Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare


de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul
academic 2022-2023 și modificarea Hotărâri Guvernului nr.1009/2006
cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare
sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din
instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază
în învățământul postuniversitar
-----------------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 94 alin. (10) și art. 139 lit. g) din Codul
educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III,


cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 (se anexează).

2. Instituțiile de învățământ superior, consorțiile, parteneriatele naționale şi


internaționale, inclusiv cele constituite cu participarea organizațiilor din sfera
științei şi inovării vor asigura admiterea la studiile superioare de doctorat, ciclul
III, în limitele planurilor de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, ale
alocațiilor bugetare și ale unităților de personal aprobate conform legislației.

3. Admiterea în ciclul III de studii superioare se va organiza numai la


programele de studii superioare de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu
conform legislației.

4. În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la


cuantumurile burselor, soldele lunare altor forme de ajutoare sociale pentru
studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\22834\22834-redactat-ro.docx
2

secundar şi persoanele care studiază în învățământul postuniversitar (Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), cu modificările
ulterioare, tabelul al treilea se modifică după cum urmează:
la poziția 1 coloana a treia, cifrele „1330” se substituie cu cifrele „1430”;
la poziția 2 coloana a treia, cifrele „1470” se substituie cu cifrele „1570”;
la poziția 3 coloana a treia, cifrele „1520” se substituie cu cifrele „1720”.

5. Controlul prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Educației și


Cercetării.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova, cu excepția punctului 4 care intră în vigoare la 1 octombrie
2022.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\22834\22834-redactat-ro.docx
4

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

PLANUL
de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare
de la bugetul de stat, pentru anul academic 2022-2023

Nr. Domeniul științific Total număr de Număr granturi doctorale


crt. granturi
Doctorat Doctorat
doctorale
științific profesional

I. Granturi doctorale pentru cetățenii Republicii Moldova


1. Științe ale naturii 17 17
2. Științe inginerești și 27 27
tehnologii
3. Științe medicale 70 70
4. Științe agricole 12 12
5. Științe sociale și economice 86 86
6 Științe umaniste 42 33 9
Total 254 245 9
II. Granturi doctorale pentru cetățeni străini
1. Științe ale naturii 3 3
2. Științe sociale și economice 4 4
Total 7 7

Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe autorități publice centrale:

Ministerul Educației și Cercetării – 178;


Ministerul Culturii – 10;
Ministerul Sănătății – 70;
Ministerul Afacerilor Interne – 3.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\22834\22834-redactat-ro.docx

S-ar putea să vă placă și