Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele ………………………………………………….

…………
Clasa a VIII a ………
Se acordă 10p din oficiu.

Test

1. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente:


a. primul război daco-roman 1. …..
b. domnia lui Burebista 2. …..
c. retragerea aureliană 3. …..
d. transformarea Daciei în provincie romană 4. ….. 0,50x4=20p

2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


Aristocraţia geto-dacă era cunoscută sub de numirea de:
a. tarabostes b. eupatrizi c. comati d. patricieni
Primele mențiuni despre geți apar în scrierile autorului antic:
a. Strabon b. Herodot c. Caesar d. Dio Cassius
Slavii se așează în Balcani începând cu anul:
a. 595 b.613 c.600 d. 602
Fondatorul primului regat dac a fost:
a. Deceneu b. Duras c. Decebal d. Burebista 0,50x4=20p

3. Stabiliți valoarea de adevărat sau fals pentru următoarele enunțuri:


Dacia a cunoscut cea mai mare întindere teritorială în timpul regelui Decebal. A F
Romanizarea Daciei a fost puternică și ireversibilă. A F
Decebal s-a amestecat în luptele pentru putere din cadrul Repubilicii Romane. A F
Zeul principal al geto-dacilor se numea Zamolxis. A F 0,50x4=20p

4. Menționați o consecință a cuceririi Daciei de către Imperiul Roman. 0.5p

………………………………………………………………………………………………………………..
5. Completează spațiile libere din propozițiile date cu informația istorică adecvată.
Învățarea limbii latine de către populația cucerită de romani poartă numele de …………………………..
Capitala statului dac în timpul lui Decebal era la …………………………………………………………..
Războiul daco-roman din anii 105-106 a avut loc în timpul impăratului roman ….…………………………
Dacia romană era o …………………………….………….……………administrată de un legatus augusti
0,25x4=10p

6. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:


,,După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la cele săvârşite de
aceştia şi era copleşit când se gândea la sumele de bani pe care romanii trebuiau să le plătească în fiecare an.
Vedea apoi că puterea şi îngâmfarea dacilor sporesc necontenit. (…) Traian a trecut Istrul (…) şi a purtat
război mai mult cu chibzuială decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii. (…) În
felul acesta Dacia ajunse sub ascultarea romanilor şi Traian stabili în ea oraşe de colonişti.”
(Dio Cassius, Istoria romană)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Menţionaţi, pe baza textului, două motive ale acţiunii lui Traian împotriva dacilor; 6p
2. Menţionaţi, pe baza textului, o consecinţă a victoriei lui Traian în războaiele cu dacii; 3p
3. Prezentați două monumente ridicate din ordinul împăratului Traian; 6p
15p
Numele şi prenumele ……………………………………………….………
Clasa a VIII a …..
Se acordă 10p din oficiu.

Test
1. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente:
a. domnia lui Decebal 1. …..
b. retragerea aureliană 2. …..
c. domnia lui Burebista 3. …..
d. al doilea război daco-roman 4. ….. 0,50x4=20p

2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


Autorul antic care vorbește despre cele două denumiri ale geto-dacilor în lucrarea Geografia este:
a. Herodot b. Strabon c. Dio Cassius d. Caesar
Religia geto-dacilor era:
a. monoteistă b. politeistă c. deistă d. dualistă
Armata și administrația romană au fost retrase din Dacia în timpul împăratului:
a. Hadrian b. Aurelian c. Traian d. Marcus Aurelius
Învățarea limbii latine de către populația cucerită de romani poartă numele de:
a. romanizare b. creștinare c. colonizare d. etnogeneză
0,50x4=20p

3. Stabiliți valoarea de adevărat sau fals pentru următoarele enunțuri:


Aristocrația militară și sacerdotală a geto-dacilor era desemnată cu numele de tarabostes. A F
Decebal a dus o politică externă activă, implicându-se în războiul civil dintre Cezar și Pompei. A F
Printre factorii romanizării se numără limba latină, coloniștii, urbanizarea și armata. A F
În urma păcii din anul 106, Dacia devenea regat clientelar al Romei. A F
0,50x4=20p

4. Menționați o consecință a cuceririi Daciei de către Imperiul Roman.


0,5p

……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
5. Completează spațiile libere din propozițiile date cu informația istorică adecvată.
În realizarea statului geto-dac, Burebista a fost ajutat de marele preot ……………..……………………….
Capitala statului dac în timpul lui Burebista era la …………………………………………………………..
Războiul daco-roman din anii 101-102 a avut loc în timpul impăratului roman ….…………………………
Dacia romană era o provincie de rang imperial administrată de …………………………………………….
0,25x4=10p
6. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
,,Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, Burebista, bărbat get, luând
conducerea neamului său, prin abținere de la vin și ascultare de porunci, a ridicat pe oamenii aceștia, așa
încât, în numai câțiva ani, a întemeiat o mare împărăție și a supus geților pe aproape toți vecinii; ba a ajuns
să fie temut chiar și de romani, pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Illiria,
iar pe celți, cei ce se amestecaseră cu tracii și illirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boii de sub stăpânirea lui
Critasiros, precum și pe taurisci i-a nimic cu desăvârșire.”
(Strabon, Geografia)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Menţionaţi, pe baza textului, două măsuri luate pe plan intern de către Burebista; 6p
2. Menţionaţi, pe baza textului, o acțiune în plan extern desfășurată de către Burebista; 3p
3. Prezentați politica externă a regelui Burebista; 6p
15p

S-ar putea să vă placă și