Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA SFINTEI

MARE MUCENIŢE
MARINA
LA VECERNIA MARE după vrednicie te-ai sălășluit, cu
cetele feciorești, și cu oștile
După obișnuitul psalm, se cântă: mucenicilor; pe cei ce săvârșesc
Fericit bărbatul..., starea întâi. La cu credință pomenirea ta, și se
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile apropie cu căldură la
pe 6. acoperământul tău, mântuiește-
Glasul al 8-lea. i cu rugăciunile tale, și le cere
Podobie: O preaslăvită minune... iertare de greșeli de la
Dumnezeu, și mântuire, și mare
milă (De două ori).
preaslăvită minune!
Sprânceana cea înaltă, Muceniță Marina,
a celui ce zicea că va prealăudată, nici focul
pierde pământul și muncilor, nici dulceața
marea, la pământ o a desfătării, nici bucuriile lumii,
smerit; o fecioară nici frumusețea tinereților, nu
tânără și cu totul fără prihană, te-au despărțit de dragostea cea
măiestriile lui biruind. O, către Hristos, dorind ca să
puterea Crucii și a Darului! dobândești frumusețea cea mai
Care a întărit arătat toată presus de minte a cinstitului tău
neputința noastră (De două ori). Mire; căreia te-ai și învrednicit,
de Dumnezeu fericită (De două
Muceniță Marina, preamări- ori).
tă, ceea ce în cereștile lăcașuri
4 LUNA IULIE
Slavă..., glasul al 2-lea: ne-au făcut proorocii? Să-și aducă
martorii și să dovedească, să audă
Cu glas de bucurie și cu toți și să zică: «Adevărat! Voi sunteți
psalmi de cântare să lăudăm pe martorii Mei», zice Domnul, «și
Marina Mucenița, că a surpat pe Sluga pe care am ales-o. Ca să știți,
pământ înșelăciunea idolilor, și să credeți și să pricepeți că Eu sunt:
pe vrăjmașul cel împotrivă înainte de Mine n-a fost Dumnezeu și
luptător bărbătește sub nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu
sunt Domnul și nu este izbăvitor
picioarele sale l-a supus. Pentru afară de Mine! Eu sunt Cel ce am
aceasta și săvârșindu-se, la Cer a vestit. Cel ce am izbăvit și Cel ce am
zburat, pe cap cunună purtând, prezis și nu sunt străin la voi. Voi
și strigând: De Tine, Mirele sunteți martorii Mei», zice Domnul.
meu, doresc și a dorului «Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de
dragoste având, pentru Tine aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate
trupul meu focului l-am dat. Să să iasă de sub puterea Mea și ceea ce
fac Eu, cine poate strica?» Așa zice
mă sălășluiesc, dar, în lăcașurile Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul
Tale cele veșnice, unde este lui Israel.
lăcașul celor ce se veselesc.
Și acum..., a Născătoarei: Din Înțelepciunea lui Solomon,
Trecut-a umbra legii, și Darul citire:
(3: 1-9)
a venit; că precum rugul n-a ars
fiind aprins, așa Fecioară ai Sufletele drepților sunt în mâna lui
Dumnezeu și nu se va atinge de ele
născut, și Fecioară ai rămas. În chinul. Părutu-s-a în ochii celor
locul stâlpului celui de foc, a nepricepuți că au murit și ieșirea lor
răsărit Soarele dreptății. În din această lume s-a socotit pedepsire
locul lui Moise, Hristos, și plecarea lor de la noi, sfărâmare,
mântuirea sufletelor noastre. iar ei sunt în pace. Că de ar fi
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea
VOHOD
lor este plină de nemurire. Și puțin
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri
Lumină lină… vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit
Prochimenul zilei pe dânșii și i-a aflat vrednici de El.
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a
PAREMIILE:
primit. Și în vremea cercetării lor vor
Din Poorocia lui Isaia, citire:
străluci și ca scânteile pe paie vor
(43: 9-14)
fugi. Judeca-vor neamuri și vor
Neamurile toate laolaltă să se adune stăpâni popoare și va împărăți peste
și să se strângă popoarele! Care dânșii Domnul în veci. Cei ce
dintre ele ne-au dat de știre aceasta și
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 5
nădăjduiesc spre El vor înțelege mulțimii neamurilor, că de la
adevărul și credincioșii vor petrece în Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
dragoste cu Dânsul. Că har și milă puterea de la Cel Preaînalt.
este întru cuvioșii Lui și cercetare
întru aleșii Lui.
LA LITIE
Glasul al 8-lea.
Din Înțelepciunea lui Solomon,
citire: Toată limba să se miște spre
(5: 15-24, 6: 1-3) lauda cea bună a muceniței celei
Drepții în veac vor fi vii și de la prea lăudate, tot neamul și
Domnul este plata lor, și purtarea de vârsta, toți tinerii și fecioarele,
grijă pentru dânșii este de la Cel să încununăm cu laude pe
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua mucenița cea mare a lui Hristos.
împărăția podoabei și stema
frumuseții din mâna Domnului; căci
Căci, după lege făcând vitejie și
cu dreapta Sa îi va acoperi și cu lepădând slăbiciunea cea
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna femeiască, au surpat pe tiranul
Lui drept armă și va întrarma vrăjmaș. Drept aceea, pentru
făptura spre izbânda asupra ostenelile cele răbdătoare de
vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în chinuri, împodobindu-se cu
platoșa dreptății și-Și va pune drept cereștile, dumnezeieștile cununi,
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
drept pavăză bine întărită sfințenia,
cere de la Mirele Hristos și
va ascuți mânia cumplită drept sabie Dumnezeu să dăruiască nouă
și împreună cu Dânsul lumea va da mare milă.
război împotriva celor fără de minte. Mucenicește pătimind, ai
Porni-se-vor bine-ochite săgețile
scăpat de viforul mării acestei
fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-
încordat al norilor, la țintă vor lovi. lumi și ai ajuns la limanul cel lin
Și din mânia lui, ca o praștie, va al lui Hristos, muceniță Marina,
azvârli noian de grindină. Întărâta- pentru care ai moștenit
se-va asupra lor apa mării și râurile împărăția cea de Sus, unde
îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva petreci împreună cu îngerii.
lor Duhul puterii dumnezeiești și ca Slavă...
un vifor îi va vântura pe ei, și glasul al 4-lea:
fărădelegea va pustii tot pământul și
răutatea va răsturna scaunele celor De-a dreapta Mântuitorului
puternici. Auziți, dar, împărați, și stă Fecioara cea răbdătoare de
înțelegeți; luați învățătură, chinuri și mucenița Marina,
judecători ai marginilor pământului. îmbrăcată cu faptele cele bune,
Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
nebiruită, și prea împodobită cu
și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
untdelemnul curăției, și cu
6 LUNA IULIE
sângele chinuirii, și strigă către Stih: Minunat este Dumnezeu întru
Dânsul, cu bucurie ținând făclia: Sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel
La mirosul mirului Tău am (Psalm 67, 36).
alergat, Hristoase Dumnezeule, Mare este isprava ta, mare cu
că m-am rănit de dragostea Ta.
adevărat și preaslăvită biruința
Să nu mă desparți, cerescule
ta. Că cu fire bine-temătoare
Mire, pe mine de ceata
fiind, și bine-smerită, pe
fecioarelor celor înțelepte! Prin
balaurul cel nevăzut, muntele
rugăciunile ei, trimite nouă
cel mare, pe cel cu minte mult-
milele Tale, Atotputernice
meșteșugitoare, Marina, tu cu
Mântuitorule.
adevărat l-ai prins, ca pe o
Și acum..., a Născătoarei:
pasăre neputincioasă și
Nimeni din cei ce aleargă la călcându-l dănțuiești acum cu
tine nu iese rușinat, Preacurată îngerii, ceea ce ești vrednică de
Născătoare de Dumnezeu minune.
Fecioară. Ci, cerând bun dar, Stih: Așteptând am așteptat pe
primește dăruire către cererea Domnul și El a căutat spre mine și a
cea de folos. auzit rugăciunea mea (Ps. 39, 1-2).
Cuvântului Celui ce S-a arătat
LA STIHOAVNĂ pe pământ, mireasă aleasă te-ai
Glasul al 2-lea: arătat tu, Marina, cu adevărat,
Podobie: Când de pe lemn... cu frumusețea dumnezeieștilor
Veniți toți iubitorilor de fapte strălucind, și ai uscat cu
Mucenici, cu credință să cinstim Darul săditurile necredinței.
pe ceea ce tare a pătimit pentru Pentru aceasta preasfințită
Stăpânul tuturor, pe Mucenița pomenirea ta cinstim, și cu
Marina mireasa lui Hristos. Că dragoste sicriul moaștelor tale
cu haina fecioriei împreună și cu acum îl cuprindem, dar de
a cinstitei mucenicii, trupul tămăduiri dintr-însul luând.
împodobindu-și, ca o Slavă..., glasul al 6-lea:
îmbrăcăminte de aur pe sine și- De-a dreapta Mântuitorului a
a pus, și cu îndoite cununi s-a stătut fecioara și purtătoarea de
înfrumusețat, și acum stă chinuri, și mucenița, îmbrăcată
înaintea Dătătorului de cununi. fiind cu bunătățile nebiruit, și
împodobită cu untdelemnul
curăției, și cu sângele pătimirii,
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 7
și grăind către Dânsul cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru
bucurie: Făclii ținând, la rugăciunile ei, ca un milostiv,
mireasma mirului tău am mântuiește sufletele noastre.
alergat Hristoase Dumnezeule,
că m-am rănit cu dragostea Ta
eu, să nu mă osebești pe mine,
Mire ceresc. Pentru rugăciunile
ei Atotputernice Mântuitorule,
trimite nouă milele Tale.
Și acum..., a Născătoarei:
Născătoare de Dumnezeu, tu LA UTRENIE
ești vița cea adevărată, care ai
odrăslit Rodul vieții, ție ne La Dumnezeu este Domnul..., se
rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu cântă troparul Sfintei (de două ori),
Mucenița Marina, să se Slavă..., Și acum..., al Născătoarei a
miluiască sufletele noastre. Învierii.

Acum slobozește..., Sfinte După prima catismă, Sedealna întâi,


Dumnezeule... și celelalte. glasul al 4-lea:
La binecuvântarea pâinilor cântăm Podobie : Ca pe un viteaz...
troparul Sfintei de două ori, apoi
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,
bucură-te..., o dată. rmând lui Hristos,
săltările trupului le-ai
TROPARUL supus sufletului,
glasul al 4-lea: înțeleaptă Marina, iar
Mielușeaua Ta, Iisuse, prin ostenelile tale,
Marina, strigă cu mare glas: Pe mai tare te-ai aprins de dragoste
Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe către Ziditorul tău; pentru care,
Tine căutându-Te, mă chinuiesc nevoindu-te în tot restul vieții, ai
și împreună mă răstignesc, și ajuns la limanul mântuirii și de
împreună mă îngrop cu Botezul acolo nu înceta a te ruga pentru
Tău; și pătimesc pentru Tine, ca cei ce cinstim pomenirea ta.
să împărățesc întru Tine; și mor Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
pentru Tine, ca să viez pentru Sprijinitoare și acoperământ
Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, îmi ești, ceea ce ești cu totul fără
primește-mă pe mine, ceea ce cu prihană, de Dumnezeu
8 LUNA IULIE
Născătoare; că pe tine te am necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
ajutătoare în nevoi, în boli și în foarte (Psalm 45, 1).
necazuri și pe tine, cea fără Mărimu-te pe tine, Sfântă
prihană, te măresc. Muceniță Marina, și cinstim
chinurile tale, care pentru
După a doua catismă, sedealna a
doua,
Hristos le-ai răbdat.
Glasul al 2-lea: Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa,
Podobie: Când de pe lemn... împrejurul Ierusalimului (Psalm 78,
3).
Făcându-te locaș Duhului, Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși
muceniță Marina, ai zidit lui toată ziua (Psalm 43, 24).
Dumnezeu locaș sfințit spre Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de
folosul tuturor și ai povățuit junghiere (Psalm 43, 24).
mulțime de suflete pe calea cea Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă,
adevărată a mântuirii, dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Psalm
aducându-le ca un prinos 65, 11).
Stăpânului Hristos; cu acestea Stih 6: Prin sfinții care sunt pe
dimpreună, cu dreaptă credință, pământul Lui, minunate a făcut
te cinstim pe tine. Domnul toate voile Sale (Psalm 15, 3).
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
Slavă..., glasul 1:
Tuturor scârbiților bucurie și Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
celor năpăstuiți folositoare, Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
săracilor hrănitoare și celor Slavă Ție, Dumnezeule.
străini mângâiere; limanul celor Și acum..., același glas:
înviforați, bolnavilor cercetare, Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
celor necăjiți acoperământ și Marie, Domnul este cu tine, zicând:
sprijin; toiag orbilor tu ești, Și prin tine cu noi.
Preacurată, Maica Dumnezeu-
lui Celui Preaînalt; grăbește, Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
Dumnezeule (de trei ori)!
rugămu-ne, să ne mântuiești pe
noi, robii tăi.
După Polieleu, Sedealna,
glasul al 8-lea:
POLIELEU: Robii Domnului...
Podobie: Cel Ce Te-ai înălțat pe
Cruce …
MĂRIMURILE:
Pe ceea ce a venit la Hristos de
Stih 1: Dumnezeu este scăparea
noastră și puterea, ajutor întru bună voie, și a împodobit inima
sa cu fapte bune, să o cântăm cu
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 9
bună cuviință, pe mucenița Slavă..., glasul al 2-lea:
Marina, mulțimea credincio- Pentru rugăciunile Sfintei
șilor. Că aceea a rușinat Mucenițe Marina, Milostive,
îndrăzneala muncitorilor și, curățește mulțimea greșelilor
strălucind ca un soare în noastre.
mijlocul celor fără de lege, după Și acum...,
sfârșit s-a arătat pământenilor
întărire dumnezeiască și putere. Pentru rugăciunile
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu,
Născătoarei: Milostive, curățește mulțimea
Ceea ce de la Înger ai primit greșelilor noastre.
Cuvântul în pântecele tău și ai
născut pe Dumnezeu Emanuil Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
întrupat, Născătoare de mare mila Ta și după mulțimea
îndurărilor Tale curățește fărădelegile
Dumnezeu, roagă-te pentru noastre.
sufletele noastre.
Și stihira, glasul al 6-lea:
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
Din tinerețile mele... Împodobită fiind cu cununa
muceniciei, Marina, te-ai
PROCHIMEN, înfățișat lui Hristos Dumnezeu,
glasul al 4-lea: Celui ce S-a arătat mai întâi
Minunat este Dumnezeu întru mucenic tuturor, de la Care ai
sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel primit răsplata cea cerească; noi
(Psalm 67, 36). însă, te rugăm, fii rugătoare și
Stih: În adunări binecuvântați pe mijlocitoare pentru sufletele
Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele noastre.
lui Israel (Psalm 67, 27).
CANOANELE
Toată suflarea...
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
cu irmosul pe 6, iar cele două
EVANGHELIA canoane ale sfintei, pe 8:
De la Matei (X: 16-22): Zis-a Cântarea 1:
Domnul ucenicilor Săi: Iată Eu vă CANONUL Născătoarei de Dumnezeu
trimit pe voi ca pe niște oi... (caută glasul al 8-lea:
miercuri în săptămâna a treia după Irmosul:
Apa trecând-o ca pe uscat și
Rusalii).

Psalmul 50 «din răutatea egiptenilor


10 LUNA IULIE
«scăpând, israeliteanul striga: fiind împodobită, Muceniță a lui
«Izbăvitorului și Dumnezeului Hristos, și după dreptate te-ai
«nostru să-I cântăm». învrednicit strălucirii celei de
Tirania morții de demult, prin sus.
nașterea ta, Stăpână, o ai Rugător vin către tine
surpat; pentru aceasta grăim cinstită, cu rugăciunile tale de
ție: Bucură-te, mântuirea celor greutățile vieții mântuiește-mă,
robiți; bucură-te, înnoirea tutu- Muceniță de chinuri purtătoare,
ror, Stăpână. și potolește tulburarea patimilor
Noi întru tine ne lăudăm și mele.
prin mijlocirea ta scăpăm din Cu înțelepciunea și cu Darul
cursele cele de multe feluri ale luminându-se mintea ta,
diavolului; pentru aceasta, Marina, de îngrozirile tiranilor
grăim către tine, Născătoare de nu te-ai temut, muceniță a
Dumnezeu: Bucură-te, căderea Mântuitorului, cu dumnezeiască
diavolilor și întărirea noastră a putere fiind întărită.
credincioșilor. A Născătoarei:
Tatăl a binevoit și Fiul S-a Calea vieții ai arătat, viața cea
pogorât prin umbrirea Sfântului înființată zămislind, și trupește
Duh în pântecele tău, născând-O pe Ea, Maica lui
preanevinovată Stăpână a lumii. Dumnezeu și legăturile morții
le-ai rupt.
Primul Canon al Sfintei Mucenițe
SĂ SE ȘTIE CĂ: în mineiele grecești, ca și
Facere a lui Teofan.
în izvoade, sunt două Canoane ale sfintei,
glasul al 4-lea : cărora și noi urmându-le am adăugat și
Irmos: Apa trecându-o ca pe uscat,... Canonul al doilea.
Muceniță, ceea ce dănțuiești Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe
întru Dumnezeu, și ești plină de glasul al 4-lea :
strălucirile Lui, dă-mi mie raze Irmos: Adâncul Mării Roșii...
de lumină purtătoare, cu
Strălucindu-te mărit cu
rugăciunile tale, împodobită
luminile mucenicilor, dănțuiești
fecioară.
împrejurul lui Dumnezeu,
Lucrul cel nestătător și îndumnezeindu-te sfințit,
stricăcios al celor trecătoare, prealăudată, și prin rugăciunile
înțelepțește l-ai trecut cu tale dând luminare, celor ce te
vederea, cu înțeleaptă minte laudă pe tine.
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 11
Odorând cu chinuirea holda «mă întărește întru dragostea
cea sufletească, cugetătoare de «Ta; că Tu ești marginea
Dumnezeu, ai lucrat spicul «doririlor și credincioșilor
muceniciei, care se păzește de «întărire, Unule, Iubitorule de
lucrătorul Cel ce ți-a dat ție «oameni».
putere, fecioară Muceniță, Moise, Proorocul, de demult
vrednică de minune. te-a închipuit pe tine, zicând:
Vopsindu-ți porfiră din Rug însuflețit și nears ești,
sângiurile tale, și împodobindu- Fecioară, ceea ce ai în pântece
te luminat ca o fecioară, arătat focul Dumnezeirii.
locuiești în curțile împărătești Fiul tău ascultând rugă-
cele de sus, și te-ai luminat cu ciunea, Preacurată Născătoare
luminile cele dumnezeiești, de Dumnezeu, Se milostivește
Muceniță Marino. spre sufletele noastre, ca un
Slavă... iubitor de oameni.
Întărindu-te cu puterea Pe Unul din Treime ai născut,
Duhului Celui ce lucrează toate, Maică prealăudată, cu nespusă
vitejește prin împleticiri ai minune, pe Care L-a lăudat
smerit pe tiranul cel tare, care se adunarea pruncilor, strigând:
slujea cu mare trufie, și l-ai Osana, bine este cuvântat Cel ce
supus sub picioarele tale, vine întru numele Domnului.
Muceniță prealăudată.
Și acum..., a Născătoarei: Primul Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: Nu este sfânt ca Domnul,...
Făcutu-te-ai vas încăpător
Dumnezeiescului Dar, Nici focul, nici rănile, nici
Născătoare de Dumnezeu tăierea de sabie, nici cruzimea
preacurată. Pentru aceea dorind tiranilor, nici moartea, nici
de tine, Marina, ca o fecioară sălbătăcirea fiarelor nu te-a
după tine s-a adus Fiului tău. osebit pe tine de dumnezeiasca
Catavasie: Deschide-voi gura mea... dragoste, preafericită.
Fost-ai
turn nemișcat și
Cântarea a 3-a: neclintit în vreme de primejdie,
Irmosul: preamărită, temelie de evlavie,
Doamne, Cel ce ai făcut cele pusă fiind pe piatra credinței
«de deasupra crugului ceresc și preafericită.
«ai zidit Biserica, Tu pe mine
12 LUNA IULIE
Izvoarele sfintelor tale Slavă...
sângiuri cele vărsate, frumoasă Ca o muceniță arătând cu
fecioară, au stins înșelăciunea tărie, împotrivire mucenicească,
idolilor, și au adus Mirelui tău pe mușcătorul de călcâi cu
norod de Mucenici. călcâiele tale cele frumoase l-ai
Curgerile Sfântului tău sânge sfărâmat.
vărsându-se, toată înșelăciunea Și acum..., a Născătoarei:
idolească au stins, bună Chiar și adevărat, Născătoare
fecioară, și adunare de Mucenici de Dumnezeu, te credem și te
ai adus Mirelui tău. mărturisim noi, credincioșii;
A Născătoarei: căci tu ai născut pe Dumnezeu,
Întărindu-ne cu Darul, de Care S-a făcut trup, Preacurată.
Dumnezeu Născătoare, cu un SEDEALNA
glasul al 4-lea:
gând pe tine te slăvim. Că pe Cel Podobia: Spăimântatu-s-a Iosif...
ce S-a făcut trup, Care a fi
tuturor a dat, l-ai născut, și Marina, Muceniță a lui
lumea ai înnoit. Hristos, te lăudăm pe tine noi,
credincioșii. Că pe tiranul
Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe vrăjmaș, întru puterea Crucii cu
Irmos: Se veselește de tine Biserica... picioarele tale l-ai călcat
vitejește, și te-ai făcut nouă
vitează în credință, toată
Poftind patima Celui
puterea vrăjmașului călcând, și
nepătimitor, Care s-a omorât din Cer ai luat cunună pe capul
pentru noi, ai luat moarte tău pururea mărită. Pe Hristos
mucenicească, cinstită muceni- roagă-L, să mântuiască pe toți,
ță. cei ce săvârșesc pomenirea ta (de
Dorind să câștigi daruri mari două ori).
ai suferit durerile trupului, ca și Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
cum ai îi fost în trup străin, Spăimântatu-s-a Iosif, cea mai
preacinstită. presus de fire văzând, și cu
Cu picăturile sângiurilor tale mintea a socotit de ploaia cea de
ai stins focul necredinței, și pe lână întru zămislirea ta cea
cugetele credincioșilor le-ai fără sămânță, de Dumnezeu
adăpat, o, Muceniță Marina. Născătoare; de rugul cel nears în
foc, de toiagul lui Aaron, cel ce a
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 13
odrăslit. Și mărturisind Primul Canon al Sfintei Mucenițe
logodnicul tău și păzitorul, Irmos: Tu ești tăria mea...
preoților a strigat: Fecioara Lui Dumnezeu plăcută a fost
naște și după naștere iarăși viața ta cu adevărat, de îngeri s-
rămâne Fecioară. a arătat preadorită, iar de
oastea dracilor și de slugile
Cântarea a 4-a: sălbătăciei acelora neapropiată
Irmosul: te-ai arătat. Că lui Hristos ai
Am auzit, Doamne, taina strigat: Slavă puterii Tale,
«rânduielii Tale, am înțeles Iubitorule de oameni.
«lucrurile Tale și am prea- Pe pământ nevoindu-te
«slăvit Dumnezeirea Ta». preafericită, și durerile cele
Cu strigare fără încetare, te vremelnice răbdându-le, în
chema pe tine bolnavul cel ceruri acum răsplătire de la
slăbănogit în boala cea fără de Stăpânul ai luat, Muceniță
vindecare, pe care, auzindu-l, l- preamărită, în vecii nesfârșiți cu
ai vindecat, preanevinovată Stă- îngerii strigând: Slavă puterii
până. Tale Iubitorule de oameni.
Zapisul căpeteniei celei ce Acum de tine se bucură
scrisese cu sângele său, l-ai scos dansul fecioarelor, acum
din mâna diavolului, Stăpână, adunarea mucenicilor se
cu puterea ta cea atotstăpâni- veselește, acum și mulțimea
toare. drept-credincioșilor adunându-
Auzind de puterea ta, cu care se, dănțuiește bucurându-se,
strigând Stăpânului cu glasuri
ai izbăvit pe mulți din primejdii,
fără tăcere: Slavă puterii Tale,
Preacurată Născătoare de
Iubitorule de oameni.
Dumnezeu, grăim către tine:
Ceea ce ai născut pe Cel slăvit în Toată ești bună, fecioară, și
Treime, roagă-te să ne neîntinată, și cu totul te-ai arătat
mântuiască de partea cea de-a mireasă fără prihană
stânga. Iubitorului de frumusețea
Cu adevărat, Născătoare de sufletelor, că prin aprinderea
muncilor, preafericită, te-ai
Dumnezeu, tu ești scăparea
arătat mai luminată lui Hristos
noastră din amărăciunea păca-
cântând: Slavă puterii Tale,
tului lui Adam, cel întâi zidit.
Iubitorule de oameni.
14 LUNA IULIE
A Născătoarei:
Urmând dumnezeieștilor
Numai tu, Preacurată, și după urme ale Păstorului, ai răbdat
naștere ai rămas, că tu una pe patima cea de bunăvoie pentru
Cuvântul cel ipostatic, pe Fiul El, Muceniță, și te-ai sălășluit în
cel ce de pe un scaun cu Tatăl, staulul cel ceresc, unde sunt
din tine întrupat l-ai născut cetele mucenicilor.
dumnezeiască Mireasă, și ai Și acum..., a Născătoarei:
purtat în brațe pe Cel neîncăput Ceea ce ești cu totul fără
de nimeni, Care ține stăpânia a
prihană și te-ai arătat singură
toate.
mai sfântă decât Heruvimii,
Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe mântuiește de toată primejdia
Irmos: Ridicat pe Cruce... sufletele noastre, celor ce cu
credință te lăudăm pe tine,
Strălucind cu luminile
Preacurată Fecioară, Mireasă a
muceniciei și fiind împodobită
lui Dumnezeu.
cu cununa nestricăciunii, cu
Cântarea a 5-a:
bucurie stai înaintea Mirelui tău Irmosul:
Hristos, o, Marina, muceniță
prealăudată. Luminează-ne pe noi,
«Doamne, cu poruncile Tale și
Pe cel ce prin înșelăciune a «cu brațul Tău cel înalt, pacea
dat cu călcâiele în Eva cea «Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule
dintâi, l-ai răsturnat și l-ai «de oameni».
surpat cu împotrivirile cele
mucenicești, arătându-l Miluiește-mă, Maica lui Dum-
neputincios, și bucurându-te nezeu, precum ai miluit pe
strigai: Slavă puterii Tale, femeia aceea, căreia i se umflase
Doamne. tot trupul, că nu am altă nădejde
sau ajutor afară de tine.
Vrăjmașii cei răi, ca niște lupi,
rupându-te cu chinurile pe tine, ªtiu, Doamna mea, că pentru
mielușeaua cea nespurcată, păcatele mele te supăr, dar
muceniță, te-au săvârșit pe tine pentru că S-a întrupat Fiul lui
dumnezeiască jertfă și junghiere Dumnezeu întru tine și pentru
lui Dumnezeu cu totul fără noi s-a făcut om, pentru aceea
prihană. am năzuit la tine eu, ticălosul, să
mă miluiești.
Slavă...
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 15
Stăpâna îngerilor, Maica să- Cu dumnezeieștile steme ale
racilor și ajutorul celor străini, slavei celei preaînalte, te-a
la cunoștința ta, la ajutorul tău împodobit Mirele-Cuvântul cu
și la acoperământul tău scap, ca adevărat pe tine, ceea ce ai
să mă miluiești. pătimit pentru Dânsul,
Milostivește-te spre mine, îndumnezeindu-te, și care ai
Maica lui Dumnezeu, precum te- suferit văpaia focului și durerile
ai milostivit spre cele două bătăilor.
A Născătoarei:
fecioare curate, trimițându-le
lor cununi din cer. Curățită văzând firea
omenească de blestemul cel
Primul Canon al Sfintei Mucenițe dintâi, cu nașterea fecioriei tale,
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat... ceea ce ești cu totul fără prihană,
În priveliștea pătimitorilor, slăvim pe Cel ce S-a născut din
călătoria cea mare ți-ai săvârșit, tine pentru milostivire, una
fecioară, că dumnezeiescul dor Preacurată. Pe Care roagă-L,
slăbiciunea femeiască o a întărit, Fecioară, să ne mântuiască pe
luminat arătându-ți gândul, noi.
Muceniță, cum că este însuși
stăpânitor peste patimi. Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: Tu Doamne lumina mea...
Picăturile sângiurilor tale,
Apropiindu-te mai arătat de
Muceniță, picurând,
lumina cea mare, te-ai făcut
îmbrăcăminte de mult preț și
lumină și luminezi pe cei ce
haina nestricăcioasei veselii ți-
prăznuiesc pomenirea ta cea
au țesut, cu care acum, de
purtătoare de lumină.
Dumnezeu înțelepțită, în Cer
îmbrăcată fiind, cu îndrăzneală Numai de frumusețile tale ca o
stai înaintea Mirelui. fecioară mă îndulcesc, striga
Cu legăturile rugăciunilor Marina, pe tine, Doamne,
iubindu-te, de sabie sunt
tale, fecioară, pe șarpele cel
junghiată.
măreț l-ai legat, și mândria lui
ceea ce se înălțase mai-nainte, o Cu curgerile sângiurilor celor
ai smerit pe pământ. Că a plini ce ți s-au vărsat pe nedreptate, ai
voia celor ce se tem de Dânsul, uscat pârâul necredinței al celor
știe ca un bun Cel ce vede toate. cu credință rea și focul
înșelăciunii l-ai stins, muceniță.
16 LUNA IULIE
Slavă... Cu cântări întreite cântăm ție:
Rumeneala fecioriei făcând-o Bucură-te, ceea ce ai născut
mai luminată cu vopselele Lumina lumii; bucură-te, ceea
sângiurilor tale, te-ai adus pe ce ne mântuiești de primejdiile
sineți lui Dumnezeu mai noastre; bucură-te, Maica lui
strălucită. Hristos, Dumnezeul nostru.
Și acum..., a Născătoarei:
Pârâul stricăciunii a încetat,
Primul Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: Curățește-mă
că Fecioara a născut fără Mântuitorule,...
stricăciune, pe Cel ce a mântuit
Frumusețe pusă înaintea lui
din stricăciune firea oamenilor
Hristos și neîntinată te-ai arătat,
cea stricată.
și ca un izvor limpede, și grădină
mult roditoare, Marina
Cântarea a 6-a:
Irmosul:
preamărită, de aproape
mireasă, și rai nefurat.
Rugăciunea mea voi vărsa
«către Domnul și Lui voi spune Fecioara cea bine încuviințată
«necazurile mele; că s-a în urma Ta a urmat, alergând la
«umplut sufletul meu de rău- mireasma mirurilor Tale
«tăți și viața mea de iad s-a Stăpâne, preacuratei patimii
«apropiat, și ca Iona mă rog: Tale celei preacinstite prin
«Dumnezeule, din stricăciune răbdare urmând.
«scoate-mă». Răbdat-ai bărbătește lupte,
Bucură-te, ceea ce ești plină muceniță mult-pătimitoare, și
de bucurie, Marie, Domnul este pe cel ce mai-nainte cu vătămare
cu tine, a strigat Aglaida și a de minte mult se lăuda, cu sunet
izgonit pe diavolul, care-i făcea l-ai pierdut, cu puterea Crucii,
supărare în tot ceasul. o, Marina, ceea ce ești doamnă
numită.
Cu dinadinsul mă rog ție, A Născătoarei:
Maica lui Dumnezeu, să mă
Marie, ceea ce ești curat și
miluiești și să mă acoperi sub
preacinstit lăcaș Făcătorului
acoperământul tău, când va
tuturor, dă-mi lacrimi
ședea Fiul tău pe scaunul cel
curățitoare de suflet, și ascultă
înfricoșător.
rugăciunea mea, ceea ce ești cu
totul fără prihană.
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 17
Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: Jertfi-voi ție cu glas de...
Cu frumusețile fecioriei fiind
împodobită, fecioară, cu cununi
Cu vărsarea sângiurilor ai nestricăcioase te-ai încununat,
uscat mările credinței celei rele, Marina; și, cu sângiurile
iar cinstită Biserica lui Hristos o muceniciei vopsindu-te, și cu
ai adăpat, o, Marino, purtătoare minunile tămăduirilor luminân-
de chinuri, lauda fecioarelor. du-te muceniță, ai luat cu bună
Neudată ai trecut valul credință plată de biruință
chinurilor, pentru aceea te-ai pentru pătimirea ta.
liniștit necufundată la limanul ICOS
cel fără de valuri și te îndulcești La Mirele tău Hristos, cu
de liniștea cea adevărată, ceea ce
dragostea inimii tale din pruncie
ești pururea pomenită.
fiind aprinsă, ai alergat curată
Gonaciul cel viclean, a ca o căprioară însetată la
poruncit a fi bătută fără de milă, izvoarele apelor celor de-a
și zdrobită cu toiege, mielușeaua pururea curgătoare, fecioară
Domnului, ceea ce își avea muceniță; și cu chinuirea pe tine
cugetul întărit spre Hristos. singură păzindu-te, mireasă
Slavă... bine mărită, la cămara cea
Mânecat-ai către Hristos, nestricăcioasă a Făcătorului tău
Soarele cel neînserat, și cu cu adevărat ai ajuns, îmbrăcată,
luminările Lui ți-ai luminat împodobită de cunună
sufletul, de Dumnezeu purtătoare, biruitoare, de făclii
cugetătoare, și te-ai mutat către purtătoare, bine-înflorită,
lumină veșnică, muceniță cămara cea nestricăcioasă
purtătoare de chinuri. dobândind, și luând ca niște aur
Și acum..., a Născătoarei: plată de biruință pentru
pătimirea ta.
Ziditorul, Cel ce prin voirea
Sa a înfășurat marea cu ceață, S- SINAXAR
a născut ca un prunc din pruncă, Se zice sinaxarul zilei, apoi acesta:
Fecioară, neispitită de nuntă, În această lună, în ziua a
înfășat negrăit în scutece. șaptesprezecea, pomenirea Sfintei
Mare Mucenițe Marina.
Stih: Sabia te taie pe tine, Marino,
CONDACUL prin a călăului mână.
glasul al 3-lea: Iar mâna Domnului cu
Podobie: Fecioara astăzi... Dumnezeiescul Dar îți dă cunună.
18 LUNA IULIE
Marinei în a șaptesprezecea zi, chinuri, pe care răbdându-le,
sabia prin tăiere viața îi răpi. ighemonul cu mânie i-a tăiat capul.
Această sfântă era din Antiohia Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Pisidiei, fiind fiică una născută a unui Doamne, miluiește-ne, și ne
Edisie, popă idolesc. Și, după ce a mântuiește pe noi. Amin.
murit mama ei, a dat-o tatăl său pe
seama unei femei; făcându-se ea de Cântarea a 7-a:
doisprezece ani, se ruga să învețe Irmosul:
credința creștinilor și a învățat-o de
la creștinii ce erau din acel sat. Iar Tinerii, cei ce au mers din
când a fost ca de cincisprezece ani, a «Iudeea în Babilon oarecând,
poftit să săvârșească lupta «cu credința Treimii, văpaia
muceniciei. Dacă a aflat de aceasta, «cuptorului au călcat-o,
ighemonul Olimvirie a trimis de a «cântând: Dumnezeul
prins-o și a băgat-o în temniță. Peste
puține zile, scoțând-o, a adus-o la
«Părinților noștri, bine ești
judecata sa și, văzând-o, s-a «cuvântat».
spăimântat cu totul de frumusețile ei. Pe Mângâietorul tuturor
Și, întrebând-o de unde este și cum îi născând, Maică prealăudată,
este numele, ea zise: Marina mă
curată ai rămas ca și înainte de
cheamă, născută și crescută în
Pisidia; și cred în numele Domnului naștere; pentru aceasta, grăim:
meu. De aceea, nevrând ea a se Bucură-te, Maică, care nu știi de
lepăda de Hristos, a poruncit și a fost mire; pe tine te binecuvântăm
bătută cu toiege fără milă, până s-a întru toți vecii.
roșit pământul de sângele ei; apoi au
băgat-o în temniță. Și s-a făcut
Fecioară ai fost mai înainte de
cutremur mare, încât se cutremura naștere și întru naștere iarăși ai
temnița, și iată a ieșit dintr-o parte a fost fecioară, și după naștere
temniței un balaur șuierând tare și, iarăși fecioară ai rămas; pentru
târându-se, părea că vărsa foc aceasta, pe tine te binecuvântăm
împrejurul sfintei. De aceea, întru toți vecii.
speriindu-se ea foarte și îngrozindu-
se, ruga pe Dumnezeu. Atunci acel Învăluindu-ne întru această
groaznic balaur s-a prefăcut, lume și căzând în noroiul păca-
arătându-se în chip de câine negru; telor, Stăpână, grăim ție: Vino
iar sfânta, luându-l de păr și găsind degrab și ne scoate pe noi din
un ciocan, l-a bătut pe cap și peste
adâncul răutăților noastre, că pe
spinare până l-a slăbit. După aceasta,
fiind adusă sfânta la a doua cercetare tine te binecuvântăm întru toți
și rămânând tare în credința lui vecii.
Hristos, a fost supusă la multe
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 19
Primul Canon al Sfintei Mucenițe dumnezeiești de tămăduiri,
Irmos: Tinerii evreiești,... uscând supărarea patimilor,
Lumina cea neapropiată purtătoare de chinuri, Marina.
Marina, a luminat după Cu multe feluri de chinuri
vrednicie sufletul tău, și cu îngrozindu-te pe tine tiranul, a
razele luminii sale te-a strălucit aflat sufletul tău cu adevărat
pe tine, ceea ce strigi: Bine ești mai tare decât piatra, căci
cuvântat, Doamne, Dumnezeule, strigai: Bine ești cuvântat în
în veci. Biserica slavei Tale, Doamne.
Ridicatu-te-ai la dumneze- Slavă...
iasca înălțime cu adevărat, că Tu ai adus la Mirele tău ca o
minte înaltă tu ți-ai câștigat, și în zestre popor și adunare care a
cămară luminoasă tu te-ai crezut întru Dumnezeu, Cel ce a
sălășluit, strigând: Bine ești lepădat întunericul înșelăciunii
cuvântat, Doamne, Dumnezeule, prin minunile tale cele dătătoare
în veci. de lumină.
Mireasă de aproape Și acum..., a Născătoarei:
Stăpânului te-ai arătat, Marina, Cuvântul cel curat, pe tine
de Dumnezeu purtătoare, și ca o singură ca pe o Fecioară curată
muceniță nebiruită strigi către și nestricată te-a iubit și,
Dânsul: Bine ești cuvântat, întrupându-Se din tine,
Doamne, Dumnezeule, în veci. Doamnă, a înnoit pe om, Cela ce
A Născătoarei: a mărit pe Marina cu minuni.
Domn nu este din Iuda, ci a
lipsit, că din tine negrăit a Cântarea a 8-a:
răsărit Stăpânul, nădejdea Irmosul:
tuturor neamurilor. Pe Care Îl Pe Împăratul ceresc, pe Care
binecuvintează toate neamurile, «Îl laudă oștile îngerești,
semințiile și limbile. «lăudați-L și-L preaînălțați
«întru toți vecii».
Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: În cuptorul persienesc... Pe Împărăteasa cerului și a
Fiind aprinsă de focul cel pământului, care a născut neis-
dumnezeiesc, nu te-ai îngrijorat pitită de nuntă pe Hristos, Fiul
de foc, pentru aceea rourezi lui Dumnezeu, și pe care o laudă
totdeauna credincioșilor ape oștile îngerești, lăudați-o și
preaînălțați-o întru toți vecii.
20 LUNA IULIE
Daniil, Proorocul, de demult a strigând: Pe Domnul lăudați-L
închipuit nașterea ta, Preacu- și-L preaînălțați întru toți vecii.
rată Născătoare de Dumnezeu, Pricină de mântuire multora
că ai purtat în pântecele tău pe
te-ai arătat, de chinuri
Făcătorul cerului și al pămân- purtătoare, și popor de
tului, pe Care, născându-L, ai Mucenici ai adus lui Hristos, cu
rămas nestricată; pe tine te un glas cântând: Pe Domnul
preaînălțăm întru toți vecii. lăudați-L și-L preaînălțați întru
Pe Dumnezeu, Cuvântul cel toți vecii.
A Născătoarei:
din Dumnezeu, Care S-a
pogorât în pântecele tău prin Curățire nouă prin tine s-a
umbrirea Sfântului Duh, L-ai dat, de Dumnezeu Născătoare,
născut fără de stricăciune; pe că tu una ai răsplătit datoria, pe
tine te preaînălțăm întru toți Dumnezeul tuturor și Stăpânul
vecii. zămislindu-L spre mântuirea
tuturor.
Primul Canon al Sfintei Mucenițe
Irmos: Muziceștile organe Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe
împreună glăsuind,... Irmos: Mâinile întinzându-și...
Cuget curat câștigându-ți, Și trupul și sufletul le-ai
tare ai răbdat chinurile și cu păstrat lui Dumnezeu cu
cununi de biruință te-ai feciorie, și chinuirea ta cea
încununat, strigând: Pe Domnul pururea pomenită, mărită o ai
lăudați-L și-L preaînălțați întru adus ca o zestre preacinstită, și
toți vecii. ai intrat în cămara Mirelui cea
înțelegătoare, luminând pe cei ce
Cămară de taină, Marina, cântă: Binecuvântați, toate
Mirele sufletelor, Dumnezeu - lucrurile Domnului, pe Domnul.
Cuvântul, ție ți-a gătit în ceruri,
pe Care văzându-L, strigi: Pe Cugetătorii deșertăciunii cei
Domnul lăudați-L și-L vrednici focului, slujind
preaînălțați întru toți vecii. cuvintelor vrăjmașului tiran, de
vie te-au băgat în foc, Muceniță,
Cu bunătăți de multe feluri dar nu te-ai ars fiind răcorită de
împodobindu-te, de mai multe focul dragostei Mirelui, și
daruri te-ai învrednicit, cinstindu-L pe El, cugetătoare
marginea doririlor văzând și de Dumnezeu.
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 21
Binecuvântăm pe Tatăl...
Proorocul David te-a lăudat
Stătut-ai înaintea divanului, oarecând în cartea Psalmilor,
propovăduind pe Hristos arătându-te Maica Făcătorului
Dumnezeu nemuritor, Care a tuturor, pe Care roagă-L să
răbdat răstignire și a omorât mântuiască sufletele noastre.
înșelăciunea, și viață nemuritoa- Ce limbă omenească te va
re a dăruit credincioșilor, care
lăuda pe tine după vrednicie,
strigă: Binecuvântați, toate
ceea ce ești mai cinstită decât
lucrurile Domnului, pe Domnul.
heruvimii? Pentru aceasta cu
Și acum..., a Născătoarei:
guri fără tăcere, grăim ție:
Arătatu-te-ai mai înaltă decât Bucură-te, ceea ce de îngeri ești
cerurile, Preacurată, că ai mult lăudată, Domnul este cu
născut pe Dumnezeu cel ceresc, tine.
pe Cela ce a făcut cerească toată
frământătura pământenilor și a Primul Canon al Sfintei Mucenițe
luminat pomenirea Marinei cea Irmos: Înfricoșatu-s-a tot auzul...
cinstită, Căruia îi strigăm: Marina, muceniță a lui
Binecuvântați, toate lucrurile Hristos, cu cuviinţă în chip vădit
Domnului, pe Domnul. ai cules viaţa cea veşnică şi
nepieritoare în raiul desfătării;
Cântarea a 9-a: că sabia ceea ce se învârtea o ai
Irmosul: trecut fără vătămare, cu
Cu adevărat, Născătoare de sângiurile mucenicești strălucită
«Dumnezeu te mărturisim pe fiind, luminată bună fecioară.
«tine, Fecioară curată, noi cei Arsu-ți-a tot cugetul cel
«izbăviți prin tine, slăvindu-te materialnic și de lume iubitor,
«cu cetele cele fără de trup». dumnezeiasca dragoste,
Isaia, de demult, dănțuind a muceniță, și te-a arătat
grăit: Iată, Fecioara în pântece muceniță prea tare, pe tine ceea
va lua și va naște Fiu. Pentru ce ai strălucit mai-nainte cu
aceasta grăim ție: Bucură-te, fecioreștile tale raze, Marina
ceea ce ai purtat în pântecele preacinstită. Pentru aceasta toți
Tău pe Cel mai înainte de toți cu credință te fericim.
vecii; pe Acela roagă-L să Dezleagă-mi legăturile
mântuiască sufletele noastre. greșelilor mele cu rugăciunile
tale, mireasă aleasă, și zapisul
22 LUNA IULIE
păcatelor rupe-l, Muceniță, ceea Ca o purtătoare de chinuri
ce stai bine împodobită înaintea preafrumoasă și ca o fecioară
lui Hristos, Mirelui tău, Celui cu vrednică ți-ai împletit cununa
totul Îndurat, și negura dreptății după lege, ca una ce ai
patimilor mele o risipește. călcat cu trup pe cel fără trup, și
Încetat-a întărâtarea cea te-ai arătat purtătoare de
cumplită a celui viclean, că, iată, biruință.
fecioare uitând de firea Pe tine te cinstim,
femeiască au pătimit şi asupra rânduneaua cea înțelegătoare, și
lui luminat biruinţă luând, acum Mielușeaua cea nestricată, și
au îndreptățit cu totul nădejdea porumbița care ai aripi
strămoașei. luminate ca aurul prin
A Născătoarei:
mucenicie, și zbori către
Viață coaptă culeg, Dumnezeu, și acolo te odihnești,
nevătămată fiind de pomul Marina.
cunoștinței; că tu, Preacurată, Slavă...
pe Hristos pomul vieții ai Având fecioria ca un
odrăslit, cel ce cunoscute a făcut
trandafir cu bun miros, ai
tuturor intrările vieții. Pentru
înflorit ca crinul în văile
aceasta, Preacurată Născătoare
mucenicilor, o, pătimitoare
de Dumnezeu, cu bună-credință
Muceniță, Marina. Și te-ai făcut
te vestim.
dumnezeiască mireasă Mirelui
Al doilea Canon al Sfintei Mucenițe tău.
Irmos: Piatra cea netăiată... Și acum..., a Născătoarei:
Cetatea antiohienilor se laudă Din pântecele tău cel neispitit
cu scutecele și cu chinurile tale,de bărbat, Fecioară, ne-a răsărit
muceniță; iar Biserica celor nouă lumină. Cu ale cărui
întâi născuți de sus are luminări dumnezeiește
dumnezeiescul tău duh, care se luminându-se cea cu numele
bucură împreună cu drepții. bucuriei, s-a făcut lumină,
Văzându-ți îngerii chinurile Născătoare de Dumnezeu,
Maică Fecioară.
cele pentru credință, Muceniță
Marina, s-au minunat cum ai
rușinat cu fire femeiască, pe cel LUMINÂNDA
ce odinioară a omorât pe Podobie: Cela ce ai împodobit
strămoașa în rai. cerurile...
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 23
Marina, muceniță a Domnului bună credință legându-l, pe
și bună fecioară mireasă, Hristos putere având. Pe Care
mântuiește pe poporul tău și roagă-L, să mântuiască din
cetatea, rugând pe Dumnezeu, stricăciune și din nevoi, pe cei ce
ca să ne mântuim toți de săvârșesc cu credință pururea
stricăciune, de mânie și de cinstită pomenirea ta.
primejdii. Ca niște zestre de mult preț
Slavă... Și acum..., a Născătoarei: Mirelui tău ai adus, de chinuri
Ceea ce ești turn de aur purtătoare mărită, adunare
împletit și cetate cu sfântă care a crezut minunilor,
douăsprezece ziduri, și tron cu săvârșite de tine cu credință, și
raze de soare, și scaun al mai presus decât chinurile, și
Împăratului, minune decât focul cel ce te-a ars, și
necuprinsă de minte; cum ai decât muncile te-ai arătat, întru
hrănit cu lapte pe Stăpânul? Hristos Cel ce ți-a dat ție
biruință din Cer, fecioară, cu
dumnezeiască lucrare.
LA LAUDE
Slavă..., glasul al 6-lea.
Se pun stihirile pe patru,
glasul al 4-lea: Pe calea chinuirii călătorind,
Podobie: Ca pe un viteaz... de sfatul părintesc ai fugit,
Chinuri cu multe dureri Marina, preacinstită; și ca o
suferind preamărită, cu minte fecioară înțeleaptă, făclie
bărbătească dintru acelea ai purtând, ai intrat în curțile
scăpat, și capiștile idolești ca Domnului tău; și ca o Muceniță
niște praf le-ai spulberat, și pe cu bărbăție Dar ai luat, a
tiranul tare l-ai surpat; ceea ce vindeca toată boala din oameni.
ești de chinuri purtătoare, și pe Ci și pe noi care te lăudăm pe
cel ce se lăuda că mai presus de tine, mântuiește-ne de durerile
stele își va pune scaunul, tu l-ai sufletești, cu rugăciunile tale
rușinat, Marina, și popoare ai cele către Dumnezeu.
luminat (de două ori). Și acum..., a Născătoarei :
Pe balaurul începătorul Născătoare de Dumnezeu, tu
răutății, cel ce pe Eva a golit-o cu ești vița cea adevărată, care ai
călcarea poruncii mai-nainte, odrăslit nouă Rodul vieții; ție ne
muceniță mărită, prin Cruce l-ai rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu
omorât, cu îndoitele tale lupte cu
24 LUNA IULIE
mucenița Marina, să se tiranilor, nici moartea, nici
miluiască sufletele noastre. sălbătăcirea fiarelor nu te-a
osebit pe tine de dumnezeiasca
Doxologia Mare. Troparele, dragoste, preafericită.
Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi. Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Fost-ai turn nemișcat și
neclintit în vreme de primejdie,
preamărită, temelie de evlavie,
pusă fiind pe piatra credinței
preafericită.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Izvoarelesfintelor tale
LA LITURGHIE sângiuri cele vărsate, frumoasă
fecioară, au stins înșelăciunea
Fericirile se pun pe 8: din Canonul idolilor, și au adus Mirelui tău
Sfintei: cântarea a 3-a primul Canon pe norod de Mucenici.
4 și din cântarea a 6-a al doilea Canon
Fericiți cei prigoniți pentru
pe 4.
dreptate, că a acelora este împărăția
Întru împărăția Ta când vei veni, cerurilor.
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
vei veni întru împărăția Ta. Curgerile Sfântului tău sânge
Pe 12 vărsându-se, toată înșelăciunea
Fericiți cei săraci cu duhul, că a idolească au stins, bună
acelora este împărăția cerurilor. fecioară, și adunare de Mucenici
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor ai adus Mirelui tău.
mângâia. Fericiți veți fi când, din pricina
Pe 10 Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
Fericiți cei blânzi, că aceia vor mințind, vor zice tot cuvântul rău
moșteni pământul. împotriva voastră.
Fericiți cei flămânzi și însetați de Neudată
ai trecut valul
dreptate, că aceia se vor sătura.
Pe 8
chinurilor, pentru aceea te-ai
liniștit necufundată la limanul
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
milui. cel fără de valuri și te îndulcești
de liniștea cea adevărată, ceea ce
Nici focul, nici rănile, nici ești pururea pomenită.
tăierea de sabie, nici cruzimea
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 25
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata rugăciunile ei, ca un milostiv,
voastră multă este în ceruri. mântuiește sufletele noastre.
Gonaciul cel viclean, a
poruncit a fi bătută fără de milă, CONDACUL
și zdrobită cu toiege, mielușeaua glasul al 3-lea:
Domnului, ceea ce își avea Podobie: Fecioara astăzi...
cugetul întărit spre Hristos. Cu frumusețile fecioriei fiind
Slavă... împodobită, fecioară, cu cununi
Mânecat-ai către Hristos, nestricăcioase te-ai încununat,
Soarele cel neînserat, și cu Marina; și, cu sângiurile
luminările Lui ți-ai luminat muceniciei vopsindu-te, și cu
sufletul, de Dumnezeu minunile tămăduirilor luminân-
cugetătoare, și te-ai mutat către du-te muceniță, ai luat cu bună
lumină veșnică, muceniță credință plată de biruință
purtătoare de chinuri. pentru pătimirea ta.
Și acum..., a Născătoarei:
APOSTOLUL
Ziditorul, Cel ce prin voirea Din Epistola către Galateni (3, 23-;
Sa a înfășurat marea cu ceață, S- 4, 2): Fraților mai înainte de venirea
a născut ca un prunc din pruncă, credinței, noi eram păziți sub Lege...
Fecioară, neispitită de nuntă, (caută joi din săptămâna a 15-a după
înfășat negrăit în scutece. Pogorârea Sfântului Duh).

TROPARUL EVANGHELIA
Evanghelia de la Marcu (5, 24-34):
glasul al 4-lea:
,,În vremea aceea Îl urma pe Iisus
Mielușeaua Ta, Iisuse,mulţime mare...”
Marina, strigă cu mare glas: Pe (caută luni în săptămâna a 15-a după
Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Pogorârea Sfântului Duh).
Tine căutându-Te, mă chinuiesc
și împreună mă răstignesc, și Chinonicul
împreună mă îngrop cu Botezul Întru pomenire veșnică va fi
Tău; și pătimesc pentru Tine, ca dreptul, de auzirea de rău nu se
să împărățesc întru Tine; și mor va teme.
pentru Tine, ca să viez pentru
Tine; ci, ca o jertfă fără prihană,
primește-mă pe mine, ceea ce cu
dragoste mă jertfesc Ție. Pentru

S-ar putea să vă placă și