Sunteți pe pagina 1din 17

ARGUMENT

Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate într-un sistem coerent
obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un
domeniu determinant al realităţii obiective.
Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urma cu un secol şi
jumătate, au deschis o eră nouă a civilizaţiei omeneşti.
Aplicaţiile curentului electric în viaţa de zi cu zi sunt foarte diversificate , neexistând practic
domeniu al activităţilor umane unde să nu fie prezent sub o forma sau alta .
Câteva din aplicaţiile curentului electric se găsesc în următoarele domenii :
Iluminatul electric , atât pentru nevoile de producţie cât şi pentru iluminatul public , iluminatul
interior al locuinţelor , a spaţiilor de învăţământ şi administraţie , etc.
Acţionările electromecanice, prin intermediul motoarelor electrice pentru majoritatea maşinilor
unelte ( strung , maşină de găurit , maşină de frezat , raboteza , instalaţii de ridicat şi de transport) ,
a agregatelor de pompare a unor lichide , a acţionării compresoarelor , a antrenării benzilor
transportoare etc.
Radiocomunicaţiile si televiziunea , atât cea pentru marele public cât şi cea utilizată în
comunicaţii speciale sau televiziunea cu circuit închis pentru urmărirea proceselor din mediul toxic
sau periculos , pentru pază , pentru investigaţii în medicină , etc.
Automatizarea şi robotizarea proceselor industriale şi aplicarea tehnici de calcul electronic în
diferite procese de cercetare şi industrie.
Activitatea de servicii pentru întreaga gamă de echipamente electrice si electronice prin utilizarea
unor aparaturi de măsurare specifice(osciloscoape , generatoare de semnal, etc.).
Utilizarea energiei electrice prezintă unele particularităţi deosebite, fapt pentru care
problemele ridicate de proiectarea, construcţia si exploatarea instalaţiilor electrice prezintă ,
numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebita atenţie si considerarea multiplelor
aspecte tehnice, economice si de tehnica a securităţii muncii.
Lucrarea de faţă realizată la sfârşitul perioada de perfectionare profesionala in cadrul liceului,
consider că se încadrează în contextul celor exprimate mai sus.În acest fel am corelat cunoştinţele
teoretice şi practice dobândite în timpul şcolii cu cele întâlnite în documentaţia tehnică de
specialitate parcursă în perioada de elaborarea lucrării de diplomă.
Consider că tema aleasă în vederea obţinerii diplomei de atestare dovedesc capacitatea mea de
a sistematiza şi sintetiza cunoştinţele de a rezolva problemele teoretice, dar şi practice folosind
procesele tehnologice din specializarea pe care o pregătesc.

3
CAPITOLUL I
PRIZE, FIŞE ŞI CUPLE

1.1.Ce este o instalatie electrica


Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri
industriale sau casnice (forţă, iluminat etc.).
Dacă toate elementele componente se montează în interiorul clădirilor, atunci instalaţia se numeşte
instalaţie electrică interioară.În funcţie de destinaţie, deosebim instalaţii electrice interioare care
servesc numai pentru iluminat, instalaţii care sunt destinate alimentării receptoarelor (instalaţii de
forţă) şi instalaţii pentru ambele destinaţii.
Proiectarea, execuţia, precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice se fac în conformitate cu
standardele şi normativele în vigoare. Astfel, proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la
consumatori cu tensiunea până la 1000 V se face conform normativului I-7.
Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor, a clădirilor în care se execută şi a mediului
de lucru.Astfel, în locuinţe, clădiri publice, birouri, instalaţiile electrice se execută îngropat, iar în
halele industriale, subsoluri, barăci, pe şantiere, instalaţiile electrice se execută aparent.
Personalul care execută, proiectează, întreţine, verifică instalaţiile electrice trebuie să fie numai
personal atestat ca atare. Autorizaţia se eliberează pe grade de competenţe, în funcţie de studii şi de
complexitatea lucrărilor care se vor executa. Este obligatoriu pentru personalul autorizat să cunoască
toate actele normative legate de activitatea profesională, normele de protecţie a muncii şi de acordare
a primului ajutor, a normelor de pază contra incendiilor, a utilizării mijloacelor de alarmă şi de
stingere a incendiilor în instalaţiile electrice.
Consumatorii electrocasnici sunt monofazaţi şi se leagă la câte o fază a tabloului de distribuţie şi la
nul. Alimentarea tabloului general de distribuţie se realizează cu patru conduc-toare (trei
conductoare de fază şi un conductor de nul).La legarea consuma-torilor se caută să se realizeze o
încărcare cât mai uniformă a fazelor.
Aparatele electrice şi echipamentele utilizate în instalaţiile electrice interioare se pot grupa
după criterii constructive sau după rolul funcţional îndeplinit de instalaţie. După rolul funcţional,
deosebim: aparate de măsurat mărimi electrice (ampermetre, voltmetre, wattmetre, contoare etc.);
aparate de conectare (prize şi fişe, întreruptoare, comutatoare si altele); aparate de semnalizare, care
pun în evidenţă prin semnale optice, acustice etc. o anumită stare a instalaţiei (stare normală, de
avarie, depăşirea unor valori admise etc.); aparate de protecţie (siguranţe,
relee) ş.a.

4
1.2.Prize si fise
Priza este un dispozitiv eletric folosit in instalatiile electrice pt. alimentarea consumatorilor
mobili direct de la reteaua de curent electric.
Fisele(stecher) sunt dispozitive electrice prevazute cu 2 sau mai multe stifturi exterioare
care,prin introducerea in priza primesc si transfera curentul consumatorului mobil prin inter-mediul
unui cordon electric:

1.2.1 Clasificarea prizelor


-dupa modul de instalare:
1. prize fixe,
 aparente sau ingropate
2. prize mobile,montate la capatul unui cordon,priza pt. aparatele electrocasnice si cupele care
ajuta la realizarea prelungitoarelor ce au o fisa la un capat si o cupa la celalalt/
-dupa nr. polilor prizele sunt
 bipolar cu si fara contact de protectie
 tripolare cu contact de protectie
Prizele bipolare se clasifică în:
- prize pe tencuială (folosite în instalaţii aparente);
- prize sub tencuială (pentru instalaţii interioare în montaj îngropat);
- prize tip INTENC (utilizate în cutii cu elemente prefabricate);
- prize bipolare protejate în carcase de bachelită (utilizate în instalaţii interioare din încăperi cu
umiditate sporită);
- prize bipolare cu contacte de protecţie (care pot fi executate pentru montaj aparent sau îngropat şi
se utilizează unde există pericol de electrocutare).
Toate prizele bipolare se construiesc pentru curenţi nominali de 10 [A] şi se echipează cu fişe de 6
sau 10 [A]. Prizele, şi fişele tripolare se construiesc în carcase de bachelită pentru curenţi nominali
de 10 sau 25 [A] sau în carcase metalice.
Prizele se construiesc pt. curenti de 6,10,16 si 25A,iar tensiunea de 250-280V.

5
Fig.1.1. Priză bipolară pe tencuială — cod 0700.

Fig 1. 2. Priză bipolară sub tencuială. Fig.1.3. Priză bipolară sub tencuială
— varianta rotundă — cod 0710 şi 0711 — varianta dreptunghiulară cu guler

6
Fig. 1.4. Priză bipolară Intenc Fig.1.5. Priză bipolară protejată în carcasă de bachelită
— cod 0770 şi 0771 varianta rotundă — cod 0730.

1.2.2. Elementele constructive ale unei prize sunt :


 soclu din material izolant, care asigură izolarea şi fixarea mecanică a căilor de curent;
 teci de contact din alamă prevăzute cu piese arcuitoare;
 borne de racord la conductoarele instalaşiei
 carcasă prevăzută cu orificii pentru introducerea fişei şi a elementelor de fixare
1.2.3. Clasificarea fiselor
Sortimentul comercial de fise:
-fise normale:
 in executie usoara,fara contact de protectie,
 in executie semigrea fara contact de protectie si
 in executie masiva fara contact de protectie si cu contact de protectie(schuko)
-fise triple
 (triplustecher)/-fise de aparat/-fise special (radioficare,auto,etc.). Pentru consumatorii
electrocasnici, curenţii nominali nu depăşesc 25 A;
Pentru consumatorii industriali, prizele şi fişele se construiesc pentru curenţi de 25 A şi 60 A. până la
maxim 200 A. Acestea au o construcţie mai robustă, iar cele care se montează aparent au carcase de
aluminiu turnat sau din bachelită.

7
1.3.Utilizarea prizelor si a fiselor:
Prizele și fisele se utilizează pentru conectarea la rețelele de joasă tensiune a anumitor
consumatori mobili. Prizele și fișele bipolare au contact de protecție, atunci când sunt destinate
racordării unor aparate care necesită legarea la instalația de protecție în scopul evitării pericolului de
electrocutare. Aparatele care sunt prevăzute cu contact de protecție au o bornă în plus,
care se leagă la conductorul de protecție nul al instalației sau direct la instalația de legare la pământ.
Piciorul de contact destinat racordării utilajului la conductorul de protecție este mai lung sau
astfel dispus încât, la introducerea fișei în priză, contactul de protecție să se stabilească înaintea
contactelor de lucru.
Construcția prizelor și fișelor corespunzătoare este asimetrică, astfel încât introducerea fișei să se
poată face într-o singură poziție.

1.4.Prize și fișe industriale


Prizele, fișele și cuplele industriale nu sunt prevăzute cu dispositive de stingere a arcului
electric și de aceea la curenți nominali de intensitate mare trebuie evitată cu orice preț deschiderea
sub sarcină. Din această cauză prizele, fișele și cuplele sunt prevăzute cu dispozitive de blocare
mecanică menite să evite deschiderea accidentală sub sarcină sau să avertizeze utilizatorul asupra
pericolului la care se expune la deschiderea sub sarcină.

Fig.1.6.Prize și fișe industriale.

Pe lângă construcțiile normale, existăși construcții protejate în carcase de bachelită și carcase


metalice. Prizele bipolare protejate în carcasă din bachelită, destinate încăperilor cu umiditate sporită
sau instalațiilor electrice exterioare realizate aparent și protejate împotriva pătrunderii corpurilor
străine. Intrarea conductelor electrice în manta de cauciuc sau de plumb sau în tuburi etane se face
prin presetupe. Partea frontală a prizei este protejată cu un capac rabatabil acionat de un resort.

8
Prizele bipolare protejate în carcasă metalică se utilizează în instalațiile industriale interioare și
exterioare realizate aparent. Carcasa metalică se leagă la pământ.Conductele se protejează în tuburi
IPE. Partea frontală a prizei este protejată cu un capac rabatabil acionat de un resort.
Conectoarele se folosesc la realizarea legăturilor electrice între aparatele electrice din panourile de
distribuie. Există variante constructive în funcție de secțiunea conductoarelor.
 varianta rotunda;
 varianta dreptunghiulara cu guler
Aceste prize se utilizeaza in instalatiile electrice interioare, plasate sub tencuiala. Se monteaza in doz
e deaparat conform STAS 552-74, prin fixare cu gheare prevazute pe aparat.

Fig. 1.7. Priza bipolară protejată în carcasă de bachelită — varianta dreptunghiulara


a — varianta fără stuţ — cod 0255; b — varianta cu ştuţ — cod 0256.

9
1.5.Montarea prizelor bipolare
Prizele bipolare folosite pentru alimentarea receptoarelor mobile se construiesc cu sau fără
contact de protecţie. Prizele cu contact de protecţie se folosesc în încăperile cu pardoseală neizolată
(mozaic, beton), precum şi pentru racordarea maşinilor electrice de spălat, a frigiderelor, etc.
Prizele bipolare se montează aparent sau îngropate sub tencuială.
La prizele prevăzute cu contact de protecţie, acestea se leagă printr-un conductor de cupru F-500,
de minimum 2,5 mm2, de nulul firidei de branşament. Legătura se face prin lipire sau printr-o brăţară
metalică.
În camerele de locuit şi în birouri prizele se fixează la o înălţime de 0,15 – 0,30 m de la
pardoseală. În încăperile cu pardoseli neizolate, înălţimea de montare a prizelor va fi de 1,20 – 1,40
m. În creşe, grădiniţe de copii, camere pentru copii, prizele se montează la 1,50 m înălţime de la
podea.

Fig. 1.8..Prize bipolare montate aparent pe tencuial.

Acest tip de priză se utilizează în instalaițile electrice interioare în execuție aparentă. Capacul
aparatului este prevăzut cu locașuri ce se pot decupa pentru introducerea conductoarelor, a tuburilor
I.P. sau a altor tuburi similare (IPY, PEL, etc.).

10
Fig.1.9.Prize bipolare si multiple: a –dubla; b – tripla cu cordon
Priza tripla se utilizeaza pentru racordarea a trei receptoare la o singura priza mobila (avand
caracterul unei cuple triple)sau a doua receptoare la o priza fixa. Priza tripla este prevazuta cu
cordon, permitand astfel racordarea receptoarelorla distanta de locul prizei.
Acestea se utilizeaza pentru racordarea receptoarelor mobile la prize cu contact de protectie; se
poate conecta deasemenea si la prizele normale de 10 A (fara contact de protectie).

Fig.1.10.Fisa bipolara fara contact de protective Fig.1.11.Fisa bipolara cu contact de protectie

11
1.6.Cuplele
Sunt prize mobile care au o construcție asemănătoare cu cea a prizelor fixe, fără a avea însă
elementele de fixare ci o carcasă închisă. Cuplă bipolară se utilizează la cordoane de diferite lungimi,
pentru a permite racordarea receptoarelor la diferite distanţe de priză

Fig. 1.12. Priză bipolară cu contact Fig. 1.13. Cupla bipolară—cod 0830. 2.2.8.
de protecţie sub tencuială—cod 0762.

12
1.7. Prize,fise,cuple bipolare – caracteristici tehnice

13
CAPITOLUL II
MASURI DE SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA
INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUIIN INSTALATII ELECTRICE

2.1. Masuri generale de securitatea muncii


Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, este necesară eliminarea posibilităţii de trecere a
unui curent periculos prin corpul omului.
Măsurile, amenajările şi mijloacele de protecţie trebuie să fie cunoscute de către tot personalul
muncitor din toate domeniile de activitate.
Principalele măsuri de prevenire a electrocutării la locurile de munca sunt :
Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din circuitele
electrice şi care se realizează prin :
- amplasarea conductelor electrice, chiar izolate, precum şi a unor echipamente electrice, la o
înălţime inaccesibilă pentru om. Astfel, normele prevăd ca înălţimea minimă la care se pozează orice
fel de conductor electric să fie de 4 m, la traversarea părţilor carosabile de 6 m, iar acolo unde se
manipulează materiale sau piese cu un gabarit mai mare această înălţime să depăşească cu 2-2,5 m
gabaritele respective ;
- izolarea electrică a conductoarelor ;
- folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ ;
- îngrădirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate, respectându-se distanţa impusă până la
elementele sub tensiune.
La utilizarea uneltelor şi lămpilor portative alimentate electric, sunt obligatorii :
- verificarea atentă a uneltei, a izolaţiei şi a fixării sculei înainte de începerea lucrului ;
- evitarea răsucirii sau a încolăcirii cablului de alimentare în timpul lucrului şi a deplasării
muncitorului, pentru menţinerea bunei stări a izolaţiei ;
- menajarea cablului de legătură în timpul mutării uneltei dintr-un loc de muncă în altul, pentru a nu
fi solicitat prin întindere sau răsucire ; unealta nu va fi purtată ţinându-se de acest cablu ;
- evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces şi în locurile de depozitare a
materialelor (dacă acest lucru nu poate fi evitat, cablul va fi protejat prin îngropare, acoperire cu
scânduri sau suspendare) ;
- interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării motorului sau lăsarea fără
supraveghere a uneltei conectate la reţeaua electrică ;
Folosirea mijloacelor individuale de protecţie şi mijloacelor de avertizare.

14
Mijloacele de protecţie individuală se întrebuinţează de către electricieni pentru prevenirea
electrocutării prin atingere directă şi pot fi împărţite în două categorii :
principale şi auxiliare.
Mijloacele principale de protecţie constau din : tije electroizolante, cleşti izolanţi şi scule cu mânere
izolante. Izolaţia acestor mijloace suportă tensiunea de regim a instalaţiei în condiţii sigure ; cu
ajutorul lor este permisă atingerea parţilor conducătoare de curent aflate sub tensiune.
Mijloacele auxiliare de protecţie constau din : echipament de protecţie (mănuşi, cizme, galoşi
electroizolanţi), covoraşe de cauciuc, platforme şi grătare cu picioruşe electroizolante din porţelan
etc. Aceste mijloace nu pot realiza însa singure securitatea împotriva electrocutărilor. Întotdeauna
este necesară folosirea simultană cel puţin a unui mijloc principal şi a unuia auxiliar.
Mijloacele de avertizare constau din plăci avertizoare, indicatoare de securitate (stabilite prin
standarde şi care conţin indicaţii de atenţionare), îngrădiri provizorii prevăzute şi cu plăcuţe etc.
Acestea nu izolează, ci folosesc numai pentru avertizarea muncitorilor sau a persoanelor care se
apropie de punctele de lucru periculoase.
Deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni de atingere periculoase sau a unor scurgeri
de curent periculoase.
Se aplică mai ales la instalaţiile electrice care funcţionează cu punctul neutru al sursei de
alimentare izolat faza de pământ. Întrerupătorul automat cu protecţie la curenţi de defect este destinat
prevenirii electrocutării prin atingere indirectă.
Menţionând faptul ca un curent de defect de 300-500 A poate deveni, în anumite condiţii, un factor
provocator de incendii, aparatul prezentat asigură protecţia şi împotriva acestui pericol.
Întrerupătorul este prevăzut cu carcase izolante, şi este echipat cu declanşatoare termice,
electromagnetice şi releu de protecţie la curenţi de defect.
Izolarea suplimentară de protecţie constă în executarea unei izolări suplimentare faţă de izolarea
obişnuită de lucru, dar care nu trebuie să reducă calităţile mecanice şi electrice impuse izolării de
lucru.
Izolarea suplimentară de protecţie se poate realiza prin :
- aplicarea unei izolări suplimentare între izolaţia obişnuită de lucru şi elementele bune conducătoare
de electricitate ale utilajului ;
- aplicarea unei izolaţii exterioare pe carcasa utilajului electric ;
- izolarea amplasamentului muncitorului faţă de pământ.
2.2.Prevenirea şi stingerea incendiilor la instalatiile electrice
Instalatia electrică ca sursă de incendii
Instalatia electrică aleasă corespunzător sarcinii nu poate fi sursă de incendii decât în cazurile
când schema de alimentare cu energie electrică nu a fost dimensionatea corespunzător.

15
Dacă conductoarele de alimentare au secţiuni prea mici, se pot încălzi până ia foc izolaţia, putând
provoca incendii.
Dacă schema de alimentare nu a fost prevăzută cu protecţie corespunzătoare (siguranţe fuzibile,
relee de supracurent şi relee termice de suprasarcină) şi a apărut un d (scurtcircuit) sau o suprasarcină
de durată, instalatia poate lua foc
Modul de acţionare în cazul apariţiei incendiilor la instalatiile electrice
Prima măsură este de a se scoate de sub tensiune instalatia apoi, dacă nu s-a înlăturat pericolul
de incendiu, se trece la stingerea incendiului folosind stingătoare cu praf şi C02. Se pot utiliza şi
stingătoare cu spumă C02 şi chiar, jeturi de apă.
2.3.Norme de protectia mediului
Prezenţa componentelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice (EEE) reprezintã o
problemã importantã în faza de gestionare a deşeurilor, iar reciclarea DEEE nu se realizeazã la un
nivel suficient. Colectarea selectivã este condiţia prealabilã pentru a asigura tratarea specificã şi
reciclarea DEEE şi este necesarã pentru atingerea nivelului ales de protecţie a sãnãtãţii umane şi a
mediului.
Tratarea selectivã a materiilor şi componentelor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
Se impune îndepãrtarea cel puþin a urmãtoarelor substanţe, preparate şi componente din orice deşeu
de echipamente electrice şi electronice care face obiectul unei colectãri selective:
– condensatoarele care conţin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Directiva
Consiliului 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor
policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi (PCB/PCT)1;
– componentele care conţin mercur, precum întrerupãtoarele sau lãmpile cu retroiluminare;
– bateriile;
– plãcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, şi alte dispozitive, dacã suprafaţa
plãcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2;
– cartuşele de toner, lichid sau sub formã de pastã, precum şi tonerele de culoare;
– materialele plastice care conţin materiale bromurate nepropagatoare de flacãrã;
– deşeurile de azbest şi componentele care conţin azbest;
– tuburile catodice;
– clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau
hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);
– lãmpile cu descãrcare în gaze;
– ecranele cu cristale lichide (împreunã cu carcasa lor, dacã este cazul) cu o suprafaţã mai mare de
100 cm2 şi toate ecranele retroiluminate cu lãmpi de gaz cu descãrcare;
– cablurile electrice externe;
– componentele care conţin fibre ceramice refractare
16
– componentele care conþin substanţe radioactive, cu excepţia componentelor care nu depãşesc în
cantitate valorile de scutire stabilite în art. 3 din Directiva Consiliului 96/29/Euratom din 13 mai
1996 de stabilire a normelor de securitate de bazã privind protecţia sãnãtãţii lucrãtorilor şi a
populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante şi în anexa la directiva respectivã;
– condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (înãlţime > 25 mm,
diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporţional).
Aceste substanţe, preparate şi componente sunt eliminate sau valorificate în
conformitate cu art. 4 din Directiva Consiliului 75/442/CEE.
2. Componentele urmãtoare ale DEEE care fac obiectul unei colectãri selective trebuie sã fie tratate
în felul urmãtor:
– tuburile catodice: se îndepãrteazã învelişul fluorescent,
– echipamentele ce conţin gaze care epuizeazã stratul de ozon sau care prezintã un
potenţial de încãlzire globalã a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din
spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag şi se trateazã în mod
corespunzãtor. Gazele care epuizeazã stratul de ozon se trateazã în conformitate cu
Regulamentul Parlamentului European ºi al Consiliului (CE) nr. 2037/2000 din 29
iunie 2000 privind substanþele care diminueazã stratul de ozon1.
– lãmpile de gaz cu descãrcare: se îndepãrteazã mercurul.

17
BIBLIOGRAFIE

1.R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu – Instalatii electrice;

2. Sabina Hîlohi, Mihai Popescu, Traian Cănescu, Constanţiu Popescu, Dragoş Simulescu, Mihai

Huhulescu, Alexandru Iulian Stan - Instalaţii şi echipamente - Tehnologia meseriei, Manual pentru

licee industriale clasele a IX-a şi a X-a - domeniile de activitate electrotehnică şi electronică, mine,

petrol, metalurgie, construcţii-montaj, transporturi, gospodărirea apelor şi şcoli profesionale, anii I şi

II, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1993;

3.Niculae Mira, Constantin Neguş - Instalaţii şi echipamente - Tehnologia meseriei,

Manual pentru clasele a Xl-a şi a XII-a licee industriale şi de matematică-fîzică cu profilurile de

electrotehnică şi electronică, mine, petrol, metalurgie, construcţii-montaj, transporturi, gospodărirea

apelor şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1995;

4.Alexandru Iulian Stan, Traian Cănescu, Mihai Huhulescu, Constanţiu Popescu, Dragoş Simulescu -

Aparate, echipamente şi instalaţii de electronică industrială – Tehnologia Meseriei - Manual

pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee industriale şi şcoli profesionale, meserii din domeniile :

electrotehnică şi electronică, mine, metalurgie, energetică, chimie industriale, materiale de

construcţii, transporturi şi industrie alimentară, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,Bucureşti, 1999

18
3

S-ar putea să vă placă și