Sunteți pe pagina 1din 12

COLEGIUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”BAIA DE ARAMĂ

EXAMEN
PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR
PROFESIONALE

COORDONATOR:
PROF. ING. ABSOLVENT: SURDEI LORENTZA
ŞERBAN ELENA -DIANA
SPECIALIZAREA
TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI
REPARAŢII

TEMA PROIECT:
MEDIUL INDUSTRIAL
 
CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ

1.1. Întreprinderea industrială.Definiţie şi clasificare.

Industria este o ramură a producţiei materiale şi a economiei naţionale care


cuprinde totalitatea întreprinderilor (uzine, centrale, fabrici, mine etc.) ocupate
cu producţia uneltelor de muncă, cu extracţia materiilor prime, a materialelor şi
a combustibililor şi cu prelucrarea ulterioară a produselor obţinute.
Industria reprezintă sectorul principal de producţie al multor ţări. Este grupată
pe două ramuri:
- industria grea - care are ca scop principal obţinerea mijloacelor de producţie;
- industria uşoară - în care se produc bunuri de larg consum.
Întreprinderea este o unitate economică care dispune de personalitate juridică,
fiind compusă dintr-un grup organizat de persoane care desfăşoară procese de
muncă utilizând mijloace materiale (maşini-unelte, echipamente, materii prime
etc), în vederea realizării de produse şi servicii destinate vânzării pe piaţă şi
obţinerii unui profit cât mai mare.
CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR
INDUSTRIALE
CAPITOLUL II TIPURI DE PRODUSE

Mediul industrial se caracterizează printr-un ansamblu de


activităţi economice care implică fabricarea şi producţia,
având ca rezultat anumite tipuri de produse. În urma
desfăşurării proceselor tehnologice rezultă bunuri
materiale denumite produse.
Produsele industriale sunt folosite, în primul rând,
pentru producerea altor produse sau pentru asigurarea
unei serii de servicii în domeniul industrial.
CLASIFICAREA PRODUSELOR INDUSTRIALE
Produse finite
Produse elementare
CAPITOLUL III
MODURI ŞI TIPURI DE PRODUCŢIE
ŞI DE FABRICAŢIE

Producţia este activitatea socială în care oamenii


exploatează şi modifică elemente din natură cu ajutorul
mijloacelor de producţie, în vederea realizării de bunuri
materiale destinate necesităţilor de consum.
Modul de producţie al unui produs se caracterizează, în
principal, prin combinaţia dintre cantitatea de produse de
fabricat lansată la un moment dat şi fluxul procesului de
producţie.
Tipul de producţie reprezintă modalitatea de organizare
a producţiei dintr-o întreprindere sau dintr-o subdiviziune
organizatorică a acesteia (secţie, atelier, loc de muncă).
FACTORII CARE DEFINESC TIPUL DE PRODUCŢIE
CARACTERISTICILE TIPURILOR DE PRODUCŢIE
CAPITOLUL IV
MASURI DE SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA ŞI
STINGEREA INCENDIILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

4.1.Norme de tehnica securităţii muncii


 Operatiile de întretinere si reparare efectuate în halele si atelierele persoanelor
juridice sau fizice se vor executa de cãtre salariati calificati si instruiti special în acest scop,
respectându-se întocmai instructiunile tehnice, de exploatare, protectie a muncii si P.S.I
Cãile de acces din hale, ateliere si de pe platformele tehnologice vor fi întretinute în stare
bunã si vor fi prevãzute cu marcaje si indicatoare de circulatie standardizate.
 Încãlzirea halelor si încãperilor de lucru va fi asiguratã în perioada anotimpului rece în
functie de temperatura exterioarã si în limitele stabilite de "Normele generale de protectie
a muncii".
 În cazul încãperilor în care se gãsesc instalatii prin a cãror manevrare sau atingere se pot
produce accidente, pe usile acestora se vor fixa tãblite cu inscriptia "INTRAREA INTERZISĂ
PERSOANELOR STRĂINE". Aceste tãblite se vor fixa si pe usile încãperilor în care sunt
instalate cazane cu abur, transformatoare, redresoare.
 Lucrãtorii trebuie sã poarte echipament de lucru si echipamentul de protectie
corespunzãtor lucrãrilor pe care le executã cu instalatiile si utilajele din dotare, conform cu
Normativul cadru de acordare a echipamentului de protectie aprobat de MMPS.