Sunteți pe pagina 1din 80
ISA v`v`v`v` prezint`prezint`prezint`prezint` Start

ISA v`v`v`v` prezint`prezint`prezint`prezint`

Start
Start

CUPRINS

LecLec\LecLec\\ia\iaiaia 1.1.1.1. ACCESULACCESULACCESULACCESUL LALALALA DATEDATEDATEDATE EXTERNEEXTERNEEXTERNEEXTERNE

6666

1.1.1.1.1.1.1.1. NoNoNoNoţţţţiuniiuniiuniiuni despredespredespredespre bazebazebazebaze dededede datedddateateate

6666

1.1.1. Ce este o bază de date

6

1.1.2. Modelul rela ţ ional de baz ă de date

7

1.1.3. Rela ţ ii

9

1.1.4. Limbaj de interogare

11

1.1.5. Arhitectur ă Client/Server

12

1.1.6. Cerin\e Office 2000 pentru accesul la baze de date externe

13

1.2.1.2.1.2.1.2. MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery

14141414

1.2.1. Ce este Microsoft Query

14

1.2.2. Cum se instalează Microsoft Query

16

1.3.1.3.1.3.1.3. AccesulAccesulAccesulAccesul lalalala bazebazebazebaze dededede datedatedatedate AccessAccessAccessAccess utiliz@ndutiliz@ndutiliz@ndutiliz@nd MSMSMSMS QueryQueryQueryQuery 1.3.1 Utilizarea Microsoft Query pentru regă sirea datelor dintr-o baz ă de date Microsoft Access

17171717

17

1.3.2.

Editarea unei interogă ri existente Microsoft Query

20

1.4.1.4.1.4.1.4. UtilizareaUtilizareaUtilizareaUtilizarea MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery pentrupentrupentrupentru regregregregăăăăsireasireasireasirea datelordatelordatelordatelor dintrdintr-dintrdintr--o-ooo bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft SQLSQLSQLSQL ServerServerServerServer

23232323

1.5.1. Pe scurt despre Microsoft SQL server

23

1.5.2. Utilizarea Microsoft Query pentru regă sirea datelor dintr-o baz ă de

date Microsoft SQL Server

24

2

LecLec\LecLec\\ia\iaiaia 2.2.2.2. LUCRULLUCRULLUCRULLUCRUL {N{N{N{N COLABORARECOLABORARECOLABORARECOLABORARE

26262626

2.1.2.1.2.1.2.1. LucrulLucrulLucrulLucrul [n[n[n[n echip`echip`echip`echip` [n[n[n[n cadrulcadrulcadrulcadrul uneiuneiuneiunei rere\rere\\ele\eleeleele

26262626

2.1.1. Despre lucrul [n re\ea

26

2.1.2. Despre re\ele

27

2.1.3. Software ]i aplica\ii de re\ea

30

2.2.2.2.2.2.2.2. PartajarePartajarePartajarePartajare documentelordocumentelordocumentelordocumentelor [n[n[n[n cadrulcadrulcadrulcadrul uneiuneiuneiunei rere\rere\\ele\eleeleele

32323232

2.2.1.

Configurarea calculatorului pentru a participa la o re\ea

32

2.2.1.

Activarea partaj`rii resurselor [n re\ea peer-to-peer sub Windows

36

2.2.2.

Partajarea hard-discurilor ]i folderelor sub Windows

37

2.2.3.

Stabilirea unui registru Excel partajat

38

2.2.4.

Configurarea unui registru Excel partajat

38

2.2.5.

Deschiderea unui registru Excel partajat din re\ea sub Windows

39

2.2.6.

Anularea accesului unui utilizator la un registru Excel partajat

39

2.2.7.

Anularea accesului partajat la un registru Excel

40

2.3.2.3.2.3.2.3. Urm`rireaUrm`rireaUrm`rireaUrm`rirea modific`rilormodific`rilormodific`rilormodific`rilor

40404040

2.3.1.

Despre modific`ri

40

2.4.2.4.2.4.2.4. InserareaInserareaInserareaInserarea comencomentariilorcomencomentariilortariilortariilor

41414141

2.4.1. Inserarea unui comentariu [ntr-o celul`

41

2.4.2. Modificarea unui comentrariu dintr-o celul`

42

2.4.3. }tergerea unui comentariu dintr-o celul`

42

2.5.2.5.2.5.2.5. TrimitereaTrimitereaTrimitereaTrimiterea electronic`electronic`electronic`electronic` lalalala destinadestina\destinadestina\\ie\ieieie

42424242

2.5.1.

Cerin\e hardware ]i software pentru trimiterea electronic` a

documentelor

42

3

2.5.2. Trimiterea prin Intermet a unei foi de lucru Excel ca mesaj de po]t`

electronic`

44

2.5.3.

Ata]area unui registru Excel la un mesaj de po]t` electronic` ]i

trimiterea lui prin Internet

46

2.5.4.

Trimiterea unei foi de lucru Excel ca fax

47

LecLecLecLecţţţţiaiaiaia 3.3.3.3. TRANSPUNEREATRANSPUNEREATRANSPUNEREATRANSPUNEREA DATELORDATELORDATELORDATELOR DINDINDINDIN EXCELEXCELEXCELEXCEL PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU UTILIZAREUTILIZAREUTILIZAREUTILIZARE PEPEPEPE WEBWEBWEBWEB

49494949

3.1.3.1.3.1.3.1. DespreDespreDespreDespre InternetInternetInternetInternet ]i]i]i]i IntranetIntranetIntranetIntranet

49494949

3.1.1. Servicii Internet ]i intranet

49

3.1.2. Accesul la Internet/intranet

50

7.1.3. Accesul la resursele Internet/intranet

51

3.1.4. Structura unei pagini Web

52

3.1.5. Ce obiecte pot fi incluse [ntr-o pagin` Web

55

3.2.3.2.3.2.3.2. FoldereFoldereFoldereFoldere WebWebWebWeb

56565656

3.2.1. Ce sunt folderele Web

56

3.2.2. Ad`ugarea unui folder Web cu ajutorul aplica\iei My Computer

56

3.2.3. Ad`ugarea unui folder Web din aplica\ia Excel

57

3.3.3.3.3.3.3.3. OfficeOfficeOfficeOffice 2000200020002000 ]i]i]i]i tehnologiitehnologiitehnologiitehnologii pentrupentrupentrupentru WebWebWebWeb

58585858

3.3.1.

Office 2000 ]i Web

58

3.3.3.

Componente Web pentru Office

60

3.3.4.

Cerinţ e de sistem ş i licenţ iere

61

3.4.3.4.3.4.3.4. SalvareaSalvareaSalvareaSalvarea [n[n[n[n formatformatformatformat WebWebWebWeb dindindindin ExcelExcelExcelExcel

63636363

3.4.1. Salvarea unui întreg registru ca pagină Web

63

3.4.2. Publicarea unei foi de calcul cu p ăstrarea interactivit ăţ ii

64

4

3.4.3. Publicarea unei diagrame cu p ă strarea interactivit ăţ ii

67

3.4.4. Publicarea unui tabel pivot cu p ă strare interactivit ăţ ii

69

LecLec\LecLec\\ia\iaiaia 4.4.4.4. EXERCI|IIEXERCI|IIEXERCI|IIEXERCI|II

71717171

5

LecLec\LecLec\\ia\iaiaia 1.1.1.1. ACCACCESULACCACCESULESULESUL LALALALA DATEDATEDATEDATE EXTERNEEXTERNEEXTERNEEXTERNE

1.1.1.1.1.1.1.1. NoNoNoNoţţţţiuniiuniiuniiuni despredespredespredespre bazebazebazebaze dededede datedatedatedate

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. CeCeCeCe esteesteesteeste oooo bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate

În accepţ iunea cea mai largă , o baz ă de date reprezint ă o colecţ ie de informa ţ ii structurate într-un anume mod, de obicei sub forma unui tabel. Baza de date stocheaz ă informa ţ ii, dar nu le pune la dispoziţ ia utilizatorului în mod direct, ci prin intermediul unor aplica ţ ii care asigur ă interfa ţ a între acesta ş i date.

Într-o baz ă de date, informa ţ iile între care exist ă o legătur ă logic ă sunt adunate într-o structur ă distinct ă , manevrabil ă individual. Între aceste structuri pot fi definite relarelarelarelaţţţţiiii.iiii

În mod tipic, o baz ă de date este format ă din două componente:

1.1.1.1. DateleDatele,DateleDatele organizate într-un anumit mod ş i stocate în fiş iere

2.2.2.2. SistemulSistemulSistemulSistemul dededede gestiunegestiunegestiunegestiune aaaa bazeibazeibazeibazei dededede datedatedatedate (SGBD), care reprezintă un sistem software complex ce permite accesul aplica ţ iilor la date. SGBD este responsabil pentru definirea ]i administrarea structurii bazei de date, incluzând printre altele:

!" Gestionarea rela ţ iilor dintre datele stocate în bază; !" Asigurarea stocă rii corecte a datelor ş i a respect ării regulilor care definesc rela ţ iile între acestea; !" Refacerea datelor până la un punct de consistenţă , atunci când pe parcursul prelucr ă rii a survenit o condiţ ie de eroare. !" Gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor la date.

6

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. ModelulModelulModelulModelul relarelarelarelaţţţţionalionalionalional dededede bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate

Exist ă multe moduri de a organiza datele într-o baz ă , dar probabil că cel mai cunoscut este modelulmodelulmodelulmodelul relarelarelarelaţţţţionalional.ionalional

Dpdv al structurii sale, o baz` de date rela\ional` con\ine:

- TabeleTabeleTabeleTabele: stocheaz` datele; un tabel este definit prin c@mpuri ]i [nregistrari

- Indec]iIndec]iIndec]iIndec]i: sunt fi]iere care sorteaz` baza de date

- VederiVederiVederiVederi: sunt machete care afi]eaz` datele [ntr-un anumit mod.

Un sistem de gestiune a bazelor de date rela ţ ional (SGBDR) implică trei aspecte:

!" StrucStructuraStrucStructuratura:tura într-o baz ă de date rela ţ ional ă datele sunt structurate în obiecte bine definite (tabele, vederi, indec ş i etc). Structurile ş i datele memorate în acestea sunt manipulate prin intermediul opera ţ iilor. !" OperaOperaOperaOperaţţţţiiii:iiii opera ţ iile sunt ac ţ iuni bine definite care permit utilizatorilor să manipuleze datele ş i structurile unei baze de date; opera ţ iile posibile asupra unei baze de date trebuie să se conformeze unui set predefinit de reguli pentru pă strarea integrit ăţ ii. !" ReguliReguliReguliReguli pentrupentrupentrupentru ppppăăăăstrareastrareastrareastrarea integritintegritintegritintegrităţăţăţăţiiii:iiii acestea reprezint ă legi care stipuleaz ă ce operaţ ii sunt posibile asupra structurilor ş i datelor dintr-o baz ă . Aceste reguli protejeaz ă structura bazei de date.

Cel mai comun tip de structur ă utilizat de o baz ă de date este tabelatabela.tabelatabela Aceasta conţ ine informa ţ ii corelate logic. O tabel ă reprezint ă o clasă de obiecte importante pentru o anumit ă organiza ţ ie. De exemplu, poate exista o tabel ă de Clienţi ş i una de Angajaţi. O tabel ă este format ă din liniiliniiliniilinii ş i coloanecoloane.coloanecoloane O coloancoloancoloancoloanăăăă dintr- o tabel ă reprezint ă un anumit atribut al obiectelor pe care le reprezint ă aceasta.

7

De exemplu, marca este un atribut al tuturor angajaţ ilor dintr-o organiza ţ ie, de aceea tabel Angajaţi va avea o coloană Marca. O linielinielinielinie reprezint ă o instanţă a obiectului reprezentat de tabel ă . De exemplu, o linie dintr-o tabelă de angaja ţ i furnizeaz ă informa ţ iile despre angajatul cu marca 22345. Coloanele sunt denumite ş i câmpuricâmpuri,câmpuricâmpuri în timp ce liniile sunt denumite înregistrînregistrînregistrînregistrăăăări.ririri

Bazele de date conţ in, în general, ş i alte tipuri de obiecte utile pentru gestionarea datelor:

VederileVederileVederileVederile reprezint ă obiecte ale bazei de date care prezint ă utilizatorului informa ţ ia într-o manier ă particular ă . Folosind vederi puteţ i da acces la un num ăr limitat de câmpuri sau de înregistră ri dintr-o tabel ă sau puteţ i combina date din mai multe tabele. O vedere nu este o structur ă de date propriu-zisă , ci este o definiţ ie a unei interogă ri particulare. Vederile sunt folosite de foarte multe ori ca un sistem de control al accesului la date. De exemplu, o vedere construit ă pe baza tabelei de Angaja ţ i poate ascunde informa ţ iile despre salarii, pă strând accesul utilizatorilor la restul datelor din tabel ă .

SinonimeSinonime:SinonimeSinonime acestea reprezint ă un alt nume sub care este prezentat că tre utilizator un obiect al bazei de date. Sinonimele sunt folosite de multe ori pentru a simplifica denumirea unor obiecte, dare ş i pentru a proteja informa ţ iile de localizare a acestora.

Orice SGBD întreţ ine un set de tabele ş i vederi speciale, necesare bunei func ţ ionă ri a sistemului. Acestea sunt denumite tabeletabeletabeletabele sau vederi dededede sistemsistsistsistememem ş i sunt gestionate în principal de c ă tre SGBD-ul însuş i. Utilizatorul poate avea acces la conţ inutul acestora, dar în general este o atribuţ ie a administratorului de baze de date să consulte ş i eventual să modifice conţ inutul tabelelor de sistem.

8

1.1.31.1.3.1.1.31.1.3 RelaRelaRelaRelaţţţţiiiiiiii

Între structurile bazei de date se pot stabili relaţ ii, bazate pe un set de reguli de integritate. Lumea real ă ofer ă mai multe tipuri de rela ţ ii. De exemplu, dac ă exist ă o tabel ă de Medici (M) ş i o tabel ă de pacienţ i (P) atunci pot exista urm ă toarele tipuri de rela ţ ii:

!" Un medic poate avea mai mul ţ i pacienţ i; !" Un pacient poate fi tratat de mai mul ţ i medici; !" Un medic poate fi el însuş i pacient al altui medic.

Primele două afirma ţ ii definesc împreună ceea ce se numeş te o relarelarelarelaţţţţieieieie „mai„mai„mai„mai multemulte-multemulte--la-lala-la--mai-maimaimai mulmulte”mulmulte”te”te” între două elemente. Ultima afirma ţ ie defineş te o relarelarelarelaţţţţieieieie recursivrecursivrecursivrecursivăăăă pe o aceea ş i structur ă : tabela medicilor.

Un alt model de rela ţ ie uzual este relarelarelarelaţţţţiaiaiaia „una„una-„una„una--la-lala-la--mai-maimaimai multe”multe”.multe”multe” De exemplu, dac ă exist ă o tabel ă de C ă r ţ i ş i una de pagini, între acestea se poate defini o relaţ ie „una-la-mai multe”, astfel: o carte are mai multe pagini, dar o pagină nu poate apar ţ ine mai multor c ă r ţ i în acela ş i timp.

În sfâr ş it, un alt tip de rela ţ ie este relarelarelarelaţţţţiaiaiaia „una„una-„una„una--la-lala-la--una”-una”una”,una” prin care unui obiect dintr-o structur ă îi este asociat un obiect ş i numai unul dintr-o alt ă structur ă . De exemplu, dac ă avem o tabel ă de persoane ş i o tabel ă de certificate de naş tere, atunci între acestea se va stabili o relaţ ie „una-la-una”, astfel: o persoană are un singur certificat de na ş tere ş i orice certificat de na ş tere apar ţ ine unei singure persoane.

Dintre aceste tipuri de relaţ ii cel mai des întâlnit în practică este tipul „mai multe-la-mai multe”.

9

În sistemele de baze de date rela ţ ionale rela ţ iile sunt implementate cu ajutorul cheilor. În general, o tabelă trebuie să aibă ceea ce se numeş te cheiecheiecheiecheie primarprimarprimarprimarăăăă, adic ă o combina ţ ie a uneia sau mai multor coloane care identifică în mod unic fiecare linie. Cu alte cuvinte cheia primar ă este un set de atribute care identifică în mod unic un obiect al structurii. Într-o tabelă valorile cheii primare trebuie să fie unice. De exemplu, într-o tabel ă de Angaja ţ i, Marca poate fi utilizat ă pe post de cheie primar ă , deoarece în mod sigur nu vor exista doi angajaţ i cu aceea ş i marc ă .

Dac ă se va crea o nouă tabel ă care înregistrează lucr ă rile tuturor angaja ţ ilor pe o perioadă de timp, aceasta va trebui să conţ ină două tipuri de informa ţ ii:

despre angaja ţ i ş i despre lucrarea propriu-zisă . Cum informa ţ iile despre angaja ţ i sunt deja stocate în tabela Angajaţ i, nu are sens ca acestea să fie duplicate în tabela Lucr ă ri. Totuş i, un minim de informa ţ ie trebuie stocat în ultima tabel ă pentru a o putea rela ţ iona cu prima. Din nou Marca este un element potrivit, pentru că ea identific ă în mod unic o persoană ş i permite regă sirea restului de informa ţ ii din tabela Angaja ţ i.

Astfel, tabela Lucr ă ri va avea ş i ea o coloană Marca, ale că rei valori însă trebuie să fie numai valori din cele aflate în coloana corespondent din tabela Angaja ţ i. Coloana Marca din tabela Lucr ă ri se defineş te ca o cheiecheiecheiecheie strstrstrstrăăăăininininăăăă care refer ă cheia primar ă a tabelei Angaja ţ i. În felul acesta se stabileş te o rela ţ ie de tip „p ă rinte-copil” între tabelele Angaja ţ i („p ă rinte”) ş i Lucr ă ri („copil”).

Regulile de integritate care permite implementarea acestei rela ţ ii trebuie să impună ca în tabela „copil” Lucră ri să nu poat ă fi introduse înregistr ă ri care în câmpul Marca să aibă valori inexistente în coloana corespondent ă din tabela

10

„p ă rinte” Angaja ţ i; Aceasta nu implică automat ca orice linie din tabela Angaja ţ i să aibă corespondent în tabela Lucr ă ri. Pot exista, de exemplu, angajaţ i afla ţ i în concediu care nu sunt momentan asigna ţ i nici unei lucr ă ri.

Tot subiect al regulilor de integritate este ş i ce se întâmpl ă cu înregistr ările din tabela „copil” atunci când este modificat ă sau ş tearsă o înregistrare în tabel „p ă rinte” ş i aceast ă acţ iune modific ă valoarea cheii primare. De exemplu, dacă se încearc ă ş tergerea unei înregistr ă ri „p ă rinte” pot fi ş terse automat înregistr ările „copil” corespunz ă toare sau se poate bloca ş tergerea înregistr ării „p ă rinte” atâta timp cât aceasta are încă înregistr ă ri „copil”.

Tipurile de reguli de integritate descrise mai sus sunt implementate de SGBD ş i este responsabilitatea acestuia for ţ eze respectarea lor de că tre orice aplica ţ ie va accesa baza de date.

În afara regulilor de integritate implementate de SGBD dezvoltatorul de aplica ţ ii poate impune alte reguli, în primul rând cele impuse de logica afacerii. De exemplu, se poate impune ca data livr ă rii unui produs să fie ulterioar ă datei comenzii, nerespectarea acestei reguli a afacerii putând provoca disfunc ţ ionalit ăţ i într-o aplica ţ ie care inventariaz ă toate comenzile nonorate.

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4. LimbajLimbajLimbajLimbaj dededede interogareinterogareinterogareinterogare

Pentru a lucra cu datele dintr-o baz ă de date trebuie utilizat un set de comenzi ş i instruc ţ iuni (un limbaj) definit ş i înţ eles de SGBD. La ora actual ă exist ă mai multe limbaje de interogare a bazelor de date, dar cel mai comun este SQL (Structured Query Language – Limbaj de interogare structurat). Acesta este un

11

limbaj definit atât de ANSI – American National Standards Institute, cât ş i de ISO – International Standards Institute. Majoritatea SGBD-urilor moderne suport ă acest standard. Atunci când utilizatorul Excel solicit ă date din baze de date externe, în fapt este generat de că tre Microsoft Query un set de comenzi SQL care sunt transmise SGBD-ului. Acesta interpreteaz ă instruc ţ iunile din interogare ş i furnizeaz ă rezultatul conform acestora.

1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5. ArhitecturArhitecturArhitecturArhitecturăăăă Client/ServerClient/ServerClient/ServerClient/Server

Într-un sistem Client/Server, prin server se înţ elege în general un calculator puternic care pune la dispoziţ ie resurse pentru mai mul ţ i clienţ i. În acest context, un client este un calculator conectat la un server prin reţ ea, care poate utiliza resursele puse la dispoziţ ie de acesta.

Într-o arhitectur ă de baz ă de date Client/Server, baza propriu-zis ă ş i software-ul SGBD se afl ă pe un server. SGBD pune la dispoziţ ie o component ă de comunica ţ ie care permite mai multor clienţ i afla ţ i în reţ ea să acceseze datele din baz ă, prin intermediul aplica ţ iilor. În general, un SGBD permite accesul mai multor utilizatori simultan la o baz ă de date, fiind responsabil de p ă strarea integrit ăţ ii ş i coerenţ ei datelor în cazul în care mai mulţ i utilizatori acceseaz ă simultan aceea ş i informa ţ ie.

Unul dintre modelele Client/Server cele mai uzuale este modelulmodelulmodelulmodelul pepepepe doudoudoudouăăăă niveluriniveluriniveluriniveluri („two-tier”). Într-o arhitectur ă Client/Server pe două niveluri utilizatorul ruleaz ă toate aplica ţ iile pe computerul local, denumit clientclient,clientclient care se conecteaz ă prin reţ ea la serverul care gă zduieş te baza de date ş i ruleaz ă SGBD. Aplicaţ ia client ruleaz ă atât logica afacerii („business logic” – de exemplu, o procedur ă de calcul a

12

impozitului) implementate de sistem, cât ş i codul necesar interfeţ ei-utilizator (de exemplu, afiş area ecranelor pentru introducere de date). Un astfel de client este denumit „thick client”.

Spre deosebire de acest model, o arhitectur ă Client/Server pe mai multe niveluri („multi-tier”) va rula logica aplica ţ iilor client în două tipuri de loca ţ ii:

!" Pe ma ş ina local ă va rula numai codul responsabil de gestionarea

interfeţ

ei-utilizator;

!" Pe server vor rula aplica ţ iile responsabile de logica afacerii.

În general, SGBD-urile mari implementeaz ă ambele modele.

Deş i modelul Client/Server este cel mai r ă spândit model de arhitectur ă a bazelor de date, exist ă ş i SGBD-uri care lucrează de sine st ă t ă tor pe o singur sta ţ ie de lucru. În acest caz, atât baza de date cât ş i aplica ţ iile rezid ă pe aceea ş i ma ş ină . Majoritatea SGBD-urilor importante, pe lângă varianta Client/Server furnizeaz ă ş i o versiune de sine st ăt ă toare, care poate rula pe un singur calculator.

1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6. CerinCerin\CerinCerin\\e\eee OfficeOfficeOfficeOffice 2000200020002000 pentrupentrupentrupentru accesulaccesulaccesulaccesul lalalala bazebazebazebaze dededede datedatedatedate externeexterneexterneexterne

1. Acces la sursa de date extern`: adic`, drepturi de acces la respectiva baz` de

date (cont definit prin nume ]i parol`, drepturi de acces [n re\ea, etc)

2. Componenta Microsoft Query: component` op\ional` Office 2000, care face

parte din categoria “Instrumente Office” ]i care se instaleaz` [n mod op\ional. Ea

permite interogarea bazelor de date externe.

3. Drivere corespunz`toare pentru accesul la datele externe: aceste drivere sunt

necesare pentru a putea citi datele din baze de date externe. Pentru fiecare surs` de date, este necesar un driver specific. Ele pot fi de mai multe tipuri.

13

Cel mai cunoscut tip se nume]te ODBCODBCODBCODBC (Open(Open(Open(Open databasedatabasedatabasedatabase connectivity)connectivity)connectivity)connectivity) ]i la instalarea MS Query, se instaleaz` automat urm`toarele drivere ODBC:

MS Foxpro

Dbase

Oracle

Paradox

Text

MS Access

MS SQL Server

Un alt tip de driver pentru sursa de date este de tip OLAPOLAPOLAPOLAP (online(online(online(online analyticalanalyticalanalyticalanalytical processing)processing).processing)processing) OLAP implementeaz` o tehnologie specializat` pentru interogarea bazelor de date; organizarea acestora se face ierarhic`, [n cub ([n loc de tabele bidimensionale). La instalarea MS Query, se instaleaz` automat urm`torul driver ODBC: Servicii OLAP pentru MS SQL Server.

1.2.1.2.1.2.1.2. MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueQueQueryryry

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. CeCeCeCe esteesteesteeste MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery

Microsoft Query este un program care permite aducerea datelor din surse externe în Microsoft Excel. Acest program este lansat din interiorul mediului Excel atunci când utilizatorul dores]te s` acceseze date stocate [n format extern Excel, de exemplu [n format Access, SQL Server, DBF, etc.

Folosind Microsoft Query puteţ i aduce într-o foaie de calcul date stocate în baze de date de pe calculatorul propriu sau din reţ ea. Formularea criteriilor prin

14

care vor fi selectate datele care vor fi aduse este denumită interogareinterogare.interogareinterogare Microsoft Query permite definirea ş i stocarea unor interogări complexe având ca sursă datele din baza de date selectat ă . Dup ă definirea interogă rii în Microsoft Query, aceasta este transmisă serverului de baze de date, care întoarce în foaia de calcul Excel numai valorile care satisfac condiţ iile impuse în interogare.

Datele preluate din baze de date externe vor fi organizate ca o listă Excel ş i pot fi procesate în acelaş i mod ca oricare alte liste: sortate, filtrate, organizate în tabele pivot, subtotalizate etc. Totuş i, trebuie să reţ ineţ i c ă modific ă rile efectuate asupra datelor aduse în foaia de calcul dintr-o sursă externă nu vor fi transmise în baza de date iniţ ial ă , aceasta r ă mânând neafectat ă. Aş a cum sugereaz ă ş i denumirea, o interogare cerceteaz ă conţ inutul bazei de date, selectând eventual un set util de valori, dar f ă r ă a afecta sursa.

Chiar dacă nu permite modificarea datelor sursă , Excel va p ă stra legătura la datele externe. În acest fel, orice modificare asupra datelor, realizată prin aplica ţ ii specifice ş i de că tre personal autorizat, va putea fi uş or regă sit ă în foaia de calcul prin reîmprosp ă tarea datelor.

Excel permite reg ă sirea datelor din baze de date Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ORACLE, FoxPro, DBase, Paradox sau din alte surse care asigur ă un driver corespunz ă tor.

DriverDriver-DriverDriver--ul-ululul este o component ă software necesar ă conexiunii între Excel ş i sistemul de baze de date selectat ş i care asigur ă conversia de format între acesta ş i Excel.

Microsoft Query realizeaz ă regă sire datelor în trei pa ş i:

1. configurarea unei surse de date

15

2. definirea interogă rii în Microsoft Query

3. returnarea datelor în Excel.

Aceş ti trei pa ş i sunt în general gestiona ţ i de c ă tre Expertul Query ş i vor fi exemplifica ţ i în cadrul acestei lecţ ii.

Ca ş i editorul Visual Basic, Query este o aplica ţ ie Microsoft care nu a fost

localizat ă pentru limba română , astfel încât chiar dacă aveţ i instalat Microsoft Office Professional Romanian interfa ţ a ş i sistemul de ajutor se prezint ă în limba

englez

ă .

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. CumCumCumCum sesesese instaleazinstaleazinstaleazinstaleazăăăă MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery

Microsoft Query este o component` Office din categoria „Instrumente Office”, care [n mod implicit se instaleaz` atunci c@nd utilizatorul dore]te s` efectueze o interogare.

Dac ă vrem să instal`m manual Microsoft Query proced`m astfel:

!" Închidem toate programele deschise. !" Din meniul “StartStartStartStart Settings,Settings,Settings,Settings, deschidem folderul “ControlControlControlControl PanelPanel.PanelPanel !" Efectu`m dublu-clic pe “Add/RemoveAdd/RemoveAdd/RemoveAdd/Remove Programs2Programs2Programs2Programs2 ]i ne pozi\ion`m [n pagina Install/UninstallInstall/Uninstall,Install/UninstallInstall/Uninstall unde select`m aplica\ia “MicrMicrMicrosoftMicrosoftosoftosoft OfficeOfficeOfficeOffice 20002000,20002000 dup` care ap`s`m butonul “Add/Remove”Add/Remove”Add/Remove”.Add/Remove” !" În fereastra de dialog care se deschide, efectu`m clic pe “AdAdAdAdăăăăugareugareugareugare sausausausau eliminareeliminareeliminareeliminare caracteristici”.caracteristici”caracteristici”caracteristici” !" Derul`m lista “InstrumenteInstrumenteInstrumenteInstrumente OfficeOffice,OfficeOffice alegem componenta “MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft Query”Query”Query”Query” ş i select`m “ExecutareExecutareExecutareExecutare dindindindin computerulcomputerulcomputerulcomputerul meu”meu”.meu”meu”

16

!" Efectu`m clic pe “ActualizareActualizareActualizareActualizare acumacum,acumacum apoi aş tept`m încheierea instală rii.

1.3.1.3.1.3.1.3. AccesulAccesulAccesulAccesul lalalala bazebazebazebaze dededede ddateddateateate AccessAccessAccessAccess utiliz@ndutiliz@ndutiliz@ndutiliz@nd MSMSMSMS QueryQueryQueryQuery

1.3.11.3.11.3.11.3.1 UtilizareaUtilizareaUtilizareaUtilizarea MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery pentrupentrupentrupentru regregregregăăăăsireasireasireasirea datelordatelordatelordatelor dintrdintr-dintrdintr--o-ooo bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft AccessAccessAccessAccess

(Se porneş te de la un registru gol, deschis în suprafaţă de lucru ş i se foloseş te NorthWind.mdbNorthWind.mdb,NorthWind.mdbNorthWind.mdb plasat ă în C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples)

Pentru exemplificare va fi utilizat ă baza de date Microsoft Access denumit ă NorthWind.mdb, care face parte dintre exemplele furnizate împreună cu Microsoft Office Professional Romanian. Pentru regă sirea datelor din aceast ă baz ă de date se va utiliza Microsoft Query.

Pentru a accesa date externe, derul`m meniul „Date” ş i select`m „Preluare date externe”. Alegem comanda „Interogare nouă pe baza de date”. Va fi lansat Expertul Query, al c ă rui prim pas implic ă definirea sursei de date. Păstr`m bifat ă caseta „Use the Query Wizard”, pentru ca regă sirea datelor să fie ghidat ă de expert până la sfâr ş it.

Dac ă sursa de date dorit ă nu este listat ă în fereastra de dialog, efectu`m clic pe „New Data Source”. Pentru cazul particular al bazelor de date Access, se poate utiliza o sursă de date predefinit ă – „Bază de date MSAcces, dar aceasta prezint ă un dezavantaj: cere numele bazei de date de fiecare dată când se solicită o interogare nouă . Utiliz`m aceast ă sursă numai dac ă solicit`m rar date dintr-o anumit ă baz ă de date Access. Dacă efectu`m des des interog`ri pentru aceea ş i baz ă de date Access, este mai bine s ă cre`m o nouă sursă de date. Dup ă selecţ ia

17

elementului „New Data Source”, ap ă s`m butonul „OK”. Fereastra de dialog deschisă permite definirea sursei de date. În prima caset ă text, stabilim numele sub care va fi identificat ă noua sursă – de exemplu Conexiune Access. Urm ă torul pas este stabilirea driver-ului care va permite conectarea la serverul de date. Numai după ce am stabilit un nume pentru sursă , vom putea selecta driver-ul din lista etichetat ă cu cifra 2. Select`m „Microsoft Access driver” pentru a putea regă si date Access. Odat ă definiţ i aceş ti parametri, va trebui să ne conect`m efectiv la o baz ă de date. Ap ă s`m butonul „Connect” ş i se va afiş a o fereastr ă de dialog suplimentar ă . Ap ă s`m „Select” ş i localiz`m baza de date „NorthWind”. După selectarea acesteia, ap ă s`m „OK” de două ori pentru a închide cele două ferestre de selecţ ie. Dup ă un scurt interval, în care se realizează conectarea efectivă , în dreptul butonului „Connect” apare înscris numele bazei de date selectate anterior. Ap ă s`m „OK” pentru a încheia configurarea sursei de date. Acest pas nu se va mai repeta la solicitarea altor interogă ri pe baza de date „NorthWind”.

Ap ă s`m „OK” pentru a trece la pasul urm ă tor al expertului. Aplica ţ ia este deja conectat ă la baza de date solicitat ă ş i afiş eaz ă numele obiectelor existente în aceasta. Pentru a afiş a numai tabelele din baza de date, apă s`m butonul „Options” ş i bif`m „Tables” în fereastra de dialog deschisă , apoi ş tergem bifele din celelalte casete. Pă strându-le bifate, vor putea fi listate vederile (indică Views), tabelele de sistem (System tables) sau sinonimele (Synonyms) din baza de date. Pentru acest exemplu vor fi utilizate numai tabelele. {nchidem fereastra “Options”.

Fiecare nume de tabel ă are în dreptul să u un buton plus, a că rui ap ă sare va derula lista coloanelor din tabela în cauză - Orders. În cadrul acestui pas, vom selecta coloanele din tabel ă ale că ror date dorim să le aducem în Excel. De exemplu, pentru o list ă a comenzilor, vor fi selectate „Data comenzii” - Order Date

18

ş i identificatorul clientului de la care provine - Customer ID. Pentru a selecta o coloană , se efectueaz` clic pe numele ei în lista câmpurilor disponibile ş i se apasă butonul să geat ă dreapta, pentru fi ad ăugat în lista câmpurilor selectate.

Deoarece identificatorul clientului este un cod în general criptic, se doreş te regă sirea numelui complet al clientului. Acesta este stocat în tabela „Customers”, care dispune de un identificator unic pentru fiecare client, dar ş i restul informa ţ iei de descriere a acestuia. Se vor selecta câmpurile „CustomerID” ş i „Company Name” din tabela „Customers”, apoi se va trece la pasul urmă tor. Putem selecta un criteriu de filtrarea a datelor aduse. De exemplu, vom selecta numai comenzile primite în anul 1997, astfel:

În lista „Column to filter” select`m „Orders Date”. Se stabileş te primul criteriu selectând operandul „is greater than or equal to” ş i în caseta de valoare, select`m prima dat ă corespunz ă toare anului 1997: 1 ianuarie. Pă strând bifat ă caseta „And” se defineş te al doilea criteriu: mai mic sau egal - is less than or equal, apoi select`m ultima dată din anul 1997 - 31 decembrie.

Ap`să m butonul „Next” pentru a trece la pasul urm ător. Dacă dorim ca datele regă site să fie sortate într-o anumit ă ordine, select`m câmpul după care vrem sortarea - de exemplu, Company Name; altfel, ap ă s`m butonul „Next”.

Ultimul pas al expertului ne lasă să alegem ce se întâmplă cu rezultatul interogă rii. Select`m „Întoarcere date în Microsoft Excel” ş i ap ă s`m butonul „Finish”. Select`m o celulă care va reprezenta celula din stânga sus a domeniului de date regă site din sursa externă ş i ap ă s`m ‚OK”. După un timp necesar regă sirii efective a datelor, acestea vor fi afiş ate sub form ă de list ă în foaia de calcul. Remarc`m că fiecare coloană are ca antet numele câmpului din sursa de date

19

externă . În plus, datele sunt ordonate aş a cum am dorit, dup ă numele companiei. Cele două coloane din mijloc, denumite identic în foaia de calcul, conţ in acelea ş i valori. Aceasta, deoarece ele reprezint ă cheia str ă ină din tabela „Orders” ş i respectiv, cheia primar ă din tabela „Customers”, cu ajutorul că rei este implementat ă rela ţ ia între cele două tabele.

Dac` [ntre timp datele au fost modificate [n srusa de date, adic` tabelele Access, atunci [n cadrul Excel va trebui s` actualiz`m afi]area lor. Efectu`m clic dreapta în interiorul listei ş i select`m „Reîmprosp ă tare date” din meniul contextual. Datele vor fi citite din nou din baza de date ş i afiş ate actualizat în foaia de calcul.

Dup ă regă sirea datelor externe, Excel defineş te automat un nume care identific ă lista de date din sursă externă – vezi Query_from_Conexiune_Access din caseta de nume. Dacă vom dori ulterior să realiz`m o nouă interogare pe aceea ş i baz ă de date, vom folosi sursa definit ă anterior - Conexiune Access. Vom trece direct la selectarea câmpurilor, fă r ă a mai defini al ţ i parametri ai sursei de date.

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. EditareaEditareaEditareaEditarea uneiuneiuneiunei interoginteroginteroginterogăăăăriririri existenteexistenteexistenteexistente MicMicrosoftMicMicrosoftrosoftrosoft QueryQueryQueryQuery

(Se foloseş te registrul salvat în exemplul anterior)

Registrul de lucru conţ ine o list ă provenit ă dintr-o interogare pe o sursă externă. Putem verifica imediat acest lucru prin clic de dreapta în interiorul listei. În meniul contextual este disponibil ă comanda „Reîmprosp ă tare date”, ceea ce indic ă o sursă externă . Dacă dorim să modific`m conţ inutul listei, ad ă ugând de exemplu date despre angajatul responsabil cu rezolvarea comenzii, va trebui să modific`m interogarea. Pentru aceasta, derul`m meniul „Date” - „Preluare date

20

externe”. Aplica ţ ia sesizează c ă domeniul selectat reprezint` rezultatul unei interogă ri externe, astfel încât singura opţ iune posibil ă este „Editarea interogării”. Select`m aceast ă comand ă ş i a ş tept`m conectarea la sursă . Deoarece interogarea reuneş te date din două tabele, editarea nu poate fi realizat ă de expertul Query. Ap ă s`m „OK” în fereastra de atenţ ionare ş i se va deschide Microsoft Query, în fereastra c ă ruia vom putea edita interogarea.

Fereastra de interogare Microsoft Query are trei zone principale:

- zona în care sunt afiş ate tabelele care sunt interogate ş i sunt figurate

rela ţ iile dintre acestea (zona superioar ă ),

- zona de criterii, în care sunt înscrise criteriile de filtrare a liniilor regă site din baza externă ,

- ş i zona de date, în care sunt afiş ate deja valorile preluate din baza de date (zona inferioar ă ).

Revenind în zona tabelelor se pot observa urm ă toarele:

Fiecare tabel ă implicat ă este reprezentat ă ca o fereastr ă a cărei bar ă de titlu indică numele tabelei. Conţ inutul ferestrei listeaz ă câmpurile din tabel ă . Cheia primar ă a fiecă rei tabele este scris ă cu stilul aldin. Astfel, tabela de clienţ i are „CustomerID” drept cheie primar ă , în timp ce cheia primar ă a tabelei de comenzi este „OrdersID”. Între cele două tabele este stabilit ă o rela ţ ie de tip p ă rinte-copil, figurat ă printr-o legă tur ă ce conectează cele două câmpuri „CustomerID” corespondente.

Pentru a ad ă uga o nouă tabel ă în interogare, putem ap ă sa butonul „Add Table” de pe bara de instrumente a aplicaţ iei. Aceasta va deschide o fereastr ă de dialog, care listează toate tabelele disponibile. Select`m „Employees” ş i ap ă s`m

21

butonul „Add”. Noua tabel ă este adusă în fereastra Microsoft Query. Putem închide fereastra de selecţ ie prin ap ă sarea butonului „Close” ş i examin`m rezultatul ac ţ iunii. Cheia primar ă a tabelei de angaja ţ i este „EmployeeID”. Deoarece între tabelele „Employees” ş i „Orders” este definit ă în baza de date o relaţ ie de tip p ă rinte-copil, aceasta este automat figurat ă ş i de c ătre Microsoft Query. Pentru a vedea mai clar rela ţ iile, putem muta tabelele astfel încât tabela „Orders” – [n calitate de copil al celorlalte două , să fie amplasat ă în mijloc. Pentru a muta o tabel ă , efectu`m clic pe titlul să u ş i ţ inând butonul stâng ap ă sat, glis`m obiectul în poziţ ia dorit ă .

Zona de criterii sugereaz ă c ă vor fi afiş ate numai comenzile primite între 1 ianuarie 1997 (>…) ş i 31 decembrie din acela ş i an (<…).

Zona de date afiş eaz ă momentan numai coloanele pe care le afiş a atunci când a fost deschisă . Pentru început, vor fi eliminate cele două coloane care conţ in identificatorul de client din cele două tabele: „Customers” ş i „Orders”. Pentru a elimina o coloană din interogare, pozi\ion`m cursorul deasupra etichetei de coloană , până când acesta capă t ă forma unei să geţ i cu vârful în jos. În acest moment, efectu`m clic st@nga pentru a selecta coloana. Apă s`m tasta „Delete” ş i coloana selectat ă va fi eliminat ă din interogare. Urm ă toare coloană este automat selectat ă . Ap ă s`m din nou tasta „Delete” pentru a o ş terge ş i pe aceasta. În continuare, va fi ad ă ugat ă o nouă coloană la interogare - numele angajatului responsabil de ofert ă .

Pentru a ad ă uga o coloană la interogare, efectu`m clic st@nga în antetul coloanei goale aflate în dreapta datelor. Dup ă apariţ ia butonului să geat ă, vom putea derula o list ă în care sunt cuprinse toate câmpurile din toate tabelele

22

participante la interogare. Deoarece interogarea solicit ă informa ţ ii din mai multe tabele, numele câmpurilor este prefixat de numele tabelei, separate prin caracterul punct. Select`m din aceasta list ă câmpurile „FirstName” ş i „LastName”, apar ţ inând tabelei „Employees”. Aceste coloane vor fi automat ad ă ugate interogă rii. Dup ă aceast ă acţ iune, putem aduce datele în Microsoft Excel. Derul`m meniul „File” ş i select`m „Întoarcere date ş i revenire în Microsoft Excel”. Dup ă un timp necesar actualiz ă rii datelor, rezultatul noii interogă ri este automat afiş at în foaia de calcul. Se poate observa că au disp ă rut coloanele „CustomerID” ş i au ap ă rut coloanele cu numele angajatului, ad ă ugate anterior în interogare.

1.4.1.4.1.4.1.4. UtilizareaUtilizareaUtilizareaUtilizarea MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery pentrupentrupentrupentru regregregregăăăăsireasireasireasirea datelordatelordatelordatelor dintrdintr-dintrdintr--o-ooo bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft SQLSQLSQLSQL ServerServerServerServer

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. PePePePe scurtscurtscurtscurt despredespredespredespre MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft SQLSQLSQLSQL serverserverserverserver

Microsoft SQL Server este un sistem de gestiune a bazelor de date rela ţ ional (SGBDR), bazat pe utilizarea limbajului de interogare SQL. Microsoft SQL Server este destinat să lucreze atât în arhitectură Client/Server, cât ş i ca SGBD de tip desktop, de sine st ă t ă tor. Astfel, într-o organiza ţ ie poate exista un server de baze de date Microsoft SQL Server, la care să se conecteze mai mulţ i utilizatori din reţ ea. Pot exista ş i sta ţ ii de lucru izolate, care să aibă instalat ă versiunea de sine st ă t ă toare, ş i care să lucreze asupra unor baze de date locale.

Microsoft SQL Server poate gestiona mai multe baze de date, acestea putând fi sau nu inter-rela ţ ionate. Tabelele de sistem sunt stocate într-o bază de date special ă , denumit ă mastermaster,mastermaster asupra c ă reia nu se recomand ă a se interveni decât de că tre administratorul de baze de date.

23

Sistemul instaleaz ă o baz ă de date exemplu, NorthWind, care va fi folosită în continuare pentru a exemplifica regă sirea datelor în Excel folosind ca sursă externă o baz ă de date Microsoft SQL Server.

1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2. UtilizareaUtilizareaUtilizareaUtilizarea MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft QueryQueryQueryQuery pentrupentrupentrupentru regregregregăăăăsireasireasireasirea datelordatelordatelordatelor dintrdintr-dintrdintr--o-ooo bazbazbazbazăăăă dededede datedatedatedate MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft SQLSQLSQLSQL ServerServerServerServer

(Se porneş te de la un registru gol ş i se va exemplifica pe baza Northwind, instalat ă odat ă cu SQL Server)

Pentru exemplificare va fi utilizat ă baza de date „NorthWind”, instalat ă odat ă cu Microsoft SQL Server.

Pentru a formula o nouă interogare, derul`m meniul „Date” ş i select`m

Preluare date externe”. Alegem comanda „Interogare nouă pe baza de date”. Va fi

lansat Expertul Query, al că rui prim pas implic ă definirea sursei de date. Pă str`m bifat ă caseta „Use the Query Wizard” pentru ca regă sirea datelor să fie ghidat ă de expert până la sfâr ş it.

Dac ă sursa de date nu este deja în list ă , efectu`m clic pe „New Data Source”. Tast`m un nume pentru sursa de date - de exemplu “Conexiune SQL”, în caseta text din partea superioar ă a ferestrei de dialog. Derul`m lista identificat ă cu 2 ş i select`m driverul „SQL Server” pentru conectare la baza de date. Ap ă s`m apoi butonul „Conectare” pentru a defini parametrii de conectare la o bază de date concret ă . Select`m numele serverului SQL din lista derulant ă . Tast`m în casetele „Login ID” ş i „Password” numele ş i parola prin care ne conect`m în mod uzual la baza de date.

24

Pentru a putea selecta o anumit ă baz ă de date [n vederea conect`rii, ap ăs`m butonul „Options”. Fereastra de dialog va fi extinsă cu o zonă suplimentar ă . Alegem baza de date dorit ă din lista „DataBase”. În mod implicit, este selectată baza de date „master”, care gă zduieş te tabelele sistem. Select`m baza de date „NorthWind”, care va fi utilizat ă de acest exemplu.

Dup ă ap ă sarea butonului „OK”, urmeaz ă conectarea efectivă la baza de date ş i în dreptul butonului „Connect”, apare numele acesteia.

Dac ă dorim ca interogarea să încarce în mod implicit o anumit ă tabel ă , puteţ i selecta numele acesteia din lista identificat ă prin cifra 4. În caz contrar, lăs`m nemodificat acest parametru. Apă s`m butonul „OK” pentru a încheia definirea sursei de date. Din acest moment, de câte ori vom dori să cre`m o interogare nouă pe baza de date „NorthWind”, vom selecta sursa de date „Conexiune SQL”. Expertul Query ne va ghida pe parcursul procesului de formulare a interogă rii.

Folosim butonul „Options” pentru a stabili ce obiecte vor fi incluse în interogare. Select`m coloanele dorite: Orders.OrderID, Orders.OrderDate,

Employees.FirstName, Employees.LastName, Customers.CompanyName. Ap ă s`m

butonul „Next” pentru a trece la pasul urmă tor. Putem stabili un criteriu de filtrare, de exemplu afiş area tuturor comenzilor de care ră spunde agentul de v@nz`ri cu numele King (LastName equals KING). Dacă vrem ca înregistr ă rile selectate să fie deja ordonate, stabilim criteriul de sortare în pasul urmă tor (Company Name). În felul acesta, lista rezultat ă va fi ordonat ă dup ă numele clientului. Trecem la pasul urm ă tor, select`m întoarcerea datelor în Microsoft Excel ş i ap ăs`m butonul „Finish”. Într-adevă r, lista rezultat ă conţ ine numai liniile referitoare la comenzile gestionate de King.

25

LecLec\LecLec\\ia\iaiaia 2.2.2.2. LUCRULLUCRULLUCRULLUCRUL {N{N{N{N COLABORARECOLABORARECOLABORARECOLABORARE

2.1.2.1.2.1.2.1. LucrulLucrulLucrulLucrul [n[n[n[n echip`echip`echip`echip` [n[n[n[n cadrulcadrulcadrulcadrul uneiuneiuneiunei rere\rere\\ele\eleeleele

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. DespreDespreDespreDespre lucrullucrullucrullucrul [n[n[n[n rere\rere\\ea\eaeaea

De multe ori realizarea unui proiect, presupune o munc` de echip`, membrii echipei ajung@nd la un moment dat s` lucreze cu acela]i document. Exist` 2 situa\ii de colaborare:

a) Mai mul\i utilizatori partajeaz` acela]i calculator (de exemplu, se lucreaz` [n

schimburi)

b) Se lucreaz` [n echip` prin intermediul re\elei ]i se partajeaz` foldere ]i fi]iere.

Lucrul [n echip` presupune urm`toarele urm`toarele:

- Partajarea unui registru Excel: partajarea [nseamn` utilizarea [n comun a

respectivei resurse hardware/software [n cadrul unei re\ele (exemplu: discuri, foldere, fi]iere, imprimante, etc)

- Distribuirea unui registru Excel [n caadrul re\elei, c`tre mai mul\i utilizatori: acest lucru utilizeaz` mesageria electronic`. Routarea unui registru este util` atunci c@nd se dore]te aportul mai multor membrii al echipei. Se stabile]te astfel ruta ce va fi parcurs` de fi]ier: registrul va fi trimis la c@te o persoan` la un moment dat, respectiva persoan` [l modific`, dup` care este trimis la urm`toarea persoan`. Sau, o copie a documentului poate fi trimis` simultan la mai multe persoane.

- Urm`rirea modific`rilor [n cadrul unui registru, atunci c@nd mai mul\i utilizatori lucreaz` cu acela]i document.

- Consolidarea modific`rilor pentru un registru la care au lucrat mai mul\i autori

- Inserarea de comentarii [n cadrul foilor unui registru

26

- Trimiterea electronic` la destina\ie a foilor unui registru Excel (po]t` electronic`, fax)

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. DespreDespreDespreDespre rere\rere\\ele\eleeleele

O rere\rere\\ea\eaeaea reprezint` un grup de echipamente de calcul ]i periferice, interconectate dpdv fizic, care partajeaz` resurse hardware (exemplu: hard-discuri, imprimante, fax/modemuri, etc) ]i software (foldere, fi]iere).

Caracteristicile unei re\ele sunt:

- mediulmediulmediulmediul fizicfizicfizicfizic utilizat pentru interconectarea calculatoarelor: cablu, radio,

microunde, etc

- protocolulprotocolulprotocolulprotocolul utilizat pentru comunicare: toate calculatoarele dintr-o re\ea trebuie

s` aibe acela]i protocol instalat pentru a putea comunica [ntre ele; de asemena, este important ca respectivul protocol s` fie configurat corect.

- resurseleresurseleresurseleresursele oferiteoferiteoferiteoferite pentrupentrupentrupentru partajare:partajarepartajarepartajare hardware (discuri, imprimante, fax/modemuri, etc) sau software (foldere, fi]iere, etc)

{ntr-o re\ea computerele sunt clasificate [n dou` categorii:

-servereservereservereservere (servers):(servers):(servers):(servers): calculatoarele care pun la dispozi\ia re\elei resurse

hardware ]i software, pentru a fi accesate de ceilal\i participan\i. Deci, serverele ofer` resurse.

-clien\clienclienclien\i\\iii (clients):(clients):(clients):(clients): computere care acceseaz` ]i utilizeaz` resursele oferite de

c`tre serverele re\elei. Deci, clien\ii utilizeaz` resursele oferite de servere.

27

{n func\ie de rolurile pe care le [ndeplinesc calculatoarele participante [n re\ea, re\elele se clasific` [n:

- peer-peerpeerpeer-to--to-toto-peer--peerpeerpeer, sau egal-la-egal: fiecare calculator din re\ea poate [ndeplini rolul de server (deci poate oferi resurse sau servicii) ]i [n acela]i timp de client. Exemplu de re\ea peer-to-peer:

re\ea Windows 95/98/Me/NT Workstation/Windows 2000 Professional. {n acest caz, calculatoarele sunt grupate pe grupuri de lucru (workgroups). Pentru ca respectivele calculatoare s` poat` comunica, trebuie ca ele s` apar\in` aceluia]i grup de lucru.

- client/serverclient/serverclient/serverclient/server: calculatoarele participante au un rol bine definit, de server sau de client, nu ambele [n aclea]i timp. Exemplu de re\ea C/S:

o re\ea [n care exist` cel pu\in un calculator pe care este instalat un sistem de operare [n re\ea, cum ar fi de exemplu Windows NT Server, Windows 2000 Server. {n acest caz, celelalte calculatoare pe care ruleaz` Windows 95/98/ME/2000 Professional sunt clien\i ai re\elei, sau sta\ii de lucru. Calculatoarele ]i utilizatorii re\elei sunt grupa\i pe domenii.

{n func\ie de resursele ]i serviciile pe care le pune la dispozi\ia re\elei, serverele sunt de mai multe tipuri:

- server de fi]iere (file server); ofer` foldere ]i fi]iere spre partajare

- server pentru imprimare (print server): pune la dispozi\ia clien\ilor imprimantele ]i serviciilor necesare pentru accesarea lor partajat`

- server de comunica\ii (communication server): este dotat cu echipamentul

hardware necesar pentru a deservii clien\ii re\elei [n vederea comunic`ii electronice

- server de baze de date (database server): stocheaz` ]i gestioneaz` una sau mai multe baze de date

28

- server Web (Web server): stocheaz` ]i gestioneaz` site-uri Web, adic` colec\ii

de pagini sau fi]iere Web, [n format HTML, [mpreun` cu alte fi]iere conexe (grafice,

anima\ii, etc) apelate din cadrul paginilor Web.

- server FTP (FTP server): stocheaz` ]i gestioneaz` fi]iere ce pot fi transferate c`tre alte computere client

- server pentru grupuri de dialog (News server): stocheaz` ]i gestioneaz` mesaje

pentru discu\ii interactive

- server pentru po]t` electronic` (Mail server): stocheaz` ]i gestioneaz` mesajele de po]t` electronic`

Opera\ia de conectare la re\ea se nume]te loginloginloginlogin ]i se realizeaz` prin

intermediul unui contcontcontcont definit prin numenumenumenume utilizatorutilizatorutilizatorutilizator ]i parol`.parol`.parol`.parol`.

Opera\ia de deconectare de la re\ea se nume]te logoutlogoutlogoutlogout.

InternetInternetInternetInternet: reprezint` o re\ea global` de comunica\ii care permite interconectarea computerelor din [ntreaga lume. Protocolul specific Internet este TCP/IP. Este o re\ea format` din mai multe re\ele.

IntranetIntranetIntranetIntranet: re\ea privat` care se bazeaz` pe tehnologiile ]i aplica\iile Internet. Re\eaua Intranet NU este public`, [n sensul c` apar\ine unei companii.

29

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. SoftwareSoftwareSoftwareSoftware ]i]i]i]i aplicaaplica\aplicaaplica\\ii\iiiiii dededede rere\rere\\ea\eaeaea Software:

Denumire

Descriere

MS Windows

Sisteme de operare desktop. Calculatoarele pe care sunt instalate se pot conecta:

95/98/Millenium

-

la o re\ea peer-to-peer Windows ]i [n acest caz pot

de\ine rol de server (partajaeaz` date ]i imprimante) ]i de client

la o re\ea client/server ]i [n acest caz de\in rolul de client Se livreaz` [mpreun` cu toate componentele necesare pentru conectarea la re\ea.

-

MS Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional

Sisteme de operare desktop mai evoluate.

Calculatoarele pe care sunt instalate se pot conecta:

-

la o re\ea peer-to-peer Windows ]i [n acest caz pot

 

de\ine rol de server (partajeaz` date ]i imprimante) ]i

de client

la o re\ea client/server ]i [n acest caz de\in rolul de client Pot juca rol de server pentru maxim 10 clien\i. Se livreaz` [mpreun` cu toate componentele necesare pentru conectarea la re\ea.

-

MS Windows NT Server. Windows 2000 Server/Advanced Server

Sisteme de operare [n re\ea. Calculatoarele pe care se instaleaz` au rol de server.

30

Aplica\ii Windows de re\ea:

Network, din Control Panel

Permite adaugarea, ]tergerea ]i configurarea componentelor de re\ea Windows.

Network Neighborhood

Permite afi]area ]i accesarea participan\ilor din re\ea (calculatoare, imprimante, discuri, foldere, fi]iere, etc).

MS Outlook 2000

Aplica\ie de mesagerie ]i po]t` electronic`, din suita Office 2000. Dispune de agend` electronic` care poate fi accesat` din celelalte aplica\ii ale suitei Office 2000.

Microsoft Fax

Aplica\ie pentru trimiterea/primirea faxurilor. Se livreaz` [mpreun` cu Windows 95/98/Me. Se instaleaz` separat de sistemul de operare. Pentru instalare, trebuie localizat ]i lansat [n execu\ie programul Awfax.exe de pe kit-ul de instalare Windows.

31

2.2.2.2.2.2.2.2. PartajarePartajarePartajarePartajare documentelordocumentelordocumentelordocumentelor [n[n[n[n cadrulcadrulcadrulcadrul uneiuneiuneiunei rere\rere\\ele\eleeleele

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. ConfigurareaConfigurareaConfigurareaConfigurarea calculatoruluicalculatoruluicalculatoruluicalculatorului pentrupentrupentrupentru aaaa participaparticipaparticipaparticipa lalalala oooo rere\rere\\ea\eaeaea

Cursul de fa\` nu are drept subiect re\ele de calculatoare de aceea no\iunile referitoare la acestea vor fi trecute doar [n revist` pe scurt.

Pentru ca un calculator s` poat` participa la o re\ea, trebuiesc [ndeplinite urm`toarele condi\ii:

- s` fie conectat fizic la re\ea (s` aib` instalat` o plac` de re\ea ]i s` fie conectat prin cablu, linie telefonic`, satelit, radio, etc)

- dispozitivele fizice de re\ea s` fie configurate corect (instalare ]i configurare driver) sub sistemul de operare.

- [nainte de a demara configurarea software, trebuie cunoscut tipul ]i parametrii re\elei: ce tip este, protocolul utilizat, modul de organizare.

32

Exemplu:

Tip:

Peer-to-Peer

Client/Server Windows 2000 Server

Windows

Protocol:

NetBeui

TCP/IP

(adres` server ]i cum se aloc` adresele pentru clien\i)

Organizare resurse:

Workgroup

Domeniu

Servicii server:

Partajare

Imprimare, alocare automat` de adrese IP, etc.

fi]iere ]i

imprimante

 

- s` fie instalat ]i configurat protocolul de re\ea

- s` fie instalat software-ul client pentru participare la re\ea

- s` fie instalate pe server serviciile de re\ea

- s` fie definit un cont de re\ea (nume user ]i parol`)

Sub Windows, aplica\ia utilizat` pentru a configura componentele de re\ea este „Network” din „Control Panel”.

33

Componentele de re\ea instalate Buton pentru ad`ugare de componente de re\ea Buton pentru configurarea componentei
Componentele
de re\ea
instalate
Buton pentru ad`ugare de
componente de re\ea
Buton pentru
configurarea
componentei
selectate
34

Dup` ap`sarea butonului „Add”, este afi]at` urm`toarea fereastr` care permite instalarea componentelor de re\ea Windows:

care permite instalarea componentelor de re\ea Windows: Pentru a vedea ce resurse sunt disponibile [n re\ea,

Pentru a vedea ce resurse sunt disponibile [n re\ea, se poate utiliza aplica\ia Network Neighborhood, al c`rei icon se afl` pe desktop.

35

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. ActivareaActivareaActivareaActivarea partaj`riipartaj`riipartaj`riipartaj`rii rresurselorrresurseloresurseloresurselor [n[n[n[n rere\rere\\ea\eaeaea peerpeer-peerpeer--to-toto-to--peer-peerpeerpeer subsubsubsub WindowsWindowsWindowsWindows

(Se lucreaz` sub Windows 98)

{n exemplu curent, vom ar`ta cum putem partaja datele de pe calculatorul propriu, sub sistemul de operare Windows 98. Pornim de la premiza c` toate set`rile necesare lucrului [n re\ea au fost deja efectuate.

Din START-Settings, deschidem folderul “Control Panel”. Lans`m aplica\ia “Network”. {n pagina “Configuration”, avem lista componentelor de re\ea deja instalate. Presupunem c` facem parte dintr-o re\ea Microsoft perr-to-peer. Trebuie s` ne asigur`m c` [n lista de componente de re\ea instalate se afl` serviciul pentru partajarea fi]ierelor ]i imprimantelor [n re\ele Microsoft, adic` “File and Printer Sharing for Microsoft Networks”. Dac` nu g`sim acest serviciu, va trebui s`-l instal`m. Putem utiliza butonul “Add”, sau ap`s`m butonul “File and Print Sharing”.

Pentru a partaja hard-discuri, foldere ]i fi]iere, activ`m op\iunea “I want to be able to give others access to my files”. Dac` avem o imprimant` conectat` la calculator, atunci putem da altor utilizatori ai re\elei voie s` tip`reasc` pe aceast` imprimant`. {n acest caz, trebuie s` activ`m op\iunea “I want to be able to allow others to print to my printer(s)”.

{n pagina “Identification”, la rubrica “Computer Name”, putem vedea care este numele prin care se identific` calculatorul nostru [n re\ea. Eventual, putem vedea la rubrica “Workgroup”, numele grupul de lucru din care face parte calculatorul nostru.

36

{n pagina “Acces control” putem defini modul de partajare al resurselor pe calculatorul nostru. Avem dou` posibilit`\i:

- “Share-level access control”: adic`, accesul este controlat pentru fiecare resurs` [n parte

- “User-level access control”: accesul la resurse este controlat pentru utilizatori individuali, sau pentru grupuri de utilizatori.

Vom l`sa prima op\iune activat`. Ap`s`m butonul “Ok” ]i trebuie s` reponrim calculatorul.

{n acest exemplu am lucrat sub Windows 98. Procedeul este similar sub Windows 95, Windows Millenium, Windows NT sau Windows 2000.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PartajareaPartajareaPartajareaPartajarea hardhard-hardhard--discurilor-discurilordiscurilordiscurilor ]i]i]i]i folderelorfolderelorfolderelorfolderelor subsubsubsub WindowsWindowsWindowsWindows Deschidem fereastra “My Computer” ]i efectu`m clic st@nga pe discul C. Din meniul contextual alegem op\iunea “Properties”. Select`m pagina “Sharing”. Observ`m c` op\iunea “Not shared” este activat` [n mod implicit. Acest lucru [nseamn` c` discul nu este partajat. Putem activa op\iunea “Shared-As” pentru a permite celorlal\i utilizatori ai re\elei acces la disc. La rubrica “Share_Name” introducem numele sub care va fi identificat [n re\ea.

{n zona “Access Type” definim modul de acces la disc: implicit este propus` op\iunea “Read-Only”, adic` numai [n citire. Putem alege “Full”, dar [n acest caz utilizatorii re\elei pot nu numai citi date de pe disc, dar le pot de asemenea ]terge sau modifica. Op\iunea “Depends on password” permite accesul la disc [n baza unei parole.

37

De obicei, nu permitem utilizatorilor re\elei accesul la [ntregul disc, ci numai la anumite foldere de pe disc. De aceea vom ap`sa “Cancel” pentru a anula partajarea discului.

Din fereastra “My Computer” afi]`m con\inutul discului C ]i select`m folderul “Comun”. Din meniul “File” alegem “Properties” ]i alegem pagina “Shared”. {n mod implicit, folderul nu este partajat. Activ`m op\iunea “Shared as” ]i introducem numele prin care folderul va fi identificat [n re\ea. Vom permit accesul [n citire ]i modificare, aleg@nd “Full”. Ap`s`m “Ok”. Observ`m c` icon-ul folderului s-a modificat, pentru a ne indica c` acesta este partajat.

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. StabilireaStabilireaStabilireaStabilirea unuiunuiunuiunui registruregistruregistruregistru ExcelExcelExcelExcel partajatpartajatpartajatpartajat Din meniul “Tools- Shared Workbook”, pagina “Editing” se activeaz` “Allow changes by more than one user at the same time” ]i se apas` “Ok”.

Prin “File – Save as” se salveaz` registrul undeva [n cadrul re\elei.

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. ConfigurareaConfigurareaConfigurareaConfigurarea unuiunuiunuiunui registruregistruregistruregistru ExcelExcelExcelExcel partajatpartajatpartajatpartajat Din meniul “Tools – Shared workbook”, pagina “Advanced”:

a) Pentru ca modific`rile s` poat` fi vizualizate de c`tre ceilal\i utilizatori ai re\elei,

se activeaz` op\iunea: “Update changes, when file is saved”, sau op\iunea

“Automatically every de utilizator)

b) Pentru p`strarea set`rilor [n vederea tip`ririi sau afi]`rii, se activeaz` op\iunea:

“Include in personal view, print settings & filter settings”

” (ultima salveaz` modific`rile la un interval de timp stabilit

38

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. DeschidereaDeschidereaDeschidereaDeschiderea unuiunuiunuiunui registruregistruregistruregistru ExcelExcelExcelExcel partajatpartajatpartajatpartajat dindindindin rere\rere\\ea\eaeaea subsubsubsub WindowsWWWindowsindowsindows

(Se lucreaz` sub Windows 98) Pentru a deschide un document aflat pe un alt calculator din re\ea, din meniul “Fi]ier” apel`m comanda “Deschidere”. {n lista intitulat` “Privire [n”, select`m “Network Neighborhood”, ]i ne sunt afi]ate echipamentele disponibile [n re\ea: dup` icon-ul elementelor, ne putem da seama c` avem 3 calculatoare, inclusiv calculatorul nostru.

Efectu`m dublu-clic pe calculatorul unde se afl` stocat fi]ierul dorit. Ne apar acum afi]ate numai resursele oferite spre partajare de acest calculator. Prin dublu-clic deschidem folderul “Comun” ]i select`m fi]ierul dorit. Efectu`m clic pe butonul “Deschidere”. Fi]ierul respectiv este deschis [n Excel.

Dac` [ncerc`m s` deschidem un fi]ier din re\ea care este deja deschis de altcineva, vom primi urm`torul mesaj de avertizare. {n acest caz, putem s`-l deschidem [n mod citire numai, f`r` posibilitatea de a-l modifica. Dac` dorim, putem ap`sa butonul “Notificare”, pentru a fi notifica\i atunci c@nd respectivul utilizator de re\ea a [nchis fi]ierul ]i deci [l putem deschide. Atunci c@nd se [nt@mpl` acest lucru, vom primi urm`torul mesaj. Ap`s`m butonul “Citire- Modificare”. Acum putem accesa respectivul fi]ier ]i [l putem modifica.

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6. AnulareaAnulareaAnulareaAnularea accesuluiaccesuluiaccesuluiaccesului unuiunuiunuiunui utilizatorutilizatorutilizatorutilizator lalalala unununun registruregistruregistruregistru ExcelExcelExcelExcel ppartajatppartajatartajatartajat

Din meniul “Tools – Shared workbook”, pagina “Editing”, din lista “Who has this workbook open now” se alege utilizatorul pe care dorim s`-l elimin`m ]i se apas` “Remove user”.

39

2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7. AnulareaAnulareaAnulareaAnularea accesuluiaccesuluiaccesuluiaccesului partajatpartajatpartajatpartajat lalalala unununun registruregistruregistruregistru ExcelExcelExcelExcel

Din meniul “Tools – Shared workbook”, pagina “Editing” se dezactiveaz` op\iunea “Allow changes by more than one user”.

2.3.2.3.2.3.2.3. Urm`rireaUrm`rireaUrm`rireaUrm`rirea modific`rilormodific`rilormodific`rilormodific`rilor

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. DespreDespreDespreDespre modific`rimodific`rimodific`rimodific`ri

C@nd se lucreaz` [n echip` asupra unor registre partajate, este deosebit de util` o facilitate prin care s` se poat` \ine eviden\a modific`rilor efectuate de c`tre un membru al echipei ]i care s` permit` acceptarea unora dintre modific`ri sau respingerea altora. Excel 2000 permite urm`rirea modific`rilor efectuate [ntr- un registru. Aceast` facilitate permite detectarea ]i identificarea modific`rilor efectuate de fiecare autor [n parte. Atunci c@nd este activat` aceast` facilitate, Excel marcheaz` prin colorarea textului, modific`rile efectuate de c`tre fiecare autor. {n plus, un „Sfat Ecran” este afi]at pentru fiecare modificare, atunci c@nd se men\ine cursorul deasupra textului marcat, indic@nd numele autorului modific`rii, precum ]i data ]i ora la care aceasta a fost efectuat`. Dac` exist` mai multe copii ale documentului ]i fiecare dintre acestea con\ine modific`ri, Excel permite [mbinarea acestor modific`ri [ntr-un singur document.

40

2.4.2.4.2.4.2.4. InserareaInserareaInserareaInserarea comentariilorcomentariilorcomentariilorcomentariilor

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. InserareaInserareaInserareaInserarea unuiunuiunuiunui comentariucomentariucomentariucomentariu [ntr[ntr-[ntr[ntr--o-ooo celul`celul`celul`celul`

Sub Excel, putem asocia comentarii explicative la celulele din foile de calcul. Selectam o celul` ]i din meniul InsertInsertInsertInsert, alegem op\iunea CommentCommentCommentComment. Se deschide o fereastra de editare pentru comentarii, care con\ine numele utilizatorului curent ]i este asociat` celulei printr-o s`geat`. Observ`m c` celula dispune de un triunghiu ro ş u [n col ţ ul din dreapta sus. Dupa introducerea comentariului, ap`s`m tasta EnterEnter.EnterEnter Celulele la care au fost asociate comentarii se identific` prin triunghiul ro]u. Comentariile pot fi afi]ate prin pozi\ionarea cursorului mouse-ului peste celul`.

Pentru a [mpiedica afi]area comentariilor, select`m din ToolsToolsToolsTools OptionsOptions,OptionsOptions pagina ViewView.ViewView Activ`m op\iunea NoneNoneNoneNone în zona CommentsCommentsCommentsComments ş i ap ă s`m OKOK.OKOK Observ`m c` triunghiul ro ş u indicator a disp ă rut. La pozi\ionarea cursorului deasupra celulei în cauz ă , comentariul nu mai apare.

Pentru ca textul comentariului să fie permanent vizibil, select`m din ToolsToolsToolsTools

OptionsOptions,OptionsOptions pagina ViewView.ViewView Activ`m op\iunea CommentCommentCommentComment &&&& IndicatorIndicatorIndicatorIndicator în zona CommentsCommentsCommentsComments

ş i ap ă sam OKOK.OKOK Comentariul va fi vizibil în orice moment.

Revenim la setarea implicit`. Din ToolsToolsToolsTools – OptionsOptions,OptionsOptions pagina ViewView,ViewView activam

optiunea CommentCommentCommentComment IndicatorIndicatorIndicatorIndicator onlyonlyonlyonly.

41

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. ModificareaModificareaModificareaModificarea unuiunuiunuiunui comentrariucomentrariucomentrariucomentrariu dintrdintr-dintrdintr--o-ooo celul`celul`celul`celul`

Celulele care au asociate comentarii sunt marcate cu un triunghi roş u în col ţ ul din dreapta sus. Select`m celula dorit` ]i alegem din meniul InsertInsertInsertInsert EditEditEditEdit CComment.CComment.omment.omment. Modificam textul. Apasam EnterEnterEnterEnter pentru a salva modificarea.

Un alt mod de a edita un comentariu, este prin meniul contextual al celulei. Selectam EditEditEditEdit CommentCommentCommentComment ]i modificam textul.

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. }tergerea}tergerea}tergerea}tergerea unuiunuiunuiunui comentariucomentariucomentariucomentariu dintrdintr-dintrdintr--o-ooo celul`celul`celul`celul`

Celulele care au asociate comentarii sunt marcate cu un triunghi roş u. Pentru a ş terge comentariul, efectuam clic dreapta pe celula. Din meniul contextual alegem DeleteDeleteDeleteDelete CommentComment.CommentComment Ş tergerea se face f ă r ă confirmare ş i este definitivă . Triunghiul ro ş u a disp ă rut, odat ă cu comentariul. O alta modalitate de a sterge un comentariu este urmatorul: selectam celula prin clic stanga si din EditEditEditEdit – ClearClear,ClearClear alegem optiuneaoptiuneaoptiuneaoptiunea CommentsComments.CommentsComments

2.5.2.5.2.5.2.5. TrimitereaTrimitereaTrimitereaTrimiterea electronic`electronic`electronic`electronic` lalalala destinadestina\destinadestina\\ie\ieieie

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. CerinCerin\CerinCerin\\e\eee hardwarehardwarehardwarehardware ]i]i]i]i softwaresoftwaresoftwaresoftware pentrupentrupentrupentru trimitereatrimitereatrimitereatrimiterea electronic`electronicelectronicelectronic``` aaaa documentelordocumentelordocumentelordocumentelor

Cerin\e hardware:

- conexiune fizic` la re\ea ]i eventual la re\eaua telefonic`;

Exemplu1: pentru conectare la Internet prin linie telefonic` este nevoie de un modem cuplat la calculator ]i la telefon

42

Exemplu 2: pentru conectare la intranet-ul firmei (adic` re\eaua firmei), este necesar` o plac` de re\ea ]i cablu corespunz`tor Exemplu 3: pentru trimitere/primire faxuri, este necesar` o plac` fax/modem, conectat` la calculator ]i la telefon

Cerin\e software:

- pentru mesagerie ]i po]t` electronic`, este necesar` prezen\` unui server de comunica\ii [n re\ea

Exemplu 1: pentru conectare la Internet prin linie telefonic`, server-ul apar\ine firmei furnizoare de servicii Internet Exemplu 2: pentru o re\ea intranet, trebuie s` existe un server care s` dispun` de software adecvat pentru a [ndeplini rolul de server de comunica\ii; exemplu de server de comunica\ii: MS Exchange

- pentru fiecare sta\ie client, pe l@ng` sistemul de operare, care trebuie configurat

pentru conectarea la re\ea, trebuie s` existe aplica\ii care permit trimiterea/primirea de mesaje electronice, sau aplica\ii care s` permit` accesul al alte servicii ale re\elei.

Exemplu 1: pentru Internet, aplica\iile cel mai frecvent utilizate sunt un browser Web (exemplu: MS Internet Explorer) ]i un program de po]t` electronic` (exemplu: MS OutLook 2000 care face parte din suita Office 2000, sau OutLook Express care se livreaz` cu IE) Exemplu 2: pentru intranet, este necesar` o aplica\ie care s` poat` accesa serverul de comunica\ii. Exemplu: OutLook 2000.

- pentru trimitere/primire de faxuri, este necesar` o aplica\ie specific`; dpdv al

utilizatorului, trimiterea unui fax este similar cu printarea unui document; trebuie doar aleas` imprimanta potrivit`.

- aplica\ia pentru mesagerie electronic` care se instaleaz` pe fiecare sta\ie client

dispune de o agend`, unde vor fi [nscrise informa\iile utilizate pentru comunicare:

43

adrese de po]t` eletronic`, numere de telefoane/fax, numele persoanei, etc. Aceast` agend` electronic` poate fi utilizat` de Word 2000 pentru trimiterea documentelor pe cale electronic`.

Office 2000 se livreaz` [mpreun` cu urm`toarele aplica\ii de mesagerie electronic`:

- OutLook 2000: aplica\ie de mesagerie ]i po]t` electronic`. Include o

component` denumit` „Symantec Fax Starter Edition” care poate fi utilizat` pentru trimiterea faxurilor pe calculator.

- Internet Explorer 5 ]i OutLook Express 5: un browser Web ]i aplica\ie pentru po]t` electronic` Internet.

Exemplele ce urmeaz` presupun c` OutLook 2000 este instalat ]i este aplica\ia de mesagerie implicit` din sistem. Se utilizeaz` agenda electronic` a acesteia.

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. TrimitereaTrimitereaTrimitereaTrimiterea prinprinprinprin IntermetIntermetIntermetIntermet aaaa uneiuneiuneiunei foifoifoifoi dededede lucrulucrulucrulucru ExcelExcelExcelExcel cacacaca mesajmesajmesajmesaj dededede po]t`po]t`po]t`po]t` electronic`electronic`electronic`electronic`

Dorim s` trimitem prin po]t` electronic` unui coleg foaia de lucru curent`, prin Internet.

Ne asigur`m c` suntem conecta\i la Internet.

Revenind [n registrul Excel, ap`s`m butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”. Suntem [ntreba\i dac` dorim s` trimitem registrul curent ata]at la un mesaj electronic (fi]ierul se transmite ca anex`), sau dac` vrem ca

44

mesajul electronic [n sine s` reprezint` con\inutul foii de lucru curente. Select`m a doua op\iune.

Fereastra de lucru se modific` astfel: [n partea superioar` dispunem de un panou care trebuie completat cu datele destinatarului.

{n caseta „To” vom scrie adresa de po]t` electronic` a destinatarului. O putem scrie manual, sau putem efectua clic pe icon-ul [n form` de carte deschis` pentru a accesa agenda electronic`. Putem alege de acolo una sau mai multe adrese.

Rubrica „Cc” poate r`m@ne necompletat`. Dac` introducem aici adrese, o copie a mesajului va trimis` ]i la respectivele adrese. Aceast` rubric` p`streaz` compatibilitatea cu aplica\ii de mesagerie mai vechi, care nu permiteau specificarea mai multor adrese la rubrica „To”.

La rubrica „Subject” putem scrie c@teva cuvinte de explica\ii asupra mesajului pe care-l trimitem. Aceast` rubric` este op\ional`, dar se recomand` completarea sa. {n mod implicit, aici este [nscris numele documentului.

Pentru a trimite documentul ap`s`m butonul „Send this Sheet”. {n acest moment, este lansat` [n execu\ie automat aplica\ia de po]t` electronic` implicit` a sistemului, de exemplu Outlook Express. Are loc trimiterea mesajelor de po]t` electronic`.

45

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3. Ata]areaAta]areaAta]areaAta]area unuiunuiunuiunui registruregistruregistruregistru ExceExcelExceExcelll lalalala unununun mesajmesajmesajmesaj dededede po]t`po]t`po]t`po]t` electronic`electronic`electronic`electronic` ]i]i]i]i trimitereatrimitereatrimitereatrimiterea luiluiluilui prinprinprinprin InternetInternetInternetInternet

Dorim s` trimitem un registru [ntreg prin Internet unui coleg. Mesajele de po]t` electronic` sunt [n general scurte ]i la obiect, de aceea vom ata]a respectivul registru la mesaj.

{n registrul Excel, ap`s`m butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”. Suntem [ntreba\i dac` dorim s` trimitem registrul curent ata]at la un mesaj electronic (fi]ierul se transmite ca anex`), sau dac` vrem ca mesajul electronic [n sine s` reprezint` con\inutul foii de lucru curente. Select`m prima op\iunea.

Se deschide fereastra de lucru aferent` aplica\iei de po]t` electronic` implicit` a sitemului, de exemplu Outlook Express. Fi]ierul este deja ata]at la mesaj, mesaj care [n acest moment este gol.

Complet`m adresa destinatarului ]i scriem c@teva cuvinte la rubrica „Subject”. Scriem c@teva cuvinte ]i [n spa\iul aferent mesajului, de exemplu :”Ata]ez registrul Excel pe care mi l-ai cerut”.

Minimiz`m aplica\ia Excel ]i ne conect`m la Internet. Acces`m leg`tura de tip dial-up creat` sub Windows. Num`rul este format automat. Efectu`m procedura de login.

Revenim [n aplica\ia de po]t` electronic` - Outlook Express ]i ap`s`m butonul „Send”. Mesajul nostru este trimis, [mpreun` cu fi]ierul ata]at, utiliz@nd aplica\ia de po]t` electronic` implicit`, adic` Outlook Express.

46

Deschidem un alt registru Excel cu mai multe foi de lucru. Din meniul „Fi]ier” alegem „Trimitere c`tre”. Observ`m c` primele 2 op\iuni de aici, intitulate “Destinatar”, se refer` la po]ta electronic`. Prima op\iune este echivalent` cu butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”. Acum vom alege „Destinatar coresponden\` (ca ata]are)”.

Este automat lansat` aplica\ia pentru po]t` electronic` implicit` a sistemului de calcul, [n acest caz OutLook Express. Fi]ierul curent Excel este deja ata]at la mesaj. Scriem mesajul ]i complet`m adresa destinatarului. Observ`m ca la rubrica „Subject” este [nscris numele fi]ierului. Ap`s`m butonul „Send” din bara de instrumente a aplica\iei OutLook Express, pentru a trimite mesajul.

{nchidem aplica\ia OutLook Express ]i revenim [n Excel. Ne deconect`m de la Internet.

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4. TrimitereaTrimitereaTrimitereaTrimiterea uneiuneiuneiunei foifoifoifoi dededede lucrulucrulucrulucru ExcelExcelExcelExcel cacacaca faxfaxfaxfax

Vrem s` trimitem foaia de lucru curent` prin fax. Pentru aceasta, din meniul „Fi]ier” alegem „Trimitere c`tre – Destinatar fax”. Se lanseaz` [n execu\ie expertul Fax ]i ap`s`m butonul „Next”.

Specific`m ce anume dorim s` trimitem prim fax: activ`m butonul radio aferent foii de lucru ]i activ`m ]i op\iunea pentru a trimite o pagin` de gard` la [nceput. {n aceast` fereastr`, specific`m programul utilizat pentru a trimite faxul ]i anume, Microsoft Fax, care trebuie s` fi fost instalat anterior.

Complet`m datele aferente destinatarului. Le putem introduce manual, sau le putem selecta din agenda electronic` Outlook. Trecem la urm`torul pas. Alegem

47

stilul dorit pentru fax ]i anume „Profesional”. Complet`m manual datele expeditorului. }i aici, putem selecta informa\iile din agenda electronic`. Ap`s`m butonul „Finish”. Este afi]at` pagina de gard` care precede documentul ce va fi trimis prin fax ]i pe ecran este disponibil` bara de instrumente Fax Wizard. Ap`s`m butonul „Send fax now”.

Se deschide aplica\ia Microsoft Fax, unde trebuie s` introducem datele destinatarului. Aplica\ia MS Fax este o aplica\ie distinct` de Excel, de aceea ]i aici ne sunt cerute anumite informa\ii. Utiliz`m agenda electronic` pentru a selecta destinatarul ]i ap`s`m butonul „Next”, care acum este activat. {n urm`toarea fereastr`, nu mai activ`m op\iunea pentru pagina de gard`, adic` „Cover page” ]i [n continuare, nu complet`m informa\ii [n casetele „Note” ]i „Subject”. Ap`s`m butonul „Finish” pentru a trimite efectiv faxul, a]a cum l-am definit [n Excel.

48

LecLecLecLecţţţţiaiaiaia 3.3.3.3. TRANSPUNEREATRANSPUNEREATRANSPUNEREATRANSPUNEREA DATELORDATELORDATELORDATELOR DINDINDINDIN EXCELEXCELEXCELEXCEL PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU UTILIZAREUTILIZAREUTILIZAREUTILIZARE PEPEPEPE WEBWEBWEBWEB

3.1.3.1.3.1.3.1. DespreDespreDespreDespre InternetInternetInternetInternet ]i]i]i]i IntranetIntranetIntranetIntranet

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. ServiciiServiciiServiciiServicii InternetInternetInternetInternet ]i]i]i]i intranetintranetintranetintranet

InternetInternetInternetInternet: reprezint` o re\ea global` de comunica\ii care permite interconectarea computerelor din [ntreaga lume. Aceast` re\ea este compus` din mii de re\ele mai mici de calculatoare ]i milioane de calculatoare comerciale, educa\ionale, guvernamentale ]i personale. {n cadrul Internet-ului se utilizeaz` protocolul TCP/IP.

Serviciile cel mai frecvent accesate ale Internet-ului sunt:

- WWWWWWWWWWWW (WorldWorldWorldWorld WideWideWideWide WebWeb,WebWeb sau WebWebWebWeb pe scurt): prin intermediul Web-ului pot fi publicate pe Internet documente [n format HTML (Hyper Text Markup Language), ce pot include text, grafic`, secven\e video ]i anima\ie, acces la baze de date, etc. Din punct de vedere al utilizatorului, accesul informa\iilor se realizeaz` prin intermediul paginilor Web, care de\in un format special. Resursele Web-ului sunt accesate prin intermediul unor aplica\ii specifice, denumite browsere sau

navigatoare Web

- Po]t`Po]t`Po]t`Po]t` electelectronic`electelectronic`ronic`ronic` (e(e-(e(e--mail):-mail):mail):mail): acest serviciu permite transmiterea ]i primirea de mesaje electronice [ntre utilizatorii re\elei Internet.

- TransferTransferTransferTransfer dededede fi]ierefi]iere:fi]ierefi]iere preluare de informa\ii din cadrul Internet-ului (download), sau transmitere de fi]iere ]i stocarea lor pe servere Web (upload)

49

- GrupuriGrupuriGrupuriGrupuri dededede dialogdialogdialogdialog (newsgroups):(newsgroups)(newsgroups)(newsgroups) este serviciul care permite comunicarea [ntre mai mul\i utilizatori ai Internet-ului, grupa\i [n func\ie de anumite tematici.

IntranetIntranetIntranetIntranet: o re\ea ce apar\ine unei firme, bazat` pe tehnologiile ]i serviciile Internet.

{n ambele cazuri se utilizeaz` protocolul TCP/IP ]i acelea]i produse software.

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. AccesulAccesulAccesulAccesul lalalala Internet/intranetInternet/intranetInternet/intranetInternet/intranet

Pentru a accesa Internet-ul, sau o re\ea intranet, sunt necesare urm`toarele:

-un computer care are posibilitatea conect`rii fizice la re\ea (exemplu: prin intermediul unui modem ]i a unei linii telefonice, sau prin intermediul unei re\ele interne).

- un cont (nume utilizator ]i parol`) ]i informa\ii referitoare la conectarea la server (adresa TCP/IP, mod de accesare, etc); toate aceste informa\ii sunt date de firma furnizoare de servicii Internet sau de administratorul re\elei

- software pentru conectare; sistemele de operare Windows

(95/98/Millenium/NT/2000) se livreaz` cu software-ul necesar

- aplica\ii pentru accesarea serviciilor Internet/intranet: navigator (sau browser)

pentru accesarea paginilor Web (de exemplu Microsoft Internet Explorer care se livreaz` [mpreun` cu suita Office 2000 ]i cu SO Windows 98/Me/2000), aplica\ie pentru po]t` electronic` (de exemplu, Outlook 2000 care face parte din suita Office 2000, sau Outlook Express care se livreaz` [mpreun` cu IE), etc.

50

7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1.3. AccesulAccesulAccesulAccesul lalalala resurseleresurseleresurseleresursele Internet/intranetInternet/intranetInternet/intranetInternet/intranet

Pentru servere Internet/intranet, localizarea resurselor se realizeaz` prin intermediul unei adrese unice [n cadrul re\elei, numit` URL – Universal Resource Locator. Formatul unei adrese URL este prezentat mai jos:

protocol://adres`_hostprotocol://adres`_hostprotocol://adres`_hostprotocol://adres`_host

Protocolul aflat [naintea adresei calculatorului host (adic` gazd` - stocheaz` resursa respectiv`) se refer` la protocolul utilizat de respectivul server pentru a facilita accesul la informa\iile stocate pe el. Acest protocol depinde de natura serverului accesat ]i nu se refer` la protocolul men\ionat mai [nainte – TCP/IP, care este principalul protocol de comunica\ii [n cadrul Internet-ului.

Mai jos sunt date exemple de protocoale ce pot fi utilizate [n cadrul unei adrese URL:

http://adresa_host

Protocolul specific Web-ului este HTTP – Hyper Text Transfer Protocol. Adresa host-ului reflect` stuctura ierarhic` de calculatoare ale re\elei. Adresa [ncepe cu denumirea server-ului ]i poate fi urmat` de calea de acces c`tre diferite fi]iere stocate pe acel server. Un exemplu de adres` Web este dat mai jos ]i se refer` la site-ul Web al firmei Microsoft.

http://www.microsoft.com

Dac` se dore]te accesarea direct` a unui fi]ier ale c`rui cale ]i denumire sunt cunoscute, atunci adresa poate fi scris` astfel:

51

http://www.microsoft.com/file.html

file://cale_de acces\denumire_fisier

Permite localizarea resurselor locale. De exemplu, dac` prin intermediul unui browser se dore]te vizualizarea con\inutului fi]ierului MENIU.HTM, aflat pe discul E:, [n folderul \WWW\Files, atunci sintaxa corect` este:

file://e:\WWW\Files\meniu.htm

ftp://adresa_host

File Transfer Protocol (FTP) reprezint` un protocol pentru trasferul datelor. De exemplu, dac` se dore]te preluarea unui program sau a unui fi]ier din cadrul Internet-ului, atunci trebuie contactat un server pe care acestea sunt stocate ]i care utilizeaz` protocolul de comunica\ii FTP. Pe l@ng` desemnarea unui protocol de comunica\ii, FTP se mai refer` ]i la denumirea unei aplica\ii. Un browser Web poate accesa ]i servere FTP, f`r` a necesita instalarea unei aplica\ii suplimentare pentru FTP. Adresa gazdei are aceia]i semnifica\ie ca mai sus.

Exemplu de adres` FTP:

ftp://ftp.microsoft.com

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. StructuraStructuraStructuraStructura uneiuneiuneiunei paginipaginipaginipagini WebWebWebWeb

Serverul Web este computerul care gestioneaz` ]i prezint` paginile Web. Paginile Web sunt documente [nregistrate [n formatul HTML (Hyperlink Markup Language) format [n care documentele sunt fi]iere de tip text simplu dar care con\in instruc\iuni speciale care comunic` serverului cum trebuie format textul

52

afi]at ]i loca\ia fi]ierelor grafice incluse [n pagina Web, precum ]i modul [n care trebuie prezentate informa\iile ]i cum trebuie ele gestionate [n timpul prezent`rii.

Datorit` formatului special [n care sunt stocate informa\iile [ntr-o pagin` Web, publicarea unui document pe Web este pu\in diferit` de alte mijloace de publicare cum ar fi imprimarea. Astfel o pagin` de Web nu este aproape niciodat` un singur fi]ier. Astfel de documente sunt colec\ii de obiecte individuale cum ar fi casete text, cadre, imagini, video clip-uri etc. Deoarece formatul HTML este un format text simplu, toate aceste elemente trebuie stocate [n fi]iere separate cu formatul specific fiec`rui element, urm@nd a fi apoi indicate ]i identificate [n pagina propriu-zis` prin numele ]i loca\ia fi]ierului care le con\ine. Astfel pagina propriu- zis` se aseam`n` codului unei aplica\ii Visual Basic.

53

{n practic` nu este necesar s` ne preocup`m [ns` de toate aceste aspecte. Office 2000

{n practic` nu este necesar s` ne preocup`m [ns` de toate aceste aspecte. Office 2000 permite salvarea oric`rui document ca pagin` Web fie prin intermediul comenzii „Salvare ca pagin` Web” din meniul „Fi]ier” fie select@nd acest tip de fi]ier la salvarea documentului prin intermediul ferestrei de dialog „Salvare ca”. Prin aceast` opera\ie, documentele aplica\iilor Office 2000 efectueaz`

54

automat conversia documentului [ntr-un fi]ier de tip HTML ]i creeaz` fi]ierele individuale care con\in diferitele obiecte incluse [n documentul ini\ial.

Deoarece orice document Office 2000 poate deveni o pagin` Web, paginile create [n aceast` aplica\ie reproduc cu fidelitate ceea ce orice utilizator va vizualiza pe Web. Sunt reproduse astfel tabelele, c@mpurile speciale, imaginile ]i obiectele desenate, fundalul colorat, stilurile ]i toate celelalte elemente de format. {n orice document Office 2000, comut@nd [n modul de vizualizare „Aspect pagin` Web” putem verifica aspectul documentului atunci c@nd acesta va fi vizualizat [ntr- un browser Web. Prin utilizarea comenzii „Examinare pagin` Web” din meniul „Fi]ier”, este permis` reverificarea aspectului ]i a func\ion`rii unei pagini Web [naintea public`rii acesteia, asem`n`tor comenzii „Examinare [naintea imprim`rii”.

3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. CeCeCeCe obiecteobiecteobiecteobiecte potpotpotpot fifififi incluseincluseincluseincluse [ntr[ntr-[ntr[ntr--o-ooo pagin`pagipagipagin`n`n` WebWebWebWeb

{n continuare sunt date c@teva dintre obiectele pe care le poate con\ine o pagin` Web:

- text

- coduri HTML: instruc\iuni care determin` modul [n care sunt afi]ate sau modul [n care pot fi manipulate obiectele dintr-o pagin` Web

- imagini grafice

- script-uri: sunt secven\e de instruc\iuni scrise [n MS Visual Basic Script sai

JavaScript care pot ad`uga interactivitate unei pagini Web, pot manipula obiecte, pot determina modul [n care se afi]eaz` obiectele, etc.

- secven\e video (filme)

55

- programe de tip Java applet: un applet este un program scris [n Java, care se stocheaz` pe un server al re\elei. {n momentul [n care browser-ul acceseaz`

pagina Web care include un applet, acesta este preluat din re\ea, [nc`rcat [n memorie ]i executat pe calculatorul utilizatorului. La [ncheierea execu\iei sale, applet-ul este desc`rcat din memorie.

- secven\e audio

3.2.3.2.3.2.3.2. FoldereFoldereFoldereFoldere WebWebWebWeb

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. CeCeCeCe suntsuntsuntsunt folderelefolderelefolderelefolderele WebWebWebWeb

FoldereFoldereFoldereFoldere WebWeb:WebWeb facilitate a serverului Web, prin intermediul c`reia pot fi publicate documente pe Web site. Folderele Web pot fi create cu ajutorul aplica\iilor Windows Explorer, My Computer, sau din aplica\iile suitei Office ]i pot fi accesate de utilizatorii intranet-ului.

Un folder Web este de fapt un shortcut c`tre un server Web din re\ea.

Salvarea unei foi de calcul Excel [ntr-un folder Web se nume]te publicarepublicare.publicarepublicare

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Ad`ugareaAd`ugareaAd`ugareaAd`ugarea unuiunuiunuiunui folderfolderfolderfolder WebWebWebWeb cucucucu ajutorulajutorulajutorulajutorul aplicaaplica\aplicaaplica\\iei\ieiieiiei MyMyMyMy ComputerComputerComputerComputer

Din fereastra “My Computer” deschidem aplica\ia “Foldere Web” ]i cu ajutorul icon-ului “Add Web Folder” lans`m programul asistent pentru ad`ugarea unui nou folder Web.

Introducem adresa URL c`tre serverul Web din re\ea. Dac` avem drepturi de navigare [n cadrul re\elei, atunci putem utiliza butonul “R`sfoire”, altfel vom

56

tasta manual adresa. La pasul urm`tor, specific`m numele sub care vrem s` fie cunoscut folderul Web.

Observ`m c` [n fereastra “My Computer” a ap`rut un nou icon, aferent folderului Web pe care tocmai l-am ad`ugat.

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Ad`ugareaAd`ugareaAd`ugareaAd`ugarea unuiunuiunuiunui folderfolderfolderfolder WebWebWebWeb dindindindin aplicaaplica\aplicaaplica\\ia\iaiaia ExcelExcelExcelExcel

Din meniul “Fi]ier” alegem “Deschidere” ]i select`m “Foldere Web”. Observ`m c` aici reg`sim folderul Web ad`ugat anterior. Efectu`m clic pe butonul “Creare folder” din bara de instrumente a ferestre de deschidere a unui document. Introducem manual adresa URL pentru serverul Web. Dac` avem drepturi de navigare [n cadrul re\elei, atunci putem utiliza butonul “R`sfoire”. {n continuare, specific`m numele sub care dorim a fi recunoscut folderul Web nou creat. Ap`s`m butonul “Terminare” ]i este creat un nou folder Web. Revenim la nivelul imediat superior, pentru a vedea ce foldere Web avem.

De fapt, ambele foldere reprezint` shortcut-uri c`tre loca\ii de pe unicul server Web din re\eaua intranet.

Ap`s`m butonul “Revocare”, pentru a ie]i din fereastra de deschidere a unui document.

57

3.3.3.3.3.3.3.3. OfficeOfficeOfficeOffice 2000200020002000 ]i]i]i]i tehnologiitehnologiitehnologiitehnologii pentrupentrupentrupentru WebWebWebWeb

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. OfficeOfficeOfficeOffice 2000200020002000 ]i]i]i]i WebWebWebWeb

Dezvoltarea tehnologiilor Internet petrecut ă în ultimii ani a f ă cut ca acestea să p ă trund ă tot mai mult în activitatea de zi cu zi. Astfel, utilizatorii se orienteaz ă din ce în ce mai mult că tre intranet ş i Internet pentru a realiza schimbul de informa ţ ii. Utilizarea unui browser comun permite accesul rapid, facil ş i ieftin la informa ţ ii de tip Web.

Acesta este motivul pentru care suita Office 2000 (Word, Excel, Access ş i PowerPoint) suport ă în mod nativ limbajul HTML, astfel încât toate documentele Office 2000 sunt pregă tite în mod implicit pentru utilizare pe Web.

Problematica relaţ iei Office 2000 / Web nu va fi abordat ă in extenso în cadrul acestei secţ iuni, dar se vor furniza no ţ iunile esenţ iale pentru a înţ elege modul în care registrele Excel pot fi pregă tite pentru utilizare în cadrul unui intranet al organiza ţ iei.

Puteţ i salva un întreg registru de lucru ca pagină Web, caz în care puteţ i vizualiza datele ş i naviga între foile de calcul ale acestuia, fă r ă însă a putea interveni în vreun fel asupra datelor.

Utilizatorii care creeaz ă foi de calcul sau baze de date vor beneficia în mod deosebit de noile caracteristici orientate Web ale suitei Office 2000. Spre deosebire de un document Word, puterea unei foi de calcul const ă în interactivitatea dintre aceasta ş i utilizator. De exemplu, atunci când crea ţ i o foaie de calcul pentru a analiza profitabilitatea unui produs prin introducerea unor valori de cost diferite, un aspect important îl constituie posibilitatea utilizatorilor de

58

introduce sau modifica valori ş i de a studia în timp real efectul acestora. Folosind Office 2000 puteţ i crea, de exemplu, tabele pivot care p ăstreaz ă capacitatea de pivotare ş i interactivitatea chiar ş i atunci când sunt accesate prin intermediul browser-ului Internet Explorer 5 sau ulterior.

Suita Office 2000 utilizează a ş a numitele componente Web pentru Office, o colecţ ie de controale de tip COM (Component Object Model) pentru a publica în format compatibil Web foi de calcul, diagrame ş i baze de date, care ulterior vor beneficia de aproape întreaga func ţ ionalitate ş i interactivitate asigurat ă de browser.

Atunci când deschideţ i în Internet Explorer o pagină Web care conţ ine componente Web pentru Office, ve ţ i putea interac ţ iona cu aceasta direct în browser: sortare, filtrare, introducerea de valori pentru calculul formulelor, restrângerea sau extinderea detaliilor, pivotare etc.

Salvarea în format Web cu pă strarea interactivit ăţ ii este posibil