole girurilorconvergente
$ 6. Proprietolisuplimentore

convergent
1. Schimboreoordinii termenilorunui 9ir

anla p e n t r uo r i c en e N ' se
Propozi{ia l . D a e da n + 1 E i
ooateschifrbuordii*u';;;;"ili asttet'ineltie o'n1io*mun qtucreseitor
(convergent edtre a)'
un num6r
'n'ici (a -.1'.o + 1) a 1ui'a' se af1[ -
In afaravecinbtilii Vr:
rinul) 9i ia stinga h:rli a 1' Se-i
fin,it determeni 1""""tii"f ""i-!
"scriem in ordinea crescdtoare
br, br' ' ' '' b"'
:a;i valoare numerici' ii scriem unul
d;;Pili" ordinea in care aPar ln

* i) * af1[un numir finit d'e


f,, "
\ui a - L ' P'irlttt- aceqtia se afll 9i
termeni ai girului 9i anume 1a stinga
b",
Termenii iescrigi s[-i agezlm drtp6'
cei d.eja scrigi in ordine crescltoare.
tot in ordine crescdtoare'
b*r' bnr+L' "" b*"'
b1, bz, "',

Slpresupunemclamasezat,inordinecresc[toaretoliterrneniid.in
fiatlive:
afaravecin (o - i' . *
i)
br, "', b n r ," " bnp'

- a* anume1astinga
ln afara vecinstalii vh+t: ? *r, #l:t
diflrili, de.cei deia agezali
ei se afli un num6r finit de termeni "i liioioi, dupl bnoin ordine crescS-
in ordine 91f"'"""gtia
toafe
"r"r"ato"r";;-il;;i"-
. ' ., bnb, bnf*r, ' ' '

ind.uctie completi, c[ putem forma..un


(a..). Acest $ir este crescitor t1 conFne
.itii"" din (a,) prin schimbarea ordlnll
(4")'
lntr-adevir, fie A*o un termen oarecare al girului
PROPRIETATI SUPLIMENTARE ALE SIRURILOR CONVERGENTE 111

. . t l )
< a,
Deoarece a'tuo ql
Y' deoarece n m l a - - l : a, existA un numir
n+@ i y J

natural 1o astfel cd
1
a.rol a- - 1 a .
vo

Deci a,,.se afl[ in afara vecindtS]iiVp,:(. -;,, 6.+l) 9i ae"i fa


operalia de ordin po, termentrl a*" va ap5:ea in girul crescitor.
Propozif i a 2 . I l a c f i a * + 4 g i - a * ] a p e n t r u a r i e en € N , s e
poate sehiniba orrlinea termeniXor astfel ineit sf, obfinem un gir deseresciltor
(convergent c,ilfie a).
Arrem -d, 1- e gi -an1-a; pttem deci schimba ordinea ter-
menilor qirului ('-a,) ca s[ oblinem un 9ir crescitor (-b"). 4jql"i Sirul (b*)
este desiresc5tbr $i se poate obline prin schimbarea ordinii termenilor
qirului (a").
Fropozi\ia 3 . D a c H d , r ? e g i a o t ' a p e n . l r u_- o r i c e - n€ N 9 i
dacfl existi'o infiiritate de termeni la stinga lid a gi o infinitate de termeni
la dreapta lui a, atunci se pot forma eu iermenii girului douX giruri .(b") pi
(c,), primul eresc6tor, al doilea deseresefltor, ambele convergente e6tte a.
intr-adevir , fie (a'-) subgirui l:ui (a*) format cu toli termenii d.e la
stirrga 7ti a, a',1 a, gi (aj) subgirui format cu toli termenii d.e 1a dreapta
I:ai a, a < a'i", Deoarece a,n-, a, avem a'o+ a gi a'i -+ a, li
Prin schimbarca convenabiiS a termenilor girului (a[) pfierr' obtine
un gir cresc6tor b* -+ d., gi de asemenea,prin schimbarea ordinii terrnenilor
qirului (ai,)pftem obline un gir descrescitor cn -> a,.
Pro p ozi[ia 4, Dac,6.(a") Fi (b") sint dou[ giruri eonvergente
;i au acecali limitl c, oriee gir oblinut eu termenii celor doui giruri, intr-o
irrriine oa*e'eare,este eonverjent gf are limita c.
tntr-adevir, in af.ara fiecdrei vecin5.tdli a lui c se af16 un numdr
finit de termeni ai girului (a") Si un numlr finit de termeni ai girului (b,),
deci de asemeneaun numlr finit ai oricirui gir (c") obtinut cu termenii
celor dou[ ;iruri. Rezulti c[ girul (c*) arc de asemenealimita a.

lliliffin * 2 , P u n c t ed e a c u r n u i o r eo l e u n e i m u l l i m i
,'
,ri1illfrdur
rilittfihffirnilr
P r o p o zi$ i e. Un num6r a est,epunct de aeumulare al unei mul-
lirlrri A, daeE gi numai daefi existd un gir ar convergent eiltre a, format din
punete ilin ,4 diferite de a (an aA, cr* =f a, a,+ a).
$IRURI DE NUMERE
r12
a lui a se
Dac6'a*e'A' &* +a 9i &^'' d' atunci in orice vecin[tate
afli termeni a* din qii e;;i i" oil"" vecinltate a lui se afl1-puncte ao di.
.4 d.iferite d.e a. netziti-"a este punct de acumulare al mt7,timti..A.
" cl a.'estepunct de--aqumulTeal mulfin-rii '4'
Reciproc, ud p;"d;m
ln vecinitatea V1:-6'- 7, e * 1; se aill o infinitate de puncte din A,
aif";it" d" o; fie- a, unul dintre acestea' Avem

areA,etlagilar-al<l'
a'nt' 6t';i la* - 'l t:'
Si presupunem c[ am gisit un punct a*e'A'
- a+ * afll o infinitate de puncte
In vecinltatea Vn*':k #, #)
acestea, pe care-1 putem alege
din A, diferite de a. Fle an'1r' untT dintre
diferit de an' Avem
-
dn+r G A, dn+t + a ;i lar+, 'l t #

c[ putem alege un gft @*) d'epuncte


Am d.emonstrat prin induclie complet[ astfel ca
'Ji"
e,- Jii"tite de a (9i difeiite intre ele)

ln,- o l 4 I P e n t r u f i e c a r en e ' N '

deducem c6' d* -'> a'


Pebazacriteriului de convergen!6
'4' daci
Corolarul 1. Un numdl a estepunet lder^e1l^1t^'mutlimji
edttea'
d;tiDt-]il-ite punetddin '4' eonvergent
9i ooJui il"['";it
\trdm a'': a pentrt orice n' Dacd
lntr-adevir, dacl ae,A, atunci rti ,4 9i se ap1ic6 propozilia
aE A, atunci a este punct d." ""o*ol"i"-"i
precedent6.
daei'orieare
Cor olarul 2' O mu$ime'{-gsteinchisfl'daeiqilumai qirului
limita
ar fi girut fi""ii-t"-iaiiiil"t" sau nu)'din.4,
"orro""g'";ift
aparline de asemeneaIui '4'
fie.(a')'un 9ir de nuncte dln A'
S[ presupunem intii c[ / este inchisd 9i o'este plunct aderent
convergent o]r'rro-ar a. Confor*
"atr" "ot6t"tot)'i"1,
t""friii, iql conline punctele aderente, deci aeA'
a.I,"i A,gi tleoare$T'"rt"
coly;rSent q" pli:::
Reciproc, s5 presupu-nemc[ oricare a.r fl$ru1 orice ounct aderent
^p'"i!ioi de asemenealui A. Deoarece
din A,limita." ce i e A' deci A
puncte A'-;ti"^te
a e,A este limita unui 'ir de \;;;Ai;'
demonstratb'
-"sil ittchisl gi propozifia este
PUTERI $I LOGAR]TMI 113

$ 7. Puterigi logoritmi

1. Rodicoli

{r Si considerlm ecuatia
26n: 4 (n >- 0, rea7, n natural).
Este ugor de vdzttt c5 dac5 aceasta e.cu_1!ieare o solulie.poz'itiud.,
: v''
^r" i,r*oi'wna, adici dac[ x, ) 0, xz 2 0 Si xi : ,4 : Q', atlTncix,
"^
i;;"";;; fi
a"ii *, Si x, ar doia sotu poiitiie, diferite, ale acestei ecu-
a1ii, atunci, ae xL < xz' deci-.xi 1 x!' Dat x! : a 9i x! : a'
deci x!: x;i gi am "*e*ptr7,
ajuns la o contrad'iclie'
yom ardta acum cl aceastl ecualie are efectiv o solulie ..pozitivd-
m' :
Exist[ un numlr natual rn ] e; deoarecen ]. l, avem: 7/t" )
: m, deci m'! ) a. Numdrul a se afld deci cuprins intre dou[ numere con-
secutive din urmitoarele numere
0<1"<2<...<m'.
Fie ft 2 0 numirul intreg astfel incit
k*<e<(h+l)".
A v e r na p ofir< k + i . u f i . ( u + + ) " < ( ' b +l ) ' ' N u -
1 ,d e c u

mdrul a se afl|cuprins fie intre n- 'si(n


[ + +)" lI"] 9i (Af 1)"'
, fie intre (n + 2
2)'--- t
Sd notim cu .rr giy, numereleconsecutivedintre numerelek, k + l, U * t,
pentru care avem
x\4 a < li.
I
Avem lt - frt -- * , 7- 0'
i9t
S[ presupunem c[ am gdsit d'ou[ numerc xp 9i yp astfel ca:.
t"'
,cf<a<ytsi yp-*p:*o'
xp1*p+
Siconsiderimnumerele 1lpi avem:4<(*o + L"o*r)"
<4.
in
Num[rul a este cuprins' intte x] Si yi, deci este cuprins intre doud puteri
consecutivedintre cele trei puteri *i, (*o * , y;- Sa notim at xp*r gi
;o)-
yp4 doa|" numere consecutive dintre numerele xp, )(p +;n, !p, Pentrt
care avem
*i*r4e{!i+r

$ - Analiza matematicd, vol. I


SIRURI DE NUMERE
r74
- xplt : Lrp+t'
ea xp 4 xp+r I !p+,( -/p 9i !p+t
Avem de asemen
deci construi doul giruri d'e numere

: : ? : , " ; : ' . . . _ .! 2 4 ! , .

3 ) x-propri
7 < e < Y f , P : l :? :2 ' : " au o limitl
Din rl J zj deducem c[ cele d'oul giruri
"tall[
comun[ .ro:
lim xp : xo : lim'YP
P-@ it@

ti 0 -< %1-4 xo.


Atunci:
l i m xri - xt:limYi'
p1@ P4@

Dar din ProPrietatea3) deducem cd


tlrm xi< d \< limY|,-
r
p1@ p4@

adic[:x[4a(x6lid'ecizf,:a,adicd'-roesteosolu}iepozitiad,aecua-
t*' *rr:rriia gi.se nu-
unicd. aecualieiae:61se noteaz, crtifi a)'
pozitiad,
radicalul de ordin n alhi
mesterd.d,d.cinaa, oiaiiii-"'a tii a'(sau

2. Proorietdtilerodicolilor

Deoarece ifi este solulia pozitiv| a ecualiei %n: &' avem

a si la;>0'
(\lo)": o t i c a t ea r f i e ) ' 0 9 i n a N '

Avem Vo: o 9i {/r:1' o r i c a r ea r f i n a N '


a ecuafiei x" : 0' iar
lntr'adevdr, 0 este solulia 'a pozit'iud (unice) :
eiualiei xn l'
r ,li"' [6rni"5 unic[ (a 2 0):
"rtJ'rlrJ
Proprietllile radicalilor sint urmdtoarele
t1 (i f a \": a, (n a N).
(n eN, h eZ)'
z) \17 : (Vo)u,
(n,* eN, h eZ).
(n, rn a N).
nt'
va
(n e N).
yo
il;z-1, (n€N)'
6 ) D a c l a > l , i l a > t ; dacI 0 < a < 1 ,
PUTERI $I LOGARITMI
115

Pentru demonstrarea proprietdlilor 2) - 5) se noteaz6"cu a.rgi z cei


doi membri ai egalitSltlor gi se aratE cE,pentru un anumit exponent, puterile
numerelor pozi.tiaeu gi u sint egale, deci u : a.
Pentru exemplificare si demonstrEm proprietatea 2) :
S[ notbm * : lfr 9i u : flA)r. Avem
," : (V A\n: ok gi u": ( ilqo": S1lfi1"y:an,
deciu": t)', de :undeu: u, adicbilau: GI;Y.
Fentru demonstrareaproprietetii 6) raliondm prin reducere la absurd.
Si presupunem cd a > 1 gi flZ-< 1. Ridicind ambii membri ai ultimei
inegalitlli la puterea n oblinem (1/o)" < t", adic6"a ( 1, ceea ce este
in contradiclie cu ipoteza a > l.
I,a fe1 se araiS cd daci 0 < a. ( 1, atuncl \lA < l.

Observatii. Am presupus,mai sus, a)0. Ce se intimpid ht caztl cind a < 0?


1" DacE a < 0, ec]ualia *2n : a nu are nici o solufie teald, d.eoareie x2ft )>- 0 oticate ar
ti x e R. Radicalii de ordil par ai numerelor strict negative ru au sens (in cadrul numere-
lor reale).
2' Dacd a < 0, ecuafia i'2L-!: a are o sal:ulie negati,ad'"r,n'icd,.lntr-adevdt notlnd

i;:-t a;ea- b>0, deci ecuaiia Nzt'-r-b a r e s o l u l i e p o z i . t i . u d ,u t t i c l , x o : " - l ; .


/2r.-1t-\2ir-1 /2n-l t-\2n-l zn-l ,-
Atunci (-xo)zn-t:(-Vb) :-( Va) :-b:a,adic6-xa:- t/-"
este o soiufie negatiud a ecuafiei Nz1l--r: A.
ztl_lt_
Solulia negat;oudunicd a ecualiei frzfl--r - a, a < 0, se noteazd. gi in acest caz cu d u,
2r-1t- 2n-l/-
'\/_4..
v&:_

D e e x e r p l , : , e c ' ' : a 1 i e. r 3 : - 2 7 a t e s o l u , t i a l - _ Z l : - it:7 : - 3.


pzflise'lii :rurerelor skict negatir-e nu mai posedd tcate propiiet5tile radicalilor nume-
relor pozitire, Proprietatea 3) nu mai este verificai.S peutru olrre nunr5r intreg A.
3i- 3.2/- 6t_-._
De esemplu, ! -27 : - 3, dar 1/ e 27), : V729 : 3.
De asemenea, proprietatea 2) na lo:.ai are loc d,ac4. a 1 0 gi n este par, chiar dacb
gi A este pat, deoarece membml drept al egalitdfii nu are sens in aceste condifii.
rr
llllhrr,,l
Proprietdlile 2) gi 3) sint esenliale pentru definirea puterilor cu exponent rafional.

3. Puieri rstionale

Fie a > 0 un num5r real gi r un num6r ralional. Pentru d.efinirea


puterii At vorl folosi faptul c5.r poate fi scris ca fraclie ?;i vom defini

putetea a". Deoarece, inse, numdrul r poate fi SCTlS in r:aaimulte moduri


l;,tii

(ffi--!-,r,llrxr"**'r'"
SIRURI DE NUMERE
i16
alegem o definiliecare s[ fie inde-
ca fraclie, pentru puterea a'trebrtiesS
a fracliei care-l rcptezintS' pe r'
pendenta a"
"t"g"'i""p*ii""f"ta numirul ra-
""^--;;; !_ o *l^"ri. cr nurnitorul natural,, care reprezintl

lionaL r;
m l -l ' '//1.
f :'a: lfu . -:
n n

Din propriet[iile radicalilor deducem:


il7 : (il4*.
S[ notdm
ft

on:ilT:6ln)*.
natwral' cafe reprezirlt' pe r :
. Fie L fuaclia ired,uctibilE. ct nwmitorwl,
m'

,:L:Y7''L.:L,'rn"
n ' n n

Avemt
y tu,,-
r*,t-\m,
a"' : d a*' : l! e)"' ,
4, este ireductibill' exist[ un numlr nat:nraLh
Deoarece ins[ fraclia
: hn''
astfel ca m : krn' Si n
Atunci: il'r:fr
ar- hn't-u
lo*:,Jar*-!&",
ad.icl
f r f f i '

a,7 : a,n'

ralional z astfel:
Definim puterea a" cu exponentul

a;: a# : if n* : (:/a)*,
mai sus rezultl ci d'efini]ia
unde r -L, iar n estenatural" Din cele de

puteriia,esteindependentld.ealegereafracliei?cat.reprezintd'per.
r : tttde m 9i ru sint fllmere
DacL r )- O, attnci putem scrie :'
(Vo)':0; put"* deci pune prin definilie
naturale' in acest ca" ifY*:
':?ct n t a f t ' t r a l 'a t u n c i m = < 0 S i
0":0. Dac[ insl r-{0, 9i d.aci
PUTERI SI LOGARITMI I17

putefea 0. nu mai este definiti ; in acest eaz r1rtmai putem scrie flo' sau
-' , gi cleci puterea 0' ca r ( 0 nu mai are sens'
(il6)*
" n",tio"- puterea 0' are sens numai pentru r > 0' Avem l' : 1
oricare
- "ie
ar Ii r ralional.
Puterile cu exponent ralional Se numesc pwteri ralional'e.

4. Proprietdlileputerilor rolionole

(ori cle cite ori expo-


'0 puterilor ralionaTe sint u-rrnatoarele
Propriet[]ile
nentul est" -< se va presupune baza > 0):
@ -r -s
l) a''at:at+s'
As
2) (a')' : Q/s.

3) (ab)': a'b'; [!\':{.


I r I hr
r9-
4' ) a -a ' : 1f .
5) Dac[ a>l gir]0, a t u n c ia ' > 1 .
Aceste propriet6s se dernonstreazd folosintl defi.i.tia puterilor.ra.tionale 9i proprietblile
i. t.di""lilor gi ale puterilor lntregi. P.ntru exemplificate sd demonstr6!1
""r."p*Ji"ui.
, :
proprietatea I). s5 scriem numerele r 9i s ca fracfie cu acel,agi, fjumitor natural t ;
'

t:+'Avem:
? c p+c
a r . d : d . ' . a .:nY " p . i / " t : V " e " c : i l a + t :4* : o'a''
Din aceste propriet5fl rrlai rezttltd" urmitoarele proprietafi:
6 ) D a c d0 < a < 1 q i r>0 atunca i '11.
7\ DacS'r <0, atunci a'1l Pentru a>1,
a'>lpentru0<a<1.
B) DacS r I S, atunci i a' I ai pentru a > l.
a . ' > a . ' p e n t r u0 < a < l '
(Daca baza este >' 1, inegalitatea dintre ex_ponenJise pastreazl.9i pentru
se inverseazi
iuteri; dac[ baza este i 1, inegalitatea dintre exponen]i
pentru puteri).
9) Dac[ 0<alb,..attnci a'<p'Pentru r>Q,
a'>b'Pentru r <0.
(Dac6 exponentul este > 0, inegaljtatea dintre baze se p1stteaz6'.9i pentru
se inverseazd'
iuteri; diac[ exponentul este t 0, inega.litatea dintre baze
oentru
' outeri.)
DeLo nstralia acestor proprietali se face ca gi pentru puterile intregi.
SIRURI DE NI'MERE
118

5. $iruri de Puterirqtionole

pentru a putea d.efini puterile cu exponent real oarecare' trebuie mai


intii si studierir girurile de puteri rafionale'

L e m a l. Ilacf, a'> l, atunci lim a) : 1'

D e o a r e cae> 1 9 i
. 1 1 > 1 > . . .
L > t > , > " ' n
avem:
1 l

o > o T > o T>


r1'\ ( + L
ei,,,l I nil o"+orlescrescitorsi mdrginit
.U^:^::.:^:l :t^":1"",9:"1":r"T:1;
1 nu
Sd PresuPunem Prin absurd c[

arrrrtd"cL existi un numSr eo ;0, cu


: N existl un num6r n > N astfel ca

Rezultb cl 1im A.* : 1.


n1@
I
* = l'
L e m a 2. Daci a'> l, atunei nltm a
4@
I
'tr'
Intr-adevdr, 7im a" : + 0, deci
n4a

1
tu 1.
I 1 - I - r
]rma :I1m::
I
-
n+@ - : l
n'@
lfifl a
tu1@
I
I r
'<1 peltru orice
Observafie. Dlful
i
ia
i n
este crescd'torqi a
neN.
con-
L e m a S . D a c [ a> | Ei (r") este un gil tie nurnere ralionale
vergent eXtre 0, atunci 7ttr' a'" : l.
ft4@
PUTERI 9I LOGARITMI 119

Fie, e ) 0. Deoarece 6," --+| Si


*
a , - 1 , existl un num5r rratwal P
astfel ca (fig. a5).
r 1 Fig' 45
l - e < o T < 1 < o T < l + " -
L (p d.epind.ede e, deci e' depinde de e)'
Si notlrn .' :
P
: -l/(e') astfeT ca lr,l < e'
Deoarece(n + 0, exisfi un numlr na;oaL N(e)
L . -
SA1Jlrnl (-, acttca
P

- L1 a r , < ; , l
d a c i t t ') - N ( e ) .

D e o a r e c ea > 1 , avem:
1 1

a P < A'n < &? pentru n 7- N(e)

gi deci:
| - e q a/n 1f * E, pentru n 2- N(e),

adic6:
l a ' * - 1 l ( " p e n t r un > - N ( e ) .
Aceasta lnseamn5 6'* -+ l.
"6
L e m a 4. Daei a > 0 gi (2") este un gir ile llumefe ra,tionale eotrv€I-
gent eitre 0, atunei l;y;a'" : l.

Pentru a ) l, proprietatea este enunlatl in 1ema3'


-'>l' S[ presu-
Pentru q: l,' iu.io, n'*: l, pentru'orice n, deci a'*
-- t'
punem 0 < a < l. Atunci 1 > 1, deci, in baza lemei 3, {ll'-
.*.lr

\ a l
1
Atunci .. q, : f , d."ci 6,n
- gi deci A'n -+ l.
1 I | 'rn'
; l;t
Pro p ozi,ti-a 1. Ilaefi fl> O,9i daefllirmrn - /, unde ro qi r sint
4)@
.j+
numere ralionale, atunci
lim ra
limAr^: a, : flftad
&-@
$IRURI DE NUMERE
L20
-+ l'
intr-adevdr, r* - r -' O, deci a'"-'
Atunci
a,rn: ,,/n-/+t : &rn-/ q'/,

deci a'" -+ | a".


0-' q;n:0' a't:
Obse rv a t i e ' D a c b e : O . . ; i ^ r * >-deci
.02'? 1t-unci
:0, deci a,, -u a,. iitp"iiyi" ^t raririn6 adevirat[ 9i in cazul cind
t"rj ot" 0, dac6 exporienlii sint strict pozitivi'

P r o n o z i t i a';irul
2.I}acila}O;i(r")esteungirconvergentdenumere
ralionale, alunci (4"; este de asemenea eonvergent'
mbrginit (fiincl
Vom face demonstralia pentru a > l' $irul (2") - -este
b"ista J""i-"ti M > 0 astiel ca M !- rn 4 M penttt
"orrr"rg"rrtf. ""i"ar orictn = N' Se punem A : aM ) o'
iri"" i e N. Atun;";;"-<;nrpentru
-' 1, existl un numlr natural
Fie e > 0. Deoar ece: An + I 9i o-i
y' astfel ca:
1

1- " <a-P < l < a p l L * i .

. t , (2,) este
Sd punem ., : (y' d,epindede e, deci e' d.epindede e). Deoarece
i : N(e') astfel ca
sir Cauchy (fiind. convergent), existi un numlr {.(q)
'i.;;;
i;i(; .a -! e' <r*- /, < e" adicr
".''"i'
_La(*-r*.;.

1i P n, m )z N(e),
at- arm-ln I d.f
4 Atunci:
deci:
<

{r:li
1_ " qqrm-tn 17
t
-T- - - n, m )> N(e),

adic1:
1< :
A A

sau
l' . t m - r n - 1 1 < : n, m )>-N(e).
A

Atunci:
- -. 1)l : &tnl&rm-tn - ll --(
lsr* &,*l: l7.tn (&rn-ri
- - 1A * l r ? f f i - t n- l l : AlAtn-rn-ll
PUTERI SI LOGARITMi t2r

gi deci dac| m, n;z N(e), avem

i a , * - a ' , 14 A l a r n - r n - l l < O i - - .,

teatTt1'c6'
adtc6,(a,*) este gir fund.amental.in baza criteriului lui Cauchy
(a'n\ este convergent.
'-" '
;;;t a : i, avem l'* : l, deci (1") este ;ir convergent'. ,
Dac[0<a.<l,ralionamentulsefacecamaisus'tlnlndseamaoe
faptuf it"iafit"i"u dintre exponenli se inverseazd pentttt puteri, 9i
"l: -M, s€ ia A : a-M.
deioarece a'n 1 a

P r o p o z i \ i a 3 . D a e ha 2 0 , ; i { 1 c 4 - ? * ) ; i ( s , ) s i n t . (4"",1
giruri.tle
a'eeeigi,limitflr-atirn,; (a'") sint
oo-".*-*ulioo"ter'eJnv*rgenieentre ;i
de asemeneaeonvergentd edtre aeeeagi limitn'
avem: 7n - s* --+0'
intr-adevdr, deoarece (r,) 9i (s,) au aceeagi limiti
deci a'n-tn - 1, adicd

!t 1-t0.
&rn-sn-

este mSrginit, 9i deci:


$irui (a*) este convergent, d'eci
&sn(&rn-sn- 1) -t 0.

Atunci &', - (a'" - atn) L, as^ Si q'rn - Asn : asn(Qrn-fn - 1) * 0' deci:

lim a'*:|i13;1 a''.

6. Puteri reole

Fie a ) 0. Vom defini acum puterea Q'' cl ex-ponentulx real'


x.
-F F; ; e R gi (r*) at gir d.e numere ralional,e convergent cdtre
convergent cdtre un numdr a:
$intJ (a'*) este
litrt &'n : a.

girurile (a'")
Dacl (s") este a1t gir cle numere ralionale convergent cdtre x,
9i (a'"; au aceeagilimit[ a:
r*

lim a'": lim &sn : dL.


tu1@ fr1q
SIRURI DE NUMERE
t22

A g a d a r , t i m i t a a n u d e p i n d ' e d e ' i r u l p a r t i c uputerea


l a r d . e na'u se
m ed6finegte
r e r a f i o nprin
alecon-
vergent cLtrer, ooil""i*Ii i.- iri" a"mi1i",
",
o' :l:no^, (:\2/o 4 xc,r" eQ)'
pwteri real'e'
Puterile cu exponent real oarecarese numesc
urmlndp-rocedeul de mai
Obse tv afii. 1'^ Dacda:0. ti x.>p' numere ralionale (r') con-
de
sus se definegte0' : b.'i" "J""at, oric.e $r unui nuredr
versent cdtrex tt" Li-""ii;;"ab-"3itivi" 7n ) 0' cu excepfia
iriri?"ti#" "il p"-""t"-i puteminlltura' Atunci
: 0 deci '- :
O'n : 0, deci lim 0'* 9i t:]l.0'* : O'

aici considerind pe
2o Dacd ,t : / este rafional, puterea a* definitb'
x real coincide poG"" ritionatt a' definit1" anterior'
(2,) convergent
in adevir,"o Jit"t a" numere ralionale
"f,";;;;;"ii
citre r, avem
a.' :7ifl iln.
fr-@

avern
Pe de alt| patte, conform definifiei puterii a'*
o.:1\20'"'
6'r :4r'
Limita unui gir fiind unicd, deducem
In. particul .6 2 t-Gt qi : o), a', (a >- 0)' unde0 9i I sint
";- reale.
considerat-enumere

7. ProprietdtilePuterilorreole
p-"qTile ralionale (ori de
Puterile reale au aceleagi proprietbli "." ti
baza ) u)'
cite oii*Lxponentut este ( 0, se considerS'

l) a*aY : Ar+tt
' t - n'-'
b!
2) (a')t: snY.

3) (ab)' - a*b';

4) 6[-'
-
: -l
ft)':r
&r
7'
5) Dach, a> 1 li x 7 0, atunci a' 7 Iif, tr\
I
: 4 , n+a I
6) Dac6,xo+ x, etrtnci'a}*-> ot'\Ino* I

xn+ x'
7) DacI a 20, a *7, 9i a*" + a*' atttr'ci
PUTERI SI LOGARiTMI L23

Sb observ6m intli cd clac5, a ) 0, atunci ar > 0' oricare ar fi z € fi'


intr-adevar, dach a > l, alegem un. Sk cresod,toz tle numefe ralionale 14+ x. Atlonci
(qit,i ar*i este d.e-asemetea cresad,toi qi atn.+a!, deci a/z_-{ at pentru..orice n.Dat at*} 0'
d.eci at ) 0. Dacd O < a < 1, alegem'un qit descrescdtoz d.e numereralionale /n+ 2t' Atunci
girul
' (arr)
'l,' este cvescdtor,gi ca mai sus declucern cil or > 0.
particular, dacd a > | gi r > 0, putern alege un qk arcscdtor (za) de_numete rafio-
nale strict^ pozitive convergent c6tte x, rn> 0, (n..t *. Ltanci .atn,> 1, 9i $eci -at > 1, si
astfel propri-etatea 5) este demonstratd. Sb ilemonstrdm acum celelalte propdetdfi.
i1 ?i" n*+ x Si sn-> ! i al,;rTr'ciln * sn+ x I y, deci
: : lim (arn . esnl : lim arn ' li1a asn : ar ' &! .
ar*! lim arntsn
& n & t u
3) Fie z2 -r a. Atunci

:limatn'limbrn: ar ' br.


@b)t :lim(ab)rn:lim(arn'b'")
tu+Q fl-Q tu)Q nlQ

Deoatece b > 0, avem br > 0; atunci


lim' aln
( a\,n 4r
I a\r
: jlt :iim
a'n
-
n-e

[;j [;] n16 bfn


HQ
lim,brn v

4) F i e r o + *. Avem - /n+ - z gi r-rn : a.*


),

:Xs. : li111 - : : -,
a-t a-/n :-----=
n a Qrn lim aln d'
n
deoarece, pentru a > 0, avem ar ) O.

6) Fie xo+ z. Pentru orice z GN avem

I I
xa- -1frn1xnt'
n n

Existd numete rolionale 16 gi sa astfel ca

xn- -11 r n 1 t r < . s n < f i n + - . l


n n
Dar
/' ^
f l 1
- : t * 0 : t ,
lim lxn - l:lim'rr-lim
z+ot nl fr)@ n+@ n

-t : * + O : z
/ l \
lim lx* + -l: limxn!lim
,r@ \ 1 LJ fr+@ ni@ n
9i
lim rn: 76'
tu1@

Deducem atunci cd lirn rn: z 9i lim sn: n.


fl46 tu4@

DacE" a> I, avem : a'n < oln q asn,


fr
gi deoarece lim arn:lilnasn: ar, rezult6. Iim a7n : or.
n1@ fr-@ fr4@

DacE a: I, evident 7'n = 7, lt: I $i l'n-!*.


SIRURI DE NUMERE
724

> osz' 9i deducem iarIgi cl


DacI 0 < a < l, aven a'n > f"
fu o": on'

DacSo:09i2>0,inlsturincllanevoieunnumdrfinitcletermenialgirului'',putem
: 0' ar : 0 9i 0'l - 0''
;;n;"" ,; > o. ln acest cez a*n
a) 7' gi-.atn + 1' atunci !*t0'
7) Vom ar6ta mai intii cd' dacf' o,. at eristl'-o vecinbtate (_ eo, eo)
a
prin '**a,,"9ii,il i-t-i }.."::i'n}|ta ( - eo sau
Daca, termeni y'' deci aae'' )tn
'i'the infinitate de
lui 0, cn > 0, ln
'i"')'y){..'lt*. " inclici avem:
i"irtittit "LIit de in'dici' Pentiu aceqti
"r.,u

o/n qa-eo( I sau l<aE.<oYi'

o iafinitate cle iudic


(a-eo' o2o) a lui 1' peatru
adic6, dn se afld in afara vecindt6lii
ce contrazice ipoLeza'
i"ci girrrl /n nt limde cdtre 1' ceea
Dacd 0 < o < | 9i d * + l ' a t u n c i ! n + O '

| [1\v" : I '1 ' d e c i


t. ut 1',+o'
lntr-adevbr * '
;, [;j ar '
atunci r' -' z lntr-adevbr' deoatece f'n
Dacd a> 0 $i 4 I 1,. 9i dacd ai'' n cx
avem:

qi deci xn+ *'


1' de unde z" - x+O
* - r' 14r7 O), adicl' a'n-r+
at

?;""ffJ:,T,::"i:'i1
;; i,,::":lTT;,
.:;;ffi "':;,::'"::-;":.i
-r It chiar tlac6 qirul (tr) nu tinde c5tre z'

/a( /{ sa,

deci:
orn 4 aF -< asn'

Dacd t)0, avem


(a",)r g 1ar)t -4 @sn)'

arrt -1 (ax)l -1 asnt


deci (ar)t: att'
9l sr!+ xt, a*em ,rntasrt Si asata 4t' sl
9i deoarece lnrn-rt
Dacd I -< 0, avem
(atn)t )- (ax)t )- (osn)'

se clecluce cI (at)t - a*t'


9i tn acela.gi mod
f > 1' deci
Daclt o < a < l,atuo"i

*t I I
//t\r\,
ll-l l:l-i
{t
sau--- , de unde: (a*)t - 6rt'
(4')' a'l
[["J/-to'
PUTERI SI LOGARITMI 125

D a c d "a : I, evident ax:1, (at)t:7,giaxt:1, deci (ar)t:7xr. Dac6 a:o, x>0


gi , > 0, avem de asemenea (ar)t : att : Q.
Sd demonstrdm acum cd (at)! : art.
Fie (1") un gir de numere ratiotlale convergert cdtte y,
Avem:

' (a")t71 : 42t4,

Dat (ax)tt-> (a*)!, iat xtn+ xy, degl axtn+ ax!, d.e unde

(ax)t : Iim (ar)tn :[i11a ertn : a*Y.

Din propriet5lile precedente ale puterilor reale se deduc incb urm5-


toarele proprieteti:
8) Daci 0 < a< I qi % >0, atunci a' <1.
9) Daci x < 0, atunci a' < | pentru q.> l,
e * > l p e n t r u0 < a < 1 .
l0) Dacl x 1!, atunci a'" < a.r pentru a'> l,
d>a/pentru0<a<1.
1 1 )D a c i 0 < a ( b , atuncia*<b'pentrr x>0.
e * > b * p e n t r ux < 0 .
Demonstratia acestor propriet5li se face ca gi pentru puterile intregi
-gi rafionale.
Aplicalie. DacL a )- 2, avem a' ) x oricare ar fi r e R.
lntr-ad.evir, daci r .-( 0 avem An ) x, deoareceAr > 0 oricare ar fi
fr e R. Dacb 0 < x < 1, avem ao 1 a' gi deoareceso : l, d.educema" )
> I > r. Fie x)r=I, Si n tn numlr natural astfel ca n<tc (z * 1.
Aturrcil -4o( o'<a41. Dar a.">n.*l>x, d.eci&')-&* ) x, adicd
a' > r. In particulat, er ) r, oricare ar fi x e R.
It
l
I
$ 8. Logoritmi

S[ considerim ecua]ia:
a':b

i gi s[ vedem in ce caz aceasti ecua]ie arc o solulie unicd. (pozitivd. sau nega-
-F tivl).
I
t Deoarece expoenentul .r este real, pentru ca puterea a' sd aibl sens
este necesat ca a. ) 0 (dac6 , < 0 este necesar ca.6t.) 0). Atunci, pentru a
avea loc egalitatea a' : b este necesar d.e asemeneaca b > 0.
$IRURI DE NUMERE
726

Lte caztti:
L 0' :0 are ca solulie orice nlumdr
;o1utii.
'
:",r:;,"
l',:nuu;:" ""1j,'":"::
L A' :0 nu are nici o solufie, d'eoa-

7 : Q, ecualia a'' : b nu are o solu-

t l' :1 are ca solutie orice wtmdr


real r € R.
5) Dac[ a:lSib+1, ecualiaL':b nu are nici o solulie deoa-
rece 1': 1. q'" : b nt ate o solulie unicl' oricare
Agad.ar., dac6"a: 1, ecualia
arfib>-0.
A rlmas de studiat cazul cind' a)0 9i a + l' iar b >0'
^r. o-si"dta solulie care poate fi pozi-
In acest
" ",'.tifiir-il:U
in Particular 0'
tivi sau negativ6,

D a e ha > 0 ' a +1ti b>0' e c u a l i aa ' * : b a r e o


Propozilie'
singuri solufie.
b >- l' $irul (a') este strict
a) Vom presupune mai intli cil a > 1 9i
crescitor gi nemlrginit :
7 < a < a 2 1 a s 1 . . -< a '
Bxistidoitermeniconsecutiviinacestgir,intrecareseaf|6'b.
eh ,-1b 1 ah+t (k->- 0)'
in doub pirli egaleprin punctul c;
Sd impbrlim intervalul Lk' k + 1l
avem fr <;<'ft f 1, deci
ah<ao<ah:t.

c] sau lc' k I l)'


S[ notdm cu lxr, yr] acela din segmentele lA,
pentru care
4r',_(b1a.r'.
Avem I
- xt:
lt t'
xn < y' astfel ca
Si presupunem c[ am g5sit d'ou6 numere
I
at" gi !" - 16o:
&'n --1 b < u:t,'
PUTERI SI LOGARITMI
r27

imp5rfind segmentul lx*, !*l in doui p[r]i egale prin punct.ll c*,
avern %n< c, < y* 9i
qrnl4cnlAv*.

Num5rul b este cuprins intre dou[ puteri consecutive dintre acestea.


Si notim ctr xn+L gi !n+, exponenlii celor doud puteri consecutive pentru
care
a , ' n * l4 b q g t " + r .
Avem de asemenea
lc, -4 xoal 1 !r+t -{ y, - %n+t
;i !*+r
2n+1

ln acest fel am demonstrat prin inducfie completl cd putem gdsi


dou6 giruri (2") li (y"), astfel ca:
1" zr( *ra..,.. -4x*\< ... (./r-(...\< !z{yy
2"yn-xo:i, neN.
3o &", -1 b -4 av", n e N.
Din primele doul condilii deducem ci cele doud giruri au o limiti
comund.ro:
: xo'
l1*": la!,
Atnnci 7ima/":lim slr 3 4ro,9i din condilia 3o deducem cE" &,0 : b,
fr4@ &+@

d.eci zo este o solulie a ecuafiei.


Si remarcim cd dacS b > 7, atunci xo ) 0; ln ad.ev[r, daci am avea
.no-..{0, deoarece 6, > I, at rezalta a'o 4 | gi cum b > | nu am putea avea
egalitatea aao: I.
lDaci b : 1, ns:O este solulie a ecualiei deoarece ao : | : b.
b l S e p r e s u p u n e ma c t m a > l ti 0< b<1. Atunci]t t, deci

ecualia n. : o solulie yo ) 0,
*are
gt'-L '
b

d.e unde q-!o : b gi punind xr: - y0 avem q,,o : b, deci ro ( 0, este


solulie a ecuafiei.
_ -Din a) gib) rezaTtd c6" , dacda>l ti D>0,ecualia a,:b areo
solufi_exo gi aname xr) 0 daci b > l, ffo:0 dac6.b: I gi xs10 dacd
0<D<1.
c J S n p r e s u p u n e0m< a < l li b>0. Atuncil>t, d e c ie c u a l i a

ll 1a l' ' : b a r e o s o l u l i ey u :

t;t:u
/r\ro
t28 SIRURI DE NUMERE

sal b sau &-vo: b. Punind xs: -yo oblinem sxo: b, adic| xo


;;:
este solufie a ecuafiei.
Am demonstrat astfel c5.in toate cazulile, dac| a ) 0, a + I li b > 0,
ecualia al are o solufie.
'so1u!ia
Rlmine de ariltat c5. in aceste caz;r:rri este wnicd.. DacS ar
:
exista doud numete x, I x, astfeTca arL b gi a', : b, am ajunge la contra-
diclie. lntr-adevir, d-ac[ a > l, atunci 4\ { 4rz,iar dacb 0 < a-< 1, atunci
snr ) q',, d.eci in ambele cazuti &', =! q,'", deci nu putem avea a" : b :
: Ctruz.
S5 observ[m ci ecualia &* : a are soltttia unicd x : l:
a.r : q..

D e f i n i { i e . F i e a > 0 , a + 1 $ i b > 0 . N u m i r u lu n i e x e a r h
vOrifiei egalitateaa1 : b se numegteIogaritmul lui Din baza a gi se noteaze
logo b:
x : logo b.
Agadar
x : lognb () a* : b.
Observafii. P e n t r u c a l o g a r i t m u lu n u i numSr b intr-o baz\, a
si aibb sens, trebuie ca baza s5 fie strict pozitiad ;i d,iferi,td de | (a > 0
a =Fl), iar numlru1 b si fie strict pozitia (b > 0).
Nu au sens logaritmii numerelor negatiae; in particular nu are'sens
logaritmul lui 0.
Din definilia logaritmrhti x - logo b, ca solutie a ecuatiei a' : b,
rentlt|
qlogab -
[.

Avem logo a: 1, deoarece a1 : &, gi


1og, 1 :0, deoareceao: l.
D e a s e m e n e al o g o b : 7 o g o c d a c d "g i n u m a i d a c b "b : c.

9. Proprietdlile logoritmilor

1 ) 1 o g "x Y : l o g o x llogoY,
2) 7og,i:rof. x -log"y.
tn particular, Togo;: -log"y.

3) logox" : alognx.
4 ) d a c da > 1 , a t u n c i l o g o x) 0 p e n t r u x > 1 .
logox(0pentru0<x<1,
5) gr"co' : x, logo gr : y..
PUTERI 9I LOGARITMI t29

6) Daci fr, (xn > 0, x 10), atun"t log.xn: logox 9i,


-frI;*-: lT
reciproc, dacl" lim Togoxn - logox, attnci *.
I\*":
Demonstrafio. Fie u -- logo r qi a : loga !, deci au : * Si a! : y.
Atunci:
Au+u:A%.A!:Jt.y,
deci
u ! zt : logo@ ' y), adic4' logox ! logoy : log"(x ' y)'

cle uncle rcza7td ptoprietatea 1). Mai clepatte

ae-a:au,a-o:o :',
a o !

f r ) t
deci u - a : loga-, adici logo x - Iog;y : logo-,
y t
de urede tezt;Itd proprietate 2). Cazo,l particular se obline lulacl z : l, deoarece logo 1 : 0.
Penfuu a demonstra proprietatea 3), si punem

u : logox, deci ae : x'


Atunci
adu:(a{)d:*4,

deci au : loga x!, adici e logo x :7ogo #.


Propriitatea 4) a xezuttat in cursul clemonstrafiei proprietdlii precedente.
Prifra proprietate de la 5) a rezaltat tlin definilia logaritmilor, iar partea a cloua
renltd din propdetatea 3), lulnd x : a':

logoae: ulogoa: a' 1 : a'

Pentru demonstrarea proprietdlii 6), si presupunem cE ,_r::- : z' Sd punem

un : Loga xn Si u : logo *,
deci,
6!n : *n gi * : t. Din condilia *6+ )t, adicd' aun-+ au rcatlti" ,n? u deoatece a > 0
si a I 7, adicd logo *n+logo z- Reciproc, sd presupunem logo xn+logo x, adicd un+ u.
Attu:r.ci aln + a*, adicd )tn + tt.

Din proprietSlile precedente rcz:ulte incd urmltoarele proprietl]i :


7) Dacd, e < l, atunci log"x 10 pentru ry > l,
T o g o x ) 0 p e n t r u0 < x < 1 .
B) Dac5. e > | ;i x I !, atttnci log"x < Iog y.
Daci 0 < a< 1 ;i x < y, atunci logox 27og'y.
lntr-adevdr,notilrld-u:Togoxqiu:logoy,ddicl"a!:xgiaa:y,d.ac6.a)'l,atutci
au lao dacd gi numai dac6 i <u, deci x <y d , a c 6 "g i n u m a i d . a c d L o g o x < l o g o y . . . D e .
asemenea,dacb 0 <a<1, aliurlci av<a! d'acdginumaid'acd'u>u,deci x (y dacb9i
numai dacd logo x > logoy.

9) Formula d.e schimbare a bazei:.


log"b.logrc:Log*c
( a > 0 , a . + 1 ,b > 0 , b + 1 , c > 0 ) .

-- Aqdliza Batematlcd, vol. I


I
ilFid

SIRURI DE NIIMERE
130
c' Atunci auv :bu: c' deci
deet aa =b qi a - log6c, tleci b':
Fis tt : log*b,
uu : logac, adic6
logob 'lo96a:lognc'
log' a : l' deci
ln particular, lulnd a : a' ave'fr
logob'lo96a:l'

1n loc de 1og"rsescne: In ',


Losaritmiiinbaza'seflumesclogarifminatwralisavlogal'itm'i'ry,1!:
N-eper).
,l,enl.(ai.i^ffi;"l" i-:tl*"ii"irnu1ui
sau 1og t'
d " o a r e c ee > 1 , r c ^ 7 7 t e
lr_x)0 tlac[t(>l'
lnx<-0 daci n<l'
x 1Y'
lo * < lnY d'acl 9i numai dach'
1og'or
numesc logal,i,tmi zecimali. In 1oc de
Logaritmii in baza 10 se
se scrie 19 #. atunei
(on>0, a'>0) siian+a'
Prop ozilie. Daei &n+&,
af;-a"t
,r^*
rimaY:$iTo*)"' '
U"Y wtaan
: e
ln adev[r, eY: e
+ eoroo'
eo*roo*
Dar: a"ln a'n-' d'!n a 9i deci
naln lnad
ad.icl: e " +e 9i deci af;-a"'
Corolar. Dac[ &*+&' (a*>0' a'>0)' atunci
a,)"'
(rim
Tn.i:
p r e c e d e n t le s t e
Obse rvalie. Dacd *"?0.9i a)^0' propozilia
a, > 0 li &*+0'
9i in cizal cind
"a"rrai.ia
in acest caz af; -* 0'
cL af =< e'
I lui 0, unde 0 < e < I' SE ardtbm
iinit dintre ei'
pentru orice
nit; fie M > O astfel ca o'a'<M
n)' N(ej'
e) astfel lncit 0 -( an < e perlrttv
Deoarece c2 > 0' avem
o -< anon < < < ,, n)>- N(er)'
"1* "M

<e pentru n)-N(e)' de untle reznltd' cE ffal'


aclicd 0 -< 4

it1'
uf
i
s
lf
PUTERI SI LOGARITMI 131

DacS insl an + o si an + 0, despre gir:ud(af) nu_putem afirma nimic.


Uneori are limite pozitiv6.','-0nule, finitl sau + oo; alteori n11 are limit[.
U"i -oit, oricare ir fi a, ( a -{ f oo, existl un tir a* + 0 9i un gir
dn + 0, astfel lncit af + a.
Exemple.
an+0

4n+0

af +ee.

Ihi hi s, toatn valorile reale, se obtin petltfu * toate valorile strict Pozitive.

("r): 2-L,s--22, e-2, ..., e-*2, .., an+ O


4
1 1 1
an+ 0
{r.):f,2, g,'.,;,...

r) : ca, c-, ea, .. ., ea, .'. ae#+0


l

("j: s-r,p-+, c-+, .--.c-4'.-. an+0


4

{cd. - r. - a,n,+0

---'e' "' a\n-+ | o


ltPl:c'F,c'
'{) {".) : ea, ea, e-' e-1, ' " an+ 0

l l l
( " ) : r-. t . T ' - 7 ' ' dn+ 0

(a$n): e-1, e, e-r, e, -.. afut, ll:t are limitE.


Copitolul lV

iNCHEIATA
DREAPTA

Necesitatea d.e a ingloba intr-o formulare unitarl unele ptopozilti


fundamentale a1e anaTizeilmpune, dupi cum vom vedea mai jos, introdrr-
cerea, pe 1ing5.numerele rel1e, a doui simboluri, foo 9i -oo, numite
nurnere-improprii
'a salJ nunuere inJinite'
pentiu face o deosebire, numerele reale vor fi numite uneori

umerele reale, imPreund cu *


"o Fi
;e noteazb cu R.
le numere vom inlelege in continuare
;ir d'enutnere finite. Simbolurile f oo
unor giruri divergente, sau ca margini
reducetot la limitt de giruri divergente)

$ 1. M ullim inem dr ginite

1, Mullimi nemojorote

suPerioard.M, carc
$tim c[ orice mullime majoratd. A are o mar7ine
-
este cel,'mai mic maiorant aI rnwQimii A. in scris:
M:SIIP A S A ] f -M : S 1 J P X.
aEA

Reamintim ci marginea superioari M este caracteizatl de urm[toarele

in un punct x eA, astfel ca a{x.


oe cd,marginea sa swperioard.este * oo

sup ,4 - * o o s a u s u px : *&'
MULTiMI NEMARGINITE 133

Pentrucafrcs[-gijustificedenumireadew]'a!gi?eswperioard''slntem
.""a"ii,l; inumite proprietili astfel incit.fie verificate pro-
priet6file "tri'tui-
l) ;i 2) a1e marginii superioare definite antertor'
^
ientru aceasta,vom pune prin d'efinifie
x I * co Pentru orice numit teal x'

Atunci:
l) * < +oo Pentru orice x Q,A'
2) dac6' o,< l--, exist[ ce1 pu]in un punct x e A astfel ca a(*
nu
(aleoara'ce,4
' este -majorat[).
Putem acum d-a tttmltoarea formulare tnit'ard:

Propozilia l. Orice-mu{ime A are o pargilg sup91i9gq {


*r*tu"# Ae pi'op"i*tilife i) gi 2). iuarginea superioar[' M estefinitil daed
maioratd'
$ nunai aaee mutlimea' A este
ExemPle.

l) sup .rV : co tto j:P*" : * oo'


*

2) sopO : * co sau,sg x: * 8'

3. sp -R: = :c oo i- co-
+1"':
{n sryffi: * ro-
.€s
Observafie. Din inegalitatea x.--*? pentru orice xe.R
rc^rhth1rI_p"m""t"t 0 < *oo, ceea ce-ne determinS sd scriem 9i m inloc
a" i-, drip5 tctiem, de exemplu, 5 in loc de *5'
"o*

2. Mulfimi neminorqte

este
stim c[ orice mulfime minoratd. A are o rnargine inferioard. m, care
ca ni; mare minorant al,mul'limii A
"
m : inf ,4 sau * ::!: ..

il Marginea inferioara m este caractetizata de urmltoarele d.ou[ pro-


prietdli:
-
i'1 m<x pentruoricer aA;
y1 aaci. rn-< a, exlsti c91pulin un pun-ct * = a astfel incit x < d..
Dacd. A nu esterninoratd., iom spuni cd. marginea sa inferioard. este
-a (minus infini't).
Vom putL prin definitie
q 1 x pentru orice numdr real r.
DREAPTA INCHEiATA
134

t .
a s t f e l c aw < q '
|inunPunct xeA
mulare unitarb:
aa'
Propozitia 2. Oriee mu{iryt / are o margine inferioarfl
ltu"[i"ea inferi-oari aa este finit[
caraeterizatn de:pro;r;;rAifii"if+'2)i
ilAlilil"t '4 elteminoratfl'
al?:einrlpirirea
EremPle.
1) tuf (- n): - a'
neN
- a sau;:fQ't : - @'
2) iaf.g :

- @ n: - @'
3) irrfR:
"""rH

4) inl (ln xl : - a'


fr>'O

3 . M u l t i m in e m 6 r g i n i t e

A are o margin'e inferioard m 9i


$tim c[ orice mq1!ime md'rginitd' *-2 M afai6'de cazul cind' A :
o margine superiou"re^'fu';l; .-1Wi; uu'i^-
: { a-\ l c a z i n c a r e m : M : a "
da urmltoarea formulare
Din cele de mai sus rezult\ ci putem
unitari:
inferioari rz qi
Prop ozi[ia 3' Oriee mu$ime A are o margine
o *uigi"""-';perioara M $inite sair infinite;'

Pentruaputeaafirmac6'm4M'giirrcazulcind'!n:-xqiM:
- *oo, vom Pune Prin definilie
_oo ( *oo.

Cu aceastb convenfie, avem totdeauna


inf ,4 --( suP -4,

semnulegalavindlocdac6ginumaidac[mul}imea,4.esteformatldintr-un
singur Punct.
O b s e t v a l i e ' P r i n c e l e t r e i c o n v e n l i i d ' e m l i s u s ' a de
m eordine'
x t i n s sdreapta
truc-
tura deordinerr ai"'"i;ii"io!i"!;.R. c"l.-Jtiastructur[
incheiati este o tttu&im" total' ordonatd"
MULTIMI NEMARGINITE 135

Acumsejqstificdmoduldenotareaintervalelornemdrginite:]
(a,1-ql:{xlze-R,r>a\;
lo, * aI : {r I x e,R',>/ a'};
(-<o,a):{xlxqR,r<a};
(-q,af:{zlr6R,r(a};
(- *, + co) :.R-

In locuf no@c (c, * o), la' * a)' (- to' + o) se pot folosi tespectiv notafiile
(a, cc], r), (- co. @)-
lc.

4- Fufff,i nemdrginite

fie funcfia rcale J:E + R 9i A C E-


Dacl funcf a f fllt este minoratl pe a, 'frlatgirlea sa inferioara pe A
se i4 prin {lefini}ie, egale cu -oo:
y."f(4
DacS funclia f nt este majorata pe a, marginea sa supefioat' pe A
se ia, prin definifie, egali cufoo.
I
1l +oo'
lyf@:
Rezultl c5, in toate canttile, marginea inferioard 9i marginea superioa-
rE a fu:rcaiei pe'A sint egale cu marginea inferioarl, respectiv cu marginea
snperioar5 a mullimii l@):
in| f(x):ifi f(A), sup /(r) : sup /(-4).
*ea ,EA

ca de obicei, ctnd. vom vorbi de marginile funcliei 1fu6"a, specifica


m1$imea pe care se consider5, se subinlelege c[ aceasti mu$ime este
domeniul de clefinifie .8.
Avem m : irL| f(x) dac| gi numai d.aci sint lndeplinite ufmetoafele
reE
doui condilii:
l) m 4f(x) pentru orice s € E
d1 a""i"'i, (.^a, 1tqn9i gxiqte ce1pulin- x! .t(^e.E.astfelca f(x)<a'
An"- M : slri f@) dacdgi numaf dlcl sint indeplinite urmltoarele
*eE
doud condifii:
fd\< M pentru orice x a
l\ 'a'"6a E;
ii <'M, atunci existi cel pulin ln x e E astfel ca u <f(x)'
6 " f(*) = a, attnci
Iiaci funclia / este constantl,
I1
inf f(x) - stlP !(x) : a.
r€E teE
I
I
l
I
136 DREAPTA INCHEIATA

Dacb funclia f na este constant5, atunci


-oo -{ l < s.1rp
:tltt "f(x)-( * oo.
Funclia / este minaratd. dac[ 9i nurnai dacd, inf f(x) este finitl;
funclia / este majoratL dacb gi numai dacl sup /(z) este finitd. Rezult[
c5 / este m[rginiti daci 9i numai d.aci ambef" ,l??gioi ale funcliei sint
finite.
Utmdtoatele proprietdli se verificd ugor
I) Dacb AcB cE, atunci

int f (x) )z- inf. f(x) st:pf(x) ( sup/(z).


reA reB reA *eB
2) Dac6, /gi g sint doui funclii reale definite pe E gi dacd/(g, atunci:

int f(x) ( inf s(z), sup/(r) ( sup g'(z).


,eE xeE ,eE neE
Deoareceun gir (*,) este o funcfie definitipe mullimea N a numerelor
naturale, rezlJlte urmitoarele d.efinifii pentru marginile girului :
m : inf xn dac6"gi numai dac[:
,eN
l) rn < xe oticare ar fi n e N;
2) dacd"wt I a,, atunci existi un termen xn din gir astfel ca x,<x.
M
'
: sLtP x* dacl gi numai d.aci:
n€N

l) x"< M oricare ar fi n eN ,
2) DacL a I M, atunci exist[ un termen x* din gir astfel ca d.< %n.
-_l
Toate proprietilile marginilor de funclii se pistreazi, evid.ent, gi
pentru margini de giruri.
Avem inf xn: -oo daci gi numai dacl girul (r,) este nemlrginit
tu
inferior, gi sup x,: * oo dacl gi numai daci girul (x*) nt este mlrginit
. *
supeflof.
Putem acum extinde definilia oscilaliei unei funclii f : E + R pe o
mullime A C E. Daci funclia f wt. este mirginitd pe A (tie cb nu este
majorati., fie cd nu este minorati), punem prin definilie
or(.4) : f co.
Se verifici gi in acest caz egalitatea
^t(A): j\Tlf@') - f(x")l
r"eA
gi proprietatea:
^ t ( A ) < a A B ) , d a c dA. a B .
EXTINDEREA STRUCTURII TOPOLOGICE LA DREAPTA 1NCHEIATA I,t,

De asemenea,dac6 pentru orice vecindtate v a unui punct x e E avem


^/V O E) :1oo, itunci se pune prin definilie
^r@) : * oo.
Asadar punctele x € E pentru care oscilaliT a/x) este finita sint cele in
l;t"i ;ett; 7 esteLatlilita (existb o vecinltate V a lui r astfel incit
-i este mbrginiti pe V fi E).

$ 2. Extindereqstructuriitopologice lo dreopto incheiotd

i- \'ecindtdiile lui * c" 9i - o'

-\ mrmit aecindtd.li ale unui punct x e R mu1!imi1e_care conlin


rntin'afo descltise;i m[rginite de forma (a, b) ctt a < xo < b'
Prin extensiune,vom numi :
"cecindtdliale ltti -_ .E lnuryimile care conlin interaale desckisepi ne-
',
n,irsiilite de formo (n, - *)
" ;::irt,ii,iti ale iui - x', tnu$inile care conlin interuale deschise;i nemdr-
iiui;; .i: -furmrz{-.: , o).
obserr:a-,uie- \.ecindtdlile lui f co ti ale tui - co sint formate nwmai d,in n1'unere
finile, - adic1 sint sutrnufgimi ale dreptei reale R'
" t-na ain proprietdifile vecindtElilor unui punct .t0 6 R este aceea cE xo apat-line fie-
cirei recindtbfi;le;ate. liceastd propii"t^t" nu si mai pdstreazd pentru vecinbt5file lui -f co
a1e
-- 1ui - co*.
-si
A doo" pioprietate a vecinbtdlilorlti xo (intetsecfia a doud-vecinbtdfi ale lui.zo este
cle asemenea Jv6cindtate a lui so)' se pbstreazd gi pentru vecindtd!ile lui f co-'i ale lui
(&,.1 co) este o semidreaptd de
- --.-i"tt-uaevdr, '"o; a doud semidrepte (a,'I !) ti
interseclia
aceeagiforma, anume (b, 4 aaca a ( b; int-erseclia a doud semidrepte (.- q: o) si (- P:..91
este semidreapta (- cir, a) dici, a.(b. La fel se atatd cd se pSstreazd 9i celelalte proprietSli
ale vecindtbfilof.

2 . P u n c t e d e q c u r n u l o r ei n f i n i t e

Reamintim c[ un punct xo e, trl estepunct de .acwrn.wlale al lnei mlu-|-


gimi A, dac[ fiecar".r"iittet"te-a 1ui ro con]ine cel p-u!in_u1 qunc;t xeA
hiferit'de xo. DacL xo* A,condi\ia x *.r0 este..verificat[de 1a sine.
DacL A nu este inaioiat1, pentru oricenumer a. e, R existl ce1 putin
un punct x e A astfel ca a.< x: adicd astfel ca x -e (a, *"o) ; aceastain-
seainni c[ in orice vecinltate a 1ui *oo existS cel putin un punct n a A
(evident .,r este diferit de f co).
Ct * DacE tn ,R: [- oo] considerim ca veciniteil ifl Jui. ! co mu$imile.ca.re
"o, + - oo mullimile
conlin semidrepte (a, f ool care conlin gi P. t .o, iar ca veci:retdli ale lui
g.r p - co, atunci prima proprietate a vecin6-
card conlin l- -, a)
tdlilor este ""tiidtipt" "rt6 "o|t1iolui * co qi ale lui - co'
vetificafi gi pentru vecindtdlile
rttl'"-*-----"?-

DREAPTA INCHEIATA
138

Deoareceaceast[proprietateareaceeagiformularecagiproprietatea
c[ f oo este punct
ori' caru se defineqi"-ul putr"t de acumulaie, spunem
?.eacurnwlareal,wneirnul{imi nemaiorate'
u.["""-ii"iltii in orice semidreaptl (-*, a) existl c.el
Dacd.A -L
"" a lii se afli ce1 pulin
pulin un punct x a 1., a{iia i" Lti""-uecinltate -oo)' ci
*g di{erit tle De aceea spunem
un punct x Q A G;A;;t,
- .I i tti bwna d'e aiwmular e al'wnei rnwlli'rnin erninorate'
-*
b"u].|;# a;;ili;, a"ii"l1i" pun'ctului d"eacumulare are aceeagifor-
*olur", ti" ca pun"iut d-e acumrilar6 este finit, fie ci..eptg..infinit'
Deasemenea,propozigiaurm[toare,d'emonstrat6'intlia|oentrupuncte iifinite'
ririt",orJ#iiJ"#une ii il";;il;"t"
deacumular" d" icu"iulare
P
-Rr o p o z i l i e . x a R e s t e p u n c t d e a c u m u t r a r e aaflfl
l u n oe iiniinitate
mu{imi
A C lu"& gi ilaed-in orice i,ecinfitate a lui ro se
de punete dn "ir# A'
I,lslm -o oitito.rlrri-
pe seama exercifiu, verificarea ac:estei propozifii'
cititorului, ca ex<

.loo"t" de acumulare ale. mullimilor


ezttlt| urmitoarea extensiune a teo-
',!in wn punct d,eacwmwlare' Dacd' r"+ul-
nea'a're'cel'pwlin un pwnct d'eacwmwl'are

a sd numim puncte ad'erente a1e unei


proPirietatea ch V (\ A +g'
"ur""o
ullimi d'e numere finite, este necesar
s[ precizlm
- ProPozitiaurmdtoare : pwnctele
o rnuttim, A;:r;;;*r/;;;:i.:rd. 9i numai d,acd.i,si conline toate
d.e acwrnwlarefinite.

$ 3' $iruri cu lirnito *


- scu - oo

Definilialimiteiunuigirconvergentseextind.egilaanurrritegiruri
divergente.

l. $iruri cu limitd infinitd


orice
Def inilie. Spunem e[ {oo este limita unui qir (g")' daci
toii iermenil ;irului, cu ex-oepfia'nui nunir
vecin5tate a lui f ..H"ti";
finit ilintre ei. Scriem:
lim a* - **, 7im a*: +oo sa17a'ft-++o<t'
SIRURI CU LIMITA + @ SAU _@ 139

formulare
Luind vecinStalile 1ui f oo de forma (", *oo), se obline o
echivalent1, datd de urmltoarea
' Un -gir (n")are limr!1.+oo,^d39igi numai dae5'
Propozilie.
pentru oii"! n""hr numir N(e) asttel ineit, oricare ar fi
* 2 5(e) s5.asem ", "exittA'ui
I an) a.

fu acest enunt nu este necesar ca e ) 0'

Corolar. Daei lima*: *- a t u n e i s r L p& n : * t o '


neN
Eremplu.girutnu:nerel",ltlt*t.
1,2,3,...,n...
are limita f co

* co' sau z+ f co'


. Y*":
justiticS in parte semnul tr+ @ folosit in notalia Timitei lrm-an Justificarea
Ac.est exemplu

acestei notafii ra fi datd in capitolul despre limite cle funcfii'

Def inilie. Spunemed--oo estelimila unui ,sir-(a') A":l glig:


reeinfitate a lui -"o donline toli termenii girului eu exeepfia unui numir
finit dintre ei. Scriem
-oo, ty o": - o o S a l Ja ' n+ - c o '
!:o":
Luind veci]lEtlfile lui - co de forma (--, e), se obline o formulare
echiralenti tlatE de urmitoarea

Prop ozilie. Un Ftu @*) are- limitfr -oo, dae* gi nr;1mai d39n,
peutru oric6 numflr e, existH un numflr N(e) astfel ineit oricare ar fi n ) lY (e)
sI avem
&"1e.
In acest en-un! nw este necesar ca e ( 0.
-oo'
Corotrar. DaeSlim a*: -&, atuneiinf x*:
neN

Exewplu. $irnl
Vt -1,-2,-3,...,-/t,-'.

are limita - co
lim(-n):-cosau-n+-cD,
n4@
DREAPTA INCHEIATA
140

Obsetva!ii. 1" $irurile-care.aulimita * oo sau - co slnt nembrginite' deci'slnt


o"titn giru|i numai tit"t+""--".Lt" at li'tnita finitrh'
divergente. Vom continua .'i -conuergente..
-
2 o Definitia rimitJunui-gir cu ajutorul vecin-at51ilor are aceeagi formulare fie cb limita
este finit5, fie cb limita este in{init5'
3o Existd grori ti-ite, nici finit6, nici infinitb, cum sint girurile
"Ji" "11,o

0, 1, 0, 1 ,. . . , 0 , I . ' .

0, I, O, 2,0, 3 , ' . . , 0 ,n ' . . .

I, - 2 , 3 , - 4 , 5 , - 6 , . ' .

4 o D a c 6 u n q i f e s t e c o n u e r g e n t e | . e s t e - m d . r g i n i t ' d a t c l a c 6 e s t e m i r g i n i t n u e s t e l e:a p 1 t a t
infinitb avem o proprietate asemdndtoare
conv"rg-ent. Fentro'giruri -llil,ti fit'itt t1u are
are "" ln1lnltd el este nemirgiiit, dar clacd este nemdrginit
Dacd un Sir
neap6rat limitE (infinitd).

gt'r d'e nwmere naturals cu liwita + @' atunci


Aplicafii. l) Dace (fn)nE11 este un

(' * ;)^:'.
,'1-_
pn-
Sb observbm mai intli cL, deoarece
lt
mult de un numdr finit de ori' lntr-adevbr'
uita .to numdrfinit de termeni, '
ln"tt", \?f
sinl nualslq ndtu/a,Ie, termenii *
l' ;)

a lui e se ail6 un numdr finit de


ei vecindtdli

rai mult un numdr finit tte numere cle forma

in girul inilial cle un num{t finit de ori'


(, * 1 orice asemenea num'r se tepet'
lo' , u,
"o- ai girului
a hi e se afld un num6r finit cle termeni
I*rrr!*'"u 1n a7ara fiec6rei vecin6t4fi
( lln
i n i t' i a l ,Ld e c P
i l l t .n |t ' t '

ExemPle.

j g [ '* h ) * ' : ,, deoarece n + 74 + @

: a, deoarece n2-+ * a'


*:,)"'
::-^*(,

in locu"#A[t . :
observaf ie. vom rolosi 'ot^FuffiS, * |-'f-:e ;)*
: e d.ac{" f n+ q.
SIRURI CU LIMITA + @ SAU _@ 141

2. Criterii pentru existento limitelor infinite

pentru girurile cu limite infinite avem criterii simple de existenta


limitei:
atunci b*+ ]-co'
l) Dacd'a*+ le 9i b*>-a* pentru orice n 4'N'
lr
N' atwnci b* + - e'
2) Dacd, (In + -@ ;i b* 4 an pentrw orice n €
ln afara fiecatei vecinatdfi a lui * co se afltr
lntr-aclevbt, dacd a*+ + co 91b,}.a*,
atit mai mult un numbr finit de termeni ai
un numdr finit de termJi iirflri 1i*|'Si'ia
co. "i
girului (b") deci
'----Se'"'ra1ioneaz6"br+ f - co 9i b*{ a"'
ir-'mod asemSndtor ln cazul dnd a6+

Exemple. l) 2n > n qi n-> f co, deci 2n4 + @'

2) d'ac| a)-2, an> n qi n+ f co' deci a1 + I a'

In Particular 2* n I a, lln + * co'

3) -(2n+1)< -n$-'t+- c o ' d ' e c -i ( 2 n + 1)+-co'

3- Siruri monotone nemdrginite

$timclungirmonotongi.m[rginiteste.convefgent.Vomarat,aaclJfr
:
ca qirirtite *onoiot 9i nemarginite au 1imit6 infinitl
"
7) Orice 1ir crescd'toar;i nemd'rginit are I'im'ita *e'
*l o.vecinitate oarecare
ln aclevir, fie (an) un qir crescdtor 9i nrcmdtginit'.gi fie @' t
i.-argiJt,.*irta in gir un termcnal,r > a, adicd ay e (a' I a).;
a lui { oo. Deoarece 1or1
"rl" d,ac6""nlN, avem'an) aN' decia'n> a'.adic1 ane(a' + @')'
deoarece girul este - t termeni, ln numdr finit' deci
ln aJara semidreptei"r"""Jioi, it6,.it mult piimii-lf
tr,"+tJ-."
an+ + aJ.
- e '
Si nemd'rginit are limita
2) Orice ,sirdescrescd,tor
d Demonsttafia se face ca rnai sus.

putem da acum urmatoarea formulare rtnitat| relativi la girurile


i
monotone:
orice gir rnonoton are limitd.. Limita estefinitd' d'acd.9i nurLai d'acd';irul
este md.rginit.

Exemple.

l) Dacd a ) 7, 9drul, (an) este crescd'tor 9i' nemiirgini't, deoi

liman : t o.
n1@
DREAPTA INCHEIATA
t42
atunci'
2) Daed' a > l, i'ar (x4) este cvescd'tor9i nerndtgini't'

arn: * co'
fm

Inatlev6t,dinzu:(.1611deducem4rn-<axn*l'-deciqirul(a'*)estecrescdtor'Dac6'qiruJ(axn)
ri ri"-#gt"tt, a""" un majorant M : ad'
"i "r
arn-{ ae Pentru ofice n eN'

ipoteza c6 (211)este nemirginit (mai


Rezulta /2( cr pentru-orice n F N, ceea ce.contrazice
precis nemajoratl' agao# A;")-";i; ti' fitud ti crescdtor' deducem
"t-atgioit
* co.
)::\",":
alunci
3) Dacd'a> l,9i (r) estearescdtov ginemdrgi'nit'i'ar rn| 0 pentru otice n EN'

ta: I a'
ffi"r"
xn). esle,cr-escdtor'
Este eviclent ch qirul (logo
M :logau"
uaca al-fi mbrginit, ar avea ua'majorant

logoxa ( logo a Pentm orice n eN'

este nembrginit (nema-


oice n € N, ceea ce conttazice ipoteza c{(xa)
cle nnde /2 r( ocp€nrf[ &esc6tor'-avem log; tr"+ + @'
jorat). Agac1ar, qi,,'r Otg;-"rf Jt""""-Jtgt"tt 9i fiind

4)Dacd'a>194(t7)ested'escrescdtorgi'arelimita0'iarxn20pentrworiceneN'
a,tunci
ttn+ - 6'
I:*rof"

Evident, 9iru1(logoz1a)este (esary1f|11'


minoraat m:loga p cu p > 0
Dac6.at fi m6rgini-t, u'-to"^ un
logo P -( logo *nPenttu orice n E N '

c6" rn+ 0' Aqadar' girul


/, penttu orice n e-N' ceea. ce contrazice ipoteza
deci 0 < 9:(
;t.:d- it'ii'ei'";t' ji' rii''a descrescbtot'tleaucem
E;;
limlogo xn: - cD'
xfr4@

atunci:
5\ Dacd a) l' i'ar (16) ested'escrescdtor9i' nemd'rginit'

fu n'n:6'

E s t e e v i c l e n t c i g i r u l ( a / * ) e s t e d ' e s c r e s c d t o r g i m d r g i n i -oc
t ' :(
d ear*
o a r ef}etrnt
c e 0 l a *orice N't f u
n \ < 4a/ l p€e n
ii." -(
orice n € N, deci i,"'1 "l't"1t[""ig""i-t 1.u""ii;;';;;;0
;;<';;" deducim^rz^-<.xi" pen+t.ooricez€N'
o*, ci di.
Dacb am avea d > 0,';l;;;;3 a : 0' adicd arn +0'
nemirginit)Aqadar'
ceea ce contrazice ipoleza ch (nn) este
$IRURI CU LIMITA + @ SAU -a 143

6) Dacd' a > 0, iar (xn) este arescdlor 9i nemdrgindt' atuncc

I * o'
$ -::.r':
tlin zn4 cleclucem 'f;-<'lr+t'
n*+t adice' (xfi) este crescbtot'
ln adevbr, cleoarece a)0,
M :
ad, am avea an, adic' xo.-(- a pentru oxice n,
Dac6 ar fi majorat de un num6r 4-r<.
ceea cecontrazice ipoteza cd (x*) este nemdrginit. Agaclar, (4r) ner'larginit 9i fiind'qi
"rr.
E crescitor avem fr|+ + @.t
7) Dacd' a)0' i,ar (xn) esta crescd'tor 9i' nemdrginit' atuncd *ld+O'
0' atunci ttlq + ! a '
8) Dacd, a' > 0, i'ar (xr) estedesarcscdtor 9d are I'i'mita
Pentru demonsttalie se rafioneaz6 ca mai sus'

Proprietdliol" qitu49ryu--.!iti!"jnfilitt

af1[ cel
Dacd an-+ -f- oo, ir:' af'ara fieclrei 5smiqrepte^(o' !*)..se
finit d! t"r*"- ai girului sl cu atit mai mult un numef
mult un numEr \o,).
h;t a" termeni ai oricdrui sub;ir a1 sdu, deci :
are de ase'
iccd (a,i (u'elimiiq' lcx., atwnci orice subgir al girwlui (a*)
nieilea. lirntta *a'

in mod asemenetor:
d,acd.(a,) avel,im'ita-@, olice swb;ir al sd'uare I'ivn'ita -crc'

Tinind.Sean]'agideproprietateacorespunzetoareagirurilorconvef-
gente,'se poate da itmdtoarea formulare [rntatl:

1)Dacd'un'sirarelimitd',oricesub,siralsd.wareaceeagil'iynitd'.
cot,,):TQ"-1) : *a" rim.2n:*co; 7tm'l0n:*6'
Exernpl,e.
)X"":f
{, funk:+a'

Ralionlndcamaisus,propoziliaurm[toareriminevaiabiligipentru
iimite infinite:

2\Dacd.ungitarelimitd',frinad'd'ugZr!a'.:!'ui'nld'turareaunuinwmd'r
fi,nit d'i tertmeni, obpi'nt* un ;ir-c'tt' acee&siI'i'mitd"'
t"'""" "{"i^l"i'C"iitr'."--po'"i"
de asemeneaextinde 1a giruriie cu limitb
infinitl.
3)Dirt'oroce;irsepoatee:ctrageunsub;ircarea're|,iynitd,'Dacd'9i'rwl
este*i'r[init se poate exlrage un swb;ir comvergent'
144 DREAPTA INCHEIATA

Intr-adevdr, U""U
o n p ) P g i d e o a r e c e J i ^,Urror, o"_,?j-olgt, pentru orice
p : "lj" num5r
+ c o , r e z u l t e l i m a " ^ . : r _ 6*d : / - r ., r- - .M e x j s t d u n t e r m e n
? ' |'-' \ "\'nPlPeN
n P ) P e X srLc
' e s t eunu nsuDqlt
s u b gaI
i r agirului
lgirului
( a r ) . Se
(ar). S e deduce
d e d u c ein
i n -'-*
, l i u - -'semdndtor - -
. ^ * r ^ , . - , . c5, fb+a
- o ' " ?
niod*a dacd Eirul este neminorat,
cu limita - ;.^- se poate extrage un
sub$ir

,n ,i) rf,'#r:;!;ryi#;;# ord'iniitermenitor


wnuisir carearetimitd.,seobline

lnn -t co gi dacs (b') se obline din(an)prin.schimbarea


ordiniiter-
(a,). deci
rTr:.tftxttJ..:t1'3."su
ei
i;f i""'""1-i;;;;,;-;::;:e.'"rff?':nri"h;l,Tl ri "9"lu 6;.";;ii;:i%:"l1:illJJ;'i:
"" ""[?l,iiii
:i:iu:r:, - * sirurui
razul clnd (dr) este convi:rgent a fost considerat inainte.

ordineatermenitor
ory,nrf),ToeiiJ.;r7u,I,7,',0:;o!:f;chimba astJet.
inci.tsd
*,u"fi"?"#i,Tiff"#i11:ii'|"u",ui
f; J.,?;# fl:;i.,? x,,*:;ff,:,srnga
ruir. se
br., br, . . ., bn,.
teugit sd aranjdm in ordine
: cresch.toare termeniidin
@, i"*),"m afara semidreptei z6:

bu . . ., bnr, . .., bno,

,'.."1;t:1#ffij':;lj'i vp+,: (p + t, { co)careaparin prusse


Xt;?T%-idreptei aran-
u):,rr*"'ru?;,u'o*'
"'' b't*,'
lu acestrer obfinem'";
; : confine tol.i termenii girului inifial.

n"r",,ft;'l#;f#tf ?Jilf ,ff:inl;,"J:.panzdtoarcaeirurilorconvergente,


Dacdan'n',!, *j a -(.-#oo) pcy. o,!{-a. pentru
orriineattiititilrilt1et' ;i incit oricen e N
:ie"r#or;'Io.*u" sd oblinemwn pir crescdtor

ur rrru),9fr:: rf;r7" tn};': P:: scttimba ordinea termenitorc


" a sd oblinem
Se rafioneazS ca mai
sus, folosind vecin'tdfile
vp: (- @, - p) are rui - co.
|inind seamagi.9eproprietateacorespunzitoare
gente,sepoateda urmetodr""'-l;;;;ri"unitari de ra girur'e conver_
:
Dacdao-, a,(_.q\< q_< oo) pi
poatesclrimbaordin)a urnintu) O,:,::-.:.aanpentru
oricen €.ly', se
i'siLipnr* un sirvescrescator
cu r,imitaa.
E*ernple. Dacd. a > I
;i dacd zn+ * ca, atunci orn+
*co, ln loc de lima/n:
vom scrierrim ar' : co pertru * co
-
a pune in evidenfd faptul cd qirul (zr) .r" iarl; *
SIRURI CU LIMITA +@ SAU _O 145

pdrl schimbarea ortlinii termenilor qirului


lntt-aclevbr, f1e(yr\ tL qt erescdtorgptt::t nou ordinea termenilor girului (a}r)'
(z-). Avem !n+ I *''i";{ ;;;* -' S"ndtti"a'ai"
(axn) 9i deci axn-> * -,.
irrilem
- ottin6'$til --^, arn->0' Vom scrie:
- co' atullcl
D 2\ Dacd a ) 1, 9i dac|"x*+
o'
"::--f": - a '
n.'rem-y'+
dtn (x*) prin schimbarea ordinii tetmenilor'
Fie (yr) w gk d'escrescdtor obtlrrttt
deci''air+ 0 9i deci ott+O' --^, 1^- , r r+ cmo ' V
\/nt
om scrie:
3) Dacd a>']. qi i*t + a, (xr) 0)' atunci logoxn+
trtu: + (n'
'*!T"or*
- co' Vom scrie:
4) Dac6 a> | 9i **+O' (xn> 0)' atunci logo ftn4

Nn: - 'x)'
)l*:'o'"r'
l o t g i r u l u i'tle
l n e x e m p l e l e S g i 4 s e s c h i m b Sji o r d i n e a t e t m e n i exdmp-lele ( * , la
) . cnurndrul
a s E o b l ipreced'ent'
nemungir
(y.) crescbtor, respectiv'a"""*r"li.r, apoi ioio""""
""
s" poo"J
i;;.^;::|t - a.
d.ac6togux,+
ri";;;f:{:;:j"i"3:":";T,-lf5'i::?T
aLttnci xn+ o'
: d'r F se folosesc exemplele prececlente'
Se' pune Yn : logo *o' decr tt
a : e
nini esemptele de mai sus deducem Pelntall

@; 1nfr, eh: O;
li'n e4:
Xn)- @
4-@

a; lirnlrl x*: - co'


lnm. ln x*:
Nnl@ tn'O

7) Dacb a > 0 9i frn-> t co, atunci 'l"n + co' Vom scrie:

-l- co'

"\T*o1:
0 9i frn+ * co' atunci *lo n 0' Vom scde:
8) Dac6 oc)

: o'
x\n;"
(xn> 0)' at:unci xld + co' Vom scde:
9) Dacd a > 0 9i rn+O,

7i-,n;": * co.
frfraV

un 'ir
pentru demorstratie se schimba ordiuea termenilor girylui- @n) ca s5 oblinem
(y*) gl apoi se'folosesc proprietalile respective ale girurilor monotore.
monoton
cu tevmen'ii'
7\ Dacd'&*+ * rc ;i b* -+ f oo, atwncior'ice1ir format
are'
oclrecare
orAi'il'e I'imita * oo'
sirwriiJrli-) ;1"(b*),'i,ntr-6
af15 un numi'r finit de termeni
lntr-adevhr, ln afara oricirei semidrepte (q' | *) se un numdr finit de termeni
ai girului (an) gi at f#ia" lsmeniai dit"r"i ta")'-deci
""-'ai
format cu tetmenii celor doud giruri' deci c*+ I a'
.i irir"at"i-s'it'1cn1

- Analiza matematicd, vol' I


lQ
t46 DREAPTA INCHE]ATA

,*uu?,?j,io,f
;*1";,ff;i"xi;;;;ty,#,::Sesirf ormatcwtermeniicetor
Se rafioneazd ca mai sus.

. Jintnd seama gi de proprietatea


gente, se poate da uimdtoarea formular" r a girurilor conver-
D.gcd (a,) ;i (b,) "?1jf#zdtoare
. .ac.eeagi|,imitd xo e R, atunci orice gir
cerlnenu';irurilor (o") .qy format cu
;i (b*), intr:_oori;ni ocryeca.re,
are l,i*nita xn.

5. Trecereolo limitd in inegolitdli

propozilia trm'toare,
. demonstr?,\d.,Iu inceput pentru
gerte' este adevirati gi pentru giru're cu limita giruri conver-
infinitd.
* _ i!Tfr;:;) ,o (b,) stnt siruri nt tirnitd si dacd a,1-bn
lentru orice
,f* o"--< 0,.
liT
lntr-adev5r, ln toate cazurile care
se pot ivi:

!in * !
: - care $rDn* ! a - ;a n + x o q i b n +
cerlujil ool aio c.ere { a; t - e
at.rleii-iti j;l;';,H"ji.ln+
"rir"i"i?;r:J:_rjil;g
Rezult' de aici c5 este adev'rat'
gi proprietatea urm'toare:
''' iar (a') 9i (b*) aw aceeapitimitd
fu-) xo Q R, atunci
"l:tt;ir.<.1.'*

6. Modulul

Dacd a* -> f co, atunci lanl * * oo.


Dacd, a, -, _ oor atunci
la*l _ * oo.
DacEa'+ * coin afara
pentru ceilalfi termeai, cares: semidreptei(0, * _co) seaflSnumai un numdrfinit de termeni:
deoarecetimita unui rne i" ^et2 i0,.1 gl, *.i, lr->1,
"'"-iii"
$ir nu depind; alliliiilar deci lanl: an gi,
finit de termeni, avem:

)\t"*1-Ho*: * co.

ji oln -
r,. * |'T"ffi;# 11T. "? f $ "5 aynfteycd I.anl-, * oo. Fie pentru aceasta
;r;.#iri*?l-;i#{;?,i:T";*feigii??,::j.:T*,;i*
i

OPERATII CU SIRURI CARE AU LIMITA


r47
Pentru a putea afirma gi in aceste cazuri c6. limita motlulului este egal5 cu modulul
limitei, sintem condugi si punem prin definifie.

l*.ol:+ootil-oi:*oo.

$ 4. Operotiicu giruricoreou limitd

1 . S u r n os i r u r i l o rc o r e o u l i m i t d

Proprietatea cunoscutd: Swma a d,owd;iruri eonvergente esteun gir


conaergentgi limita suruei esteegald.cu suvn&Iim'itelor se extinde, in cantlir,
care unul cel pulin din cele doud giruri are limita infinit[, in felul urm[tor:
I) Dacd.an> d ;i bn - * w, atunci an J- bn + * oo.
II) Dacd. &* 4 a Si b* -+ - @r atunci ao * bn -> - oo.
lntr-adevdr, tie (a, I co) o vecin5tate oarecate a lui f co; atunci (a - n, f oo) este
de asemenea o vecindtate a lui f co. Deoatece bnn * co, aveln b*e(a- a, f co), adicd
b, ) a - a penttu tofi indicii, cu exceptia utrui numdr finit clintre ei. Atunci

an*bnlela-d.:&,

ad,ici, an -l bo G (", * pentru toli indicii, cu excep,tia unui numdr finit dintre ei, deci
d^tbn++co. "o)
Proprietatea II) se demonstteazd in mod analog.

DacE (ar) este convergent sau dacd" a, + f oo, atunci exist[ ocastfel
ca 6rn> o(, pentru otice n g N. De asemenea, dacd (a,) este convergent, sau
dacd"a, * - oor existi oc astfel ca a.n-{ a pentru orice n e N. Din
ceie doui proprietSli de mai sus rezxlte urmetoarele patfll propozifii;
l) Dacd, &n+ * @ ;i bn -> foo, atunc'i a,*b^-+ *oo.
2) Dacd. G* + a ,si bn -+ {e, atwnci a, I b, + | x.
3) Dacd. &n + & ,sib* + -96, atunci e* * bo -> - oo.
4) Dacd. &n+ - @;i bft -t - oo, et44ncia** bn -) - oo.

Bg"ttg a putea afirma. gi in aceste cazlurl c5.Lim,ita surnei este egald cw


swma lirnitelor, sintem condugi se punem prin definilie (notind in 1oc
de *"o). "o

oo f oo: oo

a*rc-ocfa,:oo' oricare ar fi a. € R;
a+(-oo) :-oofd:-e oricare ar fi a e R;
-oof(-*) :-oo.
DREAPTA INCHEIATA
148

t
4 sens'
I

\i:l',":"i,"-*i,'-'sl --+"' '-" - 2nr r' - 2n'" ' k-u. t#itu.


Y fi+ u )',t,o. t, o, "' ' I' o' "'
care s[ cuprindl atit teorema
Putem acum da o formular" l11l"te putt" propozilii de mai
a doua giruri converg"ot;:;i#""i"
relativl 1asuma
sus' sau intinitil)
(o/-li (iJ 'au l+t''1 (1**u arc limitfl
Teoremf,. Daei qiruril" atunci (o*'+ b^) 9i
sens, ];lii;"-h
gi rtael suma rimit*to* uiu
lirn (a* 1- b*)
'
: lim a* * 1i2b *
n46 fr'@
;-.'"
fi d'enumit
;*: * oo ti lT bn: - oo' Acest caz va
Cantlexceptat ,'
- oo"'
maideParte ,,ca"i oo cleadunareextinsb
Fie funcfiile{.t!-:lit
-"'"- g' E+ R' Cu operafia
Observa!ie' i'rmitoarele relafii :
*ropruiiii;;;ti'ii"tt;
inl-(f(x) 'l s@D>- L\f J@) 4- br e(4
ftl
z€E

$i:
s'e-U@)-t ePt))-<s1q'f(4 | stp"g(tt)'

tntr-arrev6r, m,: f: i @r' * :=ti


dac6.
:: :r' :""::::##;:t:il::1,":""*
orice * e E, tleci, tn1 * 1m2\<"inL(.f(') + c?t))'L

putem scrie acum egalitatea


Pentru orice mu1!ime A CE
- tnf f(x)
---'\ ' : suP/(r)
a(A\ reA
*e-e'

fie ci sint infinite'


fie ci marginile slnt finite'
OPERATII CU $IRURI CARE AU LIMITA r49

z. Produsulcu scqlori ql 9ir@


real' atunci
este un gir convergent 9i ocun numbr
$tim cd dacFt'(b*)
girul (ab") este convergent 91
lim (xb*): ofub*.

lncanl|cind.9iru1(b')arelimitbinfinitl,avemurmetoarelepropozi|ti:
-b' -> - oo'
I) b*+ ** d'acd'9i numai d'acd'
- o' decib' € (a' * oo) dac[
Sd observim ce avem br> a
d'ac69i numai tlaci' 9* < :
- tn ai"ia semidieptei (4, t" af15 un numdr
e). Agadar,
si numai dac6 - bne(- cD , .+. ?)
Jemidteptei (- co'
- a) se af16
iioit d" termeni ai qiruruiiU-litagi'""-Ji.a""a^t"-;-i; a""*ta insejm:rb cLb'+ a oo dac'
numai un numdr finit ;'"ti'ryt;;;;li-qit"ru t-a'i'
- a'
gi numai dacd - b*+

Proprietatea se poate enunla 9i astfel:


-an -> +co'
&n + - e d'acd'9i nurnai dacd'
_ br, deci - Qn: brgi se aplicb proprietatea de mai sus.
*fi lntt_ader,5r, se pune @r:

1) Daci b* -+ la gi a ) O, atwnci abn "+ !x'

9 d^.eqi numai d'acdeb*> a' deci'u-=(:' + -)dac69i


sd observamch b,2
numai dac6oakrfrJf;#r-',o"r""rr"
(a, * co); deoareceb*+ * a, ir alara semiclteptei
t ^ \
numdr finit de termeni ai gtuului (b')' cleci in afata semi-
-) se afld numai un
[3, *
numSr finit de termeni ai qirului ('br)
gi 6eci a6r+ f co'
p f isee tafli
. D i n(a,p rI o a)
Ir?ot"i l e I ) 9uni 1 ) d e m a i s u s r e z u l t i i n c i u r m 5 t o a r e l e p f o -
e ' inumai

priet[]i:
'
2) Dac[ bn + -e ;i a ] 0, atunci ab*
-1- co' cleci e(-b) + co aclic6' - ab'+ ! a
Intr-adevhr, ln acest caz -b*+ f
gi deci abr-> - co.
-> - e'
3) Dacd.b*' I @ ,si e > 0, atunci (- ") b*
- a(- b*) n - co' aclic5
lntr-adev6r, (- *) bn: u . (- b*), iat - bn+ @, deci
(: a)b*+ - a.

- oo fi o(>0, atwnci (-")b* + + co'


4) Dacd b*-
lntr-adevdr,-b*+lco,deciu(-b*)+*co'sau(-e)b'+!a'
3) 9i 4)' lutnd
observalie. Proprietatea I) este un caz patticular al proprietSlilot
ot: - 1.
150 DREAPTA INCI{EIATA

Pentru a putea scrie gi in aceste cazari (a + 0)


tm (ub") : ulimb^
n4@ n1@

sintem condugi si punem, pentru orice numbr-real a > 0:

0( , co: o,o . d-: co;

a(--) :-oo cr:-oo;

(-") *: oo (-a) - -co;

(-n)(-".) : -oo(-a) : *oo.


Rezultl, in particular, luind a : - 1

(-1)- - oo(-l) : -oo;

(-l)(- -) : (- -) (- 1) : foo.
tn loc de (-1) (-*)sescrie -( - oo) ; deci - (- -) : oo.

Observaf ie. Dacb ct:0, avem bm ubro:0, oricare ar fi qirul (b*), f.ie ci. are,
fie cd nu are limit5. lntr-adevdr, gmr lo,aj1xte constant gi are toli termenii nuli.

3. Produsulgirurilorcore qu limitd

produsul a doul giruri colvergente este un gir convergent gi


. $tim,cd
limita prod,wsul,wieste egald.cw prcd.usul, I,imitetor.
Dac[ unul cel pu]in- din cele doui giruri are limitd infinitb putem
enunfa urmd.toarele propriet6li :
I) Dacd e.*)- a ) 0 gi b*- * x, atunc,i&nbn-+f oo.
lntr-adevir abn+ { a Ei arbo} ubn, deci anbn->.7 a.

II) Dacd, ao)- a >0 pi b,- - n, a t w n c i a n b n - - +- oo.


Deoarece bon - co, avem 6, < 0 (cu exceplia unui numdr finit tle indici) gi din
a;)- u, ded.ucem arbn-r{ ebn; dar ebn+ - co, d.eci a*br-> - @.

III) Dacd a*4- a(0 gibn-+ * a t u n c , i6 i , n b , +- d . ,


"o,
Punindg: - o,)0, avem -an) deci -anbn->
B>0, + cc ai deci anb;->-a .

IY) Dacd. a* --1 -a < 0 li bn - - x>, atunci anbn -+ {a.


lntr-adev6r - br+ { co, deci br) -> + co, adic6: - abn-> { a.
"(-
OPERATII CU SIRURI CARE AU LiMiTA 151

oo existi un irumar
S[ observdm ci daci a* - a.\ 0 sau a*' *
toli- incticii cu"excep}ia unui numar finit
or) 0, astfel ca o,J
"*p""i{u 'sti
dintre ei'
De asemenea,A^^x n ^ a
dac6'ar-+ n <- <
10 o sau 'cu - oo'. exl
&*+ un nufiIer
* > o"""rtr"i-;;;j<l--" pa"trq l"}i indicii excepliaunui numarfinit
paiup-fi6"tati demaisusdeducemufmitoarele propozilii:
dintreei.Din c"1e
n, atwnc'i d'*b, -+ f oo'
n, atwnci &rbr t - oo'
P, atwnci a',bn -'> f oo'
rc, atunci 6'nb* "+ f oo'
x>, atwtci &*bo -
rc, atunci &*b* n - oo'
>o, atunci Q*bn- f co'
rmlr finit + 0 qi un numir infinit'
tozi$iiputem afirma cL limi'ta Prod'u'

f;ffiiJ#::1X1"1"'3"T5ffitff?,1i.
: (- c€: - co; (- -) (- co'
co' co- co; oo(- "t):
"o) "o)

operaliile 0'oo 9i 0 ' (-*) nu sAnt


Exew ple.
& d . a '
l ) ( a " ) : ( t ', : , : z a*-> 0;
5 n

( b , ) ' 1. , 2 , 3 , . . . , n , . . . b*+ | a;
(anbn): a, tt, a, . ..' a' . .' anbo+ a,
1 1 1
2 1@ ) : t , t , , , . . ; , a*+ 0;

(bn):1, 4, 9, . . ., n2, . . ' br+ | a;


( a n b n ) : 1 2, , 3 , . . . ' n ' . . . anb*+ ! a.
I 1 1
3) (an): - 1, - an+ 0;
^
z 3 n
( b * ) : 1 , 4 , 9 , . . . , ? t r z. ,. . br+ | a;
(arb;):- 7, - 2, - 3, -.., - n, '.. a*bn+ - @.
1 1 1 1 1
4 )( a " ) : t . t , ..' _r' . . an->0i
r_ 2",
( b n ) : 2 ,2 , G", 4. ,i ,. . . , 4 n - 2 , 2 n , . . . bn-' * a:
( a n b n ) : 2 , 1 , 2 , .1.,. , 2 ' 7 , . . . nu are limitb.
aite patru exemple in
Dacl in aceste 4 exemple se ia (- br) in loc de (b") se oblin
- co'
care primul git are limita 0' iar al doilea qir are limita
DREAPTA INCHEIATA
t52

Putem da acum o formulare unitari care sd cuorindi atit teorema


relativi la produsul a doui giruri convergente cit ;i cele gapte propozilii
de mai sus.
T e o r e m i. Daci qirurile (a") $i (b,) au limiti (finitn sau infinitl)
;i dacil produsul limitelor are senseatunei qirul produs (a*b,) are limiti gi
lim (a,b,): lim an'lintbn.
fr1@ tu+ @ &1@

Caztri exceptate: Iirr' an:0 ti lim b,: * ooi

,I*o*: o ri #*u,: - oo.


Fiecare din aceste dord cazui va fi denumit mai departe ,,cazal
0'oo". D e a l t f e 1 ,c a z t 7 0 . ( - * ) s e r e d u c e T a c a z : . t0l o o , d e o a r e c ed a c [
&n+0 Si b*-> - @, atunci -Atu->A Si -b^ -> oo si &,bn: (-*")(-b").

4 . C i t u l s i r u r i l o rc o r e q u l i m i t d

$tim c6 raportul a doui giruri convergenteeste un sir convergent dac_d.


limita'girului de la numitor este diferitd de 0, gi litn'ita raportulwi esteegald'
cu raportul Lin itelor.
Pentrn girurile care au limite infinite avem urmbtoarea proprietate :

I) Dacd. b* - * @, s&'t{,d'acd'bn -+ - oo, atunci ^f * 0. vtu

Din ipotezb deducem cd lb,l -, * co ; sd arbtam -> 0, de unde va reztlta


"t lI :b , |l
1
cd -->0.
bn
( 7 \
I'ie (c, p) ovecindtatealuiO, a < 0 < P;deoarece)b"l-, i cc, avem l b " l €[ - , - r * J ,
1 l l l l
adicd lb,l > ; 9i deci -, < p, adicdl; I e (4,
p), pcrrtrutofi indicii, cu excepfia unui nu-
F l D n l
l l l l o o
0
l -, + 0.
mdr finit dintre ei. Rezult6 9i deci
"U I t l+

Din aceastS proprietate deducem urm1toarele propozilii:

1) Dacd a.n --, a ;'i b, -> !x, atunci %'-" 0.


vk

2) Dacd. a.n-+ q. S'i b, -* - a, atL'rnci lt -- A.


OPERATII CU $IRURI CARE AU LIM]TA 153

L+ 0 9i
lntr aclevdr, in ambele ,u"tr'i
otu

a t u 1
i : o r . - n otu
e'0:0.
bn

raportulwi este
Pentru a putea afirma 9i in aceste cazl:lri cd' litnita
egeld. cu r a.port'wl1inn'itelor, sir-iterrrcond ugi se punem
& -
" :0 gi 0, oricare ar fi a' e R.
- @
+co

observalii.loDacSambeleqiruri(a,),(b)aulimiteinfinite,despreqirulcit
(finitd sau infinit6), alteori
[?) mai putem afirma nimic. uneori girul clt are limit'
""
Ii"lr" rl*ita. Mai mult, oricate ar fi numbrul a I R, plutem gdsi doud qirud (a,) qi (b')

cu limite infinite astfel ca ? -' o'


bn
co -co @ -co
-, sPunem ca
De aceea nu se acordd nici un sens scrietilor ;, -, ]li

opetalii1e respective nu sint deJinite, sau cd sint operalii fd'rd' sens'

Exemple.

an+ + @;
l) (an): a, 2a, 3a' . .., nd', " '' (a > 0);
(b,):1,2,3,..'' n' ... bn+ | a;
Lln
- + 4 .
(go),,, &, a. ..., a, ...
bn
\b")
a,n -> + d)
2) (a,):l,2,3, ..., m, ."
(b):1, 22, 32' . '.' m2," ' b n + ! a
I I &s
(ou\ 1 :'_> 0.
l ; l : r , ; ' ; ' " " bn
\ b " ) z c n
3 ) ( a n ) : 1 , 2 2 , 3 2 , . . . , M 2 ," '
an+ + cn
bn+ | at
(b*):1, 2, 3, -..' n, " '
an
- -> -1- @.
[ % ) , t , 2 ,s . ' . ' , n , . - .
\b")
- 2, 2n, " ' an-> I @
4) (a,):2, 2, 6, 4' ..., 4n
(bo):l, 2, 3, 4, .. " 2 n - l' 2n' " bn-> + @

( % ) , " .r , 2 , r . . . . , 2 ,t , . . . nu ate 1imit6.


\b"l
oblin alte exemple
lnmultind cu - l unul sau ambele giruri din fiecate exemplu, se
cazul cind unul sau ambele gituri au litnit6 - co'
Dentru - co 9i bn+ - a'
"-^^"-*irf,t"i"-.tr"i""r"i a."a a,n+ +(n Si.bn+ +co, sau dac' ar+
ei; daci deci qirul cit
,ir"r [9] are termenii pozitivi, cu excepfia unui numbr finit dintre
\ onl -p co;'
are limild, aceastb limitb este pozitiad (finitd sau
DREAPTA 1NCHEIATA
154
- a'
pentru un numar a < 0, putem gdsi totcleauna un gir e*+ * co gi un qk b*+
'? - n.
astfel ca
ort
sens este implrtirea cu 0'
,l Reamintim cd o altl operatie fir[
! cit {3J *" uneori limit[. (finitd sau in{initd'),
i
S_aar'tat cd dacd"ar+0 9i b* + 0, ,tuul \.bnl
alteori nu are limit5.. [an\
- co) 9i bt+0' girul"n[t",
a'n4a'l 0 (sau dac| ao+ + co sau an+
Dacd. insd
- co' alteori nu are limit5'
uneori are limita + co sau
este totdeaun a nemd'rginit;

Putemacumdaoformulareunitarirelativllalimitacituluiad.ou[
giruri :
Teoremd.Dac[giruri|e(a*)9i(b-Iaulimita(finitnsauinfinitfl)
fmiti 9i:
gi dac[ raportul limitelor are sens; atunei]9iru1(;l*"
lim an
fiml!-n4@
n'a bn lim'b"

Caz,ai excePtate:
i) * "o si :ylu"l : * oo'
]'E l a n l :
2"'
aici vor fi clenumite ,,caz,^I
Fiecare din cele patru cazl'ti cupfinse
* -, reduc la caztt|ic o ; d" exemplu' daci
De altfel, cazlrlile - a o ' I+ i,
ao'-
{'" t o

- oo, iat!!un: -3,tt"''


&n+ -f oo gi b, -> - oo, atunci b*- *
2) avem 9i lim &*:0' acestcaz va fi denumit
:*U-:0..??,"U
mai d.eparte ,,cazul -
a v e mt o t -
Obse tv alie' I n c a z u lc i n d +0' ti:*U":0'
)*n"
I - |

deauna lirar'l:zl: * "o'


,-o I brl

co; apoi lanl+lal>o' <leci


, ' l+ 0 ,
l n t r - a d e v a rl b $ lb'l>oaeufl-*
I *. Trebuie observat insb cE' otqr
- --' *' ' I 3 l- a oo'este
'co: @,
.o. acuca
eucalgl
l w t t ' -=-: + ' 'lal
la^1. "' | |I lb" I
lba | lb"

posibil ca t*t sd nu aibb 1imit6'


[fl)
OPERATII CU SIRURI CARE AU LIMITA
155

5. Aplicofii

l) Dacd.xn+ * rc,atwncip + -> e. Vom scrie


),)--

1imilt. + !,' ": r.


A5+@ frft

Putem presupttle fr* ) 1, tnlSturind, eventual, numdrul finit cle termeni care nu veri-
ficd aceast6 condifie.
Pentru fiecare termen xo, f.ie p* numdrul natwral care verificd inegalitE!ile

Po{xn<P**1.
Deoarece fr*-, -l @ $i P"I l):r*, avempr, f 1+ co gi atunci avem Ce asemenea
Pn-> * @.
Deoarece (?*) Si (?i* 1) slnt formate clin numere naturale gi au limita g co, rezulti

( l\tn
-e,
t
lim llf-l r-[r+ ]o**':".
n+o \ PnJ ,-rI P"+l)

Avem de asemenea tleci


*-0,;n-0,

(' . t u'l:t *;i) : t


"u-* |-l: [t
I 7 \hn r | \fnrr1 I -1
A t u n c i*l ;t , : * + p-+ rl
* tJ {t e"+r) lr
deci :
t ')'n*t,,-ft* t 'l-:e
riorfr+-] lo":ri-fr+ r:e.
n-, \ lt f"-l r'a I P"* ll n-a I P" * lJ

De asemenea,

: l,*i,)'"
(,*i,)0"*' (,. ;) ,
deci:

rin'{r * +J"*' : ri- fr o 1j'" rim{r 1 1J :, .r : e.


u+@ \ ?nl zao \ ?nt n+a \ ?nl
Din inegalitdlile ?o:( nn l fn { I declucem succesiv

l l l 1 1 1
+ |+ t
p ,+ 1 < [ : < n ' ' e " +r < ;,-' *p,'

| . ;if". (' * *)0" -= .{, '


aclicd :
" (' n.t*)" (' * i,l" * }-)0".'
( 1 )i" 7\rn 7 P"+t
' t |t * ; l ' l |' * n l
\t+p"+t)
DREAPTA INCHEIATA
156

de ra extremitbfi au limita e, rcntttd cd girul


- * are limita e.
Ei, deoarece girurile |,t
|. ]1"
xnJ

2) Dacd,**+ - a, atuncig + + e. Vorn scrie


f,lr"
lim (l I L\'," : t.
frn4-@ xnl \

- xr. Irt:ut.ci !n+ I co, deci !, - | + co 9i deci


Sd punem !n:

t | \Yz-t
+e'
l'* *- r)
Dar

- ( Y " - t \ - r ": [ n'


l , * 1r \n-)* -: \( ^r - ! \ - * \Y"-rt
, \ ' ": ( \r + -Y: j""- :1 )
l'- !*t \ Y" J
( | \Y"-r(r* t
:[t*y.-r|' l.
\ y,-tl

Deoarece!, - l* * co, reztTl6' 0, deci t + I qi cleci:


"u#+ #+
( 1 \
r 7\xn \tn-|
j'* {'* ;l':;ltt' * ;=),i'a
(, 7
* e '1: e '
[' r,_rl:
1

3) Dacd' x,2 0 9i x* -->O, atwnci (l + x,)*" - e' Votn scrie


I

1im (1 I x,)*": e.
rna 0
zn)O

1-
0 qi xn + 0, reztlld dJ qi deci :
Sd.punem t": t o ; deoarece xn) !n+
*

[, * L\'" n,.
\ v*l
Dar
I

(r+ton\6:{raal"
\ lnl

qi deci:

(llxr)rn+e.
OPERATII CU SIRURi CARE AU LIMiTA
L57

4) Dacd, r* 10, g,i xn -+ 0, atwnci (l * x*)'" + e. Vom scrie


t

1im (1 I xn)"' : e.
ra-O
tn10

I
pnnemT, : -; deoarece ftn 10 qi ro+ 0, avem !n+ - oo, tleci:
Sh

| 7\v,
lI+-l +e.Dar
\ Y")
I

(t+*,)il:(r*i)'"
gi cleci :
1

(lll"n)'tu+e.

s) Dacd x* -> f oo, atunci2-


fra
* q. Vom scrie

tlm__+oo.
tn+t frn

lntr-adevdr, d.eoatece er )- x penltr orice z g -R, avem:

e*n (#)' (,7\'.'-\',nl


( ?\"
:
;: ( +Y:tl |
l*; J \*; /
:(;fffif: [it(tn)':(i'',
adicd
e " n l 1
Dar -xn+ + cD,
Z>-7xa.
deci:

ti^ ! : o",
fta+ q )ln

Observalie. Rationamentul de mai sus se aplicd pentru orice baz\. a)-2, in


loc de e deoarece penlt:u a )>- 2 aver:n ar > r oricare ar fi z. Se ya ardta mai departe cd avem:

a*n
lim -=-+oo
ha+@ frtu
oricare ar fi a) 1.

6) Din exemplul 5 rcz:u'ltl,


lim !2 : O.
tn+a gxtt
DREAPTA INCHEiATA
158
try-'0' Vorn scrie
auetm
7) Dacd' fr*+ * @, tcnlO'

limlo'" : o.
rna@ la

0' deducem x)tln' x perliiu' x > 0'


Din inegalitatea er )- r >
PresuPu-nind xa )- 1' avem

,x :,t"# :,,:: _.2!:2:,


' t-\q 1t--: \/n ^ I

G'
ln ttn 2
adic6 --
:( l-'
ft* !x"
2
-->0'
deci \/7nn co' 9i tleci
+ co'
Dar xn+
!n
ltn Xo
-A -"'
al giturilor deducem
Aplicind criteriul de convetgen![

8) Din exemplul 7 deducem


** :+oo.
lim
rr+4a ln Nn

lnxo - l -->
nxa
> o qi ui
presupunind fr* ) 1' avem-
lntr-aclevbr,

deducem
**
n+*,
ln' x*
scrie
9) Dacd' xo +
- @' a'l)em xn ' ax''-> 0' Vom
1 i m x n ' e * n: 0 '
1&'- a

- !n' deci !'-'i. co' Atunci


lntr-adevdr, sb punem fr*:

- Yne-Y' : - t] -' a'


n.ern : "
eln

x*\t xn --+0' Vom scrie


l0) Dacd,x* + 0, fr* 2 0, atwnci
ltm x*In x*: Q'
friaO

0' avem yn+ + cn'


deoarecexrr) 0 si x,-t
Sd punem y r - - L ;
Xn
Atunci:
1 I llrYn
- ln -+ v'
xoln xn -
ln l t ln
OPERATII CU $iRURI CARE AU LIMITA 159

6. Puteri

Pentru puteri de giruri convergente s-a demonstrat c5,:


dac| a* + a Si &n + d., dacl" a"are sens (adici a ) 0 pentru cr,-( 0, an2 0
Si a )- 0 pentru a ) 0), atunci aY -, an, adicd
lim aa

: (j* oo)n" .
:y.Y
Pentru girurile care au limite infinite avem urmetoarele propozifii:

7) Dacd. an + w gi u, + sp , atunci a? - *.
2) Dacd. an.+ a > | si ao + 96 , atunci afi" -> w.
3 ) D a c da, n + | e ;i uo+ - x, a t u n c a' i. f +" "0 .
4 ) D a c da. n + a 2 l gi a,-+- q, a t u n cai 7 - > 0 .
5 ) D a c d& .n - ! , e> | s i u * - - |+ x , a t u n cai Y - 0 .

6) Dacd o* --"0 si an + | x , atunci aY - 0.


7 ) D a c d&. n - ! , a ) I gi &n+ - @, a t u n cai ? - r * oo.

B) Dacd o* -* | * gi an'+ot ) 0 , atunci a? -. * oo.


9 ) D a c d .A , - - >| x,si a n + - o " ,a ) 0, a t u n c ia f - 0 .

lntr-adevdr, avem: aln: ehadn: sdn'7aat'.

Sd obserr'dm cE.dac6 an-, I co, atunci ln an+ f co, dac6 an+ d ) 1, atunci ln an->

+lna)0, iar dacd onn!, a) 1, atunci lna*+h1 <0. De asemenea, dacd.p*->

+ + cc, attn,:i e\n - + J, iar dacb 9n- - *, ^t:urr.{ rbn+ 0. Cu excepfia propozifiei G)
toate celelalte se demonstreazd foiosind teoremele privitoare la produsul de giruri aplicate pro-
dusului anh an.
Pentru exemplificare, s5. clemonstrbm propozitia 9). Deoarece an+ * @, avertlt ar+
+ + co; qi deoarece d^+ - a 4 0, avem an.7na6-> - oo, deci ednlf,an -+ 0, aclich aff + 0.
Propozilia 6) se demonstreazd astfel: deoarece a6+0, existE un l;ro:rn1t a < 1, astfel
cd, 4p ( a < 1, cu excepfia unui numdr finit de indici. Dar dn+ * co, gi pe baza proprietbfii
5) declucem ah +0; deoarece an>0 (cuexcepliaunuinumbrfinitdeindici), din an,1 a
declucem af -< ao* -r 0, cleci 4"- 0.
Ldsdm pe seama cititorului, ca exercifiu, demonstratea celorlalte propozifii.

Pentru a putea scrie ti in aceste cazttri, ca gi pentru girurile con-


Vergente, ce
lifr dn

tim (a?): (1im&*)o'*


DREAPTA INCHEIATA
160

(n > l' ot > 0)


sintem condugi s[ Punem ^ / 1 \ @
- A-t:0;[:J :0;
s s @ : x > i C L @m i s9-@:0;

0. :0, {11-- : o o i o o d: ool


\ a )

ExewPle.

Cazul 1@
:
d d

an ' "" an+li


l) (a*\:'n, '2 ' ""
dn4 + co;
(o'6):1, 2' " '' 71" "
'e' '''af +ed'
(af):ed' ed' ""

ad toate oalorile strict pozit'iue'


oblitempenttu
Dind lui u toate ualovile reale'
1 1 1

'u a* ' "" a'+l;


2) (ar):', 'T' ' "''

tuL' " ua+ | a;


(aa): 1, 22, 32' " " "
on' '" af; + | a'
(af): e, e2' e3' " "
-1 I
n' an'+7i
a ""
3) (a*) :'-t,'7, ""
b'+!a;
(a*):1,22'""n2' "'

( a f i " \ : e - a ,e - 2 , " " e - n " " aff+0'


1 -1 1

4) (a):"-'''T' ' ' "'an->11


"n "v
(u,):l' 2' 3 ' 4 ' " ' d a+ | ca'
' ' ' llu are limitS'
(af) : e_a' e' e-r' e'
exemple pentru cazul 1-o'
- ct,' oblinem alte patru
Schimbind pe e, in

Cazul oo
'4n+ d) i
l) (ar): ' e2' e3' " '' an' "
e
o o ' " " n ' " ' u n + o ;
(an\:u'-' rL
u
ad' " ' af;n ed ;
(af): e"' od' a6' " "
strict pozitive'
reale se oblin pentru eq toale valorile
dind lui a toate valorile
PUNCTE LIMITA ALE UNUI SIR 161

2) (an) : e, e22, Bal, ..., erz, ... an+ + @ i

1 l 1
(cr11
) :, . ... .;. ... d6+0;
, i.
( a f i n ) e: , e 2 , - d , . . . . , a n , . . ' , a f f + + c o .

3 ) ( a r ) : e , - e 2 2 , e 3 ,2 . . . , anL, . . . an+ + @;
1 l l
(o"):- r, --, - . - ..., dn+Oi
i, ;,
(a!):e-t, s-2, s-3, ..., a-n, ...af"->0.
4 ) ( a " ) : e , e 2 ,e 3 , . . . , a r , . . . , d n + + co;
il 1 I
(o"):-1,t, - (-1)";,..., ui+0;
t....,
(af): e-r, e, e-t, e, . . . nu are limit5.

Reamintim c6, altd. operafie firb sens este 00. 7n caztl cind. ao+ 0,
(a* > 0) gi a, -> 0, despre gkul (aj") nu se poate afirma nimic. Uneori are
limitd finiti pozitivS, sau * co, alteori nu are 1imit5. Mai mult, oricare
ar fi d. ) 0, existl un gir &n + 0 9i un ;ir &n + 0, astfel ca affo-+ a.
Putem acum da o formulare unitard care s5. inglob#e atit teorema
privitoare la puterile girurilor convergente, cit $i cele noui propozilii d.e
ma1 sus.
Teorerni. Daeil (a*) gi..(o") sint iloui giruri eu limiti (finiti sau
llfr. ct6

infiniti) qi dac[ puterea o,)"'- are sens,atunci gfual(af) are limitl gi


W
lim cr6
lirr. a"": (1im nn)n--
fl)6

Cazrri exceptate
an + | $i un + * oo sau &n 1 - oo. Fiecare dintre aceste doul cazuri
vor fi d.enumite ,,cazr7l l-" ;
a,n-+@ gi a, -> 0, denumit ,,cazl7lao";
&* + O gi a, -->0, denumit ,,cazt7l 0o".

$ 5. Punctelim itdcle unui gir


Un nurndl a, fi,nit sew infinit, se nwrneStepunct limitd. al unwi gir (a*),
dacd orice aecind.ta.te
a Lwi a conline o infinitate de terrneni ai girwl,wi.
Observa !ii. lo Dacb un numdr se repetb lntr-un gh de o infinitate de ori,
acest nuur6r este punct limitd a1 girului.

II - ADaliza matematice,vol. I

'ii"ffiilll
DREAPTA INCHEIATA
162

2" Un gir poate avea mai' multe puncte limit6' De exemplu' Eirul
0, 1,0, 1, ..., 0, r, ...
are doud pu:lcte limite, 9i aoume 0.9i.1'
3" Existb qiruri co:i"?1- iliilittt de puncte limit6' De exemplu' ginrl
2'3' "" n' "'
l,2; l,2,3; l,2,3,4; l,2,3' 4'5; "'; l'
fiecare numar natural este punct limitS
ate o mu$ime num6rabil6 de pu:acte limita 9i anume
gir (deoarece t"JJtJ""-!.-"ti"r'at se repeta de o infinitate tle ori)' De asemenea'
al acestui
* - punctelor limitd este toatd dreapta teal6.
?Fun#.T !f;11?' p"o,ro care murfimea. rafionale este numdrabil6, putem a,eza
Intr-a6ev6r, a".rI""J.^LJii-"r oit-"t"toi
toate rr:utoLetelera{ionale-intrm tir :
d1, &2, og, ...' &n, "'

al
:i:ti, t, ' ' ' uumdrul I este punct limitb
anume'
afld o infinitate de termeni ai girului' 9i

toti termenii nuli. ,, L lifi''itb


1.*11x {init' cwem,'h ;sirul numelor natu-
+:ni+ de exemplu
6" Existb sfuuri care nu au nici un punct
rale l, 2, 3, ' ..
(a') daef,
P r o p o ziti e . Un numlr a' este punet lipi-tfi aI unui ;ir
un iubgir al acesluia eare tinde eEtre 4.
qi
",rnui"o;*xlrirtx
n, alunciin fiecare vecindtate a lui se af16' toli
rnif aintrt ei, adich o infinitate de termeni
fi (a')'
(i"1. Sb presupunem intii cb a este finit' in
"i o'iniinit.te
a de tlrmeni ai qirului : lie a'q urntT

anO \t vecindlalea

( | I l
( 1 1 \ oinfini-
V 'a : l a -
-, a*;1. l n v e c i r : d t a t e aV P + r : i"-- ' ' a*:- '- lse afib
p P + 1 ' P + 1 1
\ ? i ' r u v t L ' a r
terliren onp+r'o'P+r) mp'Avemlo'?+t-ol1
tate de termeni ai gimlui; alegen 1n Vp41un

'ir-tI
subgil de numete naturale ilr 1 nz I
Aqatlat, prin intlucfie completd putem alege un
n ... < n i < . . . , a s t f e lc a
t
N i
I arp - "l < iPentru orice P e
PUNCTE LIMITA ALE UNUI SIR 163

inegaliti|ile precetlente, foloslnd. criteriul cle


(ao)beN este,.un subgir algiruluiini}ia1gi.lil
corivergenfE, tleducem c6

ff'""': "'
ale.l5 +* giseproced'eaz6
Dacia:;! se aleg seciadt5file Vp:\P, +co)
ca nai s , , r s .D 3 c i i , : - .., i= ias r-eci:rite!ile 7: (- a' - P)'
-r -e gr'merfririt are cel pufin un lunc|
O s e r r- a i e . Di.- lem. i'.ri Ceshro rlz,:ttd ce rln
a:estei len1e rezrdt[ cd orieelir are cel putil M pllnct
li=.it5. D: ti33:::3- air es:::sillee]
j:inir5.

Lemd.trIrrlgimeaAapunetelollimititinitlaleunui'h(ao)este
inphiqf,.

Daci,i:O,atuacilesteiuchis[.S5'presupunemcdAlAgifie4rnpurct
vecinatate se afl[ cel
a,ferent ai iui l. Fie de asemenea o vecinitate V i lui'a; in aceasti
; p,r:rct b eA, iar trz este gi vecinatate a lui b. Deoarece b este punct limit5.al
;;t', -o
V toi a se'afl6 o infinitate ile termeni ai qitului' Aqaclar,-in. orice
ittrl."i,G!".udtatia "l punct limita al giruiui'
vecindtate I/ a 1ui a se a{16 o infinitate de termeni ai giruiui, deci a, este
adic6 a Gl. Deoarec" -'"lji-"u I i9i conline toate punctele aclerente' este inchis6'

Din aceast[ 1em5.rezultL cl daci -4 nu este vid.d,9i dac6 eSteminorat[,


atunci in| A Q A, iar d.acdeste majoratl, atunci slJp A a A'

Prop ozi,tie. Pentru oriee Eir (a*) existf,."9-c9I mai mie Prygt
linit[ (iitr#sau iitinit) gi un eel maimare'punot limitfl (tinit sau iniinit).
lntr-a,LeYd,r, dacb qitul (aa) este nemajorat, atunci f oo este punct limitS al girului'
deci { 'este limit[ ai qitului.
co este cel mai m3.te punct
S5 presupunem c6 (aa) majorat giiie I rnutfi',nea punctelor saleLimit6,fi,nite. DacL
I este r.id.d, inseamna ci punct ilmita al Eiiului eite - co,.deci - o este 9i cel
"ing.rru1 majoratb,,ca.gi
*"i ri1.r. punct limitE at gir"ului. Dacd A nu este vicl6, mulfimea l.este
punct iimitS, gi deci cel mai mare punct limit6
9iru1 (ao), iir sup .{ € -{, rd.i"e .op ,1 este
a1 girului.
'
E=isteala ceiui ::rai nic p'.rnct Linitd al girului se demonstreazd in mod asemEndtor.

Def inif ie. Fie (a") un gir. cel mai ryc_.prn9t-limil,f, al.gimlui se
n rmegtelimita inlerioard'a-';iruluiFi se noteazd,lim inf an sau lim ani eel
mai mare punst timiJf al girului se nurnegtotimit{liperioari a qfririui gi se
noteaz5 lim suPa'nsilrr 7ima*.
fr4@ tu+n

Cele doui lirnite extreme a1egirului stnt caracteizate de urm6toarele


^-^^-i ^+ x+i .
Pr uPrrE L 4,Lr .

liminf a* d'acd.,si nwrnai d,acd',pentru orice aecind'ta'te(o', 9)


I) l,:
tu1@

condi!'id:
a lui l, si.nt t'ndePl'inite wrmd'toq'rel,e
1) mwtli,tnea'ind.ic'itor n Pentru cale An -4 a. estefinitd' sa'a aidd i
indicil,or n Pentru ccre a.n< p este i'nfinitd'.
2) mwQ'ir,,lea

\o
l u
i illi DRTAPTA iNCHEIATA

III) I - lim slJp Gn dacd ;i nwtnai d,acd, pentru orice tec,indtate (o, p)
fi4@

a twi L, stnt tndefl,inite urmd.toarel,econdilii :


l) muftimea indicilor n pentrw care p {- an estefinitd. sau,r:idd;
2) mullimea ind.icilor n Pentru c&re q.<! an este infinitd.
UrmEtoarea relafie se verificb fbri dificultate :
- oo -{ inf a, -< lim inf an 41im sup a, -< sup a, -{ f oo.
fl€N ,11 @ ,4
P r o p a z i l i e . U n r e i r ur* u*ni-daei gi itaed limitete sale
extreme sint egale. IlacE girul are [imit[, limitele "rri",
extreme gi Xiueita girului
sint egale.
Dacd girul (a") ate limila a, atunci in afara oriclrei vecin5tdfi (o, F) a iui a se af15
cel mult un numhr finit de termeni ai girului, deci inegalitdfile a, -< d gi 9:< a2 sint r.eri-
ficate cel mult de un numdr finit de terne ni, iar inegalitSliie a2 { p Ei a ( a7 siflt veri-
ficate de o infinitate de termenil ai sirului. Rezulti cb

a : Iim inf a, gi a - lim snp an,


fl1@ n+@

deei limitele extrene sint egale intre-e1e'gi egale cu lir,itele Eirului.


Reciproc, sd presupunem ci limitele extreme sint egale gi sE notdm ctt a valo*rea
lor comunS. Pentru orice veciabtate (", F) a lui. a, ilegalitSlile a.'y{ a gi F:( aasint veri-
ficate cel muit de un numdr finit de indici, a<jicd in afara vecindtSlii (a, p) se afib cel
nult un numdr finit de tetrneni ai girului. RezultE ci a este lirnita giru1ui.

C o r o I a r. Un sir are limitd daefi gi numai daed are un singur p&mft


Iimitfr.
P r o p o z i , t i e . D a e 6l i m u , - l, atunci
n4@

lim sup &n&n: 7im suP an ti lim inf d,a*: iinr inf an.
fl4@ fl4@ fl+@ n4@

oricare ar Ii girul (a").


SE notim o - lim sup an qi a' : Em*sup a*an.

Exist5 ^ t atanci agO -> 1, deci unicnp -> o gi deci o este punct limitd
un s'abqtt anO
i
al girului (anan), d.e unde rezultd ci o -<lim sup aadn: 1s'.

Existd de asemenea un subgir dnueno .---+o' ; atu:rci a.au+ l, d.eci

&"kdnh
on, -- - + co', deci o:' este punct de limitb al gimlui (a2), de unde rezultb cd
qnL

o'-< linr sllp an : 6.


tu1@
Agadar, o': o, adicb
lim sup dnen :1im sup ar.
n1@ fl-@

Ira fel se demonstreazb gi ceaiaitd egalitate.


I
I

PUNCTE LIMITA ALE UNUI SlR 165

Pr o p o zi,tie. D a c h a n4 b o pentru otiee n, atunei


1
b, gi
o, 4 fr*Asup lim inf an -< lim inf. bo.
L-,.on fr1@ tu4&

Fie o : limsup ar; exist5 ua subgir enp- 6; orice subgir al girului (ann) arc limita

or. AtsEci, clacE u:r subgir af Srufid are limite, ea este mai mare sau egal6 cu or, adic6
Pr?)
orice punct linit2i al tirqlui (6rr) este mai mare decit o.
j
ii.. Cn-n parctele timitd ale Sinnut (bnO) sint gi punctele limitd ale girului (ba), rezultI. cd
or-< lim gEP A+
'4@

Cealaltii inegalitate se clemonstteazd la fel.


-t demonstreazd utmdtoatele egalitdli :
lim suP an : inf slap 1fl+p i
n4@ neN l>O

I Em inf a* :
n1@
st;Lq in| a*+p
nF-N f>O

&

is

fir
CopitolulV

DE FUNCTil.CONTTNUTTATE
LTMTTE

$ 1. Limitouneifuncliiintr - unpunct
,!

1. Punereoproblemei

Intr-unul clin capitolele precedente au fost studiate limitele unor


funclii particulare, anume girurile. Un gir (!") ^l.limita a .(finitl. -sauilfi-
nitbi dace pentru valori a1eindicelui n suficient de mari (suficient de vecine
cu i putem realiza ca termenii girului si fie cit d.orim de apropiali
(vecini)"o)de a.
'
ln acest capitol va fi studiati noliunea de limit[ intr-un punct -a
unei funclii oarecire. Problema cafe se pune acum se poate formula astfel:
Dindu-se o funclie reald de variabili rea16"J:E -* R, s[ se cerceteze
comportarea sa in jurul unui punct xo, adic| s[ se cercetezece se intlmpl6
cu valorile f(x) ale funcliei atunci cind. argumentti, x se.apropie din ce ?n
ce mai mult de zo. Se apropie gi valorile funcliei d.in ce in ce mai mult de
un anumit numdr I (finit sau infinit)? A1tfel spus, problema care se pune
-valorilevalorile argumentului r suficient de vecine cu rs, putem
este clac6 pentru ii
,,
rcaliza ca funcliei f(x) se fie clt dorim de vecine cu un anuriit s
numdr I (finit sau infinit).
Problema astfel pusb necesitd.unele preciziri. Comportarea funcliei/ * , i{
in jurul lui xo, se referd not,Iavaloarea funcliei 1n xo, ci in celelalte puncte J

veCine cll xo; prin urmare, problerna comportirii funcliei in jurul lai xo ,
se poate pune chiar d.aci funclia nw este d.efiniti in xo. Pe de a1t5'parte,
penliu a putea studia comportarea funcliei in jurul lui xo, trebwiesd' ex'iste
fwncte x =f xo orictt de uec'inec'Ltfis, in care funclia f sd'fie d'efinitd, adi"!
z* trebuie s|-fie punct de acwmwl'arepentrt mullimea E pe care este defi-
n ;+x
arx L4
+ ,.-^+:^
r urlLLr4
ft
J

'acest E este nernajoratd.,ea are punctul * ,>oca punct de


Dac'i mullimea
acurrulare. in caz se poate pune problema comportlrii funcliei in
jurul lui f co, dind argumentului x valori din ce in ce mai vecine cu * ?9
(adic5 din ce in ce mai mari) gi vlzind ce se intimpl5 cu valoriie funcliei.
LIMITA UNEI FUNCTII INTR-UN PUNCT
IOJ

DacS multimea .E este neminoratd ea are punctul - o'o ca punct de


acumulare. ln icest caz se poate pune problema comportirii funcliei 1n
jurul lui - oc.

2. Definilio limitei cu ojutorul vecindt6!ilor


fi

Consideraliileprecedente conduc la definilia limitei unei funclii


tntr-un Dunct.
-,
. ..Fi: funclia.f.:.E R, gi xo tn pwnct de acumulare al mt;Jfimii E
(.ro rln1t sau lni1n1t).

s- .l gJinigi.-. s* jpune ei un numflr I (finit sau infinit) este limita


runclieil-in punetul xo, daed.pentru oriee veeinitate u a lui I exi3ti o veeind-
tateY aluir, astfellncitroricarearfrr $ xodinv
nE, sf,avem/(*) e U.
fn aceasti definifie, Z depinde, nataral, de U.
\imila funcliei / in punctul .xo se noteazd":
ItmJ@) sau, mai simplu, limf(x)
:+:,: n-xo

qi se citegte

,,timitd de f(x) ci,nd x tinde cdtre xo".


t"
Observaiii. lo In loc de limf(x) :/ v o m s c r i e a d e s e a, , f ( x ) n l c l 1 , dx + x o , ,
sau, utreori, f(/)--1. Notafi-ile , t:^i1|i)r^o f(x)+1, sau z+ ro scrise sepalat nn au sers.

oroblerra e.xistenfei linritei functiei


', / in punctul
in xo, adic6" dai_e xo E E (to'find insh punct
;ia x.l zo, din definilia limitei este de p-risos,
E qi xofi E).
, se poate ltta xo: { oc, iar dacd E nu este
ceste cazuri conditia fr I fro este verificatd de lasine.
este punct de acumulare.at. mdtlimii a "laaice dacEeste ;
,-..,^, 3",:.1 ei"r-i
\zo.|ar at _"f
s,au i-", exterior allui
puact ;;l
E), definilia limitei nu se mai poate aplica. pro$lema
Jt]l
Umitei,funcfiei nu are sens intr-un asemeneapunct.
""ir1snf.ei
De exemplu, pentru funcfia f(x) -Iaz clefinitd p" E: (0, * co) nu are sens Iimlnz
sau 1im ln z, deoarece - I qi - 5 nu slnt puncte de acumulare (ci sint puncte
fr1-5
exteriffi ale
mullimii E.
De asemenea, pentru funcfia f(r) : n2, deLinih| pe mulfimea -M a numerelor
naturale,
nu are sens lim n2' deoatece 5 nu este punct de acumulaie (ci este punct izolat)
ft i15
al mullimii N.
3o.Dac6/este definitb in zo, adicd dac| xo E E, (xo fiind punct
- 6e acumulare pentru
E)' func\iaf poate sd aibd.in punctul toLimitd. ar*itii;;;;r""ttJ
pu::ct, adicb putem avea,limf(x) a runctiei ii acest
Vf@oi. Funcfiile pent*";;;;#'ilftit)f _'fl";l Oaie
*-fra
1 c o LIIvIITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
i u0

f(x1+f@o)c|nd';-->ro)senumescfwc|.trcont/nwainpunctulzogivorfistudiateirrcapi.
---* urmdtor.
tcXul -+;b"iini!ia limitei
limitei unei funclii intr-un pnnct confine in particular ciefinilia
usui
""* sir. numerelor
"l; ad,ev6r, un gir (ar) este o funcfie f(n) : a6 clefinitd pe mu1limea N a
deci limita aces-
natu.tai.. *r" ur. oo Jiogitt'po"ct de acumulli", + -. se poate considera
tei luncfii ln Punctul f co.
*' "--D';ii"ifii
ii-il"i aceJiei funclii in punctul * co, lim f(n), este echivalent6 cu definilia

anierioarb a limitei girului (aa), ,)r^*o*


o veciaa-
5o A spune cd I nu este limjia funclieiJln punctul ro, inseamna c6: exista
tate Uo a L,.i t, propi"-t"t"" p.o#o fiecari vecindtite V a \i *.s,,exist6 ua punct
i-'i ir"ai" v n n,"o
'A.pooe'ca'func,tial;;;t'" € Qo.t1" aceastb-ptopozifie' z.deq,inclede trz)'
i""it11t) "a,
"iti"i jimita'in punctul ro (saice13.nf(r) nu eristd) inseamnd
(u de,,!
ci: oiicare ar fi numlrui / (finit sau infinit) exista o vecinatate tl a lui I {epinfe
ce, pentru iiecare vecinltaie V a lti xo putem g[si un punct fr I xo cllrl
cu aroorietatea
E'(z clepinde aiit de Iz ctt 9i de l) astfel inclt f (x) * U-'
v i -05-oufi"ttr"
" a. --"i sus-u timii.i !e aplicb p""tiri 6ti". funcfie,/: E-1,' j
3"9:rdr f' :t
lul E' = r',
sint spalii topologice oafecare (in acest caz #o este punct de acuululafe aI
'!i
q
3. Definilio cu € $i d o limitei

1 i ' 1

ln definilia cu vecineteli a limitei, si lulm vecinltS'file u ale lu1 ,


de forma:

0 - e , l' * a\ cu s > 0, dac5 I este finit;


(", + oo), dac[ l: + oo (e oarecare,nu neap[rat > 0 );
(- oo, s), dacd I - - oo (e oarecare' nu neaperat <0)
gi vecin6tSltle V a1e 1ui .t0 de forma:

( x o - 8 , r o- * 8 ) c r 1 S ) 0 , d a c [ t o . e s t e f i n i t ; -
nu neapafat > 0 ) ;
(4, + -daci fio: I- "o, .(8
(- ".),
8) dacb'xo: oo (8 nu neaPlrat < 0 ) .
"o,
A spune c6. x e Z lnseamnb:

lr-rol <8, dac6.xo: este finit;


r>E dacl. xo: * ooi
-
r<8, dacl xo: o€t'

A spune ce f@) € [/ inseamnd:

lf(x)-tl<", dacl l, este finit;


f(x) > ", dacb.l: + oo;
f(*) < u' dacl. I: - c€.
LIMITA UNEI FUNCTIi INTR-UN PUNCT 169

:iniliei, Z depinde de [/, rezultl c5, I


idenll scriind!8(e).
definilia limitei putem folosi numai
nite (deoarece orice vecinitate a unlri
:tricl a acestui punct) 9i transcriind,

Fis. M Fig' 47

cu notaliile de mai sus, definilia limitei, se obtin noue definilii particu-


1are,dupi clJm lcosau I sint finite sau infinite. Se oblin astfel a9a-numitele
,,definifii cu e si 8" ale limitei.
ii enunlurile de mai jos, xs Si I slnt considetatefinite-
l) ltmf(x): I (sau f(*) - I cind x -> xo) i'nseamnd':
E-to

pentru orici e)0, existd.8 >0, astfel'tnci,toricarear fi xGE, x +t(0,


cu lx - xol 18, sd.aaemlf{x) - trl<
".
ExemPlu. 7im *z : to2 : l.
tlza
2) I (sauf(x) - I cind x'* x) i'nseamnd:
Y:i6i:
pentru oriit > A, ex'i'std'un 8, astfel'Anci,t,oricarear fi x e' E, cw x ) 8 sd'
auemlf(x) - " ll <..
n + l
E x e m b l ul.i l x - : l : l ' .
11@ X

De aici se deduceln particular definilia cu e a limitei unui gir con-


vergent, a": l.
)im
3) = I (sauf(*) - l cind x + - w) i'nsearnnd':
"1Tlr) arfi tc eE cw x <8 sd'
pentruoilcee>0, existdun8, astfel, l,ncAtoricare
awm lf(x) - ll <
".
E x e m P I u .l i ^ ! J ] : 1 : t
r70 L]MITE DE FUNCTII. CONTINUITATE

a) fimJ@): (sat f(x) * * oo clnd r + xr) i,nseamnd:


* -
X-Zo
pentrw orice e, existd,un 8 >0, astfel,i,ncit, oricare ar fi fr eE, rc + tca,c't,
lx - xol( 8, sd auemf(x) > e.
Exemblu.
' : * co.
*+7 (x2 - t)z

,V
Fls. 49

5) lim/(r) : - oo (sau /(*) + - oo cind. r --+ xo) inseamnd.:


NlXo

pentru o.rice-e,existd.un..8 > 0, astfel,tnci,t, oricare ar fi x e E, x + rco,cu


lx - xol{ 8, sd aaemf(x) < e.
LIMITA UNEI FUNCTII INTR-UN PUNCT
171

Exewblu. limln r: - co.


a4u

6) J@): + co (sau /(z) * * oo cind x "+ { x) insearnnd:


_Lirra
pentru orice 6, exi,stdun 8, astfel,4nci,toricctvear fi x e E cu x > 8, sd. auern
f ( n )> . .
1lrrrn|itr., er : * @.
liT.

Acest caz conline in particular girurile cu limita * o., Iirlran: + oo.


- oo (sau /(*) + - oo cind' - -" i1i 6nseatnnd':
n
::TJ@:
pentru orice e existd,wn 8, astfelinci,t oricare ar fi x a E cw x > 8, sd' auent'
IV) < ".
ExemPlu. 1im (- x2) : - @.
54+@

Acest caz contine in particular girurile cu limita - co, 7im a,: - oo'

B) iim /(r) : f oo (sat f(x)-+ * oo cind . * ::; i'nseatnnd:


u1- @

pentrw orice e, existd,un 8, astfel i'nci't oricare ar fi x e E, cu x 18, sd'


auemf(x) > a.
E*emptu. * co.
,I:.*r:
9) - oo (sau /(z) -)' - co cind z -' - oo) tnsean+nd:
,l:yJ@:
pentrot,oricee,ex'istd.unS,astfel'i,nci,toricarearJi'xQ < c u8 , s d ' a u e r n
#E
f(*) < ".
Exeti;Plit. Iirn xz =: - 03.

Fig. 53
LINIiTE DE FUNCT]I. CONTINUITATE
172

I)' seob
observafii.l.Dac6seiaunumaivecin6t[tileVaTeluiro
uJ,fJi g)":lJ, a-
linurmito
l".'i?::f.lf;#'1-:'"f, Jii,I l'-,,,'il',
:Lim xo 1) I f(xJ, ftni't'
fr4to

f(x\ e U.
2 ) t : l i m f ( x ) , d a c d9 i n u -

f(x) e u.
s) t :)1y!(x), dacd'
eit'"u-
mai clacd,pentru orice ueciniitate
U a tui l,'existd. un nu'm'dl 8 :
: 8(U) astfel,i,nci't,Pentru orice
l r g.54 % * xo din'E ur x I 8 sd at:gw
f(x\ e U.
-
2o Dacd se iau numai vecinbtilile U aie'lui I de forma (l' e,,l t )'
sau (e * sau (- oo, e) se oblin'a1te trei definilii (fie c[ #o este trrrt'
"")
fie cA este infinit) '
1) limf(x):1, I| finit,
#-;r clacd.;i
,tnnx "i anta,
nutna'i,dacd'pentru oruct,, nwrnd.ve ) 0,

existd o iiii*ant, V (care ctepind'ed'e e) a lwi xo, astfe!'tncit, pentru orice


x *'xo
' din V (\ E sd.aaem,lf(x) - trl <
Z1 ti* f4i : * oo, aiLi'st ,*)*ii ".iacd. pentrw orice nwrnd'r'e' existd
ouec'itti,fall"V:V(e)aluixo,astfel,i,nci't,pantrct,oricex*xod'inVnE
sd. aaenr,f(x) >
ex'istd.
l>entrot,o,ice nwrnd.re
s1 iim'1fuy:". _ oo, 1acd gi nwrna,id,acd.,
o aecind,tateV : V(e) a lui xo, astfel,tnci,t, pentru ov'icex =f xs, din V ff E
s;i aaernf(*) < ..

4. Definiliscu tiruri o limitei ,

'i'e
S-a observat mai inainte c[ limita unui 9ir este un caz particular *.r5i

limiti
- de funcfie.
l,i-ii"t" h" giruri pot fi insd folosite pentru a da o definilie a limitelor
de funcfii, echivalenti cu cea precedentd'
LIMITA UNEI FUNCTII INTR-UN PIINCT r?8

T e o r e ra [. Funefia/are limita I in punetul .ro,daei 9i numai daei


'+ t"
pentru oriee ;ir xn + fry, (*o a E, %nt' zu) ilveiu Jlx")

s6 presupunem c5 tr:lim (x) 9i s5 ar:at5;mci este verificati cond-ifia

din enunlul teotemel. r^lu uJ]'t oarecaren*l.lo .ntf xo); sh'


Q-SE,
- 1. Sl alegem o_vecinltate arbit'rar6' U a lui l. Deoarece
"tetimil-jtxo)
i":-t;iir,;]'e:lste o vecinlIateV al,ai ro astfel incit, pentru orice x * xo
x* + )cs,deci avem t6'!eV-.Q E qi
rmlr firiit de indici, adtcl f(x") + I.
mtru toate girurile frn + lco (*, a P,
c,)\ at o limitl comuni, l, 9i sL ar\'
*4fr o

Slpresupunem,prinabsurd,cS'trn'testelimitafyncliei/inPTollli1=t'
Aceasta inseamni cii existd o vecinitate Uo a lui l, cu proprietatea ci'
L,
oricare ar fi vecin[tatea V aTui xo, existd un punct frv * xo drfl V (l
astlel incit f(x) E U o.
Deoarece r.eciniiatea V este atbitta'L, putem 1ua un qir (V") de veci-
ttdtdti ale 1ui fis, de forma:

v,:(*o-:, *,+ *)' dac| xo este finit

V*: (n, * daclxo-*oo


"o),
dac6, xo: - co.
V*:(-co,-n),
tn fiecare vecindtate Iz" eiisti un punct x, t fig-din 'E, astfel ca
puncte.din E diferite de *0,9i
f@_) E-Ur.--e- o6li*i astfel'un gir (x*) d6
xo+ xo (deoarece,lxr- xol 1lsatl l*,>'n' sau frn1-n, dttpl crrm t6o

estefinit, xo: I cosau fis: - oo)- Conformipotezei,rez;l]lt|cjef\il a!:


f(*") cu exceplra rrn_ur
deci in vecinStatea (Io al]uli I se af15.toli termenii -cu
num6r finit dintre ei, le"a ce este in contradiclie relalia f(x,) # U r,
oricare ar fi n e N.
Deoarece presupunerea c[ I, n-ar fi limita funcliei / in punctu11r,1"
d.uce 1a contradicli ei rcz.:Jrtd.c6. I : hn f (%) gi teorema este complet d'e-
monstratd.
o b s e rv alii. 1o Teorernapreced.entiexprimi o condilie.echi.vlt-
lentd cu cea din'enunful definifiei-limitei cu ajutorul- vecinit6fi1or..De
aceea condilia d.in enunlul teoremei-poate fi luat[ ca d.efinifie a hmltel'
-definifiei
iar enunlui precedente devine o teorem6'
limitei
--a-ijilyli-ini
Definilia unei funcfii intr-un punct,. c5. ajglorul -9i^{urilor' se
Htint in'continuare, va fi folositi o definilie sau
""*"{t dupl cum va fi mai convenabil'
a1ta,
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
t74
am folositatlesea notafi""*!(t'): I in loc
Zo DacL dit xr+ tco rczulld J@r)-1,

de bm f(tta) : I'
t*t*orulru formal' tlin cea precedentd' dacb
limitei unei funcfii, lim"J@): l' se obfine'

t" p:in x+ xo,,in\e-


"" rt"'*:"i"';i::;;i':; cind r-+ ro,, capdra acum o justificare,.dacd
cind x' No" tte-
A-nume' orin notalia "l@)-I
legem un Ek arbitrar *.*-' io, @** 1\)'.
fi'qirul tan io 1xn I xo)"'
buie sb inlelegem ,,11rn1n't"Jti"itiit

tente (deci 9i in definilia lui -Heine)


l' lnde-
J) se'aib[ o 1imit6 comune'
Pentru orice Sir xn+ fro (xna.E'
:[ *atunci
ta c[ limita este aceeaqipentru
girul x, + xo'

- fro qi xj a fro afrt aveaf (xt*)t I si f(x'i) - t"'


lntr-adev6r, dacb pentru doub qiruri 2t'
9i I' I I'", atunci girul
xt, x!, ltt ' x'1, . ' ', i'", x'i, "'
funcfiei
tincle cle asemenea cdlte tto, clar qirul valorilor
f(ti), I@i\, f@il' f@'t)' " " f (t'")'J@il)'"'
sub-
avea o limit6, l, din faptulcd (f\,'r)\ si (f(xiiD sint
nu rnai are limit6, deoarece dac6 ar unicitatea limitei unei Eir
siruri ale celui deno.i:;*; ii*^rtr f("r)dl.;; i(rn)ai'Din
i/:r"si iii' ajunge la o contradicfie'
in deduce atunci J' :";";;''-:t'-;;i

ln particular c5: functia /


5o Din ralionamentul p_fecedentdeducem numai dac6exist[
nu afe limiti i" #ir;"Ja"{t*}(ii daCa9i
"" ""iita;
astfel incit 9iru1(f(x")\ s[ nu
cel pulin un ;ir xn+!(o(-:ZE,n,*zo)
aib[ limitA.

5. Exemple

CudefinilialuiHeineputemcalculalimiteleunorfunc'ii,folosind
limitele unor giruri cunoscute' : t'
constant[/(x) - c definit[ pe R' avem]i7f@)
" 1) Pentro too"1i"
oricare ar fi xs (finit sau infinit)' Scriem
limc: c.
faXo

_ limc: c' oicare ar fi-9irul 2(n4 1t6'


intr-atlev6t, limf(rn)
fft4lo Xfl4*o
PUNCT
LIMITA UNEI FUNCTII INTR-UN

: r clefiniti pe R' avem - no'


2) Pentru funclia identicef@) +:*!(.)
oricare ar fi xo (finit sau infinit)' Scriem
: *o'
fi,*
lttm nn: '0' oricare ar fi girul rn+ lts'
lntr-aclevdr lim f(rn) :
zfl)ro ,fra,o

-- - *'):T.*: *-'
ln particul^t,,!\x
R' avem\y,!@ -
3) Pentru ttncliaf(x) : xh,(hnatural) definitlpe
: x8, oicare at fi ro (finit sau infinit)' Scriem
rf' (sau xh - xE cind' r -* xo)'
n^*o:=
: :'E'oricare ar fi girul 2tn+ ne'
lntr-adevdr,rlkt"f(xn\
]::,"'n

- - c'!o' - *o'
tn particular, * oo, )i#.*o
)y**'u ): .*'u*':

4) Pentru functia l@):


!*, (F e N) definitl pe R - {0}' avem

limf.r;\: {dac[ xo 40](finit sau infinit)' Scriem:


t '
,-rot fi*o

u m1 : + , @ + x o )
1l& ' O
r-r.

fr"o1*{dacn r-xo40)'
t - x h x i J

^r,
In particul :0, O'
*!:Y-1 ):T- i:
Avem de asemenea
fim {: + oo.
z+O )l'n

lntr-adev6r, dac6, *n+0' *n 7 0, atunci fthh+O qi rhh > 0' cleci

4- * c o , a d i c:d# r h : * c o ,d eu n c lne* : * co.

Funclia JQc): #, @.=N) nu are limitd in 0'


776 LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE

I
latr-adevdr, d,acbx*+0gix11) 0, atunci xhh-!10 gi xflh-r) 0 , d rlci -' + co ;
*zrn-
d . a c d "x n + 0 , gi ,n{0, atuncixf;h-rn1, qi xzh-t < O, a""ii-+ - @.

5) Pentru funclia J(x) : x", (" > 0) definit[ pe [0, + oo), avem
larm"f(*): r3, oticare ar fi *oF(finit sau f oo).
Scriem:
lim x" : r3 (sau xo -, xt dacl, x + xo).
I+uo

ln particular, lim x": + oo (saa x" + * co cind. r -- * oo).


fr4+@

6) Pentru funclia f(4 : *, (o-) 0), definiti pe (0, * oo), avem

lim 1-: f daci xo||fr "o 1,.*lcind x+ x( ,1.


r+xo 2td xff \ ," *f; " l

ln particular, lim 1- : 0 f."o 1- -+ 0 cind.r * a ool


frd r<1o I rn l

De aserrenea:
1
fim 1, : + ooft"o + * oo cind * *0]'
*<o fid \ frd' )

7) Pentru funclia f(*) : a*, (e ) 0) definitd pe R, avem


U* nt : 67xo,xo finit.

ln particular, 7im a* : a, lim Ar : l,


r+l *a0

D a cda = t;lt* o' :0,,]!#a' - * q.


Daci 0 < a.< t;-1* a*: * oo,*lima.':0.
8) Pentru funclia f(x) :ln r definitl pe (0, f oo), avem
lim ln x : ln xo, x, finit.
t-ZO

c
ln particular, lim 1n fi : l, 1im ln x: 0.
*-e z)l

De asemenea,avem
lim1n !( : - oo, lim ln x : f rc.
r-O fr-+@
LIMITE LATERALE
L77

observaf ie. Penku toate funcfiile clin exemplele precedente avem Llm f(r\:
:f(ttoj oricare ar fi puactul zo ciin dorneniul lor de definifie. RezultS sfnt
"a..""t"?l""fs
aont'inwe ln orice purct din domeniul lor de definifie.

9) Pentrufuncliaf(*): [r + lj"d.efinitlpe
rJ
(- €, - l)U(0, * oo)
t
avem

lim [r + fJ' : a , t m | , t+ L ) ' : r .


t+-@ t 2tJ r+*o \ t)

rnrr-adev6r, * ),)." : e, rim [, n !\'" : ,.


*n+!a l")
"p_l \

$ 2. Limiteloterole

1. Limiterelotivelo submulfimi

Fie funciia f lE - R, gi o submulfimeA CE; fie xo un punct de


acumulare al lui 24, deci gi al 1ui E. SA consider[m restric]iarfa a tur J
la mulfimea .r4:
f^(x) : f(x), pentrtt tc e A.
Ilef initie. Spunemetrfunclia/are limitalln ro, relativIa sub-
mul$imeaA, daeilrestricliafe te limita I, in rs; se noteaz\ l:!y;"f(*):
5eA
rim f(x): 1imfo@).
*1rn
iz?
Rezulti c6.I : hm,f(x), daci gi numai dac6 pentru orice gir xr, + fro,
aeA
e(* * fro, format din puncte t6n GA, avem f(xn) -> l.

Prop ozijia l. DacIfunefia /are limita ltn xo, atuneiaretn ro


aeeeagilimitdl relativ Ia submulfimea A.
intr-adevdr, daci x, 1 *0, !c, t' xs, tcie A, atunci x, G E, gi deci
f(x;) + t,.
h.

obsetvaiii._ lo In cazul particular al girurilor, se deduce cd, daci qirul (ap) are
limita I, orice subgir al sEu are aceeagilimitE.

12 - ADaliza mateEaticd, yol I

&s
LIMITB DB FUNCTII. CONTINUITATB
L7B

2o Propozilia reciproc6 nu este aclevdratb; funcfia f poate avea in zo limitb relativ


1a submulfim6" A, nra1" avea limitb in zo (relativ la E).
- 1 -( ''1,
. : L - 1 , 1 1 .f @ ) : { - :
E r e m p t uE A : 10.rl, fa@): r.
I r 0 . - <z - < 1 '
Avem lim/(z) : 1, dar b2 f @)l'n:u eristS- ln-
r+O
reA
tr-adevir, dacb alegem Eirul (27) astfel:

1 1 l r
- I - ' 2 '
3 4 n

*l (/(*)) este
-t atwci x*+0, xnl0, d.ar girul

-1,1, - 1, 1, ...

qi nu are 1imit6.
3o Dacb submullimea A este definitS.
printr-o anumit[ proprietate P,ln notalia tim /i*)
E4rD
xea
se poate inlocui, pentru simplificare, seronul
Fig, s5
r eA, cu ProPrietatea P.

Exemple. Dac6" A : (a, b) : {xla < n <b}, r'om scrie:7im"^f(x)'


a<rib

Dach"A : (xo, 1- a) : {tlx > ro}l vom scrie limf(x).


u4ro
*Dfro

Dacb A: ( - c o , x r \ : { x l r < x o } vom sctie: lim/(z) etc'


tr4Ao
rlto

F r o p o z i l i a 2 . D a e f , r y b m r r [ i m e a , 4 e s t e i n t e r s e e t i a l dacfl
uiEcuo
veein6tateZ a tui %o,A - V n E, at"nc|G](rj"**i.te ilacSiginumai
'"e2
exist[ gi lim f(x); eele doufi limite sint egale in aeest eaz'
dacl exist[ tim^f (x)' atunci exist[
u4ro
Confoim propoziliei preced'ente
lim f(x) : I'
qi 1im f(4 Si sint egale.Reciproc,se presupunemce existe 'rZ.:t
fl+En
xEA
qi iE'ar[tdm atunci cd existb 9i 1im f(*) : l'
x4yo
-' xo avem
Fie, intr-adevdf , xn ) fr,,. x* * xo, xn Q E'.Deoarece xn
-l2,.6" unui numer finit de indici;
xn€v, decixn=,7':"v ""l"pfir -- l' deci timf(x*) : l"
deoarecelimf(x): l-existSprin'ipoteze,;;;* f(x')
fr4 N6
nea
de unde lirr;- f(x) : l.
ob.J#rtii. l. Din propozilia 2) rcn;1t1-i cb pentru a.cerceta limita funcfrei /
in punctul zo este suficienise ioa* o'u."iiet^t our"i"tt. altti xr, aleas[ dupl voie' 9i
1z fl E (restricfialui/laV (1 E) ; sau, cu alte cu-
siconsider6mfuncliald;ffuEuir-rip"
-Tzg
LIMITE LATERALE

zn+ xa, (xnl ro),formate


vinte, este suficieat ca ln clefinilia limitei sd consider6m $tui
numai din Pnncte din V n E-
2o Ln cazal particular al girurilor, vecinatdlile lui f co sintde lotma V : (a' + e)'
N : \ o , + o o ) . n - l \ ' r - r e v i n e l a a c o n s i d e r a numai i'J:dici n>a,
A interse^cfia V i
deci" o n
las i a
d elnlbtura
rr un numdr finit cle termeni-ai gitului (a2)'
propozitja 2) arc 1n acest caz urmdtorul enunf : girul !3*1 .^t. liyita I' dac6 9i numai
dac6, prit'inldlor^r.^ unui numdr finit de termeni, girul obtinut are limita l.

2. Limito lo stingo

Fie funciia f :E -' R 9i xo

[ 1a urmltoarea:
-i'
Def initie. Un numilr l, (finit sau iltinit)-se numegteliTnita la
sring; d"'q;i/i" pu"oiut-"., dici pentru orice veAinltate U a lui l" existd
o vecindt;;-V-il"i'r, asttet incit, orieare ar fi t( l no din Z fl E s[ avem
f(x) e U.
Se folosesc urmitoarele notatii:
I,: lim f(*) : lim f(x) : lim f(x) - f@o - 0)'
rvxo ,rlX: xluo_

observafii.loPentrufro.:lco,.clefinifialimiteilnpunctul*coesteechi-
co'
valent6 cu definilid limitei la stinga ln punctul +
M a i g e n e r a l , d a c S E : ( g ' b ) d e f i n i f i a . l i r i t e i i n n y , n c t u: } - D e s t e e c h i v a l e n t d c u d e f i l i f i a
(1 (- co' D) \a' o)'
limitei la stinga ln punctul b, deoarece(a' b)
prececlenti nu se poate aplica'
ln punctul a (i:r particular in pu:rctul--^co), definifia
deoarecei''t)n(a,_i|:o.sp,io"-c6ln'punctu|a|imitalastlngatluafeSens.
x l 'to c$ tt < tto' se
2o Dac6 tn definitiile limitei cu e 9i I se lnloeuiegte.condifia
cu cea de mai sus'
otg" a"fi"ifii-ate limitei'ta stlnga echivalente
condi|ia rn l xo C1,tlfn 1 xn'
De asemenea, dac6 ln definilia lui Heine se lnlocuiegte
se obline o clefinilie echivalentb a limitei la stinga:

P r o p o z i l i a l . U n n u m f l I l , e s t e l i n i t a l a s t i n g a l f u n er'l j e i ,x)'
/
+ lto (xn e E' I
fu punefutr-i, daci ginumai daei, pentru orieeqfu**
avemf(x,) -, \.
recesar qi su-fi-
Observ af ie. Pentru ca sd' existe limita la stlnga-.;r-(r6.-!) este
(i(.r;)) s5'aibE limita' Rezultd
cient ca pentru odce $r';;';;;7'"=7: !,,2.n0)- tirut-
aiu:tci cf timita este aceeagi oricare ar fi qfuul (r;) ales'
t '

Definitialimiteilastingasepoateformulanumaicuajutorulgiru-
rilor crescdioarc (xn), dup6 cum rezultA din
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
180

trropoziJia 2. |,,:Iimf(x) daol 9i numai daex, pentru orice


-'l,'
gir ereseitot xo y' tcu,(xo eE, K* ( zo) avem f(x,)
DacL I,: lim f(xj, a-vemf(x*) -ul pentru orice ;ir x,. + xt) (xo a E,
:crescitor x, y' xs, (x, a E, xo 1 xs).
,rnf(y*) + l, pentru orice 9ir cresc6tor

xo (x*eE, xo < xo)'Putem schiinba


fei incit sl oblinem un gir cresc6tor
mba acum din nou ordinea termenilor
: l,'
)) 9i deci/(r,) *1,, adic|lim ,f(xn)
xn4fro

rcztlJtd c5' l',:tt#!(.)'


$irul (*,) fiind. ales arbiLrat,
Definifia iimitei la stinga se poate de asemenea forrnula numai cu
ajutorul ;iruriior strict uescd'toare.
Fro p ozi$ia !3. I,:ttm,f(x), dasi qi numai riac6 pentru oTrce 'irE

-+ l,'
gir striet creseEtor x, y' xo (*, = E) avem f(x,)
Evident, dacl I',:Limf(x), avem -f(*-) r' I pentru orice ;ir
frn + xo (** e E, %oI xo),

in particular pentru orice gir stiict crescStor


x* y' xo (xn"aE).
Reciproc, s6 presupunem c[ pentru orice gir stv'ictcrescd'tor
-'l'.
)', y' xo(y* a E) avemf(Y,)
Fie atunci un gir crescd'torxn y' xr(x,'aE, xn-< xo)'^Deoarece toli
gitotoi (r,) iint difui!,i d.-e
iimita sa xot. r.ezttTt| cL f iec.arete1me1
t"r*"rrii -*,ilt
1:-, ^^^^r ^.:-
ai" qir ^^ *^^^+x ^-1
se'reietd ce1-mri1trlade rrn ntmdr finit
un n'rrtnhr finit de ori' Putem atunct
de ori.
"""ti
;;t;;;"'.lnli (x,o) format
format numai
numai din
din termenh
termenli d'i'stincli
d'i'stincltai 'ir*lui (r").
1'ar;
""it"g" ""'subgir crescitor, deoarece termerrii
Evident, fr,o? rn ;i''subgir ;.l (x,,0)este strict
Atunci f(*-r) * l,' Aceasta inseamnd c[ orice vecinl-
s[i sint ai#ni;i.
finit
tate (J al 1ui l" conline t'oli ierfleni' f(x,o) cu exceplia unui numlr
dintre ei. Cum fiecare termen f(x,) este Jgal cu unul din terrnenii J(**)'
cd in
iar fiecare termen f(x*) se repet[ de un nurnlr. finit de ori, rezulta
T@I IfLL4IV

afara vecine#Ltiid'a'iui l, se afla un numSr finit de termeni -/11:]l lill


4I@rA VLUlueVayLL v 4 rqr vs '" --_-

xn y' xo (** a E, x, l
;
xd a tost iues
-f(**) -1,. Cum girul _crescdtot^,
arbitrar, deducem c[ l": limf(x)'

3. Limito Io dreopto
S[ presupunem acum cL. xo este. punct.49 "."""]olare-+al lullirnii
A: E O'(ro, i -). Aceasta ins.eamn[ c[ existl sirtri. xn ro.formate
f a"'i" at""pta lui no. A spune cd i ay' inseamni x eE
air. oooti.ain
LIMITE LATERALE 181

la snb-
si # > xn. in acest caz se poate consideralimita 1ui/in xo,reTabiv
inullimea ,{.. Ajungem astfel la urmdtoarea
Defini$ie. un num[r td (fiilt sau intinit) este-limita-la dr-eapta
a lui lr, existi o
a ton4ieil in functul ro,^ fqe[^ fentru orice vecinitate u
vecGaiate'tz a lui ro, asliel ineit-, oricare ar fi * 2 xo din V n E, si avem
!lx) e U.
Se folosescurmdtoarele notalii :
t:7imf(x) :liml@) :7imf(x) : f(xo | 0).
*\ro xlao+
i:i:

o b s e r v a ! i i ' l . P e n t r u x . o : _ : o o , d . e f i n i f i a ] i m i t e i i n p u -n c -
punctul
tul - oo este echivalenti cu definilii lirnitei- 1a_dreapta in T.
Mai seneral, dac5 E :1a,6), d.efinifia limitei in punctul o,:tf
o) ll
echivalentilcu definilia limitei 1a dreapta in punctul 4, deoafece \a'
(\ (a,
' ' I -) : (n, b).
in punctul b (in particular in punctul * -), limita 1a dreapta nu
are sens,'deoarece@, b) 0 (b, I a) : fi.
2o Dacb in definitiile limitei cu e 9i I se inlocuiegte cond'ifia x $ xo
cea cLe
crt x ) ,' e, s€ oblin deiinilii a1e limitei 1a dreapta echivalente cu
rnai sus.
De asemenea,d.aci ind.efinifialuiHeine seinl_ocuiegteconditiafrn 4 fro
." *, ) rr; ;" obline o definilie echivalentl a limitei la dreapta :
Propozilia&.tr:Ifl,fk)ilacf,ginumaidaedpentruoriee
qir xn -->xo, (x, c E, xn> xo),-avem f(x*) - I'o'
Pentru ca s6 existe iimita la dteapta I9r+ 0)' este-.nece-
Obse rvatie.
(f(x")) s6 aib6 1imit6.
sar $i suficient ca pentru orice gir t*--+xo (*ne.E, x6)x9),.9itu1
;f;;it;-;d;;i ce iimita este ac'eea9i oticare at fl 9itu1 (xn) ales'

Definilia limitei la dreapta se poate formula numai cu_ajutorulgiru-


rilor d.escrescbtoaresuu numii cu aiutorul girurilor strict descrescltoare.
Prop ozi[ia 5. tro:I*,f(*) daei 9i numai daefl pentru orice
*)fro

gir striet descreseltor ,, \ fro (x*QE), avem f(x*) -' Io'

4. Colculul limitei cu ojutorul limitelor loterole

mu1-
SA r:resupunem acum cd ro este punct de acumulare atit pentru
\ ti^"^"2"j-H"ri'i:-J, *o) cit"9ipeiti"-*"rti-ea B :-E.rf ('o' * *);
-'>
Aceasta insearnnl ci existd atit qiruri xn E
xo cr:- xn A)cnI tis, cfi 9L
gi giruri !*+ %ocr ln e E 9i !o) xo.
tn acest caz a17sens ambele limite laterale ln xo'
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
L82

Legaturadintrelimitigilimitelelateraleestedat5de
Propozilia-6.Fqncf|a/arelimit5.inro,ilacfiginurnaidaeil
are in *o limite literale egale. In acest eaz
li*"f(*) : f(xo- 0) : f(xo + 0).

lntr-adevdr,dac| existi limf(x): l, aceastalnseamnb c5"f ate in ro limite


relativela A si'u a t:
"{Jt "o
t : limf(x) : f(xo - 0) qi I' - *1to
limf(x) : /(zo f 0),
fr4*o
xeA reB

deci limitele laterale exist[ 9i sint egale amindoub cu l'


Recinroc. se preiupun6m ci liiritele laterale in punctul ro existS 9i
sint egale:..f@o- b) :7@o + 0) : l'.
- 0) : l',
Fie atunci u o vecinltate oarecare a lui l. DeoareceJ@o
existl o vecin[tate v, a I'lj xoastfel incit daci r"e Yt o E
-ve-cindtatS9i_ < xs siL
x
iiim fU\ e U. Deoa?ece /(ro f 0) : l, existi o V' a ltti xo'
iiidtt daca x'eV, nE $ tc ) 5o, s[ avem f(x) eU'
".ti"f tV nECV'OESiV 0ECVTO-E
' B;:u"I
:T.":;'ffi:l?;'L"q'l4=
^?"1
tJ#"?"'ti''.f .:\#"\f"i'lf')
C o r o tu, ..i-: bmf(x) daei qi numai dae[ pentru oriee-gir strict
monoton n, + lco W- €hl avem f(x*) + l"
o b s e rv ali e . uneori este mai u'or..de calculat limitele laterale
ln *o !i din compararea7or s[ deducemdaca funclia are limitd 1n xr.
Pro p ozi[ia 7. O functie monoto-nf, pe-mu[imea 'E are limite
^oriee E'
Iaterale in funct de aeumuiare al mullimii
Pentru a face o alegere,s[ presupunemc[ i-uqclia./ este crescatoare
De E. Fie *. un punct de"acumula?e d.e-punctea1elui E de-la stinga^luiro,
"J J.";{it+-;ift;i 0) exista. Pentiu aceasta estesuficientsb folosim
numal slrun crescltoare xn y' $0, (xn €E), xn.1 .lts'
D6oarece/ este cresc[toare, girurile (I@")) sint de asefileneacresca-
toare, deci au limitl (finite sau f 9o)'
---- 'n"rottb
c[ fi-ii"lii"ilor'171x1,y este aceeaqi9i deci func]ia / are
' | : 1
limitl 1a stinga in xo.
puti"t de acumulare de punct" dil E d*a dreapta-lui xo,
Dac6 .ro
".t" descrescdtoateio \ xo, (x, e E) 9i se deduce ca
r" rorot"s" g"iruri
mai sus c5"f(xo f 0) exist5.
"Jti"i
LIMITE LATERALE 183

in cazul cind / este descreScatoare,demonstralia se face in mod ase-


m6nitor. _.--
rv ali e. I'Existl funclii cafe nu au nici iimitl la dreapta,
obse
nici limitb la stiriga in unele puncte'

Eremple. l) Funclia f(n): sinl a"i'nitu-Pu R - {0} nu are limite laterale in punc-

tul 0.
a,

I.iexr:-i a Y em t t n + 0 q i 1 r ) 0 '

Dar f(x): sinaf,, a*i girul (/(2,)) este

1,0,- 1,0,1,0,-1,0, ...


la-clreapta ln punctul 0'
6i nu are iimit6.=Agatlat J@) ntfarc^limitd

Irnlntl girul frn: - ?-, ^u"^ tcr+o # x*<0'

.rF
$irul (/(rr)) este:
1,0,1,0, - 1,0,1,0, ...

gi nu are 1imit6, deci J n'tt are limitd la stfuagaln punctul 0'


2) Funclia lui Dirichlet clefinitl pe R prin
f1 dac[ r este rafional
rtzJ :
lo dac6 x este iralional
nu are limite laterale ln nici un punct'
qiruri (y") de flumefe
Fie zo € R oafecafe. ExistS qiruti (xn) de numefe rafionale 9i
uitt"t xn+ fr,, !r+ io,*n) fro' !n) fro'Atunci
ir.lional,+
""
+ 1, 9i f(v") - 0, deci f(x*)+0'
f(xn) : I, deci f(x*)
Rezulti cd / nu are limitd la dreapta in zo'
'0' se deduce ci/nu are nici limitb
luind girutile (ttr) 9i (yn) astfel ca "n 1fro' ln <
la stinga ln zo.
limitl intr-un
2o Pentru o functie/: E - R, d.esprecare se;tie c6 are
l"i E,limiti sa I se p6ate calcula folosind un
punct #0 d"
""u*ri1"i6
iiogot s\r x* + "i
fro, (xn e E, xn =f fro)'.
| : lim f(x").

sinqur
De asemenea,dac5 / are limitl 1a stlnga l', in xo'- luind un
oblitt"* f(*,)-'t,i; i2r-d1c1"f are.limit6
Eir x,+ x;, (x,QE:-;;2ro;
ii ait"ptiio'tt A,1ii"h ""ti"grir 1ir t;n'J'*o, (xoe E, xo ) 16)oblinem
l@") Z Io'
In partlcular, acest pfocedeu se poate.aplica pentru fun:tli9::::
tone, deipre cafe gtim cE au limite laterale tn fiecare punct de acumulare
al domeniului de definilie.
TIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
184

Erernple. l) Funcfia f(x): a* este monotona pe R; ea ale deci limite in punctele


- co gi + co. Atunci :
Dacda ) 1, lim ax:limao: * @
fl-+ @ fr+@

I I
lim ar: lim 4-n_- _ - _ n
tr--@ fr4-@ liln an +co
fl4@

Dacb01a<1,
l.rm ar : lim an : 0.
u1+@ n+@

lim aY : lim atu: -f. co.


I4-@ fr4-A

2) Funclia f(r):In, este monotond pe (0' * @) ; ea are cleci limite in punctele O


Ci + oo. Atunci :
lim ln x:limln n : .l q.
fta+@ fr4+@

1
lim lnx: lim ln - : - oo.
*+O ft1@ n

3) Fu:rcfia J@) : x"' (" > 0), definit5 pe [0, + co), este monotond, deci ate limitd
tfl
f oo. Atunci:
lim xd : lim za: i co.
n1+@ n++@
- 1
4) Functia f (x\': -, (" > 0), definitd pe (0, + co), este monoionb, cleci are llmite
tn 0 qi + co. Atunci :
1 1
lim --:lim t1 e:limnd: * co;
*+0frq n-ol'l n+o
I I
\nl
l
-.. : Iim -- :
r
lilrx 0.
x+*o # n+o ne

:
5) Fie funclia J(t): (l + n)5 defnitd pe (- 1, 0) U (0, + oo).
Avem:
I

lim (l f n')*: e.
xa0
1
Intr-adev5r, fie rn+O, xn) 0. Punind lr: -, avem yn+ + dr.
X6
Atunci:

f@n):t+,n)il:lt*i)'-
i I
lim (1 f n*)"* : e, de rrnde lim (f f n)* :
fin+O r\ro ".
frnlo
PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCTII
185

I
}'ie acum fitt+O, ftn 4 0. psnlni[ ln: -, avem !n+ - @
fin

l ')'"
f(r) : (1+ ro)v*: ft * n ,
\ Y")

1 1
lim(l { r*)*,: e, de uncle lim (1 + ft)' :e.
an+o rVso
5a10
I

Funcfia (l t,
* t) avind limitele laterale in 0 egale cu a, rezultb cE are limit6 ln 0 egalb
c1t e,

6) Penku funclia l@): ]-.,r, fr €lV, definit6 pe R - {0},


xz&
avem:
r 1
i';r*:1\-o "*:+oo.
7) Pentru funclia f(x) ::rr-r, r eN, definitE pe R - (0), avem:

l l
lim --^;1 - - @, lim ----- : * co.
n ZO Nzh-t ,\o /2F-r

$ 3. Proprietdfile
limitelorde funclii
1. Proprietdtiole limitelor

In cele ce urmeazi vor fi studiate proprietilile rimitelor. proprie-


d.eoarecelimitele laterale sint li ite

r-un punct se poate defini cu ajutorul


bili ale limitelor de giruri se transmit

Fie funclia f :E -, R gi ro un punct de acumulare a7 hi E.

.._Pro pozi!ia 1. Daed limita funeliei/in punetul ro existfl, aceastd


Iimiti 6s1s trniei.
. in ad-evir, dacb funclia are limita I in punctul xs, a,yrerr. f(x*) -> t,
-o.nc.?rear.fi. girul nn.+ ns,-(*, e E, x, * xo), iar giruriie (f(*_)i bri'toate
limita anicd, l.
Fropozif i a 2 . D a c [ l i r r 'f ( x ) : l ; a t u n e il i n l ! ( x ) l : l t l :
u+fro fr+Uo

f(*) | : lr:::"f(*)l.
r;y;"|
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
186

fr* =f xo), atunci f(**) -" l, deci


ln ad.ev[r, d,acl. x*+ fro, (%oQ,E,
l f ( x - ) l - 1 t r | ,a d i c [l i m l f ( * " ) l : 1 t r \ ,d e u n d et i m l f ( x l):
utafio
fr4fio
lll'

EzemPle.lim I z | : I tol; liml r I : * co ;


&a*o u1- @

1 :1 * oo, tleci lim-l-i I :


lim- : .u co, lim -. + co-
ilolzl *Volxl x4olnl
0' deoarece dacd lf(x*)l + o
O b s e r v a f i e . l" Dacalij|,'^lI@)l: o, atuLrci)1m,!(")-:
alurrci f(nn\ +O.
limJ@) si nu existe'
2" Dac6 insd 1im lJ@)l : I > 0 s-ar putea carlxo
tr+xo

1 l
Exemblu' lim -. : lim :- : * :o'
i-olxl x-o!xz

dar:
1 l - l co'
lim -nu exist6, deoatece lim-: co Si liq;: *
*aO fi *V0 t( t\u '

: l' sau limJ@) : - l' cleoatece in acest


Dacd lnsd existE 9i limf(x), atunci avem sau lim/(z)
f4fro X4to
*-fo

caz timlf@)l : | + ll : lrin'f(x)l'


N4Io t4trO

Pro p ozitia 1iml@) : I daci 9i numai


3. Daed'l'estefinit, avem14xo
daeil 1im lf(x) - ll:0.
N45o
'' l'
fn adevdr,oricarear fi girul x* + Ko(*, Q E, x*#rs) avemf(x")
I daci';i numai dace
dacd qi numai d'ac6" f(x,) - i ' 0, adici limf(x*):
1im
lim lf(x,) - trl :0, de unde lim f(x) : t taii 9i numai dacaf+5o lf(*)-l)l:
IlUo
tr&-xo
-0.
Etemptu. Deoarece' : xo ('ro finit)' avem
^n
5'
- xof : o (sau r - zo+ 0 cind x + xo)'
I*"t-
Rezultl atunci cd linlx - rol : 0 (sau lz - zol + 0 e\nd x + xo)'
*afro

&.Ilaef, frrnetiile/;i g definite pe E coineiil pe o


Fro p ozi,tia ele are limitn
V alui rn t"i, ui".p1iul'ii 1.i gii'ace.up $i1tre
r,'eeitrfltale egale.
fmiiil in ,0, 9i limiteleslnt
i;;;;".i + .*ilhliil;iid;"e
Daci existe lim J@): l' atunci *F
raut
rim f(x): 1imf(x) : l"
tlra 51Io
*evnE
PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCfiI 187

Deoarece, conformipotezei,avemf{x): g(x) pentru x eV fiE, x } xo,


rentltd ci funclia g are limitd" 7n xo relativ ta V fi E 9i
tim"S@):lim"f(*):l'.
*QV(\E frEYNE

Deoarece Z este o vecinltate a lui xo, rez;.tlt6.ci funclia g are limitl


in *o (relativ 1a E) 9i
lim g(x): 1im E(x) : l.
fr1ro fr1tr|
revnE

Pro p ozi[ia 5. I]acil funcfiileg,.f gi Z rlefinitepe E au timitil


irr xs, gi daei existdo veeinf,tate7 a lui zo,astfelincit si avemg(r) < /(") <
< k(tx ) pentruaric,ex GZn E, (x*xo), atunci
Iim g(x) -< lim/(r) --<lim h(x).
fr4fr| tr1ro

intr-adevir, daci fi* + %o, (x* a E, frn * )co),putem presupune ci


xnev pentru orice n, indep[rtind., 1a nevoie, numirul finit de termeni
r dinafara hi V. Atunci
g(r") -( f(x") 4 h(x") 9i deci lim g(r") ( lim f(x") =.<lim k(x"),
frn-Uo
4-Io tfr-ro

de unde:
lim g(x) -( lim/(x) < lim h(x).
*+us fr1ro X-fro

Corolarul 1. Daed/ are limit[ in *ogidaeiexistd o veeinfltate


Z a lui ro astfel tneit, pentru douil numere a ,si p s[ avem cc-<,f(r) ( 9,
orieare at li x eV n E, x 4 ro, atunei

" ="tlT,f(r)-< 9.
Corolarul 2. Dac[/are limitflin zogidacf,existHo vecinfitateZ
a lui xo, astfel incit s[ avem l@)>- 0 pentru otie,e x €Z n E, x ] xo,
atunci lim f(x) >- 0.
x1tro

O b s e r v a l i e . Daci /(z) > 0, (x eV fiE, x # xo) nu rezulti


lim f(x) ) 0, ci numai Limf(x))0 (eventaallimJ(x):0).

Exernpl,u.I xl>0, pentru x +0, dar lim I xl : 0.

Corolarul 3. Dae6/are limitd in *o gi ilaei existilovecinfltateIz


a lui ro, astfel incit s[ avem/(r) <0 pentru oriee r aV nE, ti]tco,
atunei lim/(r) -< 0.
N+ro

Observalie. P u t e m a v e a f ( x ) ( 0 p e n t r u o r i c er e E , x $xo,
9i totugi lim f(x) : Q.
llNo
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
L88

Fro pozif ia 6.Ilac[funeliilegqi ft,defini(e^p* utlimite egaiein


f s[.arim
z^. si daci existi o veeinitat"ev a lTti xo, astfel ineit {(r).:1
2'f'lil2 h(x\ Dentrr oriee r €V nE, n=',r;0,atuneifunclial are limita
il';;;"-g"lk'"it limita eomunfia-eelordoui lunciii g 9i Z'
tntr-adevir, fie l':)\2 g(x)'.:t*"'(*)' Dac6"x*'.xo (xoeV nE'
: l' Si
xn:.. xo), atunci g(x*) <'jix") a h@"j 9i deoarece1im g(x^)
Iim k(x") : I, teatTt6'
*6tns
h^^J(*,): l, dewde lim"f(x) : l.

2. Proprietdliole funcliilor deduse

rtl c6, dac5 limita unei funclii intr-un


lnci funclia are aceasti proprietate pe

fl)xa
Tr;:iii.#"x'*1H
?"!,;i;"\i;,
f6j > q pentru oriee x eV O E, x /- xo'
. Fie U o vecinltate a numSrului 1im /(*), cu extremitalea stingd
este
in a, deci d.eforma U : (o, p).sau (l:'(&, J =)., dup6,cumlimita pentru
ii"ii! !l,, + oo. E*i*ta utooil o vecin6tateV atri-xo, astfel incit,
*ii" iEv' O E, x =t no, s6.avemf (x) e U, adici-l@) > "'
t*--
C o r o l a r u t t . p a c i l i m f ( x ) > 0 , e x i s t 6o ' e e i n i t a t e - V a l u i r u ,
astfel ea f(x) > 0 pentru oriee x €Z n E, x='xt'
a lui ro'
C o r o l a r u l 2. BaeI lim f(x):,'0, existd s veeinf,tate V
fi+ro

astfel ea f(x):: $ pentru orice r eV AE, fr=t !tu.


incit
intr-adevb.r, Iim lf(x)1 : tlim f(x)l> 0, deci existl 7, astfel
pentru oricer =i76E, n:!0,'#""""- l/(')l>0, adici f(x)::'g'
daed
f : E ' + R a r e l i m i t d i ! ! o ' g i aven
Prop ozilia 8. Ilacd funcfi-a si
t ^ fl*f 2'g, existfl o veciiLdtdte Il a1oi xo, astfel ineit
"iri"oi
frij ap pentruorieex €Z n E, xltco'
D e m o n s t r a l i a s e f a c e l a f e l c a p e-".'
n t r u p r g P o z i l i a 7 ' l u i n d v este
ecinita-
lri- i;;) a" lot*t (4, p) sau ( p) dupe cum limita
,i1" /;il
finitd sau - oo.
PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCTII
189

CoroIar. Daei limJ@)( 0, atuneiexist[ o vecinitateV a lui ro,


astfel ineit sE avemf(ii2 0, oriearear fi x eV (\ E, x q xr.
Prop azi,tia 9 . I l a e [ / a r e l i m i t a f i n i t i i n r o g i d a e ial < l i m / ( z ) <
5 P, atune! exi$n o veeindtate V a hi xo, astfel incit n < J@) il'p*ot"o
o r i e ex e V n E , x g x o .
lntr-adevEr, U : (u, p) este o vecinitate a numiruld limf(x).
Existi atunci o vecinbtateV al:ui xo astfelca, d.acl"x eV nE,*i'"4 *0,
si avemf(*) e U, adrcd <f(x) < 9.
"
Corolar. DaeH/arelimitafinitiin rn, existi o veeindtate Z alui
,ta, Weeare funelia este mdrginitd.
- Obse,rvalie. Dac6/este mdrginitd pe o vecindtate alai xo, nu rezultd c6f are
Limitd iq zo, cllJar dac5;f este monotonb. Dach J este rcnotonb, are liniite laterale in ro, tlat,
eventual, diferite.
b
P r o p ozilia 10. Ilae5/gig sint definitepelE gi au fimite in punc-
lul *0, gi daefi limf(x) ( 1img(x), a1nnciexistf, o veeinitate V a lui .ro,
*-tr\ t1In
astfel incit J(x) < g(r) pentru oricle n eV nE, x $ xo.
Alegem un num5r a astfel ca 1im J@) < a { lim g(x). Existi o
vecin5.tate Vr__a7:uiro, astfel ca f(x) l'i" p"nt o * =31'"n E, x 4 xo, gi
o vecinbtate V, a 7lui xo, astfel ca q. < gQ(J pentru % evz (\ E, x I x'o.
Muilimea V =V, fl 7, este o vecindtate a lui xo, gi dac| xeV nE,
L t n o , a t u n c i x e . y r C t E # x e , V z f l E d e c iJ @ ) < a 1 g ( x ) , de unde
I@)< e@).

3. Criteriide existenldo Iimitelorde functii

I
. "_P_ent1u giruri, criJeriul lui cauchy ne asigurr de convergentaunni
^-lr
grr ldrd a-i cunoagteiimita.
Pentru. fun-cfii, avem un criteriu (necesargi suficient) de existenf[
a limitei finite, fdrd. a cunoagteaceastdUmite.
Fie funcliaf : E -, R;i xn un punct de acumulareal lui.E.
c r i t e r i u I l-u i c a u_eh y - B o l,z an o . Funclia / are limitd finitil
in.-punetul ro daeilgi numai daeE,pentru orieenumdr i >-0, eristr o veci-
t
4.
T.utulg I g tti xo, astfel, incit orieare ar fi punetele x, # xa 9i x,' * xo
n;t-
din 7 fi E si avem f/(*') -J@")l < e.
t Sb presupunernci existb lim f(x) : I gi c6 I estefinit.
I
Il

I
l

,#rnil$ffi'ffin
{ffi#ffirrt*M''
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
190

s) 0 pentru orice
Aceasta inseamni ci pentru orice numlr [adice
V a ltti xo'
vecinitate U : fu - :,, +' 2:l J a lui liI existl o vecinbtate
\ 2 '
avem lf(x) -ll<
astfel lncit, oricare at fi x Sxs din V nE' s[ ;
xo x'" 4 Yo din I'- fl E avem :
(adice/(r) e U) ; atunci pentru oice x' * $i
-
l f ( r ' )- I | < + s i l f ( x " ) t l < i '
deci:
-
lf(x')- l@")l-<l.f(r')- tl +lf(*") tl < t + a: "'
Reciproc,slpresupunem,c6esteverificatlcond.ifiad.inenuntgisS
ariltilm c5 lim/(r) exista tl este rlnlra'
ri" ui-git oarecarexo.+.lo (**FE, x*t x') 9i un numlr oarecare
existl o vecioitatt V ui:ui *o astfel incit' dac6'
e ) 0. Conform ipotezei,
-f(*")l ' Vecinl-
x ' * x o , x " i ) c o ,* ' , f r " a V n E a t u n c i l f ( * ' ) ;'
tatea V a Ttti xo d.ePinde de e'
(care d'epind'ede V'
Deoarece )cn+ )cs, existl un.numlr natural N
deci de e), astfelio"fr'Lri""t" - ii p ) w__si ii"y y) 5i 4 n E' Aqadar'
;;;" ;i' i-; > i:-91';; N, avemn,1'xm€ z n E' de und'e
l f ( x , )- f ( x * ) l < " .
Aceastainseamnice(f@*))este.ungirfundamental,gid'eciestecon-
vergent, conform criteriului lui Cauchy'
+ xs, (ro a E, xo 4 x'l'
Am arltat astfel ci oricare ar fi 9iru1 xo
9iru1 (/(r,)) are limit[ finite'
Rezultlclaceastllimitifinit[esteind.epeld.entl.d.egirrrl(rn)ales,
deci limita comuna-l"il"til"ifftr"li limifa funcliei / in punct'il x''
"tt"
Agadar, lim,f(rc) existS 9i este finitl'
de existenll a limitei'
criteriile cafe urmea 25, datt conclilii suficiente
Propozi,tial.Daod/gigslntiletinitepeE'ilac6limg(x):0
alui ro, astfel lffi{t s[ avem
gi itacl existi un numlr 'init l, gi o vecinf,t ate V
E, x * f,q'atunoi
itt*l -Il<g(x\, pentruorioe* € I/ n
: t'.
lim,f(x)
presupune^x' a'.V ' p:il"t^"
Fie xn + ztst fr,e P., fr* t (o'. Putem pe baza crtte-
orice n. Atunci lf6-; -l'1, <"g(x*) 9i deoarec" S@')''.0'J' t'de uride ltm f (x):L
riului d,ela qiruri, ded'ucem/( x*) + t', /1, l)'
"di;;ii*
PROPRIETATILE LIMITELOR DB FUNCTII
191

Observalie. D a c i l i m l f ( x ) l : 0 , a t u n c it i m f ( x ) : e . ln
adevir, notind g(x) : lf(x) l, g(x): 0 Si lf@):'bl -< g(r), -deci
"i"#fim
lim f(x) : 0.
tr1tro
Exem,ple. 1) Pentru funclia f(x): sin z, definitb pe R, avem:
li:n sin x : sfn xo (xo finit)

(sau sin x + sin.*o cind. * '> xo).


lntr-adev6r i

* -sinxot:21*"*fl
lsin .l-_.
l,.u#l-.rl,rz,
-.."'V#:lx-*ol,
t deoatece lcos el --< I gi lsin al :< lal oricare ar fi a (fie cd a este masurat in radiani, fie
-1 este mbsurat in grade). Deoarece lx-
cd
xol+0 cind u+ro, deducem cr limsin x:sinl.o.

2) Pentru funcfia f(*) : cos * definit[ pe R, avem


'ff : cos xo (xo!-finrt)
J1T "ot
t
t (sau cos .r -> cos ro cind. * ', xo).
L ln adev5f

| x-t
r c o s , " - c o s :r zollr n l l - \ l l " i
I z t t ' -" -=" "l1' - ' z l " ' t o l "
-..r.ry:fu - t6l,
deoatece fsin al -( 1, oricare ar fi a. O"o*-"""fi- W - rol:0, deducemrl-*"o, fr: Cos!to.

O b s e r v afii. 1" Pentru funcliile f(*) :sin r gi l(*) : .os r


avem lim/(x) -f(xo), pentru orice .zoG R, deci funcliile sin gi cos sint
x+to
continue in orice punct din domeniul 1or de definifie.
2" Ln punctele * - ti - 6, funcliile sin gi cos nu au limit[.

bIe ln : n; * f o. $irul (sin za) este:

t, 0, - 1, 0, 1, 0, - t, 0, ..., l, 0, - 1, 0, ...
dgcj are limitd. Agadar, funcfia sin r nu are 1imit6 ln punctul 1 o. se arat6 la fel cb
1u
nici funclia cos, I1u are limitd ln punctul { co.
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
792

_ _ @, deducem cE. funcfiile sin r gi cos r nll au limita ln punc-


LlJ3td. x*:
" ;4
tul - co.

3) Pentru funclia f(x) :14/ 6sii11iti pe R - {0}' avem

1119_1 : 1.
r+0 x

I n 7li
f n a d e v b rp, e n t r uz € V : l - ; ' z l uo"*

l s i n r -l < l r l - < l t g z l
daci' x este mbsurat 7n' Pentru
radi,ani'. z :p 0, avem atunci

sau:

de untle

I sin z'l
0l : 1 9i lim 1 : 1' ReznltE cE funclia are iimith ln o,
Dar li'n lcos zl :lcos l;t
*+0
qi aceastE limiti este egal5' cu 1:
lsi:r r I
i 1 l l, l : '
r f 0, sin * qi x atr acelaqi semn' deci "-: >0' cle und'e
Dat pentru x eV,

sin z - E-a: 1.
lgz I qi deci1i-
x l t ( l x a j x

:'#, ct ) 0, definiti pe (0' f oo)' avem


4) Pentru funclia fl|
1 0' : 0
lim
fr'+@ 4

l\ * "no 9o: + o c i n dr - + + o ' J '

2
d \ d d d
r

lrl r : n \ r n ) -- ; 2 r t x z - 2 n ' : Z r
; r" d a
, ,"
* -2
PROPRIETATII.E LIMITELOR DE FUNCTII 193

-2 - :l 0
d.eoatece ln z < z, oricare ar fi z > 0. Dar lim
fi4@ u d
I
1 -

Itr x
' deci lim
si
x-a xd

Se spune cA funclia logaritmica ln z uegte mai incet decit orice putere cu exponentul
strict pozitiv.

Propozi+ia 2. Dac[ funeliile ,f gi g slnt ilefinite pe E, daci


limg(r) : +Jo gi ilaefl existfi o vecinfltate v a.lui ro, astfel incit sI avem
limf(x):
fG)>-g(-rr) pentru oric,e x € Z n E, x * r0, atunci x4x6 +oo'

lntr-adevlr, daci fr* ) fro, (** a V n E, xo $ )cs),avemf(tcft))- g(x")


91, deoarece g(x,)
-* * -, avem f(x*) -> f oo, aclicl 1im f(x") : * -,
*frtfr0

de undelim/(x):lcx:,'

t;'
Exemplu. Pentru funclia f (4 : ct ) 0, definite pe (0, f co),

Iim --:
tco
fra+@ tl-

F o o ,c i n d x * +"o),
l*" -=-,

deoareceez> z, oricarear fi z. Dar lim l!-.1"" *o qid.eci lim **.sespune


r++q Z & t "": f r ) + @ *:
*
cE funcfia exponenfiatri er creSte mai repede clecit orice putere cu exponentul sttict pozitiv.

Fro p ozitia 3. Daeil fune{iile f ;i g sint tlefinite pe E, daei


limg(z) : -oogi itaei existil o vesinfltate V a lui ro, qstlel inoit si avem
-oo.
/(") <g(r), pentru oriee x QV OE, x f xo, atal.c,ilim f(x):
intr-adevir, dac[ x* t frs, (** aV n E, xo f xs), avemf(x*) -{g(rJ.
gi, deoarece g(x*) - - oo, avem -f(x*) -, - @, adicd lim f(**) : - 6,
trfi+to

de u n d e l i m " / ( x ) : - o o .

13 - Analiza matematica, Yol. I


L94 LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE

4. Operolii cu-func{iilecore ou limitd

F i e f u n c l i i l e: fE + R g i g : E + R , 9 i xo rLn punct d.e acumulare al


mullimii E.
Teoremi. Daei tunefiile / gig au limite in punctul zo (finite sau
infinite), atunei :
1) Daei suma limitelor are sens, funeliu | + g are limitd in ro gi
* e@)):Lim,I@) + lim s@)
:rn,(f(*)
(cazal exceptat: limf(x): + oc, lim g@): - oc).

2) Daei produsul limitelor a-re sens, funelia fg are limitil in ro gi


1imf(x) e@) :lim
fi)Io
f(x) ' tr4ro
tim g(x)

(cazal exceptat limJ@): 0, 1im lS@) l: * oo).


fr4fr| fr-to

3) Funelia af are limitfl in *0, orieare ar fi a e R qi


lim af(x): oc. lim f(x), dacd.d,+0

gi lim0.f(x):a.
a4tro

4) DaeEraportul limitelor are sens, funefia I arellimitil in ro qi


c
um f(x)
,r--_ f(x) i1^o

ii9"it.l: u- ,k)
1) iim s(x) : r, ,;;;lf@)
(cazariexceptate: l: 1imI s(*) l: * *).
Nluo r4U6

1im g(r)
5) Dae[ f >0 gi ilaei puterea lllm f(x))'-r" are sens, atunei funefia
It te limiti in ro gi &)fr6

lim g(t)
lim f@)a"t: flim .f(*)7"'""
N4fro t}zo

Fie a:limf(x) gi b:limg(x). Fie xn-*xo, (xneE, nn+no).


fr+fro r4to

Din ipotezd, rcztltl c6,f(x") + a gi g(x*) + b.


I '

PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCTII 195

Dach"a * b are sens, atunci f(*") * g(x") -+ fl + b, adicL


l i m l f ( x . ) * g ( r " ) l - a * b , d e u n d elr'xo
t m f f ( x )* S @ ) l : a * b :
hn4xo

: 1im f(*) -f lim g(x).

CeLela-itepulcte aie teoremei se demonstteazl' la fel'


ot,selraiii. 1 o D a c l r a p o r t u l l i m i t e l r a f e s e n s ,i n s e a m n S _ c l
lirr gf;i-:C, deci'g(") +0 pe o inireag6 vecinitate Y nE a lui ro, deci
j-ii

raport.d i.,'ncgiilorleste d-efinit cel pufin pe Z n E, iat ro este punct de,


5

1164') '
acumrlare al acestei mulfimi, deci are ,""5 x'to g\x)
1im g(r)

De asemenea,dacd. llim f (x)f'"oare sens, atunci sau 1im f(*) > 0


t 4fr|

saulim f(*) :0 9i1im S@) > 0


;iiimg(z) este oarecare(finittrsauinfiniti), l 'fio c'*o
Lixo

(finitd
' sau f oo).
ti
t tn primul c&2, avenr f(x) > 0 pe-9 vecinltate V O E a lti xo, d-eci
-t fu"clia/firr", altinita cei irulin p; tz n E, ;i deci limita sa in punctul
i - "il are
.f - sens. . "st"
iI i;;-doilea caz,avems(K)> 0, peovecinitate V nE alui ro, deci
r""cgia-7i"1ir.'l :este d." ur"m""trea definite pe V O E qi deci limita sa in
,ro are sens.
tt) - precizdri:
2' ln cazul cin,Jlim S@) 0, se pot faee utmdtoarele

I
a) Dzci.g(.r) > 0, pentrd .r f xo, at,ttr.ci *co.
*"rf_t:
1
p e r - L i - r r, ' I zo, etittci::r"f@: -cc'
b) DacS g:,2) <'J,

futr-arleyhr, xo, (xa € E' ,tu I


dach, xn+ xo), afitci g(tt") + 0; clacb c1t*\ > 0, atunci
l r -"o'
-;-- + iar dacd g(tp) < 0, atunci;;l-
+co.
c@) I \xn)
I
'1." :0 pentru x I xo, atunci lim **'
c) oacalr!)"s@) qi e@) l0
W@t:

Intr-adevir, liln I : 0,ti lT@)l > 0, pentru ti I xo'

"lc@) I
Reciproc, d,ac/alimols@)l : f co, a"turci ':':" O'
,,,A:

intr-aclevbr, ti- !:0, deci li- L:0.


1:, n-r" lg(x)l r+zo g(x)

3o Mu$imea ff (E, xo) a funcliilor definite pe-E, cate au Limit6 finitd inro,este o
algebrd., d.eoarece s,,m^, prodtii,,l;i produsulcusc-alari, efectuate asupra funcliilor d'in aceasti
-"ulti**, ne conCuc iJ funclii care fac parte din aceeagi mulfime'
r.96 IJMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE

Dacd notHm +0 - lim f(*) pentru / e g (E, zo), avem


tr+ro

z(f -r s): z(f) + z(dE (aditivitatea),


L(uJ) : afgl (omogenitatea),
LUs): r@z(s) (multiplicativitatea).

Aplicalia L: ff (E, xo) + R este o functie liniarb (aditivd qi omogend) qi multipli-


cativd pe algebra &(E, xo).

Din teorema de mai sus rezult5. de asemeneacd:


6) Funelia -.f arc Iimitil in uo gi
lim (- f(*)) : -rimf(x).

7) Daed. diferenfa liuritelor are sens, fnne{ia J-g arc Iimiti in ro gi


lim (f(x) - s@D]:LLm f(x) - lim g(x)

(cazalexceptat: ffi: ln" J@): g(x) : + ".).


:ry
Pentru denonstrareaproprietiiii 6) se aplicl proprietatea 3) cu a: - l.
Fentru.a demonstra 7) se aplicd apoi If gi 6f.
se demonstreazl.prin-:."ot"r.1a ci proprietlfile 1) gi 3) rimin valabile
pentru mai multe funclii fr,fr, ...,f* care au limite'in xlo:
l i m l f,(x)* f,( x) + ... * f.( x) l _Lim f,( x)* timf,( x) *... +
fi4ro r4tro

* lim f"(x);
fr-*o

. . .f"( x) ) :r im4,@) .r imf,( x)...Limf*( x) ,


l i m [f,(x) f"( x)
t-ao 54ro r1fro rlro

daci suma sau produsul limitelor din membrul drept sint definite (au sens).
trn particular, din ultima egalitate se obline:
llm lf(x)) : Lttul@)l (n e N).

c o r o I a r. rlaei 0 $i daei g esrendrginiti pe o veeinf,tate


:L-TfQt):
a lui rn, atunei lim J@)g(x) : 0
f4Io

F i e Z o vecinbtate a l:ui xo pe care g este mi;tginitl", gi fie l14 ) 0


astfel ca

le@) | -{ Jll pentru n e V.


PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCTII t97

atunci
l f @ )s @ ) l : l J @I)l g ( r )| < M l / ( ' ) |
e i 1 i mI ' I i f @ ) l : M l i mu1tro
lf(x) l:0, deunde
t)tr

ltmJ@)s@): 0.

5. Exemple

l) Pentru orice polinom P(x) definit pe" R, auem


: P(xo) (ro finit).
l\T"P(*)
i
I
1
(orice polinom este o funclie continua in puncteleldomeniului sau de
i definilie.)
1-
-t.
lntr-adev6r,fieP(ll):dn*n*an_fn_7+...-+a|r+a'9.Tolitermeniisumeiau
iimite iinite in ro, deci

::''r't
"'rraoa
ti-itelor
:
+Y:.:'
are sens gi deciiP(.e) are limitd in zo :

: :,:. . )''ll,',',"
".?;'"i)l-r:::"
2 ) P e n t r u o r i c ep o l i n o m P ( x ) : & * x n * & , - t % n - t + ' ' ' I a t x I a r ,
deJinitPe R, an$0, aaetn
llm P(x) : an (* co)", lim P(*) : n,(- *)"-
t-+ 6 t4- 6

Alem,p€ntruu10,

P ( x:; , ' ( o n+ o , - ,fr} i : 1 ' + ^ , # * " ',),1'


\ ,tt''

: o, (,4 € N), suma din parantez1 are limita an I G


Deoarece im 1 : iirn I
rn+ q Jlh r-- o xh

,uo"!?.n": (+a)n,*11::*: (-cD)". Rezulte ch P(x) are linitd in]puncteie +co ql -oo

tl
:,lY:" * o*-,t- + o "")): (+@)n' d,n;
,\.rt,) ;]i^,f.on
( 1 l'\
+ oo-'- + " ' * o"V): (-o:)n ' an'
,]:::t.t =]':,* ;]:_^. lo"
este egal6 cu limita teflrenului cu
agadar, in puuctele + co si - co, limita unui polinom
gradul cel mai mare.
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
198

are l'irnitd'Antu-unpunct xo i'nlcarenu se


P .,
3) Oricefwncli'eralionatd'P-
Q@o)+0' ;i
nucmitorul',
amuleazd.
p(*)
li^ :Pl*o). .
91*1 Q@o)
"*" -din
punct d'oineniul shu de
(O funclie tafional|" este continui in orice
definitie.)
: P(xo) 9i lim,Q@) : Q@o) l0' rezt,:'LS":
lntr-adevdr, deoarece
)::,'(*)

P(x\ )\,^'(') P @o)


1:6 -

)lL"e@)- rime@) Q@o)


r+r1

) i e g * r : ; f f i ' & n * o ' b*+0.


4F
n < I,n,
a) Dacd. : o.
):T,# ):y*u^ ,:
n : *,;]T*H --,t:*'#: n
b)Dacd.
oo) r - m , e) n- m
c) D a cdn. > ,141,
:#- #: ;ft ,tiy- ' #: ;t-
x10, avem
lntr-aclevbt, Pentru
1 l j
_+...+et;n)
: L.ntu\,
I 1 l xtfr
pO\t 't \, t
b n _ t -- I -' t --h" ^ - l
xfr lb,^ * xn)
\ ^
fr

unde I 1
-T @0
an ! aa-1- * . . . _
x"
Dt u\ -
1 1
b**b*-r-+'-.+oo-"n

4a
R(r) :- u
Averu: lim R(tt):lim vlr
I
fra+a r+-@

2tfl 1
Dacb n < ?1c,a\e7xt :
7 ;*-
gi cleci
o'
:#-#: .'::-L**:
,t. nflr'fi '#:o'#:o'
deci

*-+q Q\x) xa-a V\t6'


PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCTII 199

1ft
-: : 7, deci, Pentru z :P 0,
Dacd n : r4o,a\erlr

' D\ ^t *' \
--
"p\t ^u t) '
QG)
de u::d.e
.. Plz) .- P(x) an
[ m - : u m - - - l
z-1a Q(x) r - - * QQ) b,,

i't
D:,:i r; > r;, eie= !*^: *n-^ ca 7t - mj> 0, d'eci

frfr Nn
(+cD)n-'n
ut,jT, -: (-'')n-*,
,l:T*V:
)- -.-:-
P('):
ri^ rim {n^ o ( n \ : ? (- u o . , - *
91x1 x+l q lm r'+@ bn
"-a "
91
P-9:
1i^ n- \* n n ^ R ( x ) : ?b n ' { - * 1 " - - .
t'-* Q@) r'-o
^ "-q
l,
5) Fie funclia ralionaldryctefittitA fe R, si xo o rd.ddcind.a. numito-
* lrilui, Q@) : A. Dacd ! ;i q-stnt ord'inelede tnwl,tiplicitatea|'erd.d,d.ciniixr,
vesbectt'"tlentru P ;i Q, a'uer,
P(') (n - xo)PPL@)

Q@) @- xo)eQ,@)

unde p Si q stnt notmelenaturale s & u 0 , i a r P r ( x ) 4 0 , Q t @ o )4 0 .


a) Dacd.p ) q, avem
P(')
1im :0.
r-xo Q@)
b) Dacd p : Q, aD€i1x
n'*)
- ,r,-, Pr(x) Pr(tto)
lim " l1m
*-4 Q(x) r-'oQ1(t) Qr@o)

c ) D a c d! < q gi q-!:2k, keN, aaem


r <. P(x) 1 1. P r-('x )
s- llm r: cc llm
f
r-ro Q@) *uxoQ1(x)

d ) D a c d .f < q ; i q - ? : 2 k - 1, h qN, aaern


1: , P(x) Pt(x o)
I l m r : _ o c
rvx" Q@) Q,?o)
.. tD rt r-r'\ : - 1 - o, c i D 1, \-4, 0 , f
]lm
*\"" 9(r) Qr@o)
n
deci fwnc[ia!-nu are limitd i.n xo.
a
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUiTATB
200

@- nol?
daci" p > q' @
- tro) p-q'
Intr-adevbt,
i;Jo:
deci
(n - ro)P

f i " - 1 -* * s o : o '
(x - tlP
D a c d a : b' ', - = t .
(r - xoY

(x - xo)? I
Dach" P < q, a\en' _--r^lr:
_ -
1r @ h)r*

ln acest caz:

rim --l-E: *'


'1--10-o; tim :-
''!i' : (ta)a-v,
x/to (x - xole-an- i" - xo)|-P

iar d'ac6" p - q:2h - 1


deci, dacb P - q:2h, limftelelaterale slnt amtele egale cu aco'
este { co'
limiia la stinga 6ste - co, iat limita la clreapta
2 l t
b 'l l l m - : L.
xao sin' N
x l
lntr-adevbr, pentru ,+0, avem-;--x: 9i tleci
-
"t
fr

x l l
Iim -
'+0 siu n n I
li^ "'o
x+0 t(

n :*"8-!:1'
!1 . x + 0, avem
lntr-adevdr, Oentru z e (- 2 o l '

r a " sinx 1
cos ''

deci

timV: tim Y . l i m c o sx : 7 ' c o s o: l.


/ *+0 )t xa$
ra}

)l 1
d )' l1m t-: L'
rqjtEfr
? l X I
' -l , n l0' avem -
d e o a r e c ep e n t r u * F _ l - 2 ' 2 ) ' " ' - ' t g x t g r
\
fr
PROPRIETATILE LIMITELOR DE FUNCT]I 201

9) Pentru xo + (2k + l) ; , k i,ntreg,auem


tim tg x : tg xo.
a4xo

(Funclia tg * este continul in orice punct din domeniul s[u de defini]ie.)


lntr-adevbr, Iim sinz : sit zo qi lim cos .# : cos xol0'
t4lo
fr, deci
lim sin z
sin x r+*" sitt xn
- :-- : - :
Xm lg x :lim tg xo.
*+uo r+ro cos n cos fro
f;:r:""'t

Observaf ii. lo Dacd xo: (2h + 1):, funclia lg x are in zo limite latctale

infinite, 9i difedte, deci nu are limiti intr-un asemenea punct.


De exemplu, lim tg x: *oo, Il'nr tg fr: -co.
r./l Z r\t -

2o In punctele +.o ti -co, funcfia lg x nt ate limite'


J,;
lntr-aclevfu,lltind xn:'-nn I elY:, avem ,rn+ +(n, iar gitul (tg xn),
I
- 1 . 1 .- 1 , i , . . . , - r , ' , . . .
nrr ate lirnitb, deci tg ft ta are limitb ln punctul {co.

T < u 1 n d*.n : -nn + (-1)*:, .vem 5n4 - co, dar girul (tg xn) na ate limitd, deci

tg ,( rl . are iimitb in - co.


0,

10) Pentrw xo =f hn, k i'ntreg, &ae?n".


lim ctg x : ctg xo.
f,4lX

(Funclia ctg x este continud in orice punct din domeniul sbu de definilie.)
lntr-adevdr, lim cos * : Cos fro, lim sin r : sin xo I 0,
tlto

deci:
cos I cos .r^
lim ctg x: lim -- : ctgxo.
*4fr0 *-ro SLll X S1I7 Io
ll-
Observalii.1o Daci fro:hn, funclia ctgx are in *o lirnite laterale infiaite,
dar diferite, deci nu are limitd in zo.

De exemplu, lim ctg x : - ca, lim ctg 'r : J- co.


rVo ,\0

2o ln aunctele -f co si -cc', funclia ctg x nu are limite.


1
ti ll) Pentru Junclia f(*) : (1 * x)' definitd le (- 1, 0) U (0, * *)
a.aeln:
1
lim (1 * x)* : e.
r)O
I.IMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
202

6. Limitele funcliilor co1glle


-' R 9i funclia compus[/ o ui E + R'
Fie funcliile u: E -' F ; f:F
(f " u) (x) : J@@))' Pentru x a E'
lui E Si uo un punct d'e acumulare
Fie *o un punct d'e acumulare al
a1 1ui F.
lco'
Teorem6. Dae[ l i m u(x) : uo, dae6' u(x) + uo penttn eG*
compusl f o % are limiti in ro gi
gi itael tim"f(u): l, atunci fune-tia
lim f(u(x)) : rim f(u) '
t4ro &+uo
fr* * xo)'Notincl un: u(xn)avem
lntr-adevlr, iie xn n xr, (x* aE,
u(i*1 -' uo' adicl'lr* + Ms' (u* eF'
:''t'!"s''a,Yrern
w^ * Mo'Deoarece:::"if-l
: 'l" adicL f(u(x")) -> l' sau
un * rno). Deoarece-ii^"71"1 l, avem l@*)
: l''
lim f(w(x*)) - 1,,de unde 1im f(u(x)) *'Xn
Ifr-xo

schematizaastfel: clacb 5+ xs'


Observaf ie' Rafionamentulde mai sus se poate
atrncii(r) n uo Si deci f (u(x)) + l'

1' Daef, darl6'uoaF qi ilaeillimf(w):


Corolarul 1t:"'(*):Ito'
: f(uo), atunci
lim f(u(x)) : /(lim w(x))'
fr-xo *4ro

u(x) : u(xo): ao 9i f,ac*


C o r o l a r u l 2 . Daed zo e E, daefl lim
Itm f(u) : f(uo), atunci
ta4uo

tim J@@)): f(u(xs))'


t4ro

1) 1im+"1:
Exembl,e. ^ Ail
", (P + 0)'
l{
*4v r

56 punem u(x) : ux, deci lim' u(x) : im ux : 0


x+0 X+0

(sat u(x) + 0 cincl z + 0)' Afunci :

g-31 _ usin ax _ nsY.u(,),


p,( I ux !u(x)
deci :
sin ax u -. sinu(x) d' sinu
:-lim "
Iirn---:-lim
r+o Px 9;l u(1) I u+o u P
FUNCTII CONT]NUE

a x- a f i - t s n n: r8':
'2' \; ; l. i m t s I tim u I (B+o).
Bx g;-o d* 9w-o P"

3) Fie funclia uiE -> R, gi xo un punct de acumulare al lui E.


Dacd lim u(x):0, 9i daci u(x) * 0 pentru fr =Ffro' atunci
1

tu y:"(t*w(x))"('):s.
lntr-adevEr
l 1

lim (l * u(r))@: lim (1 I u1; : ,.


*+rf| ilao

4) Fie funcliile u,v;E + R, gi xorTn punct d.eacumulare a1 1ui E.


: A
DacE im u(x) - 0 gi w(x) t' 0 pentru x =f no, gi dac[ Iirn w(x) tt(x)
14fro

(finit sau infinit), atunci:


,l lim (1 * w(x))'w\: se.
tr4frc

lntr-adevEr
I I 1u(r\a(t)
:
(r ! u(x))o(x\ ftt + ,t4fT) )
Dacd * + xo, atunci u(x) -> deci
-A'
I
{,
(l t u(x))"E -> e qi deci (l -y u1x11'l'\-' te'

$ 4. Funcliicontinue

1. Definilio continuit6!ii

Ir
in paragraful precedent s-a stud.iat comportarea unei funclii ;f in
iurul tnri puict xo, car.eeste punct de acumulare pentru muJftmea. ,{ pe
'care
este a6tinita/.-punctul xonu aparline in mod necesar.luiE,5i chiar
dac| xo e E, valoarea funcliei in punctirl xo rrlt este luatd in considerafie'
in acest paragraf se studiazi comportarea {unc}iei f "y.numai in
jurul 1ui xo, dai. gi in ro, gi anume se compar6 valoarea funcliei in zo cu
iralorile sale' in princtele vecine c17fro. Pentru aceasta,este necesar ca func-
lia f sE fie definitb in xs, adicL xo e, E-
Problema care se pirne acum se poate formula astfel:
Fiind datl o functie f : E -. R gi ro un punct din E, s5.se cerceteze
dac[, atunci cind r se ipr-opie de ro, /(r) se apropie d.e/(xo). A1tfe1 spus,

q
LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE
204

problema care se pune este dacb, pentru valori ale argumentului z suficient
de vecine c1:-xo, putem realiza ca valorile funcfiei f(x) sL fie cit dorim
de vecine cu f(x o).
Aceste consideralii ne cond-uc1a urmitoarea
s e f inif ie. Se spune eil o funcfie.f j E -+ Reste continuf,intn-un
punet ro din E, dacil pentru oriee veeinitate [/ a lui/(ro) existf, o vecinf,tate
V a lui- xo, astfel ineit, oricare ar li )6QV\E, si avem f(r)au.
in aceastd definifie, Z depinde de Lr. I

Dac[ / este continui in puncttT xo g E, se spune c6' x, este pwnct li


de continwitate al funcliei /. rl

Observaf ie. Definilia continuitdfii este asembnEtoare cu definilia limitei Exis-


td tns6 9i cleosebirl, datorite fap'uului cd in clefinilia limitei se impune concLifia * 4 xu, ln L,i
timp ce in aleffuilia continuitdfii aceastb conclifie nu se impune.
ln tlefinilia limitei, zo este punct de acumulare pentru E, dar nu aparline in mocl ne-
cesar lui E.
De exemplu, dacE E : (a, b) , se poate consiclera limita funcfiei in punctele r r : a 9i
xo: b, chiatdaci a: -d) saub: *co.
ln definitia continuitdlii, x o apatFine lui E dar nu este ln motl tlecesar punct tie acumu-
are pentru E, ci poate fi gi punct i,zolat al hi E.

Probl,enoacontinwitd.lii mw are se'nsi''n pwnctele in care funclia nu este


definitd; definilia continuit[fii nu se poate aplica in aceste puncte.
particular, problema continuitllii'al nu se pune in punctele f oo-
in 'd"o"r"""
9i - oo, 6&neniul de definilie unei fuiclii este format numai
din puncte finite.
ENenopte.1) Pentru func,tia f(x) :Itt r clefinitd pe (0, f co), nu are sers ptoblema
continuitEtii in punctul 0, sau in punctul -1,
2\ Pentrr frrnctia f(x) : - clefiniti pe R - {0} nu se pune problema continuitdfii
in punctul 0.
: -
3) Pentru funcfia f(x) tg x definit1. pentru r I Ph + l ) , ft lntreg, nu ale sens
z

problemacontinuitalii in punctele -4r, -


; ; T
Definifia continuitifii, dati mai aplicb fdri nici o moclificare pentru funcfii
"or,- ""
f : E + F, oricare ar fi spaliile topologice E gi F.

Dati. fiind asemenarea dintre definilia limitei gi definilia continui-


tdlii, o serie lntreagb de proprieteti a1elimitelor remin valabile 9i pentru
funclii continue, gi cu acelea;i demons1.rafii,cu singura deosebire ce nu
se mai pune condiJia x f xo.
Dim mai intii citeva propozilIi care dau conditii necesaregi suficiente
de continuitate, gi al cdror enunt poate fi luat ca definilie a continuitdfii.
Propozitia l. Func[iaf :E +Restecontinuiin punetul xo?P,
rlaei gi numai daef,, pentru orice |ir x*-+xo, xn Q E, avem f(x") + f(xr).
FUNCTII CONTINTJE 205

observa!ii. lo lrr aceasta propozifie este Suficients6 presupuleT.c6 pentru


orice sir xn+ nn x*€E, qir"itftril ate limi^t*' Rezulti atunci cb toatesirtxile(f(xa\) ataceeagi
limitl, Ei'"o.t-L i(xo), oticate ar li 9iru1 16+ )ts'
a&
FaptulcStoategirurile(f(ln))auaceeagi-limitEsedemonstteazi'cagipentfulimite
a" f"""tii"?a#."-"i'1r""-";4aili" xol Faptul c6- aceastS-limitl comuni este /(16)
'dL !01 averl' nn'+ xo qi f(x"\:/(zo)' deci
;;t;kr faptul .a, i""i." qirui coniiant-r-Jtro,
f(r"\ +f(x).
numai in acele spalii
2. Definifia continuit5fii cu ajutorul .qirurilor se poate-aplica
topologice, in cate topoiogia'se poa'e defini cu ajutotul girudlor'
&
P rop ozi1Yia 2. Fune{ia/ : E -+ R este continuainpunctul tc|QE,
- I (e)>0
daei gi nuiai ilaei, pentu orice numar e >' 0,existil un numilr I
asrfel ineit orieare ar fi xaE etlx-xol< 8, sf, avem l/(r) -/(,Jl < t'

Pentru d.emonstrafie, se folosegte definilia continuit[fii, linind seama


de
de faptul c[ *o gi /(ro) slnt finite, deci vecinlt[file lui /(ro) se pot lua
pot
for*a U : (f(xo) - a, f(xo) f e) cu E > 0, iar vecinitdlile 1ui '0 se
Deoarece Z d'epinde de U'
lua de forma V: (xo- 8, ro f 8) cu I >0'
cu * - *o < 8,
rczu7t|,caI depind.e'tle Condilia % eV este echivalentd | I
". -
iar condifi" f{*) € [/ este echivalenti ct lf(x) f@o) | < e'
o b s e r v a f i e . D e I i n i l i a c o n t i n u i t E l i i c u e g i S s e a p l i c E r r u m a i l nmodulul
a c e l e s (sau
p a | ialti
l
aclunare' 1in grupuri) cit,9i
topologice ifl care ,-ro aJilit iEt operalia tle spalii vectoriale)'
-J"r"i"i, di e*Lroplo norma in
;Ai;"";;;topti"ta1u"
definilii cu
sint utile gi urm5toarele doui propozifii, in care se dau
{ vecinit[1i gi cu e sau 8:
numai daef, pentru orice vecinitate [/ a
/ este eontinuil in ro daef, 9i
pentru oriee
lui/(ro), existfl un numlr 8 ] 0 (eare depinile rle u) astfel ineit
x e E c u l t - x o l 1 8 s i a v e mf ( x ) e U '
f;estecontinuilinrgdaeiginumaidaef,,pentruorices>0existio
voeinHtate Z a lui ro, astfel ineit

-f@t)l< e, Pentru oriee xaV'


ll@)

P r o p o zi,ti a 3. Ofunelie f : E +R este continufl in orieepunct


izolat al domenitrlui ei ile definilie.

Fie ro un Puncf, izoTat a|fui E


n[tat'e V a'hti ro astfel ca V fi E :
niltatea Z conline toli termenii girulr
ei. Existd deci un numlr N, astfel in
deoarecexnQE, rczlt7t| cd xnGV
n )- N avem f(x,) : f(xo) 9i deci /(r
ales arbitrar, reirt7t6. c[ / este continui in xo.
LIMITE DE FUNCT]I. CONTINUITATE
206
tilit{' A.: {"':(n' :"'n1}'atunci E este
Exemple.l) Dace mullimea.E.est3 <lefinitd pe- E lste continud it orice pttlrct
a" cilrice fuficlie
formata numai din poo"." iiiriJ,
din B.
pe mul{imea N a numetelor naturale' Deoatece
2) Un qir (ar) este o funclie delinit6 cd otice gir este o funcfie conti-
murtimea N este formad;#;i[i";"""t"ir.ri",'i-."ite
.b/'
iria'i-*ltt poi.t n dilr clomeniul sbu tle clefinilie

pentfll E' 'atunci are sens atit


Dacd xo€ E este punct de acumulare
problema t:"-;;, ;tt";i"pt"b1"*i ti*lt"i in xo. ln acest caz,
"ooti'oitiiii se poate formula cu ajutorul limitei :
5;iffid";"Ti""itaiii
-> R este-eontin-uiintr-unpunctde
Prop ozi ia &'Ofirne{ie/ :E
funclia are limitd in ro egal[ cu /(*J :
aeumulare xoe.EOu"X gi numai dali
It f(*) : f(xo)

(sau'f(x) 'f(xo) cind n -> fro)'


continue ln xo' Aceasta inseamn[ c6
pentru
f(x*) ' f(xo)'tnfparticular'
zm -"t"-
,0, de asemeneaf(x*)'t f(xo)'
ctul ro:

lim f(x) : f(xo)'

: J@o)9i si arhtlm c' / este


Reciproc, sd presupunem c[ lio_ f(x)

continub in x6. Aceasta inseamnb cd

6" in xo.
in96/este
ro poate fi infinitb' Dac6
observa!ii' 1'Limita-funcfiei.in.,punctul are nurnai valoti fir:ite)'
a""i fftifiit""lt""E i-iunc.tie
continu', aceastd U-rrU *t"ii}.l, "rt"
2 o . I n c a z u l c i n c l m u l l i m e a E n u a r e n i c i u n p u n c t i z o l a t , . ettei
n u ncleiinilii''cu
l u l p r o p o z i l i evecinbtali'
i4poatefi cu 91ruf1'
echivalentS ir"i.rt"
luat ca tlefinifie a continuitd1ii, ""
sau cu e Ei 8.
fi mai
aceste definifii' duP[ cum va
'onamentelof'
ui de integrabilitate a7 1ui Lebesgue'
decon-
cr ProPrietatea
rui::*ru:f
-> intr-un punet
F r o p o zilia 5' Funelia J.: E inReste 'contimrX
acest punct este nul[:
tcoe, E daed 9i oo'Jui'Au-"e-o*iluiiu-ta
coy(rs):-0'
FUNCTiI CONTINUE 207

itt xs' 9i fie e ] 0' Existi o vecinl-


Sl ptesupunem intii c[/ este continuS' -
punct x av o E s[ avem I f(x)
tate v altti xo,astfel incit, pentru orice
atunci
-f(*r)l<;' P e n t r u o r i c ep u n c t e x " x " e V n E a v e m

- - < * :''
lf(*')- f(*")l<lf@') f(*,)I- | f(x,) f(*")I ; t
it* de unde
io1(VI E) : stlp lf(*') - /(r")l -{ e
v'€Vl\E
x"evfrE

qi deci
:
ar@o) O E) -< e'
E!,"^,(,
c'y(ro) este > 0 qi indepen-
Asadar. or (ru) ( e, oricare ar fi e ) 0' Cum
: 0'
ad"t a6 e,'r"ez'l'ltdci co7(ro)
fie e ] 0' Deoarece
Reciproc, sd presupunem c[ at@o): 0 ;i
^ l ( x o ) : i \ I , ^ t ( r n E :)0

renildc[existdovecinitateValttixo,astfelincit
, o r ( Z O E )< " .

ar fi x" x" aV fi E'


Deoarece lf(*') - f(*")l -{ o7(Z n E)' oricare
rcznltd in Particular c5

lf(*)
- f(xr)l { e, oricare ar fi x eV A E'

este demonstratd'
deci / este contintd" in xo,9i cu aceasta ptopozilia

Detirritie.Sespunecfiofunclief:E+Restecontinuflpeo
punet tlin '4'
mulfime ACE; ilaei esie eontlnuil in fiecare

DacE'funcliaestecontinuiget'gtdomeniulsluded.efinilie.,.seSpune
orr"ori *ti.i-pf",""i:"ti" f1rd a mai specifica mullimea pe
"""fi"t1,
care are aceastl ProPrietate
Continuitat"t'i;;ft;-,f p" mullimea '4 se expriml prin una din
urmitoarele propozilii echivalente:
l'^wi, existd'
l) Oricare ar fi x a !_gi_oricare ar fi aecind.tatea .(J a !(x).,
pentrw
tJ ;i d'e x), astfel t'nct't
o aecind.tateV a iii'*-(V'd.epind'e-;i"d'e
o r i c ex ' = V O E s d a a e r nf ( x ' ) e u '
LIMITE DE FUNCTII.
208 CONTINUITATE

2) Oricare ar fi x e A gi oricare ar fi girul n,t + fr (*n e E) avem


f(x") + J@).
3) Oricare ar fi, x e A gi oricare ar fi, nwrnd.rwl'e ) 0, existd.wmnurnd.r
8 : 8(e, ,c) > 0, astfel i'ncit pentru orice pu,nct x'eE cu lx' - *l ( D sd
avem lJ@) - f(x)l <
".
DacE A este formatd nrtmai din puncte de acumulare a1elui E, attnci
se poate da o formulare echivalenti cu ajutorul limitelor :
4) Oricare ar fi x Q A aaem 7rm f(x') : J@).
O b s e r v a! i e. Funcliile elementare sint definite pe intervale sau
pe reuniuni de intervale, iar acestea sint formate nwrnqi din puncte de acu-
tnulare. Agadar, pentru funcliile elementare se poate aplica definilia con-
tinuitl]ii cu ajutorul limitei.
Pentru funcliile elementare, limita intr-un punct xo din domeniul de
definifie se obfine- inlocuind direct pe n cE xo;
: f(xo),
)tu tt.l
deci funcliile elernentaresAnt continue tn orice pwnct d'in domeniul lor de d'e-
finilie.
E xetnple.

l) f(x) = c, definitb pe R. Oricare ar fi xo € -R, avem

tt^*"fl*) : : 6 : f(xo)'
)Y"t

2) f(x) : z, clefinitd pe R. Oticare ar li xo g R, avem

: : xo: J@t.
)ynr@) X:,,
3) f(*) : x*, n e N, definitb pe R. Oricare ar fi xn e R, avem

ritL"f(,() :)i:"n* : x(: J@o).

I
-., definitb pe n -
4 f(x\ : n €N, {0}: Oricare ar fi xol 0, avem
Nr

l l
lim -: -.
x+ro 2ln x!

5) Pentru polinomul P(z), tlefinit pe .R, avem pentru orice xn E R,

lim. P(x) : P(xo).


fr-to
FUNCTII CONTINUE
209

6) Pentru funcfia rafionard :


f(i #*, 9i pentru orice so e R, pentru care
v\x)
.{B (to) I o, avem

P(') P(xo)
lim f(r\ : ti^ :- : J\xd'
"'1T0"'' i'-i"e@) O@
7) I@) : *d, a) 0, definiti pe [0, {oo]. Oricare ar f.i xo) 0, avem
$t-
Em f(x) :Lim *d : ,t : f@o).
*4io fr+ro

s)f@: , definitd pe (0, +co). Oricare at fi xo ) 0, avem


*
t I
tt^,"f{*):}y,A: -J\ao).
fro

9) f(*) : a*, (a ) 0), definitd pe .R. Oricare at fi xo € -R, avem


I

Iim ax : azo.
*+ro

10) 1@) :toga x, @ > A, a I 1), definitb pe (0, +co). Oricare ar fi zo ) 0

lim logo * : loga xn.

1!) f(x): sin r, definitb pe R. Oricare ar fi xo g.R, avem

lim sin x : sir;- fro.

12) f (t) : cos .r, definitd pe .R. Oricare ar fi zo € .R, avem

lim cos x : Cosro.


fr)xo

13) f(x) : tg x, definitE pentn:- x I nhtteg.


eh + \i, Oricarearfirol(Zh1-t)!
avem

lim fg x : tg xo.
x+uo

U) f(t) : ctg *, clefinitE pentru z I hzt, h lntreg. Oricare at fi *o I hn, avem

f;:"ttrs:ctgno'

Se va ardta mai departe cb qi funcfiile trigonomefuice inverse slnt continue oe tot do-
meniul lor de definitie.

14 -- Analiza matematicA, vol. I

qdhrwr'
l' !
im*i**ns'
LIMITE DE FUNCTII, CONTINUITATE
270

2, Punctede discontinuitote

Fiefuncliaf:E-.R9ixoeE.Dac[funcfia/nllestecontinuSinro,
punct d'e disconti'
se spune c6.f ested'iscontinu'din xr, iar ro se numegte
continu[ inpunctele izolate a1e1ui E, tn'
nw,iiatea1 funcliei. Deoarece/ este
un punct de acumulare
punct de cliscontinuitate x0 Q E este in mod necesar
pentru .E.
J i n i n d s e a m a d e d . e f i n i f i i l e c o n t i n u i t l f i i , p r i n n e g a l i e d e d u c e meste
cd
numai dac[
funcfia / este discontinui intr-un punct xo aE' dac[ 9i
verificat[ una din urmitoarele conciilii echivalente :
|)Existd.ouecind'tatet}atwiJ@o),astfeli,nci,t,or,icarla.rfi'tlecind'tatea-V
E U (x d'epindede V)'
a ltr"i xo, sd' existe un punct xQV n E, astfel'ca J@)
sd' existe un
2) Existd' un nimdr e, astJel'Anci't, oricare ar fi I > 0'
-/(rJl depin'de d'eB)'
punct x aE cu lx - rol {8 asifel'inci't lf(x) -."\*
girwl' (f(x")) sd'
3) Existd' cet'puli,n wn ;ir xn -+ Kst (** e E) astfll i'nci't
nu aiid. titni'ta/(ro) (eventual s[ nuaibd niciolimitl)'
n) existd',5aw\tu,J@) exi'std'dar estediferi'td'de f(xo)'
|'::"J@';;
5) Osoil ali a f un cli ei in x o est e str i'ct p oz'itiu d'
O b s e r v a ! i e. Discontinuitatea funcf
tinuitSfii. Prin aceaita s-a dat sens discontinuit
aciici numai in punctele domet
"oIeiioriitut"u,
DacL xonu aparline tloneniului de defin:
acest pt
continub, nici cE este discontinub in
d.e clefinifie, qi chiat dacd existh lim (x)'
.i-a"*""i"1-"i
"f
Rezultac6problemadiscontinuitdfii,ca-giceaacontinuitblii,nusepoatepunedecit
din domeniul d'e tlefinilie al funcliei'
p""tt"-p"*i"1e
Exemple. 1) Pentru funclia f(tt):1\ z definitd pe (0' {co) lu are sens si se spund
:
confinoa ai."oitii"al" i,Iti"t"r 0, depi funcfii are limit5 ir acest Ptf.ct (limltt x
"a "st" "io
problema cliscontinuitilii acestei funclii in
: -oo); de asemenea n1l are sens s5 se pune
punctul -1.
pe l0' +oo) are senssb se pund
2) Pentruruncliaf(x): {t i 3:li:l ; ] fia"ti"ita
1n 0 ; anume' func.tia este
problema continuitdlii in punciul 0, deoarece funclia este definiti
cliscontinth in acest punct, deoarece limof@) : -co'

clefinitb pe n - spunb c5' este dis-


3) Pentru funcfia f(-) : {0} nu are sens sb se
+
continui in 0.
t -l
__l pentfu n l0 pe .R este discontinua in punctul 0,
4) F_uncfia f(4 d.Iir1ith
Ilpentruz:o
deoarece deqi este definitd in 0 nu are limitd in acest punct'
FUNCTII CONTINTJE
2r1

5) Pentru funclia f(*) : tS r, deftnitd petltru .r I Qh +l): , & intreg, nu are sens

si se spun6 cb este discontinud in punctul


2
I 7 t
tgz nentru, I
I t pe (0, r), are sefls s6 se spunE
6) Pentru funclia f("):l E defirith
n:-
II fentru
cd este continub in punctul , arrllme, aceastd afitmafie este fals6. De asemenea, af,e sens sE
2
se spun6 cb eaestediscontinui in-punctul I , anume, aceastdafirmafie este adevdratd, cleoarece

funclia nu are limit6 it I'


2
7) Pentru funclia f(x) : x definitd pe R - {0}, nu are sens nici una din urmbtoarele
doud proPozifii:
- funclia este continud in punctul 0;
I - furclia este discontinu5 in punctul 0.

8) Pentru funclia JF): (i ffff ]t! a*rrlit6 pe R, au sens amincloudpropozifiile

-/n urmetoare:
- funclia este contirrud in punctul 0;
- funclia este cliscontinui ln punctul 0.
Prio'a propozilie este fals5, iar a cloua este adevdratE, deoarece fulctia ate limitd ln
punctul 0, anume lim f(x) : 0, dar este diferiti de /(0) : 1.
t+0
9) Pentru funcfia J@) : z definiti pe R, au sens amindoub propoziliile din exemplul
precedent, gi anume : prima este adevdratb (/ este continud in 0), iar a doua este fah6.

Punctele de discontinuitate ale unei funclii se impart in doui cate-


gorii: puncte de discontinuitate de prima spete gi puncte d.e discontinui-
tate de speta a doua.
Un punct de d'iscontinwitatexo al funcliei / se numegte punct de d,i,s-
continuitate de lritna speld, dacl. funclia are limite iaterale finite tn ro.
In cazaT cina niritele laterale iint egale, evident, e1e sint diferite
def(xo), deoarece funclia nu este continui in xo.
Dacd xo este extremitatea stingd (respectiv dreapt[) a untd interval 1,
gi este punct de discontinuitate a1funcfiei/, atunci ,0 este punct de discon-
tinuitate de spela lntii dacb existd limita la dreapta in ro gi este finitl
(respectiv dacd exist[ limit[ 1a stinga in *o gi este finitd), deoarecein acest
caz ceaTaTtdlimiti 1ateral6 nu are sens. Evident, in acest caz J@o + 0)
(respectiv .f(*o - 0)) este diferit de f(xo), deoarecein caz conttar funcfia
ar fi continrl" in xo.
Celelalte puncte de d.iscontinuitate a1efuncfiei, care n11sint de prima
spet5, se numesc puncte de discontinwitatede spela a dowa.
Agadar, r0 este punct de discontinuitate d.espela a doua pentru func-
lia f, dacl, ce1 putin una d.intre limitele laterale (in cazul clnd are sens)
nu existd, sau este infiniti.
212 LIMITE DE FUNCTII. CONTINUiTATE

Exemple.
rtl\ J\n) :11| x p e n t n t r +_0
f/-\ _ , .. .,-
oetlnite pe fi.
pentru / 0

I or,rr"fffi/(0-0i:09i/(0+0):0,darl(O):l,deci0estepunctded.iscontinuitatede
l
I
L
r
I

Fis. 55
Fig. 57
0 d"rioite
pe[-1, r].
^..^-:),^t(')^:
^vem {rl""ui"8. }:1-<
l(u - 0) : -1 9i /(0 + 0)-: r, deci 0 este punct de discontinuitate
deprima spefi.
,. ITd.acdx:-l
s)t(t): < r a.rortd
pe[_r, r].
l._it:";::,
Puactul _l este punct de discontinuitate de prima
spefi.

Fig. 58
Fis. 59
-1) : +I. Aici f(-1,_-0) nu are
sens. prnctul I estepunctde
. Avem,f(t - 0)': r qi itli:-:ili"iiil
f 0) nu aresens.
0
definitd pe (_.o, + .o).
O
n"""t de discontinuitate d.e spela a doua,
uff fto"l""oj"l f ;tt deoarece ,f(0 - 0) : 1,
5)r(t): $ru ;::ff derinitb
perR.
{6 l?l',".Hi
FUNCTII CONTINUE 213

Orice punct este punct de discontinuitate cle*spela a doua, deoatece aceasti funclie
nu are limite laterale ia nici un punct.

{ri"1 d.acdx#o
6) J@) : I z definit6 Pe R'
todacez:o
Punctul 0 este de discontinuitate de spefa a cloua, deoarece "f(0 - 0) 9i /(0 { 0) nu
existS.
Dacd" xo este punct interior al unui interval -I gi dacd limitele laterale
in xu existS. .si sint finite, diferenla f(*, -l0) - f@o - 0) se rr1lme1tes6l,tul,
-fwncliei
- f in punctwl xo.
Daci I-: la, bl, gi dac6/(a * 0) exist[;i estefinit, atunciJ@ ! 0) -
- f(o) se numegae saltdl funcliei / in punctuT q, iar !a9V fQ - 0) existi
9i 6ste finit, f(b) - f(b - 0) se numeqte saltul funcfiei /. in punctul b.
Evidenl,' saltul funcliei intr-un punct de continuitate este zero'
Saltul funcliei poat6 fi zero gi intr-un punc! de . discontinuitate
din interiorul intervaitlui, dac[ f(*o - 0) : f(xo * 0) +f(xo).
F r o p o zitia 1. Toate punetele de diseontinuitate ale unei funclii
monotone pe un interval, f : I -, R, sint ile prima spetf,.
Se gtie c[ o funclie monotone are limite laterale in fiecare punct d.in
-iF domeniul'siu de definilie. (Dac[ extremit5li1e aparlin intervalului, 1a ex-
tremitdli numai una dintre limitele laterale are sens.)
Trebuie sd ardtim cd acestelimite laterale sint finite. Si presupunem
c[ / este crescitoare. Fie K1, %zQ I, x, I x2. Dacd.xt 1 x 1 x2, attnci
l@') --1f(*) --( /(rJ 9i prin trecere la limiti oblinem
-f(r') .-( rim f(x) 4f(xr), "f(r')
--( lim f (x),-( /(r,),
rVr,

adici: f(xr) -.1J@, + 0) --(/(rr) qi J@').-("f(r' - 0) -<


"f(rJ.
Dar f(xr) Si I@r) sint finite, ca vaiori ale funcliei. Rezultl cl /(rt f0]
Si f(x, - 0) sint de asemeneafinite. Deoarecext;i x, au alesefost arbitrar,
rczrltd" ci in orice punct din 1 funclia are limitl 1a stinga finiti (cu excep-
lia extremitSlii stingi, unde aceastl limit[ nu are sens) gi limita la dreapta
finit[ (cuexcep]ia extremitdlii drepte).
Rezultb ci punctele de discontinuitate - d.aci existi - sint d.eprima
spe!a.
Dacd.f este descrescbtoare,demonstralia se face la fel.
Observaf ie. Sb presupunemcd f este crescbtoarepe f. Din demonsttafiapropo-
zifiei prececlente deducem cb daci x, < xr, atttnci
f (nr) -,<I@, * 0) -< "f(2, - 0) .-<.f(zJ.
lntr-aclevdr, aleginil'a € lastfel ca frL < u < trz, avef,i
f (xr) .,< f (tt, -| 0) -< "f(a) :( /(zr - 0) -_</(zJ.
ln particular, pentru otice punct zo din interiorul lui f avem:
f(no - 0) --</(zJ --</(ro + 0),
deci saitul f(xo + 0) - f(no - 0) este pozitiv. Dac6" xo este punct cle discontinuitate, acest
salt este strict pozitiv gi, evident, dac6. x, este punct de continuitate, saltul este 0'

I:{t[rrs,d irrr!l] lllsw0r 4fi1{


274 LIMITE DE FUNCTII. CONTINUITATE

Pq"i^f'9i 1l'sint.doud puucte de discontinuila!9 9i dace *, < x,,, atunci, pe axa Oy,
intervalul lfP' 0),1se aftd sub intervatut U6,, _ 0), f(n;, +'0)1, putiid avea in
.0),f(x,*
comun o extremitate, iar celedoud intervale slnt de lungiine strict poriti"a,

^ tro p o zigia 2. hfullimea punetelor de discontinuitate ale unei


Iunefii monotone f : I -> R este eel mult nrrmdrahilil.

- JoT_ presupune la inceput ci intervalur este inchis gi mlrginit,


I : le, D] gi c[ / este crescS.toare.
Avem
: fl") s.fJ?-+3)s - 0)
fJ.".-0)--(4r.* 0)..-<,(b -< (b),ori-
c a r e a r f i e - - x ( b . F i e a . ) 0 g i t i e n p u n c t e l n t e n o axrt el f i z { f. . . 1 n , ,
in care saltul funcliei este mai mare iau egal cu a:
f(*n* 0)- f(x -0) )- a, i : l, 2, ..., n.
Avem f@n * 0) -_(/(ra*, - 0) sau l@o+, _ 0) _ f@n * 0) )- 0,
i: l, 2, ..., fl.
Atunci

J@ - f(a))- f(x"+ 0) - f(*, -0) : D lf@o* 0) _ l@,_ 0)l +


i:r

+ f,.lf(xo*,- 0)-f(x, + 0)l> trf@,+ 0)- f(x,- 0)l)- na,

de unde, n4f@-J@)-.

Rezulti c5. numlrul punctelor in care saltul este mai mare decit oc
este finit sau eventual 0. Piintre acestepuncte putem considera gi extremi-
t5!i1e, dacd este cantl.
si notim cu s, mulfimea..punctelor ln care saltul este ) I gi, pentru
fiecare numir nattrar n > 2, sb-notlm cu s, multimea punctelor- iir care
saltuleste)1.i aJ-
n
,, :;.
,: * I, .f(x+ o)- f(x -o) > U,
^ 1
S" : {t xlx
,
e t, L <.f(*+ 0) - J@-0) a n-lI, n >_2.
I n - t j '

Din cele de mai sus rezulti c5 fiecare mullime s, este finitd sau vidb. Reu-
@

niunea s : U_S, este formati din toate punctele in care saltul este strict
fr:7
pozrtiv, deci din toate punctele de discontinuitate.
Dar s este o mullime cel mult numirabill, fiind- o reuniune ntmdra-
bil6 de mullimi finite sau vid.e, gi teorema este dernonstratl in acest caz.
Dacd f este descrescitoare, demonstralia se face la fe1.
FUNCT]I CONTiNUE
2L5

Dacd intervalttl I ut este inchis gi mdrginit, e1sepoate scrie ca o reuniune


numbrabilS. d.eintervale inchise gi mdrginite I o, care au in comun, doul cite
doui, cite o extremitate :
,: frJ.
_ Dac[ I _: (o, b],, o> - oo luim I t: lxr, bl , Ir: lo.z, a11,...,
f ,: len,e,_t],... unde (ar) esteun gir strict descrescitor,-asttet ia i*-r.
_ D a c i . I : l a , b ) ,b _ < - F o c , l u l m f r : l a , g r j , I r : l g r , g r l , . . . ,
Io: l\n_t, P"1,. .., unde (p") este un gir strict crescbtoraitfef ia g* -- b.
Dacd I : (a, b), -oo -{ a <b -4 .n oo, lulm
1:l * t , 9 t ] , t r z : l _ a z9, r ] , . . . , I n : l q n , 9 * 1 , . . .
unde (a,) este strict descrescltor astfel ca d.n-> a, iar (p*) este strict cres-
cdtor pstfel ca Bn + b gi dr ( 9r.
rn fiecare interval I*, mrillimea punctelor de discontinuitate este cel
nrult num[rabil6. Deoarece reuniunea unei familii numirabile de mullimi
num6rabile este de asemeneanumdrabilS, reza7tl"ci mullimea puncfelor
de d,iscontinuitate din toate intervaleie (1,) este numdrabild, 9i cir aceasta
propozilia este complet demonstratS.

3. Continuitoteo
relqtivdlo o submullime

Fie funclia f: E -- R, A o submullimea fui E gi xo eA.


i i.e . Se spuneci func{ia/ estecontinui in punetul ro relativ
" I i " t A, daei restrielia
la submullimea fn a lui / Ia A estecontinud ii xo.
Aceasta inseamnb ci oricare ar fi;iru1 xn-> xs, xneA, avem
fo@) - fd@o)'
Dar- pentru n e A, avem fn@) : f(x). Agadar, a spune ci funclia /
este continui in p^unctar xo relativ la submulliinea A, in6eamnd ci pentru
orice gir %n+ fro forrnat din puncte din A, x* e A s[ avem
f(x,) -f(xo).
_ se pot da definilii ale continuitifii relative la A, echivalente cu cea
9e mai sus, folosind v'ecinbtdfile, sau e'gi 8, ;i punind condilia x e A (in
1oc de x eE).
. ?u:." .r.o este .pu1ct.de acumulare al 1ui ,4 (deci gi al lui .E) se poate
folosi definilia continuitblii cu ajutorul limitei:
/ este continui in xo relativ laAdacd"
rim"J1i : f@o),adici daci :f(xo).
l1li;',f(x)
xeA

_ P".g p-o?igie.. Daei /-este eontinui in ro (relativ la E), atunei/


oste eontinuil in zo gi relativ la ,4.
LIMITE DE FUNCT]]. CONTINUITATE
276

lntr-adevdr, dacd / este continud in zo telativ la E, pentru orice gir xn--, lto format
din puncte din E avem f(x*)+f(xo).Inparticular, deoarece A c E, pentru orice gir xo--+ xo
format din puncte din A avem de asemenea /(x*) -+ f (x o), adicb / este continud in rorelativ \a ,4 .
Observafie. Propozilia reciproc6 nu este adevbratb. Funcfia/poate fi continu6 io
zo relativ Ia A,fdrd a fi contitudln zo (relativ laE).

[-l pentru-1-<r<0
Exemplw. J@): I definitd pe E : l- 1, 11, qi A: l0,ll;
I I pentru 0-< z-< I
aeetrr fAQ() = 1, (pentru r e A), deci. fa este continub in 0, deci / este continud.
ln 0, relativ la intervalul I : i0, 1].Totugi/nu este continud in 0, relativ Ia E : t-1, 11,
deoarece nu are limitd in 0. lntr-adevdr /(0 - 0) : - I qi
0) : 1. (Se poate folosi definilia cu limitd a conti-
"f(0 +
nuitSfii, deoatece 0 este punct de acuneulare penttu -D")
-este
in anumite cazuri adevlratd S;
propozitia reciproc5:
t Prop ozilie. Daed.4 esteinterseafia
lui E eu o veein[tate V allui xo, A : E O V,
qi daeil / este contimril in ro relativ la A,
atunei/este eontinuil in ro (relativ la E).
Prin ipotezS, / este continud, in xo telativ la A,
deci oricare at f.i girlul x n -+ x o, x r" e A, avem f (x r) -, f (x o).
Dacd xn este format din puncte din E, gi dacl xr -+ No,
ater:a x*€V, deci rn € I pertru toli termenii, cu excepfia unui numSrfinit dintre ei, gi deci
f(x^)-+f(xo). Agadar, oricare ar lisirul xn+xo, xn e E, aveltlf(x*) +fp(o), adici / este conti-
nu6 in zo relativ la E.

4. Continuitqteqlotero16

Fie funclia f :E + R gi .rroe-8.


Dac[ lubm mullimeA a :E n (-.o,-xo|:{xlx=.E, x4xo},
putem defini continuitatea 1ui f in xo, relativ la submutrlimea A.
Ilef inilie. Se spune ei funclia/este eontinui la stinga in puxne-
tul xo, daef, pentru oriee gir xn ->.ro fomat din punete x* { fro din E, avem
f(x") -> J@o).
DacS in definifiile continuitetii cu vecindt|li satt cu e gi 8, se pune
condilia ca #.\< ,0, se obtin definilii a1econtinuit5:fiila stinga, echivalente
ci1 cea oe ma1 sus.
Observaf ii. 1' Dacb p,: la, b), orice funclie definitd peEeste contin're la stlnga
in a.
Intr-adevdr, d.acd xr+a, frn\< a, 9i x* e la, b), rczalti" cd' xa -- a, deci f(t") : f(a)
9i deci f(x") -rf(a).
FUNCTII CONTINUE
217

. ?|..D.":a E: @' bl, clefinitia continuitEtii ln punctul b este echivalentb cu definitia


continritdt-ii la stinga in punctul b, d.eoarece condifia i* e (a, bl este echivalentb
cu concliiia
ttn e (a, bl qi xn-<b.
{ga{ar, / este continud in b, dac6,gi numai dac6 este continub ra stinga rn b.
Dacd
-3". {o este punct de acumulare a1 mullimii A : E n (_"o, n;l : {n I x e E,
atunci.defini;ia continuit5lii la stinga in-*o se poate formula cu ilirtorui limitei l;
1S1rL
stlnga in *o: f este continub la stinga ]n *0, dacd gi-numai dacd are limita ta stinga in
*o, ega16,c,t f(n):

f ('co - 0) : ,f(".) .IlF*


:
-Dac6'E la, bl' liT,rta.la stinga ln a nu.are sens, deci continuitatea Ia stinga in a nu se
poate formula cu ajutorul limitei. lnsi continuitatea la stlnga in n
totJ"r-"?u;id;;;
".t"
D a c 5l.u i m m u l t i m e a , p = ^ E | ; l x p , + " . ) :
putem defini continuitatealui f in xo iet"ativla'mu$imeaB. {,clreE, x2xo}',

n i $i.e . Sespune ei funefia^/ esteeontinudIa fueaptain pune-


4--r 9_fin pentru
tuf xo,^.dugu, oriee Fir xn + fro f6rmat din puncte x,) xo Oi" A;
avem f(%n) n.f(xo).
Daci in definiliile continuitdlii cu vecinitate sau cu e gi g se pune
n 2no,.se oblin definilii i1e continuitillii la dreapta'in ro, ichi-
ili_dirti"
valente cu cea de mai sus.

,T,1.tEif ufr'"T*.f
",,":1:".::,"rdi
3
?f:i"":.:":m-t#;r"':"":,*r,?lr'?,"pHt;
^uuur., funcfia / este continud itt a, dacb 9i numai dac6 este continua ra dreapta
io ,.
3oDacdzoestepuuctdeacumularealmultimii E : {x I x eE,x}-xo),
.B =
definiiia cortinfutdlii la dreapta in zo sd poate I lxo, *a)
formuia""'I uio#.ot timitei la dreapta
,lfunci
/ este continul la dreapta in xo, d,acE gi numai dacb are rimitd
la dreapta in xo,
egald. cu f(x):

f@o+o):f(xi.

Dacd E : ra' bj. rimita ra dreapta in b nu are sens,


d.eci continuitatea la dreapta
ln b nu se poate formuia cu ajutorul liiliteila-dreapd
r;i ra dreapta in b
I
este totdeauna