Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului


(indexarea burselor de studii)

----------------------------------------------------------------

În temeiul art. 136 alin. (1) lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr.
152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006 „Cu privire la acordarea burselor


elevilor talentați din liceele-internat republicane cu profil arte și elevilor talentați din
clasele IV-IX ai Colegiului Național de Coregrafie” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.70-72, art.498) va avea următorul cuprins:
„Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006

Cuantumurile burselor de performanță și speciale


pentru elevii talentați din liceele-internat republicane
cu profil arte și elevii talentați din clasele IV-IX
ai Colegiului Național de Coregrafie

Nr. Cuantumul bursei lunare, lei:


crt. Categoriile de burse clasele II-IV clasele V-IX clasele X-XII
Burse de performanță
1. Categoria I 475 695 890
2. Categoria a II-a x 590 740
3. Categoria a III-a x x 670
Burse speciale
Bursa specială 695”

2. Anexele nr. 1, nr. 11 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 „Cu privire
la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii
2
din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi
persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), se modifică după cum urmează:
1) la anexa nr. 1:
a) primul tabel va avea următorul cuprins:

„Cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţământul


superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţământ medical şi
farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar
Cuantumul bursei lunare (lei)
Nr. Categoriile de în învățământul superior în învăţământul
crt. burse (ciclul I și ciclul II, profesional tehnic
inclusiv studiile postsecundar și postsecundar
integrate) nonterțiar
I. Bursa pentru studenţii din învăţământul superior (ciclul I, ciclul II, studii
integrate) şi pentru elevii din învăţământul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar
1. Categoria I 1170 915
2. Categoria II 1000 770
3. Categoria III 915 705
II. Bursa socială 620 540
III. Ciclul II 1255”

b) Pct. 2 al notei de la primul tabel va avea următorul cuprins:


,,2. Se stabilește:
1) În învățământul superior, mărimea bursei studenților anilor terminali și a
tuturor studenților de la specialitățile pedagogice, din agricultură și medicină depășește
mărimea bursei stabilită cu 20 la sută, după cum urmează:
I categorie - 1405
II categorie - 1200
III categorie – 1100
2) În învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar,
mărimea bursei studenților anilor terminali și a tuturor elevilor de la specialitățile
pedagogice, din agricultură și medicină depășește mărimea bursei stabilită cu 20 la
sută, după cum urmează:
I categorie - 1100
II categorie - 925
III categorie – 845
3) În învățământul superior, mărimea bursei pentru studenții anilor terminali cu
profil pedagogic, agricol şi medical, depăşeşte mărimea bursei stabilită cu 40 la sută,
după cum urmează:
I categorie - 1640
II categorie - 1400
3
III categorie – 1285
4) În învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar,
mărimea bursei pentru studenții anilor terminali cu profil pedagogic, agricol şi medical,
depăşeşte mărimea bursei stabilită cu 40 la sută, după cum urmează:
I categorie - 1285
II categorie - 1080
III categorie – 990”

c) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:

„Burse de studii acordate în învăţământul


profesional tehnic secundar

Categoria bursierilor Categoriile Cuantumul bursei


de burse lunare (lei)
Elevii din învăţământul profesional Categoria I 685
tehnic secundar, cu excepţia elevilor Categoria II 575
care îşi fac studiile în grupele pentru Categoria III 485
surzi şi hipoacuzici
Elevii din învăţământul profesional 520”
tehnic secundar, care îşi fac studiile în
grupele pentru surzi şi hipoacuzici

d) tabelul al treilea va avea următorul cuprins:

„Burse de studii pentru studenții din învățământul superior – ciclul III


(studii superioare de doctorat), medicii rezidenți, medicii
secundari clinici, precum și pentru postdoctoranzi

Nr. Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare


crt. (lei)
1. Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după
absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai 1660
mică de trei ani
2. Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după
absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai 1820
mică de trei ani
3. Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la
punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii 1990
anilor I-III de studii care până la înscrierea la
doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei
ani
4. Medicii rezidenţi din anul I de studii 1540
5. Medicii rezidenţi din anul II şi III de studii 1700
4
6. Medicii rezidenţi din anul IV şi V de studii, medicii
secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după 1760
absolvirea facultăţii
7. Medicii secundari clinici înmatriculaţi în În mărimea salariului de
secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic funcţie calculat conform
notei
8. Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor În mărimea unui salariu
habilitat mediu primit până la
înscrierea la postdoctorat,
dar nu mai mult decât
salariul mediu pe economia
națională din anul
precedent”

2) tabelul din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

„Soldele lunare pentru elevii și studenții instituțiilor de învățământ


din domeniul milităriei și ordinii publice

Categoria beneficiarilor soldelor lunare Cuantumul soldei


lunare, lei
Elevi din instituţiile de învăţământ profesional 185
tehnic
Studenți din instituţiile de învăţământ superior 240”

3) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Cuantumurile burselor de merit pentru studenţii din


învăţământul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate,
învăţământul medical şi farmaceutic) şi elevii din instituţiile de
învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar

Nr. Cuantumul bursei lunare (lei)


crt. Categoriile de în în învăţământul
burse învăţământul profesional tehnic postsecundar
superior și postsecundar nonterțiar
1. Bursa Republicii 2030
2. Bursa Preşedintelui 1845 1430
Republicii Moldova
3. Bursa Guvernului 1690
4. Bursa „Gaudeamus” 1230”
5
3. Hotărârea Guvernului nr. 161/2008 cu privire la Bursa de excelență a
Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 222), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1) pe tot parcursul textului hotărârii și al anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele
„Ministerul Educației și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare;
2) la pct. 1:
numărul „2500 se substituie cu numărul „3000”
numărul „2000 se substituie cu numărul „2500”.
3) pe tot parcursul textului anexei nr. 1 a hotărârii, cuvintele „ministrului
educației, culturii şi cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele
„ministrului educației şi cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare;

4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, elevilor/studenților li se va


acorda un supliment egal cu diferența dintre bursa stabilită conform prezentei hotărâri
și bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2023 până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală
Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu
NOTA INT'ORMATIVA
la proiectul llotiririi Guvcrnului
"cu privire Ia modificarea unor hotlr6ri ale Guvernului
(indexarea burselor dc studii)"

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului


Proiectul Hotinirii Guvemului Cu privire Io modificarea unor hotdrtiri ale Guvernului esle
elaborat de Ministerul Educaliei si Ccrcetirii.

2.Conditiile ce au lmpus e laborarea roiectului de act norm nalitltile urmlrite


Legea bugetului de stal pentru anul 2023 nr. 35912022 include alocalii suplimentare
suplimentare in sumi de 41.806,7 nrii lei pentru majorarea cu 15.7 la suta a cuantumului burselor
elevilor Ei studenlilor.
In vedere asigurhrii elevilor 5i studenlilor cu burse majorate. proiectul cuprinde ;i
prevederea privind intrarea in vigoare a Hotirdrii de Guvern la data publicdrii.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea legisla(iei


nafionale cu legislafia Uniunii Europene
Proiectul hotir6rii de Guvern nu conline normc privind armonizarea legislagiei nationale cu
legislalia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi

Proiectul I lotdrArii Guvernului prevcdc:


l. moditlcarea anexei la IlotArdrea Guvemului nr 46712006. precum gi a anexelor nr. I, nr.
ll Ei nr.2 la HotdrArea Guvernului nr. 1009i2006 prin majorarea cuantumului burselor cu 15.7 Ia
suta. pentru urmdtoarele catcgorii:
- burse de performanld qi speciale pentru elevii talentati din liceele-internat republican cu
profil arte Ei elevii talentali din claselc IV-lX ai Colegiului Nalional de Coregrafie;
- burse de studii pentru studenfii din invA[dmdntul supcrior (ciclul I. ciclul II. studii integrate.
invapmant medical qi larmaceutic):
- burse de studii pentru elevii din instituliile de invalamant proltsional tehnic postsecundar gi
postsecundar nonter[iar;
- burse de studii pentru elevii din instituliile de invaldmant profesional tehnic secundart
- burse de studii pentru studen(ii din invi{imintul supcrior - ciclul Ill (studii superioare de
doctorat). medicii rezidenli, medicii secundari clinici. precum gi pentru postdoctoranzi;
- burse de studii pentru elevii qi studenlii instituliilor de inva(amant din domeniul militeriei $i
ordinii publice;
- burse de merit pentru studenlii din invl[imdntul superior (ciclul I. ciclul II. studii integrate.
inva@mintul medical gi farmaceutic);
- burse de merit pentru clevii din instituliile de invilemant prot'esional tehnic postsecundar Ei
postsecundar nonte(iar.
2. modificarca Hotiririi Guvcmului nr. l6l/2008 prin majorarea cu 500 de lei a bursei de
excelenlS a Cuvernului qi a bursei pe domenii Stiinliflcc.

5. Fundamentarea cconomico-financiari
Implementarea prevederilor proiectului de I Iotdrire de (iuvern pentru:
- modificarea Hotardrii Guvernului nr. 46712006 si a I lotarArii Cuvernului nr. 1009/2006 nu
necesita alocari suplimentarcdin contul bugetului dc stat. in accst scns in Lcgea bugetului dc stat
pentru anul 2023 nr.35912022 au lbst abrobate alocalii suplimentare in sume de 41.806.7 mii lei:
- modificarea HotdrArii Guvernului nr. '161i2008 necesiti mijloace financiare suplimentare
pentru anul 2023 in cuantum de 162 nrii lei. Acestea urmeazi a fi identificate in limitele alocaliilor
bugetare pentru anul 2023 aprobatc prin l.egca hugetului dc stat Ministcrului liducaliei gi Ccrcetarii.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare


Proiectul se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu va necesita modificarea altor
acte legislative sau normative.

7. Avizarea qi consultarea publici


proiectului
a
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenfa in procesul
decizional, proiectul Hotdrdrii Cuvemului a fbst plasat pe pagina web oficiald a Ministerului
Educaliei qi Cercetdrii www.mec.gov.md, compartimentul Transparenla decizionali. precum qi pe
pagina web www.particip.gov.md.

8. Constatlrile expertizei anticorup{ie


Proiectul hotdrArii de Guvcrn urmeazl a fost supus cxpertizei anticoruplic

9. Constatirile expertizei de compatibilitate cu legislafia Uniunii Europene


Proiectul hotdririi de Guvern nu conline norme privind armonizarea legislaliei nalionale cu
legislalia Uniunii Europcne.

10, Constatirile expertizci juridicc


Proieclul hotdrdrii de Guvcrn a fbst supus cxpcrtizci .juridicc. Obiecliilc qi propunerilc
Ministerului Justiliei au lbst acccptate.

I l.Constatlrile altor expertize


Proiectul nu contine prevederi de reglcmentare a activitAlii de intreprinzdtor in contextul
Legii nr. 23512006 cu privire la principiile de bazd de reglementare a activitAlii de intreprinzdtor.
astfel decezand necesitatea exanrindrii acestuia de catre Grupul de lucru pentru reglementarea
activitalii de intreprinzitor.
De asemenea, proiectul nu cade sub inciden{a altor expertize necesare a fi efectuate in
condiliile Legii nr. I 00/201 7.

Ministru ?-n@ Anatolie TOPALA

S. Cincu. Tcl.: 022233351


Email \ [1. tncu ntcc ov.md

;----'
_r

S-ar putea să vă placă și