Sunteți pe pagina 1din 9

I

LICEUL TEHNOLOGJC MINISTERUL EDUCATIEI


,,MIHAi VITEAZU"
VULCAN

Nr. Inreg ...... ~f ~.f.. ... ./.... 9.~. :.?.f~P.-~


REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ~COLAR
JUDETEAN
,

"EUROPEAN LANGUAGE DAY" - editia I, 2022

Concursul "European Language Day" se adreseaza elevilor din invatamantul gimnazial ~i


liceal ~i are ca obiectiv principal sa atraga atentia asupra importantei invatarii unei limbi straine ~i
de a sensibiliza elevii cu privire la existenta si valoarea tuturor limbilor straine vorbite in Europa,
incurajand invatarea lor. Cunoa~terea limbilor straine este un atuu pentru toti cetatenii europeni ai
secolului al XXI-lea. Sub deviza "Unitate in diversitate", ne propunem sa celebram diversitatea
lingvistica, plurilingvismul ~i invatarea limbilor straine pe durata vietii. Concursul "European
Language Day" se va desfasura in luna mai 2022. La concurs pot participa elevi din ~colile din
invatamantul preuniversitar dornici sa invete nu doar cuvinte noi, ci si un mod nou de a gandi
despre alte societati, ~i chiar o modalitate de a reflecta asupra propriei noastre societati.

1. Concursul este organizat de Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan pentru


elevii tuturor ~colilor partenere care se vor inscrie in proiect.
2. Elevii participanti la acest proiect vor elabora lucrari/proiecte pe temele propuse,
prin consultare cu un profesor coordonator, iar tema aleasa trebuie sa corespunda sectiunii
concursului.
3. Lucrarile pot avea 1-2 autori, iar realizarea acestor lucrari trebuie sa fie
coordonata de catre un profesor.
4. Concursul se des~oara pe 31 mai, iar elevii care doresc sa participe vor trimite
lucrarile pe adresele de e-mail mentionate impreuna cu fi~a de inscriere pana la aceea~i data. Nu
se percept taxe de participare.
5. Obiectivele specifice ale proiectului:
- recunoa~terea importantei zilei de 9 mai;
-descoperirea semnificatiei zilei de 26 septembrie - Ziua Europeana a Limbilor Straine;
-cre~terea interesului elevilor pentru studierea limbilor straine;
- stimularea creativitatii ~i a spiritului critic;
- familiarizarea cu metode eficiente de invatare a limbilor straine;
- identificarea materialelor auxiliare utile in studierea limbilor straine;
- incurajarea plurilingvismului ~i a multiculturalitatii.

Str. Nicolae Titulescu, nr. 43, jud. Hunedoara


Tel: +4 (O) 2S4-570525 Fax: +4 {O) 254570525,
e-mail: liceul vulcan@yahoo.com , website : http://mihaiviteazuvulcan.ro/
11
LICEUL TEHNOLOGJC MINISTERUL EDUCATIEI


,,MIHAI VITEAZU"
VULCAN

Secpunea I - Simpozionul "Istoria ~i personalitaple marcante ale farilor europene"


Condipi de participare:
inscrierea se va face pe baza datelor din fi~a de inscriere. Fi~a de inscriere se trimite
impreuna cu lucr~ea ( document word sau pps) pana in data de 31 mai 2022, in fonnat electronic,
pe adresa de e-mail: europeanlanguagedayvulcan@yahoo.com.
Nuse accepti lucriri firi semne diacritice. Fiecare lucrare poate avea eel mult doi
autori. Nu se vor primi lucrari dopa termenul limiti stabilit
Luera.rile nu trebuie sa mai fi fost publicate. Autorii sunt rispunzitori de conpnutul
lucrarii ~i originalitatea acesteia.

Recomandari pentru redactare:


Tehnoredactarea lucra.rilor se va face in format .doc ~i/sau ppt/pps.
Documentul Word care contine lucrarea trebuie sa fie denumit conform convenµei:
nume__prenume_ denumire.lucrare.doc (denumirea lucrarii va fi prescurtata).
Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm.
Titlul lucririi trebuie sa fie centrat, cu Times New Roman de 14, scris cu caractere aldine
(bold). Numele autorilor ~i institutiile reprezentate trebuie sa fie mpartea dreapta ~i scrise cu
Times New Roman de 12, bold. Autorii multipli vor fi trecuti pe linii separate. Dupa autori lasati
doua randuri libere (Times New Roman de 12) inaintea textului lucra.rii.
Lucrarea trebuie scrisa, sub autori, cu Times New Roman de 12, spatiere la o singura linie
(single) ~i cu diacritice (unde este cazul). Lucrarea va avea intre 1-2 pagini, iar PPT-ul intre
7-12 slide-uri. Este important si se menponeze bibliografia.

Secfiunea II - Concursul "Unifi in cantec"


inscrierea se va face pe baza datelor din fi~a de inscriere. Fi~a de inscriere se trimite
impreuna cu videoclipul pana in data de 31 mai 2022, mformat electronic, pe adresa de e-mail:
europeanlanguagedayyulcan@yahoo.com.
Recomandiri pentru filmare: Filmarea poate fi realizata acasa, la ~coala sau moricare
alt spatiu favorabil momentului artistic. in cazul interpretarii muzicale, filmarea trebuie inregistrata
live, rara modificari sau efecte adaugate vocii.
Concurentii vor saluta in limba tarii alese ~i vor recita sau canta imnul tafii respective intr-
un interval de minimum 30 de secunde ~i maximum 2 minute. Concurentii pot sa foloseasca ~i
negativul imnului ~i sa il ajusteze in functie de dorintele proprii.

Secfiunea III - Concursul "Culoare ~i diversitate"

inscrierea se va face pe baza datelor din fi~a de inscriere. Fi~a de inscriere se trimite
impreuna cu lucrarea ( scanati sau pozi) pana in data de 31 mai 2022, in format electronic, pe
adresa de e-mail: europeanlanguagedayvulcah@yahoo.com.
Luera.rile plastic vor fi realizate in tehnica de lucru la alegere (desen, pictura) in format A4
sau A3, cu tehnica de lucru: creioane colorate, creioane cerate, carioca, grafit, acuarele, tempera,

Str. Nicolae Titulescu, nr. 43, jud. Hunedoara


Tel: +4 (0) 254-570525 Fax: +4 (0) 254570525,
e-mail: liceul vulcan@yahoo.com, website: http://mihaiviteazuvulcan.ro/
LICEUL TEHNOLOGIC
,,MIHAI VITEAZU" MINISTERUL EDUCATIEI
VULCAN

etc. Vor avea Ill colµtl din dreapta jos, o eticheta cu datele participantului (nume ~i prenume, clasa,
~coala, prof. coordonator, titlul lucrarii). Se va avea in vedere originalitatea ~i respectarea tematicii
de concurs.

6. Inscrierea la oricare dintre sectiunile concursului devine valida prin respectarea


regulamentului ~i se realizeaza de catre cadrul didactic indrumator prin completarea (cu antet ~i
nr. de inregistrare) fi~ei de inscriere ~i acordului de parteneriat.
Concursul se adreseaza elevilor apartinand invatimantului gimnazial si liceal.
Fiecare cadru didactic indrumator poate sa participe cu un numar maxim de 3 lucrari.
Nuse percepe taxi pentru participarea la concurs, iar participanfii vor primi diploma
on-line pe email.
7. Evaluarea lucrarilor se va face de catre o comisie formata din profesori din cadrul
Liceului Tehnologic "Mihai Viteazu" ~i profesorii din cadrul ~colilor partenere din proiect.
8. Fiecare membru al comisiei de evaluare, cu exceptia secretarului, va acorda fiecarei
lucrari un punctaj de la Ola 100 puncte, iar punctajul final va fi calculat ca medie aritmetica a celor
4 profesori evaluatori.
9. Din comisiile de evaluare nu pot face parte cadrele didactice care au rude in
concurs.
10. Ierarhizarea lucrariilor ~tiintifice/proiectelor/videoclipurilor/desenelor, se va
realiza pe baza unei grille de evaluare care va avea ca indicatori:

- rigoarea ~tiintifica a continutului,


modul de redactare (originalitate in alegerea temei, structurarea logica a continuturilor,
interpretarea fenomenelor ~i o bibliografie formala),
creativi tatea,
- aportul personal in realizarea lucrarii.

11. Se vor acorda premii ~i mentiuni pentru fiecare sectiune, in conformitate cu


Regulamentul de organizare ~i des~urare a concursurilor ~colare, aprobat cu OMECTS nr.
3035/2012.
12. Potrivit Regulamentului de organizare ~i des~urare a olimpiadelor concursurilor
~colare aprobat cu OMECTS nr.3035/2012, prezentele precizari fac parte din regulament, iar
nerespectarea lor atrage sanctionarea celor vinovati, conform legislatiei in vigoare.
13. Se vor acorda diplome de participare elevilor care nu au obtinut premii. Toate
diplomele vor fi expediate in luna it.Ilie in format electronic.

Str. Nicolae Titulescu, nr. 43, jud. Hunedoara


Tel: +4 (0) 254-570525 Fax: +4 (0) 254570525,
e-mail: liceul vulcan@yahoo.com , website : http://mihaiviteazuvulcan.ro/
I
LICEUL TEHNOLOGIC MINISTERUL EDUCATIEI
,,MIHAI VITEAZU"
VULCAN

Informatii suplimentare:
Prof. lane Timea 0727007337; ianc.timea@yahoo.com
Prof. Kos Daniela 0723242346; dana kos2007@yahoo.com

Str. Nicolae Titulescu, nr. 43, jud. Hunedoara


Tel: +4 {0) 254-570525 Fax: +4 (0) 254570525,
e-mail: liceul vulcan@yahoo.com , website : http://mihaiviteazuvulcan.ro/
Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA I: Simpozionul “Istoria și personalitățile marcante ale țărilor europene”

Ediția I, MAI 2022

Unitatea şcolară___________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)


___________________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________
Nume cadru didactic participant_______________________________________________
Telefon___________________
Adresa e-mail______________________________________________________________

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Clasa/Nivelul Titlul lucrării


1.
2.
3.

Semnătura cadrului didactic,


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA II: Concursul “Uniți în cantec”

Ediția I, MAI 2022

Unitatea şcolară___________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)


___________________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________
Nume cadru didactic participant_______________________________________________
Telefon___________________
Adresa e-mail______________________________________________________________

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Clasa/Nivelul Titlul lucrării


1.
2.
3.

Semnătura cadrului didactic,


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA III: Concursul “Culoare și diversitate”

Ediția I, MAI 2022

Unitatea şcolară___________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)


___________________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________
Nume cadru didactic participant_______________________________________________
Telefon___________________
Adresa e-mail______________________________________________________________

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Clasa/Nivelul Titlul lucrării


1.
2.
3.

Semnătura cadrului didactic,

S-ar putea să vă placă și